Eseménynaptár

1868. IV. 1-jén szü­le­tett Ed­mond Eugène Alexis Rostand fran­cia köl­tő, drá­ma­író
1868. IV. 1-jén szü­le­tett Ed­mond Rostand fran­cia drá­ma­író
1873. IV. 2-án szü­le­tett Szergej Vasziljevics Rahmanyinov orosz szár­ma­zá­sú
ame­ri­kai ze­ne­szer­ző

1933. IV. 3-án szü­le­tett Kon­rád György író
1918. IV. 3-án szü­le­tett Hubay Mik­lós szín­mű­író, író
1883. IV. 4-én szü­le­tett Ju­hász Gyu­la író
1908. IV. 4-én szü­le­tett Láng György író
1588. IV. 5-én szü­le­tett Thomas Hobbes an­gol tu­dós, fi­lo­zó­fus
1893. IV. 5-én szü­le­tett Sza­bó Pál író
1483. IV. 6-án szü­le­tett Raffaello di Giovanni santi Raffaello olasz fes­tő, épí­tész
1528. IV. 6-án halt meg Alb­recht Dü­rer né­met fes­tő
1948. IV. 6-án szü­le­tett Grendel La­jos szlo­vá­ki­ai ma­gyar író
1823. IV. 12-én szü­le­tett Alexandr Nyikolajevics Osztrovszkij orosz drá­ma­író
1938. IV. 12-én szü­le­tett Kris­tóf At­ti­la író
1928. IV. 13-án szü­le­tett Ág Ti­bor nép­ze­ne­gyűj­tő, kar­nagy
1983. IV. 15-én halt meg Il­­lyés Gyu­la köl­tő, író
1828. IV. 16-án halt meg Fran­cis­co José Go­ya y Lucientes spa­nyol fes­tő
1938. IV. 16-án szü­le­tett Ru­dolf Sloboda szlo­vák író
1828. IV. 21-én szü­le­tett Hippolyte Taine fran­cia fi­lo­zó­fus
1898. IV. 22-én szü­le­tett Fo­dor Jó­zsef köl­tő
1913. IV. 24-én szü­le­tett Jékely Zol­tán köl­tő
1883. IV. 30-án halt meg Édouard Mo­net fran­cia fes­tő
1883. IV. 30-án szü­le­tett Jaroslav Hašek cseh író

Állami kitüntetések március 15-e alkalmából
József Attila-díjas lett Koncsol László

A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Parlament Kupolatermében tartott ünnepségen a KOSSUTH-DÍJAT adományozta a magyar költészet, a próza és dráma megújításáért Baranyi Ferenc költőnek, írónak, műfordítónak, Kertész Ákos forgatókönyvírónak, dramaturgnak, Rába György írónak, költőnek, műfordítónak és Utassy József költőnek.

SZÉCHENYI-DÍJBAN részesült Bónis Ferenc zenetörténész, Gerő András történész, az ELTE BTK tanára, Gerszi Teréz művészettörténész, a szépművészeti múzeum főmúzeológusa, Kenyeres Zoltán irodalomtörténész, az  ELTE BTK tanára, Kiefer Ferenc nyelvész, az MTA nyelvtudományi intézete ny. kutatóprofesszora, Szirmai Viktória szociológus, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára.

A Művészetek Palotájában megrendezett ünnepi díszelőadás keretében adták át  először (az 500 ezer forintos) MÁRCIUSI IFJAK-DÍJAT  Dragomán György prózaíró nak (külföldi utazása miatt később veszi át a díjat), és Grecsó Krisztián író-költő-szerkesztőnek, a Szépírók Társasága alelnökének, Junghaus Tímea művészettörténésznek, a roma képzőművészet nemzetközileg elismert kutatójának, a budapesti Nyílt Társadalom Intézet (OSI) munkatársának..
A JÓZSEF ATTILA- és BALASSA PÉTER-díjak átadására a forradalom előestéjén, a Szépművészeti Múzeumban került sor. József Attila-díjjal tünették ki  kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréséért Alexa Károly irodalomtörténészt, kritikust, szerkesztőt, Bán Zsófia írót, Fázsy Anikó műfordító-szerkesztőt, Fecske Csaba költőt, gyerekírót, Géher Istvánt, az ELTE Bölcsészkar egyetemi tanárát, műfordítót, irodalomtörténészt, Halasi Zoltán és Imreh András költőt, műfordítót, Kiss Gy. Csaba irodalomtörténészt, Koncsol László költőt, írót, Majtényi Zoltán írót, műfordítót, Németh Ákos drámaírót, Podmaniczky Szilárd írót és Viola József költőt, műfordítót.

A két évvel ezelőtt alapított BALASSA PÉTER-díjjal az idén Thomka Beátát a Janus Pannonius Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, irodalmárt tüntették ki, a művészet területén elért esszé- és tanulmányírói teljesítmény elismeréséért (tavaly Bán Zsófia, két éve pedig Takács Ferenc kapták meg a díjat). MUNKÁCSY MIHÁLY-díjat kapott kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismeréséért többek között Szombathy Bálint művészeti szak-író. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adományozták – többek között – dr. Rónay Lászlónak, az ELTE egyetemi tanárának, dr. Zoltai Dénes Erkel Ferenc-díjas esztétának, az ELTE professor emeritusának; a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést adták át  Debreczeniné Mezey Alice művészettörténésznek, tudományos kutatónak, Hadik Gyula szob-rászművésznek, Hetey Katalin festő- és szobrászművésznek, dr. Keszi-Kovács László etnográfusnak, és Papp Oszkár festőművésznek, grafikusművésznek, Érdemes Művésznek.,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adták át:  Kiss Éva történésznek, művészettörténésznek, nyugalmazott főiskolai tanárnak, Petőcz András, József Attila- és Máray Sándor-díjas írónak, valamint  Varga Miklós szobrászművésznek.