Százdi Sztakó Zsolt ver­sei

Ci­ni­kus kér­dés
Érc­be hint­ve íme múl­tunk di­cső­sé­ge,
sat­nyák nem­ze­dé­ke, bo­rulj le előt­te!
Múlt di­cső­sé­ge, je­len ko­pott csil­lo­gá­sa,
így vagy te is ne­kik csu­pán hit­vány má­sa.

Koncsol László – Csepp­ben a ten­ger

(Csáky Pál Har­ma­tos reg­ge­lek ál­mai cí­mű do­ku­men­tum­re­gényé­ről)
A könyv né­mi­leg rej­tett, be­lül­re vitt al­cí­me: Do­ku­men­tum­re­gény: egy ta­ní­tó éle­te 1968-ban és utá­na. A ta­ní­tó, Új­vá­ry Lász­ló, a könyv hő­se ma...

Gyüre Lajos – Az Új Ma­gyar Museum

Adós­sá­ga­ink! Akár így is kezd­het­ném írá­so­mat  az „Új Ma­gyar Museum”-mal kap­cso­lat­ban. Mert bün­tet­ni­va­ló mó­don el­her­dál­juk múl­tunk egy-egy da­rab­ját, a nem min­dig jó­té­kony fe­le­dés ho­má­lyá­ban hagy­juk el­tűn­ni olyan...