Kubička Kucsera Klá­ra – Koz­mi­kus és bi­o­ló­gi­ai ös­­sze­tar­to­zás

Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008
Lipcsey György a Posonium Mű­vé­sze­ti Élet­mű­díj  ki­tün­te­tett­je
Mű­vé­szet­tör­té­nész­ként 1987 óta kö­ve­tem  Lipcsey György mun­kás­sá­gát és éle­té­nek, mű­vé­sze­té­nek fej­le­mé­nye­it. Az em­be­ri faj­ban sok­faj­ta tí­pust,  kü­lönb­sé­get  és ha­son­ló­sá­got  tar­tunk szá­mon.

De ta­lán a leg­lé­nye­ge­sebb, ami mind a múlt­ban, mind a je­len­ben is a  leg­in­kább elő­se­gí­ti és egy­ben aka­dá­lyoz­za az em­be­ri­ség ma­ga­sabb szint­re va­ló ju­tá­sát – a lé­nye­ges mi­nő­sé­gi és men­­nyi­ség­be­li  kü­lönb­ség a tu­da­tos és a tu­dat­ta­lan em­be­rek kö­zött. Nem fo­gom ezt most rész­le­tez­ni a tu­dat különbözű ka­te­gó­ri­á­i­val és ezek lé­lek­ta­ni ér­tel­me­zé­se­i­vel. Min­den em­be­ri lény iden­ti­tá­sa a sa­ját tu­da­tá­ban rej­lik.  So­kan nem fi­gyel­nek a „bel­ső hang”-ra és a „betáplált” tár­sa­dal­mak  irá­nyí­tói meg­tesz­nek min­dent  azért, hogy ne is fi­gyel­je­nek,  mert ak­kor ke­vés­bé ido­mít­ha­tók és ki­csúsz­nak a ha­ta­lom ke­zé­ből. Ez alól a mű­vé­szek  sem ké­pez­nek ki­vé­telt, csu­pán az arány a két pó­lus kö­zött  vál­to­zé­ko­nyabb.

Lipcsey Györ­gyöt tu­da­tos em­ber­nek tar­tom, ami­ó­ta csak is­me­rem. Tu­da­tá­ban volt an­nak, hogy szob­rász­nak szü­le­tett – már ak­kor, mi­kor még nem is volt  szob­rász, és an­nak is, hogy az élet idő­tar­ta­ma rö­vid ah­hoz, hogy  el­pa­za­rol­juk az időt má­sod­ren­dű dol­gok­ra  –  azok­ban az éve­i­ben,  mi­kor éle­té­nek mú­lá­sát még nem év­ti­ze­dek­ben szá­mol­ta. Tu­da­tá­ban volt , hogy  mit  mi­kor kell el­kez­de­ni és be­fe­jez­ni, mit kell meg­ten­nie ön­ma­ga meg­va­ló­su­lá­sá­ért és mit a kö­zös­sé­gért, amely­hez tar­to­zik. 1995-ben meg­je­lent mo­nog­rá­fi­á­já­nak be­ve­ze­tő­jé­ben a kö­vet­ke­ző­ket ír­tam: „Nem tu­dom el­kép­zel­ni Lipcsey György te­het­sé­gé­nek ki­tel­je­se­dé­sét ide­gen kör­nye­zet­ben, emig­rá­ci­ó­ban, vándormadárként.” (Mai nyel­ven – no­mád­ként.) Lipcsey György ott­hon él.  ő is így akar­ta, a sors is így hoz­ta.  (Egy 1987-ben ké­szült in­ter­jú­ban ki­fe­jez­te dilemmáját,, va­jon Hegy­étén vagy Dunaszerdahelyen te­le­ped­jen-e le.)  Ez a tény mé­lyen ben­ne van min­den mun­ká­já­ban, min­den tet­té­ben.  Ezért tü­rel­mes és nem ag­res­­szív. A sa­ját iga­zá­ban él, ál­lan­dó kap­cso­lat­ban az­zal a kö­zös­ség­gel és táj­jal, amely­ben és amely­ből fel­nőtt.  Az el­ván­dor­lók­nak mind­ez  nosz­tal­gi­át je­lent, az ott­hon élők­nek ez a  jól is­mert va­ló­ság. Nem­csak a szü­lő­föld sze­re­te­té­ről van itt szó – mind­ez   koz­mi­kus és  bi­o­ló­gi­ai ös­­sze­tar­to­zás is.

Az el­ső si­ke­re­ket  fi­a­tal ko­rá­ban fa­fa­ra­gó­ként köny­vel­te el. Újabb pub­li­ká­ci­ó­i­ban már nem sze­re­pel­nek ezek a ko­rai, a pa­rasz­ti sors­ban gyö­ke­re­ző mű­vek és már nem is na­gyon ke­rül­nek nyil­vá­nos­ság­ra tu­laj­do­no­sa­ik  la­ká­sa­i­ból. Pe­dig a sa­ját ne­mük­ben  kitünőek  és ere­de­ti­ek vol­tak. A fa­fa­ra­gás tar­tal­mi és for­ma­vi­lá­gá­nak azon­ban meg­sza­bott ha­tá­rai van­nak  és Lipcsey György  25 éves ko­rá­ban, az adott sí­kon  el­ért si­ke­rek és dí­jak el­le­né­re tu­da­to­sí­tot­ta ma­gá­ban, hogy to­vább akar lép­ni. 1980 után hat évig nem vett  részt cso­por­tos ki­ál­lí­tá­son, sem egyé­ni ki­ál­lí­tá­son nem mu­tat­ta be ké­szü­lő mű­ve­it. Majd  1986, 1989, 1990-ben or­szá­gos jel­le­gű hi­va­tá­sos mű­vé­szek cso­por­tos ki­ál­lí­tá­sa­in ál­lí­tott ki és 1987-ben mint kész szob­rász önál­ló ki­ál­lí­tás­sal mu­tat­ko­zott be a Csal­ló­kö­zi Mú­ze­um­ban, majd 1989-ben a Duna Menti Mú­ze­um­ban. Irá­nyá­hoz, né­mely vál­to­zá­sok­kal de nem tö­ré­sek­kel, a mai na­pig hű. Al­ko­tá­sá­nak fej­lő­dé­sét egy­más­sal ös­­sze­füg­gő fe­je­ze­tek ké­pe­zik. Az em­lí­tett fe­je­zet  a kő­szob­rá­szat je­gyé­ben szü­le­tett –  fi­gu­rá­lis té­mák leegyszerűsített  lágy for­ma­vi­lá­ga, sze­rel­mes­pár­ok  ös­­sze­ol­va­dá­sa az Anyag­ban, és a mo­nu­men­ta­li­tás. Ro­kon­ság a leg­ré­gibb kő­szob­rá­szok­kal, az egyip­to­mi, me­zo­po­tá­mi­ai for­ma­vi­lág­gal, de a 20. szá­zad azon mo­dern szob­rá­sza­i­val is, aki­ket szin­tén ez az kor­szak ih­le­tett meg. Jel­lem­ző rá a föld kö­zel­sé­gé­nek, gra­vi­tá­ci­ó­já­nak érez­he­tő je­len­lé­te, a for­mák nö­ve­ke­dés­sze­rű fel­fe­lé tö­ré­se,  ég­re mu­ta­tá­sa.
A ki­lenc­ve­nes évek vé­ge fe­lé kö­ze­led­ve egy rö­vid át­me­net után mint­ha sza­ba­dul­ni akart vol­na az anyag ter­hé­től és a kí­vül­ről meg­fo­gal­ma­zott for­má­tól,  or­ga­ni­kus konst­ruk­ci­ók­kal, vá­zak­kal  szin­te rajz­ként  ha­tá­rol­ta kö­rül  for­mái  bel­ső te­rét.
A hu­sza­dik szá­zad utol­só éve­i­ben al­kot­ta és ál­lí­tot­ta ki Vész­je­le­it. A té­ma  el­vont  jel­lel va­ló meg­je­le­ní­té­se ha­son­ló  fe­szült­sé­get, bel­ső mon­da­ni­va­lót tar­tal­maz, mint  az­előtt, de  na­gyobb  in­ter­ak­ti­vi­tást  kí­ván né­ző­jé­től. A má­sik fon­tos do­log – nem vé­let­len, hogy a ka­ta­ló­gus­ban, könyv­ben  kö­zölt fény­ké­pek  a mű­ve­ket a táj­ban áb­rá­zol­ják. Ugyan­is így kap­ják meg tel­jes ér­tel­mü­ket, itt vá­lik nyil­ván­va­ló­vá gyö­ke­rük. A több mint tíz év alatt meg­járt út után Lipcsey el­mé­lyült gondolatvilágából ki­in­dul­va mű­ve­it egy­ség­ben a táj­jal, vis­­sza­tér­ve  a fa anya­gá­hoz, ősi fa­meg­mun­ká­lás­ok for­ma­vi­lá­gá­val ala­kít­ja szob­rá­szat­tá. Az uni­ver­zá­lis és a re­gi­o­ná­lis, az uni­ver­zá­li­san em­be­ri és a  szub­jek­tí­van egyé­ni  mon­da­ni­va­ló ta­lál­koz­nak és eg­­gyé vál­nak .   

Mind­ez meg­kap­ta a ma­ga tár­sa­dal­mi te­rét  és ér­té­ke­lé­sét is. Lipcsey György mű­vé­sze­ti és szer­ve­zői mun­kás­sá­ga mar­káns nyo­mot ha­gyott ma­ga után mind kép­ző­mű­vé­sze­ti kö­zös­sé­günk­ben, mind a csal­ló­kö­zi ré­gi­ó­ban az el­múlt évek­ben.  A szob­rász a  Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Kép­ző­mű­vé­szek  Tár­sa­sá­gá­nak  egyik ala­pí­tó tag­ja, rész­ve­vő­je min­den  ki­ál­lí­tá­sá­nak, 1995–1998 kö­zött mind­ed­dig leg­cél­tu­da­to­sabb el­nö­ke, 2001-es ní­vó­dí­já­nak vi­se­lő­je. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar  kép­ző­mű­vé­sze­ti éle­tet és a Kor­társ Ma­gyar Ga­lé­ria ku­ra­tó­ri­u­má­ban, va­la­mint sa­ját ArtMa Ga­lé­ri­á­já­ban vég­zett mun­kás­sá­gá­val gaz­da­gít­ja.
Csal­ló­köz 17 köz­sé­gé­ben és vá­ro­sá­ban al­ko­tott tör­té­nel­mi em­lék­mű­ve­ket, em­lék­fá­kat, tör­té­nel­münk fon­tos sze­mé­lyi­sé­ge­i­nek mell­szob­ra­it. Ki­ál­lí­tá­sai túl­lép­ték Szlo­vá­kia te­rü­le­tét, Bu­da­pes­ten 2001-ben és 2007-ben volt egyé­ni be­mu­tat­ko­zá­sa.  Itt két díj­jal is meg­tisz­tel­ték, 2004-ben a Simsay Idikó-díjjal, 2006-ban  Mun­kácsy Mi­hály-díj­jal.

Ta­valy, egy év­vel a Mun­kácsy Mihály-díj át­vé­te­le után, Lipcsey úgy érez­te, ki­lenc év után be kel­le­ne szá­mol­nia  kö­zös­sé­gé­nek az ez­alatt el­ért ered­mé­nye­i­ről. (1998-ben ál­lí­tott ki utol­já­ra Dunaszerdahelyen.)  A vá­ros­ban há­rom he­lyen ren­dez­te meg be­mu­ta­tó­ját. A retrospektíva mel­lett új al­ko­tá­so­kat, 16 bronz kis­plasz­ti­kát ál­lí­tott ki – egy új fe­je­zet be­ve­ze­tő­jét. Bár ed­di­gi mun­kás­sá­ga már meg­üt­né egy élet­mű mér­cé­jét, még­sem az, mert ko­ránt sincs le­zár­va. 

Az idén 53. élet­év­ét be­töl­tő Lipcsey György­nek még na­gyon sok al­ko­tás­sal te­li  évet kí­vá­nok e díj át­adá­sa­kor.