Sade már­ki le­kö­röz­ve – Kanehara Hitomi Pirszinget a kí­gyó­nak cí­mű kö­te­té­ről

Könyvről könyvre
A ni­hi­liz­mus­nak egé­szen meg­döb­ben­tő szél­ső­sé­ges­sé­gé­vel szem­be­sít ben­nün­ket az utób­bi évek egyik leg­si­ke­re­sebb ja­pán re­gé­nye, Kanehara Hitomi mű­ve, mely ma­gya­rul Pirszinget a kí­gyó­nak cím­mel je­lent meg 2007-ben. A cél­ta­lan ön­rom­bo­lás el­ké­pesz­tő mély­sé­ge­it fel­tá­ró mű olyan átlagfiatalok éle­té­be en­ged be­pil­lan­tást, akik­nek min­den­nap­ja­ik­hoz szer­ve­sen hoz­zá­tar­to­zik a leg­dur­vább erő­szak, a leg­ré­me­sebb kí­nok, me­lye­ket nem hol­mi esz­mék, sem bár­mi­fé­le kény­szer ha­tá­sá­ra, ha­nem sa­ját vá­lasz­tá­suk nyo­mán, ön­kén­te­sen él­nek meg, tu­laj­don­kép­pen cél­ta­lan ten­gő­dé­sük ab­szurd meg­ol­dá­sa­ként.

Mind­ez ko­moly és tisz­ta re­gény­anyag, s az el­ké­pesz­tő­en fi­a­tal ja­pán szer­ző (Kanehara húsz­éve­sen ír­ta re­gé­nyét) egy egy­sze­rű­sé­gé­ben is mély re­gényt ho­zott ös­­sze be­lő­le, „művészieskedéstől” men­tes, le­bi­lin­cse­lő al­ko­tást.
Kanehara re­gé­nye meg­té­vesz­tő­en „re­gény­sze­rű”, tör­té­net­me­sé­lő re­gény, ol­vas­má­nyos­sá­ga azon­ban még­sem ír­ha­tó re­a­lis­ta nyel­vé­nek szám­lá­já­ra, a Pirszinget a kí­gyó­nak ugyan­is nem ki­mon­dot­tan re­a­lis­ta nyel­ven író­dott, még ha el­ső pil­lan­tás­ra úgy is tűn­het. Va­ló­já­ban Kanehara Hitomi köny­ve is­ko­la­pél­dá­ja az iro­dal­mi mi­ni­ma­liz­mus­nak, mely­től na­gyon rit­kán tá­vo­lo­dik csak el a szö­veg, s ez az el­tá­vo­lo­dás ál­ta­lá­ban nem is vá­lik kü­lö­nö­seb­ben a hasz­ná­ra. A „re­gény­sze­rű­ség” te­hát, amen­­nyi­ben a fo­ga­lom alatt a klas­­szi­kus, re­a­lis­ta re­gény­tech­ni­kát ért­jük, a Pirszinget a kí­gyó­nak ese­té­ben csak lát­szó­la­gos, bár még en­nek a lát­szó­la­gos­ság­nak sem kell fel­tét­len fel­me­rül­nie, elég csak a könyv el­ső be­kez­dé­sét meg­fi­gyel­nünk, mely­ben né­hány, a vég­le­te­kig egy­sze­rű­sí­tett, ci­co­mát­lan mon­dat­tal fel­vá­zo­ló­dik a szö­veg egyik alap­ve­tő té­má­ja, a „kígyónyelv“, mely meg­ha­tá­roz­za a re­gény cse­lek­mé­nyét. Az el­ső be­kez­dés el­ső mon­da­ta („– Hal­lot­tál már a split tongue-ról?”) az in medias res le­he­tő leg­ra­di­ká­li­sabb pél­dá­ja, az el­be­szé­lő egé­szen szem­te­len ha­nyag­ság­gal „ránt be” ben­nün­ket a  re­gény­vi­lág­ba, min­den­fé­le fel­ké­szí­tés nél­kül. Ez a „hir­te­len­ség” szem­lá­to­mást ked­velt – és te­gyük hoz­zá: na­gyon jól mű­kö­dő – mód­sze­re a szer­ző­nek, a se­gít­sé­gé­vel a leg­kép­te­le­nebb hely­ze­te­ket tud­ja egy csa­pás­ra hi­te­les­sé ten­ni, anél­kül, hogy hos­­sza­dal­mas ma­gya­rá­za­tok­ba kel­le­ne bo­nyo­lód­nia, meg­akaszt­va a di­na­mi­ku­san per­gő cse­lek­ményt. A re­gény cse­lek­mé­nyé­nek di­na­miz­mu­sa az egyik té­nye­ző, amely a té­má­ra vis­­sza­mu­tat­va mint­egy a hi­te­les­ség má­zá­val von­ja be azt: a se­bes­ség, a pör­gés, a nagy­vá­ro­si lük­te­tés. A má­sik té­nye­ző a már em­lí­tett mi­ni­ma­liz­mus, amely tu­laj­don­kép­pen kéz a kéz­ben jár a di­na­mi­kus cse­lek­mény-­nyel, s amely egé­szen ki­vá­ló­an ké­pes köz­ve­tí­te­ni a meg­ra­ga­dott té­mát, a szö­veg­ben élet­re kel­tett vi­lá­got. A ti­zen­éve­sek dur­va, dísz­te­len, ha­nyag nyel­ve, amely ter­mé­sze­te­sen kép­te­len ma­gá­ban „mé­lyebb” tar­tal­mak ki­fe­je­zé­sé­re, s a szer­ző­nek ép­pen er­re van szük­sé­ge, egy „el­hall­ga­tó” nyel­vet vá­laszt, amely­be nem kell az el­hall­ga­tást mint alap­ve­tő mű­vé­sze­ti me­tó­dust be­le­épí­te­nie, mert az ele­ve ré­sze.
A mi­ni­ma­liz­mus­nak per­sze a ba­na­li­tás is ro­ko­na, ami­ből kö­vet­ke­ző­en a cse­lek­mény an­­nyi­ra ba­ná­lis, hogy ép­pen ez a ba­na­li­tás a meg­ren­dí­tő: mert elő­ször még csak egy nyelvpirszingről van szó, amely el­káp­ráz­tat­ja a ti­zen­ki­lenc éves Luit, aki két­ség­beeset­ten til­ta­ko­zik el­le­ne, hogy af­fé­le plázacicának néz­zék, s úgy ér­zi, ak­kor ke­rül­he­ti ezt el a leg­si­ke­re­seb­ben, ha pun­kok meg min­den­fé­le bi­zarr ala­kok tár­sa­sá­gá­ban mu­tat­ko­zik. Így jön ös­­sze Amával, aki­nek „kí­gyó­nyel­ve” van, s ek­kor­tól az a cél hajt­ja, hogy ő is ket­té­ha­sít­sa a nyel­vét, amit úgy ér­het el, hogy egy­re na­gyobb és na­gyobb mé­re­tű pirszinget ül­tet be. Emel­lett a „fő cse­lek­mény­vo­nal” mel­lett ba­na­li­tás­nak tű­nik azon­ban a két gyil­kos­ság és a ren­ge­teg el­ve­te­mült sza­diz­mus is, ami­vel a re­gény lap­ja­in ta­lál­ko­zunk, sem­mi sem tű­nik iga­zán bor­zal­mas­nak, mert nincs sem­mi­fé­le vi­szo­nyí­tá­si pont. Siba, a te­to­vá­ló mes­ter, aki a nyelvpirszingen kí­vül te­to­vá­lást is ké­szít Lui tes­té­re, a re­gény egyik leg­erő­tel­jes­eb­ben meg­raj­zolt fi­gu­rá­ja, kö­nyör­te­len sza­dis­ta, aki­nek „ars po­e­ti­cá­ja”, hogy „ha az em­be­rek sor­sát az is­te­nek ha­tá­roz­zák meg, ak­kor tu­ti, hogy sza­dis­ták.” (45. o.) Siba és Lui kö­zö­sü­lé­se­i­nek le­írá­sa­i­ban ér­vé­nye­sül a leg­tel­je­seb­ben a kí­mé­let­len minimalista nyelv, s még az olyan, eb­ben a kör­nye­zet­ben né­mi­leg mes­ter­kélt­nek tű­nő mon­dat is, mint: „Mi­kor vég­zett, egy­szer­re él­tem át a me­ne­kü­lést, a po­kol­ból és a pa­ra­di­csom­ból va­ló ki­űze­tést” (43. o.) is hát­bor­zon­ga­tó ha­tást ké­pe­sek ki­fej­te­ni. Az el­söp­rő ni­hi­liz­mus leg­döb­be­ne­te­sebb for­má­já­ban ta­lán ak­kor je­le­nik meg, ami­kor Lui ar­ról fag­gat­ja Sibát, ölt-e már em­bert, s mi­kor igen­lő vá­laszt kap, meg­kér­de­zi, mi­lyen volt; Siba vá­la­sza csak an­­nyi: „Jó volt. – Úgy vá­la­szolt, mint­ha csak azt kér­dez­tem vol­na, mi­lyen volt a für­dő, drá­gám?” (89. o.)
Siba fék­te­len és kö­nyör­te­len sza­diz­mu­sa a leg­fel­ső fo­ka an­nak a dur­va test­rom­bo­ló alap­ál­lás­nak, amely az egész szö­ve­get mé­lyen át­hat­ja: Kanehara Hitomi antihősei kép­te­le­nek har­mó­ni­á­ban él­ni a tes­tük­kel, el­len­ke­ző­leg, mint­ha épp a tes­tük len­ne a leg­főbb el­len­fe­lük, mint­ha ál­lan­dó had­ban áll­ná­nak a sa­ját tes­tük­kel. A tes­tü­ket ide­gen­nek ér­ző re­gény­sze­rep­lők ezért egy­re per­ver­zebb és el­ru­gasz­ko­dot­tabb kí­sér­le­te­ket vé­gez­nek sa­ját ma­gu­kon, mint­egy „ki akar­nak búj­ni a bő­rük­ből”, s en­nek az egész fo­lya­mat­nak a jel­ké­pe a kí­gyó­nyelv. Nem biz­tos, hogy mi, eu­ró­pai ol­va­sók eh­hez va­gyunk szok­va, az utób­bi évek-év­ti­ze­dek eu­ró­pai re­gény­iro­dal­ma más­képp vi­szo­nyult a test­hez, in­kább cél­ként, mint esz­köz­ként te­kin­tett rá, elég csak Gombrowiczra vagy Ná­das­ra gon­dol­nunk (kü­lö­nö­sen ér­de­kes ös­­sze­vet­ni Kanehara Hitomi re­gény­hő­se­it a Pár­hu­za­mos tör­té­ne­tek sze­rep­lő­i­vel – ez utób­bi­ak szá­má­ra a test csal­ha­tat­lan ta­nács­adó és meg­fel­leb­bez­he­tet­len irá­nyí­tó is egy­ben, míg Kaneharánál ki­szol­gál­ta­tott, meg­alá­zott já­ték­szer). A sze­xu­a­li­tás­nak tu­laj­don­kép­pen sem­mi kö­ze az öröm­szer­zés­hez a Pirszinget a kí­gyó­ban cí­mű szö­veg­ben, min­den­na­pos ru­tin csak a sze­rep­lők szá­má­ra, amit a nar­rá­tor szél­ső­sé­ges szenv­te­len­sé­gé­vel is meg­erő­sít: „Az­tán mu­ta­tott a neten egy underground website-ot, ahol újabb ké­pek vol­tak a fo­lya­mat­ról, me­lye­ket én több­ször is meg­cso­dál­tam Ama nem kis örö­mé­re. Nem ér­tet­te, mi­ért iz­gat ez en­gem an­­nyi­ra. Utá­na kúrtunk. Kú­rás után Ama a kar­já­tól a há­ta kö­ze­pé­ig kú­szó sár­ká­nyát mu­tat­va büsz­kén kér­dez­te: »Jó, nem?!«” (11. o.) A fő­sze­rep­lő Lui kur­vál­ko­dá­sa és al­ko­ho­liz­mu­sa pe­dig csak újabb lép­cső­fo­kai az ön­rom­bo­lás­nak, mely mint egyet­len ki­út je­le­nik meg a sze­rep­lők előtt: „Csak olyan­kor va­gyok tu­da­tá­ban az éle­tem­nek, ami­kor fáj­dal­mat ér­zek.” (91. o.) A Sade már­ki-fé­le „klas­­szi­kus” sza­diz­mus mind­emel­lett gyer­mek­ded ját­sza­do­zás­nak tűn­het. Sade már­ki tu­laj­don­kép­pen a ra­ci­o­na­liz­mus ter­mé­ke volt, s az ő „is­ko­lá­já­nak” nem sok kö­ze van a pszi­cho­a­na­lí­zis­hez: Sade már­ki el­ső­sor­ban az egy­ház és a kon­ven­ci­ók el­len lá­zadt, il­let­ve va­la­mi­fé­le sze­xu­á­lis ér­dek­lő­dé­sű, bu­ja Raszkolnyikovként ku­tat­ta er­köl­csi­ség és bűn ha­tá­ra­it. „Leg­elő­ször is azt kell gór­cső alá ven­ni, amit az em­be­rek bűn­nek ne­vez­nek, be kell lát­ni, hogy csak nem­ze­ti tör­vé­nye­ik és er­köl­cse­ik meg­sér­té­sét il­le­tik ez­zel a név­vel, hogy amit Fran­ci­a­or­szág­ban bűn­nek tar­ta­nak, alig száz mér­föld­del ar­rébb már nem szá­mít an­nak, hogy nincs oly cse­le­ke­det, amit az egész föl­dön bűn­nek te­kin­te­né­nek, s ily mó­don alap­já­ban vé­ve sem­mi sem ér­dem­li meg, hogy jó­zan és­­szel bűn­nek ne­vez­zék, mert min­den csak né­ző­pont és föld­rajz kér­dé­se” – ol­vas­hat­juk a Justine avagy az erény meg­hur­col­ta­tá­sa cí­mű re­gény­sze­rű pél­dá­zat­ban. Sade már­ki sze­xu­á­lis dü­hön­gé­se te­hát tu­laj­don­kép­pen egy fi­lo­zó­fi­ai prog­ram ré­sze, míg Kanehara Hitomi re­gény­fi­gu­rái ön­kén­te­len elál­la­ti­a­so­dás ál­do­za­tai, akik kép­te­le­nek er­köl­csi nor­mák­hoz iga­zod­ni, akik szá­má­ra az er­kölcs vég­leg ha­lott.
A sze­mé­lyi­ség­vesz­tés és át­vál­to­zás kafkai to­po­szá­ra köz­vet­le­nül utal ma­ga a köz­pon­ti té­ma is: a kí­gyó­vá vá­lás ak­tu­sa, emel­lett azon­ban több he­lyen is fel­tű­nik a név­te­len­né vá­lás je­len­sé­ge: Lui és Ama, hi­á­ba él­nek jó ide­je együtt, nem is­me­rik egy­más ve­ze­ték­ne­vét, Lui pe­dig sa­ját ne­vé­től is tel­je­sen el­ide­ge­ne­dik, amit meg­le­he­tő­sen egy­ked­vű­en kons­ta­tál: „Olyan rég nem szó­lí­tot­tak a ve­ze­ték­ne­ve­men, el is fe­lej­tet­tem, hogy ilyen is van.” (55. o.)
Amel­lett, hogy a re­gény el­ső­sor­ban az eu­ró­pai (il­let­ve ame­ri­kai) kul­tú­rá­ból táp­lál­ko­zik, fi­gye­lem­re mél­tó­an csem­pé­szi be a szer­ző eb­be a si­vár minimalista vi­lág­ba a ja­pán mi­to­ló­gia né­hány ele­mét, a kirin ne­vű mon­dai ször­nyet, il­let­ve a klas­­szi­kus ja­pán író, Akutagava Rjúnoszuke ne­vét. Ta­lán túl­zás­nak tűn­het, hogy krimielemeket is ve­gyít a szö­veg­be, ez egy kis­sé „ol­csób­bá” te­szi a tör­té­ne­tet, mind­azo­nál­tal se­gít a cse­lek­mény elő­moz­dí­tá­sá­ban. A szer­ző tu­da­tá­ban volt, hogy ez a rend­kí­vül gyen­ge és pusz­ta nyelv ter­mé­sze­te­sen nem mű­köd­het hos­­szú tá­von, s en­nek meg­fe­le­lő­en a száz­ti­zen­ki­len­ce­dik ol­da­lon, na­gyon tisz­tán és meg­győ­ző­en zár­ja le a szö­ve­get, az utol­só pil­la­na­tig ébe­ren tart­va az ol­va­só fi­gyel­mét, amely csak a re­gény utol­só ne­gye­dé­ben lan­kad­ha­tott el ta­lán va­la­me­lyest. Min­den­eset­re ér­de­kes, hogy egy ilyen, rend­ha­gyó­nak ne­vez­he­tő könyv, mint a Pirszinget a kí­gyó­nak vi­lág­szer­te nép­sze­rű­vé vál­ha­tott, és ta­lán a ma­gyar ki­adás ki­áb­rán­dí­tó bo­rí­tó­ja (mint­ha min­den­áron ol­csó pony­va­ként akar­ták vol­na megbélyegezni…) sem ri­aszt vis­­sza so­ka­kat a re­gény­től, amely fur­csa pél­dá­ja an­nak, mi­lyen is le­het egy best­sel­ler, leg­alább­is Ja­pán­ban, ahol Kanehara köny­vé­ből több mint egy­mil­lió pél­dány kelt el. Va­ló­szí­nű­leg köz­re­ját­szott eb­ben ol­vas­má­nyos­sá­ga: a re­gény min­den­ki szá­má­ra ért­he­tő mon­da­tai szí­vé­lyes ka­la­uz­ként ve­zet­nek el ben­nün­ket egy sa­já­tos vi­lág­ba, amely azon­ban egy­ál­ta­lán nincs egy szin­ten a ponyvabestsellerek giccs­vi­lá­gá­val.
(Mag­ve­tő, Bu­da­pest, 2007)
Szalay Zoltán