N.Tóth Ani­kó – Trip­ti­chon

Mon­da­tok GRENDELtől/ről/nek
1.
(Tószt)
Ha igaz, hogy nem ér­de­mes úgy re­gényt ír­ni, hogy fél­szem­mel a vélt vagy va­lós „át­lag­ol­va­sói” igé­nyek­re ka­csint­ga­tunk, ak­kor az is igaz, hogy úgy sem ér­de­mes, ha min­den­áron meg aka­runk fe­lel­ni az ép­pen „me­nő” iro­da­lom­tu­do­má­nyi dis­kur­zu­sok­nak.

Grendel La­jos  kö­zel négy év­ti­zed­re vis­­sza­te­kin­tő élet­mű­ve rend­kí­vül gaz­dag, hi­szen tíz re­gé­nye mel­lett   no­vel­la­gyűj­te­mé­nye­ket  pub­li­kál, es­­szé­kö­te­te­ket je­gyez, mű­vei fran­cia, an­gol, né­met, olasz, szlo­vák for­dí­tás­ban ol­vas­ha­tók.  Mun­kás­sá­gát ran­gos dí­jak és el­is­me­ré­sek ér­té­ke­lik. A kri­ti­ka gya­kor­la­ti­lag in­du­lá­sá­tól fog­va ki­tün­te­tett fi­gye­lem­mel kí­sé­ri  pá­lyá­ját, ami­nek oka fel­te­he­tő­en a Grendel-művek  nyi­tott­sá­ga, foly­to­nos meg­úju­lás­ra  tö­rek­vé­se, a kü­lön­bö­ző ha­gyo­má­nyok­kal és be­széd­mód­ok­kal va­ló pár­be­széd­kész­sé­ge.
Grendel La­jos 60 éves.
Is­ten él­tes­se, a mú­zsa csó­kol­ja so­ká­ig!

2.
(Le­vél az ar­chí­vum­ból)
Tisz­telt  Szer­kesz­tő Úr!
Né­hány hó­nap­pal ez­előtt ker­tes há­zat vá­sá­rol­tam N. H.-ban. A ház évek óta la­kat­lan volt. Fő­vá­ro­si  tu­laj­do­no­sa, aki mel­les­leg kül­föld­ön dol­go­zik, egy tá­vo­li ro­ko­ná­tól örö­köl­te, de  so­se tu­dott időt sza­kí­ta­ni (mint ahogy sze­gény öreg ro­ko­na lá­to­ga­tá­sá­ra se), hogy egy­ál­ta­lán meg­néz­ze az in­gat­lant. Sze­mé­lye­sen nem is ta­lál­koz­tunk,  az adás­vé­telt te­le­fo­non, pos­tán és ban­kon ke­resz­tül bo­nyo­lí­tot­tuk le. Mind­ket­tőnk örö­mé­re szol­gált, hogy zök­ke­nő­men­te­sen és gyor­san tör­tént mind­ez. A ház kul­csai az N.H.-i pol­gár­mes­ter­nél vol­tak le­tét­ben, a szer­ző­dés és a ka­tasz­te­ri hi­va­tal ál­tal ki­adott tu­laj­don­lap fel­mu­ta­tá­sa el­le­né­ben azon­nal át­ve­het­tem őket. A ka­pu­ig  el­kí­sért a pol­gár­mes­ter is, hogy út­köz­ben né­hány jó ta­nác­­csal lás­son el a N.H.-i élet­mód­dal, szo­ká­sok­kal kap­cso­lat­ban a be­il­lesz­ke­dés ne­héz­sé­ge­it el­ke­rü­len­dő. Az ud­var­ba azon­ban nem kö­ve­tett. Mint­ha va­la­mi ti­tok­za­tos erő meg­aka­dá­lyoz­ta vol­na eb­bé­li el­ha­tá­ro­zá­sá­ban, ho­lott a pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal­tól az én új­don­sült por­tá­mig meg­tett sé­tánk köz­ben érez­tem raj­ta egy­faj­ta kü­lö­nös fe­szült­sé­get, amit én  a  há­zam irán­ti fo­ko­zott kí­ván­csi­sá­gá­nak tu­laj­do­ní­tot­tam.  A kul­csok­kal nem kel­lett so­kat baj­lód­nom, a zá­rak szin­te ma­guk­tól en­ged­tek. Az ud­var bo­dza­bo­zót­ján is si­ker­rel át­ju­tot­tam, s né­mi el­fo­gó­dott­ság­gal lép­tem át új ott­ho­nom szú­evett kü­szö­bét. A szo­bák kis­sé do­ho­sak vol­tak, an­nak el­le­né­re, hogy a sok he­lyen ki­vert ab­lak­üve­gek sza­bad szel­lő­zést biz­to­sí­tot­tak a fa­lak­nak. Be­ren­de­zé­si tár­gya­kat nem ta­lál­tam; ta­lán az elő­ző la­kók vagy a hos­­szú ide­ig la­kat­lan há­zat nagy va­ló­szí­nű­ség­gel sű­rűn  lá­to­ga­tó tol­va­jok  vit­ték őket ma­guk­kal. Nem kis meg­le­pe­té­sem­re azon­ban  a kony­há­ban egy ütött-ko­pott kre­denc fo­ga­dott egy jobb idő­ket is meg­élt tonettszék tár­sa­sá­gá­ban. Az egy­kor alig­ha­nem tür­kiz­kék kre­denc és a bi­ce­gő szék va­la­hogy egy­ből ott­ho­nos­sá tet­te a kony­hát, sőt az egész  há­zat  a vad­re­gé­nyes ud­var­ral együtt; kez­de­ti  ódz­ko­dá­som egy csa­pás­ra szer­te­fosz­lott.  Né­hány má­sod­perc­nyi ün­ne­pé­lyes vá­ra­ko­zás után a kre­denc­hez lép­tem, majd egy ha­tá­ro­zott moz­du­lat­tal ki­nyi­tot­tam vi­rág­min­tás tej­üveg­gel   bo­rí­tott jobb fel­ső aj­ta­ját. A lát­vány rend­kí­vül fel­iz­ga­tott: nem kony­hai esz­kö­zö­ket ta­lál­tam ugyan­is a há­rom pol­con, ha­nem pe­dán­san egy­más­ra ren­de­zett hal­vány­li­la, az iro­dai szab­vány­nak meg­fe­le­lő mé­re­tű nagy bo­rí­té­ko­kat, me­lyek T.S. mo­nog­ram­mal vol­tak el­lát­va a cím­zett he­lyén. A fel­ső bo­rí­té­kot óva­to­san fel­bon­tot­tam: szál­kás, he­lyen­ként dü­lön­gé­lő-tán­co­ló be­tűk­kel te­le­írt, kis­sé meg­sár­gult, szé­lü­kön tö­re­de­zés­re haj­la­mos la­po­kat tar­tal­ma­zott, me­lyek ol­va­sás nél­kül is me­lan­ko­li­kus vagy egye­ne­sen nyo­masz­tó han­gu­la­tot árasz­tot­tak.  Ki­nyi­tot­tam a bal fel­ső aj­tót is, mely mö­gött ugyan­csak há­rom pol­con ha­son­ló el­ren­de­zé­sű, ám hal­vány­zöld bo­rí­té­ko­kat ta­lál­tam, P.I. mo­nog­ram­mal a fel­adó he­lyén. A fel­ső bo­rí­ték fel­nyi­tá­sa után azon­nal ész­re­vet­tem, hogy a kéz­írás nem azo­nos a hal­vány­li­la bo­rí­ték­ban meg­is­mert­tel: az ap­ró, göm­böly­ded, iz­gá­ga be­tűk ugyan­is már az el­ső pil­lan­tás­ra úgy tűn­tek, mint­ha va­la­mi gyer­me­ki kör­já­té­kot ját­sza­ná­nak  vagy ép­pen bo­hóc­kod­ná­nak egy­más­sal, szin­te az ol­vas­ha­tat­lan­ság ha­tá­rán in­csel­ked­né­nek ve­lem. Óva­to­san le­eresz­ked­tem a tonettszékre, s mi­u­tán meg­győ­ződ­tem ró­la, hogy nem rogy össsze alat­tam, ha­la­dék­ta­la­nul ne­ki­fog­tam a kéz­irat­ok ol­va­sá­sá­nak.

Tisz­telt Szer­kesz­tő Úr!
Bo­csás­sa meg, hogy ké­ré­sem tol­má­cso­lá­sát meg­le­he­tő­sen hos­­szú­ra nyúlt  be­ve­ze­tő elő­zi meg, de éle­tem egyik leg­fon­to­sabb, ké­se­i­sé­ge el­le­né­re is szép, eled­dig is­me­ret­len örö­mök­kel ke­cseg­te­tő sza­ka­szá­nak nyi­tá­nyát sze­ret­tem vol­na ily mó­don is rög­zí­te­ni, és a hoz­zá fű­ző­dő él­ményt meg­osz­ta­ni egy ar­ra al­kal­mas, mél­tó és hi­va­tott sze­mél­­lyel, hi­szen le­het, hogy  a fel­fe­de­zés kö­rül­mé­nye­i­nek a re­mé­nye­im sze­rint bol­dog utó­kor majd  nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­nít­hat. Mi­u­tán ugyan­is vé­gig­ol­vas­tam a kéz­ira­to­kat, rá kel­lett döb­ben­nem, hogy a  bo­rí­té­kok, me­lyek a cso­dá­val ha­tá­ros mó­don őr­ződ­tek meg a tür­kiz­kék N.H.-i kre­denc­ben, pá­rat­lan írói élet­mű­vet rej­te­get­nek. Ám­bár  le­het, hogy nem is egyet. Ezt a fel­te­vést tá­maszt­ja alá a két­fé­le kéz­írás, a két­fé­le kéz­írá­son át­sü­tő két­fé­le köz­ér­zet, il­let­ve a két mo­nog­ram, me­lyet hos­­szas nyo­mo­zás után si­ke­rült fel­ol­da­nom, mö­gé­jük sze­mé­lyi­sé­get ta­lál­nom, akik­nek ki­lét­ét  fel­fed­nem azon­ban egy­elő­re nem áll mó­dom­ban. A kéz­irat­ok­ból  íze­lí­tőt kül­dök, ter­mé­sze­te­sen gon­do­san gé­pelt vál­to­zat­ban, amit ma­gam vé­gez­tem, re­mé­nye­im sze­rint tö­ké­le­te­sen,  egy­ko­ri hi­va­tá­som­ból fa­ka­dó gya­kor­la­tom, jár­tas­sá­ga­im, új­ra lo­bo­gó szen­ve­dé­lyem bir­to­ká­ban. Te­kin­tet­tel ar­ra, hogy Szer­kesz­tő Úr az egyik leg­te­kin­té­lye­sebb (ha nem a leg­te­kin­té­lye­sebb) Ki­adó el­is­mert és ál­ta­lam lá­tat­lan­ban is nagy­ra be­csült mun­ka­tár­sa, ké­rem, ol­vas­sa el a mel­lé­kelt anya­got. Amen­­nyi­ben el­nye­ri tet­szé­sét (eb­ben nem­igen ké­tel­ke­dem), és meg­je­le­nés­re al­kal­mas­nak ta­lál­ja, szí­ve­sen a Ki­adó és az Ön ren­del­ke­zé­sé­re bo­csá­tom a kéz­írá­sos anya­got tel­jes ter­je­del­mé­ben. Szent meg­győ­ző­dés­sel ál­lí­tom, hogy P.I./T.S. ha­gya­té­ka a meg­je­le­nés évé­ben iro­dal­mi szen­zá­ci­ót je­lent majd, mely ala­po­san fel­ka­var­ja mind a szak­mai ke­dé­lye­ket, mind köz­éle­tünk ál­ló­vi­zét, mi­nek kö­vet­kez­té­ben N.H. is el­nye­ri mél­tó he­lyét a li­te­ra­tú­rai at­lasz­ban. Nem utol­só­sor­ban pe­dig a ra­gyo­gó életmű(vek) fel­fe­de­zé­se és köz­zé­té­te­le  sze­rény sze­mé­lyünk­nek is kel­lő meg­vi­lá­gí­tást je­lent majd, mely biz­to­sít­ja di­a­dal­mas be­vo­nu­lá­sun­kat az iro­da­lom tör­té­ne­té­be, va­gyis a vá­gyott örök­ké­va­ló­ság­ba. A Je­len­tés megírá­sá­nak jo­gát te­hát ün­ne­pé­lye­sen át­adom,  ké­jes fel­ada­tát ezen­nel Szer­kesz­tő Úr­ra bí­zom.
Amen­­nyi­ben azon­ban úgy ítél­ke­zik (ám en­nek a le­he­tő­ség­nek  ele­nyé­sző esé­lyét lá­tom), hogy az írá­sok nem­hogy nem zse­ni­á­li­sak, ha­nem még a kö­zép­sze­rű ka­te­gó­ri­át is alul­múl­ják, eset­leg egye­ne­sen ol­vas­ha­tat­la­nok, ké­rem, a kéz­ira­tot ne őriz­ze meg, és ne küld­je vis­­sza!
Ma­ra­dék  tisz­te­let­tel:
L.G. nyu­gal­ma­zott lek­tor     
N.H.-i pol­gár

Az itt egy­be­gyűj­tött ese­mé­nyek­ről ti­tok­za­tos­kod­va fo­gunk szól­ni, hogy ma­gunk­nak is sze­rez­zünk né­mi örö­möt (kár­örö­möt).
Kál­mán bá­csi gyor­san apa­dó sör­hab­ja fö­lött rá­érő­sen pi­páz­ga­tott a Mú­zsa Hab­csók­ja el­ne­ve­zé­sű vendéglátóipari in­téz­mény­ben, mely édes­kés ne­vét meg­ha­zud­tol­va nem cuk­rász­da volt, ha­nem egy kö­zön­sé­ges ki­főz­de. (Ne­ve az egy­ko­ri tu­laj­do­nos fe­le­sé­ge em­lé­két őriz­te, aki  mű­vé­szi szint­re fej­lesz­tett hab­csók­kal ked­ves­ke­dett a törzs­ven­dé­gek­nek min­den hó­nap el­ső va­sár­nap­ján.) Kál­mán bá­csi nap mint nap itt ebé­delt, de csü­tör­tö­kön­ként szo­ká­sos zó­na­pör­költ­jét el­költ­ve és egy kor­só sört el­hör­pöl­get­ve nem tá­vo­zott azon­nal, hogy ked­venc pam­la­gán szen­der­gés­sel mú­las­sa a  pan­gó időt; csü­tör­tök dél­után­ja­in ugyan­is  bár­ki ren­del­ke­zé­sé­re állt, aki­nek ar­ra volt szük­sé­ge,  hogy  ki­önt­se lel­ké­nek vöd­rét, s ké­rés­re akár ta­ná­csot is adott. Kál­mán bá­csit hi­va­ta­los fo­ga­dó­órá­in ál­lan­dó kun­csaft­ként meg­bíz­ha­tó pon­tos­ság­gal Bohuniczky bá­csi ke­res­te fel, aki­nek fe­le­sé­ge csü­tör­tö­kön­ként kény­te­len volt el­tér­ni a be­vált gya­kor­lat­tól, s nem egy óra­kor tá­lal­ta az ebé­det, ha­nem dé­li ha­rang­szó­kor, hogy hi­tes ura há­rom­ne­gyed egy­kor már Kál­mán bá­csi asz­ta­lá­nál ül­hes­sen.  Tár­sal­gá­suk ak­kor volt a leg­élén­kebb, ami­kor egyet­len szót sem szól­tak egy­más­hoz. Va­la­hogy a pó­ru­sa­ik­kal, szem­pil­la­rez­dü­lé­se­ik­kel, gyom­ruk ebéd­emész­tő mo­ra­já­val cse­veg­tek. Fenn­han­gon csu­pán el­be­szél­tek egy­más mel­lett, nagy­já­ból ha­son­ló mon­da­tok­ban:
– Ne­kem nem áll ha­tal­mam­ban meg­to­rol­ni az idő áru­lá­sát – je­len­tet­te ki egy-szer Bohuniczky bá­csi.
– Nincs ke­gye­lem, mi he­ro­iz­mus­ra va­gyunk ítél­ve – rep­li­ká­zott Kál­mán bá­csi, majd mi­u­tán hun­cut mo­sol­­lyal be­le­szip­pan­tott pi­pá­já­ba, így foly­tat­ta:
– Sors vagy Is­ten he­lyett a vé­let­len kor­má­nyoz­za ezt a vi­lá­got, sze­szé­lye­sen és ki­is­mer­he­tet­le­nül, mi­köz­ben min­den­ki gör­csö­sen ka­pasz­ko­dik a ré­gi for­mák­ba, s pró­bál­ja erő­nek ere­jé­vel meg­őriz­ni a rend lát­sza­tát. A vi­lág szét­esett szí­nek, han­gok, ér­ze­tek ka­o­ti­kus ka­var­gó ele­me­i­re, s akit a vé­let­len szél­vé­dett és me­leg zug­ba so­dor, igyek­szik be­ren­dez­ked­ni ezen a he­lyen, mert így nyí­lik csak mód­ja a meg­me­ne­kü­lés­re.
– Ál­dott csönd la­kik ben­ned – ál­la­pí­tot­ta meg er­re Bohuniczky bá­csi, azu­tán hir­te­len té­mát vál­tott: – A mi csa­lá­dunk­ban ben­ne van az egész új­ko­ri ma­gyar tör­té­ne­lem, a mi csa­lá­dunk olyan ré­gi itt, mint a vá­ros kö­rü­li dom­bok vagy a sző­lő­mű­ve­lés ha­gyo­má­nya eb­ben a me­gyé­ben. Itt mi va­gyunk a ha­gyo­mány, az ál­lan­dó­ság a sza­ka­dat­lan át­ala­ku­lás­ban, a meg­bíz­ha­tó ré­gi ér­té­kek őr­zői.
– Jól ér­zem ma­gam eb­ben a moz­gó vi­lág­ban – só­haj­tott fel Kál­mán bá­csi. – Min­dig akad té­ma, ami­ről be­szél­ni le­het. Vagy ép­pen hall­gat­ni kell.
Eb­ben a pil­la­nat­ban fel­pat­tant a szem­köz­ti Il­la fod­rá­szat be­já­ra­ti aj­ta­ja, majd há­rom nő bil­le­gett ki raj­ta fris­sen tu­pí­ro­zott fri­zu­rá­val: Bor­bá­la, Il­di és Ma­ca.
A nap fény­pont­ja – gon­dol­ta Bohuniczky bá­csi.
Mi­lyen gyor­san lesz min­den­ből múlt, gon­dol­ta me­lan­ko­li­ku­san Kál­mán bá­csi.
Ahogy a két öreg­úr, úgy a há­rom grá­cia is a csü­tör­tö­ki rí­tust gya­ko­rol­ta, vagyis a (fodrász)szalonbeli órá­kig tar­tó csi­cser­gés után egy­aránt  szá­mí­tot­tak  egy­más­ra. Így hát Bor­bá­la bá­jo­san, Il­di in­ger­lőn in­tett, Ma­ca pe­dig szá­ját csü­csö­rí­tet­te (az­az csók­bu­bo­ré­kot kül­dött) a Mú­zsa Hab­csók­ja fe­lé, bár a légy­pisz­kos üve­gen és kék­koc­kás füg­gö­nyö­kön át nem lát­hat­ták Kál­mán bá­csit és cim­bo­rá­ját. Min­den ér­zé­kük je­lez­te vi­szont, hogy le­sik min­den ap­ró moc­ca­ná­su­kat.
– Tet­ten ér­ni az időt – mond­ta Bohuniczky bá­csi, majd fe­le­sé­gé­re gon­dol­va ke­se­rű­en hoz­zá­tet­te: – A be­szá­mo­lás nap­ja leg­fel­jebb csak elo­dáz­ha­tó.
– Rám vár a fel­adat, hogy a sok el­lent­mon­dás és men­de­mon­da dzsun­ge­lé­ben ren­det te­remt­sek. Még az a gon­do­lat is meg­for­dult a fe­jem­ben, hogy köny­vet írok ró­luk, és eb­ben fel­tá­rom a tel­jes igaz­sá­got – me­ren­gett fél­han­go­san Kál­mán bá­csi.
Így tel­tek-múl­tak a bé­kés, ke­dé­lyes fo­ga­dó­órák. Míg­nem egy csü­tör­tö­kön is­me­ret­len fi­a­tal­em­ber állt meg asz­ta­luk­nál.
– Páll Im­re va­gyok – mu­tat­ko­zott be kön­­nyed ele­gan­ci­á­val.
Kál­mán bá­csi hos­­sza­san vizs­gál­ta a fi­a­tal­em­ber ar­cát, kü­lö­nö­sen az orr­cim­pá­já­tól a szá­ja sar­kai fe­lé  ke­se­rű­en ka­nya­ro­dó rán­con tű­nő­dött el.
– Szó­val te köl­tő vagy? – mu­ta­tott az asz­tal mel­let­ti üres szék­re Kál­mán bá­csi.
– Igen – mond­ta  ön­ér­ze­te­sen Páll Im­re, a leg­ki­sebb meg­döb­be­nés nél­kül
– Hm… – dün­­nyög­te Kál­mán bá­csi. – Szép hi­va­tás. De egy ki­csit ar­cha­i­kus.
Páll Im­re, aki mint a leg­több kis­vá­ros­ból el­szár­ma­zott, s az adott vi­szo­nyok kö­zött meg­le­he­tő­sen var­ga­be­tűs élet­pá­lyát be­járt ér­tel­mi­sé­gi, ki­tű­nő em­ber­is­me­rő volt, ami lát­szó­lag se­hogy sem fért meg ál­mo­do­zás­ra és ön­be­csa­pás­ra haj­la­mos ter­mé­sze­té­vel, itt mint­ha egy ki­csit za­var­ba jött vol­na:
– Igen, de épp most sze­ret­nék vál­ta­ni, re­gényt ír­nék.
– Csak te tu­dod, hogy az üres­ség elől me­ne­külsz – mond­ta nyu­god­tan Kál­mán bá­csi.
– Kö­zös­sé­gi énem és in­di­vi­du­a­liz­mu­som tar­to­má­nya­it egy egész la­bi­rin­tus­rend­szer kö­ti ös­­sze, s míg ér­zel­me­im ma­guk­tól el­iga­zod­nak ben­ne, ér­tel­mem hi­á­ba igyek­szik be­vi­lá­gí­ta­ni e rend­szer já­ra­ta­i­nak a szö­ve­vé­nyé­be. Et­től úgy ér­zem ma­gam, mint­ha nem len­nék iga­zán ura az aka­ra­tom­nak.
Úgy te­szek, mint­ha va­ló­ság­ban meg­tör­tént  vagy meg­tör­tén­he­tő ese­mé­nye­ket re­konst­ru­ál­nék, pe­dig csak be­tű­ket és sza­va­kat írok egy­más után. Amit ma­gam előtt lá­tok, csu­pán egy fé­nye­zett üveg­lap – ha­dar­ta két­ség­beeset­ten  Páll Im­re.
– Sen­ki sem lép­he­ti át bün­tet­le­nül a va­ló­ság és fik­ció ha­tá­ra­it – vi­gasz­tal­ta Kál­mán bá­csi.
– A tü­kör­ben nem a va­ló­ság van, ha­nem csu­pán iro­da­lom. Ha ös­­sze­tö­röm a tük­röt, nincs mö­göt­te sem­mi – li­heg­te Páll Im­re.
– Az el­be­szé­lő so­ha nincs kön­­nyű hely­zet­ben, mert a va­ló­ság rend­re sza­már­fü­let mu­tat ne­ki – csi­tí­tot­ta Kál­mán bá­csi.
– Meg fo­gom hó­dí­ta­ni New Hontot, meg­lát­ják. Úgy, mint Má­tyás ki­rály a büsz­ke Bécset.De nem fegy­ve­rek­kel, ha­nem a szí­vem­mel!
Ek­kor Kál­mán bá­csi és Bohuniczky bá­csi ar­cát pír fu­tot­ta el, te­kin­te­tü­ket pe­dig a szem­köz­ti fod­rá­szat aj­ta­já­ra sze­gez­ték. Csü­tör­tök volt, grá­cia­já­rás ide­je. Is­me­ret­len iz­gal­muk át­ra­gadt Páll Im­ré­re is, ezért kö­vet­te a két öreg­úr pil­lan­tá­sát. A fod­rá­szat­ból azon­ban ez­út­tal meg­le­pe­tés­sze­rű­en nem há­rom, ha­nem négy nő lé­pett ki. Utol­só­nak egy égő­vö­rös ha­jú bom­bá­zó, két­eme­le­tes ci­pő­ben, szem­lá­to­mást jó­val fi­a­ta­labb tár­sa­i­nál. A há­rom fér­fi egy ug­rás­sal a légy­pisz­kos ab­lak mel­lett ter­mett. Még a koc­kás füg­gönyt is el­rán­tot­ták.  
– Ez meg ki az ör­dög? – hü­le­de­zett Bohuniczky bá­csi.
– Áts Krisz­ti­na, Ma­ca uno­ka­hú­ga – mond­ta né­mi ma­lí­ci­á­val a csa­pos.  
A há­rom má­sik szo­ká­sos in­té­sé­re az öreg­urak csak le­gyin­tet­tek, az új nő bor­zol­ta a ke­dé­lyü­ket, pat­ta­ná­sig fe­szí­tet­te ide­ge­i­ket.
– Kevin, gye­re már! – ki­ál­tot­ta a vö­rös ha­jú.
A kukkolók ked­ve né­mi­leg lo­hadt, ám ek­kor a fod­rá­szat aj­ta­já­ban vá­ra­ko­zá­suk el­le­né­re nem egy ki­spor­tolt, ko­pasz fa­zon buk­kant fel, ha­nem egy ku­tya, még­pe­dig egy va­ló­szí­nűt­le­nül ki­csi ku­tya, ami­lyet hő­se­ink még nem is lát­tak éle­tük­ben. Oda­sün­dör­gött a gaz­dá­já­hoz, aki te­nye­ré­be vet­te, az­tán lát­vá­nyos csí­pő­moz­gás­sal tá­vo­zott a vá­ros­há­za irá­nyá­ba.
– Ahogy élünk, az az élet lát­sza­ta csu­pán – me­ren­gett Kál­mán bá­csi. Az­tán vis­­sza­ül­tek a he­lyük­re, és órá­kig ar­ról vi­tat­koz­tak, mi az iro­da­lom.
– Más­fe­lől vi­szont kön­­nyű dol­gunk van – sze­rel­te lá­gyabb­ra mon­da­ni­va­ló­ja zár­sza­vát Kál­mán bá­csi. – Va­la­men­­nyi­en az idő fog­lyai va­gyunk.

3.  
(Frag­men­tu­mok Z. Á. me­mo­ár­já­ból)
Ti­zen­öt éves ko­rom­ban is­mer­tem meg Grendel La­jost, sze­mé­lye­sen ha­ma­rább, mint írá­sa­it. Egy di­ák­al­ko­tói pá­lyá­zat ér­té­ke­lé­sé­re és ered­mény­hir­de­té­sé­re hív­tak meg a Nő szer­kesz­tő­sé­gé­be. Egy hos­­szú asz­tal egyik ol­da­lán ül­tünk mi, a fi­a­ta­lok, több­nyi­re gim­na­zis­ták, szem­ben ve­lünk pe­dig a zsű­ri tag­jai (köz­tük G. L.): har­min­cas éve­ik ele­jén já­ró öre­gek. Itt né­mi/né­ma fe­szé­lye­zett­ség­be cso­ma­golt vá­ra­ko­zás és ki­csi öröm, ott a be- és szak­ava­tot­tak spon­tán szó­la­mai,  nem is egé­szen ér­tet­tük (egy­mást) ta­lán. A fa­nyar di­csé­re­tek mö­gött azért le­he­tett érez­ni a tö­rő­dést, az oda­fi­gye­lést, a se­gí­tő szán­dé­kot. Le­he­tett te­ge­ződ­ni is. Ez tet­szett, de azért igye­kez­tünk ke­rül­ni a dol­got.
A pá­lyá­zat­nak kö­szön­he­tő­en ne­vem fel­ke­rült ar­ra a lis­tá­ra, mely alap­ján if­jú toll­for­ga­tó­kat hív­tak ös­­sze a kö­vet­ke­ző év ta­va­szán Ér­sek­új­vár­ba. En­nek az ös­­sze­jö­ve­tel­nek az­tán ne­gyed­évi rend­sze­res­ség­gel foly­ta­tá­sa lett. Az Iródiának ke­resz­telt ta­lál­ko­zók ál­lan­dó részt­ve­vő­je volt Grendel is, akit szem­lá­to­mást  ér­de­kelt az új író­ge­ne­rá­ció, oly­an­­nyi­ra, hogy men­to­ri sze­re­pet is vál­lalt,  egy­részt szí­ve­sen  be­szél­ge­tett a fi­a­ta­lok­kal, más­részt a be­ér­ke­ző anyag­ról vé­le­ményt mon­dott/írt. Nem volt pá­tyol­ga­tó biz­ta­tás, vállonveregetés, min­den­ki meg­kap­ta a ma­gá­ét, ha meg­ér­de­mel­te (és hát hogy­ne ér­de­mel­tük vol­na meg, po­é­ti­ka­i­lag is, em­be­ri­leg is), de azért po­rig alá­zás se. Nyil­vá­nos hoz­zá­szó­lá­sa­i­val szel­le­mi kar­ban­tar­tá­sun­kat vé­gez­te,  az egyik Iródia-füzetben pe­dig köz­zé­tett egy ol­vas­mány­lis­tát, amo­lyan al­ter­na­tív kö­te­le­ző­ket, vi­lág­iro­dal­mi, ma­gyar iro­dal­mi fon­to­sa­kat egy­aránt, fő­leg olyas­mit, ami­ről in­téz­mé­nyes ke­re­tek kö­zött, hi­va­ta­los iro­da­lom­órá­kon ak­ko­ri­ban  nem­igen sze­rez­het­tünk tu­do­mást. Ab­ban az idő­ben  az Át­té­te­le­ken dol­go­zott. A köny­ves meg­je­le­nés előtt  én a Kor­társ­ban ol­vas­tam  a re­gényt. Ez volt  el­ső ta­lál­ko­zá­som az írott Grendellel;  tizenhét éves fej­jel na­gyon meg­le­pőd­tem, hogy    me­ré­szen, nyíl­tan be­szél  olyan dol­gok­ról, me­lye­ket a kör­nye­ze­tem­ben élő fel­nőt­tek csak nagy elő­vi­gyá­za­tos­ság­gal, zárt ba­rá­ti kör­ben is óva­to­san, sőt gyak­ran vi­rág­nyel­ven tár­gyal­tak meg.
Egye­te­mis­ta éve­im alatt, kü­lö­nö­sen az Iródia fel­füg­gesz­té­se után rit­káb­ban fu­tot­tunk ös­­sze, itt-ott a Ma­dách Ki­adó­ban vagy Pes­ten (ak­ko­ri­ban éven­te csu­pán két al­ka­lom­mal le­he­tett át­men­ni a cseh­szlo­vák–ma­gyar határon…), nyá­ri mű­ve­lő­dé­si tá­bo­rok­ban.

Tá­rol­va egy ko­csi­út az éj­sza­ká­ban. Ri­ma­szom­bat­ból ha­za­fe­lé. A so­főr Gács-nál rossz út­ra tért, hos­­szan bo­lyong­tunk egy vé­ge­ér­he­tet­len­nek tű­nő er­dő­ben. Köz­ben köd­lo­va­gok­ról be­szél­get­tünk La­jos­sal.
Van­nak ta­lál­ko­zá­si pont­ja­ink: kö­zös ked­ven­ce­ink. Mé­szöly pél­dá­ul. Meg Hunyady Sán­dor. Vagy az ovis Sz. P.
A ki­lenc­ve­nes évek de­re­kán meg­hív­tam Grendelt a New Hont-i ál­la­mi gim­ná­zi­um­ba. Az ép­pen ak­tu­á­lis szlo­vák nem­ze­ti­sé­gű, kormányhű igaz­ga­tó (aki mel­les­leg La­jos szü­lő­vá­ro­sá­ban la­kott) nem lel­ke­se­dett túl­sá­go­san a rend­ha­gyó iro­da­lom­órá­ért,  csak ta­ní­tás után en­ged­te, de fé­lő volt, hogy az utol­só pil­la­nat­ban le­ál­lít­ja gya­nús üzel­me­in­ket. La­jos ko­rán ér­ke­zett, s mi­vel min­den ma­gyar sza­kos­nak ta­ní­ta­nia kel­lett, a je­les ven­dég a ta­lál­ko­zó­ig kény­te­len volt ma­gány­ban el­üt­ni az időt. Föl­ta­lál­ta ma­gát per­sze,  a szom­széd­ban két vendéglátóipari köz­pont is volt. Ám nem a res­ti­be ment be, a szoci kül­ső és újkapitalistán ek­lek­ti­kus bel­ső el­le­né­re bé­ke­be­li ven­dég­lő­be, ahol a pin­cér fel­is­mer­te vol­na (!), ha­nem a mel­let­te le­vő sön­tés­be, ahol in­kog­ni­tó­ban fi­gyel­het­te a lét ván­do­ra­it.  A ta­lál­ko­zó jól si­ke­rült, a gim­na­zis­ták so­kan el­jöt­tek, pe­dig nem volt kö­te­le­ző (rá­adá­sul ta­ní­tás után), vet­ték a la­pot, és mint ki­de­rült, ko­ráb­ban  Grendel köny­ve­it is, mert so­kan de­di­kál­tat­tak. Én pe­dig de­bü­tál­tam, elő­ször ve­zet­tem ugyan­is iro­dal­mi be­szél­ge­tést nyil­vá­no­san. Négy­szem­közt pe­dig fel­tet­tem  a köz­he­lyes min dol­go­zol most kér­dést, amit amúgy sze­mé­rem­ből vagy ud­va­ri­as­ság­ból – rá­me­nő­sebb kol­lé­gák­tól vagy erő­sza­ko­san kí­ván­csi ol­va­sók­tól el­té­rő­en –  nem­igen szok­tam fel­ten­ni. (Meg La­jos amúgy sem öm­leng a sa­ját dol­ga­i­ról, nem pa­kol­ja ki az írói mű­hely be­ren­de­zé­sét  köz­szem­lé­re.)  Meg­le­pe­té­sem­re szí­ve­sen és nagy ve­he­men­ci­á­val be­szélt – mint ké­sőbb ki­de­rült – a Tö­meg­sír elő­mun­ká­la­ta­i­ról. Majd ra­jon­gók ki­sebb cso­port­ja kí­sér­te ki a vas­út­ál­lo­más­ra. Na­gyon meg­döb­bent, hogy er­ről az ál­lo­más­ról csak az egyik irány­ba in­dul­nak a vo­na­tok. A má­sik ol­da­lon a sí­nek egy óvat­lan pil­la­nat­ban meg­sza­kad­nak. New Hont már csak ilyen, mond­tuk bú­csú­zó­ul, és hos­­szan in­te­get­tünk az al­ko­nyi na­rancs­szín pá­rá­ba ol­va­dó mo­to­ros vo­nat után.

2007. de­cem­ber 20-án az ép­pen meg­szű­nő schengeni ha­tá­ron áll­tunk, a sa­já­tos eu­fó­ri­á­val át­fű­tött tö­meg­ben vé­let­le­nül egy­más mel­lé sod­ród­tunk Grendellel, majd éj­fél és him­nusz­ének­lés után át­sé­tál­tunk a Bör­zsöny lá­ba­i­hoz.
Bi­zo­nyos ér­te­lem­ben re­a­lis­ta va­gyok.