Bodnár Éva – Nyu­godj bé­ké­ben, Kolonics!

Kihunyt egy újabb gyer­tya láng­ja.
Itt a Föl­dön nem lo­bog to­vább.
Fé­nye a nagy­vi­lá­got kör­be­jár­ta,
be­tölt­ve sor­sát, most ha­za­ta­lált.

Egy új vi­lá­got hó­dít ő már,
égi vi­zek­be me­rül a la­pát…
Sik­lik a ha­jó – an­gyal vi­gyáz­za,
s raj­zol elé öt szí­nes ka­ri­kát.

A Föl­dön véget ért a ver­seny.
Az égi já­té­kok még vár­nak rád.
Ezen­túl ott vagy min­den küz­de­lem­ben:
Ra­gyo­gó csil­lag – olim­pi­ai láng!

2008.7.15.