Polgár Anikó – Erósz szár­nyai – Philosztratosz sze­rel­mes­le­ve­lei

A le­ve­lek ese­té­ben, akár­csak a lí­rai köl­té­szet­ben, a fik­ció és a va­ló­ság­vo­nat­ko­zá­sok vi­szo­nya kü­lö­nö­sen prob­le­ma­ti­kus, hi­szen bi­zo­nyos kor­szak­ok­ban (pl. kö­zép­kor, ro­man­ti­ka) a le­vél­írás lé­nye­gét az őszin­te­ség, a val­lo­más­sze­rű­ség kép­ze­té­nek hoz­zá­kap­cso­lá­sá­ban lát­ták, a le­ve­let a szív tük­ré­nek tar­tot­ták.

 Ter­mé­sze­te­sen nem­csak az an­tik le­ve­lek győz­het­nek meg min­ket ar­ról, hogy a le­vél, mely­ben a le­vél­író ön­rep­re­zen­tá­ci­ó­ja nyil­vá­nul meg, csu­pán egy va­ló­ság­konst­ruk­ció, nem pe­dig ref­le­xi­ó­ja a valóságnak.1 A fik­ció és re­a­li­tás, gya­kor­la­ti szán­dék és esz­té­ti­kum, praxisz és logosz el­len­té­tét tük­rö­zik a le­ve­lek szok­vá­nyos ka­te­go­ri­zá­lá­sai is2: va­ló­já­ban azon­ban a tá­jé­koz­ta­tást, az in­for­má­ció­át­adást szol­gá­ló, élet­do­ku­men­tum­ként ol­vas­ha­tó le­vél és a má­sik vég­let, a ki­mon­dot­tan iro­dal­mi szán­dék­kal író­dott episz­to­la kö­zött szá­mos, ha­son­ló dichotómiákkal ne­he­zen le­ír­ha­tó át­me­ne­ti for­ma lé­te­zik.

A leg­ko­ráb­bi is­mert gö­rög le­ve­lek iro­dal­mi mű­vek be­té­tei, s ezek ér­té­két nyil­ván­va­ló­an nem al­kal­mi vagy do­ku­men­tum­jel­le­gük ad­ja, még a tör­té­ne­ti mű­vek ese­té­ben sem. Az ún. má­so­dik szo­fisz­ti­ka iro­dal­mi le­ve­lei (Alkiphrón, Ailianosz és Philosztratosz mű­vei), me­lyek a ró­mai ko­ri gö­rög le­vél­iro­da­lom vi­rág­ko­rá­nak ter­mé­kei (Kr. u. 2–3. szá­zad), önál­ló le­vél­gyűj­te­mé­nyek, s leg­fon­to­sabb kö­zös je­gyük a re­to­ri­kai is­ko­lá­zott­ság. A le­vél­mű­faj retorizálásában és a szo­fis­ta íz­lés­hez va­ló iga­zí­tá­sá­ban két­ség­te­le­nül Philosztratosz a leg­kö­vet­ke­ze­te­sebb. A má­so­dik szo­fisz­ti­ka ál­tal meg­ala­po­zott tra­dí­ció to­vább­élt Arisztainetosznál (V. szá­zad) és Theo-phülaktosz Szimokattésznál (VII. szá­zad).

A Philosztratosz-korpusz és a le­ve­lek szer­ző­sé­gé­nek kér­dé­se

A Corpus Philostrateum több kü­lön­bö­ző Philosztratosz ne­vű szer­ző ál­tal írt mű­vek gyűj­te­mé­nye, s a szer­zők be­so­ro­lá­sa, az egyes (Philosztratosz ne­ve alatt fenn­ma­radt) mű­vek szer­ző­sé­ge a szak­iro­da­lom­ban mind­má­ig vi­ta­tott. Egyet­ér­tés csak a te­kin­tet­ben van az egyes ku­ta­tói ál­lás­pont­ok kö­zött, hogy a há­rom Philosztratosz ne­vű szer­zőt meg­kü­lön­böz­te­tő Szúda-lexikon ada­tai több pon­ton is hi­bá­sak. A Szúda-lexikon sze­rint az I. Philosztratosz Nero ide­jén élt, és a II. Philosztratosz ap­ja volt, aki Septimius Severus ide­jén Ró­má­ban te­vé­keny­ke­dett. A III. Philosztratoszként em­lí­tett sze­mély a Szúda sze­rint a II. Philosztratosz má­sod­fo­kú uno­ka­öc­­cse és egy­ben fo­ga­dott fia volt. Ma a ku­ta­tók ál­ta­lá­ban négy Philosztratosz ne­vű szer­ző­ről be­szél­nek. Az I. Philosztratosz, Verus fia a II. szá­zad el­ső fe­lé­ben szü­le­tett és athé­ni szo­fis­ta volt, a II. Philosztratosz, az I. Philosztratosz fia, 170 kö­rül szü­le­tett és Athén­ban ta­nult 190 kö­rül, 202 után pe­dig a csá­szár­né, Iulia Domna kö­ré­hez csat­la­ko­zott Ró­má­ban. A III. Philosztratosz (mel­lék­ne­ve Lémniosz) Nervianus fia, I. Philosztratosz egyik lány­test­vér­ének az uno­ká­ja volt, és 191 kö­rül szü­le­tett. Ta­ná­rai kö­zött volt ne­ve­lő­ap­ja, II. Philosztratosz is. Ró­má­ban, Itá­li­á­ban, majd Athén­ban te­vé­keny­ke­dett, s Lémnoszon halt meg. A IV. Philosztratosz a III. Philosztratosz uno­ká­ja volt, s a III. szá­zad má­sik fe­lé­ben élt.3

A Philosztratosz-korpusz leg­ter­je­del­me­sebb mű­vei A tüanai Apollóniosz éle­te (Ta eisz ton Tüanea Apollónion, Vi­ta Apollonii Tyanensis), a Szo­fis­ták élet­raj­zai (Bioi szophisztón, Vi­tae sophistarum) és a mű­al­ko­tás-le­írá­sok két gyűj­te­mé­nye (Eikonesz I–II, Imagines I–II). A ki­sebb mű­vek (A test­gya­kor­lás­ról, Hé­ro­szi tör­té­net, Sze­rel­mes­le­ve­lek, Nero) mel­lett fenn­ma­radt még két egé­szen rö­vid traktátus (Dialexisz I. és Dialexisz II.). Hogy me­lyik Philosztratosznak me­lyik mű­vet tu­laj­do­nít­suk, az má­ig sem tel­je­sen tisztázott4. Schmid5 majd­nem az ös­­szes mű­vet a II. Philosztratosznak tu­laj­do­ní­tot­ta, ket­tő ki­vé­te­lé­vel: a mű­al­ko­tás-le­írá­sok má­so­dik ré­szét sze­rin­te a IV. Philosztratosz, az el­ső traktátust pe­dig a III. Philosztratosz ír­ta. Ezen kí­vül anonimnak tart­ja a Philosztratosz-korpuszban ta­lál­ha­tó má­so­dik trakátust és a le­ve­lek egy ré­szét.

A le­ve­lek szem­pont­já­ból te­hát el­ső­sor­ban a II. Philosztratoszként em­le­ge­tett Flavius Philosztratosz ér­de­mel fi­gyel­met, aki Lémnoszon született6. Re­to­ri­ka­ta­ná­rai kö­zött volt a naukratiszi Proklosz, az epheszoszi Damianosz és va­ló­szí­nű­leg a thesszáliai Hippodromosz is. Fel­té­te­lez­he­tő, hogy a szí­ri­ai Antipatrosznál, aki ké­sőbb a csá­szár fi­a­i­nak, Caracallának és Getának a ne­ve­lő­je lett, még Gö­rö­gor­szág­ban (Athén­ban) kez­dett ta­nul­ni, majd kö­vet­te őt Ró­má­ba. 202 kö­rül, fel­te­he­tő­leg Antipatrosz köz­ben­já­rá­sá­val ke­rült a szí­ri­ai szár­ma­zá­sú csá­szár­né, Iulia Domna tu­dó­sok­ból ál­ló kö­ré­be. Iulia ide­jé­nek nagy ré­szét utaz­ga­tás­sal töl­töt­te, ezért Philosztratosz is meg­for­dult a csá­szár­nő kí­sé­re­té­ben a Ró­mai Bi­ro­da­lom több pro­vin­ci­á­já­ban és vá­ro­sá­ban. 208-ban Bri­tan­ni­á­ban volt, járt Pergamonban, Nikomédiában és Antiokhiában is, a csá­szár­nő ked­venc tar­tóz­ko­dá­si he­lyén. A csá­szár­nő ha­lá­la után va­ló­szí­nű­leg Athén­ban te­le­pe­dett le és ta­ní­tott. Philosztratosz fe­le­sé­gé­nek ne­vét is is­mer­jük egy erüthraibeli fel­irat­ról: Aurelia Melitine, s tud­juk, hogy a csa­lád­nak sze­ná­to­ri rang­ja volt. A Szúda-lexikon ada­ta alap­ján a II. Philoszratosz Philippus Arabs ide­jén (244–249) halt meg.  
A tüanai Apollóniosz éle­te, mely a leg­is­mer­tebb és alig­ha­nem a leg­töb­bet for­dí­tott Philosztratosz-mű7, a Krisz­tus utá­ni el­ső szá­zad­ban te­vé­keny­ke­dett Püthagorasz-követő fi­lo­zó­fus bio­grá­fi­á­ja, akit po­gány pró­fé­tá­nak, Krisz­tus el­len­ké­pé­nek tar­tot­tak. Bár Philosztratosz Apollónioszban el­ső­sor­ban az ide­á­lis fi­lo­zó­fust lát­ta, az élet­rajz re­gény­sze­rű: Apollóniosz a tró­jai Euphorbosz re­in­kar­ná­ci­ó­ja, ter­mé­szet­fe­let­ti erő­vel ren­del­ke­ző va­rázs­ló és má­gus, aki a fi­lo­zó­fi­át is­ten­tisz­te­let­ként fog­ta fel, s ta­na­i­ban az egyet­len és min­de­nek fe­lett va­ló Is­ten tisz­te­le­tét hir­det­te, ám mo­no­te­iz­mu­sa a dé­mon­hit ál­tal po­li­te­is­ta elem­mel tár­sult. Caracalla csá­szár Philosztratosz mű­vé­nek ha­tá­sá­ra larariumában Krisz­tus, Áb­ra­hám és Orp­he­usz mel­lett Apollónioszt is há­zi is­ten­ség­ként tisz­tel­te, s egy héróont (va­gyis a hé­ro­szok­nak ki­já­ró szen­télyt) is emelt a tisz­te­le­té­re. Philosztratosznak a tör­té­net­írói-élet­rajz­írói kon­ven­ci­ók­hoz va­ló iga­zo­dá­sát, ám egy­ben írói ön­tu­da­tát és ere­de­ti­sé­gét is jel­zi, hogy Damisz, Apollóniosz ál­lí­tó­la­gos kö­ve­tő­je és ta­nít­vá­nya, akit mű­ve fő for­rá­sa­ként je­löl meg8, fik­tív sze­mély volt, s be­ik­ta­tá­sa a hi­te­les­ség lát­sza­tá­ra va­ló tö­rek­vést szol­gál­ja – a tény­sze­rű­ség he­lyét te­hát a re­gény­sze­rű­ség ve­szi át. Ha­son­ló a hely­zet Apollóniosz sa­ját mű­ve­i­vel, me­lyek (kü­lö­nö­sen Apollóniosz le­ve­lei és Püthagorasz-életrajza) szin­tén Philosztratosz for­rá­sai közt sze­re­pel­nek, s me­lyek­nek hi­te­les­sé­ge szin­tén meg­kér­dő­je­lez­he­tő. Philosztratosz sze­rint Apollóniosz kü­lön­le­ges ké­pes­sé­gei nem má­gi­kus tu­do­má­nyá­nak kö­szön­he­tők, ha­nem püthagoreista élet­mód­já­nak (asz­ké­zis, ve­ge­ta­ri­a­niz­mus, az él­ve­ze­tek­ről va­ló le­mon­dás stb.). Az Apollóniosz-életrajzzal Philosztratosz a csá­szár­nő, Iulia Domna ked­vé­ben sze­re­tett vol­na jár­ni, aki Hé­li­osz emesszai pap­já­nak lá­nya volt, s ez­zel is ma­gya­ráz­ha­tó a ke­le­ti­es ko­lo­rit és az eg­zo­ti­kus at­mosz­fé­ra, a gö­rög sza­bad­ság­vágy és a ke­le­ti szol­ga­lel­kű­ség szem­be­ál­lí­tá­sa, az et­nog­rá­fi­ai és geo­grá­fi­ai ér­de­kes­sé­gek irán­ti fo­gé­kony­ság, mely a mű­vet az út­le­írás­ok­kal, va­la­mint a ku­ri­ó­zu­mo­kat gyűj­tő és rend­sze­re­ző paradoxográfiákkal ro­ko­nít­ja. Philosztratosz stí­lu­sá­nak kü­lön­le­ges­sé­gét a fan­tasz­ti­kum és a szo­fisz­ti­ká­ra jel­lem­ző ra­ci­o­ná­lis ele­mek kont­raszt­ja ad­ja, s a fi­lo­zó­fi­ai-te­o­ló­gi­ai gon­do­la­to­kat fan­tasz­ti­kus-re­gé­nyes el­be­szé­lé­sek­kel öt­vö­ző mű re­to­ri­kai stí­lus­gya­kor­lat­nak is te­kint­he­tő.  
Mi­vel Philosztratosz  Szo­fis­ták élet­raj­zai cí­mű művében9 sa­ját mű­ve­ként em­lí­ti A tüanai Apollóniosz éle­tét, a két kulcs­mű kö­zös szer­ző­sé­gé­nek kér­dé­se nem két­sé­ges. Élet­raj­zai nem te­kint­he­tők a szó szo­ros ér­tel­mé­ben vett élet­rajz­ok­nak, a kö­tet in­kább anek­do­ták és rö­vid jel­lem­zé­sek gyűj­te­mé­nye. Nem az volt a cél­ja, hogy min­den fel­lel­he­tő ada­tot ös­­sze­gyűj­tő ké­zi­köny­vet hoz­zon lét­re, a szo­ká­sos be­tű­ren­des el­ren­de­zést is el­ve­tet­te, a tár­gyalt szo­fis­ták mű­ve­i­nek lis­tá­ját is csak rit­kán ad­ja meg, s ál­ta­lá­ban eb­ben a te­kin­tet­ben sem tö­rek­szik tel­jes­ség­re. Philosztratosz me­tó­du­sá­nak lé­nye­gét nem kön­­nyű meg­ra­gad­ni, hi­szen a fel­dol­go­zás mód­já­ban nagy vál­to­za­tos­sá­got mu­tat. Mód­sze­rét és stí­lu­sát a ne­gye­dik szá­zad­ban Eunapiosz pró­bál­ta meg kö­vet­ni. A mű­ben Philosztratosz meg­kü­lön­böz­te­ti a ré­gi szo­fisz­ti­kát az ún. má­so­dik szo­fisz­ti­ká­tól: az előb­bi­nek az aty­ja Gorgiász volt, az utób­bit a szó­nok Aiszkhinész ala­poz­ta meg, s egy hos­­szabb „sö­tét kor­szak” után az el­ső  szá­zad­ban élt szmürnai Nikétész élesz­tet­te új­já.
Az Eikonész 65 mű­al­ko­tás le­írá­sát tar­tal­maz­za, me­lyek az elő­szó sze­rint egy ná­po­lyi sztoát dí­szí­tet­tek, kér­dé­ses azon­ban, hogy va­jon ezek a le­írá­sok meg­fe­lel­tet­he­tők-e va­ló­sá­gos fest­mé­nyek­nek. A le­írt mű­al­ko­tás­ok té­má­ja ál­ta­lá­ban mi­to­ló­gi­ai (pl. Phaethón, Narkisszosz, Hüakinthosz, Her­mész szü­le­té­se, Szemelé, Ari­ad­né, Pasziphaé), s a szer­ző a té­mák ko­ráb­bi iro­dal­mi fel­dol­go­zá­sá­ra is ref­lek­tál. A Szkamandrosz áb­rá­zo­lá­sa (1.) pél­dá­ul Ho­mé­rosz Íliászára épül, s Philoszratosz mint­egy a kép­ző­mű­vé­sze­ti és iro­dal­mi fel­dol­go­zást ha­son­lít­ja ös­­sze, meg­ál­la­pít­va, hogy a ké­pen lát­ha­tó leg­több elem ho­mé­ro­szi, két do­log ki­vé­te­lé­vel: a fo­lyó nem hos­­szú ha­jú, hi­szen a ha­ját meg­éget­te a tűz, Hé­pha­isz­tosz pe­dig nem bi­ceg, hi­szen a lán­gok ro­han­nak a fo­lyó fe­lé. Nem­csak a le­írt kép ele­mei homérosziak, ha­nem a le­írás stí­lu­sa és szó­kin­cse is. Ugyan­ak­kor a mo­tí­vu­mok te­kin­te­té­ben a sze­rel­mes­le­ve­lek­kel is több ha­son­ló­sá­got mu­tat: a „haj­gyil­kos­sá­got” kár­hoz­ta­tó 16. le­vél­ben is ha­son­ló ki­fe­je­zé­sek­kel han­goz­tat­ja, hogy „ha egy fo­lyót szép­nek tar­ta­nak, az is hos­z-­szú ha­jú”. Az al­mát sze­dő és az al­má­val do­bá­ló­zó Eró­szo­kat áb­rá­zo­ló kép (6.) sze­rel­mi szim­bo­li­ká­ja is ös­­sze­hoz­ha­tó a le­ve­le­ké­vel: Erósz al­má­ja a 62. le­vél­ben is a sze­re­lem­re va­ló fel­hí­vás szim­bó­lu­ma. A mű­al­ko­tás-le­írá­sok má­so­dik so­ro­za­tát a IV. Philosztratosz a II. Philosztratosz stí­lu­sát kö­vet­ve pró­bál­ta meg­ír­ni. A két Philosztratosz Eikonészéhez tar­tal­mi ha­son­ló­ság mi­att az egyes ki­adá­sok Kallisztratosz 14 ekphrasziszát is csa­tol­ni szokták.10
Philosztratosz ki­sebb mű­vei kö­zül leg­fi­gye­lem­re­mél­tób­bak a sze­rel­mes­le­ve­lek és a Hé­ro­szi tör­té­net (Héróikosz, Heroicus)11. Ez utób­bi egy pár­be­szé­des for­má­ban meg­írt mű, mely­ben egy gö­rög vin­cel­lér a gö­rög hé­rosz­kul­tusz­ról me­sél egy a jó szél­re vá­ra­ko­zó fö­ní­ci­ai ten­ge­ri uta­zó­nak. A test­gya­kor­lás­ról (Pe­ri gümnasztikész, Gymnasticus) cí­mű ér­te­ke­zés cél­ja az ógö­rög at­lé­ti­ka új­já­é­lesz­té­se. A Nero cí­mű di­a­ló­gus Lukianosz mű­vei kö­zött ma­radt fenn. A mű két fi­lo­zó­fus, Muszoniosz és Menekratész esz­me­cse­ré­je Güara szi­ge­tén, s fő­ként a türannoszok gya­lá­za­tos tet­te­i­ről szól. A be­szél­ge­tés­nek egy ha­jó ér­ke­zé­se vet vé­get, mely Nero ha­lál­hír­ét hoz­za.
Philosztratosz sze­rel­mes­le­vél-gyűj­te­mé­nye (Episz­to­lai erótikai) több­nyi­re meg­ne­ve­zet­len, s csu­pán a ne­mük sze­rint dif­fe­ren­ci­ált cím­zet­tek­hez (pl. Egy fi­ú­hoz, Egy hölgy­höz) írott le­ve­le­ket tar­tal­maz. A kom­po­zí­ci­ót il­le­tő­en a szer­zői in­ten­ció meg­ér­té­sét ne­he­zí­ti a két csa­lád­ra osz­ló szö­veg­ha­gyo­mány, me­lye­ket kö­vet­ve a két mér­ték­adó ki­adás­ban (Teubner, Loeb Classical Library12) a le­ve­lek be­osz­tá­sa tel­je­sen el­té­rő. Va­ló­szí­nű, hogy ma­ga a szer­ző nem pub­li­kál­ta sze­rel­mes­le­ve­le­it, s ha­lá­la után ba­rá­tai vagy ta­nít­vá­nyai gyűj­töt­ték egy­be azo­kat, mi­köz­ben az egyik ös­­sze­ál­lí­tó a szo­ro­sab­ban vett sze­rel­mi té­má­jú le­ve­lek­re kon­cent­rált, a má­sik az egyéb, konk­rét sze­mé­lyek­hez írt le­ve­le­ket is be­il­lesz­tet­te a gyűjteménybe.13 A for­dí­tás alap­já­ul szol­gá­ló szö­veg­ki­adás 73 le­ve­let tar­tal­maz, me­lyek több­sé­ge sze­rel­mi té­má­jú, s ezek nagy ré­sze meg nem ne­ve­zett sze­mé­lyek­hez író­dott (55, eb­ből 26 le­vél meg nem ne­ve­zett fiúkhoz14, 29 pe­dig meg nem ne­ve­zett hölgyekhez15). A ma­ra­dék 18 le­vél meg­ne­ve­zett sze­mé­lyek­hez van cí­mez­ve, s ezek kö­zött is csu­pán 8 olyan van, mely egy­ál­ta­lán nem sze­rel­mi témájú.16 A leg­hos­­szabb ter­je­del­mű kö­zü­lük a csá­szár­né­hoz cím­zett 73. le­vél, mely Gorgiászt, s raj­ta ke­resz­tül ál­ta­lá­ban vé­ve a re­to­ri­kát és szo­fisz­ti­kát vé­del­me­zi. Az­zal, hogy Philosztratosz Pla­tónt az el­ső szo­fisz­ti­ka aty­ja­ként ün­ne­pelt Gorgiász ve­tély­tár­sá­nak tart­ja, a fi­lo­zó­fia és a retorika–szofisztika egyen­ran­gú­sá­gát kí­ván­ja bizonyítani.17
A II. Philosztratosz szer­ző­sé­gét több szem­pont­ból meg­kér­dő­je­lez­ték, el­ső­sor­ban nyel­vi-sti­lisz­ti­kai okok­ra, ill. a le­ve­lek szel­le­mi­sé­gé­re hi­vat­koz­va, a fel­me­rült ér­vek azon­ban nem túl meg­­győ­ző­ek és kön­­nyen cáfolhatók.18 A 73. le­ve­let pél­dá­ul azért tar­tot­ták ha­mi­sít­vány­nak, mert úgy ír Plutarkhoszról, mint­ha Iulia Domna kor­tár­sa len­ne. A le­vél azon­ban ér­tel­mez­he­tő úgy is, hogy Plutarkhosznak a szo­fis­ták el­le­ni írá­sá­ról be­szél, hi­szen tud­juk, hogy egy el­ve­szett írá­sá­ban a szo­fis­tá­kat, pon­to­sab­ban Gorgiászt tá­mad­ta. Az, hogy bi­zo­nyos sza­vak, il­let­ve nyelv­ta­ni ala­kok csak a le­ve­lek­ben for­dul­nak elő, más Philosztratosz-mű­vek­ben nem, ter­mé­sze­te­sen adód­hat a le­vél sti­lisz­ti­kai kí­vá­nal­ma­i­ból, s nem utal fel­tét­le­nül el­té­rő szer­ző­ség­re. Emel­lett a le­ve­lek bi­zo­nyít­ha­tó­an ro­kon­ság­ban van­nak Philosztratosz egyéb mű­ve­i­vel. A 73. le­vél pél­dá­ul olyan ter­mi­nus technicusokat hasz­nál, me­lyek a Szo­fis­ták élet­raj­za­i­ban is elő­for­dul­nak. A le­ve­lek­ben II. Philosztratosz éle­té­nek hely­szí­nei is fel­buk­kan­nak: az 55. le­vél szer­ző­je pél­dá­ul han­goz­tat­ja, hogy járt Ró­má­ban, a 45. le­vél pe­dig az aján­dék­ba kül­dött erüthraibeli grá­nát­al­mák­hoz írt aján­dék­kí­sé­rő le­vél, mi­köz­ben egy fel­irat­ról tud­juk, hogy II. Philosztratosz fia, Phlaviosz Kapitoleinosz a kis-ázsi­ai Erüthraiban te­le­pe­dett le.1. A Lémnosz és Imbrosz ba­rát­sá­gá­ról szó­ló 70. le­vél szer­ző­je egy­ér­tel­mű­en lémnoszi szü­le­té­sű­nek vall­ja ma­gát.
Philosztratosz ma­gyar ha­tás­tör­té­ne­te meg­le­he­tő­sen sze­gé­nyes, egye­dül a hu­ma­niz­mus ko­rá­ban mu­tat fel­len­dü­lést, ami­kor Antonio Bonfini, Má­tyás ki­rály ud­va­ri hu­ma­nis­tá­ja Philosztratosz több mű­vét (köz­tük a le­ve­le­ket is) la­tin­ra for­dí­tot­ta. A for­dí­tás a Bibliotheca Corviniana egyik leg­szebb kó­de­xé­ben olvasható.20

A Philosztratosz-levelek mo­tí­vu­mai

A ró­zsa át­vál­to­zá­sai. Oscar Wilde me­sé­jé­ben (The nightingale and the rose) az ön­fel­ál­do­zó sze­re­lem jel­kép­évé vált ró­zsa vö­rös szí­nét a hal­dok­ló csa­lo­gány vé­ré­ből nye­ri. A vö­rös ró­zsa az an­tik mi­to­ló­gia sze­rint is egy át­vál­to­zás ré­vén szü­le­tett, a hal­dok­ló Adonisz, vagy más vál­to­zat sze­rint Aph­ro­di­té véré­ből, aki fu­tás köz­ben egy tö­vis­re lé­pett. Biónnak az Adonisz-mítoszt fel­dol­go­zó I. idill­je is, akár­csak Wilde me­sé­je, a ró­zsamo­tí­vum­ban a ha­lál és a sze­re­lem ös­­sze­fo­nó­dá­sát fes­ti.
Philosztratosz le­ve­le­i­ben az ad hoc me­ta­fo­rák­nak kö­szön­he­tő­en az át­vál­to­zás ré­vén szü­le­tett ró­zsa ma­ga is több­szö­rös me­ta­mor­fó­zi­son megy keresztül.21 Az Ado­nisz-mí­tosz­ra ala­poz­va a ró­zsa a sze­re­tett fi­ú­val azo­no­sul (3., 9.), de a mu­lan­dó szép­ség, a szép­ség vi­rág­ko­rá­nak szim­bó­lu­ma­ként a női szép­ség ké­pe is: a nő sze­me­i­ben ró­zsák nyíl­nak (25.), a Khariszok ró­zsa­ka­rú­ak, s ahogy a ró­zsa el­fon­­nyad, úgy mú­lik el a szép­ség is (55.). A szép­fiú nem más, mint be­szé­lő ró­zsa (17.), hi­szen az ő vi­ru­ló szép­sé­ge is ugyan­úgy el­her­vad majd.22 Sze­rel­mi aján­dék­ként a fi­ú­hoz küld­ve a ró­zsa Erós­­szal ke­rül pár­hu­zam­ba, hi­szen a szir­mai, me­lye­ken si­et­ve a sze­re­tett lény­hez száll, olya­nok, mint Erósz szár­nyai (1.), tö­vi­sei olya­nok, mint Erósz nyi­lai, tűz­szí­nük pe­dig Erósz fák­lyá­já­ra em­lé­kez­tet (55.). A ró­zsák­nak ez a tü­ze nem­csak lát­vá­nyuk­ból adó­dik: érin­tés­kor is tü­ze­sek, hi­szen ma­gá­val a sze­rel­mes fér­fi­val azo­no­sul­nak, fér­fi­ként öle­lik át a hölgyet23, s ha az el­uta­sí­tó­an vi­sel­ke­dik, akár el is éget­he­tik (54.). A tűz­szín az alap­ja a ró­zsa és a vö­rös haj egy­más­ra ko­pí­ro­zó­dá­sá­nak is: a vö­rös ha­jú fiú fe­je egy nagy, vi­rág­ba bo­rult rét (21.), ezért nem sza­bad ró­zsát aján­dé­koz­ni ne­ki, hi­szen az csak tűz len­ne a tűz­re (4.). A rózsa–haj pár­hu­zam mo­nu­men­tá­lis­sá tá­gít­ha­tó: ha a ró­zsák a ta­vasz haj­szá­lai (3.), ak­kor nyil­ván ma­ga a ter­mé­szet is vö­rös ha­jú, leg­alább­is bi­zo­nyos év­szak­ok­ban. A ró­zsa szí­né­ből adó­dó, szin­te ál­lan­dó pa­ne­lek­ként mű­kö­dő azo­no­sí­tá­sok­ból (ró­zsa = tűz, vö­rös haj, vér) né­ha döb­be­ne­te­sen bi­zarr köl­tői ké­pek szü­let­nek: „Ne ko­szo­rúz­zuk meg ma­gun­kat vér­rel!” (4.), „Mért ko­szo­rú­zod tűz­zel a fe­jed?” (21.).
A sze­re­lem gyü­möl­csei. Az an­tik­vi­tás­ban a ró­zsa mel­lett bi­zo­nyos gyü­möl­csök (al­ma, grá­nát­al­ma, fü­ge) is szol­gál­hat­tak sze­rel­mi aján­dék­ként. A gyü­mölcs­mo­tí­vu­mok rit­káb­bak ugyan a gyűj­te­mény­ben, ám a gyü­möl­csök­höz írt aján­dék­kí­sé­rő le­ve­lek egy sok­ré­tű al­le­go­ri­kus tra­dí­ci­ó­ba il­lesz­ked­nek, s ér­tel­me­zés­le­he­tő­sé­ge­ik sok­szor prob­le­ma­ti­ku­sak. Az al­ma a sze­re­lem­re va­ló fel­hí­vás jel­ké­pe, de a ró­zsák­hoz ha­son­ló­an ar­ra is fi­gyel­mez­tet, hogy a szép­ség rövid életű.24 Az al­ma több gö­rög mí­tosz­ban is le­vél­ként szolgál25: Philosztratosz 62. le­ve­lé­ben a Péleusz és Thetisz la­ko­dal­mán bo­nyo­dal­ma­kat ki­vál­tó Erisz al­má­já­val Erósz al­má­ja ke­rül el­len­tét­be, mely egy sze­rel­mi fel­ira­tot tar­tal­maz. Az el­len­tét azon­ban nem­csak a két le­vél tar­tal­má­ban rej­lik, ha­nem a cím­zett meg­adá­sá­nak mód­já­ban is: Erisz al­má­ját ép­pen a cím­zett ne­vé­nek el­hall­ga­tá­sa tet­te ta­lá­nyos­sá s vi­szály­kel­tő­vé, Erósz al­má­já­nak egyik ér­de­kes­sé­ge vi­szont ép­pen Euippé ne­vé­nek fel­tün­te­té­se (ez az egyet­len Philosztratosz-levél ugyan­is, amely­be a cím­zett ne­ve is be­le van fog­lal­va). Az al­ma sze­rel­mi aján­dék­ként sze­re­pel Akontiosz és Küdippé, va­la­mint Atalanta mí­to­szá­ban is. Akontiosz és Küdippé a déloszi Apol­lón-fesz­ti­vá­lon ta­lál­koz­nak, s Akontiosz Erósz su­gal­la­tá­ra egy al­má­ra ír­ja fur­fan­gos üze­ne­tét. Az ő al­má­ja nem a le­vél író­já­nak, ha­nem cím­zett­jé­nek ne­vé­ben be­szél, ar­ra szá­mít­va, hogy a lány úgyis han­go­san fog­ja fel­ol­vas­ni a fel­ira­tot: „Ar­te­misz­re es­kü­szöm, hogy Akontioszhoz me­gyek fe­le­sé­gül.”. Kallimakhosznál26 a fér­fi a le­vél író­ja, a nő pe­dig az ol­va­só­ja, Ovi­di­us ezt a szi­tu­á­ci­ót le­vél­vál­tás­sá bő­ví­ti (Heroides 20–21). Philosztratosznál is egy po­ten­ci­á­lis sze­rel­mi le­vél­vál­tás­ról van szó, mely­nek ter­je­del­mi korlátait az al­má­ra rá­fé­rő be­tűk szab­ják meg. A le­vél író­ja a szá­má­ra egyet­len le­het­sé­ges és el­fo­gad­ha­tó vá­laszt is meg­ad­ja: az „Euippé, sze­ret­lek” fel­irat alá az „Én is” üze­net­nek kell ke­rül­nie. Há­rom le­vél­ről van szó te­hát egy­szer­re: az egyik az al­má­ra írt sze­rel­mi üze­net, a má­sik Euippének szin­tén az al­má­ra íran­dó vá­la­sza, a har­ma­dik pe­dig az al­má­hoz mel­lé­kelt aján­dék­kí­sé­rő le­vél, mely az elő­ző ket­tőt is ma­gá­ba fog­lal­ja, s mely mint­egy hasz­ná­la­ti uta­sí­tás­ként is szol­gál, hi­szen Euippé eb­ből tud­ja meg, mit kell ten­nie a ka­pott aján­dék­kal. Az üze­ne­tek rö­vid­sé­ge és fel­irat­jel­le­ge az epig­ram­mák­ra em­lé­kez­tet: ha­son­ló üze­ne­tek a gö­rög epig­ram­mák­ban is meg­je­len­nek al­má­ra írt le­vél­ként (AP 5, 80) vagy aján­dék­kí­sé­rő üze­net­ként (AP 5, 79).
Az al­má­hoz ha­son­ló­an a fü­ge is ero­ti­kus szim­bó­lum az an­tik­vi­tás­ban: a fü­ge­fa, de fő­ként a fü­ge gyü­möl­cse az an­tik iro­da­lom­ban a fér­fi vagy női ne­mi szer­vek­re utal.27 A mo­tí­vum iro­dal­mi tra­dí­ci­ó­já­nak is­me­re­té­ben jog­gal tart­hat­juk Philosztratosz 49. le­ve­lét is ero­ti­kus­nak. Egy rö­vid aján­dék­kí­sé­rő le­vél­ről van szó: „Ta­va­szi fü­gé­ket küld­tem ne­ked – ta­lán cso­dál­ko­zol azon, hogy már, vagy azon, hogy még min­dig kül­dök ilyet.” A fü­ge a Föld­kö­zi-ten­ger mel­lé­kén min­den­na­pos és ol­csó élel­mi­szer­nek szá­mí­tott, kül­dé­se ezért – ha nem len­ne szim­bo­li­kus je­len­tő­sé­ge – nem szá­mí­ta­na kü­lö­nö­sen ér­de­kes­nek. A fü­gék szá­mo­lá­sa pél­dá­ul Arisz­to­pha­nész­nál (A bé­ke 1356) a koitust je­len­ti, Martialisnál pe­dig a ficus (ne­me­sí­tett fü­ge) és caprificus (vad­fü­ge) el­len­té­te a fér­fi­sze­re­lem két fá­zi­sá­ra, il­let­ve sze­xu­á­lis as­pek­tu­sá­ra utal: qui modo ficus eras, iam caprificus eris (4, 52) – ’ki nem­rég még pas­­szív sze­re­tő vol­tál (ficus), nem­so­ká­ra ak­tív le­szel (caprificus = pedicator)’. Fel­te­he­tő­leg ha­son­ló át­vál­to­zás le­he­tő­sé­gé­re utal a fü­gé­ket még min­dig kül­dő le­vél­író is Philosztratosznál. A fü­gék te­hát két ok­ból kel­te­nek cso­dál­ko­zást: az egyik az el­sőd­le­ges ér­te­lem­ből adó­dik, s a ta­va­szi fü­gék ko­rai éré­sé­re utal, a má­sik pe­dig a szim­bo­li­kus ér­te­lem­ből.
Sza­káll­pely­he­dzés és haj­gyil­kos­ság. A haj le­vá­gá­sa az ókor­ban a rab­ság­ba sül­­lyesz­tés­sel egyen­lő, a há­bo­rú­ban ez az egyik leg­meg­alá­zóbb, amit az el­len­sé­gé­től kény­te­len el­vi­sel­ni az em­ber. A haj­vá­gás­nak nem­csak a gö­rö­gök­nél volt ilyen szim­bo­li­kus je­len­tő­sé­ge, ha­nem pél­dá­ul az Ószö­vet­ség­ben is: Ezékiel pró­fé­ta egyik szim­bo­li­kus tet­te volt, hogy le­vág­ta a ha­ját és sza­kál­lát, ez­zel je­lez­ve a ba­bi­lo­ni­ak ál­ta­li meg­szé­gye­ní­tést és meg­sem­mi­sí­tést, mely Je­ru­zsá­lem­re vár, a nép ugyan­is a szőr­ze­tet az erő és mél­tó­ság je­lé­nek tekintette.28 Philosztratosznál a haj le­vá­gá­sa az os­to­ba­ság és a bar­bár­ság je­le (61.), hi­szen a haj Aph­ro­di­té aján­dé­ka, a hos­­szú ha­jú nő a bu­ja nö­vény­ze­tű föld­nél is kel­le­me­sebb lát­ványt nyújt. A nő ha­já­nál is ér­té­ke­sebb azon­ban a szép if­júk ha­ja, hi­szen az if­jút még Menandrosz A le­nyírt ha­jú lány cí­mű ko­mé­di­á­já­ban is meg­kí­mél­ték (16.). A haj tu­laj­don­kép­pen min­den szép­ség­gel és dís­­szel azo­no­sul: így ju­tunk el olyan me­rész me­ta­fo­rá­kig, hogy pl. a ha­jók ha­ja a vi­tor­la, a ten­ger ha­ja a sok szi­get, a vá­ro­sok ha­ja pe­dig a vá­ros­fal. Nem vé­let­le­nül gya­ko­ri­ak ez­zel kap­cso­lat­ban a har­ci me­ta­fo­rák, hi­szen a haj le­vá­gá­sa tu­laj­don­kép­pen gyil­kos­ság, vagy egy ost­rom­lott vá­ros be­vé­tel­éhez ha­son­ló, ezért il­lő a haj­ról, akár a há­bo­rú­ban el­esett hő­sök­ről, gyász­be­szé­det mon­da­ni. Mind­két idé­zett le­vél tu­laj­don­kép­pen ezt a gyász­be­szé­det he­lyet­te­sí­ti, s mind­ket­tő a haj­ra metaforikusan uta­ló hár­mas fel­ki­ál­tás­sal zá­rul:
„Ó, szép­ség fel­leg­vá­ra, sze­re­lem li­ge­te, ó, fej csil­lag­ko­szo­rú­ja!” (16.)
„Ó, Erósz szár­nyai, ó, a fej zsen­ge ál­do­za­ta, ó, a szép­ség ma­rad­vá­nyai!” (61.).
A sza­káll le­vá­gá­sá­nak té­má­ja is több va­ri­á­ci­ó­ban van je­len Philosztratosznál (13., 15., 58.), s ez a há­rom le­vél tu­laj­don­kép­pen a sza­káll­pely­he­dzés­sel kap­cso­la­tos há­rom kü­lön­fé­le alap­ál­lás re­to­ri­kai in­dok­lá­sa. A leg­ké­zen­fek­vőbb pár­hu­zam alap­ján a sza­káll ki­üt­kö­zé­se a szép­ség mu­lan­dó­sá­gá­ra hív­ja fel a fi­gyel­met, a kés­le­ke­dő-vo­na­ko­dó fi­út te­hát az öre­ge­dés em­le­ge­té­sé­vel le­het mi­ha­ma­rab­bi cse­lek­vés­re bír­ni. A sza­káll­nél­kü­li­ség kor­sza­ka je­len­ti a ta­vaszt, a sza­káll ki­üt­kö­zé­se pe­dig vi­rág­zás („az or­cá­don nő­ni kezd a sza­káll, s az egész arc vi­rág­zik”, 13.), mely már­is a tél be­kö­szön­tét jel­zi. A két év­szak kö­zött szin­te nincs is át­me­net, hi­szen a szép­fiú szá­má­ra pa­ra­dox mó­don a te­let nem a vi­rá­gok el­her­va­dá­sa, ha­nem a vi­rág­ba bo­ru­lás je­len­ti („add ne­kem sze­rel­me­det, mi­e­lőtt el­hagy ta­va­szod és be­kö­szönt a tél”, 13.). A má­sik két sza­káll­ról szó­ló le­vél már a ki­nőtt sza­kál­lal kap­cso­la­tos hoz­zá­ál­lá­so­kat tár­gyal­ja: az egyik egy pa­ra­dox enkómion29, mely azt bi­zony­gat­ja, hogy a sza­káll a szép­ség kez­de­te (15.), a má­sik ez­zel el­len­tét­ben a sza­káll le­bo­rot­vá­lást di­csé­ri (58.). A sza­káll ki­üt­kö­zé­se Sztratónnál sem aka­dá­lya a sze­re­lem­nek (AP XII 10):

„Bár­ha pihédzik már a cso­dás für­tű ka­masz ál­la,
sző­ke ha­lán­té­kát száz pu­ha fürt le­pi el,
el so­se hagy­nám őt, sze­re­tem, hisz a bá­ja enyém lesz
úgy is, hogy­ha pi­hés, vagy ha sza­kál­lat ereszt!”30

Me­zít­lá­bas szép­ség. Philosztratosz há­rom le­vél­ben ér­vel amel­lett, hogy a láb­be­li a szép­ség aka­dá­lyo­zó­ja, s a té­má­nak fér­fi (18.) és női va­ri­án­sa­it (36., 37.) is meg­ír­ta.  Ab­ból in­dul ki, hogy a ci­pő­hor­dás már ön­ma­gá­ban is be­teg­ség, ám az ilyen se­bet még Aszklépiosz sem gyó­gyít­ja meg, hi­szen ön­ként vál­lalt szen­ve­dés­ről van szó. A me­zít­lá­bas szép­ség és a ci­pő el­len­té­té­hez te­hát olyan el­len­tét­pár­ok ren­del­he­tők, mint egészség–betegség, fiatalság–öregség, természetesség–mesterkéltség. A té­ma uni­ver­zá­lis­sá tá­gul, hi­szen a me­zít­lá­bas szép­ség előtt meg­hó­dol a tűz, a ten­ger és a kő­szirt is, s a föld is sze­rel­mes érin­tés­ként ér­zé­ke­li, ha egy szép láb ta­pos­sa. A láb­be­li hor­dá­sát el­ma­rasz­ta­ló le­ve­lek a láb­be­lit aján­dé­ko­zó aján­dék­kí­sé­rő epig­ram­mák­kal ke­rül­nek el­len­tét­be. Egy is­me­ret­len köl­tő gö­rög an­to­ló­gi­a­be­li epig­ram­má­ja (AP XII 96) a szép Pürrhoszt ép­pen a láb­be­li hor­dá­sá­ra biz­tat­ja. Az if­jú szép­sé­ge ugyan­is nem tö­ké­le­tes, láb­fe­je hi­bá­it azon­ban a láb­be­li el­ta­kar­hat­ja:

„Al­ka­tod el­ra­ga­dó, a sze­med­del néz a sze­mé­rem,
mel­led szűz rét­jén szir­ma­it ont­ja a báj,
mind­egyik if­jú­nál szebb vagy, de az ég ke­gye még­sem
tet­te hi­bát­lan­ná, Pürrhosz, a láb­fe­je­det.
Rejt­se a torz tal­pat, szép Pürrhosz e láb­be­li kis­sé,
szép­sé­gé­vel hadd gyújt­sa öröm­re szived!”31

A ró­zsa át­vál­to­zá­sai. Oscar Wilde me­sé­jé­ben (The nightingale and the rose) az ön­fel­ál­do­zó sze­re­lem jel­kép­évé vált ró­zsa vö­rös szí­nét a hal­dok­ló csa­lo­gány vé­ré­ből nye­ri. A vö­rös ró­zsa az an­tik mi­to­ló­gia sze­rint is egy át­vál­to­zás ré­vén szü­le­tett, a hal­dok­ló Adonisz, vagy más vál­to­zat sze­rint Aph­ro­di­té véré­ből, aki fu­tás köz­ben egy tö­vis­re lé­pett. Biónnak az Adonisz-mítoszt fel­dol­go­zó I. idill­je is, akár­csak Wilde me­sé­je, a ró­zsamo­tí­vum­ban a ha­lál és a sze­re­lem ös­­sze­fo­nó­dá­sát fes­ti.
Philosztratosz le­ve­le­i­ben az ad hoc me­ta­fo­rák­nak kö­szön­he­tő­en az át­vál­to­zás ré­vén szü­le­tett ró­zsa ma­ga is több­szö­rös me­ta­mor­fó­zi­son megy keresztül.21 Az Ado­nisz-mí­tosz­ra ala­poz­va a ró­zsa a sze­re­tett fi­ú­val azo­no­sul (3., 9.), de a mu­lan­dó szép­ség, a szép­ség vi­rág­ko­rá­nak szim­bó­lu­ma­ként a női szép­ség ké­pe is: a nő sze­me­i­ben ró­zsák nyíl­nak (25.), a Khariszok ró­zsa­ka­rú­ak, s ahogy a ró­zsa el­fon­­nyad, úgy mú­lik el a szép­ség is (55.). A szép­fiú nem más, mint be­szé­lő ró­zsa (17.), hi­szen az ő vi­ru­ló szép­sé­ge is ugyan­úgy el­her­vad majd.22 Sze­rel­mi aján­dék­ként a fi­ú­hoz küld­ve a ró­zsa Erós­­szal ke­rül pár­hu­zam­ba, hi­szen a szir­mai, me­lye­ken si­et­ve a sze­re­tett lény­hez száll, olya­nok, mint Erósz szár­nyai (1.), tö­vi­sei olya­nok, mint Erósz nyi­lai, tűz­szí­nük pe­dig Erósz fák­lyá­já­ra em­lé­kez­tet (55.). A ró­zsák­nak ez a tü­ze nem­csak lát­vá­nyuk­ból adó­dik: érin­tés­kor is tü­ze­sek, hi­szen ma­gá­val a sze­rel­mes fér­fi­val azo­no­sul­nak, fér­fi­ként öle­lik át a hölgyet23, s ha az el­uta­sí­tó­an vi­sel­ke­dik, akár el is éget­he­tik (54.). A tűz­szín az alap­ja a ró­zsa és a vö­rös haj egy­más­ra ko­pí­ro­zó­dá­sá­nak is: a vö­rös ha­jú fiú fe­je egy nagy, vi­rág­ba bo­rult rét (21.), ezért nem sza­bad ró­zsát aján­dé­koz­ni ne­ki, hi­szen az csak tűz len­ne a tűz­re (4.). A rózsa–haj pár­hu­zam mo­nu­men­tá­lis­sá tá­gít­ha­tó: ha a ró­zsák a ta­vasz haj­szá­lai (3.), ak­kor nyil­ván ma­ga a ter­mé­szet is vö­rös ha­jú, leg­alább­is bi­zo­nyos év­szak­ok­ban. A ró­zsa szí­né­ből adó­dó, szin­te ál­lan­dó pa­ne­lek­ként mű­kö­dő azo­no­sí­tá­sok­ból (ró­zsa = tűz, vö­rös haj, vér) né­ha döb­be­ne­te­sen bi­zarr köl­tői ké­pek szü­let­nek: „Ne ko­szo­rúz­zuk meg ma­gun­kat vér­rel!” (4.), „Mért ko­szo­rú­zod tűz­zel a fe­jed?” (21.).
A sze­re­lem gyü­möl­csei. Az an­tik­vi­tás­ban a ró­zsa mel­lett bi­zo­nyos gyü­möl­csök (al­ma, grá­nát­al­ma, fü­ge) is szol­gál­hat­tak sze­rel­mi aján­dék­ként. A gyü­mölcs­mo­tí­vu­mok rit­káb­bak ugyan a gyűj­te­mény­ben, ám a gyü­möl­csök­höz írt aján­dék­kí­sé­rő le­ve­lek egy sok­ré­tű al­le­go­ri­kus tra­dí­ci­ó­ba il­lesz­ked­nek, s ér­tel­me­zés­le­he­tő­sé­ge­ik sok­szor prob­le­ma­ti­ku­sak. Az al­ma a sze­re­lem­re va­ló fel­hí­vás jel­ké­pe, de a ró­zsák­hoz ha­son­ló­an ar­ra is fi­gyel­mez­tet, hogy a szép­ség rövid életű.24 Az al­ma több gö­rög mí­tosz­ban is le­vél­ként szolgál25: Philosztratosz 62. le­ve­lé­ben a Péleusz és Thetisz la­ko­dal­mán bo­nyo­dal­ma­kat ki­vál­tó Erisz al­má­já­val Erósz al­má­ja ke­rül el­len­tét­be, mely egy sze­rel­mi fel­ira­tot tar­tal­maz. Az el­len­tét azon­ban nem­csak a két le­vél tar­tal­má­ban rej­lik, ha­nem a cím­zett meg­adá­sá­nak mód­já­ban is: Erisz al­má­ját ép­pen a cím­zett ne­vé­nek el­hall­ga­tá­sa tet­te ta­lá­nyos­sá s vi­szály­kel­tő­vé, Erósz al­má­já­nak egyik ér­de­kes­sé­ge vi­szont ép­pen Euippé ne­vé­nek fel­tün­te­té­se (ez az egyet­len Philosztratosz-levél ugyan­is, amely­be a cím­zett ne­ve is be­le van fog­lal­va). Az al­ma sze­rel­mi aján­dék­ként sze­re­pel Akontiosz és Küdippé, va­la­mint Atalanta mí­to­szá­ban is. Akontiosz és Küdippé a déloszi Apol­lón-fesz­ti­vá­lon ta­lál­koz­nak, s Akontiosz Erósz su­gal­la­tá­ra egy al­má­ra ír­ja fur­fan­gos üze­ne­tét. Az ő al­má­ja nem a le­vél író­já­nak, ha­nem cím­zett­jé­nek ne­vé­ben be­szél, ar­ra szá­mít­va, hogy a lány úgyis han­go­san fog­ja fel­ol­vas­ni a fel­ira­tot: „Ar­te­misz­re es­kü­szöm, hogy Akontioszhoz me­gyek fe­le­sé­gül.”. Kallimakhosznál26 a fér­fi a le­vél író­ja, a nő pe­dig az ol­va­só­ja, Ovi­di­us ezt a szi­tu­á­ci­ót le­vél­vál­tás­sá bő­ví­ti (Heroides 20–21). Philosztratosznál is egy po­ten­ci­á­lis sze­rel­mi le­vél­vál­tás­ról van szó, mely­nek ter­je­del­mi korlátait az al­má­ra rá­fé­rő be­tűk szab­ják meg. A le­vél író­ja a szá­má­ra egyet­len le­het­sé­ges és el­fo­gad­ha­tó vá­laszt is meg­ad­ja: az „Euippé, sze­ret­lek” fel­irat alá az „Én is” üze­net­nek kell ke­rül­nie. Há­rom le­vél­ről van szó te­hát egy­szer­re: az egyik az al­má­ra írt sze­rel­mi üze­net, a má­sik Euippének szin­tén az al­má­ra íran­dó vá­la­sza, a har­ma­dik pe­dig az al­má­hoz mel­lé­kelt aján­dék­kí­sé­rő le­vél, mely az elő­ző ket­tőt is ma­gá­ba fog­lal­ja, s mely mint­egy hasz­ná­la­ti uta­sí­tás­ként is szol­gál, hi­szen Euippé eb­ből tud­ja meg, mit kell ten­nie a ka­pott aján­dék­kal. Az üze­ne­tek rö­vid­sé­ge és fel­irat­jel­le­ge az epig­ram­mák­ra em­lé­kez­tet: ha­son­ló üze­ne­tek a gö­rög epig­ram­mák­ban is meg­je­len­nek al­má­ra írt le­vél­ként (AP 5, 80) vagy aján­dék­kí­sé­rő üze­net­ként (AP 5, 79).
Az al­má­hoz ha­son­ló­an a fü­ge is ero­ti­kus szim­bó­lum az an­tik­vi­tás­ban: a fü­ge­fa, de fő­ként a fü­ge gyü­möl­cse az an­tik iro­da­lom­ban a fér­fi vagy női ne­mi szer­vek­re utal.27 A mo­tí­vum iro­dal­mi tra­dí­ci­ó­já­nak is­me­re­té­ben jog­gal tart­hat­juk Philosztratosz 49. le­ve­lét is ero­ti­kus­nak. Egy rö­vid aján­dék­kí­sé­rő le­vél­ről van szó: „Ta­va­szi fü­gé­ket küld­tem ne­ked – ta­lán cso­dál­ko­zol azon, hogy már, vagy azon, hogy még min­dig kül­dök ilyet.” A fü­ge a Föld­kö­zi-ten­ger mel­lé­kén min­den­na­pos és ol­csó élel­mi­szer­nek szá­mí­tott, kül­dé­se ezért – ha nem len­ne szim­bo­li­kus je­len­tő­sé­ge – nem szá­mí­ta­na kü­lö­nö­sen ér­de­kes­nek. A fü­gék szá­mo­lá­sa pél­dá­ul Arisz­to­pha­nész­nál (A bé­ke 1356) a koitust je­len­ti, Martialisnál pe­dig a ficus (ne­me­sí­tett fü­ge) és caprificus (vad­fü­ge) el­len­té­te a fér­fi­sze­re­lem két fá­zi­sá­ra, il­let­ve sze­xu­á­lis as­pek­tu­sá­ra utal: qui modo ficus eras, iam caprificus eris (4, 52) – ’ki nem­rég még pas­­szív sze­re­tő vol­tál (ficus), nem­so­ká­ra ak­tív le­szel (caprificus = pedicator)’. Fel­te­he­tő­leg ha­son­ló át­vál­to­zás le­he­tő­sé­gé­re utal a fü­gé­ket még min­dig kül­dő le­vél­író is Philosztratosznál. A fü­gék te­hát két ok­ból kel­te­nek cso­dál­ko­zást: az egyik az el­sőd­le­ges ér­te­lem­ből adó­dik, s a ta­va­szi fü­gék ko­rai éré­sé­re utal, a má­sik pe­dig a szim­bo­li­kus ér­te­lem­ből.
Sza­káll­pely­he­dzés és haj­gyil­kos­ság. A haj le­vá­gá­sa az ókor­ban a rab­ság­ba sül­­lyesz­tés­sel egyen­lő, a há­bo­rú­ban ez az egyik leg­meg­alá­zóbb, amit az el­len­sé­gé­től kény­te­len el­vi­sel­ni az em­ber. A haj­vá­gás­nak nem­csak a gö­rö­gök­nél volt ilyen szim­bo­li­kus je­len­tő­sé­ge, ha­nem pél­dá­ul az Ószö­vet­ség­ben is: Ezékiel pró­fé­ta egyik szim­bo­li­kus tet­te volt, hogy le­vág­ta a ha­ját és sza­kál­lát, ez­zel je­lez­ve a ba­bi­lo­ni­ak ál­ta­li meg­szé­gye­ní­tést és meg­sem­mi­sí­tést, mely Je­ru­zsá­lem­re vár, a nép ugyan­is a szőr­ze­tet az erő és mél­tó­ság je­lé­nek tekintette.28 Philosztratosznál a haj le­vá­gá­sa az os­to­ba­ság és a bar­bár­ság je­le (61.), hi­szen a haj Aph­ro­di­té aján­dé­ka, a hos­­szú ha­jú nő a bu­ja nö­vény­ze­tű föld­nél is kel­le­me­sebb lát­ványt nyújt. A nő ha­já­nál is ér­té­ke­sebb azon­ban a szép if­júk ha­ja, hi­szen az if­jút még Menandrosz A le­nyírt ha­jú lány cí­mű ko­mé­di­á­já­ban is meg­kí­mél­ték (16.). A haj tu­laj­don­kép­pen min­den szép­ség­gel és dís­­szel azo­no­sul: így ju­tunk el olyan me­rész me­ta­fo­rá­kig, hogy pl. a ha­jók ha­ja a vi­tor­la, a ten­ger ha­ja a sok szi­get, a vá­ro­sok ha­ja pe­dig a vá­ros­fal. Nem vé­let­le­nül gya­ko­ri­ak ez­zel kap­cso­lat­ban a har­ci me­ta­fo­rák, hi­szen a haj le­vá­gá­sa tu­laj­don­kép­pen gyil­kos­ság, vagy egy ost­rom­lott vá­ros be­vé­tel­éhez ha­son­ló, ezért il­lő a haj­ról, akár a há­bo­rú­ban el­esett hő­sök­ről, gyász­be­szé­det mon­da­ni. Mind­két idé­zett le­vél tu­laj­don­kép­pen ezt a gyász­be­szé­det he­lyet­te­sí­ti, s mind­ket­tő a haj­ra metaforikusan uta­ló hár­mas fel­ki­ál­tás­sal zá­rul:
„Ó, szép­ség fel­leg­vá­ra, sze­re­lem li­ge­te, ó, fej csil­lag­ko­szo­rú­ja!” (16.)
„Ó, Erósz szár­nyai, ó, a fej zsen­ge ál­do­za­ta, ó, a szép­ség ma­rad­vá­nyai!” (61.).
A sza­káll le­vá­gá­sá­nak té­má­ja is több va­ri­á­ci­ó­ban van je­len Philosztratosznál (13., 15., 58.), s ez a há­rom le­vél tu­laj­don­kép­pen a sza­káll­pely­he­dzés­sel kap­cso­la­tos há­rom kü­lön­fé­le alap­ál­lás re­to­ri­kai in­dok­lá­sa. A leg­ké­zen­fek­vőbb pár­hu­zam alap­ján a sza­káll ki­üt­kö­zé­se a szép­ség mu­lan­dó­sá­gá­ra hív­ja fel a fi­gyel­met, a kés­le­ke­dő-vo­na­ko­dó fi­út te­hát az öre­ge­dés em­le­ge­té­sé­vel le­het mi­ha­ma­rab­bi cse­lek­vés­re bír­ni. A sza­káll­nél­kü­li­ség kor­sza­ka je­len­ti a ta­vaszt, a sza­káll ki­üt­kö­zé­se pe­dig vi­rág­zás („az or­cá­don nő­ni kezd a sza­káll, s az egész arc vi­rág­zik”, 13.), mely már­is a tél be­kö­szön­tét jel­zi. A két év­szak kö­zött szin­te nincs is át­me­net, hi­szen a szép­fiú szá­má­ra pa­ra­dox mó­don a te­let nem a vi­rá­gok el­her­va­dá­sa, ha­nem a vi­rág­ba bo­ru­lás je­len­ti („add ne­kem sze­rel­me­det, mi­e­lőtt el­hagy ta­va­szod és be­kö­szönt a tél”, 13.). A má­sik két sza­káll­ról szó­ló le­vél már a ki­nőtt sza­kál­lal kap­cso­la­tos hoz­zá­ál­lá­so­kat tár­gyal­ja: az egyik egy pa­ra­dox enkómion29, mely azt bi­zony­gat­ja, hogy a sza­káll a szép­ség kez­de­te (15.), a má­sik ez­zel el­len­tét­ben a sza­káll le­bo­rot­vá­lást di­csé­ri (58.). A sza­káll ki­üt­kö­zé­se Sztratónnál sem aka­dá­lya a sze­re­lem­nek (AP XII 10):

„Bár­ha pihédzik már a cso­dás für­tű ka­masz ál­la,
sző­ke ha­lán­té­kát száz pu­ha fürt le­pi el,
el so­se hagy­nám őt, sze­re­tem, hisz a bá­ja enyém lesz
úgy is, hogy­ha pi­hés, vagy ha sza­kál­lat ereszt!”30

Me­zít­lá­bas szép­ség. Philosztratosz há­rom le­vél­ben ér­vel amel­lett, hogy a láb­be­li a szép­ség aka­dá­lyo­zó­ja, s a té­má­nak fér­fi (18.) és női va­ri­án­sa­it (36., 37.) is meg­ír­ta.  Ab­ból in­dul ki, hogy a ci­pő­hor­dás már ön­ma­gá­ban is be­teg­ség, ám az ilyen se­bet még Aszklépiosz sem gyó­gyít­ja meg, hi­szen ön­ként vál­lalt szen­ve­dés­ről van szó. A me­zít­lá­bas szép­ség és a ci­pő el­len­té­té­hez te­hát olyan el­len­tét­pár­ok ren­del­he­tők, mint egészség–betegség, fiatalság–öregség, természetesség–mesterkéltség. A té­ma uni­ver­zá­lis­sá tá­gul, hi­szen a me­zít­lá­bas szép­ség előtt meg­hó­dol a tűz, a ten­ger és a kő­szirt is, s a föld is sze­rel­mes érin­tés­ként ér­zé­ke­li, ha egy szép láb ta­pos­sa. A láb­be­li hor­dá­sát el­ma­rasz­ta­ló le­ve­lek a láb­be­lit aján­dé­ko­zó aján­dék­kí­sé­rő epig­ram­mák­kal ke­rül­nek el­len­tét­be. Egy is­me­ret­len köl­tő gö­rög an­to­ló­gi­a­be­li epig­ram­má­ja (AP XII 96) a szép Pürrhoszt ép­pen a láb­be­li hor­dá­sá­ra biz­tat­ja. Az if­jú szép­sé­ge ugyan­is nem tö­ké­le­tes, láb­fe­je hi­bá­it azon­ban a láb­be­li el­ta­kar­hat­ja:

„Al­ka­tod el­ra­ga­dó, a sze­med­del néz a sze­mé­rem,
mel­led szűz rét­jén szir­ma­it ont­ja a báj,
mind­egyik if­jú­nál szebb vagy, de az ég ke­gye még­sem
tet­te hi­bát­lan­ná, Pürrhosz, a láb­fe­je­det.
Rejt­se a torz tal­pat, szép Pürrhosz e láb­be­li kis­sé,
szép­sé­gé­vel hadd gyújt­sa öröm­re szived!”31ű

 

PHILOSZTRATOSZ
Ógö­rög sze­rel­mes­le­ve­lek

Egy hölgy­höz
(36.)
Ne húzz láb­be­lit so­ha, ne ta­kard el a bo­ká­dat ha­mis és ra­vasz bő­rök­kel, me­lyek csa­ló­ka szép­sé­gü­ket csu­pán a fes­ték­nek kö­szön­he­tik. Ha fe­hér láb­be­lit vi­selsz, a lá­bad fe­hér­sé­gét te­szed tönk­re ve­le, hi­szen ha­son­ló a ha­son­lón nem ér­vé­nye­sül; ha já­cint­szí­nűt, a sö­tét szín­nel el­szo­mo­rí­tasz; ha bí­bor­vö­rö­set, meg­ijesz­tesz, mint­ha vér foly­na va­la­hon­nan. Bár­csak min­de­nes­tül lát­ha­tó len­nél! Sok­kal job­ban ér­vé­nye­sül­ne a szép­sé­ged, ha egész tes­ted ki­ten­néd a rád va­dá­szó sze­mek­nek. De rejtsd csak el az ide­gen te­kin­te­tek elől a töb­bi test­ré­szed, ha úgy lá­tod jó­nak, ne saj­náld tő­lük a lep­let és szük­sé­ges ru­há­kat, csak a lá­ba­dat hagyd sza­ba­don, ahogy a nya­kad, az ar­cod, a ha­jad, az or­rod és a sze­med. Ahol ugyan­is a ter­mé­szet va­la­mit hi­bá­zott, kár­pót­lás­kép­pen trük­kös fo­gá­so­kat kell be­vet­ni, hogy mes­ter­ke­dés­sel lep­lez­zük a hi­á­nyos­sá­got, ahol vi­szont ele­gen­dő ma­gá­nak a szép­ség­nek a fel­mu­ta­tá­sa, bár­mi­fé­le esz­köz fe­les­le­ges. Légy ma­ga­biz­tos és bízz a lá­ba­id­ban: meg­kí­mé­li majd őket a tűz, és meg­kí­mé­li a ten­ger is; ha a fo­lyón akarsz át­kel­ni, meg­ál­lít­ja majd a fo­lyá­sát, ha me­re­dek kő­szirt­re pró­bálsz fel­hág­ni, úgy fog tűn­ni, mint­ha ré­ten sé­tál­nál. Ezért ne­vez­te Thétiszt ezüst­lá­bú­nak a költő,1 aki pon­to­san is­mer­te a szép­ség va­la­men­­nyi ma­ga­sabb for­má­ját; ezért áb­rá­zol­ják így a ten­ger­ből ki­emel­ke­dő Aph­ro­di­tét is a fes­tők és Leukipposz lá­nya­it is. Bo­csásd lá­ba­dat kész­sé­ge­sen azok ren­del­ke­zé­sé­re, akik meg akar­ják csó­kol­ni, és ne kö­tözd meg, még aran­­nyal sem. Gyű­lö­löm a bo­ka­pe­re­ce­ket, hi­szen nagy ér­té­kük csak bün­te­tés: nem ugyan­az ta­lán, ha aran­­nyal vagy vas­sal kö­töz­nek meg va­la­kit? Ha­csak nem azért előbb­re va­ló az arany, mert öröm­te­li szen­ve­dést okoz. Ne gyö­törd a lá­ba­dat, szép­sé­gem, és ne ta­kard el, hi­szen nincs raj­ta sem­mi rej­te­get­ni­va­ló! Lép­kedj in­kább lá­gyan, és úgy hagyd hát­ra láb­nyo­ma­i­dat, mint aki a föld­nek is  ked­vé­ben akar jár­ni.

Ugyan­ah­hoz
(37.)
Mómosz ki­je­len­tet­te, hogy sem­mi más hi­bát nem ta­lál Aph­ro­di­té­ban (ugyan mit is le­het­ne raj­ta ki­fo­gá­sol­ni?), ál­lí­tó­lag csak egyet­lenegy do­log za­var­ja, hogy csat­tog a sa­ru­ja, még­hoz­zá túl han­go­san és ez a zaj ide­ge­sí­tő. Ha azon­ban sa­ru nél­kül járt vol­na, úgy, ahogy a ten­ger­ből ki­emel­ke­dett, kény­te­len lett vol­na fel­hagy­ni a gú­nyo­ló­dás­sal és csip­ke­lő­dés­sel az a csir­ke­fo­gó. Úgy gon­do­lom, csak azért nem ma­radt ti­tok­ban a há­zas­ság­tö­ré­se sem, azért tud­ta meg min­den rej­tett ügyét Hé­pha­isz­tosz, mert a szan­dál el­árul­ta.
Ezt mond­ja ne­künk a mí­tosz. Te azon­ban, úgy tű­nik, Aph­ro­di­té­nál is böl­cseb­ben jársz el, ha úgy hasz­ná­lod a lá­bad, ahogy azt a ter­mé­szet meg­szab­ta, és el­ke­rü­löd ez­zel Mómosz gán­csos­ko­dá­sát. Ó, sza­ba­don ha­gyott láb, te bék­lyó nél­kü­li szép­ség! Há­rom­szo­ro­san bol­dog len­nék és sze­ren­csés, ha raj­tam ta­pos­nál.

Egy hölgy­höz
(59.)
Teg­nap egy pil­la­nat­ra le­huny­tam a sze­mem – csak egy rö­vid pis­lan­tás volt, még­is hos­­szú­nak tűnt szá­mom­ra. Meg is szid­tam a sze­me­i­met, hogy ilyen ér­zé­ket­le­nek: „Hogy tud­ta­tok meg­fe­led­kez­ni ró­la? Hogy hagy­hat­tá­tok el őr­he­lye­te­ket? Hol van és mi tör­tént ve­le? Leg­alább ezt árul­já­tok el!” És mint­ha hal­lot­tam is vol­na a vá­laszt, oda­men­tem, ahol úgy sej­tet­tem, hogy meg­lát­hat­lak, és úgy nyo­moz­tam utá­nad, mint­ha el­ra­bol­tak vol­na. Mi­hez kez­dek majd, ha vi­dék­re uta­zol, mint ta­valy, és több nap­ra oda­ha­gyod majd a vá­ro­si éle­tet? Ha sem­mi gyö­nyör­köd­te­tőt nem hal­lok és nem lá­tok majd, két­ség­kí­vül nem ma­rad más hát­ra, mint hogy meg­hal­jak. Ha ugyan­is el­mész, azt hi­szem, az egész vá­ros kö­vet majd té­ged, és lát­vá­nyod ma­gá­hoz vonz­za majd a vá­ros is­te­ne­it is. Mi­hez is kez­de­né­nek itt nél­kü­led? De még ha ők a he­lyü­kön is ma­rad­nak, én bi­zon­­nyal nem ma­ra­dok hát­ra Erósz uszá­lyá­ban. Ha ár­kot kell ás­ni, meg­ra­ga­dom majd a ka­pát, ha met­sze­ni kell, gon­do­zom majd a sző­lőt, ha ön­töz­ni kell a zöld­sé­ge­ket, oda­ve­ze­tem majd a vi­zet. Le­het-e ugyan­is egy fo­lyó an­­nyi­ra vak, hogy ne akar­ja ter­mé­ken­­nyé ten­ni a föl­de­det? A szo­ká­sos fa­lu­si mun­kák kö­zül csak egy­re nem va­gyok haj­lan­dó: fej­ni – hi­szen csak a te mel­le­id érin­té­se okoz­hat ne­kem örö­möt.

Egy hölgy­höz
(63.)
Úgy tu­dom, hogy a ró­zsák el­ju­tot­tak hoz­zád és il­lő fo­gad­ta­tás­ban ré­sze­sül­tek. Meg­kap­ták ugyan­is tő­lem az uta­sí­tá­so­kat, s mi­kor tisz­ta bő­röd har­ma­tát ma­guk­ba szív­ták, már tá­vo­zó­ban lé­vő és el­bá­gyadt lel­kük új erő­re ka­pott. He­lye­sen tet­té­tek, ti ró­zsák, hogy fel­éled­te­tek! Kér­lek, vár­ja­tok ad­dig, míg meg­jö­vök! Fel­tett szán­dé­kom, hogy ki­pu­ha­to­lom, köl­csö­nö­sen meg­aján­dé­koz­tá­tok-e egy­mást: ti őt a jó il­lat­tal, ti­te­ket ő az éle­te­tek meg­hos­­szab­bí­tá­sá­val.
Pol­gár Ani­kó for­dí­tá­sai