A becketti ma­gyar ugar – Jó­kai An­na: Godot meg­jött

Vendégkritika
Jó­kai An­na meg­ha­tá­ro­zó­an epi­kus élet­mű­vé­re ál­ta­lá­ban vé­ve jel­lem­zõ az anyag­gaz­dag­ság, az el­mé­lyült em­ber­is­me­ret­re ala­po­zott írói ta­pasz­ta­lat­kincs kü­lö­nös bõ­sé­ge. Tör­té­ne­tei élet­sze­rû­ek és hi­te­le­sek, sze­rep­lõi fi­no­man áb­rá­zolt, egye­di ka­rak­te­rek, ne­he­zen fe­lejt­he­tõ ar­cok.

Mű­ve­i­nek má­sik jel­lem­ző­je a mű­faj­tól füg­get­le­nül je­len­lé­vő erős drá­ma­i­ság. Nem­csak a cse­lek­mé­nyek drá­má­ba il­lő­ek: a re­gé­nyek­ben mes­te­ri­en szer­kesz­tett mo­no­ló­gok és di­a­ló­gu­sok kö­ve­tik egy­mást, a dik­ció pe­dig szin­te min­dig emel­ke­dett. Még az el­sut­to­gott pár­be­szé­dek­ben is mint­ha sza­ka­dé­ko­kon ki­a­bál­ná­nak át egy­más­nak a re­gé­nyek sze­rep­lői, de leg­alább­is mint­ha egy tá­gas szín­pa­dot és né­ző­te­ret kel­le­ne be­töl­te­ni­ük mon­dan­dó­juk­kal. A pá­toszt és az iró­ni­át egy­aránt ma­gá­ba ol­vasz­tó emel­ke­dett­sé­get nem csök­ken­ti a ba­ná­lis-köz­he­lyes nyelv stí­lus­imi­tá­ci­ó­ja sem – de a te­at­ra­li­tás sem megy a di­a­ló­gu­sok és mo­no­ló­gok élet­sze­rű­sé­gé­nek és spon­ta­ne­i­tá­sá­nak ro­vá­sá­ra. Az élet­mű­vön be­lül a ki­lenc­ve­nes évek­től meg­je­le­nő ver­ses apok­rif imák­ban ugyan­ez az es­­szen­ci­á­lis­sá ér­lelt ta­pasz­ta­lat­kincs és te­át­rá­li­san emel­ke­dett hang ta­lál újabb mű­faj­ára.

Jó­kai An­na Godot meg­jött cí­mű új mű­vé­ben ez a hang ta­lán leg­sa­já­tabb kö­ze­gé­be tér vis­­sza a drá­má­val. A szö­veg for­mai ta­go­lá­sa – a Köz­já­ték­tól, il­let­ve Michy és Masha pár­be­szé­de­i­től el­te­kint­ve – in­kább re­gény­re em­lé­kez­tet, mi­vel a pár­be­szé­dek és mo­no­ló­gok so­rát meg­sza­kí­tó gya­ko­ri és rész­le­tes szer­zői inst­ruk­ci­ók he­lyen­ként hos­­szabb-rö­vi­debb le­írá­sok­ba és ese­mény-el­be­szé­lé­sek­be haj­la­nak át, és a meg­szó­la­ló sze­rep­lők sze­mé­lyé­nek jel­zé­se sem a ha­gyo­má­nyos drá­mai meg­ol­dá­sát kö­ve­ti. Még­is: a fi­gu­rák köz­ti erő­vi­szony­ok tér­ké­pe, a je­le­ne­te­zés mód­ja és a tör­té­net szer­ke­ze­te, a cse­lek­mény fe­szült­ség­íve és ki­dol­go­zá­sa is ar­ra utal, hogy drá­má­val van dol­gunk.

A könyv­nek szá­mos iro­dal­mi előz­mé­nye, for­rá­sa van, a szö­veg intertextuális uta­lá­sa­i­nak rend­sze­re rend­kí­vül gaz­dag és ré­teg­zett. El­ső­ként em­lí­ten­dő Beckett mű­ve, amely­re ma­ga a cím hi­vat­ko­zik: Jó­kai An­na köny­ve a Beckett-szöveg pa­ra­frá­zi­sá­nak te­kint­he­tő. A Godot meg­jött a Godot-ra vár­va ak­tu­a­li­zá­lá­sa egy adott tér­re és idő­re: Kö­zép-Eu­ró­pá­ra, Ma­gya­ror­szág­ra az ez­red­for­du­lón túl. Beckett ön­ma­gá­ból ki­for­dult vi­lá­gá­nak si­vár, hold­bé­li tá­ja, ahol Vladimir és Est­ra­gon vá­ra­ko­zik, Jó­kai An­ná­nál jár­ha­tat­lan „ma­gyar ugar” is egy­ben. A Godot meg­jött szö­ve­gét a Beckett-drámára tör­té­nő intertextuális uta­lá­sok so­ka­sá­ga há­lóz­za be, me­lyek meg­le­pő­en új je­len­té­se­ket nyer­nek a „kö­zép-eu­ró­pai” szö­veg­kör­nye­zet­ben.

A má­so­dik for­rás az em­be­ri­ség­drá­mák cso­port­ja (az író­nőt kez­det­től je­len­lé­vő spi­ri­tu­á­lis ér­dek­lő­dé­se is irá­nyít­hat­ta az em­be­ri­ség­drá­ma mű­fa­ja fe­lé), ezen be­lül is el­ső­sor­ban Ma­dách mű­ve, Az em­ber tra­gé­di­á­ja. Ma­dá­chi ha­gyo­má­nyon ala­pul nem­csak a tör­té­ne­lem meg­idé­zé­se a kü­lön­bö­ző ko­rok met­sze­te­in ke­resz­tül, ha­nem az a né­ző­pont is, ami az em­be­ri­ség­drá­ma hő­sét mint em­ber­párt lát­tat­ja. De míg Az em­ber tra­gé­di­á­já­ban a fér­fi és nő el­len­té­tes pó­lu­sok, szem­ben­ál­ló ér­té­kek kép­vi­se­lői, ad­dig a Jó­kai An­na mű­vé­ben sze­rep­lő em­ber­pár­ok szem­lé­le­te és ér­ték­rend­je alap­ve­tő­en egye­zik – még ak­kor is, ha jel­leg­ze­te­sen el­té­rő, fér­fi és női ma­ga­tar­tás­for­mák­ban nyi­lat­ko­zik meg ugyan­az az élet­fel­fo­gás.

A har­ma­dik for­rás a Je­le­né­sek Köny­ve. Jó­kai An­na drá­má­já­nak áb­rá­zolt ide­je a vi­lág­ vé­ge előt­ti né­hány nap, amely a vég­idő­ről szó­ló bib­li­ai jö­ven­dö­lést ve­szi ala­pul. A Já­nos je­le­né­se­i­re va­ló több­fé­le, több­szin­tű uta­lás kö­zül az egyik leg­fon­to­sabb a va­jú­dó as­­szony, Felícia fi­gu­rá­ja, aki pár­hu­zam­ba ál­lít­ha­tó az Apo­ka­lip­szis ros­­szal szem­be­szál­ló, szim­bo­li­kus nő­alak­já­val: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy as­­szony, öl­tö­ze­te a nap, lá­ba alatt a hold, fe­jén ti­zen­két csil­lag­ból ko­ro­na. Ál­dott ál­la­pot­ban volt, gyöt­rel­mé­ben és szü­lé­si fáj­dal­má­ban ki­ál­to­zott. Most egy má­sik jel tűnt fel az égen: egy nagy vö­rös sár­kány, hét fe­je volt és tíz szar­va, s mind­egyik fe­jén ko­ro­na. Far­ká­val le­sö­pör­te az ég csil­la­ga­i­nak egy­har­ma­dát, és a föld­re szór­ta. Ek­kor a sár­kány oda­állt a szü­lő as­­szony elé, hogy mi­helyt meg­szül, el­nyel­je gyer­me­két.” (Jel 12,1–4) Felícia szü­le­ten­dő gyer­me­két nem sár­kány, ha­nem a tá­ton­gó göd­rök ké­szül­nek el­nyel­ni, de egy emb­lé­má­ban ma­ga a bib­li­ai fe­ne­vad is meg­idé­ző­dik. Az as­­szony fáj­dal­mai a lát­vány szint­jén áb­rá­zol­ják a szín­pa­di mi­liő lát­ha­tat­lan, lel­ki tör­té­né­se­it: a vi­lág va­jú­dá­sát, a meg­szü­let­ni nem tu­dó igaz­sá­got, a ha­tá­ron lét túl­fe­szí­tett vá­ra­ko­zá­sát. Az ör­dög vi­lág­ból va­ló ki­ve­té­sé­nek moz­za­na­ta mel­lett az erő­sö­dő ko­pog­ta­tás mo­tí­vu­ma is a Je­le­né­sek köny­vét idé­zi: „Nézd, az aj­tód­ban ál­lok és ko­po­gok. Aki meg­hall­ja sza­vam és aj­tót nyit, be­me­gyek hoz­zá, ve­le eszem, ő meg ve­lem.” (Jel 3,20)
A ne­gye­dik for­rás a kö­zép­ko­ri misz­té­ri­um és mo­ra­li­tás szín­já­ték­tí­pu­sa. Ahogy a misz­té­ri­um­drá­mák­ban, a té­ma itt is az üdv­tör­té­net egy adott fe­je­ze­te, je­len eset­ben az utol­só íté­let. A hi­e­rar­chi­kus kö­zép­ko­ri vi­lág­kép több­szin­tes szín­pa­dát Jó­kai An­na drá­má­ja épp­úgy fel­idé­zi, mint a mo­ra­li­tá­sok al­le­go­ri­kus tör­té­net­mon­dá­sát és el­vont fo­gal­ma­kat meg­je­le­ní­tő sze­rep­lő­vá­lasz­tá­sát. A szín­pad al­só szint­jé­nek la­kó­ja Sadot, az ör­dög, a kö­zép­ső szin­ten áll az em­ber, aki­nek lel­ké­ért a kö­zép­ko­ri ha­gyo­mány szel­le­mé­ben jó és rossz erők küz­de­nek, itt zaj­lik a vol­ta­kép­pe­ni cse­lek­mény. A fel­ső szint­nek csak az al­só pe­re­me, az an­gya­lok bi­ro­dal­ma lát­ha­tó, a fentibb szfé­rák­ról csak a te­ret vál­to­zé­ko­nyan meg­vi­lá­gí­tó fény ad hírt. A sze­rep­lők jó­részt tár­sa­dal­mi cso­por­tok, il­let­ve ezek­hez ren­delt tu­laj­don­sá­gok, ér­té­kek és esz­mék kép­vi­se­lői: meg­je­le­nik a szí­nen az ér­tel­mi­sé­gi, a mű­vész, a köz­gaz­dász és a pap, a kis­nyug­dí­jas, a csa­lá­dos, a két­ke­zi mun­kás, stb. Ezek az ala­kok a re­a­lis­ta re­gény tí­pus­fi­gu­rái és a mo­ra­li­tá­sok­ból is­mert al­le­go­ri­kus masz­kok kö­zött he­lyez­he­tők el: nem konk­rét, nem egyedített ka­rak­te­rek, de nem is ki­zá­ró­lag az ál­ta­luk be­mu­ta­tott esz­mék­kel azo­no­sak.
A szín­pa­don ka­var­gó ala­kok szí­nes ar­ze­nál­já­ban azon­ban nem­csak egy je­len­ko­ri tár­sa­da­lom ak­tu­á­lis szo­ci­og­rá­fi­ai és ér­ték­rend­szer­be­li tér­ké­pe raj­zo­ló­dik ki, ha­nem ver­ti­ká­lis irány­ban a tör­té­nel­mi ko­rok egy­más­után­ja is – ma­dá­chi ha­gyo­mányt kö­vet­ve. Dá­vid és Gó­li­át a bib­li­kus múl­tat, Beátus és Be­á­ta az an­tik­vi­tást és az óke­resz­tény kort, Lorenzo és Lorenza a re­ne­szánsz idő­sza­kát, Alex és Ale­xand­ra, Albian és Albia, Fló­ra és Fló­ri­án, Gáb­ri­el és Gabó, Paulus, Li­di né­ni, Belus, Vil­mos és a töb­bi­ek pe­dig a modernitást, az ez­red­for­du­lót je­le­ní­tik meg, ezen be­lül is ti­pi­ku­san kö­zép-eu­ró­pai em­ber­tí­pu­so­kat. A tár­sa­da­lom pe­re­mén élők cso­port­ját áb­rá­zo­ló „Haj­lék­ta­lan Cson­ka Csa­lád” az evan­gé­li­u­mi (szál­lást ke­re­ső!) szent csa­lád­nak fe­lel­tet­he­tő meg, ahogy ezt a ne­vek is jel­zik (Miriam, Fiú). Felícia, a Je­le­né­sek Köny­vé­nek va­jú­dó as­­szo­nya kí­vül esik a tér- és idő­be­li, tár­sa­dal­mi és ér­ték­rend­be­li ka­te­gó­ri­á­kon: a sze­rep­lők élő lel­ki­is­me­re­te­ként, sőt, egye­ne­sen az „idők je­le­ként” jár-kel, tes­té­vel a Ró­mai le­vél hí­res mon­da­ta­it áb­rá­zol­va a szín­pa­don: „A só­vár­gás­sal el­telt ter­mé­szet Is­ten fi­a­i­nak meg­nyil­vá­nu­lá­sa­it vár­ja. (…) Tud­juk ugyan­is, hogy az egész ter­mé­szet együtt só­haj­to­zik és va­jú­dik mind­má­ig.” (Róm 8, 19, 22) Felícia csat­la­ko­zá­sa a Haj­lék­ta­lan Cson­ka Csa­lád­hoz jel­zi az idő be­éré­sét, ere­det­hez va­ló vis­­sza­té­ré­sé­nek szük­sé­gét, az em­be­ri­ség meg­vál­tást és új­já­szü­le­tést ho­zó meg­té­ré­sét.

A leg­ös­­sze­tet­tebb, s a leg­több intertextuális vo­nat­ko­zás­sal fel­ru­há­zott sze­rep­lő­pá­ros Michy és Masha. A fi­gu­rák – ahogy a jel­me­zük­re vo­nat­ko­zó szer­zői inst­ruk­ció is mu­tat­ja – an­gya­lok, köz­tes hely­zet­ben lé­vő lé­nyek, akik az em­be­re­ket egy ma­ga­sabb szem­szög­ből lát­ják és íté­lik meg, íté­le­tü­ket pe­dig – a je­le­ne­te­ket köz­já­ték­sze­rű­en meg­sza­kít­va – szó­vá is te­szik. Ki­emelt po­zí­ci­ó­juk azon­ban vi­szony­la­gos: bár töb­bet tud­nak Godot-ról és szán­dé­ka­i­ról, mint az em­be­rek, en­nek el­le­né­re sok­szor ta­nács­ta­la­nok, igen gyak­ran el­bi­zony­ta­la­nod­nak a dol­gok fo­lyá­sát il­le­tő­en, a lé­nyeg előt­tük is rejt­ve ma­rad, s a fe­let­tük ál­lók­kal szem­ben (pl. Michael ark­an­gyal) az ő hely­ze­tük is alá­ren­delt. Michy és Masha fi­gu­rá­já­ban fel­idé­ződ­nek az em­be­ri élet fo­na­lát szö­vő pár­kák az an­tik mi­to­ló­gi­á­ból, Ádám és Éva a bib­li­ai Te­rem­tés Köny­vé­ből, ezen ke­resz­tül pe­dig az örök nő és az örök fér­fi jel­leg­ze­tes ma­ga­tar­tás- és gon­dol­ko­dás­for­mái – de az an­gya­lok Beckett hő­se­i­nek, Vladimirnek és Estragonnak is meg­fe­lel­tet­he­tők.
A té­ren és időn kí­vü­li (vi­lág­pe­re­mét, vég­időt áb­rá­zo­ló) senki földje Beckett-nél tő­zeg­láp, Jó­kai An­ná­nál göd­rök­kel és tör­me­lé­kek­kel te­li épí­té­si te­rü­let. Vladimir és Est­ra­gon nem­csak az em­be­ri vi­lá­gon, ön­ma­gu­kon is kí­vül ke­rül­nek az em­lé­ke­zet el­vesz­té­sé­vel: nem em­lé­kez­nek rá, kik ők, nincs sa­ját tör­té­ne­tük a múlt­ban, de nincs a je­len­ben és a jö­vő­ben sem. Ez az iden­ti­tás­vesz­tés, arc­vesz­tés meg­je­le­nik Michy és Masha ese­té­ben is: be­szél­ge­té­se­ik­ből az de­rül ki, hogy va­la­ha em­be­rek vol­tak, min­den is­me­rős ne­kik, amit az em­be­rek az alat­tuk lé­vő szin­ten mű­vel­nek, még­is: a sa­ját éle­tük­ből sem­mi­re nem em­lé­kez­nek. Ez a ki­üre­se­dett­ség azon­ban – szem­ben Beckett hő­se­i­vel – an­gya­li ma­gas­sá­gok­ba eme­li őket: tel­jes időt­len­ség­ben, ki­zá­ró­lag a je­len meg­fog­ha­tat­lan pil­la­na­tá­ban lé­tez­nek, az idő és em­be­ri sors fo­na­la még­is az ő ke­zü­kön fut ke­resz­tül, lé­tük ér­tel­me pe­dig a szol­gá­lat. A Vladimir és Est­ra­gon, il­let­ve Michy és Masha köz­ti pár­hu­za­mot szá­mos ap­róbb uta­lás is jel­zi: pél­dá­ul a ci­pők­kel va­ló baj­ló­dás, cse­re­be­ré­lés, vagy az idő mú­lá­sá­nak fo­lya­ma­tos em­le­ge­té­se.
A mo­ra­li­tás mű­fa­já­hoz kap­cso­ló­dó­an szin­tén fon­tos iro­dal­mi for­rá­sa a drá­má­nak a kö­zép­ko­ri ha­lál­tánc-ha­gyo­mány, amely meg­je­le­nik Ma­dách­nál is: Az em­ber tra­gé­di­á­ja lon­do­ni szí­né­ben a gö­dör szé­lén áll­va mond­ják el lét­ös­­szeg­ző mo­no­lóg­ja­i­kat a sze­rep­lők – szem­közt a ha­lál­lal. Jó­kai An­na drá­má­já­nak hő­sei fo­lya­ma­to­san göd­rök közt egyen­sú­lyoz­nak a ki­zök­ke­nő vi­lá­got szim­bo­li­zá­ló, egy­re fer­dü­lő szín­pa­di sí­kon, ahol mind ne­he­zeb­ben tud­ják meg­vet­ni a lá­bu­kat. A gö­dör a leg­főbb rossz szim­bó­lu­ma: er­re utal Felícia szo­ron­gá­sa at­tól, hogy az egyik majd el­nye­li szü­le­ten­dő gyer­me­két. A mé­lye­dé­sek sír­gö­dör­ként va­ló ér­tel­me­zé­se becketti át­hal­lás. Az ott el­hang­zó mon­dat szó sze­rint is­mét­lő­dik Jó­kai An­na mű­vé­ben: „Az as­­szo­nyok a sír fö­lött szül­nek, lo­vag­ló ülés­ben, a nap egy per­cig csil­log, az­tán is­mét az éj­sza­ka következik.”1 A Je­le­né­sek Köny­vé­nek már em­lí­tett szö­veg­rész­le­tét is be­von­va az ér­tel­me­zés­be: a gö­dör a szü­le­ten­dő gyer­me­ket el­nyel­ni aka­ró Fe­ne­vad­dal, a rossz kút­fe­jé­vel ana­lóg, amely a Bib­li­á­ban a Sá­tán kép­vi­se­lő­je. Ezt a je­len­té­sét tá­maszt­ja alá, hogy Jó­kai An­na drá­má­já­ban Sadot, az ör­dög ma­ga is egy gö­dör­sze­rű csa­tor­na­üreg­ben la­kik a szín­pad al­só szint­jén.
A ha­lál­tán­cot al­ko­tó mo­no­ló­gok so­ra ak­kor tör elő a sze­rep­lők­ből, ami­kor a Jé­zus-fi­gu­ra, va­gyis a Fiú mel­lé­jük lép és a vál­luk­ra te­szi a ke­zét a Köz­já­ték­ban. Amit ek­kor hal­lunk tő­lük, az az iga­zi hang­juk: min­den mo­no­lóg ben­ső­sé­ges val­lo­más és egy­ben szen­ve­dés­tör­té­net. Az em­be­ri szen­ve­dés mély­pont­ja Li­di né­ni és Vil­mos el­be­szé­lé­sé­ben je­le­nik meg: fi­a­tal­ko­ri má­suk elő­hí­vá­sá­val a két em­ber sze­mé­lyi­sé­gé­nek ha­lál­ra ítélt és ha­lál­ra se­be­sült, el­rej­tett ré­sze ke­rül nap­vi­lág­ra a há­bo­rú­ban meg­erő­sza­kolt lány és a lá­ge­re­ket meg­járt fi­a­tal­em­ber ké­pé­ben. A Fiú eze­ket a gyó­gyít­ha­tat­lan­nak meg­élt lé­lek-tes­te­ket gyó­gyít­ja meg érin­té­sé­vel.
Jó­kai An­na drá­má­já­nak to­váb­bi iro­dal­mi for­rá­sa az arisz­to­pha­né­szi víg­já­ték, amely erő­tel­je­sen épít a na­pi po­li­ti­ka és köz­élet ak­tu­a­li­tá­sa­i­ra, köz­sze­rep­lő­ket és jel­leg­ze­tes ko­ra­be­li fi­gu­rá­kat (pl. sze­ren­cse­lo­va­go­kat) ál­lít pel­len­gér­re, köz­éle­ti vis­­szás­sá­go­kat tesz a szó­ki­mon­dó gúny tár­gyá­vá – így száll­va szem­be a min­den­ko­ri ha­ta­lom­mal. Beckett da­rab­já­ban a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­sá­got, az el­nyo­mó ha­ta­lom és el­nyo­mott sze­ren­csét­le­nek ko­ron­ként is­mét­lő­dő örök tra­gé­di­á­ját Posso és Lucky pá­ro­sa je­le­ní­ti meg. Az áb­rá­zo­lás egye­te­mes­sé­gé­nek, pél­dá­za­tos­sá­gá­nak je­le, hogy a két, zsar­nok­ként és ki­szol­gál­ta­tott rab­szol­ga­ként egy­for­mán le­sül­­lyedt és el­ár­vult fi­gu­ra vi­szo­nya nem fe­lel­tet­he­tő meg konk­rét tör­té­nel­mi-po­li­ti­kai szi­tu­á­ci­ó­nak, még­is – ép­pen ezért – ki­vé­tel nél­kül min­den zsar­nok­ság ér­vé­nyes min­tá­ja le­het. Jó­kai An­na ez­zel szem­ben az ak­tu­a­li­zá­ló arisz­to­pha­né­szi ha­gyo­mány­vo­nu­la­tot kö­ve­ti: em­be­ri­ség­drá­má­ja szín­pa­dá­nak tár­sa­dal­mi konf­lik­tu­sa­i­ban nem le­het nem fel­is­mer­ni Ma­gyar­or­szág leg­fris­sebb kö­zel­múlt­já­nak jel­leg­ze­tes fi­gu­rá­it, ér­ték­rendvál­sá­ga­it, hír­hedt­té vált szó­for­du­la­ta­it. To­váb­bi – nem iro­dal­mi – for­rás­nak te­kint­he­tő te­hát a je­len­ko­ri ma­gyar köz­élet és po­li­ti­ka.
A kö­zép­pont­ban ál­ló Posso sza­ti­ri­kus hu­mor­ral áb­rá­zolt alak­já­nak ki­tün­te­tett hely­ze­tét jel­zi, hogy Godot mel­lett ő az egyet­len sze­rep­lő, aki­nek ne­vét az író­nő vál­to­zat­lan for­má­ban át­vet­te Beckett da­rab­já­ból. A „Posso” be­szé­lő név: a va­la­mi­re va­ló ké­pes­sé­get, le­he­tő­sé­get je­len­tő la­tin se­géd­ige egyes szám el­ső sze­mé­lyű alak­ja, az­az úgy le­het­ne for­dí­ta­ni: ké­pes va­gyok, meg­te­he­tem, ha­tal­mam­ban áll. Beckettnél Posso a min­den­ko­ri ha­ta­lom szim­bo­li­kus alak­ja, Jó­kai An­na drá­má­já­ban ugyan­ez a je­len­tés a kor­lát­lan ön­bi­za­lom és ön­hitt­ség iro­ni­kus fel­hang­já­val ár­nya­ló­dik. A ke­zé­ben ma­dár­ka­lit­ká­val, lá­bán gör­kor­cso­lyá­val len­dü­le­te­sen buk­dá­cso­ló Posso-figura a sza­ti­ri­kus áb­rá­zo­lás­mód bra­vú­ros tel­je­sít­mé­nye a da­rab­ban.
Jó­kai An­na mű­vé­ben az arisz­to­pha­né­szi víg­já­ték má­sik fon­tos jel­lem­ző­je is meg­je­le­nik: a szín­pa­di harc, az agon, amely­ben el­len­té­tes ér­de­kű cso­por­tok áll­nak fel egy­más­sal szem­ben, gyak­ran masz­kok­ban, kó­rus­ban szi­dal­maz­zák a szem­köz­ti tá­bort, majd lát­vá­nyo­san ös­­sze­csap­nak. Ez a szem­ben­ál­ló csa­pa­tok­kal két rész­re ta­golt szín­pad­kép több­ször is fel­tű­nik azok­ban a je­le­ne­tek­ben, ahol a sze­rep­lők meg­ol­dást ke­re­ső esz­me­cse­ré­je vá­rat­la­nul aktuálpolitikai sík­ra te­re­lő­dik. Ak­kor az odá­ig bé­ké­sen be­szél­ge­tő fi­gu­rák – mint­ha elő­re meg­írt for­ga­tó­könyv sze­rint mo­zog­ná­nak – vil­lám­gyor­san (a po­li­ti­kai jobb- és bal­ol­dal­nak meg­fe­le­lő) két tá­bor­ra osz­la­nak, és ve­zé­re­ik, Vosso és Posso ne­vét kez­dik skan­dál­ni.
A Godot meg­jött jel­leg­ze­te­sen du­a­lisz­ti­kus, két­pó­lu­sú vi­lág­ké­pe is­mét a kö­zép­ko­ri drá­ma­ha­gyo­mányt idé­zi fel. Ahogy a mo­ra­li­tá­sok és misz­té­ri­u­mok szín­já­té­ká­ban, a tör­té­net itt is bel­ső, lel­ki sí­kon ját­szó­dó ese­mény­sort áb­rá­zol: bűn­beesés és meg­vál­tás, hit és ké­tely, jó és rossz örök har­cát. Ez a bel­ső, lát­ha­tat­lan tör­té­net az­ál­tal vá­lik nem­csak lát­ha­tó­vá, hanem lát­vá­nyos­sá is a szín­pa­don, hogy tel­jes egé­szé­ben tár­sa­dal­mi szint­re ve­tí­tő­dik ki, köz­ér­de­kű cse­lek­mé­nyek lán­co­la­ta­ként je­le­nik meg. Kü­lö­nös csa­var a drá­má­ban az e vi­lá­gi-tár­sa­dal­mi vi­szo­nyok ho­ri­zon­tá­lis, és a hi­e­rar­chi­ku­san egy­más­ra épü­lő lét­szfé­rák ver­ti­ká­lis sík­já­nak egy­más­ra ve­tí­tő­dé­se, egy­más­ba va­ló át­tű­né­se. A po­li­ti­kai bal­ol­dalt kép­vi­se­lő és Godot el­len agi­tá­ló Posso sze­rep­lé­se után pél­dá­ul Sadot, az ör­dög vö­rös­re tap­sol­ja a te­nye­rét. Az egy­ér­tel­mű­en Godot ol­da­lán ál­ló Beátus és Be­á­ta, Felícia és a Haj­lék­ta­lan Cson­ka Csa­lád vi­szont sem a jobb-, sem a bal­ol­dal­hoz nem csat­la­koz­nak a vi­ták so­rán, ehe­lyett kö­zép­re áll­nak: itt te­hát nincs meg az előb­bi át­fe­dés. A gyer­me­két mind­un­ta­lan a sa­ját ké­pé­re for­mál­ni vá­gyó Gáb­ri­el rend­sze­re­sen jobb­ra iga­zít­ja Gabó ne­vű fia hát­ra­csa­pott sil­dű sap­ká­ját, Posso ugyan­ezt a sil­det bal­ra, a Godot ne­vé­ben ér­ke­ző Fiú vi­szont kö­zép­re-elő­re irá­nyít­ja. Godot te­hát „pár­tat­lan” – Sadot vi­szont nem. Meg kell em­lí­te­ni azt is, hogy míg a rossz ol­dal kép­vi­se­lői, Posso és Sadot nem­csak meg­je­len­nek a szí­nen, ha­nem a töb­bi­e­ket el­ho­má­lyo­sí­tó szín­pa­di lát­vá­nyos­ság­nak szá­mí­ta­nak mind kül­le­mük, mind ala­kí­tott jel­le­mük okán, ad­dig ma­ga Godot so­ha nem lát­ha­tó, és az őt kö­ve­tő sze­rep­lők is szin­te mind­vé­gig, kö­vet­ke­ze­te­sen a hát­tér­ben ma­rad­nak. A szín­pad­nak ez az el­rej­tő-meg­mu­ta­tó lo­gi­ká­ja mint­ha Pi­linsz­ky Pont és ha­za cí­mű ver­sé­nek so­ra­it iga­zol­ná: „Az ör­dög li­mo­ná­dét hör­pöl. / Akik bort, csu­pán sze­ren­csét­le­nek. / A nyo­mo­rul­tak ar­ca el­mo­só­dik, / az ör­dö­gé mind fé­nye­sebb, mind raj­zo­sabb. // Övé a pont és min­den egye­nes, / mind­az, ami át­te­kint­he­tő. / Az iga­zak ho­mály­ban kó­bo­rol­nak, / de ép­pen ezért egye­dül ők, / az el­ve­szet­tek ta­lál­nak haza.”2
Míg a li­mo­ná­dé he­lyett Red Bullt kor­tyo­ló, te­to­vált kar­ja­in ho­rog­ke­resz­tet és sar­ló-ka­la­pá­csot vi­se­lő Sadot egy­ér­tel­mű­en meg­fe­lel­tet­he­tő az e vi­lá­gi – de transz­cen­dens mé­re­te­ket öl­tő – rossz­nak, Godot nem so­rol­ha­tó ka­te­gó­ri­ák­ba. Bár jó­sá­ga Jó­kai An­na ér­tel­me­zé­sé­ben nem kérdőjeleződik meg, még­sem azo­no­sít­ha­tó egy­sze­rű­en a jó­val: fe­lül­múl­ja a jó és a rossz e vi­lá­gi fo­gal­ma­it, és szán­dé­kai leg­több­ször nem is át­lát­ha­tók sem az ezek­ben a ka­te­gó­ri­ák­ban gon­dol­ko­dó em­be­rek, sem az an­gya­lok, Michy és Masha szá­má­ra.
Az egy­ér­tel­mű­en Godot-hoz tar­to­zó Beátust, Be­á­tát, Felíciát és a Haj­lék­ta­lan Cson­ka Csa­lá­dot az kü­lön­böz­te­ti meg a töb­bi sze­rep­lő­től, hogy ők nem gon­dol­kod­nak és nem be­szél­nek Godot-ról, ha­nem hisz­nek ben­ne, nem vár­nak rá, ha­nem tud­ják, hogy el­jön. Ép­pen ezért a Godot-várást kí­sé­rő ál­ta­lá­nos iz­ga­lom­ban, apá­ti­á­ban és fel­for­du­lás­ban mind­vé­gig nyu­god­tak ma­rad­nak, mint­ha a szín­pad ese­mé­nyei nem is érin­te­nék őket. Úgy tű­nik, igaz­sá­guk­ban biz­to­sab­bak, mint a kis­sé sze­le­bur­di an­gya­lok a fe­jük fö­lött. Godot-val szem­ben ezek a sze­rep­lők ugyan lát­ha­tók a da­rab­ban, de több­nyi­re nem vesz­nek részt a cse­lek­mény­ben, igen rit­kán szó­lal­nak meg és ke­ve­set mo­zog­nak a szín­pa­don. Ami­kor még­is, ak­kor a töb­bi­ek ré­szé­ről ál­ta­lá­nos meg­ve­tés, saj­nál­ko­zás és ide­gen­ke­dés kí­sé­ri meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­kat. Az em­lí­tett sze­rep­lő­cso­port ma­ga­tar­tá­sa és a kör­nye­ze­tük hoz­zá­juk va­ló vi­szo­nya krisz­tu­si min­tát idéz fel: „Meg­ve­tett volt, utol­só az em­be­rek kö­zött, a fáj­dal­mak fér­fia, aki tud­ta, mi a szen­ve­dés; olyan, aki elől iszo­nyat­tal el­ta­kar­juk ar­cun­kat, meg­ve­tett, akit bi­zony nem be­csül­tünk sok­ra. (…) Bár a mi fáj­dal­ma­ink ne­he­zed­tek rá, még­is Is­ten­től meg­vert­nek néz­tük (…) Meg­kí­noz­ták, s ő alá­zat­tal el­vi­sel­te, nem nyi­tot­ta ki a szá­ját. Mint a juh, me­lyet le­öl­ni visz­nek, vagy amint a bá­rány el­né­mul nyí­ró­ja előtt, ő sem nyi­tot­ta ki a szá­ját.” (Iz 53, 3–4a, 7) A bá­rány­min­tás nad­rá­got vi­se­lő haj­lék­ta­lan Fiú alak­já­ban a Krisz­tus-kö­ve­tő sze­rep­lő­cso­port min­tá­já­ul szol­gá­ló Jé­zus-fi­gu­ra sze­mé­lye­sen is meg­je­le­nik a szín­pa­don.
A két­pó­lu­sú vi­lág­ké­pet a drá­ma a vi­szo­nyok mik­ro­struk­tú­rá­i­ban is le­ké­pe­zi. A sze­rep­lők na­gyob­bik ré­sze pár­ban lép a szín­re, még az an­gya­lok is. A pá­ro­kat vagy az alá-fö­lé­ren­delt­ség vi­szo­nya kap­csol­ja ös­­sze, mint (a becketti Posso–Lucky pá­ros min­tá­já­ra) Possot és a mé­di­át szim­bo­li­zá­ló To­tót, Gó­li­á­tot és Dá­vi­dot, sőt még Gáb­ri­elt és Gabót is, vagy az el­len­té­tes ér­de­kek kép­vi­se­le­te, mint Possot és Vossot, Sadot-t és Godot-t. A pá­rok na­gyob­bik ré­szét azon­ban a fér­fi–nő kap­cso­lat ren­de­li egy­más mel­lé, ők a sze­re­lem­ben forr­nak eg­­gyé, amit azo­nos szó­tő­ből kép­zett ne­ve­ik is mu­tat­nak (Albian–Albia, Lorenzo–Lorenza, Alex–Alexandra, Flórián–Flóra, Beátus–Beáta, Michy–Masha).
A férfi–nő kap­cso­lat, Jó­kai An­na élet­mű­vé­nek egyik köz­pon­ti té­má­ja itt is nagy hang­súlyt kap. A két nem köz­ti kö­tő­dés lé­nye­ge mint örök am­bi­va­len­cia, el­kü­lön­bö­zés és egy­be­for­rás foly­to­nos vál­ta­ko­zá­sa áb­rá­zo­ló­dik a szín­pa­don. A von­zó­dás ket­tős ter­mé­sze­te ér­zel­mi szin­ten mint sze­re­lem és el­ide­ge­ne­dés, gon­do­la­ti sí­kon pe­dig mint té­zi­sek és an­ti­té­zi­sek szin­té­zis­ből va­ló ki­vá­lá­sa és szin­té­zis­be va­ló vis­­sza­ol­va­dá­sa je­le­nik meg. Michy és Masha te­vé­keny­sé­ge és pár­be­szé­dei szem­lé­le­te­sen áb­rá­zol­ják ezt a vi­szonyt. Az élet­fo­na­la­kat Masha, a nő ös­­sze­fon­ja, Michy, a fér­fi pe­dig szét­bont­ja. Sadot tit­kos csel­ve­tés­ének kö­szön­he­tő ket­te­jük tra­gé­di­á­ja, hogy Michy ugyan­azt a fo­na­lat bont­ja, amit Masha gon­do­san ös­­sze­font, Masha pe­dig a Michy ál­tal fá­radt­sá­go­san szét­vá­lasz­tott szá­la­kat kö­töz­ge­ti egy­be. Pár­be­szé­de­ik nem­csak tar­tal­mi­lag, ha­nem nyelv­ta­ni­lag, és (az ere­de­ti­ben) ti­pog­rá­fi­a­i­lag is jel­zik ezt az am­bi­va­len­ci­át: „Masha: Így ér­zed? / Michy: Úgy gon­do­lod? / Masha: Gon­dol­kod­ni. / Az a ti­éd. / Michy: Érez­ni! Iri­gyel­lek. (…) // Masha: Tisz­tes­ség. / Egy­be­fűz­ni. / Ami egybevaló. / Michy: Fe­le­lős­ség. / Szét­vá­lasz­ta­ni. / Ami különvaló. / Sadot: (rö­hög) / Masha: Se­géd­kez­ni. / Michy: Köz­re­mű­köd­ni! / Masha: Mi édes! / Michy: Mi szép! / (Egy­re lel­ke­seb­bek, dú­dol­nak, da­no­lász­nak, mint­egy mun­ka­dal­lal ser­ken­tik-rin­gat­ják ma­gu­kat.) / Együtt: Egyek vol­tunk / szét­ha­sad­tunk / ik­rek let­tünk / eg­­gyé leszünk.”3
Az an­gya­lok ál­tal köz­ve­tí­tett fér­fi–nő kap­cso­latidea a kö­zép­ső szin­ten kü­lön­fé­le mó­do­kon re­a­li­zá­ló­dik. A sze­rel­mi szá­lak szín­pa­di ská­lá­já­nak null­pont­ja Albian és Albia vi­szo­nya, aki­ket csak a tes­ti von­zó­dás fűz ös­­sze, egy le­het­sé­ges ma­gas­la­ti pont­ja pe­dig a bölcs öreg pár, Beátus és Be­á­ta szét­bont­ha­tat­lan ös­­sze­tar­to­zá­sa. Ne­vük je­len­té­se „bol­dog”, ahogy bol­dog­sá­got je­lent Felícia ne­ve is. A két idős em­ber alak­já­ban nem­csak Filemon és Bauchis an­tik tör­té­ne­te idő­ző­dik fel, ha­nem az ős­ke­resz­tény vér­ta­nú szen­te­ké is: ket­tő­jük egy­sé­ge meg­ha­tá­ro­zó­an spi­ri­tu­á­lis jel­le­gű. Ale­xet és Ale­xand­rát, Lorenzót és Lorenzát (szem­ben Albiannal és Albiával) a sze­xu­á­lis von­zó­dá­son túl szel­le­mi él­mé­nyek és kö­zös esz­mék is ös­­sze­fű­zik, együtt­lét­ük még­is in­ga­tag. Fló­ri­án is Fló­ra küz­del­mes hű­sé­ge és Godot fe­lé va­ló el­kö­te­le­ző­dé­se po­zi­tív irány­ba mu­tat: sej­te­ti, hogy ez a kap­cso­lat a Beátus–Beáta vi­szony irá­nyá­ba fej­lőd­het. Az író­nő Fló­ri­án és Fló­ra szá­já­ba ad­ja, s ez­zel a férfi–női kap­cso­lat­ra ak­tu­a­li­zál­ja az ere­de­ti szö­veg­kör­nye­zet­ben az egye­te­mes em­be­ri ös­­sze­tar­to­zás­ról szó­ló, és iró­ni­á­já­ban fel­eme­lő becketti pas­­szust: „Est­ra­gon: Azon gon­dol­ko­zom, va­jon nem lett vol­na oko­sabb, ha ki-ki ma­rad, s éli a ma­ga éle­tét. Nem va­gyunk egy­más­hoz va­lók. Vladimir: Nem biz­tos. Est­ra­gon: Úgy van, sem­mi sem biz­tos. Vladimir: S ha azt hi­szed, hogy úgy jobb, bár­mi­kor el­vál­ha­tunk. Est­ra­gon: Most már nem ér­de­mes. Vladimir: Úgy van, most már nem érdemes.”4

Jó­kai An­na drá­má­ja bá­tor vál­lal­ko­zás, az em­be­ri­ség­drá­ma mű­fa­já­val ke­ve­sen pró­bál­koz­tak, és még ke­ve­seb­ben jár­tak si­ker­rel. A mű­faj két buk­ta­tó­ja az Is­ten-áb­rá­zo­lás és a drá­má­ban be­mu­ta­tott tör­té­net be­fe­je­zé­se: mind­ket­tő erő­sen prob­le­ma­ti­kus. Beckett da­rab­já­ban Godot ki­zá­ró­lag a hi­á­nyá­ban van je­len, alak­ját a hi­ány raj­zol­ja ki. Ar­ra azon­ban, hogy Godot lé­te­zik, az ol­va­só­nak nincs ke­ve­sebb bi­zo­nyí­té­ka, mint ar­ra, hogy az őt vá­ró Vladimir és Est­ra­gon lé­tez­nek, akik szin­tén sa­ját ma­guk hi­á­nya­i­ként van­nak je­len. Beckett Godot-ja egy el­ide­ge­ne­dett vi­lág el­ide­ge­ne­dett is­te­ne, s a ket­tő köz­ti vi­szony sem le­het más, csak az ide­gen­ség – Vladimir és Est­ra­gon meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan mó­don, mes­­sze túl a tu­dá­son és a re­mé­nyen, még­is vár­ják őt. Godot a drá­má­ban nem jön el, nem vá­lik lát­ha­tó­vá, a két sze­rep­lő vi­szont to­vább vár, a zár­lat te­hát a nyi­tott vég – ami va­ló­já­ban az egyet­len el­fo­gad­ha­tó meg­ol­dás a be­fe­je­zés­re.
A Godot meg­jött cí­me nem ar­ra utal, hogy itt vég­re szín­ről szín­re lát­ha­tó lesz a vár­va várt, ha­nem ar­ra, hogy ér­ke­zé­se és je­len­lé­te bi­zo­nyos­ság. De Godot itt sem lép be a szín­pad­ra (ez hi­tel­te­le­ní­te­né és agyon­csap­ná a da­ra­bot), he­lyet­te a fia jön el, aki ki­nyit­ja a ka­put, és a sze­rep­lők­kel együtt le­ül a kü­szöb­re vár­ni. A drá­ma te­hát ugyan­ott ér vé­get, ahol Beckett mű­ve: a sze­rep­lők to­vább vár­nak. Az ör­dög ke­zé­ből ki­csa­vart táb­la és Sadot mo­cor­gá­sa a csa­tor­na­fe­dél alatt – egy­aránt a foly­ta­tás­ra utal­nak. Godot te­hát Jó­kai An­na drá­má­já­ban sem „jön meg”, a ka­pu ki­tá­ru­lá­sa és a Fiú je­len­lé­te vi­szont vi­szont mél­tó zár­la­ta a tör­té­net­nek. Nyit­va ha­gyott, még­is vi­gasz­ta­ló ez a be­fe­je­zés, szem­ben a becketti szép vi­gasz­ta­lan­ság­gal.
A két drá­ma hely­szí­ne, a senki földje olyan ha­tár­vi­dék, ahol egy­szer­re idé­ző­dik meg a kez­det és a vég. A mind­két he­lyen meg­je­le­nő ki­szá­radt fűz egy­szer­re a pa­ra­di­cso­mi tu­dás fá­ja, és egy­szer­re az a vi­lág­vé­gi utol­só nö­vény, amely már csak ar­ra jó, hogy az em­ber fel­kös­se rá ma­gát. „Hol­nap fel­köt­jük ma­gun­kat – mond­ja Beckett Vladimirja a drá­ma utol­só lap­ján –, ha­csak Godot meg nem jön.” „És ha meg­jön?” – kér­de­zi Est­ra­gon. „Ak­kor megmenekültünk”5 – hang­zik a vá­lasz. A senki földje a to­tá­lis hi­ány ál­la­po­ta, ahol már min­den el­múlt, de még sem­mi nem kez­dő­dött el, ahol nem le­het el­dön­te­ni, hogy az em­ber ki­fe­lé vagy be­fe­lé, hogy va­la­hon­nan vagy va­la­ho­vá tart, csak az a biz­tos, hogy pil­la­nat­nyi­lag se­hol sincs. Nin­cse­nek töb­bé irá­nyok, nincs töb­bé idő. A senki földjén az em­lé­ke­zés és a vá­ra­ko­zás azo­no­sak egy­más­sal.
A Godot-ra vár­va vég­ső­kig fo­ko­zott el­ide­ge­ní­tő me­cha­niz­mu­sa­i­val szem­ben Jó­kai An­na ugyan te­ma­ti­kus szin­ten sok­fé­le esz­köz­zel jel­zi az ide­gen­sé­get, ös­­szes­sé­gé­ben még­is ez el­len hat: el­ide­ge­ní­tés he­lyett in­kább kö­ze­lí­ti egy­más­hoz a sze­rep­lő­ket, Godot-t, az ol­va­sót, min­den­kit. A becketti tör­té­net tér­re és idő­re va­ló ak­tu­a­li­zá­lá­sa is az el­ide­ge­ní­tés el­len hat, és az em­be­ri­ség­drá­mát ös­­sze­mos­sa a tár­sa­dal­mi drá­má­val.

Ez a ma­gyar ugar­ból lett senki földje göd­re­i­vel, szövesdrótjaival, Li­di né­ni­i­vel és Possóival együtt ele­ve is­me­rős táj. A sze­rep­lők, bár meg­vál­tat­la­nok, tud­nak ma­guk­ról, tud­nak az éle­tük tör­té­ne­té­ről, a kö­zös­ség hely­ze­té­ről, ami­ben él­nek, és elég sok in­for­má­ci­ó­juk van ma­gá­ról Godot-ról is. To­tá­li­san ér­ték­vesz­tett kor­ban él­nek, még­is em­lé­kez­nek az ér­té­kek­re, s po­zi­tí­van vagy ne­ga­tí­van, de va­la­ho­gyan mind­an­­nyi­an vi­szo­nyul­nak hoz­zá­juk. Ez te­hát még nem a vég­ső ki­üre­se­dett­ség esz­mé­le­tét vesz­tett vi­lág­ ál­la­po­ta, mint Beckettnél, de a drá­mai cse­lek­mé­nyek és a drá­ma­mű­faj szá­má­ra min­den­kép­pen ked­ve­ző pil­la­nat.

Nem tud­juk, hogy az apo­ka­lip­ti­kus vég­idő Beckett vagy Jó­kai An­na le­írá­sá­ra fog-e job­ban ha­son­lí­ta­ni, de nem is fel­ada­tunk el­dön­te­ni ezt. An­­nyi biz­tos, hogy a Godot meg­jött nem ab­szurd drá­ma, sok­kal in­kább ke­resz­tény ta­nú­ság­té­tel.
Jó­kai An­na Beckett Godot-ra vár­va cí­mű mű­vét parafrazáló új köny­ve egy ré­gi tör­té­ne­tet me­sél el új­ra. A Godot-ra vár­va és a Godot meg­jött nem ki­egé­szí­tik, de nem is he­lyet­te­sí­tik egy­mást, ha­nem ugyan­nak az igaz­ság­nak két ol­da­lát – ugyan­nak a tör­té­net­nek két­fé­le ér­tel­me­zé­sét tár­ják az ol­va­só elé. Mert az, hogy a sze­rep­lők Godot-ra vár­nak, aki nem jön és nincs ve­lük, épp­úgy igaz, mint az, hogy Godot fo­lya­ma­to­san ér­ke­zik az őt vá­rók­hoz, és – ahogy Beátus és Be­á­ta, a „bol­do­gok” ál­lít­ják – már itt van, je­len van. A vá­ra­ko­zás tér­ide­je azon­ban min­den­kép­pen a senki földje, ahol el le­het té­ved­ni, sőt, el le­het vesz­ni, de le­het­sé­ges a hit­be és em­lé­ke­zet­be ka­pasz­ko­dó meg­ma­ra­dás is.

JEGYZETEK

1  Beckett, Samuel: Godot-ra vár­va. In: Beckett, Samuel: Drá­mák. Eu­ró­pa Ki­adó, 1970. 95. (Ko­lozs­vá­ri Grandpierre Emil for­dí­tá­sa)
2  Pi­linsz­ky Já­nos: Pont és ha­za. In: Pi­linsz­ky Já­nos ös­­szes ver­sei. Osiris, 1996. 175.
3  Jó­kai An­na: Godot meg­jött. Széphalom Könyv­mű­hely, 2007. 16–17.
4  Beckett, Samuel: i. m. 57.