Információk a személyes adatok kezeléséről (GDPR)

Információk a személyes adatok kezeléséről (GDPR)

Zásady ochrany osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

 

1. Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

Občianske združenie „Spolok MADÁCH – MADÁCH EGYESÜLET“ so sídlom Mierova 16, 821 05 Bratislava, IČO: 30807719 je vydavateľstvo časopisov a kníh v maďarskom jazyku. Našou hlavnou aktivitou je vydávanie printových a online titulov časopisu IRODALMI SZEMLE, Tücsök a kníh rôznych žánrov. Organizujeme aj literárne večeri v spolupráci s redakciou časopisu Irodalmi Szemle.

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby od nás (napr. predplatné Vami zvoleného titulu), účasťou na nami organizovanej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

 

2. Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať vám spoľahlivé spravodajstvo, zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš predplatiteľ, účastník súťaže, odoberateľ tovaru, prispievateľ tipov do redakcií, osoba poskytujúca odborné poradenstva pre našich čitateľov, používateľ nášho online časopisu, autor článkov do našich časopisov, autor diel nami vydávaných diel alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú
povinnosť voči Vám, alebo aby sme ako vydavateľ periodickej tlači mohli riadne vykonávať naše právo na slobodu slova, právo na výkon žurnalistickej činnosti a informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. Zaslaním článkov do redakcií prispievateľ súhlasí so zverejnením obsahu poskytnutého nášmu o.z. „Spolok MADÁCH – MADÁCH EGYESÜLET“ a v súlade ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, udeľuje neobmedzenú licenciu na verejné rozširovanie poskytnutého obsahu. Zaslaním článkov do redakcií prispievateľ prehlasuje, že je oprávnený šíriť, v emailovej správe pripojené informácie, a že ich zverejnením nebude dochádzať k porušovaniu osobných, majetkových ani iných práv tretích osôb.

 

3. Konkrétne informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, podľa charakteru zmluvného vzťahu a poskytovanej služby:

a) ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – INZERENTI
b) – PREDPLATITELIA
c) – ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
d) – ÚČASTNÍCI LITERÁRNYCH PODUJATÍ

Vaše osobné údaje potrebujeme na poskytovanie služieb reklamného priestoru (ďalej ako „Služby“) v online a printových produktoch, na základe Vášho predplatného našich periodík a/alebo iných digitálnych služieb (ďalej spoločne ako „Služby“), na základe objednávok k dodaniu tovaru (časopisy a knihy), pre účely realizácie spotrebiteľských súťaží ako aj pre účely realizácie literárnych podujatí organizovaných našou spoločnosťou . Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania Služby a dodania objednaného tovaru Vám ako užívateľovi Služby alebo tovaru počas trvania nášho zmluvného vzťahu alebo aby sme mohli realizovať spotrebiteľské súťaže (účasť účastníkov v súťaži, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi) ako aj literárnych večerov a po skončení súťaže alebo po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi našej spoločnosti, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým e-mailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas. Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail, platobné údaje, a pod.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, objednávky, zúčastnenia v rôznych súťažiach, literárnych večeroch. Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov.

Udelením súhlasu pri zadaní požiadavky na Službu a na dodanie tovaru poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o našich aktuálnych ponukách produktov a služieb, zľavách a iných benefitov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, v nevyhnutnom rozsahu najviac 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.
Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách našej spoločnosti, ako aj obchodných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.
Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby a ďalších našich povinností využívame služby našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

 

4. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ Služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov právo najmä:

– na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
– na prístup k Vašim osobným údajom,
– na opravu Vašich osobných údajov,
– na výmaz Vašich osobných údajov,
– na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
– právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
– na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
– právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
– kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu madach.asist@gmail.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: Spolok MADÁCH – MADÁCH EGYESÜLET, P.O.BOX 7, 820 11 Bratislava 211, prípadne na adresu sídla našej spoločnosti: Spolok MADÁCH – MADÁCH EGYESÜLET, Mierova 16, 821 05 Bratislava 2.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach najmä na štatistické údaje o návštevníkoch stránok. Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.
Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.
Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov,

daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.
Osobné údaje inzerentov, účastníkov spotrebiteľských súťaží, predplatiteľov a účastníkov literárnych večerí spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách a komerčných informáciách našej spoločnosti a ako aj našich zmluvných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať elektronicky na e-mailovej adrese madach.asist@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnej adrese Spolok MADÁCH – MADÁCH EGYESÜLET, P.O.BOX 7, 820 11 Bratislava, alebo na adrese sídla spoločnosti: Mierova 16, 821 05 Bratislava 2.

 

 

 

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa

Autorského zákona

(plnenie autorskej zmluvy)

 

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa
Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy)

Dňa 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Spolu s GDPR nadobudla účinnosť aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„Zákon“)

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu.

V súlade s GDPR a Zákonom by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy)
1. Prevádzkovateľ osobných údajov
2. Zodpovedná osoba
3. Účely a právne základy spracovania osobných údajov
4. Kategórie dotknutých osôb
5. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov
6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
7. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
8. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané
9. Práva dotknutej osoby
10. Odvolanie súhlasu
11. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Názov: „Spolok MADÁCH – MADÁCH EGYESÜLET“

so sídlom: Mierova 16, 821 05 Bratislava 2

IČO: 30807719

kontakt: Regina Ozvaldová , e-mail: madach.asist@gmail.com

2. Zodpovedná osoba
Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

3. Účely a právne základy spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

• dodania diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) a platenia autorskej odmeny, ako aj vydávanie článkov autorov v časopisoch,
• platby do umeleckých fondov,
• vykonávania zrážky dane z príjmov,
• poskytovania súčinnosti pri kontrole/výkone dozoru podľa osobitných predpisov,
• bránenia zákonných práv v rámci sporov.
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov za účelmi podľa uvedeného je zmluva o dielo a/alebo licenčná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

4. Kategórie dotknutých osôb
Nositelia práv (autori, a pod.).

5. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov
Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia)

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy,
a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:
• umeleckým fondom (napr. Literárny fond, Fond výtvarného umenia),
• organizáciám kolektívnej správy práv (napr. SOZA, LITA),
• subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – napr. daňovým úradom, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu vlády SR, Sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam, štátnym inštitúciám k spracovaniu zo zákona povinných štatistických údajov,
• tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť
zákonné práva. Informácie môžeme zdielať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

7. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

8. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

Po dobu trvania zmluvného vzťahu, avšak ešte 10 nasledujúcich rokov od poslednej platby autorskej odmeny.

9. Práva dotknutej osoby

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.
a.) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými
prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b.) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.
c.) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto
vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d.) Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

e.) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:

a.) písomne na adrese občianskeho združenia, alebo

b.) emailom na adrese madach.asist@gmail.com
Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Odvolanie súhlasu
V tomto prípade nespracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ale na základe uzatvorenej zmluvy.

11. Ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade
s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

Tags: gdpr