E. Fehér Pál – Ma­gya­rok és ro­má­nok 1956 és 1989 kö­zött

(Jegy­ze­tek Föl­des György köny­vé­ről)
Nem ál­lít­ha­tó a va­ló­ság sú­lyos meg­sér­té­se nél­kül, hogy a ma­gyar tör­té­net­tu­do­mány ne vál­lal­ná gyak­ran, gyak­rab­ban, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban a ne­héz té­mák fel­dol­go­zá­sát. Sok­szor ugyan a na­pi po­li­ti­ka pro­vo­ká­ci­ó­já­nak en­ged­ve, ám ak­kor sem „a po­li­ti­ka szol­gá­ló­ja­ként” mű­köd­ve, leg­in­kább azon­ban a tár­sa­dal­mi igény­nek en­ge­del­mes­ked­ve, amely a mo­dern nem­ze­ti ön­is­me­ret el­en­ged­he­tet­len fel­té­tel­ének tart­ja – he­lye­sen – a tisz­tán­lá­tást, a hi­te­les ada­tok meg­idé­zé­sét a múlt ügye­i­ben is. Anél­kül, hogy szem­léz­ném azo­kat a tör­té­net­tu­do­má­nyi mun­ká­kat, ame­lyek je­les tel­je­sít­mé­nyei a múlt­idé­zés le­gen­da­men­tes fo­lya­ma­tá­nak (ez nem is az én hír­lap­írói kom­pe­ten­ci­ám), bi­zo­nyos­nak tű­nik: Föl­des György im­po­záns ter­je­del­mű és ap­pa­rá­tu­sú, 560 ol­da­las mo­nog­rá­fi­á­ja (Ma­gyar­or­szág, Ro­má­nia és a nem­ze­ti kér­dés, 1956-1989, Nap­vi­lág Ki­adó, Bu­da­pest) eb­ben a sor­ban ki­emel­ke­dő je­len­tő­sé­gű és mi­nő­sé­gű tel­je­sít­mény. Fél­re­ér­tés ne es­sék: kap­cso­lat­tör­té­ne­ti mo­nog­rá­fi­ák, ak­tu­á­lis kér­dé­sek­re vá­lasz­adást pró­bá­ló mű­vek ko­ráb­ban is je­len­tek meg. Két könyv­re fel­tét­le­nül em­lé­kez­tet­nék. Gaál Gá­bor Korunkjának egy­ko­ri dol­go­zó­tár­sa, Szenczei Lász­ló még a pá­ri­zsi bé­ke­szer­ző­dés alá­írá­sa előtt ad­ta köz­re a Ro­mán–ma­gyar kér­dés cí­mű köny­vét. Bi­za­ko­dás­sal, hogy a múlt lezárult… 1948-ban je­lent meg Makkai Sán­dor, haj­da­ni ko­lozs­vá­ri re­for­má­tus püs­pök és író fi­á­nak, a ki­vá­ló tör­té­nész­nek, Makkai Lász­ló­nak a Ma­gyar–ro­mán kö­zös múlt cí­mű mun­ká­ja, ame­lyet Rákosiék gyor­san zúz­dá­ba küld­tek és csak a rend­szer­vál­tás tá­ján ju­tott el az ol­va­sók­hoz. Föl­des György mű­ve nem a kap­cso­lat­tör­té­net­re he­lye­zi a hang­súlyt, ha­nem a po­li­ti­ka­tör­té­net cél­ja­it kö­ve­ti, igen szé­les­ kö­rű ku­ta­tá­sok alap­ján. A kor­társ szem­szö­gé­ből is.
Azért is je­len­tős ez a könyv, mert múl­tunk­nak ez a szeg­men­se va­ló­sá­gos terra incognita, ke­ve­set tu­dunk a ro­mán–ma­gyar kap­cso­la­tok­nak er­ről a hat­van évé­ről, ho­lott az egyik leg­sö­té­tebb sza­ka­sza volt a két nép együtt­élé­sé­nek, kö­vet­ke­zés­kép­pen a le­gen­dák bő ter­mést ho­zó ta­la­ja le­he­tett. Azért is fon­tos Föl­des György mun­ká­ja, mert fel­tár­ja és do­ku­men­tál­ja a Ká­dár-kor­szak párt- és ál­la­mi dip­lo­má­ci­á­já­nak mű­kö­dé­sét, amely­nek óri­á­si sze­re­pe volt ab­ban, hogy a ro­mán na­ci­o­na­liz­mus­nak ál­lan­dó­an szá­mol­nia kel­lett cél­jai bár­mily dur­va meg­va­ló­sí­tá­sa köz­ben olyan té­nye­ző­vel, amely meg­aka­dá­lyoz­ni ugyan nem volt, nem le­he­tett ké­pes egyes in­téz­ke­dé­se­ket, nem mó­do­sít­hat­ta a ro­mán po­li­ti­ka fő irá­nyát, ám Ceauºescu szá­má­ra ál­lan­dó nem­zet­kö­zi bot­rá­nyok le­he­tő­sé­gét je­len­tet­te, amely­től, per­sze, rop­pant mó­don fél­tek. A ro­má­ni­ai ma­gyar­ság hely­ze­te tra­gi­kus mó­don rom­lott – ez vi­tat­ha­tat­lan tény és Bu­da­pest na­gyon ke­ve­set te­he­tett a fo­lya­mat meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra. Va­la­mit azon­ban még­is ké­pes volt meg­ten­ni és ez sem volt cse­kély­ség. Egyet­len tényt em­lí­te­nék, mert nem­csak a ma­gyar–ro­mán, ha­nem a ma­gyar–cseh­szlo­vák, a ma­gyar–uk­rán vi­szony­lat­ban szin­tén fon­tos sze­re­pet töl­tött be. Az ál­lam­kö­zi kö­zös könyv­ki­adá­si egyez­mény­ről van szó, amely­nek nem csu­pán az volt sze­re­pe (és ez sem cse­kély­ség), hogy a ma­gyar ­nyel­vű könyv­el­lá­tást, ne­héz­sé­gek árán, de va­la­men­­nyi­re biz­to­sí­ta­ni tud­ta, ha­nem anya­gi hát­te­ret, köz­ve­tett tá­mo­ga­tást je­len­tett az ál­lam­kö­zi egyez­mény szom­szé­dos országok-beli meg­va­ló­sí­tó­i­nak, a bu­ka­res­ti Kriterion, a po­zso­nyi Ma­dách és az ung­vá­ri Kár­pá­ti ki­adók­nak. Mai szem­mel in­kább ves­­szük ész­re azt, ami nem si­ke­rült. Két­ség­te­len, hogy a Ká­dár-kor­szak na­ci­o­na­liz­mus-ér­tel­me­zé­se szű­kös volt, nem tett meg­fe­le­lő kü­lönb­sé­get az egész­sé­ges ma­gyar­ságtu­dat és a Hor­thy­-rend­szer­ből ide­o­ló­gi­ai ma­rad­vány­ként túl­élő re­vi­zi­o­nis­ta tö­rek­vé­sek kö­zött. Ám vi­tat­ha­tat­lan az is, hogy a moz­gás­tér ugyan­csak kor­lá­to­zott volt. Lé­te­zett ön­kor­lá­to­zás: 1956 ter­hes kö­vet­kez­mé­nye­ként és le­he­tet­len volt nem szá­mol­ni az­zal: a vi­lá­got, akár a nyu­ga­ti ha­tal­ma­kat ke­vés­sé ér­dek­lik a nem­ze­ti­sé­gek, vi­szont a moszk­vai tér­fel­ügye­lő sem­mi­kép­pen sem en­ged­te, hogy a nem­ze­ti­sé­gi prob­lé­mák a hi­va­ta­lo­san meg­hir­de­tett „ba­rát­ság” lég­kör­ét.
És azért is ér­de­mes ez a könyv egy iro­dal­mi fo­lyó­irat fi­gyel­mé­re, mert a ma­gyar–ro­mán kap­cso­la­tok ügye a nyil­vá­nos­ság, az­az a tár­sa­da­lom szá­má­ra az iro­da­lom, az írók ál­tal lett töb­bé-ke­vés­bé meg­is­mer­he­tő­vé. Le­gyünk na­gyon tár­gyi­la­go­sak: az iro­da­lom tar­tot­ta éb­ren az ér­dek­lő­dést e té­ma iránt, a tör­té­net­tu­do­mány szá­má­ra hi­á­nyoz­tak a for­rá­sok, a po­li­ti­ka pe­dig „éret­len­nek” vél­te a tár­sa­dal­mat ar­ra, hogy kö­zöl­je ve­le a té­nye­ket. Meg félt, per­sze, olyan in­du­la­tok­tól, ame­lyek ott lap­pang­tak még azok­ban is, aki­ket nem na­gyon ér­de­kelt a té­ma, hát még azok­ban, akik „sors­kér­dés­ként” ér­tel­mez­ték a ma­gyar–ro­mán vi­szonyt. Per­sze, a dip­lo­má­ci­ai tár­gya­lá­sok­ra so­ha, sem­mi­kor nem hív­ták meg az egy­sze­rű ha­lan­dó­kat, de még az il­le­té­ke­sek több­sé­gét sem, vi­szont az ok­má­nyok, a fel­jegy­zé­sek, az uta­sí­tá­sok, a jegy­zé­kek meg­ma­rad­tak. Bo­nyo­lul­tabb a hely­zet a köz­vé­le­mén­­nyel, hi­szen a „lé­te­ző szo­ci­a­liz­mus” kö­ze­gé­ben, pél­dá­ul, a saj­tó szá­má­ra egy­sze­rű­en a pro­to­kollköz­le­mé­nyek szint­jén volt e té­ma meg­kö­ze­lít­he­tő, il­let­ve a til­tá­sok, sőt az eset­le­ges és rit­ka „sú­gá­sok” szó­ban tör­tén­tek meg, gon­do­san ke­rül­ve min­den írá­sos nyo­mot. Sőt: a hely­zet pa­ra­dox sa­já­tos­sá­ga­i­hoz tar­to­zott, hogy ma­gyar ol­da­lon ugyan­csak tilt­ják a ro­mán–ma­gyar kap­cso­la­tok konf­lik­tu­sa­i­nak akár csu­pán fel­em­lí­té­sét is, ugyan­ak­kor a több ezer (!) pél­dány­ban meg­je­le­nő „bi­zal­mas”, sőt „szi­go­rú­an bi­zal­mas” jel­ze­tű MTI-tá­jé­koz­ta­tók­ból a saj­tó ve­ze­tő mun­ka­tár­sai, il­let­ve az MSZMP nó­menk­la­tú­rá­ja meg­le­he­tő­sen pon­to­san tud­hat­ta a va­ló­sá­got. Nyu­ga­ti la­pok tu­dó­sí­tá­sai, elem­zé­sei alap­ján, de elő­for­dult az is, hogy akár a ma­gyar–ro­mán kap­cso­la­tok­kal fog­lal­ko­zó szov­jet szak­ta­nul­mány­ok (ál­ta­lá­ban Er­dély­ről) szin­tén e bi­zal­mas ki­ad­vány­ok­ba szo­rul­tak. Ez a kö­rül­mény is ar­ra utal, hogy mi­lyen bo­nyo­lult fel­ada­tot vál­lalt Föl­des György.
Föl­des alap­té­te­le a ro­mán, il­let­ve a ma­gyar po­li­ti­ka an­ta­go­nisz­ti­kus szem­ben­ál­lá­sát rög­zí­ti, amely­nek előbb rej­tet­ten, ké­sőbb már nyíl­tan szük­ség­sze­rű­en konf­lik­tus­hely­zet­hez kel­lett ve­zet­nie. Ká­dár, il­let­ve az MSZMP „1956 után igye­ke­zett tisz­te­let­ben tar­ta­ni a nem­ze­ti ér­zé­keny­sé­get, ugyan­ak­kor rend­kí­vü­li óva­tos­sá­got ta­nú­sí­tott a ha­za­fi­as-nem­ze­ti ér­zel­mek po­li­ti­kai hasz­ná­la­tá­ban. Ez a vis­­sza­fo­gott­ság jel­le­mez­te az egész Ká­dár-kor­sza­kot. A kom­mu­nis­ta párt Ma­gya­ror­szá­gon so­ha nem nyúlt a na­ci­o­na­liz­mus fegy­ve­ré­hez, még a gaz­da­sá­gi ne­héz­sé­gek meg­sza­po­ro­dá­sá­nak ide­jén sem” – ír­ja Föl­des. Ez a té­te­le an­­nyi­ra igaz, hogy ez a vis­­sza­fo­gott­ság lett az oka a Ká­dár-rend­szer egyik sú­lyos bel­po­li­ti­kai gond­já­nak, mert akár „nem­ze­ti­et­len­nek” is bé­lye­gez­ték so­kan ezt az óva­tos­sá­got, ki­vált a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gyar­ság té­ma­kör­ében. A ro­mán na­ci­o­na­liz­mus pe­dig ép­pen 1956 után, ami­kor Hrus­csov ké­sőbb ugyan­csak ke­se­rű­en meg­bánt pil­la­nat­nyi öt­le­te nyo­mán a szov­jet had­se­re­get ki­von­ták az or­szág­ból, egy­re nyíl­tab­ban lett a párt­po­li­ti­ka leg­sű­rűb­ben hasz­nált esz­kö­ze, „sőt, ahogy egy­re ko­mo­lyab­bá vál­tak a gaz­da­sá­gi ne­héz­sé­gek és nőtt a szo­ci­á­lis elé­ge­det­len­ség, kéz­nél volt a be­vált és sok­szor al­kal­ma­zott fegy­ver: a nem­ze­ti ér­zel­mek túl­fű­té­se. Ezt egé­szí­tet­te ki az új­já­é­lesz­tett, már anak­ro­nisz­ti­kus sze­mé­lyi kul­tusz, amely­nek cél­ja a tár­sa­da­lom ha­tal­mi kont­roll aló­li eman­ci­pá­ló­dá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa volt.” Eb­ben a szi­tu­á­ci­ó­ban ké­zen­fek­vő volt, hogy Ro­má­ni­á­ban ép­pen azo­kat az ide­o­ló­gi­ai áram­la­to­kat kor­lá­toz­ták, il­let­ve til­tot­ták be, ame­lyek Ma­gya­ror­szá­gon a párt hi­va­ta­los ide­o­ló­gi­á­já­nak ta­lán leg­fon­to­sabb al­ko­tó­ele­mei vol­tak. Ha Ma­gya­ror­szá­gon a Mol­nár Erik ne­vé­vel és te­kin­té­lyé­vel je­lez­he­tő, a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti na­ci­o­na­liz­must és a sztá­li­ni tör­té­ne­lem­szem­lé­le­tet gyö­ke­res­tül el­uta­sí­tó gya­kor­lat szá­mí­tott hi­va­ta­los­nak, Ro­má­ni­á­ban nem­csak a fa­sisz­ta Vas­gár­da ide­o­ló­gi­á­ja transz­for­má­ló­dott ud­var­ké­pes­sé, ha­nem ter­mé­sze­tes szim­bi­ó­zis­ba ke­ve­re­dett a dog­ma­tiz­mus­sal. A klas­­szi­kus re­cept sze­rint, aho­gyan azt Sztá­lin an­nak ide­jén megvalósította… A ki­bé­kít­he­tet­len ál­la­po­tot sú­lyos­bí­tot­ta Ká­dár Já­nos és Nicolae Ceauºescu sze­mé­lyes, sőt al­ka­ti el­len­szen­ve. Ká­dár – szö­ge­zi le Föl­des – „a vi­lág­hoz va­ló vi­szo­nyu­lás­ban min­den­kép­pen el­len­té­te volt a ro­mán po­li­ti­kus­nak. Õ a tör­té­ne­lem­ből azt ta­nul­ta: sem­mi sem ár­tott töb­bet a szo­ci­a­liz­mus­nak a sze­mé­lyi kul­tusz­nál, az egy­sze­mé­lyi dik­ta­tú­rá­nál, a vég­cél­ok min­den áron va­ló eről­te­té­sé­nél. Ká­dár azt lát­ta: a ro­mán párt­fő­tit­kár ugyan­azt akar­ja job­ban, tö­ké­le­te­seb­ben csi­nál­ni, mint elő­dei. Rá­adá­sul a na­ci­o­na­liz­mus, a nem­ze­ti ön­zés hat­ja át cse­le­ke­de­te­it. Ez ugyan­úgy ide­gen volt Ká­dár­tól, mint ön­ma­ga sztár­ol­ta­tá­sa, ve­zér­ként ün­ne­pel­te­té­se. Kis túl­zás ta­lán, de Ká­dár egész éle­té­ben nem sze­re­pelt an­­nyit párt­lap­já­nak cím­ol­da­lán, mint Ceauºescu fél év le­for­gá­sa alatt.”
Ez igaz. Csak­hogy a ro­mán párt­ve­zér ve­ze­té­si stí­lu­sa sok­kal in­kább meg­fe­lelt, mond­juk, Leonyid Brezsnyev íz­lé­sé­nek és po­li­ti­kai gya­kor­la­tá­nak, mint a ká­dá­ri ma­ga­tar­tás. A ro­mán na­ci­o­na­liz­mus­sal szem­be­ni szov­jet en­ge­dé­keny­ség „tit­ka” ép­pen ebben rej­lik. Nem túl­zás azt ál­lí­ta­ni, hogy Brezsnyevék szá­má­ra a Ceauºescu ál­tal meg­va­ló­sí­tott, szin­te tö­kély­re vitt sztá­li­ni bel­po­li­ti­kai rend csá­bí­tó­an im­po­ná­ló volt, s eh­hez ké­pest el­ha­nya­gol­ha­tó­nak vél­ték a kül­po­li­ti­kai ren­det­len­ke­dé­se­ket. Gon­dol­kod­ha­tott-e a négy Le­nin-rend­del ön­ma­ga ál­tal fel­éke­sí­tett Brezsnyev más­ként az isten tudja hány rend­jel­lel (töb­bek kö­zött Le­nin-rend­del is) vil­lo­gó Ceauºescuról? A kül­po­li­ti­kai ka­lan­do­zá­sok vég­ered­mény­ben csak bos­­szan­tó­ak vol­tak Moszk­va szá­má­ra, hi­szen tud­ták, hogy a vi­lág új­ra­fel­osz­tá­sát a Nyu­gat még a bu­ka­res­ti ri­szá­lá­sok da­cá­ra sem koc­káz­tat­ja meg. Brezsnyevék szá­má­ra az volt a lé­nye­ges, hogy Ceauºescu ugyan­úgy el­uta­sít­ja a ma­gyar gaz­da­sá­gi re­for­mo­kat, s fő­leg a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó, a kor­lá­to­zott tár­sa­dal­mi de­mok­rá­cia fe­lé mu­ta­tó rop­pant óva­tos kez­de­mé­nye­zé­se­ket, mint ők. (A lát­szat azon­ban csa­ló­ka volt, még olyan ta­pasz­talt új­ság­írót is meg­té­veszt­he­tett, mint az emig­rá­ci­ó­ban élő Méray Ti­bor, aki a pá­ri­zsi Iro­dal­mi Új­ság­ban 1979-ben „Ká­dárt és Ceauºescut ös­­sze­ha­son­lít­va az utób­bit ta­lál­ta je­len­tő­sebb po­li­ti­kus­nak, mert szem­be mert men­­ni a Szov­jet­uni­ó­val” – rög­zí­ti a tör­té­nész.) Föl­des György utal ar­ra is, hogy a meg­ha­tá­ro­zó szov­jet ál­lás­pont mel­lett a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok kér­dé­se nem­csak a ma­gyar–ro­mán kap­cso­la­tok ala­ku­lá­sá­ra volt meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű, ha­nem az úgyne­ve­zett szo­ci­a­lis­ta tá­bor más ál­la­ma­i­nak re­ak­ci­ó­ja nemkü­lön­ben. Olyan sa­já­tos hely­zet ala­kult ki, hogy a Ká­dár-rend­szer bel­ső, je­len­tő­sen kor­lá­to­zott fej­lő­dé­se is szem­be­ke­rült a ma­gyar ál­lam kül­po­li­ti­kai le­he­tő­sé­ge­i­vel. Hi­szen a Ti­to-Ju­go­szlá­via ki­vé­te­lé­vel, a Husák-rendszer, nem szól­va Ceauºescuékról köz­vet­len fe­nye­ge­tést érez­tek a ma­gyar rend­szer li­be­ra­li­zá­ló­dá­sá­ban és a ve­szély­ér­zet nem le­he­tett ide­gen a moszk­vai ve­ze­tés­től sem. Ceauºescu pon­to­san tud­ta, hogy a ro­má­ni­ai ma­gyar­ság men­­nyi­re fi­gye­li a ma­gyar­or­szá­gi fo­lya­ma­to­kat és eze­ket ál­lan­dó­an ös­­sze­ve­ti a ro­má­ni­ai re­a­li­tá­sok­kal, több­nyi­re ez utób­bi­ak hát­rá­nyá­ra, kö­vet­ke­zés­kép­pen a ma­guk szem­pont­já­ból nem is ér­té­kel­het­ték más­ként, mint sa­ját rend­sze­rük fel­la­zí­tá­sá­ra tett kí­sér­le­te­ket.
Volt Ma­gya­ror­szá­gon, fő­leg kö­zép­szin­tű párt­mun­kás­ok kö­ré­ben, de még fel­jebb is, va­la­mint a ro­má­ni­ai ma­gyar­sá­gért az át­la­gos­nál na­gyobb mér­ték­ben ag­gó­dó ér­tel­mi­ség kö­ré­ben olyan il­lú­zió, hogy Moszk­va ugyan nyíl­tan nem avat­ko­zik a ma­gyar–ro­mán vi­tá­ba, amely­nek min­den rész­le­té­ről, mind­két fél ál­tal tá­jé­koz­tat­va volt, ám ro­kon­szen­ve in­kább Bu­da­pest ol­da­lá­ra ál­lít­ja. (Ez az il­lú­zió – sze­mé­lyes em­lé­ke­im sze­rint – Er­dély­ben is élt a ma­gyar bal­ol­da­li­ak kö­zött, az 1944 őszén, a szov­jet ka­to­nai köz­igaz­ga­tás ide­jén lé­te­zett már-már au­to­nó­mi­á­ra ha­son­lí­tó pol­gá­ri ön­kor­mány­zat­ra em­lé­kez­ve. Meg ar­ra a le­gen­dá­ra, amely sze­rint, ál­lí­tó­lag Sztá­lin egye­nes uta­sí­tá­sá­ra lé­te­sült a Ma­gyar Autonóm Tartomány… A ro­mán bal­ol­da­li­ak kö­zül szin­tén so­kan re­mény­ked­tek ab­ban, hogy Moszk­va va­la­mi­lyen for­má­ban meg­rend­sza­bá­lyoz­za a dik­tá­tort. Hasz­ta­lan, per­sze.) A szov­je­tek va­ló­ban csu­pán egy­szer vál­lal­ták, hogy fi­gyel­mez­tes­sék mind a ma­gyar, mind a ro­mán pár­tot: elég volt az ak­kor már a nyil­vá­nos­ság előtt fo­lyó vi­tá­ról. „A szov­jet párt nem fog­lalt ál­lást a két fél vi­tá­já­ban, de ez­zel in­kább a »birtokon be­lül« lé­vő ro­mán fél­nek segített…” – jegy­zi meg Föl­des György. Mind­ez 1987-ben tör­tént, a hí­res-hír­hedt Er­dély-tör­té­net kö­rü­li dis­pu­tá­hoz kap­cso­ló­dott. Nem az ér­de­kes, hogy a szov­je­teket a leg­cse­ké­lyebb mér­ték­ben sem ér­de­kel­te a tör­té­nel­mi igaz­ság, ha­nem az az iz­gal­mas és ta­nul­sá­gos, hogy ez a be­avat­ko­zás a pe­reszt­roj­ka ide­jén, Mi­ha­il Gor­ba­csov ural­ma ide­jén tör­tént: Bo­risz Sztukalin bu­da­pes­ti szov­jet nagy­kö­vet 1987. áp­ri­lis 1-jén ad­ja át a moszk­vai fi­gyel­mez­te­tést. Ugyan­ak­kor a ma­gyar fél szám­ta­lan for­rás­ból ér­te­sül­he­tett ar­ról, hogy Gor­ba­csov szá­má­ra ugyan Ká­dár sem az ide­á­lis ve­ze­tő, de Ceauºescuval szem­ben ki­fe­je­zett el­len­szenv­vel vi­sel­ke­dik. Az­tán né­hány hét­tel ké­sőbb Gor­ba­csov 1987. má­jus 26-án, hos­­szú ide­je ha­lo­ga­tott lá­to­ga­tást tett a ro­mán fő­vá­ros­ban, és ott, a tisz­te­le­té­re ren­de­zett nagy­gyű­lé­sen hív­ja fel part­ne­re fi­gyel­mét a nem­ze­ti­sé­gi prob­lé­mák „ér­zé­keny és fi­nom ke­ze­lé­sé­re”. Ez vá­rat­lan és Ceauºescu szá­má­ra szo­kat­lan bí­rá­lat volt, Gor­ba­csov azon­ban nem jó kedv­vel vál­lal­ta az újabb konf­lik­tust, ha­nem a bel­ső szov­jet ál­la­po­tok kész­tet­ték er­re a lé­pés­re. Az már a tör­té­ne­lem iró­ni­á­ja, hogy a cél­zás nem se­gí­tett Gor­ba­csov­nak a nem orosz köz­tár­sa­ság­ok lá­za­dá­sá­nak le­csi­tí­tá­sá­ban, Ceauºescunak már nem volt olyan moz­gás­te­re, amely­ben bor­sót tör­he­tett vol­na Gor­ba­csov or­ra alá, amit ko­ráb­ban min­den bi­zon­­nyal meg­tett vol­na, és Ká­dár­nak sem volt már ha­tal­ma ar­ra, hogy új la­pot nyis­son a két or­szág kap­cso­la­ta­i­ban, sa­ját ad­di­gi po­li­ti­ká­ját ugyan­csak fe­lül­vizs­gá­lan­dó. A szov­jet be­fo­lyás eb­ben a tér­ség­ben vé­get ért. Moszk­va, kü­lön­bö­ző va­ri­án­sok­ban, 1945 óta azt suly­kol­ta, hogy ér­dek­szfé­rá­já­ban nin­csen he­lye az itt élő nem­ze­tek, or­szá­gok konf­lik­tu­sa­i­nak, sen­ki nem szól­hat be­le a má­sik ügye­i­be, a nem­ze­ti­sé­gi kér­dé­sek­be a leg­ke­vés­bé, ki­zá­ró­lag a Ro­ma locuta, causa finita, a fel­sőbb­ség dön­tött, az ügy le van zár­va el­ve lé­te­zik. A foly­ta­tás leg­fel­jebb an­­nyi le­he­tett, hogy az utó­kor íté­le­te­i­ben Gor­ba­csov kez­de­mé­nye­zé­se egy új szov­jet po­li­ti­ka ki­ala­kí­tá­sá­ra – jó­in­du­lat­tal ke­zel­te­tik, Ká­dár Já­nos „pu­ha dik­ta­tú­rá­ja” so­kak szá­má­ra nosz­tal­gia tár­gya, Ceauºescu pe­dig a tör­té­ne­lem sze­mét­domb­ján vé­gez­te. A ma­gyar–ro­mán kap­cso­la­tok­ban már a vég­já­ték kö­vet­ke­zett, amely 1989-ben, a rend­szer­vál­tás­kor fél­re­ért­he­tet­le­nül bi­zo­nyí­tot­ta: a ko­ráb­bi út se­ho­vá nem ve­zet, va­la­mi újat kell, kel­le­ne kez­de­ni.
Föl­des György tör­té­nel­mi át­te­kin­té­sé­nek az is je­len­tős hasz­na, hogy a ro­mán–ma­gyar kap­cso­la­tok har­minc­há­rom esz­ten­de­jé­nek be­mu­ta­tá­sá­val ér­zé­kel­nünk kell, tény ma­rad az is – bár­men­­nyi­re meg­vál­to­zott a vi­lág, meg­vál­to­zott mind­két or­szág­ban a rend­szer –, hogy szó sem le­het a „tisz­ta lap” po­li­ti­ká­já­ról. A kap­cso­lat­tör­té­net leg­több té­má­já­nak olyan előz­mé­nyei van­nak, ame­lyek nem­csak a Ká­dár-kor­szak­hoz, ha­nem egye­ne­sen Er­dély­hez kö­tőd­nek. Ép­pen ezért a ma­gyar po­li­ti­ká­ban is lé­te­zik „ro­mán kár­tya” és a ro­mán po­li­ti­ká­ban „ma­gyar kár­tya”. Ezek­kel a pak­lik­kal le­het a sza­bá­lyo­kat be­tart­va ját­sza­ni és ha­mi­san ugyan­csak. Kü­lö­nös te­kin­tet­tel ar­ra, hogy a ma­gyar–ro­mán vi­szony gyö­ke­re­sen más nem­zet­kö­zi erő­tér­ben ala­kul, mint 1989 előtt. Meg­vál­to­zott a rend­szer­vál­tás óta el­telt több mint más­fél év­ti­zed­ben a ro­mán és a ma­gyar po­li­ti­zá­lás bel­ső tar­tal­ma is. Ám fe­szült­sé­gek ma­rad­tak. És meg­ma­radt az az il­lú­zió, hogy kül­ső be­avat­ko­zás­sal (most nem Moszk­va, ha­nem Brüs­­szel az irány) kön­­nyeb­ben és gyor­sab­ban ér­he­tő el va­la­mi­fé­le lát­vá­nyos si­ker. Pe­dig Brüs­­szel, a NA­TO és az EU együtt és kü­lön-kü­lön vi­lá­gos­sá tet­te, nem csu­pán ma­gyar–ro­mán vi­szony­lat­ban, ha­nem ál­ta­lá­no­san ér­vé­nyes elv­ként, hogy a kol­lek­tív nem­ze­ti­sé­gi jo­gok nem ér­dek­lik.  Ma­radt na­ci­o­na­lis­ta elő­í­té­let. Mind­két ol­da­lon. Ám ez már min­den­kép­pen más tör­té­net lesz, ha va­laki meg­ír­ja az 1989 utá­ni har­minc­há­rom évet is…