Duray Miklós – Ta­vas­­szá lett a te­lünk, ős­­szé vált a nya­runk

A ta­vasz elő­hír­nö­ke a tél­utó, ezért ta­lán nem vé­let­len, hogy a Prá­gai Ta­vasz, kis­sé si­e­tő­sen, ne­hogy va­la­ki ide­je­ko­rán meg­ál­lít­sa, már a tél de­re­kán, 1968. ja­nu­ár 5-én kez­dő­dött, a ke­mény­vo­na­lú sztá­li­nis­ta Antonín Novotný le­mon­da­tá­sá­val Cseh­szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja Köz­pon­ti Bi­zott­sá­gá­nak el­ső tit­ká­ri tiszt­sé­gé­ről.

Egyik fon­tos elő­já­té­ka en­nek az ese­mény­nek az előt­te va­ló őszön zaj­lott, a Cseh­szlo­vá­ki­ai Írók Szö­vet­sé­gé­nek kong­res­­szu­sán, ami po­li­ti­kai tün­te­tés­sé ala­kult át, mert né­hány fel­szó­la­ló, ci­vil ku­rá­zsi­val bí­ró író, nyíl­tan bí­rál­ta az or­szág hi­va­ta­los po­li­ti­ká­ját, fő­leg a cseh­szlo­vák párt­ve­ze­tést, mert va­kon kö­ve­ti a Szov­jet­unió ve­ze­tő­i­nek uta­sí­tá­sa­it. Eb­ből azon­ban sza­po­ra pen­ge­vál­tás lett, mert akadt né­hány más író, aki vi­szont a hi­va­ta­los párt­vo­na­lat vé­del­mez­te. En­nek a rend­ha­gyó pár­baj­nak a kö­vet­kez­mé­nye a nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dő, re­for­mis­ta, cseh nyel­ven meg­je­le­nő, de az egész or­szág­ban ol­va­sott Literární noviny (Iro­dal­mi Új­ság) be­til­tá­sa lett, ami el­ső­sor­ban a cseh ér­tel­mi­ség kö­ré­ben ál­ta­lá­nos fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki. De már 1965 de­cem­be­ré­ben az egye­te­mis­ták és fő­is­ko­lás­ok prá­gai ta­nács­ko­zá­sán is ’68 elő­sze­le fújt. Ott a más­ként gon­dol­ko­dó prá­gai és brünni mű­e­gye­te­mis­ták az egy­ön­te­tű Cseh­szlo­vá­ki­ai If­jú­sá­gi Szö­vet­sé­get akar­ták át­ala­kí­ta­ni, „em­ber­ar­cú­vá” ten­ni – szlo­vá­ki­ai kol­lé­gá­ik­tól vaj­mi ke­vés tá­mo­ga­tást kap­va. Az ott fel­lé­pő cseh re­for­mis­ta fi­a­ta­lo­kat ki­zár­ták az egye­tem­ről, és azon­nal el­vit­ték sor­ka­to­nai szol­gá­lat­ra. Ez ak­kor volt, ami­kor a szlo­vák nyel­vé­szek még azt gon­dol­ták, hogy a „mű­sza­ki egye­tem” ki­fe­je­zés a szlo­vák nyelv­ben nyelv­hi­ba, hi­szen Szlo­vá­ki­á­ban ad­dig csak „tech­ni­kai fő­is­ko­la” lé­te­zett.

Eb­ben az idő­ben Cseh­szlo­vá­ki­á­ban a vi­lág­tör­té­nel­mi ese­mé­nye­ken túl, va­la­mint a cseh és a szlo­vák tör­té­ne­lem zaj­lá­sa mel­lett, a ma­gyar tör­té­ne­lem is író­dott. Nem ar­ra uta­lok, hogy au­gusz­tus 21-én a ká­dá­ri Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság nép­had­se­re­ge be­vo­nult Cseh­szlo­vá­ki­á­ba, kar­ölt­ve a szov­jet had­se­reg­gel – ez csak a kom­mu­nis­ták Ma­gya­ror­szá­gá­nak, il­let­ve az ide­ge­nek ma­gyar­or­szá­gi ural­má­nak a tör­té­nel­me. Ha­nem ar­ra gon­do­lok, hogy 1968-ban az ak­ko­ri Cseh­szlo­vák Szo­ci­a­lis­ta Köz­tár­sa­ság szlo­vá­ki­ai ré­szé­ben és Prá­gá­ban is a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság­nak egy egé­szen sa­já­tos ön­ren­del­ke­zé­si nem­ze­ti küz­del­me folyt, mely­hez a Prá­gai Ta­vasz te­rem­tett meg­fe­le­lő kö­rül­mé­nye­ket.

Aki cseh­ként vagy szlo­vák­ként él­te meg az 1968-as esz­ten­dőt, ha­son­ló fű­tött­ség­gel em­lé­kez­het az ese­mé­nyek­re, mint egy ma­gyar ’56-ra, vagy egy len­gyel a gdañski fel­ke­lés­re vagy a Solidarnoœæra, bár je­len­tős kü­lönb­ség volt kö­zöt­tük. A fel­vi­dé­ki ma­gya­rok­ban azon­ban 1968 egy sok­kal ös­­sze­tet­tebb em­lék­kép­ként ma­radt meg, mert csak rész­ben idé­zi a kom­mu­niz­mus, il­let­ve a szo­ci­a­liz­mus de­mok­ra­ti­zá­lá­si le­he­tő­sé­gé­nek a hiú áb­ránd­ját, az „em­ber­ar­cú szo­ci­a­liz­mus” meg­te­remt­he­tő­sé­gé­be ve­tett ha­mis hi­tet, vagy egy ko­rai rend­szer­vál­to­zás­nak a re­mélt, de csa­ló­ka le­he­tő­sé­gét. A fel­vi­dé­ki ma­gya­rok köz­em­lé­ke­ze­té­be leg­alább en­­nyi­re be­fész­kel­te ma­gát a szlo­vák szél­ső­sé­ges na­ci­o­na­liz­mus­nak a meg­je­le­né­se és a tő­le va­ló ret­te­gés.

Eb­ben az idő­ben szin­te egy­szer­re je­lent meg a kom­mu­nis­ta vagy in­kább sztá­li­nis­ta kön­tös­be öl­tö­zött cseh Novotnýtól el­szen­ve­dett szlo­vák sé­rel­mek so­ro­za­ta, a sér­tett szlo­vá­kok ural­ta he­lyi ha­ta­lom ál­tal ered­mé­nye­sen mű­köd­te­tett szlo­vá­ki­ai ma­gyar­el­le­nes­ség, a cse­hek ké­te­lyei a beneši és a gottwaldi po­li­ti­ká­val kap­cso­lat­ban, va­la­mint a cseh író­tár­sa­da­lom egy ré­szé­nek Iz­ra­el ál­lam­mal va­ló, ezért szov­jet­el­le­nes­ként ér­tel­mez­he­tő szo­li­da­ri­tá­si tün­te­té­se.

Ar­ról, hogy mi vál­tot­ta ki a Prá­gai Ta­vaszt, két rá­ga­lom­sze­rű hí­resz­te­lés ka­pott láb­ra an­nak ide­jén és egy má­ig fel-fel­buk­ka­nó ál­tu­do­má­nyos ma­gya­rá­zat.

A rá­gal­ma­zás­nak is mi­nő­sít­he­tő hí­resz­te­lé­sek még 1969 vége felé buk­kan­tak föl, az ak­ko­ri „normalizáció” és „kon­szo­li­dá­ció”, a po­li­ti­kai új­ra­szab­vá­nyo­sí­tás és az egypárti ha­ta­lom új­ra­szi­lár­dí­tá­sá­nak kez­de­ti idő­sza­ká­ban. Eb­ből a le­gen­dá­ri­um­ból nyil­ván­va­ló, hogy a husáki párt­köz­pont – a „marskommander” vagy in­kább „tam­bur­ma­jor” ek­kor már Gustáv Husák volt – hely­zet­is­me­rő pro­pa­gan­dis­tái szo­ro­san mű­köd­tek együtt a szov­jet szak­em­be­rek­kel, mert alig­ha mer­ték vol­na a szov­jet po­li­ti­ka cél­ja­it vagy az an­ti­sze­mi­tiz­must fel­hasz­nál­ni meg­győ­ző érv­ként – no­ha ez utób­bi Husáktól nem állt mes­­sze. Ba­rát­ját, a fa­sisz­ta Szlo­vák Köz­tár­sa­ság pro­pa­gan­dami­nisz­te­rét ál­lí­tó­lag – Husák köz­ben­já­rá­sá­nak kö­szön­he­tő­en – azért nem ítél­te ha­lál­ra a Szlo­vák Nem­ze­ti Bí­ró­ság, mi­vel vé­del­me ar­ra hi­vat­ko­zott, hogy a zsi­dó­el­le­nes­ség tu­laj­don­kép­pen a ma­gya­rok el­le­ni vé­de­ke­zés­ből ke­let­ke­zett, mert a zsi­dók a ma­gya­ro­sí­tás ter­jesz­tői vol­tak. Ez­út­tal is a po­zso­nyi és a prá­gai párt­köz­pont ál­tal ki­adott bro­sú­rák­ban sű­rűn utal­tak a  ci­o­nis­ta ve­szély­re.

Az egyik hí­resz­te­lés ar­ról szólt, hogy a Prá­gai Ta­vasz a szov­jet tit­kos­szol­gá­lat ter­vei sze­rint zaj­lott, és az egész ese­mény­sort elő­re meg­ter­vez­ték. A re­form-kom­mu­nis­ták nem vol­tak má­sok, mint a szov­jet tit­kos­szol­gá­lat ügy­nö­kei, akik azért ké­szí­tet­ték elő a ta­va­szi ese­mé­nye­ket, hogy a kom­mu­nis­ta nem­zet­kö­zi­sé­get talp­ra ál­lít­sák, az­az meg­te­remt­sék a meg­szál­lás ide­o­ló­gi­ai okát. A Szov­jet­unió ha­tal­mi po­li­ti­ká­já­ban ek­kor él­te vi­rág­ko­rát a brezsnyevi dokt­rí­na, ami ar­ról szólt, hogy a ha­tal­mi és a be­fo­lyá­si öve­ze­tet to­tá­li­san és fel nem ad­ha­tó­an kell el­fog­lal­ni. A dokt­rí­na mű­köd­te­té­se ér­de­ké­ben a bol­se­vis­ta kor­nak meg­fe­le­lő szel­le­mi­ség­ben a kom­mu­nis­ta rend­szer nem­zet­kö­zi vé­del­mé­re kel­lett meg­te­rem­te­ni az ös­­sze­fo­gást. A test­vér­párt­ok fi­gyel­mez­te­té­sei 1968 má­ju­sá­tól pont ar­ra utal­tak, hogy Cseh­szlo­vá­ki­á­ban ve­szély­be ke­rült a nép­ha­ta­lom, ezért ré­sen kell len­ni­ük a szo­ci­a­lis­ta or­szá­gok­nak, és ha más meg­ol­dás nem ma­rad, se­gít­sé­get kell nyúj­ta­ni a cseh­szlo­vák elv­tár­sak­nak a nép­ha­ta­lom meg­tar­tá­sá­hoz. A gon­do­lat­me­net­be épí­tett lo­gi­kai csa­var sze­rint mind­er­re azért volt szük­ség, hogy a Szov­jet­unió ál­lan­dó jel­leg­gel száll­has­sa meg Cseh­szlo­vá­ki­át, az egyet­len, Nyu­gat­tal ha­tá­ros szo­ci­a­lis­ta or­szá­got, ahol a szov­jet had­se­reg egy­sé­gei még nem ál­lo­má­soz­tak. Cseh­szlo­vá­kia la­kos­sá­gá­nak ar­ra a ré­szé­re akar­tak ez­zel lé­lek­ta­ni ha­tást gya­ko­rol­ni, akik an­­nyi­ban azo­no­sul­tak a kom­mu­nis­ta ha­tal­mi rend­del, hogy tu­da­to­sí­tot­ták, a cseh­szlo­vák ál­la­mot a Szov­jet­unió tá­mo­ga­tá­sa nél­kül a lé­te­ző ke­re­tek kö­zött nem ál­lít­hat­ták vol­na hely­re, ugyan­ak­kor nem tud­ták el­fo­gad­ni a szov­jet meg­szál­lást, mert még min­dig ab­ban a tév­hit­ben él­tek, hogy a Szov­jet­unió a cseh/szlo­vák nem­zet szö­vet­sé­ge­se. A Prá­gai Ta­vasz iránt ro­kon­szen­ve­ző tö­me­gek­kel te­hát azt kel­lett el­hi­tet­ni, hogy az ese­mé­nyek tu­laj­don­kép­pen el­le­nük irá­nyul­tak, a re­formkom­mu­nis­ták el­árul­ták őket. A hely­re­ál­lí­tott nép­ha­ta­lom új kép­vi­se­lő­i­nek emi­att kell ki­szol­gál­ni­uk a Szov­jet­uni­ót. A túl­erő­vel szem­ben – ha a nép ér­de­ke­it akar­ják kép­vi­sel­ni – nincs is más vá­lasz­tá­suk.
A má­sik rá­gal­mat – a jól ér­te­sült­ség lát­sza­tát kelt­ve – a sut­to­gó pro­pa­gan­da esz­kö­zé­vel akar­ták el­hin­te­ni a la­kos­ság kö­zött, mi­sze­rint a Prá­gai Ta­vasz tu­laj­don­kép­pen a ci­o­nis­ták mű­ve volt, akik azért es­küd­tek ös­­sze a szo­ci­a­lis­ta rend­szer el­len, mert a Szov­jet­unió az ara­bok ol­da­lá­ra állt a tör­té­nel­mi jog­ra hi­vat­ko­zó és te­rü­let­fog­la­ló Iz­ra­el­lel szem­ben. Jól át­gon­dol­va cé­loz­ták meg ez­zel a cse­he­ket és a szlo­vá­ko­kat. Hi­szen csak har­minc év telt el a cseh­or­szá­gi né­me­tek szü­lő­föld­jé­nek, a Szu­dé­ta-vi­dék­nek a bi­ro­dal­mi né­me­tek ál­ta­li be­ke­be­le­zé­se, vagy a ma­gyar­lak­ta te­rü­let­nek a Ma­gya­ror­szág­hoz va­ló vis­­sza­csa­to­lá­sa óta. Ne fe­lejt­sük, en­nek a hír­kel­tés­nek az idő­sze­rű­sé­gét az te­rem­tet­te meg, hogy nem sok­kal a Prá­gai Ta­vaszt meg­elő­ző­en zaj­lott az 1967-es egyip­to­mi–iz­ra­e­li hat­na­pos há­bo­rú, amit akár egy ki­csi­nyí­tett szov­jet–ame­ri­kai há­bo­rú­ként is le­he­tett ér­tel­mez­ni, hi­szen ak­kor ott szem­be­sült a vi­lá­gunk ha­tal­mi ket­té­osz­tott­sá­ga – mint 1956-ban a szu­e­zi vál­ság ide­jén. El­ső­ként ép­pen Cseh­szlo­vá­kia sza­kí­tot­ta meg Iz­ra­el­lel a dip­lo­má­ci­ai kap­cso­la­to­kat, és azon év őszén Prá­gá­ban a Cseh­szlo­vá­ki­ai Írók Szö­vet­sé­gé­nek IV. kong­res­­szu­sán in­dult egy Iz­ra­el­lel ro­kon­szen­ve­ző kez­de­mé­nye­zés. Az írók szö­vet­sé­gé­nek ez a kong­res­­szu­sa, mint em­lí­tet­tem, egyéb vo­nat­ko­zá­sai mi­att is a Prá­gai Ta­vasz egyik elő­já­té­ká­nak te­kint­he­tő. Eb­ben az ös­­sze­füg­gés­ben ezt a hír­kel­tést úgy kell/kel­lett ér­tel­mez­ni, hogy a ci­o­nis­ták Cseh­szlo­vá­ki­át akar­ták üt­kö­ző­zó­na­ként fel­hasz­nál­ni a Szov­jet­unió fe­lé a Prá­gai Ta­vasz rend­szer­fel­for­ga­tó ese­mé­nye­i­vel. Ha te­hát nin­cse­nek (a szu­dé­ta­né­met te­rü­le­te­ket el­fog­la­ló né­me­tek­hez vagy a ma­gyar­lak­ta te­rü­le­te­ket el­fog­la­ló ma­gyar­or­szá­gi­ak­hoz ha­son­lít­ha­tó) ci­o­nis­ták, nyu­ga­lom van az or­szág­ban és nincs szov­jet meg­szál­lás.

A har­ma­dik hí­resz­te­lés vagy in­kább ál­tu­do­má­nyos ma­gya­rá­zat, mi­sze­rint a Prá­gai Ta­vasz és a cseh­szlo­vá­ki­ai ese­mé­nyek be­il­leszt­he­tők len­né­nek az 1968-as pá­ri­zsi és nyu­gat-ber­li­ni za­var­gá­sok, tün­te­té­sek so­rá­ba, in­kább a hely­zet is­me­re­te nél­kü­li tu­dá­lé­kos­ság­nak te­kint­he­tő. Az ak­ko­ri hi­va­ta­los cseh­szlo­vák pro­pa­gan­da sem me­rész­ke­dett ad­dig, hogy ilyen pár­hu­za­mo­kat ke­res­sen. Ez­zel ugyan­is tel­je­sen hi­tel­te­len­né vált vol­na, hi­szen sen­ki sem ér­tet­te vol­na, hol itt az ös­­sze­füg­gés. Ez a pár­hu­zam azon­ban azért is ke­rü­len­dő volt, mert a bel­gi­u­mi za­var­gá­sok ha­son­ló okok­ban – a fla­mand–val­lon el­len­tét­ben – gyö­ke­rez­tek, mint Cseh­szlo­vá­ki­á­ban a szlo­vák–cseh fe­szült­ség, amit a husáki párt­ve­ze­tés ép­pen bel­ga min­tá­ra, fö­de­rá­ci­ó­val kí­vánt ren­dez­ni. Tény és va­ló, hogy 1968 ta­va­szán – a brüs­­sze­li­től el­té­rő okok­ból – lá­zon­gá­sok és ut­cai za­var­gá­sok tör­tek ki Nyu­gat-Eu­ró­pa szá­mos nagy­vá­ro­sá­ban. Ezek az ide­o­ló­gi­a­i­lag több­nyi­re za­va­ros, cél­ja­ik­ban szer­te­ága­zó moz­gal­mak – a szél­sőbal­tól kezd­ve a maoizmuson és a sze­xu­á­lis sza­bad­ság­nak vagy in­kább gát­lás­ta­lan­ság­nak a hir­de­té­sén át a cél­ta­lan­sá­gig – azon­ban csak Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban je­len­tek meg. A volt szov­jet blokk­ban sem­mi­lyen tár­sa­dal­mi moz­gó­sí­tó ha­tást nem vál­tot­tak ki. Negy­ven év táv­la­tá­ból is­mét ilyen pár­hu­za­mo­kat ke­res­ni a Prá­gai Ta­vasz és az ak­ko­ri nyu­gat-eu­ró­pai lá­zon­gá­sok kö­zött – a brüs­­sze­li­től el­te­kint­ve – eny­hén szól­va szak­sze­rűt­len­ség. Hi­szen 1945 és 1989 kö­zött min­den lá­za­dás, fel­ke­lés és for­ra­da­lom­kí­sér­let a Szov­jet­unió ál­tal meg­szállt vagy fel­ügyelt te­rü­le­ten az ot­ta­ni sa­já­tos ha­tal­mi, po­li­ti­kai, pa­rancs­ural­mi és tár­sa­dal­mi kö­rül­mé­nyek­ből fa­kadt. A ke­le­ti blokk­ban nem az apák és a fi­a­ik tár­sa­dal­ma kö­zött dúlt a harc – még ha lé­te­zett is ge­ne­rá­ci­ós szem­lé­le­ti és en­nek kö­vet­kez­té­ben ma­ga­tar­tás­be­li kü­lönb­ség is –, ha­nem az el­nyo­mó rend­szer­rel áll­tak szem­ben az em­be­rek, kor­osz­tály­ra va­ló te­kin­tet nél­kül. A ba­ri­kád ugyan­azon ol­da­lán érez­het­te ma­gát sok nyug­dí­jas és sok egye­te­mis­ta. Pa­ra­di­cso­mi ál­la­pot­nak tű­nik ez, nem­de? Ak­kor an­nak hit­tük. Ké­sőbb ki­de­rült, hogy a fi­a­ta­labb nem­ze­dék ab­ban kü­lön­bö­zik az apá­ké­tól, hogy köny-­­nyeb­ben meg­ve­he­tő. Az apák a csa­lád­ju­kat ve­tet­ték lat­ba – ha el­len­áll­tak, a csa­lád­ju­kat hoz­ták ve­szély­be, ha együtt­mű­köd­tek a ha­ta­lom­mal, vé­del­mez­ték. Az utá­nuk kö­vet­ke­ző ge­ne­rá­ció azon­ban a jö­vőt tet­te koc­ká­ra – akik el­len­áll­tak, sa­ját és gyer­me­ke­ik jö­vő­jét ve­szé­lyez­tet­ték, akik együtt­mű­köd­tek, mind­nyá­jun­két.

A víz­vá­lasz­tó 1968 volt, il­let­ve az­zá lett. ’68-ról a negy­ven év­vel ké­sőb­bi, a va­la­mi­ko­ri cseh­szlo­vá­ki­a­i­ak köz­tu­da­tá­ban vaj­mi ke­ve­set fe­dez­he­tünk fel, csak­úgy, mint ’56-ról a ma­gyar köz­tu­dat­ban. Az oka azo­nos: a kom­mu­nis­ta rend­szer­ben a ha­ta­lom meg­tett min­dent an­nak ér­de­ké­ben, hogy ki­sö­pör­je az ese­mé­nyek em­lé­ke­it az em­be­rek agyá­ból. A fur­csa az, hogy sem a szlo­vá­kok, sem a cse­hek em­lé­ke­ze­té­ben nem is igye­kez­nek fel­fris­sí­te­ni a tör­té­né­se­ket és meg­tar­ta­ni az em­lé­ke­ket, mint­ha egy nem lé­te­ző múlt­ról len­ne szó. Ezért kell tu­do­má­nyos és köz­szol­gá­la­ti tett­ként ér­té­kel­ni Kun Mik­lós „A Prá­gai Ta­vasz tit­kos tör­té­ne­te” cí­mű köny­vét, mert amel­lett, hogy fel­ele­ve­ní­ti az ak­ko­ri ese­mé­nye­ket, ért­he­tő­vé is te­szi. Nemcsak az­ál­tal, hogy az el­mon­dott tör­té­ne­lem az oral history esz­kö­zé­vel meg­szó­lal­tat­ja a Prá­gai Ta­vasz je­les sze­rep­lő­it és hír­hedt „nor­ma­li­zá­ló­it”, ha­nem szá­mos, ed­dig is­me­ret­len le­vél­tá­ri do­ku­men­tum ré­vén de­rít fényt az ed­di­gi szó­be­széd he­lyett a va­ló­ság­ra. Kun Mik­lós a tő­le meg­szo­kott hi­te­les­ség­gel és ala­pos­ság­gal tár­ja elénk kö­zös kö­zép-eu­ró­pai tör­té­nel­münk­nek ezt a fe­je­ze­tét.

A Prá­gai Ta­vasz­nak mint­egy ki­lencéves elő­já­té­ka volt. Az 1948 után kü­lön­bö­ző kon­cep­ci­ós pe­rek­ben el­ítélt fő­bű­nö­sö­ket és a szlo­vák „bur­zsoá na­ci­o­na­lis­tá­kat” 1959-ben kezd­ték sza­bad­láb­ra he­lyez­ni, majd 1963-ban meg­kez­dőd­tek a re­ha­bi­li­tá­lá­sok. Ezt kö­ve­tő­en ezek­nek a kom­mu­nis­ta ha­ta­lom ál­tal ko­ráb­ban nem kí­vá­na­tos vagy el­len­ség­ként nyil­ván­tar­tott ér­tel­mi­sé­gi­ek­nek egy ré­sze pub­li­kál­ni kez­dett.

Szlo­vá­ki­á­ban és Cse­hor­szág­ban el­té­rő erő­vo­na­lak ta­lál­ko­zá­sá­ból ala­kul­tak ki az er­je­dés gó­cai. Míg Cse­hor­szág­ban in­kább a li­be­rá­lis vagy nem­ze­ti li­be­rá­lis szép­írók, köz­írók, hoz­zá­juk kö­zel­ál­ló szo­ci­ál­de­mok­ra­ta, pol­gá­ri jobb­ol­da­li és bal­ol­da­li de­mok­ra­ta köz­gon­dol­ko­dók és a ve­lük ro­kon­szen­ve­zők kö­ré­ben jöt­tek lét­re a gyúj­tó­pont­ok, Szlo­vá­ki­á­ban a sza­ba­don bo­csá­tott és re­ha­bi­li­tált nem­ze­ti kom­mu­nis­ták kö­rül.

Cse­hor­szág­ban az em­lí­tett kö­rök tu­dat­alat­ti­já­ban leg­in­kább Jan Masaryk moszk­vai ta­pasz­ta­la­ta­i­nak le­csa­pó­dá­sa mun­kál­ko­dott, mi­sze­rint a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság új­ra­al­ko­tá­sa ér­de­ké­ben foly­ta­tott ot­ta­ni tár­gya­lá­so­kon utol­só cse­léd­ként érez­te ma­gát („Cítil sem se jak paholek”). Amit úgy kell ér­te­ni, hogy a cse­hek a töb­bi szláv­val szem­ben ér­zett fel­sőbb­ren­dű­sé­gük­ből a cseh­szlo­vák nem­zet­esz­me ér­de­ké­ben túl so­kat ál­doz­tak fel – Sztá­lin a sa­ját ha­tal­mi ér­de­ké­nek szol­gá­la­tá­ba ál­lí­tot­ta őket, és a cse­he­ket is csak fel­mo­só­rongy­nak tar­tot­ta.

Szlo­vá­ki­á­ban azon­ban egy más­faj­ta sé­re­lem sű­rű­sö­dött: a cse­hek (ko­ráb­ban T. G. Masaryk, majd Edvard Beneš és Klement Gottwald) ál­tal a szlo­vá­kok­ra – az al­sóbb­ren­dű szláv test­vér­re – mért övön alu­li üté­sek, a szlo­vá­kok egyen­jo­gú ál­lam­al­ko­tói stá­tu­sá­nak el­uta­sí­tá­sa, az ame­ri­kai szlo­vák emig­rá­ció és masarykék kö­zött 1916-ban Pitts­burgh­ban meg­kö­tött egyez­mény be nem tar­tá­sa mi­att. Kút­ba esett a II. vi­lág­há­bo­rú vé­gén az egyik ol­da­lon a moszk­vai szlo­vák kom­mu­nis­ta emig­rá­ció, má­sik rész­ről a lon­do­ni cseh­szlo­vák kor­mány kö­zöt­ti, de a cseh kom­mu­nis­ták ál­tal is el­fo­ga­dott meg­egye­zés, hogy az új­ra és új­já ala­ku­ló Cseh­szlo­vá­ki­á­ban Szlo­vá­kia és Cseh­or­szág kö­zött egyen­ran­gú part­ne­ri vi­szony jön lét­re. A szlo­vák „bur­zsoá na­ci­o­na­lis­tá­kat”, az­az nem­ze­ti kom­mu­nis­tá­kat 1948 után ami­att zár­ták bör­tön­be, hogy ezt az egyez­sé­get szá­mon kér­ték.

Mind­ezen sé­re­lem és ku­darc ugyan elég­sé­ges lett vol­na egy-egy, or­szá­gon be­lü­li re­gi­o­ná­lis lá­za­do­zás­hoz, de ön­ma­gá­ban egyik sem volt ele­gen­dő ah­hoz, hogy or­szá­gos ese­ményt vált­son ki. A kü­lön­bö­ző sé­rel­mek­nek egé­szen 1967 őszé­ig nem volt kö­zös ne­ve­ző­jük, ezért nem vált­hat­tak ki együt­tes  (synergikus) ha­tást.

A Prá­gai Ta­vasz előz­mé­nye­i­ben te­hát meg­ta­lál­ha­tó a cseh­szlo­vák ál­lam­al­ko­tás ad­di­gi öt­ven évé­nek szin­te mind­egyik buk­ta­tó­ja. Új elem­ként azon­ban, a cse­hek és a szlo­vá­kok el­ső kö­zös, egy­sé­ge­sí­tő ne­ga­tív él­mé­nye­ként Antonín Novotný bun­kó kom­mu­nis­ta­sá­ga, cseh nem­ze­ti ér­zé­ket­len­sé­ge és szlo­vák­el­le­nes­sé­ge je­le­nik meg.

Ha Novotný 1967-ben Turócszentmártonban és Kas­sán nem sér­tet­te vol­na vé­rig a szlo­vá­ko­kat és ezért sze­mé­lye a párt élén a szlo­vá­kok szá­má­ra nem vált vol­na el­fo­gad­ha­tat­lan­ná, és ugyan­eb­ben az idő­ben nem sze­gült vol­na szem­be a cseh ér­tel­mi­ség­gel, va­la­mint a re­form­pár­ti kom­mu­nis­ták­kal, a párt­ve­ze­tés cseh ré­szé­nek több­sé­gé­vel, nem kö­vet­ke­zik be a Prá­gai Ta­vasz. E két ener­gia ös­­sze­ad­ha­tó­sá­gá­nak kö­szön­he­tő­en in­dult el az az or­szá­gos ese­mény­so­ro­zat, amely­nek el­ső lé­pé­se volt Antonín Novotný le­mon­da­tá­sa a párt élé­ről, majd két hó­nap múl­va az ál­lam élé­ről. Tu­da­to­sí­ta­nunk kell a cseh­szlo­vák ’68 kap­csán, hogy a gyu­ta­csot a szlo­vá­kok sér­tett­sé­ge je­len­tet­te, de az ál­ta­lá­nos sé­rel­mek or­vos­lá­sá­ra a párt szlo­vá­ki­ai el­ső tit­ká­ra tet­te meg az el­ső lé­pé­se­ket. Ezért ke­rül­he­tett a cseh­szlo­vák párt élé­re elő­ször a tör­té­ne­lem­ben egy szlo­vák, Ale­xan­der Dubèek. De az ese­mé­nye­ket – en­nek el­le­né­re – szel­le­mi­leg a cseh reformkommunista és re­for­mis­ta ér­tel­mi­ség irá­nyí­tot­ta, leg­alább­is ’68 ta­va­szá­tól, a Ludvík Vaculík ál­tal fo­gal­ma­zott „2000 szó” c. ki­ált­vány­tól szá­mít­va, ami ma­gya­rá­za­tot ad ar­ra is, mi­ért kap­ta ez a tör­té­nel­mi ese­mény­so­ro­zat a Prá­gai Ta­vasz el­ne­ve­zést. Az ese­mé­nyek­nek ez a fel­vo­ná­sa azon­ban a dubèeki párt­ve­ze­tés ke­zé­ből már ki­csú­szott.

Ho­gyan vi­sel­ked­tek ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gya­rok? Ki­sebb­sé­gi (nem­ze­ti­sé­gi) vol­tu­kat tu­da­to­sí­tó má­sod­ren­dű ál­lam­pol­gár­ként vagy ön­tu­da­tos pol­gár­ként?

A fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság eb­ben az idő­ben nem­ze­ti ér­zé­se­i­ben szin­te egy­sé­ges volt, még túl kö­ze­li­ek vol­tak a há­bo­rú utá­ni hos­­szan ­tar­tó ül­dö­zés em­lé­kei. En­nek el­le­né­re po­li­ti­ka­i­lag ket­té volt sza­kad­va, ami a kom­mu­nis­ta rend­szer­nek a tár­sa­dal­mat – egyik ol­da­lon az ön­tu­da­tos pro­le­ta­ri­á­tus­ra, a má­sik ol­da­lon kle­ri­ká­lis, bur­zsuj és ku­lák osz­tály­el­len­ség­re, meg­té­vesz­tett, ép­pen ezért ve­szé­lyes kö­zép­osz­tály­ra, kis­pol­gár­ok­ra és nyárs­pol­gár­ok­ra – fel­osz­tó tak­ti­ká­já­nak volt a kö­vet­kez­mé­nye. Vi­sel­ke­dé­sé­ben azon­ban há­rom rész­re sza­kadt a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság. Egyik ré­sze a nem­ze­tet szol­gál­ta, szin­te szol­ga­ mó­don vé­gez­ve a mun­kát. Ezek vol­tak azok, akik 1945 után nem „reszlovakizáltak”, 1948 után nem vál­tak a kom­mu­nis­ta párt tag­já­vá és temp­lom­ba já­rók vol­tak. A má­sik ré­sze ugyan­csak a nem­ze­tet szol­gál­ta, de fi­gye­lem­be vet­te a fel­sőbb el­vá­rá­so­kat, részt vett az ide­o­ló­gi­ai ok­ta­tá­so­kon, temp­lom­ba nem járt vagy csak ti­tok­ban, gye­re­ke­it még ma­gyar is­ko­lá­ba já­rat­ta, de hit­tan­ra már nem, fon­tol­gat­ta, hogy be­lép­jen-e a párt­ba vagy már be is lé­pett, vi­szont je­len volt az ak­ko­ri ma­gyar kul­tu­rá­lis köz­élet­ben, ami­től hős­nek érez­te ma­gát. A har­ma­dik ré­sze op­por­tu­nis­ta volt, csak azt vé­gez­te el a nem­zet ér­de­ké­ben, ami­re en­ge­délyt vagy uta­sí­tást ka­pott a kom­mu­nis­ta párt he­lyi vagy fel­sőbb ve­ze­té­sé­től, rit­kán lép­ve túl ezt a ha­tár­vo­na­lat.

Vizs­gál­juk meg, je­len­tett-e tár­sa­dal­mi – ne­tán nyo­más­gya­kor­lá­si – erőt a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság 1968-ban a Prá­gai Ta­vasz ide­jén?

Vá­la­szunk el­szo­mo­rí­tó lesz: sem­mi­lyen tár­sa­dal­mi nyo­más­gya­kor­lást nem tu­dott ki­fej­te­ni, mert önál­lót­lan és tár­sa­dal­mi­lag szer­ve­zet­len volt. Ek­kor­ra esz­mélt fel az ül­döz­te­té­se okoz­ta tetsz­ha­lál­ból. Egyet­len egye­sü­le­te volt, a Cse­ma­dok, amely­nek vi­szont ki­ter­jedt szer­ve­ze­ti há­ló­za­ta fel­ölelt min­den, ma­gya­rok és rész­ben a szlo­vák re­for­má­tu­sok ál­tal la­kott te­le­pü­lést. A szer­ve­zé­si fel­ada­to­kat egy ke­vés­sé kép­zett, de hi­va­tá­sos, és a hi­va­tal­no­ki és szer­ve­zé­si fel­ada­tok­ra al­kal­mas tit­ká­ri há­ló­zat lát­ta el. A hi­va­ta­los ha­ta­lom­nak a Cse­ma­dok volt a „csi­nált” part­ne­re (a párt­uta­sí­tá­so­kat le­osz­tó szer­ve­ze­te), nem vé­let­le­nül, hi­szen 1949-ben Szlo­vá­kia Kom­mu­nis­ta Párt­ja hoz­ta lét­re a „Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Dol­go­zók Kul­tu­rá­lis Szer­ve­ze­te”-ként. Szer­ke­ze­ti fel­épí­té­se ezért volt párt­sze­rű, ami 1968-ban elő­nyé­re vált. A Cse­ma­dok se­gít­sé­gé­vel – ami a sztá­li­niz­mus leg­sö­té­tebb kö­zép-eu­ró­pai idő­sza­ká­ban két úr, a ha­ta­lom és a nem­zet szol­gá­ja volt – az 1960-as évek kö­ze­pé­re a ma­gyar if­jú­sá­gi klu­bok­ból ki­ala­kul­ha­tott a fel­vi­dé­ki ma­gyar fi­a­ta­lok nem hi­va­ta­los szer­ve­ze­te, ami 1968-ban önál­ló­vá és le­gi­tim­mé vált, és az 1969 őszén be­kö­vet­ke­zett be­til­tá­sá­ig részt vett a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság jog­te­rem­tő, va­la­mint ön­vé­del­mi har­cá­ban. Ha be­szél­he­tünk eb­ben az idő­ben a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság kö­re­i­ben meg­nyil­vá­nu­ló re­form­tö­rek­vés­ről, ak­kor ez ép­pen ma­ga a Ma­gyar If­jú­sá­gi Szer­ve­zet lét­re­jöt­te és te­vé­keny­sé­ge volt. Nem kö­tő­dött sem­mi­lyen ko­ráb­bi po­li­ti­kai kap­cso­lat­hoz, vi­szont új, és új tí­pu­sú kap­cso­la­to­kat ho­zott lét­re. Ve­ze­tő­i­nek nagy ré­sze pár­ton­kí­vü­li volt, né­há­nyu­kat be­vá­lasz­tot­ták a Cse­ma­dok or­szá­gos szer­ve­i­be, akik ott kikényszerítették a pár­ton­kí­vü­li­ek cso­por­to­su­lá­sát, szem­ben a ha­gyo­má­nyo­san mű­kö­dő párt­tag­ok cso­port­já­val.

A fel­vi­dé­ki ma­gya­rok tár­sa­dal­má­ra az 1968-ban ta­nú­sí­tott ma­ga­tar­tá­sa mi­att is a fe­lül­ről irá­nyí­tott­ság volt jel­lem­ző. En­nek azon­ban nem sza­bad ki­zá­ró­la­go­san egy idő­sze­rű po­li­ti­kai ér­tel­mét ke­res­ni, okát nagy­részt a kö­zel­múlt tör­té­nel­mi ese­mé­nye­i­ben ta­lál­juk. A fel­vi­dé­ki ma­gya­rok kö­zös­sé­ge 1945 után, az ül­döz­te­té­sek mi­att el­vesz­tet­te tár­sa­da­lom­ve­ze­tő ré­te­gét. Rész­ben en­nek a pót­lá­sá­ra hoz­ta lét­re a kom­mu­nis­ta párt a Cse­ma­do­kot, hogy a már sem­mi­ben sem hí­vő ma­gya­ro­kat meg­szer­vez­tes­se a kom­mu­niz­mus épí­té­sé­re.  Az ak­ko­ri rend­szer hi­va­ta­los szó­hasz­ná­la­tát al­kal­maz­va: a szo­ci­a­lis­ta cseh­szlo­vák nem­zet ma­gya­rul be­szé­lő tag­ja­i­nak a Cse­ma­dok volt a ve­ze­tő ere­je. Vi­tat­ha­tat­lan tény, hogy a Prá­gai Ta­vasz ide­jén is a Cse­ma­dok or­szá­gos el­nö­ke, aki mind­ad­dig az SZLKP KB El­nök­sé­gé­nek a tag­ja volt, ügyelt ar­ra, hogy a ma­gya­rok el­kép­ze­lé­sei sem­mi­ben se ha­lad­ják meg a párt ál­tal meg­fo­gal­ma­zott re­for­mo­kat, ne­hogy za­vart kelt­se­nek és ve­szé­lyez­tes­sék a párt el­kép­ze­lé­se­it. De hoz­ta a hí­re­ket is a párt­köz­pont­ból, töb­bek kö­zött ar­ról, hogy 1968 feb­ru­ár­já­ban a szlo­vá­kok Cseh­szlo­vá­kia fö­de­rá­ci­ó­vá va­ló át­ala­kí­tá­sát fog­ják kez­de­mé­nyez­ni. Ez a hír el­ső­sor­ban azt je­len­tet­te, hogy Gustáv Husák elő­retör, és ez rossz jel volt. Husákot a fel­vi­dé­ki ma­gya­rok nem ok nél­kül tar­tot­ták es­küdt el­len­sé­gük­nek. Szlo­vá­ki­á­ban a II. vi­lág­há­bo­rú után ő irá­nyí­tot­ta Beneš el­nök ma­gyar­el­le­nes jog­fosz­tó ren­de­le­te­i­nek a vég­re­haj­tá­sát, a Szlo­vák Nem­ze­ti Ta­nács ezek­kel ös­­sze­füg­gő ha­tá­ro­za­ta­i­nak meg­va­ló­sí­tá­sát és őt ter­he­li le­mos­ha­tat­la­nul Es­ter­házy Já­nos le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak a bű­ne 1945 áp­ri­li­sá­ban.  A Cse­ma­dok el­nö­ke azt is elő­re­ve­tí­tet­te, hogy erő­söd­ni fog a szlo­vák na­ci­o­na­liz­mus, az­az ki­lép a párt­köz­pont­ból az ut­cá­ra. Ezek­ből a hí­rek­ből azt a ha­tá­ro­zott üze­ne­tet le­he­tett ki­ol­vas­ni, hogy a ma­gya­rok­nak, az­az a Cse­ma­dok­nak is pa­pír­ra kell vet­ni a kö­ve­te­lé­se­it, egyút­tal hi­tet kell ten­nie a párt ál­tal meg­fo­gal­ma­zott re­for­mok mel­lett. En­nek kö­vet­kez­té­ben lát­ha­tott nap­vi­lá­got 1968. már­ci­us 12-én a Cse­ma­dok el­kép­ze­lé­se a fel­vi­dé­ki ma­gya­rok hely­ze­té­nek a ren­de­zé­sé­re. Ez volt a Tri­a­non­ban el­sza­kí­tott fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság ré­szé­ről, a rákényszerített új ál­lam ke­re­tei kö­zöt­ti hely­ze­té­nek és jog­ál­lá­sá­nak a ja­ví­tá­sá­ra vo­nat­ko­zó, el­ső, át­fo­gó el­kép­ze­lés. Ezt, ak­kor csak a ma­gyar „nó­men­kla­tú­ra” tud­ta meg­fo­gal­maz­ni.

A Prá­gai Ta­vasz a ma­gya­rok szá­má­ra va­ló­ban ta­vas­­szal, már­ci­us­ban kez­dő­dött.

Az­zal, hogy na­pi­rend­re ke­rült a cseh–szlo­vák szö­vet­sé­gi ál­lam ki­ala­kí­tá­sa, va­la­mint meg­je­len­tek a ma­gyar kí­ván­ság­lis­ták, mert a Cse­ma­do­kén kí­vül nyil­vá­nos­sá­got ka­pott a Szlo­vák Írók Szö­vet­sé­ge ma­gyar szek­ci­ó­já­nak, töb­bek kö­zött a ma­gyar kő­szín­ház­ra igényt tar­tó kö­ve­te­lé­se is, va­la­mint meg­ala­kí­tot­tuk az önál­ló (de nem füg­get­len) Ma­gyar If­jú­sá­gi Szer­ve­ze­tet, ami­nek kö­vet­kez­té­ben meg­kez­dő­dött a vég nél­kü­li szlo­vák–ma­gyar hu­za­vo­na az if­jú­sá­gi moz­ga­lom­ban is, érez­he­tő­en kez­dett is­mét szét­vál­ni az ese­mé­nyek so­ra Cseh­or­szág és Szlo­vá­kia kö­zött.

Cse­hor­szág­ban a de­mok­ra­ti­zá­lás és a kom­mu­nis­ta párt ko­ráb­bi ve­ze­tő sze­re­pé­nek a fo­ko­za­tos le­épí­té­se ke­rült elő­tér­be. Egy­re ke­ve­sebb szó esett a kom­mu­nis­ta párt­ról, egy­re több el­mél­ke­dés lá­tott nap­vi­lá­got a több­párt­rend­szer­ről, a de­mok­rá­ci­á­ról, a cseh nem­ze­ti ha­gyo­má­nyok­ról, az el­ső Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság­ról és meg­je­len­tek a nosz­tal­gi­kus esz­me­fut­ta­tás­ok ar­ról, hogy mi­ért nem az ame­ri­ka­i­ak sza­ba­dí­tot­ták fel az egész or­szá­got, mi­ért csak Pilsent és kör­nyé­két, va­la­mint saj­tó­vi­ta ke­re­ke­dett ar­ról, hogy Jan Masaryk ön­gyil­kos lett-e vagy a szov­jet tit­kos­szol­gá­lat dob­ta ki őt az ab­la­kon – nyár ele­jé­re rend­szer­vál­toz­ta­tó han­gu­lat kez­dett ural­kod­ni.

Szlo­vá­ki­á­ban az „em­ber­ar­cú szo­ci­a­liz­mus” lé­nye­gét a szlo­vák nem­ze­ti cé­lok, el­ső­sor­ban a fö­de­rá­ció, a cse­hek szó­sze­gé­se­i­nek fel­hány­tor­ga­tá­sa és az ele­mi erő­vel ki­tö­rő ma­gyar­el­le­nes­ség je­len­tet­te. A szlo­vák nyel­vű saj­tó uszí­tott a ma­gya­rok el­len, a szlo­vák neo­fa­sisz­ták ma­gyar­el­le­nes me­ne­te­lé­se­ket ren­dez­tek a ma­gyar fal­va­kon át, a ma­gya­rok pe­dig sok he­lyen fé­lel­mük­ben desz­kák­kal szö­gez­ték be há­za­ik ab­la­kát és aj­ta­ját. A po­li­ti­kai rend­szert érin­tő kér­dé­sek mint­ha hát­tér­be szo­rul­tak vol­na.

Cseh­szlo­vá­kia ál­lam­jo­gi át­ala­kí­tá­sá­ról és az ún. nem­ze­ti­sé­gi al­kot­mány­tör­vény­ről kez­det­ben Prá­gá­ban, majd Po­zsony­ban és Prá­gá­ban foly­tak a vi­ták. Po­zsony­ban a szlo­vá­kok és ma­gya­rok kö­zöt­ti küz­de­lem tét­je el­ső­sor­ban az volt, hogy ben­ne fog­lal­tas­sék-e a tör­vény­ben a nem­ze­ti­sé­gi ön­kor­mány­zás­ra va­ló jog. Prá­gá­ban pe­dig el­ső­sor­ban a szlo­vá­kok és a cse­hek foly­tat­tak jog­kö­ri és ha­tás­kö­ri vi­tá­kat a fö­de­rá­ci­ó­ról. Ek­kor még az el­dön­tet­len szlo­vák–ma­gyar vi­ták­ban Prá­gá­ban igye­kez­tek dön­te­ni, és nemegy­szer a ma­gya­rok ja­vá­ra bil­lent a mér­leg nyel­ve.

Nyá­ron az a hír jár­ta be az or­szá­got, hogy a Szov­jet­unió el­zár­ja a Cseh­szlo­vá­ki­á­ba ve­ze­tő Ba­rát­ság Gáz- és Kő­olaj­ve­ze­ték csap­ja­it, ez­zel kény­sze­rít­ve ki a párt­ve­ze­tés vis­­sza­té­ré­sét a ke­mény vo­nal­hoz – ezt szin­te min­den­ki csak vaklármának tar­tot­ta. A la­pok ar­ról szá­mol­tak be, hogy Dubèek a Lé­vá­hoz kö­ze­li Szán­tó strand­já­ra jár für­de­ni. A vér­re me­nő vi­ták csen­de­sül­ni lát­szot­tak, a saj­tó­ban a vé­le­mé­nyek sok­szí­nű­sé­ge je­lent meg, ál­lan­dó­sul­ni lát­szott a sza­bad­ság. Úgy tűnt, hogy a test­vér­párt­ok po­zso­nyi ta­lál­ko­zó­ja, majd az ágcsernői tár­gya­lá­sok a cseh­szlo­vák és a szov­jet párt­ve­ze­tők kö­zött si­ke­re­sek vol­tak. So­kan így ér­tel­mez­ték Brezsnyev és Dubèek csók­vál­tá­sát a po­zso­nyi pá­lya­ud­va­ron. A prá­gai te­le­ví­zi­ó­ban nyíl­tan el­mond­ták, hogy a párt­ve­ze­tés­ből ki­nek nem hisz­nek – Švestka, Bi¾ak, Kapek… so­rol­ták a ne­ve­ket. Au­gusz­tus a nyu­ga­lom hó­nap­já­nak tűnt. A „cseh­szlo­vák­ok” el­lep­ték a ro­má­ni­ai és a ju­go­szlá­vi­ai ten­ger­par­tot meg a Ba­la­tont. Az or­szág­uta­kon pö­fög­tek a trabantok és a wartburgok, „re­pesz­tet­tek” az MB 1000-sek és szán­tot­tak a moszkvicsok. A bu­da­pes­ti al­kot­mány­na­pi ün­ne­pi tű­zi­já­té­kot a Bocs­kai úti pi­ac­cal szem­köz­ti ol­dal­ról néz­tem ba­rá­ta­im­mal. Es­te ti­zen­egy táj­ban ban­du­kol­tunk ha­za­fe­lé Lőrincze Lajosékhoz. Nem tud­hat­tuk, hogy a szov­jet va­dász­gé­pek és a csa­pat­szál­lí­tók ép­pen ak­kor fog­lal­ták el a prá­gai re­pü­lő­te­re­ket és kezd­tek dü­bö­rög­ni Cseh­szlo­vá­ki­á­ba be­fe­lé a ba­rá­ti se­gít­ség­nyúj­tás tank­jai.

A nya­runk hir­te­len ősz­be for­dult.

Mit te­het­tünk eb­ben a hely­zet­ben? Fal­ra­ga­szo­kat és röp­la­po­kat ír­tunk, hogy le­gyen ma­gyar nyel­vű til­ta­ko­zás is. Tün­tet­tünk a meg­szál­lók el­len és a vágy­ál­ma­in­kért. A né­hány hó­nap­nyi sza­bad­ság­ér­zet ele­gen­dő volt ar­ra, hogy va­ló­ban sza­bad­nak érez­hes­sük ma­gun­kat. A szlo­vák neo­ná­cik hő­bör­gé­se­it mu­lan­dó­nak tar­tot­tuk, a sza­bad­ság vad­haj­tá­sá­nak. A hely­zet azon­ban sok­kal ko­mo­lyabb volt, ezt a meg­szál­lás kez­de­te­kor még so­kan nem tu­da­to­sí­tot­ták.

Au­gusz­tus 21-edi­két kö­ve­tő­en egy­ér­tel­mű­vé vált, hogy sem a kom­mu­niz­mus, sem a szo­ci­a­liz­mus nem re­for­mál­ha­tó, mert nincs em­be­ri ar­cu­la­ta. Sem a kom­mu­nis­ták, sem a szo­ci­a­lis­ták nem al­kal­ma­sak a vál­to­zás­ra – ezt csak ha­zud­ják. Aki meg­vál­to­zik és ké­pes a vál­toz­ta­tás­ra, az so­ha sem tar­to­zott kö­zé­jük, még ha kö­zöt­tük is volt. Ez a fel­is­me­rés so­kak szá­má­ra a tel­jes ki­lá­tás­ta­lan­sá­got je­len­tet­te, akik egyet­len le­het­sé­ges meg­ol­dás­ként az emig­rá­ci­ót vá­lasz­tot­ták – nem az éle­tü­ket men­tet­ték, ha­nem a jö­vő­jü­ket.

Au­gusz­tus vé­gén Po­zsony­ban a párt szlo­vá­ki­ai el­ső tit­ká­rá­vá vá­lasz­tot­ták Gustáv Husákot, aki szep­tem­ber vé­ge fe­lé bőr­alá­má­szó be­szé­det mon­dott a Cse­ma­dok Köz­pon­ti Bi­zott­sá­gá­ban: em­be­rek, ez van, mit le­het ten­ni?! A je­len­le­gi hely­zet­ben a szlo­vák dol­go­zó nép nincs fel­ké­szül­ve ar­ra, hogy a ko­ráb­bi el­kép­ze­lé­sek­nek meg­fe­le­lő nem­ze­ti­sé­gi al­kot­mány­tör­vényt fo­gad­junk el.

A szlo­vá­kok nagy ré­szét csak az ér­de­kel­te, hogy meg­lesz-e a fö­de­rá­ció. An­nak is örül­tek, hogy ős­­szel Husák lett a CSKP KB fő­tit­ká­ra. „Vég­re szlo­vák irá­nyít­ja a cseh­szlo­vák po­li­ti­kát. Ha más hasz­nunk nem lesz, leg­alább en­­nyi.” A szlo­vá­kok érez­ték, hogy egye­dül ők húz­tak hasz­not a Prá­gai Ta­vasz­ból, hi­szen lét­re­jött a szö­vet­sé­gi ál­lam. Elé­ge­dett­sé­gük je­le a né­pe­se­dé­si mu­ta­tók­ban is mér­he­tő volt – 1970 és 1977 kö­zött 11,4 %-kal nőtt a szlo­vák nem­ze­ti­sé­gű­ek szá­ma Szlo­vá­ki­á­ban. Csak­nem tíz­szer na­gyobb volt a szlo­vá­kok sza­po­ru­la­ta a ma­gya­ro­ké­nál. A nem­ze­ti­sé­gi ön­kor­mány­zást az utol­só pil­la­nat­ban, ok­tó­ber 28-ára vir­ra­dó­ra ki­vet­ték az al­kot­mány­ból. A Nem­zet­gyű­lés kép­vi­se­lői nem is tud­tak er­ről, ami­kor sza­vaz­tak az új al­kot­mány­ról.

Szá­mom­ra a fel­vi­dé­ki ma­gya­rok ma­ga­tar­tá­sa volt a vá­rat­lan, ta­lán meg­döb­ben­tő, de ért­he­tő is. Több csal­ló­kö­zi te­le­pü­lé­sen a he­lyi ve­ze­tők la­ko­má­val fo­gad­ták, vagy ven­dég­ség­be hív­ták a szov­jet had­se­reg tiszt­je­it. De a több mint két