A va­dász­szen­ve­dély köny­ve – Gál Sán­dor Es­ték és haj­na­lok cí­mű kö­te­té­ről

Könyvről könyvre
„A jó mű­vek ön­ma­gunk­ra éb­resz­te­nek…”
A könyv szép­sé­ge őszin­te­sé­gé­ben van, kis­sé az idő is ír­ta, lé­vén a szen­ve­dély ki­ala­ku­lá­sá­nak is tör­té­ne­te. Je­len­tős ré­sze egy­ko­ri va­dász­él­mé­nyek­ről szól: em­lé­ke­zé­sek, riportszerű be­szá­mo­lók. A va­dász­iro­da­lom sa­já­tos mű­faj, kü­lö­nös­nek tű­nik fel, né­mi­leg eg­zo­ti­kus­nak. Bár­sony Ist­ván egy­kor iro­dal­ma­sí­tot­ta a tör­té­ne­te­ket, Szé­che­nyi Zsig­mond, Kittenberg Kál­mán eg­zo­ti­kus vi­dé­kek­re vit­ték, ve­szé­lyes nagy­va­dak el­ej­té­sé­ről ír­tak. A ha­zai föl­dön por­tyá­zó „úr­va­dá­szok” jól meg­szer­ve­zett cser­ké­szé­se­i­ket, le­se­i­ket és haj­tó­va­dá­sza­i­kat örö­kí­tet­ték meg. A mű­fajt ál­ta­lá­ban szó­ra­ko­zá­sul, oku­lá­sul ki­tar­tás, iz­gal­mas ka­lan­dok és ne­mes fér­fi­as­ság jellemzik. Tű­rő­ké­pes­ség, bá­tor­ság, ön­fe­gye­lem! Ked­velt mű­fa­jom, szí­ve­sen ol­va­som, gim­na­zis­ta ko­rom­ban ar­ra csá­bí­tott, hogy ne ta­nár vagy mér­nök le­gyek, ha­nem in­kább prém­va­dász Alasz­ká­ban vagy leg­alábbis tát­rai vad­őr, szar­vas­bő­gés ide­jén! A va­dász­tör­té­ne­tek meg­moz­gat­ják a kép­ze­le­tet és meg­sej­te­tik az ősi szen­ve­dély szép­sé­gét.
Gál Sán­dor köny­ve ha­son­ló s még­is más, ke­vés­bé eg­zo­ti­kus, mond­hat­nám, va­ló­ság- és földközelibb. Szá­mom­ra még­is von­zóbb ama­zok­tól, ta­lán mert sok­kal kö­ze­lebb áll hoz­zám. A szen­ve­dély­ről szól úgy, hogy köz­ben az be­épül a mű­be, át­jár­ja ap­ró rész­le­te­it, vé­gül a tar­ta­lom azo­nos lesz a szen­ve­dél­­lyel. Ír­nom kel­le­ne ró­la, töp­reng­tem, míg a köny­vet ol­vas­tam, és azon gon­dol­koz­tam, ho­gyan fo­gal­maz­hat­nám meg ol­va­sói él­mé­nye­met. Majd a könyv kö­ze­pe tá­ján olyan so­rok­ra ta­lál­tam, me­lyek­ben a szer­ző ma­ga fo­gal­maz­za meg, amit érez­tem. „Mi­vel so­ha nem volt mó­dom olyan he­lye­ken s olyan va­dak­ra va­dász­ni, hogy kü­lön­le­ges ka­lan­dok ré­sze­se le­het­tem vol­na, így ilyenfé­le él­mé­nye­im nem is ma­rad­hat­tak. Azon­ban meg­ma­radt szá­mom­ra a tá­gab­ban ér­tel­me­zett szü­lői táj ad­ta hét­köz­nap­ok szür­ké­nek tű­nő, ka­lan­dok­tól men­tes, szá­mom­ra még­is mér­he­tet­le­nül gaz­dag, sok év­ti­ze­des em­lé­kek so­ra.” An­nak, hogy a mű ma­ga a szen­ve­dély, a né­hány sor­ban van a lé­nye­ge! Gál Sán­dor szen­ve­dé­lye tár­gyát, an­nak ki­tel­je­se­dé­sét nem úgy kap­ta, nem is fi­zet­te meg, ha­nem le­he­tő­sé­ge­it ma­ga ke­res­te, kö­rül­mé­nye­it gyak­ran ma­ga te­rem­tet­te meg. S eb­ben sej­tem azt a moz­za­na­tot, ér­zem az ősi ösz­tönt, amely a va­dász­szen­ve­dély ele­mi in­dí­té­ka, vad és va­dász vi­szo­nyá­nak csu­pasz lé­tét, az örö­möt, me­lyet a ki­e­lé­gült szen­ve­dély okoz. Így tár­sul a szen­ve­dély­hez az ösz­tön és a cél­irá­nyos aka­rat, ame­lyek a szi­kár er­kölcs és a tisz­ta fér­fi­as­ság leg­ne­me­sebb épí­tő­anya­gai le­het­nek.
De a mű más szem­pont­ból is fon­tos szá­mom­ra! S ez a vo­ná­sa a fenntebb el­mon­dot­tak­kal is ös­­sze­függ. Ami­kor Gál Sán­dor a „szü­lői táj hét­köz­nap­ja­i­ról” szól, mint­ha hoz­zám-ró­lam is be­szél­ne. Egy­kor ha­son­ló­an kez­dő­dött a ter­mé­szet­tel va­ló ta­lál­ko­zá­som, is­mer­ke­dé­sem. Idéz­zünk el egy pil­la­nat­ra a mű cí­mé­nél: Es­ték és haj­na­lok! Vá­ro­si em­ber­nek idő­pont­ok, ami­kor meg­gyújt­ják az ut­cai lám­pá­kat vagy ami­kor ko­rán kell fel­kel­ni! A ter­mé­sze­ti em­ber­nek azon­ban ősi élet­té­nyek, fon­tos je­len­sé­gek, olyan nap­ré­szek, me­lyek­nek jel­leg­ze­tes sze­re­pük és lét­be­li fon­tos­sá­guk van. Dön­tő­ek az ál­la­tok lát­ha­tó éle­té­ben, moz­gá­sá­ban és meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­gé­ben! Vagy ol­vas­suk eze­ket a so­ro­kat: „Gon­dol­ja­nak el egy té­li na­pot, egy ha­vas sík­sá­got szél­csen­des idő­ben, s gon­dol­ja­nak el egy hi­he­tet­le­nül át­tet­sző kék égku­po­lát, amely rá­bo­rul er­re a moc­ca­nat­lan me­se­be­li táj­ra. S gon­dol­ják el, hogy eb­ben a té­li­ cso­da-bi­ro­da­lom­ban ket­ten bal­lag­nak, lát­szó­lag tel­je­sen cél­ta­la­nul, mély hóárkot hagy­ván ma­guk után a szű­zi hó­me­ző­ben. Ám, ha kö­ze­lebb me­rész­ke­dünk a lát­szó­lag cél­ta­la­nul lé­pe­ge­tő em­be­rek­hez – ugyan egyik még csak gye­rek­fé­le –, csak­ha­mar ész­re­ves­­szük, hogy utuknak va­la­mi­lyen cél­ja még­is csak van, hi­szen az elől lép­ke­dő fér­fi vál­lán ta­risz­nya, a ta­risz­nyá­ban kis­bal­ta, s kü­lön­fé­le vas­tag­sá­gú dró­tok, zsi­ne­gek, s még egyéb hasz­nos, kint­re va­ló hol­mik la­pul­nak, bi­zo­nyos szán­dé­kok meg­va­ló­sí­tá­sa vé­gett.” Ki­de­rül, hogy az (gye­rek) író ap­já­val a „pe­re­si agacsos” fe­lé tart, aho­vá elő­ző na­pon tő­rö­ket, hur­ko­kat rak­tak ki az ott ta­nyá­zó üre­gi nyu­lak fo­gá­sa, kézrekerítése vé­gett. Meg­fog az „agacsos” szó, s ami­kor ké­sőbb ol­va­som, hogy az aká­cos al­já­ba már „nem gyütt föl Du­na”, majd ké­sőbb a szer­ző ar­ról szól, hogy egy­kor déd­any­ja „a Nagy-le­ge­lőn még »péntőbe« fog­ta a du­nai ha­la­kat”, ak­kor úgy ér­zem, hely­ben va­gyunk! A pen­delyt ugyan ná­lunk rö­vid e-vel „pentőnek” mond­ták, de az aká­cos Hontfüzesgyarmaton is „agacsos”, s tu­dom, hogy az Alsó-Garam menti táj né­pe szól hoz­zám. Üre­gi nyu­lak nem vol­tak fe­lénk, leg­alábbis gye­rek­ko­rom­ban már nem, de Gál Sán­dort ak­kor is ér­tem, ami­kor a „var­jú­zás­ról” be­szél, mert ez a fe­ke­te ma­dár va­ló­ban az egy­ko­ri té­li táj, a „me­se­be­li táj” szép ma­da­ra, csu­pán csak a ter­mé­sze­ti em­ber sze­mé­vel kell néz­nünk. Az­zal vi­szont meg­lep, hogy a var­jú­le­ves ké­szí­té­sé­hez a „vé­nebb var­jú” hú­sá­nak al­kal­mas­sá­gát em­lí­ti, mi gye­rek­ko­runk­ban a fi­ó­ká­kat „szettük ki” a fé­szek­ből, úgy tud­ván, hogy azok hú­sa gyen­gébb és íz­le­te­sebb. Igaz vi­szont, hogy ő lőtt var­jak­ról és va­dász­éte­lek­ről be­szél re­cept­je­i­ben. Gál Sán­dor stí­lu­sát, a nyel­ve­ze­tét il­le­tő­en azon­ban már itt te­he­tünk egy meg­jegy­zést: jel­lem­ző­je ár­nyalt­sá­gá­nak és mély­sé­gé­nek, hogy bár tár­gyi dol­go­kat és ér­zé­ki je­len­sé­ge­ket köz­ve­tít, ám gon­do­la­ti-szo­ci­o­ló­gi­ai ér­te­lem­ben is tar­tal­mas és hi­te­les! Né­ha szin­te tu­do­má­nyos igé­nyű. Nem ér­zünk ben­ne sem csi­nált­sá­got, sem túl­zott stilizációt, ehe­lyett in­kább a va­ló­ság re­á­lis ízét! S eb­ből im­már a szer­ző­re ér­vé­nyes ta­nul­ság kö­vet­ke­zik: ná­la a va­dász­szen­ve­dély­nek, en­nek az ősi em­be­ri mun­ká­nak az emel­ke­det­tebb kul­tú­rá­ja nem­csak ösz­tö­nö­sen, ha­nem in­tel­lek­tu­á­lis ér­te­lem­ben is mé­lyen át­élt – meg­élt! Mint az írás­mű­vész bel­ső tu­laj­do­na.
S még egy vo­ná­sa kö­ze­li ne­kem. Ro­ko­ni, szin­te test­vé­ri ala­pon. A kö­tet szá­mos írá­sa an­nak ide­jén a Hét­ben je­lent meg, le­gen­dás la­punk­nak író­dott. Han­gu­la­tuk­ból ki­bon­ta­ko­zik kul­tu­rá­lis élet­te­rünk szá­mos szín­he­lye és táj­él­mé­nye, a szlo­vá­ki­ai ma­gyar vi­lág ter­mé­sze­te és mé­re­tei, mely­ben a va­dász-szer­kesz­tő ott­ho­no­san mo­zog. S ve­le mi is! S ezen be­lül is a ha­zai ma­gyar va­dász­tár­sa­da­lom rész­le­tei, sa­já­tos szub­kul­tú­rá­ja, amely a kö­zös szen­ve­dély szá­la­i­val há­lóz­za be a ki­sebb­sé­gi éle­tet. Eb­ben a re­gi­o­ná­lis vi­lág­ban olyan táj­ne­vek, mint a Szilicei-fennsík, vagy a Vág – is a Garam mente, s a töb­bi hely- és dülőnevek, a Mizlinc meg a Tó­fej, aho­vá „ki­jár a borz”, a Vasutka meg a Fog­la­lat, a Tor­nai ma­gas és a cse­re­há­ti dom­bok, a Ba­rac­kos és a Ró­zsás, mind olyan he­lyek, ahol a vad­disz­nó meg­for­dult. Va­la­mi­fé­le ősi ere­de­tű, mi­ti­kus han­gu­la­tú ott­ho­nos­sá­got visz­nek a tör­té­ne­tek­be, bi­zo­nyos né­pi-tör­té­nel­mi színt, idő fe­let­ti hi­te­les­sé­get. A szö­ve­gek oly mó­don au­ten­ti­ku­sak, mint ami­kor a sa­já­tos ben­ső dol­ga­ink­ról be­szé­lünk. Mint­egy lel­ki táj­já vál­toz­nak a be­járt er­dők, vi­zek és me­ző­sé­gek, tu­laj­do­nunk­ká lé­nye­gül­nek, a sa­já­tunk­ká ne­me­sed­nek. Mi is ott já­runk a szer­ző­vel, ve­le együtt va­dá­szunk si­ke­re­sen vagy ku­dar­cot val­lunk, bő­rig ázunk az eső­ben és ki­nyúj­tó­zunk a ve­rő­fény­ben, így em­lé­ke­zünk jó­ér­zés­sel egy­kor volt dol­ga­ink­ra!
A pá­lya s a tör­té­ne­tek ele­jén az író ap­ja áll, aki ki­vit­te őt a pe­re­si „agacsoshoz”, hogy hu­rok­ba fog­ják, tőr­be csal­ják az üre­gi nyu­la­kat. Ap­ja az­tán iga­zá­ból gyak­ran ve­le jár, lélekben ta­lán ál­lan­dó­an, né­ha sze­mé­lye­sen is, más­kor kép­ze­let­ben, dön­tő­en fon­tos társ, mert ő ol­tot­ta be­le a szen­ve­délyt. Így lesz csa­lá­di vo­nás. Bi­zo­nyá­ra a haj­lam, az ösz­tön él­te­ti, de le­het ge­ne­ti­kus vo­nás is. De a pá­lyát a kor ala­kít­ja, fa­lu­si gye­rek­nél a ve­re­bek­kel, ga­lam­bok­kal, var­jak­kal kez­dő­dik, majd az el­ső pus­ká­val, az öreg ka­ka­sos ti­zen­ha­tos­sal és az örvös galambok lö­vé­sé­vel foly­ta­tó­dik, ez már fel­nőtt va­dá­szat, az ap­ró­va­dak jön­nek utá­na, a nyúl, a fog­lyok, a fá­cá­nok, majd a hú­zó vad­li­bák és vad­ka­csák, vé­let­len sza­lon­kák s az el­ső őz. A fog­lyá­sza­tok­ról szó­lók el­bű­völ­nek, so­sem volt ré­szem ben­nük, de lát­tam, ahogy apá­mék meg­tér­nek fog­lyá­szat után s az el­ej­tett szür­ke ma­da­rak lá­buk­nál gyű­rű­be fog­va lóg­nak az ol­da­lu­kon. Gyerekkoromban meg­érin­tett a va­dász­szen­ve­dély fu­val­la­ta, de nem le­he­tett be­lő­le szél! Egy­ko­ri em­lé­ke­ze­tes öröm­él­mé­nyem azon­ban, ta­lán ma­ra­dan­dó és örök is, ahogy a krump­li­föld­ről fel­reb­be­nő fo­goly­csa­pat csat­tog­va és sur­rog­va el­száll elő­lem és el­húz a me­ző fe­lett. De az is ben­nem él, ahogy a lan­gyos ké­ső ­ta­va­szi es­tén a bo­lyon­gó fo­goly­ka­kas ki­ál­toz­va ke­re­si to­jó­ját – as­­szo­nyát – a sű­rű­sö­dő ho­mály­ban. A bá­jo­san szép szür­ke ma­da­rak lö­vé­se, a nyár ­vé­gi, kora őszi fog­lyá­szat – meg a sze­rel­mes őz­bak­ok be­cser­ké­szé­se – je­len­tet­te egy­kor a va­dász­idény kez­de­tét.
A va­dá­szat olyan, mint az élet, fel kell nő­ni ben­ne. Az ap­ró­vad s az őz után kö­vet­kez­het a vad­disz­nó, majd a szar­vas! A ta­pasz­ta­la­tok és le­he­tő­sé­gek ha­tá­roz­zák meg a sort, a le­he­tő­sé­gek kö­re Dél-Szlo­vá­kia adott­sá­gai. Gál Sán­dor a kár­pá­ti szar­va­sig nem jut el, sem a hi­ú­zig, zer­gé­ig, med­vé­ig, ezek már ak­kor is pro­mi­nen­sek, kül­föl­di fi­ze­tő va­dá­szok zsák­má­nyai. Ma­rad szá­má­ra a du­nai vagy a szilicei szar­vas­bi­ka meg a madari, pon­to­sab­ban a Sutyú-völgyi borz. Ma­rad az el­ej­tés él­mé­nye, mert köz­ben se­lej­tes va­da­kat is ki­lő­nek, be­teg vagy korcs őzet, szar­vas­te­he­net, vad­ma­la­cot is, mert a „be­adás­ra” is gon­dol­ni kell, a húskontingens a tár­sa­da­lom­nak já­ró va­dász­adó. A sze­gé­nye­dő ter­mé­szet­ben a va­dász fel­ügye­lő­je és gon­do­zó­ja, mint­egy a tisztartója „revírjének”. Eb­ből is kö­vet­ke­zik, hogy gyak­ran ma­ga te­rem­ti meg a va­dá­szat mód­já­hoz az al­kal­mat. Le­ír­ja, hogy őz­bak­ra vár­va mint erő­sí­tett meg és ho­zott rend­be egy ma­gas­lest, s ho­gyan épí­tett meg egy má­sik he­lyen, esz­ká­bált ösz­­sze egy rög­tön­zött „ki­lá­tót”, hogy a ku­ko­ri­cás­ban a disz­nó­kat pus­ka­vég­re kap­has­sa. Sok szó esik Gál Sán­dor köny­vé­ben ar­ról is, hogy a va­dá­szat nem kön­­nyed szó­ra­ko­zás, sem úri pas­­szió, ha­nem gyak­ran ko­moly mun­ka, a zord idő­já­rás el­vi­se­lé­se és fi­zi­kai erő­ki­fej­tés, szí­vós aka­rat­erő és fel­aj­zott fi­gye­lem, vég­te­len tü­re­lem és ki­tar­tó nyu­ga­lom dol­ga. S mel­let­tük az ön­ma­gunk­ba ve­tett hit és a sza­ka­dat­lan re­mény sem hi­á­nyoz­hat, a bi­za­ko­dás, hogy a vad vé­gül is ki­lép a „ta­ka­rás­ból” és be­jön, hogy go­lyó­tól ta­lál­va „tűz­be rogy­jon.”
S míg a va­dá­szat iro­da­lom­má vá­lik, újabb gon­dok akad­nak. Az ol­va­só alig­ha sej­ti, ám az író tud­ja, men­­nyi­re nem kön­­nyű „meg­ír­ni”, mint­egy sza­vak­ból „meg­épí­te­ni” a ter­mé­szet má­sát, er­dő-me­ző ké­pét, a táj lel­két, es­ték és haj­na­lok han­gu­la­tát. Ami kön­­nyű, lel­kes, dicsérő jel­zők­kel jel­le­mez­ni s dí­szí­tő ké­pek­kel te­li­ag­gat­ni szép­sé­gét, ko­mor­sá­gát vagy vad­sá­gát, pánt­li­kás sza­vak tű­zi­já­té­ká­val túl­li­heg­ni rop­pant csend­jét és halk moc­ca­ná­sa­it, fe­lü­le­tes, ha­lott­nak ha­tó, szi­kár váz­la­tok­kal il­let­ni sem ne­héz! De írói mun­ka: ér­zé­ki­en hi­te­les sza­vak­kal és pon­tos fo­gal­mak­kal meg­je­le­ní­te­ni és meg­sej­tet­ni lé­nye­gét. Gál Sán­dor ért eh­hez! Nem­csak a ter­mé­szet­ben jár, ha­nem ben­ne is él. Együtt lé­le­gez­nek. Eb­ben né­mi rej­tett pá­tosz is van, bár alig érez­zük, a ter­mé­szet­tel, az ele­mi dol­gok­kal va­ló azo­no­su­lás ne­mes pá­to­szát. Mint pél­dá­ul ab­ban, hogy az el­ej­tett vad­ról szól­va nem be­szél te­tem­ről, hul­lá­ról, ne­tán dög­ről, min­dig ha­lott ál­lat­ról be­szél! A meg­lőtt vad „em­ber­ként” pusz­tul el, meg­hal! Igaz és mél­tó hoz­zá­ál­lás a zsák­mány­hoz, s an­nál ne­me­sebb, hogy alig­ha­nem ösz­tö­nös. Mint ahogy az is, hogy egy-két no­vel­lisz­ti­kus tör­té­net­ben, élet­kép­ben a szer­ző el­jut az idő mú­lá­sá­nak s az öregedésnek a meg­ta­pasz­ta­lá­sá­ig, majd má­sok – öreg vadászbarátja?, édes­ap­ja? – sor­sá­nak okán a ha­lál té­nyé­ig, az el­mú­lá­sig. Ez is a kép­be, a lét­hez tar­to­zik, mint­egy je­lez­ve, hogy mű­ve a tel­jes élet­ről, a be­tel­je­sült szenvedély egé­szé­ről, s vé­gül – s nem csak a va­dak kap­csán – a ha­lál­ról (is) szól.
A Va­dász­kony­hám és a Ké­pek cí­mű fe­je­ze­tek ki­tű­nő­en ki­egé­szí­tik az ér­de­mi-tar­tal­mi szö­veg­részt. Ha­tá­so­san szol­gál­ják a tel­jes­sé­get. A var­jú­le­ves­ről már szól­tam, de a töb­bi „re­cept” is ér­de­kes ada­lék. Nem is a gya­kor­la­ti hasz­nuk okán, nem so­kunk­nak len­ne mód­já­ban hasz­nál­ni őket, ha­nem sok­kal in­kább a va­ló­ság­kép gaz­da­gí­tá­sa mi­att, a ter­mé­sze­ti ké­pet meg­nye­rő­en ki­egé­szí­tik a né­pi s va­dászgasztromónia jel­leg­ze­tes­sé­gei. Mint­egy ár­nyal­ják és bi­zal­mas kö­zel­ség­be hoz­zák a té­ma egé­szét. A kép­anyag úgy­szin­tén. S nem­csak az el­ej­tett va­dak és tró­fe­ák ké­pei, a vad­ra­va­ta­lok és agancs­gyűj­te­mény a fa­la­kon, ha­nem az olyan fel­vé­te­lek, mint a – Brieghel ké­pé­re em­lé­kez­te­tő – Vágfarkasdi kör­va­dá­szat, a Cse­re­há­ti va­dá­szok, a Va­dász­tár­sa­im vagy az Apám meg­je­le­ní­te­nek va­la­mit, amit ne­héz meg­fo­gal­maz­ni. A lát­vány konk­rét­sá­ga mint­egy tár­gyi­a­sít­ja az érzéki-spirituális tar­tal­mat. Is­mét elő­tér­be ke­rül a szü­lő­föld, a „mi” ré­gi­ónk, az egy­ko­ri táj, a ha­zát je­len­tő föld és vi­dék, amely úgy él ben­nünk, hogy ta­lán nem is gon­do­lunk rá, ré­gen szem elől ve­szí­tet­tük, né­ha még­is rá­döb­be­nünk s an­nál in­kább meg­érez­zük él­mé­nyét! Hi­á­nyát, em­lé­két? Ami­kor Gál Sán­dor azt ír­ja, a Du­na, ma­gam a Ga­ram­ra gon­do­lok, mi­kor a „hí­mi ta­va­kat” em­lí­ti vagy a Nagy­ér-há­tat, a Kal­má­ré er­dő jut eszem­be, „ahol a bú­ros­ban sa­sok is van­nak”. Így kí­nál­ja ma­gát köny­vé­ben a szélesebbkörűen vett szü­lő­föld, nem mint esz­mény és jel­szó, te­hát el­vont fo­ga­lom, ha­nem mint gaz­da­gon ár­nyalt va­ló­ság és moz­gás­tér. Köny­vé­ben is ezért ér­zek va­la­mi­fé­le egy­sze­rű, tisz­ta em­ber­sé­get, ami oly rit­ka a mai iro­da­lom­ban. Tör­té­ne­te­it nem úgy ír­ja, hogy az élet ké­pét az iro­dal­mi stilizáció fe­lé kö­ze­lít­se, ha­nem mint­ha az iro­dal­mat te­rel­né az egy­sze­rű élet őszin­te­sé­ge irá­nyá­ba! Így kész­tet ar­ra, hogy köny­vé­ről szól­va gyak­ran be­szé­lek ma­gam­ról. Is­mét rá­döb­ben­tett, hogy a jó mű­vek más­ról szól­nak, de ön­ma­gunk­ra éb­resz­te­nek!
(AB-ART, 2007)
                                                                                              Duba Gyu­la