Polgár Anikó – Középkori latin költők

Ambrosius, Szent Ambrus (340 k. –397): egyházatya, himnuszköltő. Mediolanum (Milano) püspöke volt, az arianizmus és a pogányság ellen küzdött. Művei között vannak prédikációk, szentírás-magyarázatok, misztikus elmélkedések a teremtésről, dogmatikus értekezések, etikai tanulmányok, alkalmi beszédek és leve-lek. De officiis ministrorum (Az egyháziak kötelességeiről) című műve a papi etikáról szól, s Cicerónak a De officiis (A kötelességekről) című művére támaszkodik. Himnuszaival, melyeket maga tanított be híveinek, tulajdonképpen bevezette az egyházi közéneket a nyugati liturgiába. Nyolc versszakból álló himnuszainak tipikus versformáját, a hangsúlyos verselés felé közelítő jambikus dimetert róla nevezték el ambroziánusnak (metrum ambrosianum).

Himnusz a Hajnalhoz
(Splendor paternae gloriae…)

        A menny Atyjának dísze vagy,
        a fényből fényt előhozó,
        fény fénye és forrása is,
        nap: nappalt megvilágító.

        Igaz nap, költözz most belénk,
        ki nem múló dísszel ragyogsz!
        Szentlélek fényes sugara,
        érzékeinken áthatolj!

        Imákkal kérjük az Atyát,
        örök dicsőség Atyja ő,
        s a hathatós kegy Atyja is:
        a kétes bűnt üldözze el.

        Segítse elszánt tetteink,
        áskáló fog tompuljon el,
        hibás léptünk fordítsa meg,
        ragyogja kegy be életünk.
        Vezesse lelkünk, s tiszta test
        hűségét is ő óvja meg,
        a hit izzon, buzogjon és
        álnok mérget ne nyeljen el.

        Az ételünk Krisztus legyen,
        hörpöljünk a hitből italt,
        örvendezve kortyoljuk a
        Szentlélek józan mámorát.

        Teljen vidáman el napunk,
        legyen szemérmünk virradat,
        hitünk legyen a délidő,
        lelkünk ne várja alkonyat.

        A hajnal indul, útra kel,
        jöjj, teljesség, napfényre most!
        Jöjj, Atyával egy szent fiú,
        s menny Atyja, a szent szóval egy!

Paulinus Nolanus, Nolai Szent Paulinus, Meropius Pontius Anicius Paulinus (353–431): Burdigalában (Bordeaux) született, Ausoniusnál tanult retorikát. Campania helytartója volt, ám felívelő politikai karrierjéről lemondva felvette a ke-resztséget és visszavonult a világtól. Miután megismerte Nola védőszentjének, Szent Félixnek a kultuszát, Nolában telepedett le, 409-ben Nola püspökévé választották. Művei közül csak levelei és költeményei maradtak fenn. 14 versből álló Natalicia című versciklusa Szent Félix égi születésnapjára (január 14.) írott verseket tartalmaz.  

Szent Félix ünnepére
(Ver avibus voces apperit…)

        Dalra kel annyi madárka tavasszal: a nyelv tavaszát Szent
        Félix ünnepe hozza, hiszen kivirágzik a tél is
        fényétől, ujjongnak a népek, bár a sötét fagy
        s dér hideget hoz, jég van még és tél a javából,
        dermesztő az idő, és hótól szürke a föld is,
        ám e napon bennünk éleszti a jámbor öröm már
        víg tavaszunk és űzi a gondot a szívből, a lélek
        bánata és tele elmúlik, megnyugszik az elme,
        már elszállnak a bú felhői. S ahogy felüdít szép
        nap csendes fecskét, a sötét szárnyút, a fehéret,
        és felüdít gerlét, s rokonát, a galambot, a jámbort,
        és ha az új tavasz itt van, a tengelicék a bokorban
        búgnak; a nemrég némán gubbasztó madarak mind
        tüskekerítésről felszállva vidáman örülnek,
        sokszínű szárnyuk száll és sokféle daluk zeng,
        úgy éleszt engem fel e nap, melyet megújít szent
        rítus, a nagy Félix joggal szent ünnepe napja.
        Most újul csendes tavaszom, s örvend az idő is,
        most van kedvem a dalra, könyörgő verseket írok,
        most ifjul hangom: teljen Krisztussal a szívem,
        töltse, Uram be a szomjúhozót bő mennyei forrás.

Piae  Cantiones  (Jámbor  énekek): finnországi latin nyelvű középkori dalgyűjtemény. Nem egészen száz éneket tartalmaz, melyek többsé­géről feltételezhető, hogy Finnor­szágban vagy finn–svéd kultúrkör­ben keletkeztek, némelyikük fel­tételezhetően a XIV. században. A gyűjtemény első nyomtatott kiadá­sa 1582-ben jelent meg. A szerzők­ről nincsenek adataink, csak tíz va­lószínű szerzői név maradt meg az akrosztichonokban. A gyűjtemény verseit témakörönként csoportosí­tották: az első rész például a Krisztus szüle­tésével és kínszenvedésével kap­csolatos verseket tartalmazza, a De fragilitate et miseriis humanae conditionis című az embe­ri élet rövidségéről és nyomorúságáról  szóló  panaszdalokat gyűjti össze. A De vita scholastica című rész diákdalokat, a De tempore vernali cantiones pedig vidám tavaszi dalo­kat tartalmaz.

Itt van, itt a szép tavasz
(In vernali tempore…)

        Itt van, itt a szép tavasz,
        és vidám a lélek,
        elmúlt a fagy – hirdeti
        hangja a fecskének,
        díszét visszakapja már
        erdő, tenger és határ,
        a föld újraéled:
        tavaszmámor szállja meg
        testünket, s így érhetett
        szívünk kínja véget.

        Ó, mily csodás és nagy az
        Isten dicsősége,
        és milyen szép ragyogó
        arca ékessége,
        melytől lent, fönt és közép
        formáját és jellegét
        megkaphatta végre:
        úgy vált szét a föld s az ég,
        mint a nappal és az éj
        az ő intésére.
              Polgár Anikó fordításai