Szirmai Péter – Át­já­rók (Apám em­lé­ké­nek!)

1. (Túlvilágból…)
Az an­gyal a túl­vi­lág vé­ná­ban lük­te­tő vér­hez ha­son­ló fo­lyó­ján ér­ke­zett hoz­zám a fén­­nyel te­lí­tett tér­be, az ap­ró gon­do­lat­szi­get­re, ahol már egy ide­je tü­rel­met­le­nül vár­tam. A szá­raz­föl­dek és a vi­zek ál­lan­dó­an vál­to­zó ket­tő­sét, mély, sze­re­tet­tel­jes hang zeng­te át, s az an­gya­li lény fe­lől áram­ló hő­hul­lám azt a gon­do­la­tot kö­zöl­te ve­lem, ami­re már ré­gen vár­tam:

– Ele­get mond­tad, hogy meg akarsz hal­ni e vi­lág szá­má­ra! Most itt az ide­je, hogy megtedd!
A hő áram­lá­sa egy irány­ba össz­pon­to­sí­tot­ta fi­gyel­mem, és meg­je­lent előt­tem az an­gya­lok­kal kö­zö­sen el­ké­szí­tett, jö­ven­dő­be­li meg­tes­te­sü­lé­sem szel­le­mi ős­ké­pe. Fel­éb­redt ben­nem a ha­lál­vágy, az el­szál­lás al­le­gó­ri­á­ja. A ké­pek ös­­sze­füg­gő hal­ma­za, mely ide ér­ke­zé­se­met kö­ve­tő­en min­dig is ott rez­gett szel­le­mi tu­da­tom mé­lyén, most vis­­sza­for­dít­ha­tat­la­nul tört elő, s a kö­zölt in­for­má­ci­ó­nak meg­fe­le­lő erő­te­ret ké­pe­zett kö­rém.
A tér egy he­lyen meg­rit­kult, és a jö­vő­be né­ző ab­lak­ban, új fi­zi­kai test­be rej­tett, szel­le­mi­leg is­me­rős sze­rep­lők­kel be­né­pe­sí­tett, ed­dig is­me­ret­len tör­té­ne­ti tab­ló főbb je­le­ne­tei rög­zül­tek szel­le­mi te­kin­te­tem előtt:
– bé­re­sek­kel be­né­pe­sí­tett ha­tal­mas bú­za­me­ző, kö­zép­ko­rú fér­fi és nő szó­lít­gat a szo­bá­ban, idős em­ber­rel az őszi er­dő­ben, fo­goly­tá­bor drót­há­lós ke­rí­té­sei, fér­fi­ak ök­lü­ket ráz­va ki­a­bál­nak a ház előtt, me­ne­kü­lés hol­mik­kal te­le­zsú­folt lo­vas ko­csik­kal a föl­des úton, két szo­mo­rú ar­cú idős em­ber, új­ra egy is­me­ret­len bir­to­kon, új­ra egy is­me­ret­len ház­ban, de az idős fér­fi ar­ca vég­te­len lel­ki fáj­dal­mat hor­doz, egy is­ko­la ké­pei di­á­kok­kal, zo­ko­gó tö­meg egy sír­nál, mun­ká­so­kat irá­nyí­tok egy ha­tal­mas épít­ke­zés­nél, elé­ge­det­ten nyi­tom ki a sa­ját há­zam aj­ta­ját, bol­do­gan te­kin­tek egy szép fe­hér ru­há­ba öl­tö­zött nő­re, kö­rü­löt­tünk ele­gáns so­ka­ság, új­ra egy sír­nál, egy kis­fi­ú­val fut­bal­lo­zok a kert­ben, egy iro­dá­ban több em­ber­rel kell vi­tat­koz­nom, hogy az iga­za­mat bi­zo­nyít­sam, vi­ta egy ka­masz fi­ú­val a szo­bá­já­ban, egy fi­a­tal fér­fi za­var­tan meg­ölel és én meg­ha­tód­va te­kin­tek rá, a kert­ben sé­tál­va el­ve­szí­tem az egyen­sú­lyo­mat, egy kór­há­zi szo­ba ké­pei, majd min­den el­sö­té­te­dik.
Mi­kor el­tűn­tek a ké­pek, már egy me­leg vé­dő­bu­rok vett kö­rül, és érez­tem, hogy menny­or­szág­be­li ha­lá­lom fe­lé ha­la­dok.
2. (Túlvilágba…)

Vég­te­len fá­radt­nak érez­tem ma­gam. Iszo­nyú las­san, ma­ra­dék erőm vég­ső meg­fe­szí­té­sé­vel el­for­dul­tam ágyam előtt ál­ló csa­lá­dom­tól, akik­nek szi­lu­ett­jét már csak igen ho­má­lyo­san lát­tam. A fal­ról per­gő zöl­des fes­ték szür­ké­vé, majd fe­ke­té­vé vált, de a sö­tét­ség he­lyét át­vet­te a tér min­den négy­zet­mil­li­mé­te­ré­ről be­öm­lő, agya­mat szin­te szét­pat­tan­tó fény. Az utol­só föl­di ki­lég­zé­sem után ezt a fényt lé­le­gez­tem be, a vég­te­len­től el­szí­vott fény­tö­meg he­lyén a fi­zi­kai va­ló­ság­tól me­rő­ben el­té­rő tér­ben egy nyí­lás kép­ző­dött, s az itt el­fu­tó ké­pek lá­tá­sá­ra meg­nyílt a szel­le­mi sze­mem. Tud­tam, hogy ezek a ké­pek az én el­múlt éle­te­met áb­rá­zol­ják, de lát­tuk­ra nem érez­tem sem­mit. Azt vi­szont tud­tam, hogy ez va­la­mi új­nak, va­la­mi is­me­ret­len­nek a kez­de­te.
Édes­anya ki­vesz az ágy­ból és a keb­lé­re szo­rít, Apa arc­vo­ná­sai meg­ke­mé­nyed­nek va­la­mi mi­att, Apa a csil­la­gos hom­lo­kú lo­von irá­nyít­ja a bé­re­se­ket a gaz­da­ság­ban, va­dá­szat Dá­vid bá­csi­val az őszi er­dő­ben, Apa Ér­sek­új­vár­ról ho­zott kif­lit nyújt­ja fe­lém, a fe­ke­te ké­pű fiú düh­től el­tor­zult ar­ca ele­mi is­ko­lá­ban, Apa a bá­tyá­mat po­fon vág­ja, a bé­re­sek­kel együtt ara­tok a tű­ző na­pon, vo­nat­ab­lak előtt el­fu­tó fé­nyek Né­met­or­szág fe­lé, Johnny vil­lo­gó fog­so­ra a fo­goly­tá­bor­ban ahogy ne­vet, mi­kor mon­dom, hogy I’m a gangster in my country too, fél­re­hú­zom a füg­gönyt és lá­tom, hogy a szlo­vá­kok üvöl­töz­nek az ab­la­kunk alatt, Édes­anya ri­adt te­kin­te­te ahogy a szá­ja elé eme­li a ke­zét, Apa gond­ter­hel­ten ha­jol a beneši nyi­lat­ko­zó ív fö­lé, a va­go­nok te­le hol­mik­kal, ki­ál­to­zás zi­lált fe­jek, Apa a Bé­kés­ben cse­re­ként ka­pott vert fa­lú föl­des pad­ló­jú ház asz­ta­lá­nál kö­nyö­köl, csak árny­ké­pe ré­gi ön­ma­gá­nak, Voytka ta­nár úr a za­kó uj­já­val tör­li le a táb­lát, Apa ab­lak­ra sze­ge­zett te­kin­te­te ha­lá­los ágyán, vég­te­len pusz­ta a no­vem­be­ri ég alatt, mun­ká­sok fut­bal­loz­nak a sár­ban, meg­tör­löm a hom­lo­kom és az épü­lő há­zam fa­lát né­zem, a bar­na sze­mű nő el­bű­vö­lő te­kin­te­te, az ut­cá­ról be­szü­rem­lő fény­ké­ve vé­gig­fut a mez­te­len tes­tén, mi­kor há­tat for­dít­va ne­kem a pon­gyo­lá­já­ért nyúl, Édes­anya utol­só kér­le­lő te­kin­te­te, hogy se­gít­sek raj­ta, de nem tu­dok, a kis­ágyá­ban fek­vő fi­am ne­ve­tő te­kin­te­te, a he­be­gő párt­tit­kár fé­le­lem­től el­tor­zult ar­ca, mi­vel ál­lí­tá­sát nem tud­ja bi­zo­nyí­ta­ni, kis­fi­am zu­ha­nó tes­tét fi­gye­lem, és azt hi­szem, hogy vé­ge, fi­am dü­hös arc­cal fi­gye­li, ahogy az aj­tó­ban ál­lok és ta­nu­lás­ra aka­rom rá­ven­ni, fi­am szek­ta­ve­ze­tő­jé­nek aj­ka kö­rül ját­sza­do­zó gú­nyos mo­so­lya, mi­kor el­uta­sí­tom a kéz­fo­gá­sát, fi­am meg­ha­tot­tan kön­­nyez­ve nyújt­ja fe­lém a dip­lo­má­ját, gyen­gü­lő szem­mel fi­gye­lem az ab­lak­nál ül­ve a kert­ben dol­go­zó csa­lá­do­mat, a kór­há­zi ágyon ol­dal­ra for­dul­va még lá­tom ahogy a fal­ról per­gő zöl­des fes­ték szür­ké­vé, majd fe­ke­té­vé vá­lik.