Vígh Kár­oly – T. G. Masaryk és a ma­gya­rok

Múlt és emlékezet
Haj­la­mo­sak vol­tunk és va­gyunk a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szág fel­bom­lá­sá­nak és Tri­a­non­nak az oka­it szin­te csu­pán a ma­gyar és oszt­rák tör­té­né­szek mű­vei, va­la­mint a kor­szak ve­ze­tő ál­lam­fér­fi­a­i­nak a me­mo­ár­jai alap­ján meg­ítél­ni. Ne­ves tör­té­né­sze­ink egy ré­sze azon­ban – sze­ren­csé­re – már a 70-es évek óta túl­te­kint ezen a szűk szem­ha­tá­ron és az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chi­á­val fog­lal­ko­zó könyv­tár­nyi szak­iro­dal­mat fel­hasz­nál­va nem Bu­da­pest- vagy Bécs-cent­ri­ku­san íté­li meg a Habs­burg Bi­ro­da­lom bu­ká­sá­nak oka­it.

De saj­nos még ezek a szer­zők sem for­dí­ta­nak kel­lő fi­gyel­met a cseh Palacký és Havlíèek mű­kö­dé­se utá­ni cseh­or­szá­gi po­li­ti­kai és szel­le­mi élet mo­nar­chia­be­li ös­­sze­füg­gé­se­i­re, be­le­ért­ve an­nak cseh–ma­gyar vo­nat­ko­zá­sa­it. Ho­lott Prá­ga fe­lől néz­ve a Mo­nar­chi­át, a komparatisztika, az ös­­sze­ha­son­lí­tás mód­sze­rét hasz­nál­va, nyil­ván­va­ló­an új szem­pont­ok tá­rul­hat­ná­nak fel.

Még az olyan je­len­tős cseh sze­mé­lyi­sé­gek, mint Tomáš Masaryk ne­ve is alig ve­tő­dik fel a Mo­nar­chi­á­ról szó­ló ma­gyar mű­vek­ben és más nyel­vű ki­ad­vány­ok­ban, ho­lott nem­csak tu­do­má­nyos mun­kás­sá­ga im­po­ná­ló eb­ben a kor­szak­ban, ha­nem po­li­ti­kai, va­la­mint köz­éle­ti te­vé­keny­sé­ge is nagy vissz­hang­ra talált a Laj­tán túl. Ha­zai tör­té­net­írá­sunk­ban ki­vé­telt ké­pez Ko­vács End­re mun­kás­sá­ga, aki tör­té­nel­mi arc­ké­pei kö­zött Masarykról is meg­raj­zol­ja a ma­ga port­ré­ját. Ép­pen az ő élet­raj­za adott ne­kem ösz­tön­zést e ta­nul­mány meg­írá­sá­hoz, mert Masaryk ma­gyar kap­cso­la­ta­i­ról, a ma­gyar tör­té­ne­lem­ről és a ma­gya­rok­ról val­lott né­ze­te­i­ről saj­ná­la­tos mó­don nem esik szó Ko­vács End­re egyéb­ként ki­tű­nő arc­kép­váz­la­tá­ban.
A nagy ma­gyar tör­té­nel­mi szin­té­zis he­te­dik kö­te­té­ben ugyan már fel­buk­kan Masaryk ne­ve, de csu­pán az eu­ró­pai ra­di­ka­liz­mus szá­zad­for­du­lós je­lent­ke­zé­sé­vel ös­z­sze­füg­gés­ben tör­té­nik em­lí­tés ide­o­ló­gi­ai mun­kás­sá­gá­ról. Egyéb­ként T. G. Masaryk be­so­ro­lá­sát a pol­gá­ri ra­di­ká­li­sok kö­zé – ro­ko­nít­va őt a ma­gyar pol­gá­ri ra­di­ká­li­sok­kal – vi­tat­ha­tó­nak ér­zem. Sok­kal ös­­sze­tet­tebb egyé­ni­ség an­nál, sem mint hogy egyet­len tár­sa­dal­mi, il­let­ve ide­o­ló­gi­ai „ska­tu­lyá­ba” le­het­ne őt be­szo­rí­ta­ni. Ezt – úgy lát­szik – a ta­nul­mány­író is érez­te, mert már a kö­vet­ke­ző ol­da­lon ar­ra hi­vat­ko­zik, hogy Masaryk szi­go­rú­an pol­gá­ri li­be­rá­lis­nak te­kin­tet­te ma­gát.

Ki volt va­ló­já­ban T. G. Masaryk, pol­gá­ri ra­di­ká­lis vagy li­be­rá­lis gon­dol­ko­dó? Mi­lyen he­lyet fog­lal el a 19. szá­zad­vég gon­dol­ko­dói és a 20. szá­zad el­ső har­ma­dá­nak ál­lam­fér­fi­jai kö­zött? Mi­lyen utat járt be szü­lő­fa­lu­já­tól, Hodoníntól a Hra­dzsi­nig, az egy­ko­ri prá­gai ki­rá­lyi pa­lo­tá­ig? És ami­re leg­fő­kép­pen vá­la­szol­ni sze­ret­nék: mit mond­ha­tunk ma­gyar­ság­szem­lé­le­té­ről és a ma­gya­rok­hoz fű­ző­dő kap­cso­la­ta­i­ról?

A dél-mor­va­or­szá­gi Hodonín volt a szü­lő­helye, kö­zel a ma­gyar és az oszt­rák ha­tár­hoz, a cseh és a szlo­vák et­ni­kum ha­tár­vi­dé­kén, ahol 1850. már­ci­us 7-én lát­ta meg a nap­vi­lá­got. Masaryk in­du­lá­sa a cseh, szlo­vák és ma­gyar et­ni­kum érint­ke­zé­si pont­ja­i­tól meg­ha­tá­ro­zó jel­le­gű volt egész éle­té­re. Ma­ga Masaryk így vall szár­ma­zá­sá­ról: „Apám ma­gyar ál­lam­pol­gár volt, köpcsényi szü­le­té­sű (köz­ség Po­zsony kö­ze­lé­ben, V. K.) és így én is ma­gyar ál­lam­pol­gár­nak szü­let­tem. Ugyan Hodonínban, Mor­va­or­szág leg­dé­libb ré­szén jöt­tem a vi­lág­ra, de ez kö­zel van a ma­gyar ha­tár­hoz. Szü­le­im nem be­szél­tek ma­gya­rul, de én gyak­ran pi­hen­tem a Ba­la­ton ta­vá­nál, sok kel­le­mes órát töl­töt­tem el ott, több­ször át­utaz­tam Ma­gya­ror­szá­gon és a szlo­vák nép ér­de­ké­ben fi­gye­lem­mel kí­sér­tem Ma­gyar­or­szág kul­tú­rá­ját, po­li­ti­ká­ját, s jól be­szél­tem ma­gya­rul.” (T. G. Masaryk: A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés, Bratislava, 1935, 194. o.) Ma­gyar­or­szá­gi, köpcsényi szár­ma­zá­sa mi­att nem egy mun­ká­já­ban szlo­vák­nak vall­ja ma­gát. Ne­ve­ze­tes mű­vé­ben: A világforradalomban is szlo­vák ér­zel­me­it hang­sú­lyoz­za. (287. o.) A cseh és a szlo­vák et­ni­kum közt a mor­va–szlo­vák ha­tár­vi­dé­ken Masaryk több egye­ző, mint el­té­rő nyel­vi és egyéb je­len­ség­gel ta­lál­ko­zott, ami dön­tő­en meg­ha­tá­roz­ta a ké­sőb­bi ál­lam­fér­fi és köz­tár­sa­sá­gi el­nök vé­le­mé­nyét a csehszlovakizmusról. Mint is­me­re­tes: Masaryk is az egy­sé­ges cseh­szlo­vák nem­zet ál­lás­pont­ját val­lot­ta és eme il­lú­zi­ó­já­nak alap­ját az ké­pez­te, hogy csu­pán nyelv­já­rás­be­li kü­lönb­sé­get lá­tott a cseh és a szlo­vák nyelv kö­zött.
Masaryk ap­ja, egy dél-mor­va­or­szá­gi csá­szá­ri ura­da­lom ko­csi­sa, nem érez­te jól ma­gát a csá­szá­ri la­ká­jok kö­zött és ezért gyak­ran vál­toz­tat­ta szol­gá­la­ti he­lyét. A kis Ta­más gyer­mek­ko­ra ezek­re a zak­la­tott évek­re esett. Ap­ja vé­gül 1866-ban hagy­ta ott a csá­szá­ri ura­dal­mat. Élet­rajz­írói sze­rint Masaryk az ap­já­tól örö­köl­te álhatatosságát, haj­lít­ha­tat­lan ke­mény­sé­gét, és már fi­a­ta­lon meg­nyil­vá­nu­ló ön­tu­da­tos ma­ga­tar­tá­sát. Az any­ja jó­mó­dú, fé­lig né­met csa­lád­ból szár­ma­zott, aki­nek alak­ját Masaryk ké­sőbb – a Karel Èapekkal foly­ta­tott be­szél­ge­té­se­i­ben – nagy sze­re­tet­tel idé­zi fel: „Anyám okos és eszes nő volt… Hodonínban urak­nál sza­kács­nő volt… Eb­ből az úri tár­sa­ság­ból ma­radt meg ben­ne a vágy, hogy mi, gye­re­kek egy kis­sé ma­ga­sabb­ra ke­rül­jünk a tár­sa­dal­mi rang­lét­rán…”

Ha­bár ap­ja ko­vács­inas­nak ad­ta, egy vé­let­len foly­tán – egy­ko­ri ta­ní­tó­já­val ös­­sze­ta­lál­koz­va – még­is foly­tat­ta ta­nul­má­nya­it. Így ke­rült a brünni né­met gim­ná­zi­um­ba, ahol ma­ra­dan­dó él­mény­ként él­te át a Mo­nar­chia königgrätzi ve­re­sé­gét 1866-ban. Brünni évei alatt a ma­ga ke­nye­rén élt, ma­gán­órá­kat adott. Sze­ren­csé­jé­re egyik ta­nít­vá­nyá­nak ap­ja, egy rend­őr­ta­ná­csos, Brünn leg­te­he­tő­sebb em­be­re volt. Így ju­tott köny­vek­hez és so­kat ol­va­sott. Fő­leg a ka­to­li­kus iro­da­lom ér­de­kel­te és itt – mint ké­sőbb el­mond­ta – a ka­to­li­kus transzcendentalizmus és uni­ver­za­liz­mus, a nem­zet­kö­zi­ség és vi­lá­gi­as­ság ha­tá­sa alá ke­rült. „Dü­hös és kér­lel­he­tet­len ka­to­li­kus vol­tam” – ír­ja éle­té­nek er­ről a sza­ka­szá­ról. Né­hány év­vel ké­sőbb azon­ban már a klas­­szi­kus fi­lo­zó­fia művelője és 1878-ban a ka­to­li­kus hit­ről a cseh­test­vé­rek egy­há­zá­ba lép át. Val­lá­sos­sá­ga in­kább er­köl­csi vi­lág­fel­fo­gás. Er­ről így vall: „…a val­lás­nak más­nak kell len­nie, mint amit a temp­lom­ban kí­nál­nak… Té­ve­dés len­ne a val­lást az egy­há­zi dog­mák­kal azo­no­sí­ta­ni.”

E rö­vid pe­ri­ó­dus után fel­éb­red ben­ne a cseh nem­ze­ti ön­tu­dat és emi­att el­ta­ná­csol­ják a brünni né­met gim­ná­zi­um­ból. Párt­fo­golt­ja azon­ban Bécs­be vi­szi, ahol éle­te ked­ve­ző­en ala­kul. Az elő­ke­lő bé­csi „aka­dé­mi­ai” gim­ná­zi­um­ban érett­sé­gi­zik, 1872-ben. Már gim­na­zis­ta évei alatt szor­gal­ma­san ta­nul nyel­ve­ket: fran­ci­át, oroszt, len­gyelt és an­golt. Te­het­sé­ge azon­ban más té­ren is meg­mu­tat­ko­zik: nagy­sze­rű­en raj­zol (fő­leg ka­ri­ka­tú­rá­kat); ír ver­se­ket, el­be­szé­lé­se­ket és a ze­né­ben is ké­pe­zi ma­gát. A Èapekkal foly­ta­tott be­szél­ge­té­sei so­rán pe­dig még azt is el­me­sél­te, hogy érett­sé­gin föld­rajz­ból Ma­gyar­or­szág nem­ze­ti­sé­gi és val­lá­si sta­tisz­ti­ká­já­ról is kér­dez­ték.

Masaryk a csá­szár­vá­ros­ban 12 esz­ten­dőt tölt, 1882-ig tar­tóz­ko­dik ott. Egye­te­mi évei alatt fő­leg a né­met klas­­szi­ku­so­kat bújja, de be­le­me­rül Chateaubriand-ba és Musset-be is. Fi­gye­lem­mel kí­sé­ri Vik­tor Adlerék moz­gal­mát, ala­po­san át­ta­nul­má­nyoz­za Marx fő­mű­vét: A tő­két. A vi­lág­iro­dal­mat né­met köz­ve­tí­tés­sel is­me­ri meg, de fog­lal­ko­zik az oszt­rák iro­da­lom­mal is. A fran­cia nyelv bir­to­ká­ban ko­rán ol­vas­sa Bal­za­cot, Sandot, Du­mas-t, Hu­gót, Renant. Chateaubriand-tól for­dít is. A fran­cia fi­lo­zó­fu­sok kö­zül fő­leg Descartes, Comte és Rous­seau áll­tak kö­zel hoz­zá. Pus­kin­tól Tolsz­to­jig az orosz iro­da­lom iránt is nagy ér­dek­lő­dést ta­nú­sít. Csu­pán az an­gol és az ame­ri­kai iro­da­lom­mal is­mer­ke­dett meg ké­sőbb, ame­ri­kai szár­ma­zá­sú fe­le­sé­ge be­fo­lyá­sá­ra.

Cseh nyel­ven meg­je­lent el­ső mun­ká­ja Plátó ha­za­fi­sá­gá­ról írt cik­ke volt. Mint bé­csi ma­gán­ta­nár, a hipnotizmusról szó­ló elő­adá­sát nyom­ta­tás­ban is meg­je­len­tet­te. Dok­to­ri ér­te­ke­zé­sé­nek cí­me „Plátó a hal­ha­tat­lan­ság­ról”, 1876-ban ké­szült el és így Lip­csé­be már mint a fi­lo­zó­fia dok­to­ra me­he­tett és töl­tött kint egy esz­ten­dőt. Ott is­mer­te meg ké­sőb­bi fe­le­sé­gét, a ré­gi hu­ge­not­ta nem­zet­ség­ből szár­ma­zó Charlotte Garrigue-ot, aki­nek az ap­ja ki­ván­do­rolt Ame­ri­ká­ba. Az Eu­ró­pá­ba üz­le­ti cél­ból lá­to­ga­tó apa Charlotte-tal Né­me­tor­szág­ban jár­va lá­nyát – aki ki­tű­nő­en zon­go­rá­zott – el­vit­te Weimarba, hogy meg­is­mer­tes­se Liszt­tel és a vi­lág­hí­rű mes­ter ze­nei kö­re­i­vel. Charlotte ké­sőbb so­kat be­szélt Masaryknak a Gewandhausban tar­tott hang­ver­se­nyek­ről és ar­ról az él­ve­zet­ről, amit a Ta­más-temp­lom­ban elő­a­dott mo­tet­ták hall­ga­tá­sa nyúj­tott.

Masaryk, aki 1878-ban, há­zas­sá­guk után fe­le­sé­ge csa­lá­di ne­vét, a Garrigue-ot is fel­vet­te, 45 évig élt bol­dog há­zas­ság­ban az ame­ri­kai nő­vel, aki­ből rö­vi­de­sen egy fel­vi­lá­go­sult cseh as­­szony lett. Se­gí­tet­te fér­jé­nek po­li­ti­kai har­ca­it, egész te­vé­keny­sé­gé­ben biz­tos tá­maszt nyúj­tott ne­ki. De­mok­ra­ti­kus meg­győ­ző­dé­sé­re jel­lem­ző, hogy a mun­kás­moz­ga­lom iránt ér­dek­lőd­vén, 1905-ben tag­ja lett a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta párt­nak, te­vé­ke­nyen részt vett a nő­moz­ga­lom­ban és a párt szo­ci­á­lis ak­ci­ó­i­ban. Há­zas­sá­guk­ból öt gye­rek szár­ma­zott: Alice, Her­bert, Eleonor, Já­nos és Ol­ga. Kö­zü­lük Eleonor csak né­hány na­pig élt, fes­tő­mű­vész fi­uk, Her­bert ko­rán, 1915-ben halt meg. Alice lá­nyuk a Cseh­szlo­vák Vö­rös­ke­reszt el­nök­nő­je lett és ezt a funk­ci­ó­ját még a má­so­dik Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság­ban is be­töl­töt­te. Ér­de­mes ró­la meg­je­gyez­ni, hogy ami­kor a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság egy ré­szét a „hon­ta­lan­ság évei” alatt Cse­hor­szág­ba de­por­tál­ták, és a ma­gya­rok szó­szó­lói hi­á­ba for­dul­tak Clementishez meg más szlo­vák ve­ze­tő­höz a ná­ci mód­sze­re­ket al­kal­ma­zó ha­tó­sá­gok­kal szem­ben, ak­kor csak Masaryk Alice eny­hí­tet­te a de­por­tál­tak fáj­dal­mát. – Masarykék leg­ne­ve­ze­te­sebb gyer­me­ke két­ség­te­le­nül Já­nos fi­uk volt, a ké­sőb­bi kül­ügy­mi­nisz­ter, aki – mint is­me­re­tes – az 1948-as prá­gai feb­ru­á­ri for­ra­da­lom után nem volt ké­pes az ese­mé­nye­ket el­vi­sel­ni és ál­lí­tó­lag ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el. Ma­gyar vo­nat­ko­zás­ban az a ne­ve­ze­tes ese­mény fű­ző­dik Jan Masaryk sze­mé­lyé­hez, hogy ami­kor az 1945. évi pá­ri­zsi bé­ke­tár­gya­lás­ok előtt Kár­olyi Mi­hály meg­bí­zá­sá­ból Ig­no­tus fel­ke­res­te őt pá­ri­zsi la­ká­sán és aján­la­tot tett ne­ki Kár­olyi ne­vé­ben egy cseh­szlo­vák–ma­gyar különmegállapodás el­fo­ga­dá­sá­ra, Masaryk egy olyan komp­ro­mis­­szum­hoz ad­ta be­le­egye­zé­sét, amely Kas­sa ki­vé­te­lé­vel ér­vény­ben hagy­ta vol­na az 1938. évi bé­csi dön­tés ma­gyar–szlo­vák ha­tá­rát. Nem Masarykon mú­lott, hogy vé­gül is, rá­adá­sul, 1945 után há­rom fa­lut át­csa­tol­tak a tri­a­no­ni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­té­ről Cseh­szlo­vá­ki­á­hoz.
Foly­tat­va Masaryk élet­pá­lyá­ját, ami­kor egyéves lip­csei tar­tóz­ko­dá­sa után vis­­sza­tért Bécs­be, meg­ír­ta ma­gán­ta­ná­ri dis­­szer­tá­ci­ó­ját az ön­gyil­kos­ság­ról mint a mo­dern ci­vi­li­zá­ció tár­sa­dal­mi tö­meg­je­len­sé­gé­ről. Majd a prá­gai cseh egye­tem meg­nyi­tá­sa után, 1882-ben el­fo­gad­ta a meg­hí­vást, hogy fog­lal­ja el a fi­lo­zó­fi­ai tan­szé­ket. Ki­csit ide­gen­ke­dett a cseh fő­vá­ros­tól. „Fél­tem Prá­ga ki­csiny­sé­gé­től, a prá­ga­i­ak előtt egé­szen ide­gen vol­tam s a cseh nem­ze­ti élet­től el­tá­vo­lod­tam” – val­lot­ta meg őszin­tén év­ti­ze­dek múl­tán a lel­ké­hez oly kö­zel fek­vő cseh író­nak, Karel Èapeknak. Pén­tek es­tén­ként járt Masaryk Èapekhoz, aki­nek há­zá­ban gyak­ran ta­lál­ko­zott Vítìzslav Nezvallal, a ké­sőb­bi Le­nin-dí­jas kom­mu­nis­ta író­val. Masaryk ak­kor va­ló­ban nem tu­dott be­il­lesz­ked­ni a cseh po­li­ti­kai élet­be azok kö­zé, akik az úgy­ne­ve­zett na­ci­o­na­liz­must min­de­nek fö­lé he­lyez­ték.

Mi­e­lőtt Masaryk prá­gai kor­sza­ká­val fog­lal­koz­nánk, át­te­kin­tést kell ad­nunk ar­ról a kor­ról, amely­nek szel­le­mi­sé­ge, tu­do­má­nya kö­rül­vet­te őt a szá­zad­for­du­ló tá­ján. Egyé­ni­sé­gé­nek, tu­do­má­nyos vi­lág­szem­lé­let­ének ki­ala­ku­lá­sá­ra nagy ha­tást gya­ko­rol­tak a 19. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek esz­me­áram­la­tai. A ka­pi­ta­lis­ta fej­lő­dés fel­gyor­su­lá­sa a leg­je­len­tő­sebb eu­ró­pai or­szá­gok­ban át­ala­kí­tot­ta a tár­sa­da­lom és a gaz­da­ság szer­ke­ze­tét, a po­li­ti­kai küz­del­mek fő­front­já­ba dob­va a bur­zso­á­zi­át és a pro­le­ta­ri­á­tust. Mind­ez a szel­le­mi élet­ben vé­get ve­tett a „schöngeist”-jellegű ro­man­ti­ciz­mus­nak és mind az iro­da­lom, mind a kép­ző­mű­vé­szet te­rén a re­a­liz­mus vált ural­ko­dó­vá. Óri­á­si fej­lő­dés volt ta­pasz­tal­ha­tó a ter­mé­szet­tu­do­mány­ok te­rén is a re­a­liz­mus el­vé­nek meg­fe­le­lő­en. A szín­kép­elem­zés, a fény, hang és vil­la­mos­ság, te­le­fon, táv­író te­rén el­ért fel­fe­de­zé­sek szin­te for­ra­dal­ma­sí­tot­ták a ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat és ki­ha­tot­tak a tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok fej­lő­dé­sé­re is.

A fen­ti kö­rül­mé­nyek kö­zött ki­ala­kult tő­kés nagy­ipar át­ala­kí­tot­ta a tár­sa­dal­mat és el­mé­lyült az el­len­tét a nagy­pol­gár­ság és a fel­tö­rek­vő mun­kás­osz­tály kö­zött. Az ér­tel­mi­ség – rész­ben szár­ma­zá­sa, rész­ben ne­vel­te­té­se foly­tán – a két alap­ve­tő tár­sa­dal­mi osz­tály ide­o­ló­gi­ai-po­li­ti­kai har­ca­i­nak Szküllái és Kharübdiszei kö­zött ke­res­te a ki­ve­ze­tő utat. Ezt tet­te Masaryk is.

A prá­gai cseh egye­tem fi­lo­zó­fi­ai ta­ná­rát kü­lö­nö­sen a lo­gi­ka és a me­ta­fi­zi­ka fog­lal­koz­tat­ta. „Pla­to­ni­kus ma­rad­tam egész éle­tem­ben” – nyi­lat­koz­ta egy al­ka­lom­mal, és az ak­kor di­va­tos fi­lo­zó­fi­ai pszi­cho­ló­gia ér­de­kel­te. Bí­rál­ta ko­ra ir­ra­ci­o­na­liz­mu­sát, de a ra­ci­o­na­liz­must sem tet­te kri­ti­kát­la­nul ma­gá­é­vá. A fin de siecle (a. m. szá­zad­vég) pes­­szi­miz­mu­sá­val szem­ben Comte, Hume és Kant ra­ci­o­na­liz­mu­sán ne­vel­ke­dett. Fi­lo­zó­fi­á­já­nak egyik alap­té­te­le: Jé­zus és nem Cézár.

A szá­zad­for­du­lón Masaryk és nem­ze­dék­tár­sai: Goll, Gebauer, Hostinský a re­a­liz­mus je­gyé­ben és a po­zi­tív­iz­mus ered­mé­nye­kép­pen ne­héz esz­mei harc­ban, tu­do­má­nyos ala­pos­ság­gal meg­cá­fol­ták az 1820 tá­ján ha­mi­sí­tott és a ké­sőb­bi év­ti­ze­dek­ben egy ro­man­ti­kus köz­gon­dol­ko­dást ki­ala­kí­tó ócseh epi­kai éne­kek va­ló­di­sá­gát. Nagy er­köl­csi bá­tor­ság­ra volt szük­sé­ge Masaryknak a na­ci­o­na­lis­ta-so­vi­nisz­ta ár­ral szem­ben ki­mon­da­ni az igaz­sá­got. Va­ló­já­ban Masaryk szer­ve­ző­je volt a kéz­irat­harc­nak és kí­sé­rő so­rok­kal lát­ta el Gebauernak, a ki­vá­ló nyel­vész­nek az Atheneum 1886. feb­ru­ár 13-i szá­má­ban meg­je­le­nő cik­két, aki be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy a Dvùr Králové-i és a Zelená Hora-i kéz­irat­ok csu­pán le­le­mé­nyes ha­mi­sít­vá­nyok. A cseh na­ci­o­na­lis­ta köz­vé­le­mény még­is el­ső­sor­ban Masaryk el­len in­dí­tott „írtóhadjáratot”: de­nun­ci­ál­ták, gya­láz­ták, fe­nye­get­ték, in­zul­tál­ták és jel­lem­ző mó­don az­zal vá­dol­ták, hogy el­ad­ta ma­gát a né­me­tek­nek és a zsi­dók­nak.
Ez a kéz­irat­ügy rend­kí­vül fon­tos pe­ri­ó­du­sa éle­té­nek. A szel­le­mi harc ar­ra kény-szerítette őt, hogy fog­lal­koz­zék Dobrovský, Jungmann, Šafárik ko­rá­val, an­nak a kor­szak­nak az iro­dal­má­val, amely­ben a ha­mi­sí­tott kéz­irat­ok va­ló­ban ke­let­kez­tek. Er­ről az él­mé­nyé­ről így be­szélt Èapeknak: „Fi­gyel­me­sen át­lá­bol­tam a XVIII. és a XIX. szá­zad iro­dal­mán, hogy át­te­kint­sem a kéz­irat­ok ke­let­ke­zé­se kö­rü­li idő­sza­kot és meg­is­mer­jem azt a han­gu­la­tot, amely­ből szü­let­tek: ezt a ro­man­ti­kát, ezt a tör­té­nel­mi ér­dek­lő­dést, ezt a vá­gyó­dást azu­tán, hogy fel­ve­gyék a ver­senyt más né­pek­kel. Kü­lö­nö­sen a né­me­tek­kel. A kéz­irat­ok ré­vén meg­is­mer­tem a mi nem­ze­ti éb­re­dé­sün­ket, ez en­gem a mes­­sze múlt­ba ve­ze­tett, tör­té­nel­münk­höz, reformációnkhoz és az el­len­re­for­má­ci­ó­hoz, Palackýhoz, Kol­lár­hoz, Smetanához és Havlíèekhez. A kéz­ira­ti vi­ták ez­zel szá­mom­ra is po­li­ti­kai ese­mé­nyek­ké vál­tak: be­ve­zet­tek en­gem a mi po­li­ti­kai prob­lé­má­ink­ba.” Masaryk a vi­ták so­rán tisz­te­let­re mél­tó er­köl­csi bá­tor­ság­gal von­ta le azt a leg­főbb kö­vet­kez­te­tést, hogy nem tu­do­mány­ta­lan esz­kö­zök­kel, ha­mi­sí­tott kéz­irat­ok­kal kell meg­te­rem­te­ni egy nem­zet tör­té­nel­mi presztízsét. Úgy vél­te, hogy a cseh tör­té­ne­lem bő­vel­ke­dik olyan szel­le­mi ér­té­kek­ben, az ak­ko­ri har­ca­it is se­gí­tő tra­dí­ci­ók­ban, me­lyek tu­da­to­sí­tá­sa, köz­kinc­­csé té­te­le nem­ze­dé­ké­nek meg­tisz­te­lő fel­ada­ta.

A Bé­cset fel­té­tel nél­kül tá­mo­ga­tó ócseh kon­zer­va­tí­vok po­li­ti­kai si­ker­te­len­sé­ge után a 80-as évek kö­ze­pe tá­ján ki­ala­ku­ló cseh po­li­ti­kai „re­a­liz­mus”, az if­jú ­cseh li­be­rá­lis tá­bor élén ott lát­juk Masarykot Kramáø, Kaizl és má­sok tár­sa­sá­gá­ban. Masarykék a po­li­ti­kai cse­lek­vés tu­do­má­nyos, szo­ci­o­ló­gi­ai alá­tá­masz­tá­sá­val lát­tak mun­ká­hoz. A cso­port­ban Masaryk ját­szott irá­nyí­tó sze­re­pet, aki a cseh ér­tel­mi­sé­gi elit gon­dol­ko­dá­sát be­fo­lyá­so­ló fo­lyó­irat­ok (pl. az Atheneum) szer­kesz­té­sé­vel rend­kí­vül cél­tu­da­to­san hoz­ta moz­gás­ba a cseh szel­le­mi éle­tet. A cseh re­a­lis­ta nem­ze­dék ar­ra tö­re­ke­dett, hogy a cse­he­ket kor­sze­rű eu­ró­pai szín­vo­nal­ra emel­je és meg­te­remt­se nem­ze­te és az eu­ró­pa­i­ság össz­hang­ját. Masarykról nem alap­ta­la­nul han­goz­tat­ta egy kor­tár­si vis­­sza­em­lé­ke­zés: „eu­ró­pai ku­ta­tó, cseh nem­zet­éb­resz­tő”. Jog­gal ír­ja Dobossy Lász­ló Két ha­za kö­zött cí­mű ki­tű­nő kö­te­té­ben: „A cseh re­a­lis­ták szá­má­ra a po­li­ti­ka sok­kal in­kább tu­do­mány volt, mint nap­ja­ink­ban a po­li­to­ló­gu­sok »tudománya«.

A tu­dó­si és po­li­ti­ku­si mezs­gyét Masaryk 1891-ben lép­te át, ami­kor har­cos­tár­sa­i­val, Kaizllal és Kramáøzsal együtt be­ju­tott a bé­csi bi­ro­dal­mi ta­nács­ba. Igaz, itt még a fő po­li­ti­kai sze­re­pet Kaizl ját­szot­ta. Bé­csi évei, a né­met kul­tú­rá­hoz kapcsolódó kö­te­lé­kei, ak­kor még fel­tét­len mo­nar­chiahű­sé­ge, Palacký tör­té­nel­mi fi­lo­zó­fi­á­já­nak meg­val­lá­sa („Ha Auszt­ria nem vol­na, ki kel­le­ne ta­lál­ni”), mér­sé­kel­ték po­li­ti­kai ma­ga­tar­tá­sát. Hely­te­le­ní­tet­te az if­jú cse­hek mód­sze­re­it, túl ra­di­ká­lis­nak tar­tot­ta őket és ezért a Èas (Idő) cí­mű lap­ban a „köz­élet meg­nyug­ta­tá­sát” pro­pa­gál­ta. Ezek­ben az évek­ben – és még a szá­zad­for­du­ló után is – kész együtt­mű­köd­ni a kor­mán­­nyal, a ne­mes­ség­gel, a klé­rus­sal.

A bi­ro­dal­mi ta­nács­ban tag­ja lesz a vá­lasz­tó­jo­gi bi­zott­ság­nak és fel­szó­la­lá­sai az is­ko­la­re­form ügyé­ben, va­la­mint a de­le­gá­ci­ók­ban, a szerb–hor­vát kér­dés­ben fi­gyel­met kel­te­nek a sze­mé­lye iránt. Ami­kor tá­jé­ko­zó­dás cél­já­ból be­utaz­za Bosz­ni­át és Her­ce­go­vi­nát, Kállay Bé­ni ké­mei fi­gye­lik. A kon­zer­va­tív cseh saj­tó és párt­ja túl­zott je­len­tő­sé­get tu­laj­do­nít dél­szláv kap­cso­la­ta­i­nak és bár vál­to­zat­la­nul nem ért egyet a cseh li­be­rá­lis kis­pol­gár­ság ra­di­ka­liz­mu­sá­val, a po­li­ti­kai di­lem­mát úgy old­ja meg, hogy 1893-ban ki­vo­nul a bé­csi bi­ro­dal­mi ta­nács­ból.

Szük­sé­gét érez­te an­nak, hogy lap­ala­pí­tás­sal és né­hány fon­tos ta­nul­mány meg­írá­sá­val tisz­táz­za ma­gát nem­ze­te szá­má­ra a múlt­ból a je­len­be ve­ze­tő út ér­de­ké­ben. Még 1893-ban Drtinával és Kaizllal együtt meg­ala­pít­ja a Naše doba (Ko­runk) c. fo­lyó­ira­tot. A nem­ze­ti élet kri­ti­kai szem­lé­le­te ha­tot­ta át e lap cik­ke­it, ame­lyek jól szol­gál­ták a nem­ze­ti fel­ada­tok tu­da­to­sí­tá­sát. Masaryk terv­sze­rű­en ké­szült fel nagy tör­té­nel­mi fel­ada­tá­ra és nem vé­let­len, hogy mű­ve­i­nek a so­rá­ban el­ső­ként egy ál­ta­lá­nos prob­le­ma­ti­kát igye­ke­zett tisztátni. A cseh kér­dés (Èeská otázka) cí­mű mun­ká­ja, amely 1894-ben je­lent meg, Palacký ro­man­ti­kus szem­lé­le­tű nagy tör­té­nel­mi mű­vé­vel (A cseh nem­zet tör­té­ne­te) ál­lít­ha­tó egy sor­ba. Míg Palacký a cseh nép múlt­já­val is­mer­te­ti meg ol­va­só­ját, ad­dig Masaryk a 19. szá­zad­vég cseh vi­szo­nya­it elem­zi re­a­lis­ta lá­tás­mód­dal és a köz­vet­len jö­vő­re tö­rek­szik po­li­ti­kai út­mu­ta­tást nyúj­ta­ni. Alig egy év múl­va, 1895 de­cem­be­ré­ben be­fe­je­zi Jan Hus cí­mű ta­nul­má­nyát, amely­ben a cseh re­for­má­ció tör­té­nel­mi je­len­tő­sé­gét ele­mez­ve, a je­len szá­má­ra ér­té­ke­li a hu­szi­ta szel­le­mi-po­li­ti­kai örök­sé­get. És is­mét egy év el­tel­té­vel ki­ad­ja az ál­ta­la nagy­ra ér­té­kelt Karel Havlíèekről írt mun­ká­ját a nem­ze­ti új­já­éb­re­dés cél­ja­i­ról és mó­do­za­ta­i­ról.

Masaryk fen­ti mun­kás­sá­gát a szá­zad­for­du­ló éve­i­ben úgy jel­le­mez­het­nénk, ahogy azt Ko­vács End­re ös­­sze­ge­zi a már em­lí­tett mű­vé­ben: „Masaryk egyet­len esz­mé­ben kí­ván­ta ös­­sze­sű­rí­te­ni azt, amit a cseh tör­té­ne­lem ér­tel­mé­nek tar­tott. Hus, Chelèický, Komenský, Dobrovský, Kol­lár, Palacký mű­ve­i­nek ta­nul­má­nyo­zá­sa alap­ján ezt az esz­mét a hu­ma­niz­mus­ban ta­lál­ta meg.” Masaryk a múlt­ban va­ló­ban egyet­len szer­ve­sen ös­­sze­füg­gő fo­lya­mat­ban lát­ja a szláv és a cseh nem­ze­ti moz­ga­lom ki­bon­ta­ko­zá­sát a hu­ma­ni­tás, a kul­tú­ra, a sza­bad­ság je­gyé­ben. A hu­ma­nis­ta örök­ség szer­ves foly­ta­tá­sá­nak te­kin­ti a sa­ját ko­rá­ban foly­ta­tott, az új­ság­írás­ban és a tu­do­mány­ban ki­fej­tett mun­kás­sá­gát. Ná­la a cseh tör­té­nel­mi arc­kép­csar­nok a re­a­lis­ták­kal zá­rul, akik­nek prog­ram­ja Masaryk sze­mé­ben a hu­ma­niz­mus be­te­tő­zé­se.

Masaryk cseh tör­té­nel­mi in­terp­re­tá­ci­ó­ja, hogy a cseh tör­té­ne­lem fo­lya­ma­tos­sá­ga a hu­ma­ni­tás­ban je­löl­he­tő meg és a cseh nép a hu­ma­ni­tás né­pe ugyan­úgy el­fo­gad­ha­tat­lan, mint­ha mi azt ál­lí­ta­nánk a ma­gyar tör­té­ne­lem­ről, hogy az sza­ka­dat­lan harc volt a füg­get­len ál­la­mi­ság meg­vé­dé­se, a nem­ze­ti füg­get­len­ség ér­de­ké­ben. Ahogy a ma­gyar tör­té­ne­lem­re nem csu­pán a kü­lön­bö­ző ide­gen hó­dí­tók el­le­ni sza­ka­dat­lan küz­de­lem jel­lem­ző, ha­nem en­nek vol­tak az ez­red­év során Frá­ter Györ­gyei és De­ák Ferencei is, ugyan­úgy el­mond­hat­juk a cseh tör­té­ne­lem­ről, hogy Komenský mel­lett ott volt a nem hu­ma­nis­ta Jan Žižka és Prokop Holý, a hu­szi­tiz­mus ka­to­nai szár­nyá­nak ve­zé­rei. A leg­újabb kor­nál ma­rad­va hadd em­lít­sük meg, hogy a hu­ma­nis­ta Masarykkal szem­ben, a há­bo­rú alat­ti mun­ka­tár­sát és ké­sőb­bi utó­dát, Eduard Benešt már sok­kal in­kább a gát­lás­ta­lan ma­chi­a­vel­liz­mus jel­le­mez­te po­li­ti­kai pá­lyá­ján.

Fon­tos kér­dés Masaryk esz­me­rend­sze­ré­ben a szo­ci­a­lis­ták­hoz, a mun­kás­moz­ga­lom­hoz va­ló vi­szo­nya, né­ze­tei a mar­xiz­mus­ról. Ta­lá­ló­an jel­lem­zi Masarykot egyik élet­rajz­író­ja, ami­kor azt ír­ja ró­la, hogy olyan an­ti­mar­xis­ta, aki szá­mol a mar­xiz­mus ha­tá­sá­val. A há­bo­rú előt­ti meg­nyi­lat­ko­zá­sa­it vizs­gál­va, szá­mos eset­ben mond­ta ma­gát szo­ci­a­lis­tá­nak  (fő­leg a „Szo­ci­á­lis kér­dés”, a „Hu­ma­ni­tás esz­mény­ké­pei” és az „Orosz­or­szág és Eu­ró­pa” cí­mű mun­ká­i­ban). Va­ló­já­ban a Webb-házaspár és Shaw szo­ci­a­lis­ta né­ze­te­i­hez állt kö­zel. Ezért leg­in­kább a Fabianusokhoz so­rol­ha­tó. A 90-es évek­ben tag­ja is lett a Fabianusok bé­csi cso­port­já­nak.
Masaryk ter­mé­sze­te­sen ere­de­ti­ben, né­me­tül ol­vas­ta és ta­nul­má­nyoz­ta Marx és En­gels mű­ve­it. Az utób­bi­nak rész­ben kor­tár­sa is volt, hi­szen En­gels 1892-ben halt meg és Masaryk jól is­mer­te az Anti-Düringet, A csa­lád, ál­lam és ma­gán­tu­laj­don ere­de­tét, a Feuerbachot. Ami Mar­xot il­le­ti, az ő leg­na­gyobb ér­de­mé­nek azt te­kin­ti, hogy nem­csak ma­gya­ráz­ni pró­bál­ta a vi­lá­got, ha­nem meg is vál­toz­tat­ni és a tu­dást a tö­me­gek sa­ját­já­vá kí­ván­ta ten­ni. Így az em­bert a tör­té­ne­lem dön­tő té­nye­ző­je­ként fog­ta fel. Vi­szont ál­ta­lá­no­san jel­lem­ző Masarykra, hogy a mar­xiz­must le­egy­sze­rű­sít­ve ér­tel­me­zi és azért bí­rál­ja a Tő­ke szer­ző­jét, mert min­dent a gaz­da­sá­gi vi­szo­nyok­ból ma­gya­ráz. A mar­xi–en­gel­si di­a­lek­ti­ka je­len­tő­sé­gét sem is­mer­te fel a cseh po­li­ti­kus. Vi­szont nem ta­gad­ta az osz­tály­har­cot, de a tör­té­ne­lem ala­kí­tá­sá­ban más té­nye­zők­nek is sze­re­pet jut­tat és ar­ra fi­gyel­mez­tet, hogy a két alap­ve­tő osz­tály: a bur­zso­á­zia és a pro­le­tá­rok kö­zött lé­vő kö­zép­osz­tály nem pro­le­tá­ro­so­dik el mar­xi ér­te­lem­ben, és sze­re­pe sok­kal je­len­tő­sebb – mind­két osz­tály szem­pont­já­ból –, mint azt Marx és En­gels fel­té­te­lez­ték. Min­dent ös­­sze­vet­ve azon­ban Masaryk meg­ta­nul­ta a mar­xiz­mus klas­­szi­ku­sa­i­tól, hogy ko­rá­nak tár­sa­dal­mát a szo­ci­á­lis el­len­té­tek fe­szí­tik és – mint 1899-ben ír­ta – „a szo­ci­á­lis kér­dés nyug­ta­lan­sá­got és el­ke­se­re­dést, va­la­mint vá­gya­ko­zást je­lent ez­rek és mil­li­ók ré­szé­ről”.
Fi­gye­lem­re mél­tó, hogy Masaryk az ér­tel­mi­ség­ről val­lott né­ze­te­it ál­lam­el­nök ko­rá­ban is fenn­tar­tot­ta és ki­je­len­tet­te: „…nálunk az ér­tel­mi­ség hely­ze­te a nem­ze­ti új­já­szü­le­tés ko­ra óta egé­szen sa­já­tos volt. Az ér­tel­mi­ség szel­le­mi ve­ze­tő lett és je­len­tős rész­ben po­li­ti­kai is.” Egy má­sik al­ka­lom­mal pe­dig nyo­ma­ték­kal hang­sú­lyoz­ta: „…azt az óhaj­tá­so­mat fe­je­zem ki, hogy …az ér­tel­mi­ség­nek a köz­tár­sa­ság­ban és a nem­zet­ben tör­vé­nyes kül­de­té­se van.” (T. G. Masaryk: Er­köl­csi prob­lé­mák. Bratislava, 1935, 212–215.1.)
A mar­xiz­mus mel­lett Masarykot a szá­zad vé­gén a val­lás prob­lé­má­ja is fog­lal­koz­tat­ta. Mint ál­ta­lá­ban az er­kölcs kér­dé­sét, úgy a val­lá­sos hi­tet és a ke­resz­tény­sé­get is az ak­tív cse­lek­vés ol­da­lá­ról fog­ta fel. Ma­ga­tar­tá­sá­ra jel­lem­ző volt, hogy mo­rá­lis kér­dé­sek­ben haj­lan­dó volt a leg­mes­­szebb­re men­ni. Jól pél­dáz­ta ezt a hír­hedt Hilsner-ügyben va­ló sze­rep­lé­se. Mint is­me­re­tes: a szá­zad vé­gén a kle­ri­ká­lis, an­ti­sze­mi­ta re­ak­ció szí­ve­sen nyúlt az ún. ri­tu­á­lis gyil­kos­ság vád­já­nak fegy­ve­ré­hez. Nem csu­pán Ma­gya­ror­szá­gon (a tiszaeszlári per) vagy a cá­ri Oro­szor­szág­ban (a ki­je­vi per), ha­nem Cse­hor­szág­ban is volt ilyen per. Kö­zös for­rá­sa ezek­nek a pe­rek­nek a nép el­ma­ra­dott­sá­gá­ból ere­dő an­ti­sze­mi­tiz­mus, amely sé­rel­me­i­nek, nyo­mo­rá­nak oko­zó­ját a zsi­dó­ság­ban lát­ta. Ilyen vér­vá­di el­já­rást in­dí­tot­tak Polna mor­va­or­szá­gi köz­ség­ben 1899 ta­va­szán egy Hilsner Li­pót ne­vű zsi­dó csa­var­gó el­len. Masaryk hozzáfogott a Hilsner-ügy ta­nul­má­nyo­zá­sá­hoz, és ami­kor meg­győ­ző­dött a vád va­lót­lan­sá­gá­ról, ki­ad­ta hí­res röp­ira­tát a polnai pör­ről. Bécs­ben a bi­ro­dal­mi gyű­lés­ben is fel­ol­vas­ták a röp­ira­tot, és ami­kor új igaz­ság­ügy mi­nisz­ter vál­tot­ta fel a ré­git, aki kész volt új tár­gya­lás ki­tű­zé­sé­re, an­ti­sze­mi­ta prog­ra­mok rob­ban­tak ki Cse­hor­szág­ban, s az ül­dö­zöt­tek ne­ve mel­lett vissz­hang­zik a Masaryk név is. Gyű­lö­let­tel ki­ál­toz­ták, hogy „zsi­dó­bé­renc”, aki el­árul­ta a cseh nem­ze­ti füg­get­len­ség esz­mé­jét és be­állt a zsi­dók zsold­já­ba. A saj­tó­harc­ban a nagy cseh la­pok nem köz­lik Masaryk cik­ke­it, mi­re Bécs­ben és Ber­lin­ben je­len­te­ti meg írá­sa­it és cá­fol­ja a vér­vád me­sé­jét. Egész Eu­ró­pá­ban is­mert lesz a polnai eset.Volt bá­tor­sá­ga még be­te­gen is el­men­ni a prá­gai egye­tem­re az el­le­ne tün­te­tő di­á­kok kö­zé és ki­je­len­te­ni: „Azért lép­tem fel a polnai ügy­ben, mert a kle­ri­ká­lis an­ti­sze­mi­tiz­must nem­ze­ti ve­sze­de­lem­nek tar­tom.” Éve­kig tar­tott a hecc­kam­pány el­le­ne és csak a mun­kás­ság állt mel­let­te iga­zán.
Masaryk hí­re el­ju­tott Bu­da­pest­re is, ahol a ma­gyar prog­res­­szió fel­fi­gyelt te­vé­keny­sé­gé­re. „Po­li­gá­mia és mo­no­gá­mia” cí­mű ta­nul­má­nyát a „Nő és a Tár­sa­da­lom” ne­vű bu­da­pes­ti fo­lyó­irat 1908. évi jú­li­u­si és szep­tem­be­ri szá­mai je­len­tet­ték meg. Kü­lö­nö­sen nagy te­kin­télyt szer­zett a ma­gyar fő­vá­ros­ban an­ti­al­ko­ho­lis­ta te­vé­keny­sé­gé­vel és az e té­ren foly­ta­tott tu­do­má­nyos, fel­vi­lá­go­sí­tó agi­tá­ci­ós mun­ká­já­val. „Eti­ka és al­ko­ho­liz­mus” cí­mű ta­nul­má­nyát Ko­rá­nyi Emil for­dí­tot­ta ma­gyar­ra. A mint­egy egy ív ter­je­del­mű bro­sú­rát Bu­da­pes­ten 1910-ben az Al­ko­hol­el­le­nes Egye­sü­le­tek Or­szá­gos Li­gá­já­nak ki­ad­vá­nyai so­ro­zat­ban je­len­tet­ték meg. – „A mi szá­za­dunk a ter­mé­szet­tu­do­mány­ok ko­ra. Az élet fel­tét­ele­i­nek tu­do­má­nyos meg­ál­la­pí­tá­sa után most a fel­té­te­lek le­he­tő meg­kön­­nyí­té­se és el­vi­sel­he­tőb­bé té­te­le a tu­do­mány s a gya­kor­la­ti po­li­ti­ka leg­ége­tőbb gond­ja.” A fen­ti meg­ál­la­pí­tá­sok­kal kez­di Masaryk az írá­sát. A to­váb­bi­ak so­rán az al­ko­ho­liz­mus és az er­kölcs kö­zöt­ti ös­­sze­füg­gé­se­ket tag­lal­ja. A mo­dern eti­ka el­íté­li az al­ko­ho­liz­must, mert meg­gyen­gí­ti, el­tom­pít­ja a fel­fo­gó­ké­pes­sé­get, a gon­dol­ko­dást, az in­di­vi­duum cse­lek­vő­ké­pes­ség­ét. Masaryk fel­is­me­ri az al­ko­ho­liz­mus ál­ta­lá­nos tár­sa­dal­mi ve­szé­lyes­sé­gét. Mint ír­ja: „Az al­ko­ho­liz­mus a tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai egyen­lő­ség és sza­bad­ság el­len­sé­ge, az al­ko­ho­liz­mus a de­mok­rá­ci­á­val is el­len­té­tes…, mert az egyik ol­da­lon meg­va­ló­sul a tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai meg­kö­tött­ség és rab­szol­ga­ság, a má­si­kon a min­de­ne­ket le­igáz­ni vá­gyó ki­zsák­má­nyo­lás.”
Masaryk ma­gyar ki­ad­vá­nyai jó aján­ló­le­ve­let je­len­tet­tek a cseh tu­dós­nak a bu­da­pes­ti út szá­má­ra. A Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság meg­hí­vá­sá­ra 1910-ben ér­ke­zett Bu­da­pest­re, hogy ott a Re­form Klub va­cso­rá­ján köz­vet­len esz­me­cse­re foly­tán is­mer­ked­hes­sen meg a ma­gyar ra­di­ká­lis ér­tel­mi­ség egy cso­port­ja a ne­ves cseh po­li­ti­kus­sal és tu­dós­sal. Nem a po­li­ti­kust, az oszt­rák bi­ro­dal­mi ta­nács tag­ját hív­ták meg, ha­nem azt a tu­dóst, aki köz­re­mű­kö­dött a Dvùr Králové-i és a Zelená hora-i kéz­irat­ok le­lep­le­zé­sé­ben, ki­állt a tu­do­má­nyos ku­ta­tás sza­bad­sá­ga mel­lett és a na­ci­o­na­lis­ta-an­ti­sze­mi­ta ár el­len úsz­va bát­ran vál­lal­ta a „zsi­dó­bé­renc”-ség vád­ját a polnai vér­vád-ügy re­ví­zi­ó­ja ér­de­ké­ben írt röp­ira­tá­val. A fi­a­tal ma­gyar ra­di­ká­lis ér­tel­mi­ség azt a prá­gai egye­te­mi ta­nárt kö­szön­töt­te, aki­nek fi­lo­zó­fi­ai és szo­ci­o­ló­gi­ai mun­kás­sá­ga ki­vál­tot­ta a ma­gyar prog­res­­szív ér­tel­mi­ség tisz­te­le­tét és el­is­me­ré­sét.
Vámbéry Rusz­tem vis­­sza­em­lé­kez­ve Masaryk bu­da­pes­ti lá­to­ga­tá­sá­ra, egyik ta­nul­má­nyá­ban Masarykot a ma­gyar Pulszky Ágos­ton­hoz ha­son­lít­ja, aki ha­zánk­ban úgy­szin­tén Hume, Comte és Spenzer fi­lo­zó­fi­á­já­nak az is­mer­te­té­sé­vel vég­zett hasz­nos te­vé­keny­sé­get. Vámbéry Masaryk szo­ci­o­ló­gi­á­já­ról írt ta­nul­má­nyá­ban ös­­sze­ha­son­lít­ja tu­do­má­nyos te­vé­keny­sé­gét a szá­zad­for­du­ló Ma­gya­ror­szá­gá­nak a Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság kö­rül cso­por­to­su­ló tag­ja­i­val. Vé­le­mé­nye sze­rint Som­ló Bódogékat ugyan­az a po­zi­ti­viz­mus jel­leme­zte, mint a masaryki gon­do­lat­kört. Vámbérytől tud­hat­juk meg, hogy Masaryknak a tör­té­nel­mi ma­te­ri­a­liz­mus­ról írt bí­rá­la­ta (Die philosphischen und soziologischen Grundlagen des Mar­xiz­mus) hoz­ta kö­zel a ma­gyar pol­gá­ri ra­di­ká­lis fi­a­ta­lo­kat a ne­ves cseh pro­fes­­szor­hoz. „Tő­le ta­nul­tuk meg – ír­ja Vámbéry –, ho­gyan le­het Mar­xon át Marx fö­lé emel­ked­ni. Ab­ban az örök küz­de­lem­ben, amely az anyag és a gon­do­lat kö­zött fo­lyik, Masaryk a gon­do­lat mel­lé állt… és az egyén­nek, mint a gon­do­lat ki­fe­je­ző­jé­nek mél­tó he­lyet kö­ve­tel a tár­sa­da­lom­ban.” Ha­bár Vámbéry bár­men­­nyi­re is túl­ér­té­ke­li Masaryk tu­do­má­nyos mun­kás­sá­gá­nak je­len­tő­sé­gét, kü­lö­nö­sen szo­ci­o­ló­gi­ai te­vé­keny­sé­gét, azért ő is meg­ál­la­pít­ja, hogy Masaryk a szo­ci­o­ló­gia mű­ve­lői közt nem sze­re­pel mint „rend­szer­ala­pí­tó”. Elem­zé­sét vé­gül is az­zal az ér­de­kes ös­­sze­ha­son­lí­tás­sal zár­ja, hogy mi­ként Mazzini és Kos­suth – mind­ket­ten a nem­ze­ti esz­me eu­ró­pai mé­re­tű kép­vi­se­lői – tör­té­nel­mi hi­va­tá­suk be­te­tő­zé­sét az Egye­sült Eu­ró­pai Ál­la­mok­ban és a Du­nai Kon­fö­de­rá­ci­ó­ban – te­hát nem­zet­kö­zi (ma így mond­hat­nánk: szupranacionális, V. K.) ese­mé­nyek­ben – ta­lál­ták meg. Masaryk is azt val­lot­ta, hogy „az ál­ta­lá­nos fö­de­ra­liz­mus az em­be­ri­ség­nek egyet­len ér­tel­mes cél­ja.” (Vámbéry Rusz­tem: Masaryk szo­ci­o­ló­gi­á­ja. Masaryk G. T. éle­te, mű­kö­dé­se és ha­tá­sa. Bratislava, 1930, 59–64.1.)
Vámbéryn kí­vül Jászi, Kár­olyi és má­sok is fog­lal­koz­tak – ha csak uta­lás­sze­rű­en is – Masaryk és a ko­ra­be­li ma­gyar prog­res­­szió kap­cso­la­ta­i­val; sőt Luk­ács György is fi­gyel­met szen­telt sze­mé­lyé­nek. Ezek­ben az uta­lá­sok­ban a cseh és a ma­gyar tár­sa­da­lom kö­zöt­ti ös­­sze­ha­son­lí­tás alap­ján azt a vég­kö­vet­kez­te­tést ol­vas­hat­juk, hogy Masarykék mö­gött ott állt az erős gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai po­zí­ci­ók­ban lé­vő cseh pol­gár­ság, va­la­mint a pol­gá­ri ér­tel­mi­ség, akik ma­gu­ké­vá tet­ték az if­jú­ cse­hek nem­ze­ti tö­rek­vé­se­it. Míg Ma­gya­ror­szá­gon Jászi Osz­kár és cso­port­ja a ma­gyar pol­gár­ság gyen­ge­sé­ge kö­vet­kez­té­ben nem tá­masz­kod­ha­tott ilyen tár­sa­dal­mi bá­zis­ra. Po­li­ti­kai erő­vé a füg­get­len­sé­gi 48-as párt bal­szár­nya, a Kár­olyi-párt csak egy vesz­tes há­bo­rú után vál­ha­tott. Ma­ga Kár­olyi ír­ja önk­ri­ti­ku­san vis­­sza­em­lé­ke­zé­sé­ben, hogy ne­kik nem volt meg az a po­li­ti­kai vo­na­luk és éles­lá­tá­suk, amely Masarykot a há­bo­rú ki­tö­ré­se után kül­föld­re ve­zet­te és a cseh nem­ze­ti el­len­ál­lás ve­ze­tő­jé­vé tet­te.
Masaryk bu­da­pes­ti út­ját meg­elő­ző­en már évek óta kap­cso­la­tot tar­tott a fi­a­tal szlo­vák ér­tel­mi­ség Prá­gá­ban ta­nu­ló cso­port­já­val, akik köz­vet­le­nül tá­jé­koz­tat­ták őt a ma­gyar­or­szá­gi hely­zet­ről és a szlo­vák­ság prob­lé­má­i­ról. Masarykot te­kin­tik szel­le­mi ve­zé­rük­nek. Õk ala­pít­ják meg a Hlas (Hang) cí­mű fo­lyó­ira­tot, és ké­sőbb je­len­tős sze­re­pet ját­sza­nak a cseh­szlo­vák egy­ség lét­re­ho­zá­sá­ban. Õk is meg­hív­ják ma­guk kö­zé Masarykot, aki az 1911-ben a szlo­vák ér­tel­mi­ség előtt tar­tott elő­adá­sá­ban a cseh­szlo­vák köl­csö­nös­sé­get hir­det­te. Ez az ún. hlasista ér­tel­mi­ség nyíl­tan cseh­ba­rát és ma­gyar­el­le­nes prog­ram­já­val cél­tu­da­to­san küzd Masaryk ol­da­lán a két nyelv­ro­kon nép kö­zös ha­zá­ja meg­te­rem­té­sé­ért.
A hu­sza­dik szá­zad ele­jén ter­mé­sze­te­sen mind­er­ről még nem esik szó. Masaryk kon­cep­ci­ó­já­ban egy olyan, a Palacký-hagyaték szel­le­mé­ben de­mok­ra­ti­kus ala­pok­ra he­lye­zett Mo­nar­chia sze­re­pel, ahol a több­sé­gi szláv né­pek­nek – és el­ső­sor­ban a cse­hek­nek – kell meg­sze­rez­ni­ük az irá­nyí­tást. En­nek ér­de­ké­ben igyek­szik Masaryk be­fo­lyá­sol­ni a bé­csi kül­po­li­ti­kát. Ter­ve­i­ben úgy kí­ván­ná meg­erő­sí­te­ni a Mo­nar­chia nem­zet­kö­zi po­zí­ci­ó­it, hogy a csá­szá­ri Né­met­or­szág és a cá­ri Orosz­or­szág fe­lől fe­nye­ge­tő nyo­mást egy erő­tel­jes an­gol ori­en­tá­ci­ó­val el­len­sú­lyoz­ná. Szán­dé­ka ek­kor tel­je­sen meg­egye­zik az an­gol nagy­tő­ke ér­de­ke­i­vel és a brit kölpolitika tö­rek­vé­se­i­vel. A Forein Office és a ve­ze­tő an­gol pub­li­cis­ták Masaryk sze­mé­lyét al­kal­mas­nak lát­ják e ter­vek meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. Wickham Steed és Seton Watson (írói ne­ve Scotus Viator) an­gol új­ság­írók és az ame­ri­kai Charles Crane (Wilson sze­mé­lyes is­me­rő­se!) nyit­ják meg Masaryk szá­má­ra a ka­put az an­gol és ame­ri­kai la­pok­hoz, egye­sü­le­tek­hez, sőt a kor­má­nya­ik­hoz is.
A Mo­nar­chi­án be­lü­li és egy­ben nem­zet­kö­zi kap­cso­la­ta­it is meg­erő­sí­ti, hogy 1907-ben Masaryk fel­lép a vá­lasz­tá­so­kon és Drtinával együtt győ­zel­met arat­va a cseh re­a­liz­mus prog­ram­já­val, is­mét tag­ja le­het a bé­csi par­la­ment­nek. Ne­ve a zág­rá­bi és a bé­csi pe­rek­kel a nem­zet­kö­zi ér­dek­lő­dés elő­te­ré­be ke­rül. Mind­két ügy­nek akadt ma­gyar vo­nat­ko­zá­sa is. Zág­ráb­ban 1909-ben ha­za­áru­lás­sal vá­dol­tak 53 hor­vát ér­tel­mi­sé­git és pa­rasz­tot. Ki­de­rült, hogy ma­gyar ágen­sek ok­ira­tot ha­mi­sí­tot­tak a ter­hük­re. A ki­vég­zés ve­szé­lye fe­nye­get­te őket. Ko­ráb­bi jó dél­szláv kap­cso­la­ta­i­ra va­ló te­kin­tet­tel kér­ték Masarykot, men­jen el Zág­ráb­ba. Nem tér­he­tett ki a fel­ké­rés elől, le­uta­zott, je­len volt a per­nél, és je­len­té­se alap­ján a bi­ro­dal­mi ta­nács meg­sem­mi­sí­tet­te az íté­le­tet. A má­sik bot­rány a Friedjung-ügy volt. Ez a ne­ves oszt­rák tör­té­nész ha­mis ok­má­nyo­kat ho­zott nyil­vá­nos­ság­ra, amel­­lyel az Auszt­ria-el­le­nes szerb üzel­me­ket akar­ta bi­zo­nyí­ta­ni. Csak­ha­mar ki­de­rült, hogy az ok­má­nyok ha­mi­sak. Supilo hor­vát kép­vi­se­lő el­árul­ta Masaryknak, hogy a ha­mi­sí­tás mö­gött Aerenthal kül­ügy­mi­nisz­ter és Forgách kö­vet ügy­nö­kei áll­nak. Masaryk be­bi­zo­nyí­tot­ta a ha­mi­sí­tást. E két ügy­ben ját­szott po­zi­tív sze­re­pé­vel Masaryk rend­kí­vül nagy te­kin­télyt szer­zett a dél­szláv po­li­ti­kai kö­rök­ben, akik az el­ső vi­lág­há­bo­rú és a Pá­rizs-kör­nyé­ki bé­kék idő­sza­ká­ban az új ál­lam, Cseh­szlo­vá­kia szá­má­ra elő­nyö­sen vi­szo­noz­ták ezt az „igaz­ság baj­no­ká­nak”.
A vi­lág­há­bo­rú ki­tö­ré­se előtt – hang­sú­lyoz­zuk – Masaryk kon­cep­ci­ó­já­ban fel sem me­rült az Auszt­ri­á­tól va­ló el­sza­ka­dás gon­do­la­ta. Sőt: nem­csak kül­po­li­ti­ka­i­lag, ha­nem bel­po­li­ti­kai té­ren is a Mo­nar­chia meg­szi­lár­dí­tá­sát óhaj­tot­ta. Hí­ve volt az Ang­li­á­val és Fran­ci­a­or­szág­gal ki­épí­ten­dő együtt­mű­kö­dés­nek és a bi­ro­da­lom de­mok­ra­ti­kus át­ala­kí­tá­sá­nak, pol­gá­ri re­for­mo­kat kí­ván­va. A há­bo­rú ki­tö­ré­se után, mi­e­lőtt emig­rált, szük­sé­ges­nek tar­tot­ta, hogy még egy kí­sér­le­tet te­gyen az oszt­rák hi­va­ta­los kö­rök­nél a cseh au­to­nó­mia ki­har­co­lá­sa ér­de­ké­ben. Mi­u­tán meg­győ­ző­dött ar­ról, hogy a há­bo­rús „győ­zel­mek­től” meg­kó­tya­go­so­dott bé­csi szol­da­tesz­ká­tól sem­mi jót nem vár­hat né­pe szá­má­ra, csak ak­kor szán­ta el ma­gát a „Pereat Austria et fi­at justicia!” (Pusz­tul­jon Auszt­ria és győz­zön az igaz­ság!) ki­mon­dá­sá­ra.
„Az a prog­ram, ame­lyet Masaryk egy rot­ter­da­mi szál­lo­dá­ban fej­tett ki előt­tem egy tit­kos meg­be­szé­lé­sen 1914 ok­tó­be­ré­ben – ír­ja Seton Watson e sors­dön­tő ta­lál­ko­zó­ról –, 1918 ok­tó­be­ré­ben csak­nem az utol­só sza­vá­ig meg­va­ló­sult…” Ugyan­csak e skót pub­li­cis­ta ál­la­pít­ja meg Masarykról, hogy „nincs még egy ha­son­ló fe­le­lős­sé­gű ál­lam­fér­fi Eu­ró­pá­ban, aki olyan szé­les­kö­rű­en és vi­lá­go­san meg­ha­tá­roz­ta az ál­ta­lá­nos po­li­ti­kát, nem­csak a cse­het, ha­nem az eu­ró­pa­it is.”
Te­hát Masaryk 1914 őszén már kész ter­vek­kel uta­zott ki Hol­lan­di­á­ba, amely­nek lé­nye­ge: Auszt­ria-Ma­gyar­or­szág szét­zú­zá­sa és Kö­zép-Eu­ró­pa át­ala­kí­tá­sa. Seton Watson Masaryk em­lék­ira­tát el­jut­tat­ta a szö­vet­sé­ges kor­má­nyok lon­do­ni kép­vi­se­le­te­i­hez és ez­zel meg­in­dult a cseh emig­rá­ció gé­pe­ze­te. Ré­gi és új ba­rá­ta­it moz­gó­sít­va, Masaryk Ola­sz-or­szág­ba uta­zott és foly­ta­tott fon­tos tár­gya­lá­so­kat, majd on­nan Genf­be ment. Nyu­gat-eu­ró­pai uta­zá­sa­it az oszt­rák kon­zul tud­tá­val, le­gá­li­san, sza­bá­lyos út­le­vél­lel tet­te meg. Szin­te hi­he­tet­le­nül hang­zik, hogy a Habs­burg Bi­ro­da­lom par­la­ment­jé­nek egyik kép­vi­se­lő­je a ha­tó­sá­gok tud­tá­val utaz­gat az eu­ró­pai ál­la­mok­ban, szö­vi a szá­la­kat az el­len­sé­ges dip­lo­má­ci­á­val a Mo­nar­chia fel­osz­la­tá­sá­ról, és a ko­ra­be­li oszt­rák kém­szol­gá­lat és el­há­rí­tás er­ről mit sem tu­dott!

Masaryk em­lék­ira­ta – amely alap­ját ké­pez­te a Cseh­szlo­vá­kia lét­re­ho­zá­sá­ért foly­ta­tott harc­nak – kon­cep­ci­ó­já­ban egye­sí­tet­te az ál­lam­jo­gi, a tör­té­nel­mi és a ter­mé­szet­jo­gi el­ve­ket, va­gyis nem tar­tot­ta ma­gát a Cseh Ki­rály­ság tör­té­nel­mi ha­tá­ra­i­hoz. A „ter­mé­szet­jog” alap­ján Észak-Ma­gya­ror­szá­got – Szlo­vá­ki­át – is hoz­zá kí­ván­ta csa­tol­ni az új ál­lam­ala­ku­lat­hoz. A cseh emig­rá­ció ké­sőb­bi ter­vei is ra­gasz­kod­tak az ún. Szlo­vá­kia Cse­hor­szág­hoz csa­to­lá­sá­hoz, és a há­bo­rú vé­gén – Masaryk ame­ri­kai tár­gya­lá­sa­i­nak ered­mé­nye­kép­pen – be­je­len­tet­ték igé­nye­i­ket Kár­pát­al­já­ra is.
A négy há­bo­rús évet Masaryk – kü­lön­bö­ző anya­gi for­rá­sok (fő­leg ame­ri­kai cse­hek és szlo­vá­kok ada­ko­zá­sai, elő­adás-ho­no­rá­ri­u­mok stb.) fel­hasz­ná­lá­sá­val – Eu­ró­pa, Ázsia, Ame­ri­ka egyes vá­ro­sa­i­ban él­te vé­gig. 1914 de­cem­be­ré­től 1915 ja­nu­ár­já­ig Ró­má­ban, utá­na szep­tem­be­rig Genf­ben, 1915 szep­tem­be­re és 1917 má­ju­sa kö­zött Pá­rizs­ban és Lon­don­ban, majd 1917 má­ju­sa és 1918. áp­ri­lis 1-je kö­zött Péterváron, Moszk­vá­ban, Ki­jev­ben és Vladivosztokban tar­tóz­ko­dott. Az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból 1918 de­cem­be­ré­ben ér­ke­zett ha­za, te­hát már a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság meg­ala­ku­lá­sa után. A cseh ál­lam­fér­fi ezt a ha­tal­mas és fá­rasz­tó útiprogramját – amely te­le volt iz­gal­mas tár­gya­lá­sok­kal, fon­tos dip­lo­má­ci­ai-po­li­ti­kai meg­be­szé­lé­sek­kel, pro­pa­gan­da-elő­adá­sok­kal – 64 és 68 éves ko­rá­ban bo­nyo­lí­tot­tak le. Leg­kö­ze­leb­bi mun­ka­tár­sa Beneš lett, aki fi­a­ta­los hév­vel és rend­kí­vü­li szí­vós­ság­gal ve­tet­te be­le ma­gát a mun­ká­ba. A szer­ve­zés­től a kons­pi­rá­ci­ó­ig nem is­mert fá­radt­sá­got és nem vá­lo­ga­tott az esz­kö­zök­ben sem. Pá­rizs ju­tott Benešnek, ahol a tri­um­vi­rá­tus har­ma­dik tag­já­val, a szlo­vák Milan Rastislav Štefánikkal dol­go­zott együtt. Masarykék fá­rad­ha­tat­lan te­vé­keny­sé­gé­nek kel­lő nyo­ma­té­kot adott a fő­leg cseh ha­di­fog­lyok­ból szer­ve­zett, a há­bo­rú vé­gén mint­egy 90 ezer fő­re be­csül­he­tő orosz­or­szá­gi lé­gió, amely­nek az orosz for­ra­da­lom el­le­ni, el­len­for­ra­dal­mi fel­lé­pé­sét az an­tant­ha­tal­mak öröm­mel üd­vö­zöl­ték. Ez a lé­gió 1917. már­ci­us 20-án ki­ki­ál­tot­ta az önál­ló Cseh­szlo­vá­ki­át és a pá­ri­zsi Cseh Nem­ze­ti Ta­ná­csot fo­gad­ta el ide­ig­le­nes kor­mány­nak.
Masaryk – akit po­li­ti­kai hí­re még a vi­lág­há­bo­rú előtt meg­elő­zött a nyu­ga­ti or­szá­gok­ban – az an­tantha­tal­mak ve­ze­tő ál­lam­fér­fi­a­it sok fon­tos kér­dés­ben ké­pes volt be­fo­lyá­sol­ni. Jászi Osz­kár – aki­nek né­ze­tei a kis nem­ze­tek prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sá­ról sok te­kin­tet­ben el­tér­tek Masarykétól – hi­telt ér­dem­lő­en ál­la­pí­tot­ta meg, hogy „Wilson el­nök po­li­ti­ká­já­ra, ezen po­li­ti­ka irány­el­ve­i­re, sőt rész­le­te­i­re ta­lán sen­ki­nek nem volt ak­ko­ra be­fo­lyá­sa, mint Masaryk el­nök­nek.” (Jászi Osz­kár: Masaryk el­nök ta­ní­tá­sai. Masaryk G. T. éle­te, mű­kö­dé­se és ha­tá­sa. Bratislava, 1930, 76.1.)
Az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban ki­ala­kí­tott kon­cep­ci­ó­ját a leg­ki­ér­lel­teb­ben és a leg­át­fo­gób­ban „Az új Eu­ró­pa” c. írá­sá­ban fej­tet­te ki. (Nová Europa. Stanovisko slovanské. Praha, 1920.) Írá­sá­nak egy ré­sze elő­ször az orosz­or­szá­gi Èeskoslovenský dìlníkben je­lent meg foly­ta­tá­sok­ban 1918. áp­ri­lis 16-tól, majd 1918 ok­tó­be­ré­ben an­gol és fran­cia nyel­vű ki­ad­vány ké­szült be­lő­le. Ok­fej­tés­ének egyik ve­zér­fo­na­la, hogy iga­zol­ja a kis­ál­la­mok lét­jo­go­sult­sá­gát, il­let­ve új kis­ál­la­mok meg­ala­kí­tá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gét. Úgy vé­le­ke­dett, hogy a kis nem­ze­tek­re a fő­ve­szélyt a né­met im­pe­ri­a­liz­mus, a pángermanizmus je­len­ti. Míg Kö­zép- és Ke­let-Eu­ró­pá­ban e kis nem­ze­tek­nek az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia és az eu­ró­pai Tö­rök­or­szág áll út­juk­ban, ame­lyek be­fo­lyá­sol­ha­tó szö­vet­sé­ge­sei Né­me­tor­szág­nak. Ezért kell e sok­nem­ze­ti­sé­gű ál­la­mo­kat fel­szá­mol­ni.
Vé­le­mé­nye sze­rint a nem­ze­ti ál­la­mok ki­ala­kí­tá­sá­nál re­la­tív igaz­sá­gos­ság­ra kell tö­re­ked­ni, ami an­nak az elv­nek az ér­vé­nye­sí­té­sét je­len­ti, hogy mi­nél ke­ve­sebb le­gyen a ki­sebb­ség lét­szá­ma, de ugyan­ak­kor biz­to­sí­ta­ni kell szá­muk­ra a pol­gá­ri (ma úgy mond­hat­nánk: em­be­ri, V. K.) jo­go­kat. Fi­gye­lem­re mél­tó Masaryknak az az el­gon­do­lá­sa, hogy a ha­tá­rok meg­ál­la­pí­tá­sa egyes ese­tek­ben csak ide­ig­le­nes és át­me­ne­ti rend­sza­bály lesz. Ha a né­pek „meg­nyu­god­tak”, ak­kor majd iz­ga­lom nél­kül és ob­jek­tív meg­fon­to­lá­sok alap­ján le­het meg­va­ló­sí­ta­ni a nép­raj­zi és ki­sebb­sé­gi ha­tá­rok ki­iga­zí­tá­sát. Sze­rin­te egyéb­ként az új Eu­ró­pá­ban olyan sza­bad ki­sebb­sé­gek lesz­nek, ame­lyek nagy sze­re­pet fog­nak ját­sza­ni Eu­ró­pa meg­szer­ve­zé­sé­ben s fel­ada­tuk lesz az „iga­zi nem­zet­kö­zi­ség” ki­fej­lő­dé­sét szor­gal­maz­ni. Masaryk új Eu­ró­pá­ja el­le­ne volt a ki­sebb­sé­gi kér­dés át­te­le­pí­tés út­ján tör­té­nő meg­ol­dá­sá­nak. A leg­köz­vet­le­nebb mun­ka­tár­sa, Beneš vi­szont egy ne­gyed­szá­zad múl­tán – mint is­me­re­tes – ép­pen el­len­ke­ző­leg járt el, ami­kor nem­csak a né­met ki­sebb­ség mil­li­ó­it te­le­pí­tet­te ki az or­szág­ból, ha­nem így sze­ret­te vol­na meg­ol­da­ni a ma­gyarkér­dést is.
Az el­ső vi­lág­há­bo­rú után a bé­ke­szer­ző­dé­sek ren­del­ke­zé­sei alap­ján, va­la­mint a Nép­szö­vet­ség gya­kor­la­tá­ban meg­va­ló­sult az a Masaryk ál­tal fel­ve­tett kö­ve­tel­mény, hogy a ki­sebb­sé­gi kér­dést ne te­kint­sék bel­ügy­nek. Lét­re­hoz­ták a Masaryk kö­ve­tel­te dön­tő­bí­ró­sá­got, a nagy­ha­tal­mak a bé­ke­szer­ző­dés­be fog­lal­ták a ki­sebb­ség vé­del­mé­re vo­nat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­ket, va­la­mint kis szö­vet­sé­ge­se­ik­kel ki­sebb­ség­vé­del­mi szer­ző­dést kö­töt­tek. Így Auszt­ria és Cseh­szlo­vá­kia, Né­met­or­szág és Len­gyel­or­szág, va­la­mint Cseh­szlo­vá­kia és Len­gyel­or­szág. Min­den úgy fes­tett, mint­ha tö­ké­le­tes len­ne a ki­sebb­ség­vé­de­lem nem­zet­kö­zi ga­ran­ci­á­ja. A va­ló­ság­ban azon­ban ki­de­rült, hogy a ki­sebb­sé­gi sé­rel­mek nem ol­dód­tak fel, mert a nem­zet­kö­zi fó­ru­mok nem vol­tak ké­pe­sek a prob­lé­mák bé­kés ren­de­zé­sé­re. Masaryk ezt meg is ír­ta egyik fel­jegy­zé­sé­ben, amit a nem­zet­gyű­lés­nek kül­dött, hogy „a pá­ri­zsi bé­ke nem szer­vez­te meg Eu­ró­pát pon­to­san a nem­ze­ti­sé­gi elv alap­ján”. És ké­sőb­bi po­li­ti­kai gon­do­la­ta­i­ban ki­fej­tet­te a nyelv­kér­dés­ről val­lott aláb­bi né­ze­te­it: „A nyelv igen lé­nye­ges ré­sze a nem­ze­ti­ség­nek, de …a mo­dern ál­lam, a de­mok­ra­ti­kus ál­lam szem­pont­já­ból a nyelv­nek fő­kép­pen ad­mi­niszt­rá­ci­ós je­len­tő­sé­ge van. Mi he­lye­sen fog­juk meg­ol­da­ni a nyel­vi és ki­sebb­sé­gi prob­lé­mát, ha a nyel­vi kér­dés nem lesz, mint Auszt­ria-Ma­gya­ror­szá­gon volt, el­ső­sor­ban po­li­ti­kai kér­dés, ha­nem ad­mi­niszt­rá­ci­ós kér­dés­sé vá­lik.” A va­ló­ság­ban csak­ugyan ki­de­rült, hogy a nem­zet­kö­zi fó­ru­mok nem vol­tak ké­pe­sek a prob­lé­mák bé­kés meg­ol­dá­sá­ra. Ak­kor azon­ban még Masaryk nem gon­dol­hat­ta, hogy a ná­ciz­mus elő­re­tö­ré­sé­vel a ná­ci Né­met­or­szág csak esz­köz­ként hasz­nál­ta fel a ki­sebb­sé­gi sé­rel­me­ket egész Eu­ró­pát le­igá­zó ter­vei ér­de­ké­ben. És szö­vet­sé­ge­sei nem kü­lön­bül.
Er­re ép­pen a leg­jel­lem­zőbb pél­da a mün­che­ni po­li­ti­ka ki­kény­sze­rí­té­se Cseh­szlo­vá­ki­á­val szem­ben. Ek­kor már nem ér­vé­nye­sül­tek Masaryk magasztos el­vei. És az utód­ál­lam­ok: Cseh­szlo­vá­kia, Ju­go­szlá­via, Ro­má­nia po­li­ti­kai elit­je ön­ző és na­ci­o­na­lis­ta po­li­ti­ká­juk­kal ar­ra tö­re­ked­tek, hogy a bé­ke­szer­ző­dé­sek­ben ne­kik jut­ta­tott te­rü­le­te­ket meg­tart­has­sák, mi­köz­ben a po­li­ti­kai és a kul­tu­rá­lis el­nyo­más kü­lön­bö­ző esz­kö­ze­it al­kal­maz­ták nem­ze­ti­sé­gi­ek­kel szem­ben. Ter­mé­sze­te­sen be­le­ért­ve a több mint há­rom és fél mil­li­ó­nyi magyarságot is.

* * *

Ami­kor a tu­dós és ál­lam­fér­fi Masaryk négy és fél éves kül­föld­ön foly­ta­tott küz­del­mei után 1918 de­cem­be­ré­ben vis­­sza­tért ha­zá­já­ba, di­a­dal­ma­san vo­nul­ha­tott be a prá­gai vár­ba, mint Kö­zép-Eu­ró­pa új ál­la­má­nak, a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság­nak az el­nö­ke. Kö­zel két év­ti­ze­dig töl­töt­te be ezt a ma­gas tiszt­sé­get és ál­lam­ve­ze­té­sé­ben a leg­gyak­rab­ban em­le­ge­tett esz­me a hu­ma­niz­mus és a de­mok­rá­cia vol­tak. Nem két­sé­ges, hogy olyan ki­emel­ke­dő egyé­ni­ség, mint Masaryk, rá­nyom­ta a bé­lye­gét or­szá­gá­ra. Ha­bár éle­te utol­só éve­i­ben az agg ál­lam­fér­fi meg­le­he­tő­sen el­szi­ge­te­lő­dött a kül­vi­lág­tól. Egyé­ni­sé­ge el­nök­sé­ge alatt át­ha­tot­ta a köz­tár­sa­ság min­den né­pét és tár­sa­dal­mi osz­tá­lyát, a masaryki po­li­ti­ka még­sem ér­vé­nye­sül­he­tett ma­ra­dék­ta­la­nul. En­nek leg­főbb okát ab­ban lel­het­jük, hogy a ki­épült és cent­ra­li­zált cseh­szlo­vák ál­lam­ap­pa­rá­tus és tár­sa­dal­mi-po­li­ti­kai struk­tú­ra sok­kal in­kább a beneši el­kép­ze­lé­sek aka­ra­ta és ha­tal­ma alap­ján jött lét­re. Vé­gig­te­kint­ve Masaryk el­nök or­szág­lá­sán, el­ső­sor­ban azt kí­ván­juk vizs­gál­ni: ho­gyan ér­vé­nye­sült nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ká­ja a ma­gya­rok­kal szem­ben. En­nek a kép­nek a fel­vá­zo­lá­sá­hoz azon­ban min­de­nek­előtt is­mer­nünk kell Masaryk ma­gyar­ság­szem­lé­le­tét.
Masaryk fel­fo­gá­sa a ma­gyar tör­té­ne­lem­ről és Ma­gyar­or­szág sze­re­pé­ről a há­bo­rú évei alatt már nem a tu­dó­sé, ha­nem a po­li­ti­ku­sé volt. Ek­kor és a bé­ke­kö­tést kö­ve­tő­en cik­ke­i­ben, ta­nul­má­nya­i­ban és más meg­nyi­lat­ko­zá­sa­i­ban a ma­gyarkér­dést ki­zá­ró­lag a cseh­szlo­vák ál­lam­ala­pí­tás szem­szö­gé­ből ítél­te meg. Pl. Cseh­szlo­vá­ki­á­ról ki­je­len­tet­te, hogy az „a ré­gi cseh (nagymorva) ál­lam fel­újí­tá­sa; ugyan­is sze­rin­te ere­de­ti­leg a cse­hek és a szlo­vá­kok egy­sé­get al­kot­tak, de a ma­gya­rok Pannonia meg­hó­dí­tá­sá­val a szlo­vá­ko­kat ural­muk alá von­ták. A cse­hek és a szlo­vá­kok egy nép és egy nyel­vük van.” (T. G. Masaryk: A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés. Bratislava, 1935, 138. l.) Fő­leg Az új Eu­ró­pa cí­mű mun­ká­já­ban fog­lal­ko­zik rész­le­te­seb­ben a ma­gyar tör­té­ne­lem cseh és szlo­vák vo­nat­ko­zá­sa­i­val. A cseh­szlo­vák ál­lam je­len­tő­sé­gét mél­tat­va, ki­eme­li Cseh­or­szág és Szlo­vá­kia köz­pon­ti fek­vé­sét Eu­ró­pa cent­ru­má­ban, amel­­lyel gá­tat vet a pán­ger­mán im­pe­ri­a­liz­mus­nak. Tör­té­nel­mi vis­­sza­pil­lan­tá­sá­ban 1526-ig nyúl vis­­sza, „ami­kor Cseh­or­szág personálúnióba lé­pett Auszt­ri­á­val és Ma­gya­ror­szág­gal”. Er­ről az idő­szak­ról sa­já­to­san úgy vé­le­ke­dik, hogy „tu­laj­don­kép­pen csak Szlo­vá­kia ma­radt sza­bad és így ő sze­re­pelt az uni­ó­ban.” A tör­té­nel­mi Ma­gya­ror­szág­nak tö­rök aló­li fel­sza­ba­du­lá­sá­ra – Masaryk sze­rint – „csak Cseh­or­szág és Auszt­ria együt­tes erő­fe­szí­té­se­i­vel” ke­rül­he­tett sor.
A ma­gyar 48-cal és Ma­gyar­or­szág új­ko­ri sze­re­pé­vel kap­cso­lat­ban így vé­le­ke­dik: „Mind a mai na­pig a ma­gya­rok az 1848-i po­li­ti­kai for­ra­da­lom­ból és kü­lö­nö­sen Kos­suth ne­vé­ből él­nek; és még­is már ak­kor is el­nyom­ták a ma­gya­rok az or­szág más né­pe­it.” Majd Cavour-t idé­zi Masaryk, aki sze­rint „a ma­gya­rok küz­de­nek a sa­ját sza­bad­sá­gu­kért, de nem en­ge­dik ér­vé­nye­sül­ni a más sza­bad­sá­gát.”
Ami­kor Masaryk a fen­ti for­má­ban és kor­lá­tok­kal is­me­ri el a ma­gyar­ság sza­bad­ság­sze­re­te­tét, ugyan­ak­kor „igen arisz­tok­ra­ti­kus nép”-nek je­len­ti a ma­gyart – nagy­szá­mú ne­me­se­i­re va­ló te­kin­tet­tel és a du­a­liz­mus alat­ti kor­mány­za­ti rend­szert „oli­gar­chi­kus ab­szo­lu­tiz­mus­nak” mond­ja. Som­má­san el­ma­rasz­tal­ja a ki­egye­zés ko­rá­nak Ma­gya­ror­szá­gát, nem ve­szi fi­gye­lem­be, hogy Eöt­vös és De­ák  nem­ze­dé­ke le­rak­ta – és bi­zo­nyos mér­ték­ben az egész Mo­nar­chi­á­ban elő­moz­dí­tot­ta – a par­la­men­tá­ris rend­szer alap­ja­it. Masaryk el­fo­gult­sá­ga a ma­gyar ural­ko­dó osz­tá­lyok­kal szem­ben olyan fo­kú volt, hogy nem mél­tat­ta fi­gye­lem­re azt az ál­lam­rend­szert, amely­nek tör­vé­nye­sen és in­téz­mé­nye­sen rögzített ural­ko­dó esz­mé­je mo­der­ni­zál­ta a ha­tal­mi ap­pa­rá­tust Ma­gya­ror­szá­gon. Masaryk ké­sőb­bi nyu­gat-eu­ró­pai szö­vet­sé­ge­sei ak­kor úgy vé­le­ked­tek Ma­gya­ror­szág­ról, hogy Eu­ró­pa en­nek az or­szág­nak a ke­le­ti ha­tá­ra­i­nál vég­ző­dik.
Az is tény vi­szont, hogy a du­a­lis­ta kor­szak ké­sőb­bi év­ti­ze­de­i­ben, a szá­zad­for­du­ló tá­ján – ami­kor egy­re-más­ra je­len­nek meg Masaryk tör­té­net­fi­lo­zó­fi­ai mű­vei – Ma­gya­r-or­szá­gon az „egy­sé­ges ma­gyar po­li­ti­kai nem­zet” fik­ci­ó­ja, a ma­gyar nem­ze­ti he­ge­mó­nia nagy­mér­ték­ben csor­bí­tot­ta a li­be­ra­liz­must és fé­kez­te az Auszt­ri­á­val szem­be­ni „füg­get­len­sé­gi” tö­rek­vé­se­ket. A Mo­nar­chia utol­só év­ti­ze­de­i­ben nem csu­pán a ma­gyar po­li­ti­kai ve­ze­tő­ré­teg, ha­nem a füg­get­len­sé­gi el­len­zék is úgy vél­te, hogy a nem­ze­ti­sé­gi ve­szély el­len­sú­lyo­zá­sá­ra csak egy meg­ol­dás kí­nál­ko­zik: a fel­tét­len ra­gasz­ko­dás a Habs­burg-mo­nar­chi­á­hoz, be­hó­do­lás a ki­rá­lyi ha­ta­lom­nak. Mind­eb­ből a ma­gyar bel­po­li­ti­ká­ban a nép­tö­me­gek po­li­ti­kai kö­ve­te­lé­se­i­vel (ál­ta­lá­nos és tit­kos vá­lasz­tó­jog) szem­be­ni ha­tá­ro­zott fel­lé­pés, a nem­ze­ti­sé­gek po­li­ti­kai és kul­tu­rá­lis igé­nye­i­nek a sem­mi­be­vé­te­le kö­vet­ke­zett. Masaryk po­li­ti­kai fel­lé­pé­se ide­jén már nem az Eötvös–Deák-fé­le Ma­gya­ror­szág­gal, ha­nem a két Ti­sza ural­mi vi­szo­nya­i­val ta­lál­ko­zott. Ezért ter­mé­sze­tes, hogy mi­köz­ben az ural­ko­dó nem­zet na­ci­o­na­liz­mu­sa nagy­ra nö­vel­te a nem­ze­ti­sé­gek na­ci­o­na­liz­mu­sát, Masaryk a szlo­vák és más nem­ze­ti­sé­gek po­li­ti­kai cso­port­ja­it tá­mo­gat­ta a ma­gyar kor­mány­zat el­le­ni har­cuk­ban.
Fel­ve­tő­dik a kér­dés: mi­ért nem ala­kult ki a bé­csi cent­ra­liz­mus el­len küz­dő de­mok­ra­ti­kus erők – be­leért­ve Masarykékat is – összmonarchiai ös­­sze­fo­gá­sa a Mo­nar­chia át­épí­té­se ér­de­ké­ben? A Mo­nar­chi­án be­lül mű­kö­dő sze­pa­ra­tis­ta erők, va­la­mint a bal­ol­dal egy­sé­ge nem ked­ve­zett ilyen kö­zös front szer­ve­ző­dé­sé­nek. Ezek­ben a dön­tő évek­ben sem a szo­ci­a­lis­ták in­ter­na­ci­o­na­liz­mu­sa és egy­sé­ges fel­lé­pé­se nem jött lét­re, sem a pol­gá­ri bal­ol­da­lé. A pol­gá­ri ra­di­ka­liz­mus egy­sé­ges front­já­ról nem is be­szél­ve. A de­mok­rá­cia gyen­ge­sé­ge kü­lö­nö­sen a Laj­tán in­nen, Ma­gya­ror­szá­gon volt szem­be­tű­nő. Ha­bár olyan prog­res­­szív szer­ve­zet, mint a Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság, fel­fi­gyelt a cseh pol­gá­ri ér­tel­mi­ség te­vé­keny­sé­gé­re, és – mint em­lí­tet­tük – kö­zü­lük ép­pen Masarykot Bu­da­pest­re hív­ta, sőt két elő­adá­sát nyom­ta­tás­ban is meg­je­len­tet­te, szer­ve­zett kap­cso­lat nem jött lét­re a ma­gyar és a cseh pol­gá­ri ér­tel­mi­ség leg­jobb­jai kö­zött. Ami­kor vi­szont a há­bo­rú ki­élez­te a ma­gyar és nem ma­gyar né­pek, nem­ze­ti­sé­gek köz­ti el­len­té­te­ket, a ma­gyar prog­res­­szió – be­leért­ve Kár­olyi Mi­hályt is – csak il­lú­zi­ó­kat ker­ge­tett, ami­kor a wilsoni pon­tok­ra és a de­mok­ra­tiz­mus­ra hi­vat­ko­zott. Még Masaryk is azok kö­zé a po­li­ti­ku­sok kö­zé tar­to­zott, aki a győz­te­sek nyel­vén be­szélt a le­győ­zöt­tek­kel.
Masaryk a ma­gyar na­ci­o­na­liz­mus és nem­ze­ti­sé­gi el­nyo­más el­le­ni har­cá­ról a há­bo­rú utá­ni évek­ben lep­le­zet­le­nül ki­je­len­tet­te: „Ezt a ve­sze­del­met fel­is­mer­ték a fran­ci­ák, an­go­lok és ame­ri­ka­i­ak, és őszin­tén be­val­lom, kül­föl­di mun­kám­nak nagy ré­szét az tet­te, hogy ezt a kér­dést az entente né­pe­i­vel meg­ér­tes­sem. Nagy ré­szem van en­nek a po­li­ti­ká­nak a meg­bé­lyeg­zé­sé­ben. Ez azon­ban nem­csak em­be­ri jo­gom, ha­nem em­be­ri kö­te­les­sé­gem is volt.” (T. G. Masaryk: A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés. Bratislava, 1935, 1921. 1.)
A po­li­ti­kai, dip­lo­má­ci­ai csa­ták­ban tel­jes győ­zel­met ara­tott Masaryk ép­pen ak­kor tért ha­za Prá­gá­ba és lá­tott hoz­zá ál­lam­fői te­en­dő­i­hez, ami­kor az egy­ko­ri esz­me­tár­sa­it is ma­gá­ban fog­la­ló ma­gyar pol­gá­ri de­mok­ra­ti­kus rend­szer sú­lyos vál­sá­gát él­te. Kár­olyi, Jászi és tár­sai azon­ban nem csu­pán a wilsonizmusban csa­lód­tak, ha­nem a teg­na­pi elv­ba­rát Masarykban is, aki sem­mi­fé­le er­köl­csi vagy po­li­ti­kai se­gít­sé­get nem nyúj­tott a sú­lyos bel- és kül­po­li­ti­kai ba­jok­kal küz­dő Kár­olyi-re­zsim­nek. Vi­szont egy csa­pás­ra meg­vál­to­zott a hely­zet Prá­gá­ban, ami­kor 1919 ta­va­szán a ta­nács­ha­ta­lom, a ma­gyar pro­le­ta­ri­á­tus ra­gad­ta ma­gá­hoz a ha­tal­mat Ma­gya­ror­szá­gon. Masaryk ugyan – a forradalmasodó cseh mun­kás­ság­ra va­ló te­kin­tet­tel – 1919. áp­ri­lis 3-án nyil­vá­no­san biz­to­sí­tot­ta a szo­ci­a­lis­ta ve­ze­tő­ket, hogy szó sem le­het a Ma­gyar Ta­nács­köz­tár­sa­ság el­le­ni in­ter­ven­ci­ó­ban va­ló rész­vé­tel­ről, köz­ben a prá­gai had­ügy­mi­nisz­té­ri­um an­tant tisz­tek irá­nyí­tá­sá­val ti­tok­ban dol­go­zott a tá­ma­dás elő­ké­szí­té­sén. A cseh pol­gá­ri saj­tó pe­dig a ma­gyar fegy­ve­res tá­ma­dá­sok­ról szó­ló ko­hol­má­nyok­kal be­fo­lyá­sol­ta a köz­vé­le­ményt az in­ter­ven­ció ér­de­ké­ben. Is­me­re­tes, hogy er­re az in­ter­ven­ci­ó­ra csak­ha­mar sor ke­rült, és jel­lem­ző a cseh bur­zso­á­zia ét­vá­gyá­ra, hogy Salgótartjánon kí­vül Vác és Mis­kolc Cseh­szlo­vá­ki­á­hoz tör­té­nő el­csa­to­lá­sát is ter­vez­te. Egy 1954-ben pub­li­kált tit­kos cseh ok­mány sze­rint ma­ga Masaryk így fo­gal­maz­ta meg a Ma­gyar Ta­nács­köz­tár­sa­ság­gal szem­be­ni nagyratörő cél­ja­it:
1. El­fog­lal­juk a du­nán­tú­li te­rü­le­tek ránk néz­ve fon­tos kör­ze­te­it…
2. Az Ipoly­tól kezd­ve a Du­na men­tén egé­szen Vá­cig és in­nen egye­nes vo­nal­ban a de­mar­ká­ci­ós vo­na­lig.
3. El­fog­lal­juk Bu­da­pes­tet, és kény­sze­rít­jük a ma­gya­ro­kat, hogy min­den kárt és költ­sé­get fi­zes­se­nek meg. Elő­leg­kép­pen moz­do­nyo­kat, va­go­no­kat, a du­nai flot­til­lát és ha­di­anya­got ve­szünk el tő­lük. Eze­ket a ter­ve­ket ter­mé­sze­te­sen jó­vá­hagy­at­nánk az an­tant­tal… (Ok­má­nyok T. G. Masaryk nép- és nem­zet­el­le­nes po­li­ti­ká­já­ról. Bratislava, 1954, 50–53. l.)
Más kér­dés, hogy az an­tant ál­tal is tá­mo­ga­tott cseh im­pe­ri­a­lis­ta mo­hó­ság ter­ve­it csí­rá­já­ban meg­hi­ú­sí­tot­ta a Ma­gyar Vö­rös Had­se­reg, amely a di­a­dal­mas észa­ki had­já­rat­ban Bártfáig űz­te a cseh­szlo­vák el­len­for­ra­dal­mi csa­pa­to­kat.
A tri­a­no­ni bé­ke­szer­ző­dés meg­kö­té­se utá­ni évek­ben – a fen­ti­ek el­le­né­re – még­is csak Masaryk volt az, aki bé­kü­lé­keny hang­ne­met igye­ke­zett meg­üt­ni Ma­gyar­or­szág és a Cseh­szlo­vá­ki­á­hoz csa­tolt ma­gyar ki­sebb­ség fe­lé. „Nemcsak meg­ér­tem a ma­gya­ro­kat – je­len­tet­te ki –, ha­nem együtt is ér­zek ve­lük. Tel­je­sen ért­he­tő, hogy fáj – igen, is­mét­lem, hogy fáj ne­kik –, hogy tör­té­nel­mi ne­ve­ze­tes­sé­gű ezer­éves ha­zá­juk ös­­sze­om­lott. Ezen azon­ban nem le­het vál­toz­tat­ni. A ma­gya­rok­nak be­le kell nyugodniok. A mai hely­zet­hez kell alkalmazkodniok, ha eb­ben az ál­lam­ban akar­nak él­ni. (T. G. Masaryk: A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés. I. m. 195. l.)
Masaryk úgy vél­te, ha a ma­gya­rok el­ve­tik a ré­gi, Szent István-i ál­lam­esz­mét és el­fo­gad­ják a sta­tus quót, ak­kor kön­­nyen ki­egyez­het ve­lük. Jól is­mer­ve a ré­gi Mo­nar­chia gaz­da­sá­gi egy­sé­gét, azon­ban ki­je­len­tet­te: „az ezer­éves együtt­élés nyo­ma­it sem le­het egy­sze­rű­en el­tö­röl­ni”. (T. G. Masaryk: A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés. I. m. 193. l.) Ugyan­ak­kor a cseh­szlo­vák–ma­gyar ha­tá­rok­ról és a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés­ről egy­más­nak el­lent­mon­dó ál­lás­pon­tot kép­vi­selt. „El­is­me­rem a nem­ze­ti­sé­gi el­vet és az ön­ren­del­ke­zés jo­gát; de az adott köz­igaz­ga­tá­si vi­szo­nyok mel­lett a nem­ze­tek ke­ve­re­dé­se ré­vén adott ha­tá­ra­ink van­nak…” – je­len­tet­te ki. Majd né­hány sor­ral lej­jebb így fo­gal­maz a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés­ről szó­ló – több­ször idé­zett – mun­ká­já­ban: „Amen­­nyi­ben kö­zös ha­tá­ra­ink van­nak szá­za­dos el­len­sé­ge­ink­kel… kö­te­les­sé­günk a tar­tós bé­ke ér­de­ké­ben, hogy amen­­nyi­re csak le­het, ne­kik ked­ve­zőt­len stra­té­gi­ai ha­tá­ra­ik le­gye­nek.” (I. m. 179. l.) Az ön­ren­del­ke­zé­si elv han­goz­ta­tá­sa egy­fe­lől, majd a stra­té­gi­ai ha­tá­rok nyílt meg­val­lá­sa más­fe­lől a „szá­za­dos el­len­ség­gel” szem­ben, bé­ké­sen meg­fér Masaryk kon­cep­ci­ó­já­ban.
A stra­té­gi­a­i­nak mi­nő­sí­tett cseh­szlo­vák ál­lam­ha­tár­ok vé­del­mé­ben fur­csa mó­don még a ma­gyar nem­ze­ti­ség ér­de­ke­i­nek is te­kin­tet­te el­csa­to­lá­su­kat az anya­or­szág­tól. Úgy vél­te, hogy a ma­gyar ki­sebb­ség kul­tu­rá­li­san nyert a „prevrat”-tal, az ál­lam­for­du­lat­tal. Sze­rin­te ugyan­is a ki­sebb­sé­gi hely­zet „na­gyobb ak­ti­vi­tás­ra ve­zet és a más kör­nye­zet­ben, a más kul­tú­rá­já­val va­ló érint­ke­zés az éle­tet gaz­da­gab­bá te­szi”. Fel­te­vé­sé­nek meg­erő­sí­té­sét lát­ja Mó­ricz Zsig­mond nyi­lat­ko­za­tá­ban, aki a köz­tár­sa­ság­ban tett lá­to­ga­tá­sa után azt ír­ta, hogy Cseh­szlo­vá­ki­á­ban „új­ar­cú ma­gya­ro­kat ta­lált: szo­ci­á­li­san és kul­tú­rá­ban eu­ró­pai ma­gya­ro­kat”. (T. G. Masaryk: A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés, I. m. 190. l.)

Masaryk kon­cep­ci­ó­já­ban a leg­tel­je­sebb mér­ték­ben ös­­sze­fért az im­pe­ri­a­lis­ta bé­kék ré­vén lét­re­jött, sok he­lyütt ál­ta­la is stra­té­gi­a­i­nak mi­nő­sí­tett ha­tá­rok vé­del­me az anya­nyelv­ről és a nem­ze­ti­sé­gi jo­gok­ról val­lott hu­ma­nis­ta, de­mok­ra­ti­kus meg­fo­gal­ma­zá­sok­kal. Ma is idő­sze­rű meg­ál­la­pí­tá­sai kö­zül idéz­het­jük pél­dá­ul, amit a nyelv­ről szól­va így fe­je­zett ki: „Egy nem­zet­nek nyel­vé­től va­ló meg­fosz­tá­sát a lel­ket­len ma­te­ri­a­liz­mus és a po­li­ti­kai me­cha­niz­mus bar­bár­sá­gá­nak tar­tom.” (A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés­ről. I. m. 61.l.)
Ta­lán a legidőtállóbb és ma­nap­ság is ak­tu­á­lis in­te­lem­ként hat ez a masaryki meg­ál­la­pí­tás: „A több­ség­ben lé­vő nép­nek a fel­ada­ta olyan ál­lam­ban, hol nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek van­nak, a ki­sebb­sé­gi hely­ze­tét ma­gá­val a több­ség­gel szem­ben és an­nak hely­ze­tét az ál­lam­ban meg­ér­tés­sel ren­de­zi. Nem sza­bad ar­ra vár­ni, hogy mit akar­nak a ki­sebb­sé­gek, mit kö­ve­tel­nek, mit kí­ván­nak. Az en­ged­mé­nye­ket nem sza­bad meg­szab­ni, hogy mi­lyen han­go­san kö­ve­te­li a ki­sebb­ség az elő­nyö­ket.” (Uo.)
Majd an­nak ér­de­ké­ben, hogy Cseh­szlo­vá­ki­á­ban ki­ala­kul­has­son a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés ren­de­zé­sé­nek pél­da­mu­ta­tó eu­ró­pai mo­dell­je, ezt ja­va­sol­ja: „Ala­po­sab­ban kel­le­ne ta­nul­má­nyoz­nunk, hogy mi­kép­pen ol­dot­ták meg a nem­ze­ti­sé­gi kér­dést más­hol, mint pél­dá­ul Svájc­ban, Bel­gi­um­ban stb. Ab­ban re­mény­ke­dik, hogy „idő­vel si­ke­rül­ni fog a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés ren­de­zé­sé­nek sa­já­tos cseh­szlo­vák mód­ját meg­te­rem­te­ni”.
A fen­ti­ek­ben csak na­gyon sze­mel­vé­nye­sen is­mer­tet­tem Masaryknak a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés­ről val­lott né­ze­te­it. Mind­er­ről bő­ven és sok­szor volt al­kal­ma nyi­lat­koz­ni. Ma­gyar kül­dött­sé­gek, kül­föl­di sze­mé­lyi­sé­gek prá­gai el­nö­ki au­di­en­ci­ái, va­la­mint az ál­lam­el­nök 1921-ben és 1930-ban tett szlo­vá­ki­ai és kár­pát­al­jai lá­to­ga­tá­sai al­kal­má­val ke­rült sor ezek­re a meg­nyi­lat­ko­zá­sok­ra. Nem le­het el­vi­tat­ni azok de­mok­ra­ti­kus, hu­ma­nis­ta tar­tal­mát, de azt is lát­nunk kell, hogy az ál­lam­el­nök Masaryk jól meg­fon­tolt tak­ti­kai okok­ból igye­ke­zett le­sze­rel­ni ma­gasz­tos meg­fo­gal­ma­zá­sa­i­val a sok­szor el­len­zé­ki és kri­ti­kai han­got is meg­ütő nem­ze­ti­sé­gi kép­vi­se­lő­ket.

* * *

A hu­ma­niz­mus és a de­mok­rá­cia so­ha sem volt tak­ti­kai kér­dés Masaryk gya­kor­la­ti po­li­ti­ká­já­ban. Mint ahogy azt is hang­sú­lyoz­nunk kell, hogy a nem­ze­ti­sé­gi kér­dést il­le­tő­en nem csu­pán ma­gasz­tos el­ve­ket han­goz­ta­tott, ha­nem Kö­zép- és Dél­ke­let-Eu­ró­pa ré­gi­ó­já­ban egye­dül­ál­ló tet­tek­re is haj­lan­dó­nak mu­tat­ko­zott. En­nek leg­szebb pél­dá­ja a Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Tu­do­má­nyos Iro­dal­mi és Mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság – köz­is­mert né­ven Masaryk Aka­dé­mia – meg­ál­la­pí­tá­sa, amely­nek tör­té­ne­te és je­len­tő­sé­ge kü­lön fe­je­zet­be kí­ván­ko­zik.
En­nek az or­szá­gos je­len­tő­sé­gű ese­mény­nek az előz­mé­nyei vis­­sza­nyúl­nak a sar­lós fi­a­ta­lok kül­dött­sé­gé­nek el­nö­ki au­di­en­ci­á­já­hoz. Ba­logh Ed­gár ír­ja la a Hét­pró­ba cí­mű ön­élet­raj­zá­ban, hogy mi­u­tán Scherer La­jos ta­nárt, A Mi La­punk cí­mű if­jú­sá­gi lap szer­kesz­tő­jét ál­lá­sá­ból fel­füg­gesz­tet­ték, a sar­ló­sok el­ha­tá­roz­ták: a köz­tár­sa­ság el­nö­ké­hez for­dul­nak pa­na­sza­ik­kal, hi­szen a lo­son­ci ma­gyar gim­ná­zi­um ta­ná­rá­nak ül­dö­zé­se a sar­ló­sok lap­já­nak lé­tét fe­nye­get­te. Ba­logh Edgárék – túl a Scherer-ügyön – az al­kal­mat ar­ra is fel­hasz­nál­ták, hogy el­mond­ják vé­le­mé­nyü­ket a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság hely­ze­té­ről és ki­fejt­sék né­ze­te­i­ket a jö­vő fel­ada­ta­i­ról. De nem hit­tek ab­ban, hogy Masaryk haj­lan­dó fo­gad­ni a ma­gyar fi­a­ta­lok kül­dött­sé­gét, ezért meg­lep­te őket az el­nö­ki iro­da ér­te­sí­té­se: a köz­tár­sa­ság el­nö­ke 1930. ja­nu­ár 17-én dél­előtt 11 óra­kor vár­ja a Sar­ló de­le­gá­ci­ó­ját. Ba­logh Ed­gár két di­ák­tár­sá­val: a ké­sőbb Ma­gya­ror­szág­ra át­te­le­pült Boross Zol­tán­nal és az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­rá vált Terebessy Já­nos­sal együtt je­lent meg a prá­gai vár­ban. Az el­nök úgy fo­gad­ta őket mint az egész ma­gyar­ság ügyé­nek kép­vi­se­lő­it. A Scherer-memorandum át­nyúj­tá­sa után Ba­logh Ed­gár fel­ol­vas­ta szlo­vák nyel­vű kö­szön­tő­jét, amely­ben ki­fej­tet­te a köz­tár­sa­ság el­ső em­be­ré­nek, hogy az ő nem­ze­dé­ké­nek al­ko­tó sza­ka­sza után va­la­mi új­nak kell kö­vet­kez­nie, ami fel­old­ja a je­len egy­re kín­zóbb gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi el­lent­mon­dá­sa­it. Tol­má­csol­ta a ma­gyar fi­a­ta­lok el­vi ál­lás­pont­ját a tel­jes nem­ze­ti-nem­ze­ti­sé­gi egyen­jo­gú­ság ér­vé­nye­sí­té­sé­nek szük­sé­ges­sé­gé­ről és tá­jé­koz­tat­ta az el­nö­köt ar­ról, hogy terv­be vet­tek egy ki­sebb­sé­gi fel­mé­rést a ma­gyar la­kos­ság na­pi ere­jé­nek pon­tos fel­tér­ké­pe­zé­se ér­de­ké­ben, va­la­mint tu­do­má­nyos té­ren egy ki­sebb­sé­gi aka­dé­mia fel­ál­lí­tá­sát, és egy Ke­let-Eu­ró­pai In­té­zet meg­szer­ve­zé­sét, „amely nem par­cel­láz­ha­tó szét or­szág­ha­tár­ok sze­rint”.
Az el­nök meg­hall­gat­ta Ba­logh Ed­gár elő­adá­sát és elő­ször né­me­tül szólt hoz­zá­juk: „Ja, ha es war schön dieses Ma­gyar­or­szág, aber Sie haben recht, wen Sie jetzt, Ihre Lebensform neu aufzubauen trachten…” (Igen, igen, szép volt ez a Ma­gyar­or­szág, de önök­nek iga­zuk van, ami­kor most egy új élet­for­ma fel­épí­té­sé­re tö­rek­sze­nek…) Majd ar­ra bá­to­rí­tot­ta őket, hogy a ma­gyar fi­a­tal­ság csak tör­jön elő­re a ha­zai egye­te­me­ken és az új ke­re­tek kö­zött is jut­tas­sa di­a­dal­ra a ma­ga kul­tu­rá­lis ha­la­dá­sát, a ma­gyar nép tu­do­má­nyos szol­gá­la­tát.
A Scherer-üggyel kap­cso­lat­ban az el­nök in­téz­ke­dé­sé­nek meg­fe­le­lő­en vis­­sza­kap­ta ál­lá­sát. Ami­kor át­ad­ták ne­ki A Mi La­punk pi­ros­ba kö­tött 1929-es év­fo­lya­mát, Masaryk meg­szó­lalt: „Igen, ez a lo­son­ci ta­nár lap­ja”. Ami­kor pe­dig az el­nök azt kér­dez­te tő­lük, hogy más hi­bát nem ész­lel­tek-e, mint a Scherer-ügy, a kül­dött­ség tag­jai fel­bá­to­rod­va fel­so­rol­ták egyéb sé­rel­me­i­ket: a Slovenská Li­ga erő­sza­kos szlo­vá­ko­sí­tó po­li­ti­ká­ját, a szín­tisz­ta ma­gyar Csal­ló­köz­be és ál­ta­lá­ban a ma­gyar et­ni­kum­ba erő­sza­kolt cseh le­gi­o­ná­ri­us és szlo­vák te­le­pü­lé­se­ket, az ál­lam­pol­gár­sá­guk­tól meg­fosz­tott ez­rek sor­sát, a nem­ze­ti­sé­gek el­le­ni uszí­tást stb. Mi­a­latt pa­na­szol­ták ki­sebb­sé­gi fáj­dal­ma­i­kat, egy magasrangú tiszt lé­pett az el­nö­ki fo­ga­dó­szo­bá­ba, hogy az idő mú­lá­sá­ra fi­gyel­mez­tes­se a ma­gyar fi­a­ta­lo­kat, de az el­nök – kö­zé­jük fe­lejt­kez­ve – eré­lyes moz­du­lat­tal ki­küld­te az ez­re­dest. Há­rom­ne­gyed óra el­tel­té­vel ért vé­get a ki­hall­ga­tás, és bú­csú­zás­kor Boross Zol­tán még meg­kér­dez­te Masaryktól: mit üzen a ki­sebb­sé­gi ma­gyar if­jú­ság­nak. Masaryk fel­kap­va az asz­tal­ról a ne­ki ho­zott ma­gyar la­po­kat, en­­nyit mon­dott: „Én so­ha nem le­szek Önök, ma­gya­rok el­len!”
Így ért vé­get Ba­logh Edgárék ki­hall­ga­tá­sa a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság el­nö­ké­nél. Az üze­net és az el­nö­ki in­téz­ke­dés, amely­nek kö­vet­kez­té­ben Scherer La­jos vis­­sza­kap­ta ál­lá­sát, a sar­ló­sok nagy er­köl­csi-po­li­ti­kai si­ke­rét je­len­tet­te. A lá­to­ga­tás­ról Boross Zol­tán írt nagy cik­ket a po­zso­nyi Hír­adó 1930. feb­ru­ár 1-jei szá­má­ban, be­szá­mol­va a tör­tén­tek­ről, ki­tér­ve a Slovenská Politika c. na­pi­lap so­vi­nisz­ta tá­ma­dá­sa­i­ra. Az ese­mény hí­re Ma­gya­ror­szág­ra is el­ju­tott és jel­lem­ző a hír­hedt szél­ső­jobb­ol­da­li Milotay Ist­ván­ra, aki a Ma­gyar­or­szág ha­sáb­ja­in a té­nye­ket meg­ha­mi­sí­tó mó­don eme cím­mel je­lent meg: „Masaryk se­gí­ti a bol­se­vis­ta fel­vi­dé­ki Sar­ló­so­kat”. (1931. szep­tem­ber 6.)
Alig fél év­vel a hra­dzsi­ni fo­ga­dás után Masaryk köz­tár­sa­sá­gi el­nök és kí­sé­re­te meg­lá­to­gat­ta Kö­zép- és Dél-Szlo­vá­ki­át. Szep­tem­ber 12-én fel­ke­res­te Alsósztregován Ma­dách Im­re sír­ját és nem várt gesz­tus­sal ko­szo­rút he­lye­zett el raj­ta, sza­lag­ján a kö­vet­ke­ző fel­irat­tal: „Az em­ber tra­gé­di­á­ja szer­ző­jé­nek T. G. Masaryk”. A meg­le­pe­tés csak fo­ko­zó­dott, ami­kor az el­nök szép ma­gyar nyel­vű be­szé­dé­ben mél­tat­ta Ma­dác­hot és nagy mű­vét. Más­nap Lo­son­con Kövy Ár­pád re­for­má­tus lel­kész­nek, a ma­gyar kul­tu­rá­lis egye­sü­le­tek szó­no­ká­nak be­szé­de után olyan ki­je­len­tést tett Masaryk, ami­vel va­ló­ság­gal láz­ba hoz­ta a ma­gyar köz­vé­le­ményt. Az el­nök ma­gya­rul vá­la­szolt a 18 ta­gú kul­tu­rá­lis de­le­gá­ci­ó­nak és – töb­bek kö­zött – a kö­vet­ke­ző­ket mon­dot­ta: „Hogy a kul­tú­ra iránt ér­zett őszin­te tisz­te­le­te­met tet­tek­kel is bi­zo­nyít­sam, el­ha­tá­roz­tam, hogy a nyolc­va­na­dik szü­le­tés­na­pom al­kal­má­ból lé­te­sí­tett alap­ból egy ma­gyar tu­do­má­nyos, iro­dal­mi és kép­ző­mű­vé­sze­ti tár­su­lat cél­ja­i­ra meg­fe­le­lő ös­­sze­get jut­ta­tok.” Ki­je­len­té­se még a köz­vet­len kör­nye­ze­tét is meg­lep­te. A cseh, szlo­vák és a ma­gyar saj­tó – mind nagy el­is­me­rés­sel szá­mol­tak be az el­nök be­je­len­té­sé­ről. Csu­pán egyet­len dis­­szo­náns hang, a szél­ső­sé­ge­sen na­ci­o­na­lis­ta Hlinka-párti Slovák je­gyez­te meg ke­se­rű fél­té­keny­ség­gel: „Masaryk el­nök a ma­gya­rok­nak tu­do­má­nyos és mű­vé­sze­ti aka­dé­mi­át ala­pít, amely még a szlo­vá­kok­nak sincs.”
A Masaryk Aka­dé­mia lét­re­ho­zá­sát az az egy­mil­lió ko­ro­nás aján­dék tet­te le­he­tő­vé, ame­lyet az el­nök 1931 ja­nu­ár vé­gén a húsz­mil­li­ós ju­bi­le­u­mi aján­dék­ból (80. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból) a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség­nek kul­tu­rá­lis cé­lok­ra jut­ta­tott. Az el­nö­ki ala­pít­vány hí­re az egész ma­gyar ki­sebb­ség kö­ré­ben lel­ke­sült vissz­hang­ra ta­lált. Írók, tu­do­má­nyos dol­go­zók, mű­vé­szek és di­á­kok an­nak a re­mé­nyük­nek ad­tak ki­fe­je­zést, hogy az ala­pít­vány fel­hasz­ná­lá­sa és gyü­möl­csöz­te­té­se szi­go­rú­an ob­jek­tív mó­don, a párt­po­li­ti­kai ér­de­kek ki­kap­cso­lá­sá­val tör­té­nik. A Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Tu­do­má­nyos, Iro­dal­mi és Mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság – köz­ke­le­tű né­ven a Masaryk Aka­dé­mia – a po­zso­nyi Prí­más­pa­lo­ta tü­kör­ter­mé­ben 1931. no­vem­ber 8-án ün­ne­pé­lyes kül­ső­sé­gek kö­zött ala­kult meg. A Tár­sa­ság tag­jai ma­gyar nyel­vű em­lék­irat­ban kö­szön­ték meg a köz­tár­sa­ság el­nö­ké­nek a ne­mes aján­dé­kot. A dísz­köz­gyű­lést dr. Or­bán Gá­bor ta­nár, a Tár­sa­ság el­nö­ke nyi­tot­ta meg. Szék­fog­la­ló be­szé­dét kö­ve­tő­en Ivan Dérer is­ko­la­ügyi mi­nisz­ter emel­ke­dett szó­lás­ra és ma­gyar nyel­vű be­szé­dé­ben mél­tat­ta a Tár­sa­ság meg­ala­ku­lá­sá­nak je­len­tő­sé­gét: „úgy az it­te­ni ma­gyar­ság, mint a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság szem­pont­já­ból”.
Az ün­ne­pi köz­gyű­lés­re ugyan a Masaryk Aka­dé­mia elő­ké­szí­tő bi­zott­sá­ga több ma­gyar­or­szá­gi kul­tu­rá­lis in­téz­ményt és sze­mé­lyi­sé­get meg­hí­vott, de sen­ki nem jött el. Egye­sek azon­ban – mint a Kis­fa­ludy Tár­sa­ság, a Ma­gyar Írók Egye­sü­le­te, a Ma­gyar Nyelv­őr szer­kesz­tő­sé­ge, a sze­ge­di egye­tem rek­to­ra, va­la­mint a lo­son­ci emig­rá­ci­ó­já­ból nem­rég ha­za­tért Simándy Pál író – táv­irat­ban kö­szön­töt­ték az ala­ku­ló köz­gyű­lést. A cseh és a szlo­vák in­téz­mé­nyek kö­zül a Cseh Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia, a po­zso­nyi Komenský Egye­tem, a Šafárik Tár­sa­ság stb. küld­tek üd­vöz­le­tet.
Az Aka­dé­mia te­vé­keny­sé­gé­ről, fel­ada­ta­i­ról a kü­lön­bö­ző párt­ál­lá­sú saj­tó­or­gá­num­ok­ban szé­les ­kö­rű vi­ta in­dult. A mind­ös­­sze egy szá­mot meg­élt Új Mun­ka c. iro­dal­mi fo­lyó­irat an­két meg­ren­de­zé­sét ja­va­sol­ta, hogy a po­li­ti­ku­sok mel­lett a leg­in­kább ér­de­kel­tek: írók, tu­dó­sok, az ér­tel­mi­ség kü­lön­bö­ző rep­re­zen­tán­sai hal­lat­has­sák a sza­vu­kat az Aka­dé­mia ügyé­ben. Így ke­rült sor az an­ké­ton be­lül nem csu­pán a cseh­szlo­vá­ki­ai írók meg­szó­lal­ta­tá­sá­ra, ha­nem né­hány ma­gyar­or­szá­gi írás­tu­dó vé­le­mé­nyé­nek a ki­ké­ré­sé­re is. A bu­da­pes­ti­ek kö­zül Ba­bits Mi­hály, Mó­ricz Zsig­mond, Kosz­to­lá­nyi De­zső, Kom­lós Ala­dár és Moh­ácsi Je­nő szó­lal­tak meg. Kö­zü­lük Mó­ricz Zsig­mond egye­ne­sen „fe­je­del­mi aján­dék”-nak ne­vez­te Masaryk el­nök mil­li­ó­ját. Kom­lós Ala­dár – a fel­vi­dé­ki, lo­son­ci szár­ma­zá­sú író és kri­ti­kus – ma­gyar könyv­ki­adó meg­te­rem­té­sét és egy szín­vo­na­las iro­dal­mi fo­lyó­irat ki­adá­sát ja­va­sol­ta.
A cse­hek kö­zül fi­gyel­met ér­de­mel Emanuel Rádl prá­gai egye­te­mi ta­nár nyi­lat­ko­za­ta. A ki­vá­ló cseh tu­dós már ko­ráb­ban is re­á­li­san és so­vi­niz­mus­tól men­te­sen mér­te fel a ki­sebb­sé­gi ma­gya­rok hely­ze­tét s elő­ször emel­te fel a sza­vát an­nak ér­de­ké­ben, hogy cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar írók és köl­tők is ré­sze­sül­hes­se­nek az éven­te ado­má­nyo­zott iro­dal­mi dí­jak­ból. A Masaryk Aka­dé­mi­á­ról úgy vé­le­ke­dett, hogy olyan mo­dern in­téz­mén­y-­nyé kell vál­nia, „amely a tu­do­mányt a né­pért, a ki­sebb­sé­gi ma­gyar né­pért mű­ve­li, s a kor tör­té­nel­mi szük­ség­le­te­i­nek a szol­gá­la­tá­ban áll”. Majd hoz­zá­fűz­te, hogy az új aka­dé­mi­á­nak „a hi­ány­zó ma­gyar egye­te­met kell pó­tol­nia”.
Kü­lön lap­ra kí­ván­ko­zik Fábry Zol­tán ak­ko­ri és ké­sőb­bi vé­le­mé­nye az Aka­dé­mi­á­ról és Masarykról. Fábry – ak­ko­ri szek­tás-dog­ma­ti­kus kor­sza­ká­nak meg­fe­le­lő­en (ami nem vo­nat­koz­tat­ha­tó el a kom­mu­nis­ta pár­tok ko­ra­be­li szek­ta­ri­a­niz­mu­sá­tól) – így nyi­lat­ko­zott az Aka­dé­mi­á­ról: „Te­kin­tet­tel ar­ra, hogy a Masaryk-alapítvány tisz­tá­ra a polgári-kapitalista osz­tály­kul­tú­ra ügye, ah­hoz sem­mi kö­zöm”. Két év­ti­zed­nek kel­lett el­múl­nia, hogy Fábry be­is­mer­je ak­ko­ri té­ve­dé­sét. Ez a pél­dát­la­nul eti­kus lény, Masaryk szü­le­té­sé­nek cen­te­ná­ri­u­mát hasz­nál­ta fel ar­ra, hogy az Új Szó ha­sáb­ja­in meg­je­le­nő „Masaryk ma­gyar em­lé­ke” cí­mű cik­ké­ben (Új Szó, 1950. 56. sz., 3. old.) kor­ri­gál­ja ko­ráb­bi, el­fo­gult né­ze­te­it. Így írt: „A gesz­tust le­ráz­tuk ma­gunk­ról, gya­na­kod­tunk, sis­te­reg­tünk, ki­kö­zö­sí­tet­tünk: a Masaryk Aka­dé­mia a pol­gá­ri kul­tú­ra ügye, sem­mi kö­zünk hoz­zá! Igaz­ság­ta­la­nok vol­tunk, tü­rel­met­le­nek és ke­gyet­le­nek, mert Masaryk több volt, mint som­má­san a pol­gá­ri kul­tú­ra és más, mint az ag­rár­szo­ci­a­lis­ták ál­tal ki­sa­já­tí­tott Masaryk Aka­dé­mia ügye. Nagy igye­ke­ze­tünk­ben a für­dő­víz­zel együtt ki­ön­töt­tük a gye­re­ket: az el­her­dál­ha­tat­lan örök­sé­get, a hu­má­nu­mot.”
Fábry a masaryki hu­ma­niz­mus­ból ere­dez­te­ti a szlo­vá­ki­ai ma­gyar „vox humaná”-t. Ho­lott a „prevrat”-ot, az ál­lam­for­du­la­tot – be­le­ért­ve Masarykot – ne­he­zen vi­sel­te el az egy­mil­li­ó­nyi ma­gyar­ság. „Sí­rás­ra haj­ló ér­zé­keny­sé­günk­ben, da­cos sér­tő­dött­sé­günk­ben, ta­nács­ta­lan ár­va­sá­gunk­ban – ír­ja Fábry – ő volt az el­ső hang, amely ki­bé­kí­tett min­ket az új hely­zet­tel…” – Fábrynak kü­lö­nö­sen azért im­po­nált Masaryk sze­mé­lye, mert volt mo­rá­lis bá­tor­sá­ga és tu­do­má­nyos lel­ki­is­me­re­te le­rom­bol­ni egy ro­man­ti­kus, de ha­mis cseh le­gen­dát, majd a polnai vér­vád­dal kap­cso­lat­ban meg­cá­fol­ni a ri­tu­á­lis gyil­kos­ság al­jas me­sé­jét. Fábry ez előtt a Masaryk előtt hajt fe­jet…
Ab­ban is iga­zat kell ad­nunk Fábrynak, hogy „a Masaryk-éra sok bű­nét nem le­het Masarykra le­egy­sze­rű­sí­te­ni”. Mind­ez nem je­len­ti azt, hogy Fábry – akár csak utó­lag is – egyet­ér­te­ne a szá­zad­for­du­ló pol­gá­ri esz­mé­it kép­vi­se­lő Masaryk tár­sa­da­lom­szem­lé­le­té­vel. De ki­je­len­ti: „Ha Masaryk fi­lo­zó­fi­á­já­val, szo­ci­o­ló­gi­á­já­val szem­ben le­het­nek sú­lyos el­len­ve­té­se­ink, egyet azon­ban el kell is­mer­nünk: ek­kor és itt ő volt a hu­ma­niz­mus hang­ja.”
Ös­­sze­gez­ve és le­egy­sze­rű­sít­ve, de na­gyon ta­lá­ló­an Fábry ezt ír­ja: „Masaryk nem volt Beneš!” – Nagy er­köl­csi bá­tor­ság­ról tanúbizonyságot te­vő írá­sát (1950-ben pub­li­kál­ta!) szin­te az egész szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság ne­vé­ben így fe­je­zi be: „A sztregovai sír ko­szo­rú­ját nem le­het el­fe­lej­te­ni: a mai száz­éves for­du­lón csak a vox humana nyug­tá­ját ír­tuk meg. Sem töb­bet, sem ke­ve­seb­bet.”
Nem len­ne tel­jes a Masaryk Akadmiáról nyúj­tott kép, ha csu­pán a fo­gad­ta­tá­sá­ról, az alapítás kiváltotta vissz­hang­ról ír­nánk és hall­gat­nánk a Tár­sa­ság te­vé­keny­sé­gé­ről. A köz­vé­le­ményt az el­ső csa­ló­dás ak­kor ér­te, ami­kor a kor­mány a lé­te­sí­ten­dő in­téz­ményt az ural­mon le­vő két párt: a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták és az ag­rá­ri­u­sok – ma­gyar ex­po­nen­se­i­nek a ke­zé­re ját­szot­ta. A Tár­sa­ság ve­ze­tő­sé­gé­nek nagyrészét a ki­ne­ve­zé­si jo­gá­val élő kor­mány ki­pró­bált „ak­ti­vis­ták­ból” (ak­ti­vis­ták­nak ne­vez­ték a fel­tét­le­nül kormányhű ma­gyar po­li­ti­ku­so­kat és ér­tel­mi­sé­gi­e­ket, V.K.) vá­lo­gat­ta ki és ezek­nek a köz­re­mű­kö­dé­sé­vel az egyes osz­tá­lyo­kat is el­lep­ték a „tu­dó­sok­ká és írók­ká előléptetett” kor­mány­pár­ti új­ság­írók. Ily mó­don a Tár­sa­ság­tól nem le­he­tett gyü­möl­csö­ző kul­tu­rá­lis te­vé­keny­sé­get el­vár­ni. A két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti kor­szak leg­na­gyobb szlo­vá­ki­ai ma­gyar köl­tő­je, Győry De­zső, tel­jes jog­gal ne­ve­zi „ki nem hasz­nált le­he­tő­sé­gek tár­há­zá­nak a Masaryk Aka­dé­mi­át. (Ma­gyar Új­ság, 1933. 132. sz.) És a sar­lós fi­a­tal­ság – amely­nek az el­nök­nél tett is­me­re­tes ki­hall­ga­tá­sa so­rán né­mi sze­rep ju­tott a gon­do­lat meg­szü­le­té­sé­ben – a leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban til­ta­ko­zott az Aka­dé­mia „kor­mány­po­li­ti­kai be­ál­lí­tott­sá­ga és a di­let­tan­tiz­mus el­len”.

A Cseh­szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Tu­do­má­nyos, Iro­dal­mi és Mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság fo­lyó­ira­ta, a Ma­gyar Fi­gye­lő 1933-ban je­lent meg. Az 1–2. ös­­sze­vont szám szer­zői kö­zül hadd emel­jük ki Szerényi Fer­di­nánd, Maléter Ist­ván, Sas An­dor, Szalatnai Re­zső, Far­kas Gyu­la, Krammer Je­nő és Brogyányi Kál­mán ne­vét. Szerényi a Tár­sa­ság esz­mei prog­ram­já­nak ter­ve­ze­tét fo­gal­maz­ta meg, Sas An­dor a mun­ká­csi ba­rokk­ról ér­te­ke­zett, Szalatnai Re­zső a szlovenszkói ma­gyar iro­dal­mi élet­ről adott át­te­kin­tést, míg Krammer Je­nő a szlovenszkói ma­gyar pe­da­gó­gia fel­adat­kö­ré­vel fog­lal­ko­zott. A leg­je­len­tő­sebb ta­nul­mány dr. Maléter Ist­ván­nak „A ma­gyar ki­sebb­ség prob­lé­má­ja a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság­ban” cím­mel a Cseh­szlo­vák Ki­sebb­sé­gi In­té­zet­ben hang­zott el 1933 jú­ni­u­sá­ban, és je­lent meg ró­la ala­pos is­mer­te­tés. De meg­je­lent olyan pub­li­ká­ció is, ami a cen­zú­ra kö­vet­kez­té­ben csak szá­mos „fe­hér folt­tal” lát­ha­tott nap­vi­lá­got.
A Tár­sa­ság mű­kö­dé­se so­rán sem a ki­sebb­sé­gi tu­do­má­nyos­ság, sem az iro­dal­mi és mű­vé­sze­ti élet te­rén nem mu­ta­tott fel ér­dem­le­ges ered­mé­nye­ket. Ho­lott a Tár­sa­ság el­ső lé­pé­se­it az ala­pí­tó el­nök fi­gye­lem­mel kí­sér­te. Dérer is­ko­la­ügyi mi­nisz­ter je­len­lét­é-ben 1933. feb­ru­ár 16-án a prá­gai vár­ban fo­gad­ta a Tár­sa­ság el­nök­sé­gét és me­le­gen ér­dek­lő­dött a ma­gyar aka­dé­mia te­vé­keny­sé­ge iránt. „Ér­dek­lő­dés­sel kí­sé­rem az Önök mun­ká­ját – mon­dot­ta – és öröm­mel vá­rom, hogy ez a mun­ka kul­tu­rá­lis gya­ra­po­dást fog je­len­te­ni úgy a köz­tár­sa­ság­be­li ma­gyar nép fej­lő­dé­sé­ben, mint ál­la­munk ha­la­dá­sá­ban.” (Reg­gel, 1933. 40. sz.)
A Tár­sa­ság éle­té­re ked­ve­zőt­le­nül ha­tott Masaryk le­mon­dá­sa el­nö­ki tisz­té­ről. A Masaryk-kultusz ugyan to­vább élt a Tár­sa­ság éle­té­ben, de ez ön­ma­gá­ban nem bi­zo­nyult elég­sé­ges­nek ah­hoz, hogy a szék­ház fa­lai kö­zött ki­bon­ta­koz­has­son a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság tu­do­má­nyos éle­te. A Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság el­ső el­nö­ké­nek nagy­lel­kű ado­má­nya csak le­he­tő­sé­get nyúj­tott eh­hez. Az Aka­dé­mia mű­kö­dé­sé­nek sze­rény ered­mé­nyei el­tör­pül­tek a le­he­tő­sé­gek mel­lett, ame­lyek­kel a ve­ze­tő­ség ki­csi­nyes po­li­ti­kai meg­osz­tott­ság és sze­mé­lyi tor­zsal­ko­dás mi­att nem tu­dott él­ni. Min­dez azon­ban sem­mit sem von le a hu­ma­nis­ta ál­lam­el­nök­nek Kö­zép-Ke­let-Eu­ró­pa or­szá­ga­i­ban mind­má­ig pél­da nél­kül ál­ló gesz­tu­sá­ból.
Túl­me­nő­en a Masaryk Akadémia his­tó­ri­á­ján, ar­ról a Masaryk-jelenségről is szól­nunk kell, amely alól nem von­hat­ta ki ma­gát a republika ma­gyar la­kos­sá­ga. Ha a pár­to­kat néz­zük, ak­kor azt lát­hat­juk, hogy az el­len­zé­ki pár­tok és a kom­mu­nis­ták­hoz tar­to­zó ma­gyar­ság – ter­mé­sze­te­sen kü­lön­bö­ző meg­gon­do­lá­sok­ból – erő­tel­jes kri­ti­kát al­kal­maz­tak az­zal a masaryki po­li­ti­ká­val szem­ben, ame­lyet a kor­mány­párt­ok kép­vi­sel­tek. Az ag­rár- és szo­ci­ál­de­mok­ra­ta pár­tok­ba tö­mö­rült „ak­ti­vis­ta” ma­gya­rok, va­la­mint az egy­ko­ri ok­tób­ris­ták vi­szont Masaryk fel­tét­len hí­ve­i­ül sze­gőd­tek. A ma­gyar ér­tel­mi­sé­gi fi­a­tal­ság – szin­te párt­ál­lás­ra va­ló te­kin­tet nél­kül – Masarykban az eti­kus em­bert, a hu­ma­nis­tát, a kri­ti­kus gon­dol­ko­dót tisz­tel­te, de bí­rál­ta sze­mé­lyé­ben azt az ál­lam­fér­fit, aki nagy te­kin­té­lyé­vel fe­dez­te a cseh im­pe­ri­a­liz­mus nép- és nem­ze­ti­ség­el­le­nes meg­nyil­vá­nu­lá­sa­it. Ter­mé­sze­te­sen ez a ma­gyar ér­tel­mi­sé­gi fi­a­tal­ság nem tud­hat­ta, hogy a ha­tal­mi struk­tú­ra pi­ra­mi­sán Masaryk mel­lett or­szág­lá­sá­nak utol­só éve­i­ben egy­re in­kább Benešnek és mun­ka­tár­sa­i­nak az aka­ra­ta érvényesült.

* * *

Masaryk ab­ban a tu­dat­ban huny­hat­ta örök álom­ra a sze­mét 1937. szep­tem­ber 14-én, hogy élet­mű­ve: a Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­ság szi­lárd ala­po­kon áll, és az a pol­gá­ri de­mok­ra­ti­kus rend­szer, amely kö­zel két év­ti­zed alatt jó­részt ne­vé­hez fű­ző­dő­en ki­tel­je­se­dett, időt­ál­ló­nak bi­zo­nyult. A masaryki ál­lam lé­tét fe­nye­ge­tő vi­har­fel­hők csak egy év­vel el­nö­ke ha­lá­la után gyü­le­kez­tek Cseh­szlo­vá­kia fe­lett. Az ál­lam alap­ja­it meg­ren­dí­tő po­li­ti­kai vál­ság va­ló­já­ban a versailles-i bé­ke­rend­szer vál­sá­gát tük­röz­te. Ki­de­rült, hogy a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés hi­bás ke­ze­lé­se, a szlo­vák nem­ze­ti tö­rek­vé­sek ki­e­lé­gí­tet­len­sé­ge a kül­ső ked­ve­zőt­len kö­rül­mé­nyek ha­tá­sá­ra szét­fe­szí­tet­ték a több­nem­ze­ti­sé­gű Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­sá­got. Masaryk és Beneš egy­ko­ri fran­cia és an­gol szö­vet­sé­ge­sei Hit­ler előtt ka­pi­tu­lál­va, Mün­chen­ben fel­ál­doz­ták a pá­ri­zsi bé­ke­szer­ző­dés Cseh­szlo­vá­ki­á­ját. Mind­eb­ből Masaryk utó­dai – el­ső­sor­ban Beneš el­nök – a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú alatt az emig­rá­ci­ó­ban, majd a há­bo­rú után olyan kö­vet­kez­te­té­se­ket von­tak le a tör­té­nel­mi ese­mé­nyek­ből, hogy hely­te­len volt a má­so­dik Cseh­szlo­vák Köz­tár­sa­sá­got a ré­gi ala­po­kon vis­­sza­ál­lí­ta­ni. Ter­ve­ik­hez – a né­met és a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gek ki­te­le­pí­té­sé­hez – si­ke­rült meg­nyer­ni Sztá­lin és a Cseh­szlo­vák Kom­mu­nis­ta Párt tá­mo­ga­tá­sát. A Beneš ál­tal – moszk­vai út­ja után – meg­hir­de­tett kas­sai kor­mány­prog­ram ezért tar­tal­maz­hat­ta a né­met és a ma­gyar nem­ze­ti­ség kol­lek­tív jog­fosz­tá­sát, hogy azu­tán az új hely­zet „jo­gi” ala­pul szol­gál­has­son a to­váb­bi ki­sebb­ség­el­le­nes in­téz­ke­dé­sek­hez. Per­sze mind­ez nem a masaryki hu­ma­niz­mus esz­mé­jé­ből sar­ja­dzott.
A cseh kom­mu­nis­ták­ra po­li­ti­kai te­vé­keny­sé­gük so­rán – a Masaryk-kérdés vo­nat­ko­zá­sá­ban is – ne­héz és bo­nyo­lult fel­ada­tok vár­tak. Egy­fe­lől el kel­lett ismerniük Masaryk ér­de­me­it a de­mok­rá­ci­á­ért foly­ta­tott harc­ban és res­pek­tál­ni azt, hogy szé­les nép­tö­me­gek szim­bó­lu­ma volt a nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tás, va­la­mint a de­mok­rá­cia vé­del­me. Más­fe­lől ab­ból a re­á­lis tény­ből kel­lett ki­in­dul­ni, hogy Masaryk nem volt szo­ci­a­lis­ta, mar­xis­ta, gyak­ran éle­sen lé­pett fel a kom­mu­niz­mus el­len, ide­a­li­zál­ta a ka­pi­ta­lis­ta tár­sa­dal­mi vi­szo­nyo­kat, nem adott au­to­nó­mi­át Szlo­vá­ki­á­nak, Kár­pát­al­já­nak és nem igye­ke­zett vál­toz­tat­ni a kom­mu­nis­ták szá­má­ra hát­rá­nyos ha­tal­mi vi­szo­nyo­kon. Esz­mei, ide­o­ló­gi­ai sí­kon is bí­rál­ni­uk kel­lett Masarykot. Mind­ezért a kom­mu­nis­ták vi­szo­nya Masarykhoz nem szo­rít­koz­ha­tott csak a tisz­te­let­re és el­is­me­rés­re, ha­nem át­ter­jedt a masarykizmus el­le­ni harc­ra. Kü­lö­nö­sen Klement Gottwald il­let­te ke­mény kri­ti­ká­val Masaryk po­li­ti­ká­ját, míg Zdìnek Nejedlý és má­sok a bí­rá­lat mel­lett el­is­mer­ték azt a hu­ma­nis­ta töl­té­sű de­mok­rá­ci­át, ami köz­vet­ve a mun­kás­osz­tály ér­de­ke­it is szol­gál­ta. Kö­zü­lük a nagy te­kin­té­lyű Nejedlý pro­fes­­szor még Masaryk éle­té­ben há­rom tes­tes kö­tet­ben adott szín­vo­na­las, és még­is mar­xis­ta szem­lé­le­tű elem­zést a masarykizmusról. Az ál­lam­el­nök „kultúrliberalizmusára” jel­lem­ző – amint Dobossy Lász­ló ki­eme­li már em­lí­tett mű­vé­ben –, hogy Nejedlý a Masarykot bí­rá­ló hang­vé­te­le el­le­né­re nem ve­szí­tet­te el ka­ted­rá­ját.
Az 1945 és 1950 kö­zöt­ti évek­ben a kom­mu­nis­ták nem csu­pán Masaryk esz­méi el­len foly­tat­tak har­cot, ha­nem egy­ben Masarykért is: mun­kás­sá­gá­nak, szel­le­mi örök­sé­gé­nek ma­ra­dan­dó­an prog­res­­szív ré­szé­ért. Köz­ben az 1948. évi prá­gai feb­ru­á­ri ese­mé­nyek le­mon­dás­ra kényszerítették Beneš el­nö­köt, akit Klement Gottwald kö­ve­tett a köz­tár­sa­sá­gi el­nö­ki szék­ben. A kom­mu­nis­ta párt fő­tit­ká­rá­nak tisz­tel­gé­se el­nök­ké vá­lasz­tá­sa után a lányi kas­tély sír­já­nál, Masaryk ham­va­i­nál, nem tűnt hol­mi gesz­tus­nak. Az 50-es évek el­ső fe­le azon­ban a Masaryk-kérdés ke­ze­lé­sé­ben nem múlt el nyom­ta­la­nul. A dog­ma­tiz­mus és a szek­ta­ri­a­niz­mus el­ural­ko­dá­sa so­rán szi­go­rú, sőt igazságtalan bí­rá­la­tok ér­ték az el­ső köz­tár­sa­ság el­nö­két. E kor­szak ki­ad­vá­nyai fő fel­ada­tuk­nak tar­tot­ták, hogy meg­sza­ba­dít­sák a köz­vé­le­ményt a Masaryk sze­mé­lyét öve­ző „le­gen­dák­tól” és az ún. ha­mis kép­ze­tek­től. Vol­tak, akik még en­nél is to­vább men­tek: fa­ri­ze­us­nak ne­vez­ték Masarykot és tör­té­nel­mi ha­zug­ság­nak a masaryki hu­ma­niz­must. Egyes szer­zők Masarykkal szem­ben is al­kal­maz­ták a szek­tás idő­szak ti­pi­kus jel­ző­it. E sze­rint Masaryk a „fi­nánc­tő­ke po­li­ti­kai ka­pi­tá­nya”, akit a vár­ban nem a de­mok­rá­cia, ha­nem a „szociálfasizmus” esz­méi ve­zé­rel­tek. Azt is bű­né­ül rót­ták fel Masaryknak, hogy kö­ve­ten­dő pél­dá­nak te­kin­tet­te „az an­gol­szász im­pe­ri­a­lis­ta rend­szer de­mok­ra­tiz­mu­sát” és „ame­ri­ka­ni­zál­ni” akar­ta az egész cseh­szlo­vák éle­tet. E bí­rá­la­tok sze­rint Masaryknak „nem volt ha­la­dó és re­ak­ci­ós kor­sza­ka, mert vé­gig a bur­zsoázia ide­o­ló­gi­á­ját hir­det­te és el­len­for­ra­dal­mi jel­le­gű tár­sa­da­lom­po­li­ti­kai né­ze­te­ket val­lott.” A fen­ti meg­ál­la­pí­tá­sok Jan Pachta „Prav­da o T. G. Masarykovi (Igaz­ság Masarykról) cí­mű kö­te­té­ben je­len­tek meg. (Praha, 1953, 39. l.)

A Masaryk el­le­ni, le­lep­le­zés­nek szánt ún. tit­kos ok­má­nyok­ból ös­­sze­ál­lí­tott do­ku­men­tumkö­te­tet – a ma­gya­rok „oku­lá­sá­ra” – Po­zsony­ban ma­gyar nyel­ven is ki­ad­ták „Ok­má­nyok T. G. Masaryk nép- és nem­zet­el­le­nes po­li­ti­ká­já­ról” cí­men. (Bratislava, 1954, 354 l.)

hang­nem Masaryk irá­nyá­ban csak az SZKP XX. kong­res­­szu­sa után vál­to­zott meg és az ún. „prá­gai ta­vasz”-ra volt szük­ség ah­hoz, hogy az ezt kö­ve­tő ki­ad­vány­ok egy új Masaryk-kultusz meg­in­du­lá­sát sejt­sék. Olyan ne­ves szer­zők, mint Milan Machovec (Tomáš G. Masaryk, Praha, 1968) sze­rint pél­dá­ul már azt ír­ták, hogy a kom­mu­nis­ta hu­ma­niz­mus és a szo­ci­a­lis­ta de­mok­rá­cia a masaryki élet­mű­ben gyö­ke­rez­nek. Így ke­rült ös­­sze­füg­gés­be a masaryki örök­ség az SZKP XX. kong­res­­szu­sá­nak a szo­ci­a­lis­ta de­mok­rá­ci­á­ért és a humanizáció ki­bon­ta­ko­zá­sá­ért foly­ta­tott har­cá­val. Tár­sa­dal­mi rend­sze­re­ket át­fo­gó je­len­tő­sé­ge ily mó­don túl­nőt­te ál­la­má­nak, nem­ze­té­nek tör­té­nel­mi idő­sza­ka­it. Ily mó­don olyan tör­té­ne­lem­for­má­ló té­nye­ző­je lett az el­ső vi­lág­há­bo­rú idő­sza­ká­nak és a két vi­lág­há­bo­rú köz­ti két év­ti­zed­nek, mint sen­ki más itt Kö­zép- és Dél­ke­let-Eu­ró­pá­ban a hu­sza­dik szá­zad el­ső fe­lé­ben.