Az in­di­vi­du­a­liz­mus apo­te­ó­zi­sa

Könyvről könyvre
(Ma­da­rász Im­re Vittorio Alfieri élet­mű­ve fel­vi­lá­go­so­dás és Risorgimento, klas­­szi­ciz­mus és ro­man­ti­ka kö­zött) 
Az ön­élet­rajz-írás, a meg­szö­ve­ge­ző­dő önéletrajziság, il­let­ve az énformálás je­len­tős prob­lé­ma­tö­me­get zú­dí­tott a kor­társ iro­da­lom­tör­té­ne­ti gon­dol­ko­dás­ra. A kér­dés­kört el­mé­le­ti­leg a leg­in­kább Philippe Lejeune jár­ta kö­rül, no­ha mun­ká­i­ban el­ső­sor­ban a hu­sza­dik szá­za­di ön­élet­írás alak­vál­to­za­ta­i­ra fó­ku­szál.

Az ol­va­sás­tech­ni­ka szá­mos ered­mé­nyét al­kal­maz­za, ki­vált az olyan ön­épí­té­si stra­té­gi­ák ta­nul­sá­ga­it, me­lye­ket Guido De Ruggiero úgy ös­­sze­gez, hogy egy-egy Alfieri-tragédia f Alfieri al­ko­tás­me­to­do­ló­gi­á­já­ban és ön­ér­tel­me­zé­sé­ben. Ez az életrajziság, mely az el­sa­da­rász Im­re mo­nog­rá­fi­á­ja Vittorio Alfieri ön­élet­raj­zi mű­ve­i­nek vizs­gá­la­tá­val in­dít, s ez a fe­je­zet mint­egy ki­fej­ti az Alfieri-kutatás egyik irá­nyá­nak me­to­do­ló­gi­ai kon­cep­ci­ó­ját is, mely ab­ból az axi­ó­má­ból in­dul ki, hogy a tel­jes élet­mű nem más, mint „az in­di­vi­du­a­liz­mus apo­te­ó­zi­sa”. Ez az ol­va­sa­ti mód­szer gya­kor­la­ti­lag két­pó­lu­sú­vá re­du­kál­ja az élet­mű­vet: pri­mer autobiográf ka­rak­te­rű szö­ve­gek­re (me­lyek­ben a Gérard Genette ál­tal autodiegetikusnak ne­ve­zett hang ér­vé­nye­sül), ilye­nek Alfieri nap­lói, év­köny­vei, le­ve­lei és Éle­tem (Vi­ta) c. mű­ve, más­részt fik­ci­ós szö­ve­gek­re (ezek a szer­ző ver­sei, il­let­ve tra­gé­di­ái). Mi­vel az el­ső cso­port szö­ve­ge­i­nek eset­le­ges homodiegetikussága föl sem me­rül, al­kal­mas­nak bi­zo­nyul­nak ar­ra, hogy az ér­tel­me­ző mint­egy a két szö­veg­tí­pus egy­más­ra ol­va­sá­sá­val hoz­za lét­re ol­va­sa­ta­it, még­pe­dig úgy, hogy az el­ső cso­port szö­ve­ge­it hi­e­rar­chi­ku­san ma­ga­sabb po­zí­ci­ó­ba he­lye­zi, s lé­nye­gi­leg kód­fej­tő­ként al­kal­maz­za azok ta­nul­sá­ga­it a kó­dol­tabb má­sik szö­veg­cso­port fel­fej­té­sé­hez. Ma­da­rász Im­re az élet­mű in­teg­ri­tá­sá­nak ve­szé­lyez­te­tett­sé­gét lát­ja egy el­túl­zott biografikus meg­kö­ze­lí­tés al­kal­ma­zá­sá­ban, mi­köz­ben alap­ve­tő­en jó­nak tart­ja az élet­raj­zi ki­in­du­ló­pon­tot, s az autobiografikus alap­ka­rak­te­rűő­hős­ének meg­al­ko­tá­sa lé­nye­gi­leg énkivetítő já­ték­ként ér­zé­kel­he­tőő cso­port­ba so­rolt szö­ve­ge­ket ér­tel­me­zi elő­ször, Ma­da­rász Im­re rop­pant nagy igé­nyű mo­nog­rá­fi­á­já­nak nyi­tá­nya­ként lé­nye­gi­leg a po­zi­ti­vis­ta meg­kö­ze­lí­tés­mód el­len­me­tó­du­sa­ként mu­tat­ko­zik: Ma­da­rász nem al­kal­maz kontextuális élet­raj­zi vagy tör­té­ne­ti meg­kö­ze­lí­tést, ha­nem az iro­dal­mi mű és a referencialitás ha­tá­rán le­be­gő Alfieri-szövegek vizs­gá­la­tá­ból in­dít. Az élet­rajz te­hát az ön­for­má­lás és ön­rep­re­zen­tá­ció ré­sze­ként ér­tel­me­ző­dik, és nem el­ső­sor­ban csak kül­ső kon­tex­tus­ként. A te­le­o­lo­gi­kus önstilizáció Alfierinél a fel­vi­lá­go­so­dás klas­­szi­kus el­len­tét­pár­ja­i­ra épít, s így alap­ka­rak­te­re (ahogy egyéb­ként szá­mos tra­gé­di­á­já­nak ér­tel­me­zői te­re is) ere­den­dő­en dichotomikus, s ez le­ír­ha­tó a sö­tét­ség (ár­nyék) –fény, a tétlenség–aktivizmus, a ratio és passio, a ne­ga­tív és po­zi­tív sza­bad­ság kép­ze­te­i­ig szá­mos el­len­tét­pár­ral, ahogy ar­ra Ma­da­rász már az Alfieri-önéletrajz mot­tó­i­nak szem­be­ál­lí­tá­sá­ból (Egy Pindarosz- és egy Ta­ci­tus-idé­zet kont­raszt­já­ból) ki­fej­ti. Alfieri no­ha kép­le­te­sen én­je elszemélytelenítéséről is írt, amit a „dispassionarmi” ter­mi­nus­sal je­lez, írá­sa szö­ve­gét sa­ját be­val­lá­sa sze­rint még­is a szí­ve dik­tál­ja, ter­mé­szet­sze­rű­leg az e pon­ton „ki­ik­ta­tott” ész vi­szony­la­tá­ban és úgy­szól­ván fe­nye­ge­tett­sé­gé­ben.  Ez az egy­más­tól füg­gő és al­kal­mi­lag új­ra meg új­ra ki­ak­náz­ha­tó an­ta­go­niz­mus az Alfieri-értelmezések má­sik klas­­szi­kus me­tó­du­sa a kód­fej­tő bio­gráf meg­kö­ze­lí­té­sek mel­lett, amen­­nyi­ben a má­sik, az erő­seb­ben fikcionált szö­veg­cso­port­ra is vo­nat­koz­tat­ják. Alfieri köl­té­sze­té­nek meg­íté­lé­sé­ben tör­té­ne­ti­leg ugyan­ez a két di­men­zió ér­vé­nye­sül a leg­ál­ta­lá­no­sab­ban, hi­szen már Mario Fubini is Alfieri vers­kö­tet­ét „egy köl­tő nap­ló­já­nak” ne­ve­zi, s e vé­le­ke­dés to­váb­bi ana­tó­mi­á­ját (a ver­ses ön­élet­írás­tól egé­szen az ego mo­nog­rá­fi­á­já­ig) rész­le­te­sen tár­gyal­ja a mo­no­grá­fia vo­nat­ko­zó fe­je­ze­te is. A ratio és passio el­len­té­te gya­kor­la­ti­lag csak a lí­rai tu­sá­ban egye­sül­het, mely Alfieri köl­té­sze­té­nek ti­pi­kus moz­ga­tó­já­vá vá­lik. Alfieri szá­má­ra Dan­te a mér­ték („Dan­te, signor d’ ogni uom che carmi scriva”), ho­lott a kö­tet­kom­po­zí­ció Pet­rar­ca Da­los­könyv­ének sa­já­tos, mo­dern vál­to­za­tát kí­nál­ja: s ez már ön­ma­gá­ban is iga­zol­ja az olyan ter­mi­nu­sok jo­gos­sá­gát, mint pél­dá­ul a „petrarcismo alfieriano” fo­gal­ma, mely­nek kul­csa sok­kal in­kább ma­ga Pet­rar­ca, mint a pertrarkizmus. A petrarkista to­po­szok ra­di­ká­lis meg­újí­tá­sa Alfierinél egé­szen spe­ci­á­lis mó­don tör­té­nik: ma­gá­ban a nyelv­ben, an­nak tör­té­ne­ti mély­sé­ge­i­ben és je­len­ko­ri ré­te­ge­i­ben.  A petrarkista passione így lesz szen­ve­dély he­lyett gyak­ran in­kább szen­ve­dés­sé, de a szol­gá­lat vagy szingularitás el­vé­ből fa­ka­dó be­széd­mód, il­let­ve a paradoxográf írás­mód is szin­te tel­je­sen mást je­lent egy-egy Alfieri-szövegben. Alfieri szo­nett­je­i­nek ere­jét is egé­szen más ad­ja, mint ahogy azt meg­szok­tuk ko­ráb­bi iro­da­lom­tör­té­ne­ti ol­vas­má­nya­ink­ban: ná­la a szo­nett gya­kor­la­ti­lag ki­lép a szö­veg vi­lá­gá­ból, s szin­te klas­­szi­cis­ta szo­bor­ként mű­kö­dik, ön­nön anya­gá­nak fé­nyét és har­mó­ni­á­ját portréisztikus jel­leg­gel mu­tat­ja fel.
 Ma­da­rász Im­re lát­ha­tó­lag (alig­ha­nem egy élet­mű­vön be­lü­li ál­ta­lá­no­sabb rekanizációs tö­rek­vés­sel össz­hang­ban) vé­del­me­zi a lí­ri­kus Alfierit, s még ódá­it is „re­ha­bi­li­tál­ja” az élet­mű egé­szét te­kint­ve. Alfieri epig­ram­má­i­ról az ötö­dik fe­je­zet egy al­fe­je­zet­ében ol­vas­ha­tunk, s Ma­da­rász cá­fol­ja azt a vé­le­ke­dést, hogy a köl­tő sza­ti­ri­kus köl­té­sze­te csu­pán af­fé­le „bom­lás­ter­mék­ként” ér­tel­me­ződ­jön. E kor­rek­ció nem ma­rad pusz­tán te­o­re­ti­kus ar­gu­men­tá­ció, ha­nem Ma­da­rász sa­ját mű­for­dí­tói pra­xi­sá­nak ered­mé­nye­it is fel­vo­nul­tat­ja, mi­köz­ben az enigmatikus, sza­ti­ri­kus (szá­munk­ra ta­lán a leg­in­kább Bes­se­nyei re­mek ka­rak­ter­raj­za­it idé­ző) szö­ve­gek gon­do­la­ti mély­sé­ge Alfieri úgy­ne­ve­zett ma­gas köl­té­sze­té­nek re­gisz­te­re­i­vel ve­te­ke­dő in­ten­zi­tá­sú­ak. A masz­ko­kat öl­tő Alfieri egyik kü­lö­nös szö­ve­ge a Plinius panegyricusa Traianushoz c. szó­nok­lat, mely­ben a szer­ző tu­da­to­san le­beg­te­ti a for­dí­tó imidzs le­he­tő­sé­gét, s a fik­ció és refe-rencialitás kér­dés­kö­rét a szer­zői iden­ti­tás­ra is ki­ter­jesz­ti.
Ma­da­rász Im­re má­so­dik Alfieri-monográfiája (az el­ső 1990-ben je­lent meg A „zsar­nok­ölő” Alfieri cím­mel) hat tár­gyi és egy bib­li­og­rá­fi­ai fe­je­zet­re osz­lik, s a szö­veg az ön­élet­raj­zi mű­vek­ből ki­in­dul­va, a köl­tő lí­rai szö­ve­ge­in, il­let­ve ér­te­ke­ző pró­zá­ján át jut el az Alfieri-tragédiákig, il­let­ve a sza­ti­ri­kus és a ki­sebb mű­vek, mű­for­dí­tás­ok ér­tel­me­ző, iro­da­lom­tör­té­ne­ti tár­gya­lá­sá­ig. A mo­no­grá­fia al­cí­mé­vel össz­hang­ban a szer­ző Crocénak azt az alap­ve­tő esz­té­ti­kai meg­ál­la­pí­tá­sát idé­zi, mi­sze­rint: „ha a mű­vé­szi al­ko­tá­sok­ban szük­sé­ges a tö­ké­le­tes áb­rá­zo­lás vagy ki­fe­je­zés klas­­szi­kus mo­tí­vu­ma, nem ke­vés­bé szük­sé­ges az ér­ze­lem ro­man­ti­kus mo­tí­vu­ma sem” (175.). Ez a ket­tős­ség a leg­in­kább Alfieri fő mű­fa­já­ban, a tra­gé­di­á­ban üt­kö­zik ki, mely Ma­da­rász mo­nog­rá­fi­á­já­nak fó­ku­szát al­kot­ja: a tra­gé­dia mű­fa­ja fur­csa mág­nes­ként von­zot­ta ma­gá­hoz a szer­zőt, s a „kothurnuszos” diszkurzus má­ig ha­tó re­me­ke­it hoz­ta lét­re. A fi­ren­zei Santa Crocéban ta­lál­ha­tó Alfieri-síremlék (Canova al­ko­tá­sa) is a tra­gé­dia esz­mé­nyí­tett nő­alak­ját for­máz­za. Ma­da­rász jog­gal eme­li ki Croce ter­mi­nu­sát, ami­kor Alfierit Hebbellel együtt a tragikótatosz jel­ző­vel il­le­ti. Az Alfieri-tragédia alap­ele­me a szin­te­ti­zá­ló szen­ve­dély klas­­szi­ci­zá­ló nyelv­be ol­tott drá­ma­i­sá­ga, il­let­ve egy-egy lét­for­má­vá duz­zadt tu­laj­don­ság, ki­vált a zsar­nok­ság démonizálása, va­la­mint ez­zel a démonizált lén­­nyel va­ló szem­be­szál­lás el­ke­rül­he­tet­len­sé­gé­nek tu­da­to­sí­tá­sa és nyílt áb­rá­zo­lá­sa. Alfieri po­é­ti­ká­ja (hogy men­­nyi­re ösz­tö­nö­sen vagy men­­nyi­re tu­da­to­san, az kér­dé­ses) egy­be­esett az arisztoteliánus el­vek­kel, ter­mé­sze­te­sen, a hár­mas egy­ség klas­­szi­cis­ta ol­va­sa­tá­nak meg­fe­le­lő­en. Alfieri sa­ját ma­ga így de­fi­ni­ál­ta a tra­gé­di­át: „A tra­gé­dia ötfelvonásos, ke­rek, aho­gyan a tárgy – az egye­dü­li tárgy – ad­ja, csak szí­nész-sze­rep­lők di­a­lo­gi­zál­nak ben­ne, nem ta­nács­adók és né­zők, a tra­gé­dia egy vo­nal­ba ren­de­zett, gyors, amen­­nyi­re meg­kí­ván­ják a szen­ve­dé­lyek, me­lyek töb­bé-ke­vés­sé min­dig el szok­tak hú­zód­ni, egy­sze­rű, amen­y­nyi­re a mű­vé­szet le­he­tő­vé te­szi, zord és vad, amen­­nyi­re csak a ter­mé­szet el­vi­se­li-en­ge­di, s for­ró, ahogy ben­nem volt. Ez az a tra­gé­dia, me­lyet én, ha meg nem is va­ló­sí­tot­tam, de ta­lán fel­vil­lan­tot­tam vagy leg­alább­is el­ter­vez­tem.” A ki­mun­kált, vi­lág­iro­dal­mi ran­gú olasz tra­gé­di­át Alfieri mű­vé­sze­te előtt és Alfieri ko­rá­nak re­konst­ru­ált mű­vé­szi ho­ri­zont­ján jó­for­mán Trissino 1524-ben írt Sophonisbája kép­vi­sel­te csu­pán. A tra­gé­dia­köl­tő Alfierit be­mu­ta­tó fe­je­zet problematizálja mind az Alfieri-tragédiák szá­má­nak fi­lo­ló­gi­ai kér­dé­se­it, mind pe­dig a ka­te­go­ri­zá­lás le­he­tő­sé­ge­it. Ez a ti­po­ló­gi­ai és fi­lo­ló­gi­ai be­ve­ze­tő rend­kí­vül élénk kör­ké­pet raj­zol az Alfieri-kutatás fő moz­za­na­ta­i­ról. A ti­po­ló­gia leg­ra­di­ká­li­sabb szük­ség­te­len­sé­gét Raffaello Ramat 1964-ben úgy fo­gal­maz­ta meg, hogy „a ti­zen­ki­lenc tra­gé­dia mind meg­an­­nyi éne­két al­kot­ja egyet­len po­é­má­nak, amely Vittorio Alfieri ti­tá­ni ma­gá­nyát ma­gasz­tal­ja.” A mű­fa­ji át­hal­lá­sok je­len­lé­te és azok egy­más­ba ját­szá­sa úgy tű­nik, az Alfieri-értelmezés egyik kul­csa. Ma­da­rász Im­re fi­gyel­mez­tet ar­ra az ano­má­li­á­ra is, mely az Alfieri-életmű re­duk­ci­ó­ját idéz­te elő, s a Sa­ul, va­la­mint a Mirra c. tra­gé­di­ák ab­szo­lút ka­no­ni­zált­sá­gá­val lé­nye­gi­leg hos­­szú idő­re be­be­to­noz­ta Alfieri sor­sát az ok­ta­tás­ban és a kri­ti­kai, iro­da­lom­tör­té­ne­ti gon­dol­ko­dás­ban is. Alfieri tra­gé­di­á­i­nak cso­por­to­sít­ha­tó­sá­ga so­kak szá­má­ra fi­lo­ló­gi­ai ál­prob­lé­má­nak tűn­het, min­den­eset­re a kér­dés­nek cél­sze­rű pusz­tán pe­da­gó­gi­ai je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­ta­ni. Ma­da­rász Im­re va­la­men­­nyi tra­gé­di­át meg­vizs­gál­ja (be­le­ért­ve a meg­ta­ga­dott An­to­ni­us és Kle­o­pát­rát, il­let­ve az Alfieri ál­tal nem pub­li­kált Má­so­dik Alkésztiszt is), is­mer­te­ti, ér­tel­me­zi (mind kontextuális, mind esz­té­ti­kai, mind szín­ház­tör­té­ne­ti szem­pont­ból). Alfieri el­ső je­len­tős mű­ve a Fü­löp (Filippo), mely Schil­ler Don Carlosának mél­tó tár­sa­ként is­mert: mind­két szer­ző azo­nos for­rás­ból me­rí­tett, de a ro­man­ti­kus és a klas­­szi­cis­ta as­pek­tu­sok di­men­zi­o­ná­lá­sá­ban je­len­tő­sek az el­té­ré­sek, akár­csak a konf­lik­tus­ge­ne­rá­lás köz­pon­ti fi­gu­rá­já­nak meg­raj­zo­lá­sá­ban, hi­szen Alfieri a zsar­nok apát, Schil­ler a zsar­nok ál­do­za­tát, az­az fi­át ál­lí­tot­ta a mű kö­zép­pont­já­ba.  A macchiavellista ször­nye­teg­ként démonizált Fü­löp paranoid és skizoid al­ka­tá­nak pa­to­lo­gi­kus raj­za mel­lett Alfieri da­rab­já­nak fe­szült­sé­gét a té­boly lep­le­zé­sé­nek szol­gá­la­tá­ba ál­lí­tott ön­ura­lom és a modernitásra jel­lem­ző lát­szat­ra ra­ci­o­na­li­zá­ló ön­mér­sék­let ad­ja. A zsar­nok­drá­mák so­rá­ból a Polüneikész (Polinice) cí­mű an­tik tár­gyú tra­gé­dia is ki­ma­gas­lik, mely a thébai mon­da­kör sa­já­tos re­ka­pi­tu­lá­ci­ó­ja Szo­phok­lész, Eu­ri­pi­dész, Statius és Racine nyo­mán. A leg­ra­di­ká­li­sabb újí­tás Alfieri drá­ma­po­é­ti­ká­já­nak egyik kulcs­ele­me: amit az an­tik szín­ház, il­let­ve a fran­cia klas­­szi­ciz­mus senecai ih­le­te til­tott meg­je­le­ní­te­ni, Alfieri épp ar­ra he­lye­zi a hang­súlyt. A hír­nö­ki be­szá­mo­ló he­lyé­re ma­gát a vé­res tör­té­nést he­lye­zi. Az An­ti­go­né c. vég­zet­tra­gé­dia a szak­iro­da­lom vé­le­ke­dé­se sze­rint Alfieri  egyik leg­szebb szö­ve­ge és leg­tisz­tább konst­ruk­ci­ó­ja, mely a szo­phok­lé­szi mo­dellt je­len­tő­sen kon­cent­rál­tab­bá te­szi,  s több pon­ton ala­kít ki du­a­lisz­ti­kus el­len­té­te­ket zsar­nok­ság és sza­bad­ság, fér­fi és nő vo­nat­koz­ta­tá­si rend­sze­ré­ben, s a leg­köl­tő­ibb szö­veg­he­lyek épp eze­ket az el­len­té­te­ket te­szik evi­dens­sé. A gö­rög té­ma­vi­lág és a gö­rög­ség rop­pant dis­kur­zu­sa Alfierit szá­mos mű­re ih­let­te még, az Agamemnón ar­cha­i­kus, mi­ti­kus vi­lá­ga és a tró­jai mon­da­kör klas­­szi­kus le­ve­gő­je is­mét a fa­ta­lis­ta ol­va­sa­tok­nak ked­vez, s ta­lán kü­lö­nös, hogy Alfieri épp Klütaimnésztrát te­szi meg a mű fő­sze­rep­lő­jé­vé, s az ál­do­zat és el­kö­ve­tő sze­re­pe­it ma­gá­ra öl­tő hős­nő lel­ki át­ala­ku­lá­sa­it és a cse­lek­mény fo­lya­ma­tát a nyel­vi meg­for­má­lás kü­lö­nö­sen ze­nei ta­golt­sá­ga is alá­húz­za. Az Oresztés (Oreste) lé­nye­gi­leg az Agamemnón szen­ve­dé­lyes foly­ta­tá­sa, s e szen­ve­dé­lyes­sé­get a szak­iro­da­lom Shakes­peare Mac­beth­jé­nek di­men­zi­ó­i­hoz mé­ri. Ma­da­rász meg­győ­ző­en il­lesz­ti a tró­jai mon­da­kör drá­má­i­nak je­len­tő­sé­gét olyan szer­zők ugyan­ilyen tár­gyú mű­vei mel­lé, mint Vol­taire, Hoffmannstahl, O’Neill, Giraudoux, Sartre vagy Pasolini.  A Plutarkhosz-ihlette Timoleónt még in­kább le­het­ne a szabadság–zsarnokság du­a­liz­mus leg­nyil­ván­va­lóbb üt­kö­ző­te­re­ként vizs­gál­ni, ki­vált al­kal­mas er­re a fény–árnyék me­ta­fo­ra­rend­szer is, mely gya­kor­ta ha­tá­roz­za meg Alfieri szö­ve­ge­i­nek hát­tér­vi­lá­gát, s gyak­ran a ver­bá­lis meg­nyi­lat­ko­zá­sok­ra is rá­te­lep­szik. A Merope c. tra­gé­dia gö­rög tár­gyú ugyan, de ih­le­tő­je Scipione Maffei La Merope c. mű­ve volt: az át­dol­go­zás vagy új­ra­köl­tés iro­da­lom­tör­té­ne­ti ér­té­ke­lé­se ra­gyo­gó­an ér­zé­kel­te­ti Alfieri köl­té­szet­esz­té­ti­ká­já­nak alap­vo­ná­sa­it és kva­li­tá­sa­it. Az Ágisz a spár­tai erény prob­lé­ma­kö­rét jár­ja kö­rül, ha­son­ló­an ke­vés si­ker­rel, mint John Home, Johann Christoph Gottsched, Enoch Krook, Luisa Bergalli vagy épp Bes­se­nyei György.
Alfieri a ró­mai tör­té­ne­lem egy Titus Livius ál­tal is fel­dol­go­zott sze­le­tét dra­ma­ti­zál­ta Vir­gi­nia c. tra­gé­di­á­já­ban, ez­zel kez­dő­dik ún. sza­bad­ság­tra­gé­di­á­i­nak so­ra, mely­nek kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy a mér­he­tet­le­nül túl­ex­po­nált zsar­no­ki­ság ha­tal­mi be­szé­de alul­ma­rad a sza­bad­ság és az erény kép­vi­se­lő­i­vel szem­ben: nem vé­let­len, hogy az olasz Risorgimento egyik ösz­tön­ző­jé­vé vál­ha­tott a ró­mai ha­za­fi­ság esz­me­rend­sze­ré­nek új­ra­ér­tel­me­zé­se so­rán. A ró­ma­i­ság Alfierinél az erény ma­xi­mu­ma­ként je­le­nik meg, er­köl­csi és lét­fi­lo­zó­fi­ai alap­ka­te­gó­ri­á­vá ne­me­se­dik, ez a ka­te­gó­ria vi­szont egé­szen plasz­ti­kus szem­lé­let­mó­do­kat és lét­for­má­kat ké­pes öt­vöz­ni ma­gá­ba az ab­szo­lu­ti­zá­lás­sal szem­ben: „Le­het ha­za, hol Egy aka­ra­tá­nak / min­den em­ber en­ge­del­mes­ke­dik?” Az Octavia (Ottavia) Livius, Ta­ci­tus és Seneca nyo­mán ke­let­ke­zett tra­gé­dia, mely­ben Alfieri ró­ma­i­ság-kon­cep­ci­ó­ja még erő­tel­jes­eb­ben mé­lyül el, kü­lö­nö­sen fi­gye­lem­re­mél­tó Seneca („maestro del morire”) sze­re­pel­te­té­sé­nek ki­eme­lé­se, il­le­tő­leg a Seneca-művek intertextuális ha­tá­sa, va­la­mint Nero alak­já­nak fes­té­se (a ma­gyar ol­va­só ta­lán Hubay Mik­lós Nero-drámájának egyes ele­me­i­ben ta­lál­koz­hat ilyes­mi­vel). E so­rok író­já­nak két­ség­te­le­nül a Sophonisba a ked­venc Alfieri-műve, mely­nek for­rá­sa Statius Thebaise és Pet­rar­ca Africája, de em­lít­het­nénk szín­pa­di előz­mé­nye­ket is, elég a fenn meg­ne­ve­zett Trissinóra gon­dol­ni. A ró­ma­i­ság itt egé­szen más di­men­zi­ó­kat kap: el­len­pó­lus­ként ér­tő­dik a ko­ráb­bi tra­gé­di­ák Ró­ma-ké­pé­nek vi­szony­la­tá­ban, a köz­tár­sa­sá­gi erény át­ala­kul bi­ro­dal­mi bűn­né. A Sophonisba a sze­re­lem és a büsz­ke­ség da­rab­ja, fen­sé­ges igaz­sá­gok lán­go­ló és lel­kes gyűj­te­mé­nye, mely szem­ben áll a ki­szá­mí­tott­ság, a rá­ció és a ha­tal­mi ma­ni­pu­lá­ció köz­ér­de­ké­vel. Alfieri két Brutusa el­ső­sor­ban gon­do­la­ti-po­li­ti­kai üze­ne­té­vel és kód­rend­sze­ré­vel tű­nik ki, míg a Myrrha cí­mű re­mek­mű ovi­di­u­si alap­ka­rak­te­re ré­vén a mi­to­ló­gia fi­nom­sá­gok­ra fo­gé­kony ol­va­só szá­má­ra tel­je­sen sok­ko­ló szö­veg­ként is ol­va­sód­hat, hi­szen Myrrha sze­rel­mé­ről szól édes­ap­ja, Cinyras iránt.

Ma­da­rász Im­re Stu­art Má­ria-elem­zé­sé­hez ki­vá­ló ada­lé­kok­kal szol­gál a kö­zel­múlt­ban a Kalligramban meg­je­lent ta­nul­má­nya is (Kalligram, 2005/7–8), s ta­lán mér­sék­li a „leg­ros­­szabb­nak” ti­tu­lált Alfieri-darab ka­te­go­ri­kus meg­íté­lé­sét. A Don Garzia ad absurdum fo­ko­zott csa­lá­di tra­gé­dia, mely­ből még ope­ra is szü­le­tett.
A Rosmunda az egyet­len kö­zép­ko­ri tár­gyú Alfieri-darab, mely Machivelli Fi­ren­ze tör­té­ne­te c. mű­vé­ből merítkezik, a Pazzik ös­­sze­es­kü­vé­se (La congiura de’ Pazzi) a tárgy­vá­lasz­tás­ban is di­a­dal­ra ju­tó nem­ze­ti jel­leg pél­dá­ja.
A Sa­ul a szak­iro­dal­mi össz­hang leg­el­is­mer­tebb pél­dá­ja, az egyet­len bib­li­ai tár­gyú Alfieri-tragédia, mely azon­ban pa­ra­dox mó­don nem val­lá­sos, De Sanctis egye­ne­sen úgy ír a Sa­ul­ról, mint­ha nem len­ne más, ha­nem „vis­­szá­já­ra for­dí­tott Bib­lia”, az­az Is­ten ma­ga je­le­nik meg zsar­nok­ként, ezt az ér­tel­me­zést azon­ban töb­ben meg­kér­dő­je­lez­ték. E drá­mát meg­le­he­tő­sen sok ol­va­sat­ban tár­ja elénk Ma­da­rász Im­re, mi­köz­ben szem­be­száll a Saulust ki­zá­ró­la­gos­sá té­vő, fe­ti­si­zá­ló, re­duk­ci­ós el­mé­le­tek­kel, me­lyek az élet­mű túl­szár­nya­lat­lan csú­csa­ként em­le­ge­tik.
Alfieri ko­mé­di­á­it Ma­da­rász Im­re a sza­ti­ri­kus Alfieri port­ré­já­hoz so­rol­ta, tel­jes jog­gal, hisz több iro­da­lom­tör­té­nész is dra­ma­ti­zált sza­tí­rák­ként ér­tel­me­zi, ke­ze­li őket. Settembrini ál­lí­tá­sa sze­rint „Alfieri nem ne­ve­tett és nem tu­dott ne­vet­ni so­ha”, épp ezért ko­mé­di­ái sem em­lé­kez­tet­nek az olasz ko­mé­dia­iro­da­lom szo­ká­so­sabb meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ra: sok­kal in­kább prog­ram­be­széd­sze­rű­ek és invektivikusak, s a leg­in­kább ta­lán Lukiánoszhoz köt­he­tők. A fran­cia for­ra­da­lom el­len írt Misogallo ér­tel­mez­he­tő­sé­gi kér­dé­se­it és agyon­hall­ga­tá­sá­nak iro­da­lom­tör­té­ne­ti oka­it a szer­ző rész­le­te­sen ki­fej­ti, ahogy ki­tér még Alfieri mű­for­dí­tá­sa­i­ra is.
Ös­­sze­gez­ve el­mond­ha­tó te­hát, hogy Ma­da­rász Im­re ter­je­del­mes köny­ve rend­kí­vül be­ha­tó­an tár­gyal­ja Alfieri mun­kás­sá­gát, s egy olyan klas­­szi­kus szer­ző ma­gyar re­cep­ci­ó­ját se­gít­he­ti elő, aki­től alig-alig pár mű ol­vas­ha­tó csu­pán anya­nyel­vün­kön, ho­lott a vi­lág­iro­da­lom tör­té­ne­té­nek meg­ha­tá­ro­zó alak­ja.
(Hungarovox, Bu­da­pest, 2004)
                                                                                    Csehy Zol­tán