A vi­lág sok­fé­le­sé­gé­től és ki­mond­ha­tat­lan­sá­gá­tól a szö­veg­uni­ver­zu­mig

Cselényi Lász­ló­nak kö­szön­tő he­lyett
Hos­­szú időn ke­resz­tül Cselényi Lász­ló köl­té­sze­te mint kü­lön­le­ges je­len­ség volt ré­sze tér­sé­günk iro­dal­mi éle­té­nek, né­mi­leg az iro­da­lom­tu­dat pe­re­mén, mint ma­ga a neoavantgárd is, s alig egy-két olyan ér­tő­je akadt, aki ne a tra­di­ci­o­ná­lis él­mény­lí­ra sza­bá­lyai fe­lől kö­ze­lí­tet­te vol­na meg.

 A ki­lenc­ve­nes évek­ben azon­ban for­du­lat állt be en­nek a szö­veg­fo­lyam­nak az ér­té­ke­lé­sé­ben, s Zalabai, Tő­zsér, Koncsol azon ér­tel­me­zé­si kí­sér­le­tei mel­lé, me­lyek a Cselényi-vers sa­ját tör­vény­sze­rű­sé­ge­i­nek fel­tá­rá­sá­ra irá­nyul­tak, Bohár And­rás, Mekis D. Já­nos műcentrikus írá­sai so­ra­koz­tak fel, az utób­bi évek­ben pe­dig a kor­pusz­ban ér­vé­nye­sít­he­tő ol­va­sa­ti mód­sze­rek fel­vá­zo­lá­sá­val valószínűleg H. Nagy Pé­ter tet­te a leg­töb­bet a Cselényi-költészet be­fo­ga­dá­sá­ért.

Cselényi el­ső két kö­te­te, a Ke­sely­lá­bú csi­kó­ko­rom (1961) és az Erők (1965) még a Nagy Lász­ló és Ju­hász Fe­renc ál­tal új­ra­ér­tel­me­zett, a ro­man­ti­ka köl­tői sze­rep­fel­fo­gá­sá­hoz vis­­sza­nyú­ló, s a Jó­zsef Attila-i nyelv- és kép­hasz­ná­lat­tól ins­pi­rált ha­gyo­mány fe­lől kö­ze­lít­he­tő meg. Eb­ben a pa­ra­dig­má­ban a szö­ve­get vers­ként ol­va­san­dó­vá nem utol­sósor­ban az ér­zék­le­tes ké­pi meg­ol­dá­sok, a metaforizáció s a lí­rai én kö­ré va­ló szer­ve­zett­ség tet­te (ez utób­bi elv pe­dig sok­szor ala­pot szol­gál­ta­tott a szer­zői szán­dék ér­té­ke­lé­sé­hez is). Cselényi el­ső két kö­te­te, de fő­ként a Ke­sely­lá­bú csi­kó­ko­rom koz­mi­kus-mi­to­lo­gi­kus táv­la­tok­ra nyí­ló ké­pe­i­vel, a vá­tesz-köl­tő ro­man­ti­kus be­ál­lí­tó­dá­sá­val, s a fel­hí­vás gesz­tu­sá­ban meg­fo­gal­ma­zó­dó he­ro­i­kus cse­lek­vés­vág­­gyal – ahogy a ver­sek té­má­i­val is – még ma­ra­dék­ta­la­nul be­le­il­lik a hat­va­nas évek ele­jé­nek itt­ho­ni lí­rai be­széd­jé­be. A Cselényi-költészet objektizálódása az Erők cí­mű kö­tet­tel kez­dő­dik, a meg­vál­tás­tu­dat­tal bí­ró köl­tői sze­rep fo­ko­za­to­san ki­szo­rul a ver­sek­ből, a lí­rai alany le­mond a te­rem­tő gesz­tu­sok­ról, s meg­elég­szik a kró­ni­kás re­to­ri­ka­i­lag is szű­kebb­re sza­bott be­szá­mo­ló-meg­je­le­ní­tő le­he­tő­sé­gé­vel. Ahogy a vers­ben meg­nö­vek­szik a le­írás, úgy kezd kop­ni a ki­fe­je­zés szép­sé­ge, a meg­győ­zés szán­dé­kát fel­vált­ja a pon­tos­ság igé­nye. A ké­pek hoz­zá­szür­kül­nek a hét­köz­nap­ok­hoz, mely mint tárgy eb­ben az idő­ben ke­rül a Cselényi-költészet köz­pont­já­ba. A va­ló­di for­du­lat azon­ban nem ek­kor, ha­nem a Kré­ta­kor (1978) cí­mű kö­tet meg­je­le­né­se­kor kö­vet­ke­zik be.

A pon­tos lát­ta­tást az Erők­ben a nyelv és a ké­pek le­szür­kí­té­se tet­te le­he­tő­vé. A nyelv itt már nem mint cél, ha­nem mint esz­köz, az egyet­len lé­te­ző va­ló­ság meg­ra­gad­ha­tó­sá­gá­nak zá­lo­ga sze­re­pelt. A Cselényi-költészet for­du­la­ta, úgy gon­do­lom, a va­ló­ság­hoz va­ló vi­szony for­du­la­ta is egy­ben. A nyelv a Kré­ta­kort kö­ve­tő mű­vek­ben az egy­szer­re több ér­vé­nyes va­ló­ság mo­del­le­zé­sé­nek lesz az anya­ga, ez a fel­fo­gás­be­li for­du­lat ve­zet át a szö­ve­gek aleatorikussá vá­lás­hoz is. A vi­lág sok­fé­le­sé­gé­re és ki­is­mer­he­tet­len­sé­gé­re adott vá­lasz Cselényi köl­té­sze­té­ben te­hát lé­nye­gé­ben nem ver­bá­lis, ha­nem szer­ke­ze­ti jel­le­gű.

Hogy Cselényi Lász­ló nem a szé­les ol­va­só­kö­zön­ség szer­ző­je, ha­nem egy szűk ré­te­gé, el­ső­sor­ban az ol­va­sói szo­ká­sok­kal áll ös­­sze­füg­gés­ben. A fo­lya­ma­tos, li­ne­á­ris ol­va­sást ked­ve­lő kö­zön­ség szá­má­ra ide­ge­nek ezek a ze­nei-ma­te­ma­ti­kai szerkesztettségű szö­ve­gek, ho­lott ép­pen a szer­ke­ze­ti meg­ol­dá­sok­ban rej­lő já­té­kos­ság te­het­né őket akár bár­hol ki­nyit­ha­tó, bár­hol el­kezd­he­tő és bár­mi­kor be­csuk­ha­tó „strand­köny­vek­ké” is. S Cselényi vi­szo­nyu­lá­sa a köl­té­szet­hez még csak nem is min­den előz­mény nél­kü­li.

Az a há­rom név, ami a Kré­ta­kor utá­ni Cselényi-szövegekkel kap­cso­lat­ban rend­sze­re­sen fel­me­rül, Mallarmé és Pound, va­la­mint – ke­vés­bé frek­ven­tál­tan – Dan­te ne­ve. Mallarmé a meg­ír­ha­tat­lan könyv kap­csán Cselényi tel­jes­ség­re tö­rek­vő, szö­veg­fo­lyam-lét­re­ho­zó szán­dé­ká­val, Pound az ide­gen­ség ta­pasz­ta­la­tá­nak szö­veg­be­írá­sán ke­resz­tül (er­ről bő­veb­ben Mekis D. Já­nos írt), Dan­te pe­dig a szö­veg le­zár­ha­tat­lan­sá­ga kap­csán (ezt a gon­do­la­tot H. Nagy Pé­ter ve­tet­te fel) hoz­ha­tó ös­­sze­füg­gés­be a Cselényi-korpusz irá­nya­i­val. Já­ték­ba hoz­ha­tó azon­ban akár Weöres Sán­dor ne­ve is, aki pél­dá­ul  Az áram­lás szob­ra cí­mű ver­sé­ben, s egy­ál­ta­lán, a Tűz­kút ver­se­i­ben ma­ga is kí­sér­le­te­zett a szok­vá­nyos nyel­vi szer­ke­ze­tek fel­bon­tá­sá­val, il­let­ve a ze­nei szer­kesz­tés­sel. S ha már a ze­né­nél tar­tunk, nem fe­led­kez­he­tünk meg John Cage inspiratív ha­tá­sá­ról sem, me­lyet Cselényi Lász­ló a ve­le ké­szült in­ter­júk­ban ma­ga is rend­sze­re­sen szó­vá tesz. A ze­nei el­vű szer­kesz­tés mel­lett a köl­tő ver­se­i­ben a je­len­tést a ti­po­ló­gi­ai-vi­zu­á­lis meg­ol­dá­sok tart­ják moz­gás­ban, s a rög­zít­he­tő je­len­tés el­uta­sí­tá­sa alap­ja­i­ban ér­té­ke­li át a szer­ző-ol­va­só vi­szonyt.

Hogy Cselényi szö­ve­gei le­he­tő­sé­gek, va­ri­á­ci­ók egy meg­ír­ha­tat­lan köl­te­mény­hez, lé­nye­gé­ben a het­ve­nes évek má­so­dik fe­lé­től szá­mít a Cselényi-értelmezések alap­té­tel­ének (Bohár And­rás mo­nog­rá­fi­á­ja cí­mé­nek is „A meg­ír­ha­tat­lan köl­te­mény” szó­ös­­sze­té­telt vá­lasz­tot­ta). A meg­ír­ha­tat­lan­ság­nak azon­ban szá­mos je­len­té­se kép­zel­he­tő el, a szer­ző­nek ön­ma­gát né­ma­ság­ra va­ló íté­lé­sé­től kezd­ve (ami­re a köl­tő val­lo­má­sa­i­ban szin­tén ta­lá­lunk uta­lá­so­kat) a meg­írás­nak va­ló kény­sze­res új­ra és új­ra ne­ki­fu­tá­sig. A meg­ír­ha­tat­lan Cselényi-műről az utób­bi ér­te­lem­ben be­szél­he­tünk, mint olyan al­ko­tás­ról, mely vég­ső for­má­ban nem, csak ön­ma­ga va­ri­á­ci­ós le­he­tő­sé­ge­i­ben lé­te­zik. Az ol­va­sói ta­pasz­ta­lat szá­má­ra valószínűleg ép­pen ez a Cselényi-vers leg­fon­to­sabb ho­za­dé­ka. Szem­be­sü­lés egy olyan szövegegyüttessel, mely el­len­áll a vers­ér­tés ha­gyo­má­nyos mó­do­za­ta­i­nak, s mi­köz­ben tö­ké­le­te­sen fel­szá­mol­ja a vis­­sza­nyo­moz­ha­tó je­len­tés­re va­ló rá­ha­gyat­ko­zás fo­gó­dzó­it, a leg­na­gyobb mér­ték­ben von­ja be sa­ját le­het­sé­ges je­len­té­sei ki­ala­kí­tá­sá­ba az ol­va­sót – kü­lö­nö­sen az 1998-as, az élet­mű egé­szét új­ra­gon­dol­ni kész­te­tő Aleatória. A kö­tet kü­lön­bö­ző ol­va­sa­ti le­he­tő­sé­ge­ket in­di­kál, a ti­po­ló­gi­ai meg­ol­dá­sok és a vi­zu­á­lis el­ren­de­zés men­tén ös­­sze­ol­vas­ha­tó to­po­szo­kat mu­tat fel. Az ös­­sze­tar­to­zó, egy­más­ra uta­ló ele­mek köz­ti tá­vol­ság azon­ban né­hol elég nagy, már-már át­lát­ha­tat­lan, s ez szin­te kény­sze­rí­ti az ol­va­sót, hogy sa­ját stra­té­gi­át ala­kít­son ki, s a szer­zői aján­lást fi­gyel­men kí­vül hagy­va egé­szen más szö­ve­ge­ket al­kos­son meg a Cselényi-mű se­gít­sé­gé­vel. A Cselényi-szövegek par­ti­tú­ra­sze­rű mű­kö­dé­se – mely­nek alap­ján min­den ol­va­só sa­ját egye­di, egy­sze­ri mű­vet te­remt­het ma­gá­nak – az Aleatóriában a leg­lát­vá­nyo­sabb. Lé­nye­gé­ben eb­ben az ér­te­lem­ben tö­rek­szik a szer­ző a tel­jes­ség fe­lé: az akárhányszori új­ra­ol­va­sás min­dig más mű­vet ál­lít elénk, a va­ri­á­ci­ók szá­ma óri­á­si. Cselényi nyi­tott mű­vet hoz lét­re, mely­ben meg­szűn­nek a szó­szer­ke­ze­te­ken, mon­da­to­kon és szö­veg­ré­sze­ken be­lü­li alá- és fö­lé­ren­de­lő vi­szo­nyok, csak a mel­lé­ren­de­lés ma­rad ér­vény­ben. Így ala­kul­nak ki a je­len­tés­rög­zü­lést el­le­he­tet­le­ní­tő moz­gó szer­ke­ze­tek. Az ér­tel­me­zés nem jut­hat nyugpontra, nem ju­tunk, nem is jut­ha­tunk el egy le­het­sé­ges vég­ső je­len­tés­hez. Bi­zo­nyos, ver­sek­kel kap­cso­lat­ban gyak­ran fel­me­rü­lő alap­kér­dé­sek pe­dig – pél­dá­ul, hogy tet­szik-e – tö­ké­le­te­sen ér­tel­mü­ket vesz­tik. A Cselényi-vers kap­csán nem le­het kanti ér­te­lem­ben vett szép­ről be­szél­ni, a ma­te­ma­ti­kai-ze­nei lo­gi­ka esz­té­ti­ku­ma azon­ban meg­ra­gad­ja azt, aki el­fo­gad­ja en­nek a szö­veg­uni­ver­zum­nak a mű­kö­dé­si tör­vény­sze­rű­sé­ge­it.

Egy mű élet­ké­pes­sé­ge – s ez ér­vé­nyes az élet­mű­vek­re is – nagy­részt an­nak függvénye, hogy a min­den­ko­ri je­len ol­va­só­ja ké­pes-e kér­dé­se­ket in­téz­ni hoz­zá. Amen­­nyi­ben nem, úgy a mű előbb-utóbb lel­tá­ri tárg­­gyá mi­nő­sül át, ak­kor is, ha a kul­tu­rá­lis em­lé­ke­zet­ben egy da­ra­big még bent tart­ja a kegyeletteljes is­ko­lai ok­ta­tás. A bő­vü­lő re­cep­ci­ó­ból nyil­ván­va­ló­nak tű­nik, hogy a Cselényi-líra egy­re több kér­dést vet fel. Az, hogy ezek a kér­dé­sek a Cselényi-korpusz kap­csán egy­ál­ta­lán meg­fo­gal­maz­ha­tó­vá vál­tak, a neoavantgárd iro­dal­mi ho­ri­zon­tunk­ba va­ló las­sú beeme­lé­sé­vel, s ezen ke­resz­tül az ol­va­sói el­vá­rá­sok mó­do­su­lá­sá­val függ ös­­sze – ami­ért Deréky Pál, Bohár And­rás, a Ma­gyar Mű­hely kö­re (és ter­mé­sze­te­sen má­sok is) az utób­bi más­fél év­ti­zed­ben na­gyon so­kat tet­tek. Cselényi Lász­ló köl­té­sze­te te­hát an­nak a pa­ra­dig­má­nak az elő­te­ré­ben vá­lik di­a­ló­gus­ké­pes kor­pus­­szá, mely hos­­szú időn ke­resz­tül ma­ga is szin­te lát­ha­tat­lan volt. Ál­ta­la és raj­ta ke­resz­tül olyan ol­va­sói ta­pasz­ta­la­tok­hoz nyí­lik meg az út, me­lyek so­ká­ig ide­ge­nek vol­tak iro­da­lom­ér­té­sünk­től, de ame­lyek nél­kül a hu­sza­dik szá­zad má­so­dik fe­lé­nek iro­dal­má­hoz va­ló vi­szo­nyu­lá­sunk egy­ol­da­lú és sze­gé­nyes len­ne.

Bárczi Zsó­fia