Tőzsér Árpád – Tör­té­nel­mi pil­la­na­tok (2 x 68, negy­ven év múl­tán)

Negy­ven éve, hogy Né­meth Ist­ván, a nem­rég elhunyt, s mél­tat­la­nul agyon­hall­ga­tott vagy in­kább is­me­ret­len po­zso­nyi köl­tő meg­ír­ta és meg­je­len­tet­te a Tör­té­nel­mi pil­la­nat című fur­csa kis „csend­élet­ét”:

Be­té­vedt az ut­cánk­ba
egy ri­no­cé­rosz…
Tör­té­nel­mi pil­la­nat:
A hentesüzlet előtt
egy­más­ba ér az
as­­szo­nyok fa­ra.

Ne­he­zen tud­nám meg­ma­gya­ráz­ni, mért ha­tott rám an­­nyi­ra a meg­je­le­né­se ide­jén, 1968 de­cem­be­ré­ben ez a je­len­ték­te­len­nek tű­nő hat so­rocs­ka. De ha­tott (s hat ma is), az 1970-ben, az 1968-as „prá­gai ta­vasz” vi­rá­gá­ba fa­gyasz­tá­sa után két év­vel meg­je­le­nő Egy­sze­mű éj­sza­ka c. vers­an­to­ló­gi­á­ba is be­vá­lo­gat­tam.

S va­ló­szí­nű­leg he­lye­sen érez­tem rá va­la­mi­re a kis gnómában, mert a szer­ző­től tu­dom, hogy a husáki „csisztkák” ide­jén a hi­va­tal ne­megy­szer fel­rót­ta ne­ki az „el­len­for­ra­dal­mi” gnómát: Tud­juk mi, amit tu­dunk, tud­juk, hogy a „ri­no­cé­rosz” a szov­jet tan­kok gúny­ké­pe!

Nem tu­dom, gon­dolt-e a szer­ző a ne­ve­zett tan­kok­ra, mi­kor a vers­hely­ze­tet fel­vá­zol­ta, de a  „tör­té­nel­mi pil­la­nat” kis­sze­rű­sé­ge és ta­nács­ta­lan­sá­ga na­gyon ott van a kis opus ké­pe­i­ben.

1968. au­gusz­tus 21-én, és még na­gyon so­ká­ig, sen­ki sem tud­ta pon­to­san, hogy mi tör­té­nik. Nem tud­ták a szov­jet kis­ka­to­nák, hogy hol van­nak, s mi nem tud­tuk, mért van­nak itt, ahol van­nak. Tud­tuk, hogy a tör­té­ne­lem erői mo­zog­nak, de nem tud­tuk, hogy mi­lyen irány­ban, s fő­leg nem tud­tuk ko­mo­lyan ven­ni az egé­szet. Lát­tuk a ten­gert (a ten­ger­nyi tan­kot és ide­gen ka­to­nát – ahogy ké­sőbb meg­tud­tuk, 750 000 ka­to­na és 6000 tank al­kot­ta a be­vo­nu­ló ide­gen ha­da­kat) –, de a lá­tot­tak egy­re a he­gyek s az egér pa­ra­do­xon­ára em­lé­kez­tet­tek ben­nün­ket.

Mi több: nem tud­tuk el­hin­ni, hogy igaz, amit lá­tunk. Va­la­hogy úgy, ahogy csak mo­so­lyog­tunk a szov­jet meg­szál­lók ál­tal ki­adott Zprávy (Hí­rek) c. idő­sza­kos ki­ad­vá­nyon, amely a le­he­tő leg­sze­mér­met­le­nebb mó­don hir­det­te a ha­zug­sá­ga­it, ti. azt, hogy Cseh­szlo­vá­kia vá­ro­sa­i­ban el­len­for­ra­da­lom dúl, s a szö­vet­sé­ges csa­pa­tok se­gít­sé­gük­re si­et­tek a se­gít­sé­get ké­rő cseh­szlo­vák, úgy­mond, ha­la­dó erők­nek. Ne­künk csak ki kel­lett néz­nünk az ab­la­kon, hogy minden­nek az el­len­ke­ző­jét lás­suk. Lát­tuk, hogy egy­részt to­vább­ra is meg­le­he­tő­sen szür­kén zaj­lik az éle­tünk, a hen­tes­üz­let előtt, mint min­dig, egy­más­ba ér az as­­szo­nyok fa­ra, más­részt vi­szont be­té­ved­tek az ut­cánk­ba hol­mi­fé­le tan­kok, s ta­nács­ta­lan ri­no­cé­rosz­ként fo­rog­nak a ten­ge­lyük kö­rül.

S ez volt az a nagy tör­té­nel­mi pil­la­nat, amely 750 000 ka­to­nát és 6000 tan­kot moz­ga­tott.

Egy for­ra­da­lom vagy bár­mi­fé­le „tör­té­nel­mi pil­la­nat” tkp. at­tól a fé­le­lem­től lesz nag­­gyá, amel­­lyel a tá­ma­dott ha­ta­lom néz a tör­tén­tek­re. A szov­jet bi­ro­da­lom már 1968-ban resz­ket­ni kez­dett a sa­ját vé­gé­től (amely húsz év múl­va, pon­to­sab­ban 1989-ben be is kö­vet­ke­zett), s ez a pá­ni fé­le­lem na­gyí­tot­ta föl az egyéb­ként tkp. meg­le­he­tő­sen ár­tal­mat­lan, a szo­ci­a­liz­must va­ló­já­ban csak „meg­ja­ví­ta­ni” kí­vá­nó cseh reformkommunisták prá­gai moz­gal­mát.

Ol­va­som ’68 „ti­zen­két pont­ját”, Ludvík Vaculík em­lé­ke­ze­tes Két­ezer szó c. ma­ni­fesz­tu­mát (az írók lap­ja, a Literární listy jú­ni­u­si szá­má­ban je­lent meg). A „leg­for­ra­dal­mibb” kö­ve­tel­mé­nye: „ala­kít­sa­tok (már­mint a mun­ká­sok, föld­mű­ve­sek, hi­va­tal­no­kok, tu­dó­sok, mű­vé­szek, akik­hez a ma­ni­fesz­tum szólt) sa­ját pol­gá­ri vá­laszt­má­nyo­kat és bi­zott­sá­go­kat!”

A Szlo­vák Író­szö­vet­ség ma­gyar szak­osz­tá­lyá­nak az Ál­lás­pont­ja (Iro­dal­mi Szem­le, 1968/4) leg­alább konk­ré­tabb: Or­szá­gos Tu­do­má­nyos In­té­ze­tet, Or­szá­gos Ma­gyar Könyv­tá­rat, hi­va­ta­los ma­gyar nép­mű­vé­sze­ti együt­test, önál­ló ma­gyar könyv- és lap­ki­adót, kul­túr­po­li­ti­kai he­ti­la­pot, s az Új Szó mel­lett még egy na­pi­la­pot kö­ve­tel.

Ha a szo­ci­a­liz­mus tal­pon ma­rad, va­ló­szí­nű­leg még ma is ezek­nél a kö­ve­te­lé­sek­nél tar­ta­nánk. A tör­té­ne­lem so­rán szám­ta­lan­szor be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a to­ta­li­ta­riz­mu­sok nem ja­vít­ha­tók meg, „ahol zsar­nok­ság van, ott zsar­nok­ság van”, s ah­hoz, hogy bár­mi meg­vál­toz­zon, ma­gát a zsar­nok­sá­got kell meg­sem­mi­sí­te­ni. 1989-cel a fen­teb­bi kö­ve­te­lé­sek, ha nem is egy csa­pás­ra, nem va­rázs­szó­ra, de a ra­di­ká­lis mé­lyebb vál­to­zá­sok ter­mé­sze­té­ből kö­vet­ke­ző­en fo­ko­za­to­san meg­va­ló­sul­tak (leg­alább­is na­gyobb­részt).

Tu­dom, tu­dom: kön­­nyű és tör­té­nel­mi­et­len do­log 1968-ról 2008-ban ítél­kez­ni, s kö­ve­te­lé­sei fö­lött pál­cát tör­ni, de az em­ber már csak ilyen: „tör­té­nő ha­gyo­mán­y-­nyá” te­szi a múlt­ját, szá­má­ra a tör­té­ne­lem is a ma ér­vé­nyes cse­lek­vé­si és ki­fe­je­zé­si rend­sze­rek­ben nyer je­len­tést. S ez még ak­kor is így van, ha an­nak a bi­zo­nyos tör­té­ne­lem­nek an­no va­la­mi­lyen for­má­ban ő ma­ga is ré­sze­se volt.

1968-ban har­minc­há­rom éves vol­tam s (Do­bos Lász­ló, az év jú­li­u­sá­tól Duba Gyu­la fő­szer­kesz­té­se alatt, de leg­in­kább Koncsol Lász­ló tár­szer­kesz­tő­vel mun­ka­meg­osz­tás­ban) az Iro­dal­mi Szem­lét szer­kesz­tet­tem. Iro­dal­mat csi­nál­tunk, igaz­ta­lan do­log vol­na ak­ko­ri ma­gun­kon po­li­ti­kai tet­te­ket kér­ni szá­mon. Tu­da­to­san az iro­da­lom te­rü­le­te­in ma­rad­tunk. (Ludvík Vaculik Két­ezer szó­ját pél­dá­ul azért nem kö­zöl­tük, mert túl­sá­go­san sok volt ben­ne a di­rekt po­li­ti­kum, s ugyan­ezért nincs uta­lás az év­fo­lyam szá­ma­i­ban az év pá­ri­zsi ese­mé­nye­i­re sem.) Igye­kez­tünk la­punk­ban jó kor­társ­iro­dal­mat kö­zöl­ni és sem­mi mást. Rész­le­tet hoz­tunk Ludvík Vaculík Sze­ker­ce c. sú­lyos ak­tu­á­lis tár­sa­dal­mi mon­da­ni­va­ló­kat gör­ge­tő re­gé­nyé­ből, le­kö­zöl­tük Dominik Tatarka Az is­te­nek tisz­te­le­té­ről c. fran­cia szel­le­mi­sé­gű, bá­tor es­­szé­jét, Vla­di­mír Holan, Ingeborg Bachmann és Paul Celan ver­se­it for­dí­tot­tuk és kö­zöl­tük, meg­je­len­tet­tük Fábry Zol­tán 1946-ban írt, az­óta már ál­ta­lá­no­san is­mert, de ad­dig nyom­ta­tás­ban meg nem je­len­tet­he­tett fáj­dal­mas ela­bo­rá­tu­mát, s jú­ni­u­si szá­munk ele­jé­re tet­tük Milan Kundera A nem­ze­ti kul­tú­rá­ról c. írá­sát, amely­ben a szer­ző a bi­zán­ci-szov­jet szel­le­mi­ség­gel „az eu­ró­pai gon­dol­ko­dás vas­foly­to­nos­sá­gát” ál­lít­ja szem­be stb., stb.

Azt hi­szem, ezt a mun­kán­kat, ezt a „68-as” te­vé­keny­sé­gün­ket ma sem kell szégyellnünk.

S hadd szól­jak itt még né­hány szót azok­ról a 68-as pá­ri­zsi ese­mé­nyek­ről, ame­lyek­ről az Iro­dal­mi Szem­lé­ben an­nak ide­jén nem szól­tunk, de a ku­ta­tó nem­igen ta­lál em­lí­tést ró­luk az egy­ko­rú cseh­szlo­vák na­pi saj­tó­ban sem. Mint­ha az év má­ju­si és jú­ni­u­si di­ák­tün­te­té­sei nem is Eu­ró­pá­ban, ha­nem va­la­hol a Mar­son tör­tén­tek vol­na!
Mi­ért nem ke­rült egy­más mel­lé a „két 68”, a prá­gai és a pá­ri­zsi 1968-ban sem, s nem ke­rül ma sem, sem szó­ban, sem írás­ban?
Ko­ráb­ban a kö­zép-eu­ró­pai te­rek­ben és idők­ben a „tör­té­nel­mi pil­la­na­tok” rend­sze­rint úgy mű­köd­tek, hogy va­la­hol Eu­ró­pá­ban tör­tént va­la­mi, s an­nak ha­tá­sa­ként a he­lyi for­ra­dal­mi erők is moz­gás­ba jöt­tek. A „prá­gai ta­vasz­nak” nem vol­tak vi­lág­tör­té­nel­mi előz­mé­nyei, tel­jes­ség­gel bel­ső fej­le­mény volt.

A fran­cia ’68 fő ide­o­ló­gu­sá­nak Her­bert Marcusét tart­ják (aki­nek ma már va­ló­szí­nű­leg csak a ne­vét s az „egy­di­men­zi­ós em­ber” és a „konzumidióta” ki­fe­je­zé­se­it is­mer­jük), de erő­sen kö­tő­dött a moz­ga­lom Marx és Mao Ce-tung ne­vé­hez is.
A „há­rom M” (Marx, Mao, Marcuse) kö­zül 1968-ban Cseh­szlo­vá­ki­á­ban nem volt ak­tu­á­lis egyik sem. A két el­ső név egye­ne­sen ta­szí­tott, de a prá­gai ese­mé­nyek ide­o­ló­gu­sai nem­igen tud­tak mit kez­de­ni Marcuse el­mé­le­te­i­vel sem.
S tu­laj­don­kép­pen ez nem is cso­da, hisz az ame­ri­kai fi­lo­zó­fus el­ső­sor­ban a ka­pi­ta­lis­ta tár­sa­dal­ma­kat tet­te kri­ti­ká­ja tár­gyá­vá (mond­ván, hogy a fej­lett ipa­ri tár­sa­da­lom ha­mis szük­ség­le­te­ket te­remt, ame­lyek az egyé­ne­ket a ter­me­lés és fo­gyasz­tás lé­te­ző rend­sze­ré­be, s kö­vet­ke­zés­kép­pen az „egy­di­men­zi­ós” gon­dol­ko­dás és cse­lek­vés uni­ver­zu­má­ba in­teg­rál­ják, rö­vi­den: ma­ni­pu­lál­ják), de ab­ból, aho­gyan a szo­ci­a­liz­must és a ka­pi­ta­liz­must egy­aránt to­tá­lis, a tag­ja­it ma­ni­pu­lá­ló tár­sa­da­lom­nak mi­nő­sí­tet­te, már a cseh „forradalmárok“, Vaculíkék, Ota Šikék, Karel Kosíkék is pro­fi­tál­hat­tak vol­na.
De nem pro­fi­tál­tak, hisz ők csak meg­re­for­mál­ni akar­ták a szo­ci­a­liz­must, s nem meg­sem­mi­sí­te­ni.

Né­hány év el­tel­té­vel, a husáki „normalizációs” idők­ben ke­ser­ve­sen kel­lett ta­pasz­tal­ni­uk, hogy a to­ta­li­ta­riz­mus, ne­vez­zék azt a fenn­tar­tói és mű­köd­te­tői bár­mi­nek, meg­re­for­mál­ha­tat­lan, ja­vít­ha­tat­lan.
S ta­pasz­tal­tuk mi is, mind­an­­nyi­an.
Az as­­szo­nyok fa­ra a hen­tes­üz­le­te­ink előtt egy­re in­kább egy­más­ba ért.
S a ri­no­cé­ro­szok húsz évig té­ve­lyeg­tek (ide­ig­le­ne­sen, de egy­re ott­ho­no­sab­ban) az ut­cá­ink­ban.