Tóth Elemér versei

1. Kérdés-felelet
„Hová lett dús sörényed?” –
Kérded.
„Elhordták a görények.
Az évek!”

2. Múló idõ
Megrettenek, ha barátaimra nézek.
Engemet is így megcsúfoltak az évek?

3. Mikor?
Mennyi gyötrelem, megalázás
rázhat fel népet, nemzetet?!
Mikor rúgja el az igáját –
megtépve mind a szenteket?!

4. Düh
Szent György napján
fogtam a kapát,
s a kertemben
kiirtottam
minden ibolyát!

5. Ilonka
Ilonka szépséges lány volt.
Én csupán kíváncsi gyerek.
Tanítgatott. Megmutatta,
hová járnak, hová bújnak
lába között az egerek.

6. Európa?
Fiatal lányka – tizenöt lehet.
Megállít a kertembe menet:
„Nem akarsz szórakozni? Örömest
megtáncoltatom a töködet!”
7. Intés
Sürgök-forgok,.
egyre kevésbé bírod.
Rám-rám dörrensz:
„Hová szaladsz?
Meg van ásva a sírod?”

8. Nyugdíjas sóhaj
Porból lettünk,
porrá leszünk…
Néha iszunk,
néha eszünk.
S mivel helyén
még az eszünk,
hát mindenre,
úgymond: teszünk!

9. Hiába
Hiába kiabálsz, lázadsz,
hiába üvöltöd – más vagy!
Talán valóban nemesebb
vagy, esetleg érdekesebb!
A törvény betelik fölötted,
s határt szab minden örömödnek.

10. Kisebbségben is
A szándék mindörökre
bennünk munkál:
Jobbak legyünk tegnapi
önmagunknál!

11. Készülõ vihar
Ütés, ütés után csattan –
zuhognak fekete átkok.
Goromba, vad óriások
verik egymást a magasban…
Az ég sikolya – villámok!

verik egymást a magasban…
Az ég sikolya – villámok!

12. Kórházban
„Most megszúrom magát!” –
mondja a csinos nõvér este.
„Az angyalát! –
rikkantok fel.
„Fordítva izgalmasabb lenne!”

13. Nyelvvizsga?
Kigyomlálni mindent, ami magyar!
A Shopping center – senkit nem zavar.
Az ilyen-olyan Market is mehet…
Angol, német nem bántja a szemet.
Csak a magyar!
Az úr döntött: „Nyelvvizsgára hamar!
Itt finnugorul ne mekegjenek!”

Évek mor­zsa­lé­ka

Csak te

Úgy va­gyok ve­led, mint fa­gyöngy a fá­val.
Be­lő­led élek. Egy va­gyok ve­led.
Szí­vom erő­det, s lo­bo­gok vad láz­zal,
ha azt a per­cet fel­em­le­ge­ted.

Mert egy perc volt csak. Csu­pán egy pil­la­nat,
hogy ös­­sze­akadt a te­kin­te­tünk.
És az a szik­ra, mely ak­kor át­sza­ladt
raj­tunk, igen!, az lett a vég­ze­tünk.

Lá­tod, a vi­lág, hogy meg­őszült köz­ben,
de te még most is a szép ré­gi vagy,
pe­dig bi­zal­mad hány­szor ös­­sze­tör­tem…

De hát a fér­fi mind bo­lond és vak.
Sok-sok év múl­va döb­ben rá: Öröm­ben
él­ni – csak ve­led! Mert erőt te adsz!