Pápay Szandra kritikája Tóth Lilith Viktória Túl sok világ című kötetéről

Pápay Szandra kritikája Tóth Lilith Viktória Túl sok világ című kötetéről

TÚL SOK (SZÖVEG)VILÁG

Tóth Lilith Viktória debütáló kötete sok irányból közelít a művészi alkotás lehetséges terei felé; a Túl sok világ kötetcímadó gondolata több szinten is beleivódik a szövegekbe. Nemcsak versek, hanem egy-egy prózarészlet is olvasható a kötetben, ami első körben a formai osztottságra hívja fel a figyelmet. Mondhatnánk persze, hogy a lírai hang, mely szertelenül cikázik eltérő szövegtereken keresztül, a pályakezdő fiatal művészek útkereső sajátossága; de Tóth Lilith Viktóriánál ez a fajta kötetszerkesztési elv sejtet egyfajta poétikai megalapozottságot is. A szövegeket olvasva szembetűnő, hogy ezen osztott struktúra a műfaji határsértéseken túl tematikusan is megjelenik. A lírai én felbontásával, megkettőzésével; a szövegben megszólaló hangok sokszorozásával játszik el a költő. Intencionáltan van elbizonytalanítva, megkettőzve, akár megsokszorosítva a versbeszélő pozíciója. Alap versértési struktúránk – mely a lírában általában egy központi hangot keres – is az újraértelmezés horizontjába kerül. Így lesz a versek visszatérő témája például a bipoláris személyiségzavar vagy épp a skizofrénia; s a bizonytalanság létállapota is rendre az egységes személyiség megalkotásának kudarca körül artikulálódik. „Olyan mintha meg lenne, valami mégis elveszett, / érzem a bőrömön, de a bőrömben nem” (5). A bőr mint határentitás már a kötetet indító versben elkülöníti a testen kívüli és a testen belül megélhető világokat. Azonban nem bináris oppozícióról van szó, hisz a belső világ rendre több és több részre bontódik – „Én / Te /aki bennem vagy” (6) –, az én belső osztottsága válik viszonyítási ponttá: „én innen nézlek téged / magamból / beléd és hozzád / nem haragszom senkire / még a világra sem” (7). A külső világ kiábrándítóan statikus realitását feszültségbe állítja a szubjektum jóval dinamikusabb érzékelésével. A szubjektumon átszűrt valóságérzékelés efféle módozataiban feldereng valami a késő modern költészeti hagyományból. Petri György és Pilinszky János szövegszinten is reflektált a versekben; de a már-már őrületbe hajló monológszerűség akár József Attila Szabad ötletek jegyzékét is felidézheti. „Keljé’ fel, mert pofán váglak! / Kimosom a szád, / már megint káromkodsz!” (…) „A macska hozzám dörgöli magát. / Benne látlak. / Kell valami igaz, cicuskám? / Kéred a májam?” (14). A beszélő megszólító odafordulása rendre az én megalkotásának igényébe fordul viszsza: „Hibáztam, mikor azt hittem, / hogy megtestesülhetsz” (16). A versekben fel-feltűnő aposztrophé struktúrája is egy ál-párbeszéd, melyben a versalany önmagát próbálja artikulálni; egy viszonyítási lehetőséget – másikat keresve. A ciklusadó cím is erre a paradoxonra játszik rá – Levelek önmagamhoz.

A testiség kérdése, az anyagiság létmódjának dimenziója is többféle funkciót kap a kötetben. Egyrészt van egy erős rítusjellege a szövegeknek: „sok lepedőn szárad vérfolt” (18). Másrészt az anyagiság mint tapintható valóság ugyancsak egy görcsös meghatározási fogódzó próbál lenni az én likviditásához képest. „Műanyag flakonról letépkedett papír vagyok, / vagy fehér füst (…) Megfogtad a kezem, / az tartott csak a földön.” (20) Érdekes ahogy a kötetvilág is ebben a motivált önkeresésben mindinkább visszabontja önmagát valami tapasztalati nullpontra. A cikluscímek változásai mintha ezt követnék: először levelek (még funkcionális meghatározottsággal), majd lapok (visszabontott anyagi minőséggel), végül formátlan papírfecnik. Ebben a ciklusban találunk pár prózaszerű folyószöveget, mely mintha épp ezt a formai likviditást erősítené. A versbeszéd ziláltsága is többször fordul át őrületbe a kötet vége felé haladva. A külső világ mint viszonyítási pont is viszonylagossá válik: „Igen, van az a pont, amikor mindegy mi van kö- / rülötted…” (43) A levél mint a másikkal való párbeszéd illúziója a Papírfecniket követő ciklusban épül vissza teljesen. A Hangok a fejben cím végérvényesen az énen belülre szorítja a megszólalásokat. A másikkal való párbeszédkényszer, a dialógus megteremtésének görcsös igénye általában határsértő szituációkat teremt. A behatolás, a testbe férkőzés, átszakítás folyamatosan visszatérő motívuma a szövegeknek: „vasbakanccsal léptem a gyomrodba / felszakítottalak magamnak” (52); „igazolvány nélkül csak a testekbe jutok be” (57). Az írás dialógusteremtő, mégis önmagába, az írás aktusának monologikusságába visszacsapó struktúrája is hangsúlyossá válik a kötetben. A megteremtett szövegvilág egzisztenciális dimenziója egy újabb réteggel – világgal – bővül; s autopoetikus módon e világok megalkotott jellege is témává válik: „a neo-posztmodern szex / abban különbözik a többitől / hogy újra fáj” (51); „nem sejti, hogy róla és neki írok verset” (…) „irodalmat kenünk fel a falakra / lírai tollamba valaki / prózatintát csöpögtetett” (65–66). Az én önmeghasonlásának szövegesítése ezeken a pontokon a művészi alkotásra vonatkoztatható motiváltságot kap. A kötetben a szövegszinten megidézett modern egzisztenciális poétika, a teremtett nyelv posztmodern autopoetikus mechanizmusain át jut el egy posztmodern utáni lét és művészetérzékeléshez; a Túl sok világ gondolata igen érzékenyen hívja életre a kortárs irodalom korszakhatár érzékelési problémáit is. Mintha lenne is valamiféle igény arra, hogy a különböző korok művészi ingereit szimultán működtesse a kötet. A nőiséghez való viszonyban egyszerre tárul elénk a szövegben megélhető nemiség szubjektív közelsége; a posztmodern ironikus távolításaival; a szöveg mint test párhuzama egyszerre kap ironikus és rituális meghatározottságot.

A nő lapjai ciklus először ironikusan írja felül a nőiséghez kapcsolható sztereotípiáinkat – akár a Nők Lapja magazin szirupos társadalmi nem vonzataira reflektálva. S rögtön be is hozza kendőzetlenül a testi értelemben megélhető női dimenziót: „test a testedből / véres kéjes húsdarab” (26); „minden horrorban / a nő / az a hülye / elindul a szörny után” (30). A Femme Fatale kötetzáró ciklus a nőiség tematikáját újabb rétegként teszi az identitásjátékok, a szövegekben eluralkodó szertelen, önmagát kereső és meghatározni vágyó késztetés gondolatiságára: „sokáig hittem / a férfiak utópiái vagyunk /aztán van a nő, aki csak akkor / mosogat / ha ihletet akar (66). Az anya alakja is kettős meghatározottságú, egyszerre teremtő entitás és társadalmi sztereotípia. A szakralitás, amit a nőiség generációs értelemben jelent, ellentétbe feszül a nőiség megélésének profán voltával: „tudom mama nem örülne neki / hogy sose járok templomba” (69); „macskaszőr borítja a szervem / amelynek dobognia kellene / a kutyaszarban is férgek / csókolj meg kérlek” (70). A Túl sok világ teremtett eklektikájában egy szövegtéren osztozik a kocsmárosné, a prostituált, Heidegger és Platón. Mélységek és magasságok, szent és profán találkozása egyszerre tartja mozgásban a modern és a posztmodern dialektikát. A profánban meglelhető szentség, e két dimenziót mozgásban tartó feszültség Pilinszky és Petri szövegvilágait idézi: „Az egyik reggeli kényszeres séta közben / vettem észre, hogy egy nyughatatlan fénycsík / próbál áttörni a fekete felhőréteg alól.” (76); „Petri / napsütötte sávja a falnál ér véget…” (40); „te is égve hagytad a folyosón a villanyt” (31). Az Ajándék című záróvers a kötet elején tematizált, József Attila szövegvilágára utaló őrületet a másik elérhetetlenségének magányérzetébe fordítja. Mintha a Tenyeremre tettem… négysorosa derengene fel: „ezt kaptam, nézd, / milyen szép az üres tenyerem” (92). Különösen izgalmas ez a dinamika, ami az érezhetően mai, a posztmodernséget is meghaladó újszerű stílusjegyeket visszacsatolja a késő modern poétika világaiba, miközben e létkavalkádban a saját hang próbál utat törni magának. Előre mutató jegye a kötetnek ez a többirányú párbeszéd, mely egyszerre nyúlik előre és fordul vissza a művészi szövegalkotás láthatatlan időtengelyén. Olyan, folytatást sejtető, nyitott nyomokat hagy az olvasóban, melyeket érdemes lesz majd tovább követni a kötet után születő újabb szövegvilágokban is.

 

(Dunaszerdahely, Nap, 2020)

 

Megjelent az Irodalmi Szemle 2021/11-es lapszámában.

 

 

Pápay Szandra (1988, Sárvár)

Kritikus, PhD-hallgató, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem