Gyüre Lajos – Az Új Ma­gyar Museum

Adós­sá­ga­ink! Akár így is kezd­het­ném írá­so­mat  az „Új Ma­gyar Museum”-mal kap­cso­lat­ban. Mert bün­tet­ni­va­ló mó­don el­her­dál­juk múl­tunk egy-egy da­rab­ját, a nem min­dig jó­té­kony fe­le­dés ho­má­lyá­ban hagy­juk el­tűn­ni olyan meg­élt dol­ga­in­kat, amely­re mél­tán le­het­nénk büsz­kék ma is.

Ilyen pél­dá­ul sok min­den más mel­lett az 1942 és 1944 kö­zött Kas­sán meg­je­le­nő „Új Ma­gyar Museum” cí­mű tu­do­má­nyos, iro­dal­mi és mű­vé­sze­ti fo­lyó­irat is. So­kan, még a be­ava­tot­tak is, ös­­sze­té­vesz­tik az „Új Ma­gyar Museumot” az ugyan­csak Kas­sán, Ka­zin­czy ál­tal 1788. júniusában in­dí­tott „Ma­gyar Museum”-mal, az el­ső önál­ló ma­gyar nyel­vű folyóirattal. S ez nem vé­let­len, mi­vel a Sziklay Lász­ló szer­kesz­tet­te lap in­du­lá­sá­ban előd­jé­nek te­kin­ti, prog­ram­adó be­ve­ze­tő­jé­ben Ka­zin­czyra, mint előd­re hagyatkozik. Bár azt sem sza­bad el­hall­gat­ni, hogy az „Új Ma­gyar Museum” is­mer­te­té­sét az 1997-ben ki­adott A cseh/szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom le­xi­ko­na  szó­cik­ke elég­gé mos­to­hán ke­ze­li, sőt azt is mond­hat­juk, hogy szö­ve­ge bi­zo­nyos mér­ték­ben  pon­tat­lan. Eb­ből ered­het az a tény, amit már az előljáróban is fel­ve­tet­tem, hogy még a be­ava­tot­tab­bak sem na­gyon is­me­rik, in­kább hall­ga­tás­ba burolóznak, ha a lap­ról esik szó.

Tu­dott do­log, a Ba­tsá­nyi Já­nos, Ka­zin­czy Fe­renc és Baróti Sza­bó Dá­vid ál­tal meg­in­dí­tott kas­sai „Ma­gyar Museum” alig né­hány évi éle­te alatt (a fo­lyó­irat 1788. júliusa és 1893 jú­li­u­sa kö­zött je­lent meg) olyan pezs­gést in­dí­tott el a szá­zad­for­du­ló  ma­gyar iro­dal­má­ban, amely szá­mok­kal, ta­pint­ha­tó mér­cé­vel fel nem  mér­he­tő. De nyu­god­tan ál­lít­hat­juk, hogy ha­tá­sa a 19. szá­zad  egé­szé­ben  ki­mu­tat­ha­tó, mi több, Kas­sa éle­té­ben még a 20. szá­zad el­ső fe­lé­ben is érez­te­ti a ha­tá­sát. Túl a 19. század nagy erő­pró­bá­in, a sza­bad­ság­harc ro­man­ti­ká­val tel­jes nem­ze­ti meg­új­ho­dá­sán s tör­vény­sze­rű bu­ká­sán. A ki­egye­zés után meg­in­du­ló ipa­ri fel­len­dü­lés ma­gá­val hoz­za a  Bu­da­pest-köz­pon­tú­sá­got, mind az ipar­ban, mind a ke­res­ke­de­lem­ben, de hozzátehetjük: az iro­da­lom­ban is. Kü­lö­nö­sen el­mond­ha­tó ez ma, a Nyu­gat meg­in­du­lá­sá­nak a cen­te­ná­ri­u­ma ide­jén. A köl­té­szet, a pró­za, a fes­tő­mű­vé­szet és szob­rá­szat so­ha nem lá­tott ma­gas­sá­gok­ba emel­ke­dik, bár az utób­bi­ak Pest-köz­pon­tú­sá­ga erő­sen vi­tat­ha­tó, s ezen még a sze­ren­csét­le­nül vég­ző­dő  el­ső vi­lág­há­bo­rú bor­zal­mai sem vál­toz­ta­tot­tak. A Nyu­gat el­ső nem­ze­dé­ke mel­lé fel­nő­nek az új irány­za­tok em­lő­in ne­vel­ke­dő imp­res­­szi­o­nis­ták, az avantgárd hí­vei, és nem utol­só­sor­ban a né­pi írók moz­gal­ma. Ez a cent­ra­li­zá­ció bi­zo­nyos fo­kig hát­tér­be szo­rí­tot­ta a vi­dé­ki vá­ro­so­kat, s ki­ala­kult va­la­mi­fé­le Pest-el­le­nes­ség. Bár a meg­vál­to­zott po­li­ti­kai hely­zet, de kü­lö­nö­sen  a tri­a­no­ni ha­tá­rok meg­vo­ná­sa új hely­ze­tet te­rem­tett a ha­tá­ron kí­vül re­kedt ma­gyar­ság kö­ré­ben nem­csak po­li­ti­kai és gaz­da­sá­gi vo­nat­ko­zás­ban, ha­nem  az iro­dal­mi élet­ben is. Fábry mond­ja egy he­lyütt: „a sem­mi­ből kel­lett in­dul­nunk”. S ez így igaz.

A Pest-köz­pon­tú­ság te­hát nem mai keletű. Úgy is mondhatnánk: a vi­dék és a vi­lág­vá­ros­sá fej­lő­dő Bu­da­pest  szem­be­ke­rü­lé­se. Az „Új Ma­gyar Museum” prog­ram­adó be­kö­szön­tő­jé­ben Sziklay Lász­ló is így nyi­lat­ko­zik: „De­cent­ra­li­zá­ci­ós mun­kánk te­hát nem fa­kad me­rev Bu­da­pest-el­le­nes­ség­ből. Bu­da­pest­nek kul­tu­rá­lis köz­pont­nak kell meg­ma­rad­nia, Is­ten is er­re a sze­rep­re te­rem­tet­te. A mi kö­te­les­sé­günk az, hogy  ki­mű­vel­jük a ma­gunk par­lag­ját, fel­szín­re hoz­zuk tá­junk ma­gyar­sá­gá­nak sa­já­tos ér­té­ke­it, s így, a töb­bi ma­gyar táj­egy­ség­gel ke­zet fog­va az egye­te­mes eu­ró­pai lé­lek for­ron­gá­sá­nak e drá­mai pil­la­na­ta­i­ban meg­ment­sük ma­gyar­sá­gun­kat az elszíntelenedéstől… Budapest ma jó­for­mán egyet­len iro­dal­mi és tu­do­má­nyos fó­ru­munk. Ha nem kal­ló­dik el egy-egy te­het­sé­günk a par­la­gi­as­ság ho­mok­já­ban, Bu­da­pest szív­ja föl. Ami Bu­da­pes­ten kí­vül van: egy-két ki­vé­tel­től el­te­kint­ve vagy egy­sze­rű után­zá­sa a fő­vá­ros­nak, vagy pe­dig fé­lénk kez­de­mé­nye­zés, amely­nek  »írói és ol­va­sói készületlenek«… …Ezzel el­mond­tuk prog­ra­munk lényegét”– ír­ja Sziklay Lász­ló. És még va­la­mi, ami ha nem is az iro­da­lom­ra, de Ka­zin­czy szel­le­mé­re, mű­kö­dé­si te­rü­le­té­re utal: Ka­zin­czy is­ko­lai fel­ügye­lő­ként  II. József ren­de­le­te alap­ján Eger­től a Kár­pá­to­kig ter­jedt. Néz­zük meg, az Új Ma­gyar Museum hatáskörét: (az „Új Ma­gyar Museum”) megjelenik éven­te két kö­tet­ben, négy fü­zet­ben az ér­sek­új­vá­ri, ko­má­ro­mi, lé­vai, ipolysági, lo­son­ci, rimaszobati, rozs­nyói, mis­kol­ci, sal­gó­tar­já­ni, egri, sárospataki, sá­tor­al­ja­új­he­lyi, ung­vá­ri, be­reg­szá­szi, mun­ká­csi, huszti és máramarosszigeti iro­dal­mi, tu­do­má­nyos és mű­vé­sze­ti egye­sü­le­tek együttműkö-désével”…  Hogy ez a te­rü­le­ti egyez­ség tu­da­tos volt-e Sziklay ré­szé­ről, vagy csak a vé­let­len mű­ve, ma már ne­he­zen meg­mond­ha­tó. A tény azon­ban tény ma­rad. Meg­ta­lál­juk a lap­ban az eg­ri Wongrey Gusz­tá­vot, Gu­lyás Pált Deb­re­cen­ből, a sá­tor­al­ja­új­he­lyi Meskó La­jos ke­gyes­ren­di ta­nárt, La­jos Ár­pá­dot Mis­kolc­ról,  Kál­mán Bé­la kö­zép­is­ko­lai ta­nárt Ér­sek­új­vár­ból, Scherer La­jos gimnázumi ta­nárt Lo­sonc­ról, Nyí­re­si Tichy Kál­mán mú­ze­um­igaz­ga­tót Rozs­nyó­ról, Mécs Lász­lót Királyhelmecről, Újszászy Kál­mán te­o­ló­gi­ai igaz­ga­tót Sá­ros­pa­tak­ról, és még so­rol­hat­nám a ne­ve­ket, szin­te a ré­gió min­den tá­já­ról. Ez az a gár­da, amel­­lyel Sziklay la­pot in­dít, s a már  el­hang­zott prog­ram­adó cik­ké­ben fel akar­ja emel­ni a „pal­lé­ro­zat­lan” vi­dé­ket a „pal­lé­ro­zott” Bu­da­pest szint­jé­re.  „Ka­zin­czy je­gyé­ben”, a Ka­zin­czy Tár­sa­ság égi­sze alatt. Szlo­vá­ki­á­ban  1918-tól 1938-ig fel­nőtt egy új ge­ne­rá­ció, amely­re már tá­masz­kod­ni le­he­tett, s eb­ben a nö­ve­ke­dés­ben, em­ber­ré vá­lás­ban orosz­lánré­szük volt az emig­rá­ci­ó­ba huzódó iro­dal­má­rok­nak, az anya­or­szág­ban né­ma­ság­ra kár­hoz­ta­tott írók­nak, a kur­zus­po­li­ti­ku­sok ál­tal  az iro­dal­mi ka­tasz­ter­ből ki­szo­rí­tott al­ko­tók­nak, mint pél­dá­ul Mó­ricz Zsig­mond­nak, Ig­no­tus­nak,  Barta La­jos­nak. De em­lít­het­ném Jó­zsef At­ti­lát, Ju­hász Gyu­lát, a Tát­rá­ban be­teg­sé­gét gyó­gyít­ga­tó Tóth Ár­pá­dot, a Kas­sai Nap­ló­ban sű­rűn meg­je­le­nő Ka­rin­thy Fri­gyest.

A Kas­sai Nap­ló­ban ott­hont ta­lá­ló írók mel­lett fel­nö­vő ha­zai al­ko­tók így vál­nak mél­tó ver­seny­tár­sak­ká, egyen­ran­gú part­ne­rek­ké a ma­gyar vi­dé­ki írók­kal, még ak­kor is, ha tör­té­ne­te­sen nem áll mö­göt­tük egy iro­dal­mi lap, egy min­den­ki fe­lett ál­ló szer­ve­ző, mint a Nyu­gat mö­gött Osvát Er­nő, Fe­nyő Mik­sa vagy a hat­va­ni cu­kor­gyár tu­laj­do­no­sa a ma­ga tő­ké­jé­vel, Hatvany Lajos. Voltak ugyan pró­bál­ko­zá­sok, mint pél­dá­ul a Nyitrai Írók An­to­ló­gi­á­ja, a  KN (Kas­sai Nap­ló) mel­lett Szöllős Gyu­la pró­bál­ko­zá­sa, de va­la­men­­nyi ti­sza­vi­rág-éle­tű­nek bi­zo­nyult. A har­min­cas évek gaz­da­sá­gi vál­sá­ga vi­rág­já­ban sor­ra mind el­ham­vasz­tot­ta.

Ám az 1938-as vis­­sza­csa­to­lás sem hoz­ta meg a fel­vi­dé­ki iro­dal­mi fel­len­dü­lést. Sőt, bi­zo­nyos ér­te­lem­ben in­kább vis­­sza­esés jel­lem­ző az em­lí­tett idő­szak­ra. Mik vol­tak ezek a vis­­sza­esé­sek? El­ső­sor­ban, hogy az al­ko­tók egy ré­sze a Tiso-féle Szlovenszkón ra­gadt. Így pél­dá­ul Győry De­zső, Eg­ri Vik­tor, Sza­bó Bé­la, Ásguthy Er­zsé­bet, Fábry Zol­tán Stó­szon, Ta­más Mi­hály Auszt­rá­li­á­ba ván­do­rol, Mécs Lász­lót a fel­sőbb egy­há­zi ha­tó­sá­gok re­gu­láz­zák meg  ver­sei mi­att. (Most de­rült ki, Er­dé­lyi Lia vizs­gá­ló­dá­sa nyo­mán, hogy  a ha­tó­sá­gok min­den  ürü­gyet fel­hasz­nál­tak ar­ra, hogy meg­ta­gad­has­sák tő­le az út­le­ve­let, s ne utaz­has­son Pest­re, vagy egy­ál­ta­lán se­ho­va kül­föld­re.)

A má­sik ok: a már em­lí­tett Pest-köz­pon­tú­ság. En­nek ha­tá­sá­ra ke­rül Pest­re Sziklay Fe­renc, Jócsik La­jos, Szombathy Vik­tor, Kom­lós Ala­dár,  Ko­vács End­re, Féja Gé­za,  Pa­lo­tai Bo­ris és má­sok. Az ed­dig úgy-ahogy, de mű­kö­dő könyv­ki­adás stag­nál, a né­met­or­szá­gi Voggenreiter Verlag Ki­adó meg­szün­tet­te a fel­vi­dé­ki köny­vek ki­adá­sát, s a vi­dé­ki könyv­ki­adás nem ren­del­ke­zett olyan anya­gi hát­tér­rel, amely ver­seny­ké­pes pozícióba ke­rül­he­tett vol­na a pes­ti már meg­lé­vő és mű­kö­dő könyv­ki­adás­sal. Ezért, s a szám­ta­lan jól meg­szer­ve­zett elő­adá­sért, il­let­ve az 1923-tól új alap­sza­bál­­lyal mű­kö­dő Ka­zin­czy Iro­dal­mi Tár­sa­ság nem kis ne­héz­sé­gek árán fel­vál­lal­ta a szlovenszkói ma­gyar könyv­ki­adást, majd 1942-ben az „Új Ma­gyar Museum” meg­je­len­te­té­sét is. És van még egy har­ma­dik ve­tü­le­tük is az 1938 utá­ni évek­nek. Ez pe­dig nem más, mint az az ide­gen­ke­dés, amely a vis­­sza­csa­to­lás után ér­te a szlovenszkói ér­tel­mi­sé­get, be­le­ért­ve az író­kat, al­ko­tó­kat is. Az a pöf­fesz­ke­dő ma­ga­tar­tás, amely egyes po­li­ti­kai pár­tok ré­szé­ről ér­te a felvidékieket  – vall­juk be: sok eset­ben a szo­ci­á­lis ér­zé­keny­ség­ben, a jó ér­te­lem­ben vett pol­gá­ri de­mok­rá­ci­án fel­nőtt ma­gyar­ság – nem tud­ta el­fo­gad­ni, mi több: megélni az anya­or­szág­ban még min­dig re­ne­szán­szát élő, a ne­me­si ki­vált­sá­go­kat vis­­sza­kí­vá­nó ma­ga­tar­tást. „Anyá­sok”. Így ne­vez­ték azt a hi­va­tal­nokré­te­get, amely a vis­­sza­csa­to­lás­kor he­lyet cse­rélt a tá­vo­zó cseh, il­let­ve szlo­vák ve­ze­tők­kel.

A vi­dé­ki vársok, Kas­sa, Lo­sonc, Ri­ma­szom­bat, Ko­má­rom, Ung­vár el­ve­szí­tik ed­di­gi  – bár vi­dé­ki, de még­is­csak bi­zo­nyos iro­dal­mi múlt­tal ren­del­ke­ző – hely­ze­tü­ket. Kováts Dá­ni­el úgy ta­lál­ja Ka­zin­czy fo­lyó­ira­ta­i­nak abaúji és zemp­lé­ni örök­sé­ge cí­mű cik­ké­ben: „…Az 1938-as for­du­lat Kas­sát Ma­gya­ror­szág­hoz csa­tol­ta vis­z-­sza, de meg tu­dott ma­rad­ni re­gi­o­ná­lis iro­dal­mi cent­rum­nak”. Ez is egyik ösz­tön­ző­je le­he­tett an­nak a kez­de­mé­nye­zés­nek, amely lét­re­hoz­ta  a Ka­zin­czy Tár­sa­ság je­len­tős anya­gi és er­köl­csi tá­mo­ga­tá­sá­val, kas­sai szék­hel­­lyel, 1942-ben az „Új Ma­gyar Museum”-ot, mint­egy fel­vál­lal­va a nagy elő­dök ha­gya­té­kát, bi­zo­nyos mér­ték­ben vis­­sza­csa­tol­va az elő­dök szer­kesz­tői el­kép­ze­lé­se­i­hez, a lap bel­ső fel­épí­té­sé­hez. A Ka­zin­czy ál­tal hasz­nált „fo­lyó­írás” meg­ma­rad az Új Ma­gyar Museum ese­té­ben is,  mert „esz­ten­dőn ál­tal négy­szer ki­sebb, vagy na­gyobb da­ra­bok­ban (mert sza­ka­sza­i­nak vas­tag­sá­gát elő­re meg­ha­tá­roz­nunk nem lehet)  éven­te két kö­tet­ben és négy fü­zet­ben je­le­nik meg, majd al­ka­lom­sze­rű­en az egyes év­fo­lyam­ok­nál ki­bő­vül az al­ma­nach­sze­rű ki­ad­vány a kas­sai fi­a­tal jog­aka­dé­mi­ai ta­nár, író, Sziklay Lász­ló fő­szer­kesz­té­sé­ben. Írói a már em­lí­tett vá­ro­sok gaz­da­sá­gi, tu­do­má­nyos szak­em­be­rei, ta­ná­rok, és ter­mé­sze­te­sen írók, kép­ző­mű­vé­szek, akik vál­lal­ták a vi­dé­ki kis­vá­ro­si éle­tet a ma­ga ne­ga­tí­vu­má­val, bi­zo­nyos mér­té­kig a be­to­ko­so­dás, a fő­vá­ros­ban zaj­ló iro­dal­mi, mű­vé­sze­ti be­zár­kó­zás­tól va­ló el­ma­ra­dás veszélyét. Ugyanakkor ne fe­led­kez­zünk meg ró­la: 1942-t írunk. Már lé­te­zik az ún. zsi­dó­tör­vény, köz­éle­ti te­vé­keny­sé­get nem foly­tat­hat­nak és már meg­in­dul­nak a „har­ci sze­ke­rek”. Bom­báz­zák Kas­sát – má­ig ti­tok, hogy hon­nan in­dul­tak s ho­vá tér­tek vis­­sza a re­pü­lők, kik dob­ták a vá­ros­ra a szov­jet gyárt­má­nyú bom­bát a fő­pos­ta épü­le­té­re –, ami ürü­gyül szol­gált a ma­gyar kard­csör­te­tő fő­tisz­tek­nek a már ja­vá­ban fo­lyó II.világháborúba va­ló be­lé­pés­re. A Mó­ric­zot gyá­szo­ló or­szág hang­ját el­nyom­ja a rá­dió győ­ze­lem­ről har­so­gó in­du­ló­ja, mi­köz­ben Sztá­ling­rád­nál  1942 te­lén el­pusz­tult  két­száz­ezer fi­a­tal ma­gyar élet. Mi­cso­da fo­nák hely­zet! A lap­ban nem ta­lá­lunk egy sor uta­lást sem a II. vi-lágháború bor­zal­ma­i­ra. Va­jon mi az oka?  A na­pi po­li­ti­ká­tól va­ló me­ne­kü­lés? Ho­vá?  Ve­gyük úgy, hogy ez nem más, mint egy­faj­ta el­zár­kó­zás a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai gya­kor­lat­tól, s rész­ben ta­lán a ki­bon­ta­ko­zó fa­sisz­ta-nyi­las­ke­resz­tes  moz­ga­lom­tól? Va­jon el le­het-e zár­kóz­ni a tu­do­mány, a kép­ző­mű­vé­szet vi­lá­gá­ba anél­kül, hogy ne ven­nénk ész­re a kö­rü­löt­tünk élő, lé­te­ző vi­lág bor­zal­ma­it? Bi­zo­nyá­ra mun­kál­ko­dott a szer­kesz­tők­ben  a „Vox humana” Győry De­zső ál­tal meg­fo­gal­ma­zott gon­do­la­ta: „…Én min­den né­pet fél­tek at­tól, ami­től fél­tem az enyém”, amely a szlovenszkói ma­gyar­ság­nak már ek­kor a sa­ját­ja. Meg le­het ezt ma­gya­ráz­ni ez­zel? Alig­ha. Ha­csak az­zal nem, hogy ezt a csa­tá­ro­zás­tól va­ló ide­gen­ke­dést Sziklay Lász­ló a szü­lői ház­ból hoz­ta ma­gá­val. És még va­la­mi, ami az ak­ko­ri idő­ben nem volt min­den­na­pos do­log! Az 1938 után ki­ala­kult  szlovák–magyar po­li­ti­kai el­hi­de­gü­lés el­le­né­re a lap­nak van szlo­vák mel­lék­le­te, il­let­ve a tu­do­má­nyos-is­me­ret­ter­jesz­tő cik­ke­ket szlo­vák nyel­ven is köz­li a lap.Továbbá, va­jon me­lyik pes­ti „fo­lyó­írás” en­ged­het­te meg ma­gá­nak, hogy a lap­já­ban zsi­dó szár­ma­zá­sú írtóktól kö­zöl­je­nek írá­so­kat? Nem vizs­gál­tam e te­rü­le­tet,  de nyu­godt szív­vel el­mond­ha­tom, hogy az Új Ma­gyar Museum még 1942-ben is meg­tar­tot­ta írói ka­tasz­te­ré­ben őket. Így pél­dá­ul meg­ta­lál­juk Po­zso­nyi (Wimberger) An­nát.

Mon­da­nom sem kell, a lap­nak  szé­les­ kö­rű kül­ső mun­ka­tár­si  gár­dá­ja volt  Mun­kács­tól Be­reg­szá­szon, Ung­vá­ron ke­resz­tül egé­szen Somorjáig. De meg­ta­lál­juk a Kas­sa von­zás­kö­ré­be tar­to­zó mis­kol­ci, sal­gó­tar­já­ni, eg­ri,  sá­ros­pa­ta­ki, sá­tor­al­ja­új­he­lyi író­kat ugyan­úgy, mint  a be­reg­szá­szi, huszti és más vá­ro­sok tu­do­má­nyos iro­dal­mát mű­ve­lő szer­zői kö­zött a sá­ros­pa­ta­ki Újszászi Kál­mán re­for­má­tus lel­készt vagy a mis­kol­ci  mú­ze­um igaz­ga­tó­ját, a kas­sai Szent Er­zsé­bet-dóm tör­té­ne­té­nek leg­hi­te­le­sebb is­mer­te­tő­jét, Wick Bé­la szer­ze­tes­pa­pot.

Újszászy Kál­mán „Mi ben­nünk a ma­gyar” cí­mű cik­ké­ben nem kis bá­tor­ság­gal ve­ti fel a kér­dést a fa­ji el­mé­let vi­rág­zá­sa­kor, az „ár­ja ere­det” hang­za­tos jel­sza­va­i­ban tob­zó­dó po­li­ti­kai hő­zön­gé­sek kö­ze­pet­te. Jó­zan egy­sze­rű­ség­gel mér­leg­re teszi: mi is a ma­gyar ben­nünk, mi­lyen az a „ma­gyar” men­ta­li­tás, ho­gyan nyil­vá­nul meg eg­zisz­ten­ci­á­lis kér­dé­sek­ben. Meg­ál­la­pí­tá­sai má­ig érő­ek, mint­ha csak most, frissiben hang­zot­tak vol­na el. Fi­gyel­jünk csak: „…a ma­gyar em­ber­nek min­dig eg­zisz­ten­ci­á­lis ügye a sor­sa, s ve­le szem­ben min­dig ne­ga­tív jel­le­gű a magatar-tása.Világosan szem­lél­he­tő ez ab­ban a so­kak ál­tal meg­ál­la­pí­tott tény­ben, hogy a ma­gyar min­den kor­ban, min­den vo­nat­ko­zás­ban, to­váb­bá akár mint egyes, akár mint nép, elé­ge­det­len sor­sá­val, ezért lá­zong,  sőt ha te­he­ti, egye­ne­sen fel­lá­zad ellene… Ha a ma­gyar múlt­já­ra néz, elé­ge­det­len ve­le, ha je­le­nét éli, az­az je­len sor­sá­hoz vi­szo­nyul, ke­se­reg. Ha pe­dig jö­vő­jé­re gon­dol, ha nem is két­ség­beesett, de szkeptikus. A Kár­pát-me­den­cé­re gon­dol­va, ahol nagy köl­tőnk sze­rint él­ni, s hal­ni kell, so­ha­sem azt lát­ja, hogy mi­lyen elő­nyei szár­maz­nak ab­ból, hogy  épp itt él, va­gyis hogy mi­lyen elő­nyei van­nak sor­sá­nak, ha­nem min­dig az kí­noz­za, hogy mi­lyen hát­rá­nyai van­nak en­nek. A Kár­pá­tok sor­sa így nem el­ső­sor­ban bás­tya a ma­gyar em­ber szá­má­ra, amely meg­véd, ha­nem fal, amely bezár”…

És em­lí­te­nék még egy idé­ze­tet, mert szem­lé­le­té­ben sem­mi­képp nem le­het gon­dol­ko­dás nél­kül el­men­ni mel­let­te, pe­dig  ez ak­kor  hang­zott el – 1942-ben, ami­kor már füs­tö­lög­ni kezd­tek Ausch­witz ké­mé­nyei! Ezt ol­vas­hat­juk: „…A ma­gyar és a zsi­dó em­ber nem mint faj és faj ál­la­nak egy­más­sal szem­ben, ha­nem mint két hom­lo­ke­gye­nest  kü­lön­bö­ző magatartás… Ezért nem tud a ma­gyar em­ber eb­ben a harc­ban em­ber­te­len, ke­gyet­len lenni.( Újszászy 1942-ben még nem lát­hat­ta a ké­sőbb be­kö­vet­ke­ző ma­gyar zsi­dótra­gé­di­át.) Tény azon­ban az, hogy eb­ben a vo­nat­ko­zás­ban ma ilyen, ed­dig ilyen volt, s mi­vel a ma­ga­tar­tás nem ne­ve­lés dol­ga, ha­nem gyö­ke­rei me­ta­fi­zi­kai mély­ta­laj­ból táp­lál­koz­nak, a jö­vő­ben is ilyen lesz.”…

Az Új Ma­gyar Museum iro­dal­mi ro­va­ta  –  an­nak el­le­né­re, hogy a nagy elő­dök­re hi­vat­ko­zik – vall­juk meg, a leg­sze­gé­nyebb ré­sze a „fo­lyó­írás”-nak. A köl­tők kö­zül mes­­sze ki­emel­ke­dik Mécs Lász­ló, akit egyes kri­ti­ku­sai Ady mel­lett em­le­get­nek, s iro­dal­mi fel­ol­va­sá­sa­i­ra zsú­fo­lá­sig meg­telt a Schalk-ház nagy­ter­me, de még a Mun­kás­ott­hon is, és más vi­dé­ki vá­ro­sok­nak is szí­ve­sen lá­tott ven­dé­ge volt. A lap­ban kö­zölt ver­sei – ért­he­tet­len ok­ból nem ke­rül­tek be egyet­len kö­te­té­be sem, va­ló­szí­nűleg en­nek az le­het a ma­gya­rá­za­ta, hogy a már tel­jes dü­hé­ben zaj­ló II. vi-lágháború le­he­tet­len­né tet­te a könyv­be va­ló ver­sek ös­­sze­gyűj­té­sét, a há­bo­rú utá­ni meg­hur­col­ta­tá­sa a köl­tő­nek  pe­dig már nem ked­ve­zett a ver­sek ki­adá­sá­nak. Emel­lett köz­re­játsz­ha­tott az a tény is, hogy az „Új Ma­gyar Museum”-hoz va­ló hoz­zá­ju­tás út­ja is be­zá­rult a köl­tő előtt. Te­hát úgy is fel­fog­hat­juk – mint ahogy Fábry mond­ta Ady­val kap­cso­lat­ban – min­dig lesz­nek is­me­ret­len Ady-ver­sek, mint ahogy az be is bi­zo­nyo­so­dott ku­ta­tá­sa­im so­rán. Pél­dá­ul ilyen a Mécs Pór­as­­szo­nya, mely­nek so­rai a pap­köl­tő mé­lyen hu­ma­nis­ta be­ál­lí­tott­sá­gá­ról adnak  hírt. Hallgassuk csak:  
„Me­zí­te­len lá­ba visszeres
és melltelen és csu­pa csont,
so­sem pi­hen s míg pénzt ke­res,
ki­szív­ja gyermek, munka, gond.
Még har­mincéves sincs ta­lán
s úgy jár, mint vas­or­rú ba­nya
me­sék nap­fé­nyes ol­da­lán,
még­is szép, dics­fényt hord: anya!
. . .
A Föld, a mun­ka, a gye­rek
hogy ös­­sze­forr itt bib­li­ás
tör­vény sze­rint mint szív s erek!
Tu­dok sza­gos ka­mé­li­ás
dá­má­kat, kik­nek el­te­lik
szó­ra­ko­zás­ban éle­tük
s nem ér­nek rá, hogy estelig
meg­csó­kol­has­sák gyer­me­kük!!

So­rol­juk hát az „Új Ma­gyar Museum”- ban ta­lál­ha­tó, de má­sutt meg nem je­lent ver­se­it. Ezek a kö­vet­ke­zők: az em­lí­tett Pór­as­­szony, A hul­lám­vas­út te­te­jén, Ta­va­szi vi­har, A tün­dé­ri lány bal­la­dá­ja, Kas­sai kő­ke­reszt, Mint egy tün­dér, Pa­rit­y-­tya, Ró­zsák közt jár a ven­dég, Haj­na­li négy, El­li­be­gett tün­dé­ri­en, Lo­vak be­szél­get­nek.

A Gölnicbányáról szár­ma­zó Kas­sai (Nikl) Zol­tán Ril­ke-for­dí­tá­sok­kal je­lent­ke­zik, és je­len van a lap­ban  a jó nevű szlo­vák köl­tő E. B. Lukáč is, Petneházi (Pohl) Fe­renc ma­gyar­ra át­ül­te­tett ma­gas szin­tű ver­se­i­vel. Az ek­kor még ver­sek­kel je­lent­ke­ző Hos­­szú Fe­renc egé­szí­ti ki a sort. (Kassai Zol­tán és Hos­­szú Fe­renc a II. világháború után a meg­hur­col­ta­tá­sok elől a zöld ha­tá­ron Ma­gya­ror­szág­ra tá­vo­zik, de ott Kas­sai Zol­tán már ver­se­ket nem ír, terészettudományi fo­lyó­irat­ok­nál dol­go­zik. Hos­­szú Fe­renc­nek pe­dig egy elég nagy ér­dek­lő­dést ki­vál­tó élet­raj­zi töl­te­tű  re­gé­nye je­lent meg: Hegy­te­tőn há­rom fe­nyő cím­mel, mely­ben a csa­lá­di kró­ni­ka mel­lett, vagy az­zal egy időben az 1938-as vis­­sza­csa­to­lás ide­jét, a ma­gyar ka­to­na­ság kas­sai be­vo­nu­lá­sá­nak a kö­rül­mé­nye­it tű­zi tollhegyre.Több szlo­vák és cseh író­tól for­dít ma­gyar­ra, töb­bek kö­zött čapek és Hrabal mű­ve­it. A ré­geb­bi ver­se­lők kö­zül az eper­je­si Ásguthy Er­zsé­be­tet, Ta­más La­jost, a kas­sai Do­mo­kos Ist­vánt, aki egye­dül kö­zöl olyan ver­set, amely­ben fel­is­mer­he­tő a hi­á­nyolt II.világháború ve­tü­le­te a lap­ban (Há­bo­rús es­ti al­ta­tó). A po­zso­nyi Hevessy Sá­rit, Sziklay Fe­ren­cet Kas­sá­ról, Gu­lyás Pált Deb­re­cen­ből, ki ked­ves, üde ver­sé­vel kö­szön­ti az in­du­ló Új Ma­gyar Museum-ot: …
„Le­gye­tek újak, s min­dig óak,
mint hul­lá­mai a fo­lyó­nak,
amely min­dig új cél­ra vá­gyik
s nem áll meg az egy – óha­zá­ig!”
(Deb­re­cen, 1943. jú­li­us 8. csü­tör­tök d.u.)

Me­ré­nyi Gyu­lát, Mol­nár J.  Jenőt, Bo­dor Ala­dárt, Apor Ele­mért ta­lál­juk még em­lí­tés­re mél­tó­nak a lap­ban. A pró­zát Darkó Ist­ván, Szombathy Vik­tor, Rácz Pál,  Mezőssy Má­ria képviseli. (Nem tár­gya­lom az itt fel­so­rolt írók re­gé­nye­it, pél­dá­ul Darkó Ist­ván­nak  A desz­ka­vá­ros cí­mű, Sziklay Fe­renc­nek  A jött­ment című regényét, mi­vel azok­ról csak re­cen­zió van a  lap­ban – te­hát ér­té­ke­lé­sük nem le­het fel­ada­tom.) Saj­nos, az itt sze­rep­lő no­vel­lá­ik­nak nincs egyé­ni hang­juk, nem ha­lad­ják meg az át­la­gos szín­vo­na­lat, in­kább va­la­mi­fé­le mó­ri­czi, mik­szá­thi után­ér­zés érez­he­tő raj­tuk.
A tu­do­má­nyos iro­da­lom­ból föl­tét­le­nül ide kí­ván­ko­zik a már em­lí­tett  Újszászy Kál­mán cik­kén kí­vül a csak há­rom csil­lag­gal je­lölt szer­ző (szig­nó­ját fel­ol­da­ni ma már szin­te a kép­te­len­ség­gel ha­tá­ros), aki Bá­ró Berzeviczy Vin­ce kas­sai szín­ház­szer­ve­zői mun­kás­sá­gát méltatja.Vagy az ér­sek­új­vá­ri ta­nárt Kál­mán Bé­lát Naszvad, Imely és Mar­tos éle­té­ről szó­ló írá­sa okán, a mis­kol­ci le­ány­gim­ná­zi­u­mi ta­nárt, La­jos Ár­pá­dot a Ma­gyar né­pi gyer­mek­já­ték­ok cí­mű cik­ké­ért, Nyí­re­si Tichy Kál­mán rozs­nyói mú­ze­um­igaz­ga­tó  cik­ke­it  a vá­ros mú­ze­umügye­i­ről, Gu­lyás Jó­zsef: Ka­zin­czy Gá­bor tö­re­dé­kes le­ve­le a pa­ta­ki könyv­tá­ros­hoz ér­de­mel töb­bek kö­zött em­lí­tést. De a pál­mát  min­den eset­re a tu­do­má­nyos cik­kek kö­zött az eg­ri ny. fő­jegy­ző Wongrey Gusz­táv ál­tal köz­zé­tett „A tállyai tör­vé­nyek”-re cí­mű cik­ke vin­né el. Ma már de­rűt fa­kasz­tó pél­dá­ul a X. cikkely, mely  így szól:… „Sző­lő­nek újon­nan va­ló épí­té­sé­ről és an­nak sza­bad­sá­gá­ról. Az mi ele­ink szok­ták és ren­del­ték volt azt, hogy va­la­mely em­ber szöllőt épít, ti­zen­két esz­ten­de­ig dézs­mát ne ad­jon be­lő­le. Mi is ja­vall­hat­juk, mi­vel sok költ­ség­gel, mun­ká­val és fá­radt­ság­gal építik…” A XXVI. se kü­lönb en­nél: „…Hogy min­den em­ber, ki­nek ud­va­rán kí­vül pusz­ta pin­cé­je vagy bú­za ver­me va­gyon, bú­zá­ját ki­szed­vén be­lő­le vagy pusz­tán hagy­ja, be­csi­nál­ja, nyit­va ne hagy­ja, mert az bí­ró egy frtot veszen rajta: Annak fe­let­te az ki­nek az bar­ma be­le esik azt is böcs sze­rint va­ló árát meg(fizesse).”

Ma, ami­kor eze­ket a meg­sár­gult le­ve­le­ket for­gat­juk, ön­kén­te­le­nül is fel­me­rül a kérdés: Va­jon hon­nan vet­ték ezek az em­be­rek azt a he­ro­i­kus erőt, azt a kö­zös­sé­gért ki­fej­tett ener­gi­át, amit mun­ká­juk­ba ­fek­tet­tek, sok­szor még a di­csé­re­tet, az el­vég­zett mun­ká­ért já­ró nem anya­gi, de er­köl­csi ju­tal­mat  sem kap­ták meg. Sőt mi több, a min­den­ko­ri szál­ka­ke­re­sők nem azt ér­té­ke­lik, ami ben­nük van, ha­nem in­kább azt – írók­nak, a köz­ügye­ket elő­moz­dí­tók­nak, akik le­tet­tek az asz­tal­ra elénk va­la­mit –, ami ta­lán egész né­pünk ja­vát szol­gál­ták ak­kor, és ta­nul­ság a  ma élő utó­dok­nak.

Vé­ge­ze­tül elmondhatjuk: ha e mun­kám ál­tal csak azt ér­tük el, hogy az ér­dem­te­le­nül meg­hur­colt Mécs Lász­ló né­hány ed­dig fel nem lelt ver­sé­re buk­kan­tunk rá, vagy a fe­le­dés­be me­rült vagy tu­da­to­san elhallgattatot név­re lel­tünk, már ak­kor is meg­ér­te a fá­ra­do­zá­sun­kat.

Nem dol­goz­tunk hi­á­ba. El­tün­tet­tünk egy fe­hér fol­tot a szlovenszói ma­gyar iro­da­lom ka­tasz­te­ré­ről.