Hogya György – Meg nem írt es­­szé a ma­gyar bujdosókról

ÉN:
Tény, hogy a leg­na­gyobb gon­dot a tör­té­net lát­szó­la­gos el­mond­ha­tat­lan­sá­ga je­len­tet­te ne­kem. Egy kü­lö­nös am­bi­va­len­ci­á­nak kö­szön­he­tő­en min­den kész­te­té­sem­nek el­lent mon­dott egy meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ér­zés, amely ide­gen­ked­ve óvott at­tól, hogy Jó­zsef gróf nar­ra­tív sze­re­pé­be búj­jak, más­részt épp eb­ben az idő­ben je­lent­ke­zett egy ad­dig rej­tett, ír­ni kí­vá­nó má­sik énem is, amely vi­szont komp­ro­mis­­szu­mok nél­kü­li ér­vé­nye­sü­lést kö­ve­telt.

Ez utób­bi (írói) énem lé­te­zé­sét sej­tet­tem már, hi­szen a lel­kem­ben je­lent­ke­ző, ne­he­zen kö­rül­ír­ha­tó fáj­da­lom — ami­hez csak a cson­kolt vég­tag­ok he­lyén je­lent­ke­ző visz­ke­tő saj­gást ha­son­lít­hat­nám — meg­elő­le­gez­te e heteronim szü­le­té­sét. Per­sze, e ket­tős tu­dat fel­is­me­ré­se előtt — ami­kor még a leg­vis­­sza­fo­got­tabb lét­for­mát vá­lasz­tot­tam — is kí­sér­tett va­la­mi ősi tu­da­tos­ság, amely ott do­bolt ben­nem, va­la­hol mé­lyen, alig hall­ha­tó­an, ám elég ha­tá­ro­zot­tan ah­hoz, hogy el­nyom­jon min­den ál­szent és ki­for­rat­lan ér­vet, va­la­mint min­den kín­zó lel­ki­is­me­ret-fur­da­lást. A hir­te­len nya­kam­ba sza­kadt fel­is­me­ré­sek újabb és újabb gon­do­la­to­kat éb­resz­tet­tek ben­nem, és rákényszerítettek ar­ra, hogy el­gon­dol­koz­zam a Porphyrius né­ven je­lent­ke­ző má­sik énem­mel szem­be­ni adós­sá­ga­im fe­lett. Ugyan­ak­kor sze­ret­tem vol­na utá­na­jár­ni a lel­kem­ben ad­dig dú­ló zűr­za­var­nak is, ame­lyet — ta­lán épp e lá­tens meg­osz­tott­ság mi­att — az ösz­tö­nök Szküllája és a vá­gyak Kharübdisze kö­zöt­ti kö­vet­he­tet­len csa­pon­gás jel­lem­zett.

Azt kel­lett meg­ál­la­pí­ta­nom, hogy Porphyriusom je­lent­ke­zé­se ugyan­olyan am­bi­va­len­ci­át vál­tott ki ben­nem, mint a Jó­zsef gróf­ról szó­ló tör­té­net­nek a meg­írá­sa. Hi­szen mi­nél töb­bet gon­dol­koz­tam új írói alak­má­som ter­mé­sze­tén, an­nál in­kább nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy lé­tét pusz­tán a ké­tely­nek kö­szön­he­ti, s ha lett is vol­na okom örül­ni eme lát­szó­la­go­san önál­ló vi­ta­part­ner­nek, ezt az örö­möt azon­nal be­ár­nyé­kol­ta az egy idő­ben egy tes­tet ki­töl­tő ket­tő­sé­günk gon­dol­ko­dá­sá­nak fel­té­te­le­zett kor­lá­tolt­sá­ga.

En­nek el­le­né­re még­is úgy dön­töt­tem, hogy te­ret adok ne­ki, sőt mi több, épp eb­ben az írás­ban, hi­szen a ma­gá­nyom tel­jes­sé­ge a ben­nem lap­pan­gó mű­vé­szet tel­jes­sé­ge is egy­ben, amely­nek szük­sé­ge van va­la­mi­fé­le pár­be­széd­re, még ak­kor is, ha tár­sa­im rég meg­halt sze­mé­lyek vagy ép­pen egy heteronim. Ezek a sze­mé­lyi­sé­gek mél­tó tár­sa­im vol­tak a ko­pár he­gyen vagy az őszi lomb­hul­lás­ban tar­tott ma­gá­nyos sé­tá­im so­rán, és se­gí­tet­tek meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy kép­ze­le­tem csa­pon­gá­sa el­mé­lyít­se éle­tem egy­han­gú­sá­gát. Mert fé­lő volt, hogy kö­vet­ke­ze­tes ma­gá­nyom­ban már én ma­gam sem ér­tem meg ön­ma­ga­mat. Mind­eh­hez hi­ány­zott a „tu­do­má­nyos” kép­zett­sé­gem és — be kell val­la­nom — lel­kem egész­sé­ge is.

Hoz­zá­tar­to­zik e gon­do­lat­sor­hoz, hogy a tör­té­net el­mond­ha­tat­lan­sá­gá­nak gon­do­la­tát nagy­mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ta az az idi­o­szink­rá­zia, amel­­lyel a ha­gyo­má­nyos szer­kesz­té­sű tör­té­ne­tek­kel szem­ben viseltetek…

Porphyrius ne­vű heteronim (az i.u. 232-ben Ró­má­ban szü­le­tett Porphyriussal va­ló név­azo­nos­ság pusz­tán a vé­let­len mű­ve):
Ami­kor HGY en­gem mint­egy szük­sé­ges rossz­ként (aki kö­vet­he­tet­le­nül csa­tan­gol az ösz­tö­nök Szküllája és a vá­gyak Kharübdisze kö­zött), va­la­mint heteronimként em­lít és ke­zel, nyil­ván nincs egé­szen pon­to­san tisz­tá­ban az­zal, hogy ez a meg­ál­la­pí­tás mit hor­doz ma­gá­ban. Egyéb­ként is jel­lem­ző HGY-re egy­faj­ta bi­zony­ta­lan­ság, amely nemcsak a jel­le­mét, hanem írói mun­ká­ját, sőt mi több, ed­di­gi „ered­mé­nye­it” is hí­ven tük­rö­zi. Író lé­té­re olyan fi­lo­zó­fi­ai, er­köl­csi el­ve­ket vall, ame­lyek ele­ve meg­kér­dő­je­le­zik ava­tott­sá­gát, hi­te­les­sé­gét és rá­ter­mett­sé­gét. Oly­kor azon­ban pusz­tán fe­lü­le­tes­sé­ge vagy ép­pen alul­in­for­mált­sá­ga jut­tat­ja kel­le­met­len hely­zet­be. Mind­ezek mel­lett azon­ban a leg­na­gyobb ve­szélyt épp a misz­ti­kum irán­ti von­zó­dá­sa je­len­ti a szá­má­ra, bár­men­­nyi­re is igyek­szik ezt lep­lez­ni. (Mi­u­tán — az ol­va­sás ál­tal — te ma­gad is ré­sze­se vagy e fo­lya­mat­nak, gon­dolj majd vis­­sza ezek­re a so­rok­ra, ha Márk jós­la­tá­ról lesz szó, ame­lyet HGY oly lel­ke­sen és kri­ti­kát­la­nul köz­ve­tít.)

ÉN:
A tör­té­net egyéb­ként nap­ja­ink­ban kez­dő­dik és las­san ha­lad vis­­sza­fe­lé az idő­ben, egé­szen a II. vi­lág­há­bo­rú utá­ni időkig….

Jó­zsef gróf el­gon­dol­koz­va állt ten­ger­par­ti tel­ke vé­gé­ben, és a ke­zé­ben az az­nap ka­pott ter­je­del­mes bo­rí­té­kot szo­ron­gat­ta. Úgy állt ott, és úgy fü­lelt, mint­ha az auszt­rál par­to­kat nyal­do­só ha­tal­mas víz­tö­meg ta­ná­csot ad­hat­na ne­ki, s a há­bor­gó, ör­vény­lő hul­lá­mok sis­ter­gé­sé­ben va­la­mi­fé­le fel­is­me­rés­hez jut­hat­na. He­lyet­tes ál­lam­tit­kár­ként va­ló nyug­dí­ja­zá­sát kö­ve­tő­en to­vább­ra is az auszt­rál had­ügy­mi­nisz­té­ri­um al­kal­ma­zá­sá­ban ma­radt, s fél­ál­lás­ban ta­nács­adó­ként se­gí­tet­te az idő­köz­ben Auszt­rá­li­á­tól füg­get­le­ne­dő Pá­pua Új-Gui­nea és a csen­des-óce­á­ni­ai szi­ge­tek ügye­i­vel fog­lal­ko­zó volt mun­ka­tár­sa­it. Ám most nem a szi­get­vi­lág fog­lal­koz­tat­ta. Ma­gya­ror­szág­ra gon­dolt, ahon­nan szár­ma­zott. A ke­zé­ben szo­ron­ga­tott bo­rí­ték tar­tal­ma a II. vi­lág­há­bo­rú utá­ni zak­la­tott éve­ket jut­tat­ta eszé­be, mi­kor me­ne­kül­nie kel­lett csa­lá­di kas­té­lyá­ból s egy ide­ig Auszt­ri­á­ban vég­zett ke­mény, fi­zi­kai mun­kát. A buj­do­sás, a me­ne­kü­lés kez­de­te volt az. A nincs­te­len­sé­gé, a te­he­tet­len­sé­gé, a ki­szol­gál­ta­tott­sá­gé és a ba­rát­sá­gé.

Az írói vé­ná­val meg­ál­dott fi­a­tal­em­ber azok­ban az évek­ben is fá­rad­ha­tat­la­nul ír­ta nap­ló­ját, két­ség­beesés­ében sa­ját lel­ke rez­dü­lé­se­it je­gyez­get­te, ab­ból me­rí­tett se­gít­sé­get ah­hoz, hogy er­köl­csi tar­tá­sa meg­ma­rad­jon, s le­gyen ere­je va­la­mi­képp biz­ton­ság­ba jut­tat­ni fi­a­tal­ko­rú öcsét. A nap­ló­já­ban — mint ál­ta­lá­ban min­den­ki — bi­zal­mas dol­ga­it is meg­ír­ta, s ma­ga sem tud­ta mi­ért, de ké­sőbb, mi­kor már ko­moly eg­zisz­ten­ci­át te­rem­tett az auszt­rál új­vi­lág­ban és meg­nő­sült, ak­kor sem szólt ró­la sen­ki­nek, még a fe­le­sé­gé­nek sem. A kis ke­mény ­kö­te­tes fü­ze­tet gon­do­san őriz­te, s mind a mai na­pig az egyik szek­ré­nyé­ben rej­te­get­te. Ma azon­ban bo­rí­té­kot ka­pott, amely­ben nap­ló­já­nak egy rész­le­te la­pult. Pon­to­san an­nak az idő­szak­nak a tör­té­né­se­i­vel, ame­lyet Auszt­ri­á­ban töl­tött. Ab­ban az idő­ben épí­tet­ték a Radegundból a Schökel-he­gyen ke­resz­tül ve­ze­tő te­le­fon­vo­na­lat, s ő más mun­ka hí­ján ott ke­re­sett egy kis pénzt. Ak­kor ta­lál­ko­zott Márk­kal is.
Igen, Márk. Ta­lán ő a hely­zet kul­csa — gon­dol­ta, és el­in­dult a ház fe­lé. Szin­tén ma­gyar szár­ma­zá­sú fe­le­sé­ge ku­ta­tó pil­lan­tás­sal fo­gad­ta fér­jét. Érez­te, hogy tör­tént va­la­mi, a sok éves együtt­lét fo­lya­mán min­den rez­dü­lé­sét „fog­ta”, s most ne­ki is azon­nal Ma­gyar­or­szág, „az ott­hon” ju­tott eszé­be. Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­la­nul, hi­szen évek óta nem jár­tak ott, és na­pok óta szó­ba sem ke­rült a té­ma, most vi­szont, fér­jét lát­va egy lát­ha­tat­lan ideg­pá­lya rez­dü­lé­se meg­súg­ta ne­ki, hogy „va­la­mi tör­tént”. 

A fér­je az asz­tal­ra tet­te a bo­rí­té­kot, ám nem elég kö­zel ah­hoz, hogy az as­­szony ér­te nyúl­jon, így to­vább­ra is csend­ben kö­vet­te moz­gá­sát, meg­vár­ta, míg a fér­fi ne­héz­ke­sen he­lyet fog­lal a kis fi­la­gó­ria asz­ta­lá­nál, és csak ak­kor kér­dez­te meg, tör­tént-e va­la­mi. Ma­gya­rul be­szél­tek, a hos­­szú évek alatt sem mond­tak le anya­nyelv­ük­ről.
— Igen, tör­tént va­la­mi — bó­lin­tott a fér­fi. — Ezt a bo­rí­té­kot kap­tam ma.
Az as­­szony tü­rel­me­sen várt.
— Én ma­gam is meg­le­pőd­tem — foly­tat­ta a fér­fi, mint­ha a nő ki nem mon­dott gon­do­la­ta­i­ra vá­la­szol­na. — Ugyan­is sa­ját nap­ló­mat küld­te el ne­kem va­la­ki. — Agyá­ban át­vil­lant a gon­do­lat, hogy saj­nos az el­telt évek ta­pasz­ta­la­ta­i­val a há­ta mö­gött sem ké­pes meg­fo­gal­maz­ni: mi­ért is volt fon­tos szá­má­ra az írás. Egyes írók eg­zisz­ten­ci­á­lis, eset­leg bi­o­ló­gi­ai szük­ség­let­ként ha­tá­roz­zák meg, ő kép­te­len meg­ha­tá­roz­ni mi­ért tar­tot­ta fon­tos­nak rög­zí­te­ni idő­vel el­avu­ló gondolatait…
— De ki? — kér­dez­te a nő, és sej­tet­te, hogy nem ez a leg­fon­to­sabb, ami­ről itt szó lesz.
— Nincs fel­adó — fe­lel­te a fér­je pon­to­san az­zal a hang­súl­­lyal, amel­­lyel a kis­gye­re­kek­nek a ta­lá­lós kér­dés­re adott rossz vá­la­szát fo­gad­ja az em­ber. — De nem is ez a fon­tos.
— Ha­nem mi?
— Ha­nem az — pró­bált iro­ni­zál­ni a fér­je —, hogy ez egy má­so­lat. Az ere­de­ti ugyan­is ott van a szek­ré­nyem­ben.
— Már meg­győ­ződ­tél ró­la — ezt nem kér­dez­te, ál­lí­tot­ta. És azt is in­kább csak ön­ma­gá­nak. Is­mer­te an­­nyi­ra a fér­jét, hogy tud­ja, nem ho­za­kod­na elő ez­zel ad­dig, míg meg nem győ­ző­dött ar­ról, amit ál­lít.
A fér­fi ap­ró­kat bó­lo­ga­tott, mint aki pon­to­san ilyen re­ak­ci­ót várt at­tól, aki­vel több év­ti­ze­de együtt él.
— De ez hogy lé­te­zik?
— Fo­gal­mam sincs. Egé­szen biz­tos va­gyok ben­ne, hogy én csak egyet­len pél­dány­ban ír­tam a jegy­ze­te­i­met, és szin­te le­he­tet­len, hogy bár­ki is ugyan­azo­kat a sza­va­kat ugyan­ab­ban a sor­rend­ben ves­se pa­pír­ra, mint én, mi­ként az is le­he­tet­len, hogy va­la­ki­nek a ke­zé­be ke­rült vol­na, és át­ír­ta vol­na. És kü­lön­ben is, mi a fe­né­nek má­sol­ta vol­na le va­la­ki a nap­ló­mat? Vagy leg­alább­is egy ré­szét?  
A düh ap­ró fel­lob­ba­ná­sa nyug­ta­lan­ság­gal töl­töt­te el az as­­szonyt, de a fér­fi azon­nal meg­nyu­go­dott
— Fur­csa vé­let­len, hogy épp most, ami­kor az el­mú­lás gon­do­la­ta fog­lal­koz­tat, és het­ven­éves ko­rom­ra gye­re­kes iz­za­dá­sok kí­sé­rik éj­sza­ká­i­mat, mint­ha al­vás köz­ben már a ha­lál utá­ni ál­la­pot­ban len­nék, ami­kor a test­ned­vek el­hagy­ják rán­cos, fá­radt edényüket… Most kül­di el ne­kem egy is­me­ret­len a nap­lóm­nak azt a rész­le­tét, ame­lyet Radegundban ír­tam 1948-ban. …Mindig is vol­tak „dol­gok”, ame­lye­ket nem mond­tam el ne­ked, mi­köz­ben érez­tem, hogy ezek­re te a fi­nom, ér­zé­keny lel­ked­del amúgy is rá­érez­tél, meg­sej­tet­ted őket, de böl­csen hall­gat­tál ró­luk …s ta­lán épp ez a köl­csö­nös hall­ga­tás ala­kí­tot­ta ki azt a va­la­mit, ami ké­pes el­vá­lasz­ta­ni az em­be­re­ket, ám bi­zo­nyos ese­tek­ben ké­pes ös­­sze­tar­ta­ni is őket…..
Egy jó há­zas­ság oly­kor ezt is kibírja… Ami­kor mind­ez eszem­be jut, nem a tör­té­net­mon­dás kény­sze­rét ér­zem, s még csak nem is az ak­ko­ri lel­ki­ál­la­po­tom meg­raj­zo­lá­sá­nak, fel­idé­zé­sé­nek igé­nye hajt. Úgy ér­zem, egy­faj­ta „bel­ső rend­te­rem­tés” erő­vo­na­lai ér­vé­nye­sül­nek a lel­kem­ben, mint a híd pil­lé­re mö­gött ke­let­ke­ző, erő­sö­dő s ma­gá­val ra­ga­dó ör­vény.
Mi­e­lőtt foly­tat­nám a tör­té­ne­tet, ol­va­só, meg kell osz­ta­nom ve­led egy gon­do­la­to­mat. Eb­ben a tör­té­net­ben ugyan­is egy­faj­ta kü­lö­nös kvaternitásnak va­gyunk ta­núi és ré­sze­sei. Itt van ugye Jó­zsef gróf, aki meg­él­te a tör­té­ne­tet, és nap­ló­já­ban meg is örö­kí­tet­te. Az­tán itt va­gyok én, aki­nek a nap­ló a ke­zé­be ke­rült, és va­gyok elég vak­me­rő, hogy meg­pró­bál­jam meg­ír­ni, több em­ber szá­má­ra „hoz­zá­fér­he­tő­vé ten­ni”. Majd ezek után kö­vet­ke­zik az ol­va­só, je­len eset­ben te, aki te­tő­zöd a vak­me­rő­sé­ge­met és őrült­sé­ge­met az­zal, hogy ke­zed­ben tar­tod és ol­va­sod e te­le­írt la­po­kat, s vé­gül itt van Porphyriusom, aki úgy­mond „ér­tel­me­zi” ezt a fo­lya­ma­tot.
Mind­an­­nyi­an ki­kö­zö­sít­he­tet­len ré­szei va­gyunk még ak­kor is, ha Jó­zsef gróf nem „úgy” ír­ta meg a tör­tén­te­ket, ahogy va­ló­já­ban tör­tén­tek, és én sem pon­to­san úgy írom meg, aho­gyan ná­la ol­vas­tam. E ket­tős csú­szás után már szin­te bi­zo­nyos, hogy a te ol­va­sa­tod­ban egy egé­szen új — ta­lán tor­zí­tott — ér­tel­me­zést kap az egész, még ak­kor is, ha Porphyrius min­den igye­ke­ze­té­vel „he­lyes út­ra” kí­ván te­rel­ni.
Mind­an­­nyi­an lé­te­zé­sünk bel­ső, ön­ma­gunk­ban-önmagunkról ki­ala­kí­tott ké­pét kí­ván­juk ki­ve­tí­te­ni, köl­csö­nö­sen ért­he­tő­vé ten­ni, mi­köz­ben ér­tet­le­nül is ál­lunk ön­ma­gunk­kal szem­ben, és ugyan­úgy nem tu­dunk mit kez­de­ni a „má­sik­kal”, a má­sik ma­gá­nyá­val sem.
Eb­ben a zűr­za­var­ban a kí­vül­ál­ló már haj­la­mos az em­lí­tett sze­mé­lyek egy­faj­ta ima­gi­ná­ri­us, kép­ze­let­be­li, meg­fog­ha­tat­lan lé­té­ben hin­ni, pe­dig elég egy ki­csit mé­lyeb­ben be­le­gon­dol­ni, hogy rá­jöj­jünk: még­is­csak ró­lunk (és meg­osz­tott­sá­gunk­ról) szól a tör­té­net.

Porphyrius:
Ré­mes, men­­nyi­re át­ü­tő ere­jű és „fer­tő­ző ha­tá­sú” a „ré­gi­ek” gon­dol­ko­dá­sa HGY-re néz­ve! Olyan be­nyo­mást kelt, mint­ha a le­mon­dás bú­vár­ha­rang­já­ban ül­dö­gél­ne, s mi­köz­ben új, rend­ha­gyó tör­té­net­ről be­szél, ak­kor az újí­tá­sa ki­me­rül egy heteronim sze­re­pel­te­té­sé­ben. Ön­tu­da­tá­nak éb­re­de­zé­se csak ön­ál­ta­tás, az egyén és a tár­sa­da­lom meg­osz­tott­sá­gá­ról han­goz­ta­tott ér­vei pe­dig pusz­tán gyen­ge­sé­gé­nek ki­fe­je­zői és fok­mé­rői. Min­den ok­ta­la­nul hasz­nált idé­zet ön­ma­ga egy ré­szé­nek fel­adá­sa, s min­den gon­do­la­tá­val ne­kem ad le­he­tő­sé­get ar­ra, hogy bel­ső lé­nyét el­fog­lal­jam, gyarmatosítsam…
Jó­zsef gróf tör­té­ne­tét meg­ír­hat­ta vol­na „ha­gyo­má­nyos” mó­don is, nem be­szél­ve ar­ról, hogy egy tör­té­net so­ha­sem ha­lad vis­­sza­fe­lé, mi­ként HGY ál­lít­ja, leg­fel­jebb az el­be­szé­lő szer­te­len­sé­ge cse­rél­he­ti fel a sorrendet… a kvaternitás fel­vo­nul­ta­tá­sa pe­dig nem egyéb, mint an­nak de­monst­rá­lá­sa, hogy HGY min­dig is ah­hoz kö­tő­dött iga­zán, amit ta­ga­dott! Mind­ezt örö­kös dig-resszióval palástolja….

 ÉN:
Mi­kor vé­get ért a vi­lág­há­bo­rú, már ak­kor érez­tem, hogy az iga­zi meg­pró­bál­ta­tás csak ez­után vár rám. Az or­szá­gunk és a jö­vőm úgy om­lott ös­­sze, ahogy a cső­cse­lék ha­ta­lom­ra ju­tá­sá­nak év­ez­re­des for­ga­tó­köny­vé­ből sej­te­ni le­he­tett, s én, mint az arisz­tok­rá­cia kép­vi­se­lő­je, bi­zony utált, meg­ve­tett és el­len­szen­ves tör­té­nel­mi em­lék­ké vál­toz­tam. Nem is sej­tet­tem, mi­fé­le in­du­la­tok lap­pan­ga­nak a kö­röt­tem se­géd­ke­ző emberekben… fel­fog­ha­tat­lan­nak tűnt és az­óta sem tu­dok meg­bé­kél­ni a köz­hely­sze­rű gon­do­lat­tal, hogy ma­gyar a ma­gyar­nak en­­nyi­re el­len­sé­ge, far­ka­sa lehet… Mint­ha nem is egy nem­zet len­nénk!
Én min­den­eset­re ké­szen áll­tam a le­szá­mo­lás­ra.
Az el­len­fe­le­i­met és iri­gye­i­met sem­mi­vel sem bos­­szant­hat­tam fel job­ban, mint az­zal, hogy em­be­ri­leg ki­kezd­he­tet­le­nül él­tem, igye­kez­tem be­csü­le­te­sen, ha­zám­hoz és esz­mé­im­hez hű maradni… ne­kik vi­szont ürügy­re volt szük­sé­gük, hogy el­in­téz­hes­se­nek. Olyan ürügy­re, amely min­den­ki szá­má­ra nyil­ván­va­ló­vá ten­né mes­ter­ke­dé­se­ik jogosságát…
Elő­ször a sa­ját kas­té­lyunk cse­léd­szár­nyá­ba szám­űz­tek, de tud­tam, hogy ez csak idő­hú­zás, amíg va­la­mi ko­mo­lyab­bat ki nem találnak… aztán bekövetkezett… egy na­gyon jó em­be­rem ér­te­sí­tett, hogy alá­írat­ták a ha­lá­los íté­le­te­met, így éj­jel kel­lett me­ne­kül­nöm.
1947 ka­rá­csony es­té­jén szök­tünk át a ha­tá­ron, s ak­kor úgy érez­tem, hogy éle­tem ezen­túl vég nél­kü­li ván­dor­lás lesz, ál­lan­dó bo­lyon­gás és buj­do­sás, s ha nem a kö­rül­mé­nyek, ak­kor sa­ját sé­rült lel­kem űz majd új és újabb hely­ze­tek fe­lé.
A köny­ve­i­met saj­nál­tam a leginkább… mint­ha va­la­mely test­ré­sze­met vág­ták vol­na le, olyan saj­gást érez­tem a lel­ke­men, mi­kor Kant­tól, Montaigne-től, Pla­tón­tól, és a töb­bi­ek­től bú­csút kel­lett ven­nem.
Ré­gi is­me­rő­se­im se­gít­sé­gé­vel át­ver­gőd­tünk az an­gol zó­ná­ba (az orosz zó­ná­ból azon­nal vis­­sza­küld­tek vol­na min­ket), ahol si­ke­rült szál­lást és al­kal­mi mun­kát ta­lál­nom. A leg­fon­to­sabb fel­ada­tom­nak te­kin­tet­tem, hogy fi­a­tal­ko­rú öcsé­met biz­ton­ság­ba juttassam…
Egy kis te­le­pü­lés­ből te­le­fon­vo­na­lat épí­tet­tünk a Schökel he­gyen ke­resz­tül. Kü­lön tá­bor­ban lak­tunk, és örül­tem, hogy van hol alud­nom, és van mi­ből ki­fi­zet­nem az ét­ke­zé­se­met.
Moz­gal­mas ad­di­gi éle­te­met a min­den­na­pi élet mo­no­ton ki­lá­tás­ta­lan­sá­ga vál­tot­ta fel.
A pár hó­nap­pal ez­előtt el­mé­met még élén­ken iz­ga­tó „Buj­do­só ma­gya­rok” cí­mű es­­szém fő alak­jai Bes­se­nyei és Ber­zse­nyi let­tek vol­na, most Herder ko­mor jós­la­ta le­be­gett fe­jem fe­lett (a ma­gyar­ság tel­je­sí­tet­te kül­de­té­sét, el fog tűn­ni). Fi­a­tal ko­rom el­le­né­re új hely­ze­tem­ben én is úgy érez­tem „hi­deg­szik a vé­rem”, s is­ten tud­ja hány évig tart majd a buj­do­sá­som.
Min­den­kép­pen vesz­tes­nek, s buj­do­só­nak kel­lett érez­nem magam… mert ma­gyar vol­tam, s mert arisz­tok­ra­ta. Bár ez utób­bit a tá­bor­ban nem han­goz­tat­tam.
Az el­ső na­pok­ban egy­ál­ta­lán nem ír­tam. Mint­ha nem is a sa­ját éle­te­met él­tem vol­na, ha­nem va­la­ki má­sét, aki­nek sem­mi kö­ze a be­tű­höz, az írás­hoz, sőt mi több, a gon­dol­ko­dás­hoz. S mint­ha nem is tud­tam vol­na más­fe­lé men­ni, mint amer­re a sors te­relt.
Igye­kez­tem meg­fi­gyel­ni a kör­nye­ze­te­met, ám mint­ha egy fá­tyol fi­nom ho­má­lya aka­dá­lyo­zott vol­na meg ab­ban, hogy ér­tel­mez­zem az ese­mé­nye­ket. Mint­ha csak az lett vol­na a fel­ada­tom, hogy el­rak­tá­roz­zam a lá­tot­ta­kat és re­mél­jem, hogy egy­szer, a meg­fe­le­lő pil­la­nat­ban majd előjönnek…
Az ön­kén­tes fog­ság el­ső­sor­ban ké­nyel­met­len volt szá­mom­ra. Az új­sze­rű­en ha­tó rossz-szá­jú em­be­rek, az ös­­sze­zárt­ság és a hi­gi­é­nia tel­jes hi­á­nya las­san der­medt ben­nem szé­gyen­ér­zet­be, de sok­kal ros­­szabb volt el­vi­sel­ni a tu­da­tot, hogy ott, ahon­nan jöt­tem, ma­gyar a ma­gyart gyil­kol­ja. Jó­zan és­­szel fel­fog­ha­tat­lan­nak tűnt, mi tör­té­nik odahaza…
Ké­sőbb — ta­lán a lel­kem ösz­tö­nös vé­de­ke­zé­sé­nek kö­szön­he­tő­en — jó­ma­gam is egy­faj­ta „be­fe­lé irá­nyu­ló emig­rá­ció” ré­sze­se let­tem, igye­kez­tem nem fog­lal­koz­ni az or­szág­gal, amely­ből jöt­tem, amely­nek már nem vol­tam la­kó­ja, és ugyan­ak­kor a sa­ját tes­tem­ben va­ló „időzést” is csak át­me­ne­ti ál­la­pot­nak fog­tam fel.
A ve­lem élő mun­ká­sok vas­kos hu­mo­ra el­le­he­tet­le­ní­tet­te egy­ko­ri fi­nom, iro­ni­kus szel­le­mes­sé­ge­met, így kap­cso­la­tom a tár­sa­ság­ban két­ség­te­le­nül je­len­lé­vő „né­pi” hu­mor­ral pusz­tán a szem­lé­lő­dés­re korlátozódott…
Né­ha el­gon­dol­koz­tam, nem me­ne­kü­lés-e ez az élet elől, és egy­ál­ta­lán el­búj­ha­tok-e más­képp, minthogy meg­ha­lok? Eb­ben a mi­li­ő­ben, ezek kö­zött az egy­sze­rű, oly­kor fa­ra­gat­lan em­be­rek kö­zött kel­lett el­gon­dol­koz­nom ar­ról, mit kezd­he­tek magammal…
A min­den­nap­ja­i­mat irá­nyí­tó gon­do­la­to­kat csak te­le­fon­póz­nák sze­gé­lyez­ték, s csu­pán ar­ra szol­gál­tak, hogy egyik póz­ná­tól a má­si­kig jus­sak. Mi­u­tán nem ír­tam, nem is vol­tam én.
Ki­mond­ha­tat­lan, pon­to­sab­ban ne­he­zen meg­fo­gal­maz­ha­tó fáj­dal­mat érez­tem ami­att, hogy éle­tem­nek eb­ben az egyéb­ként élménydús sza­ka­szá­ban nem tud­tam mit kez­de­ni sa­ját ma­gam­mal. A szel­le­mi stag­ná­lás tűnt a leg­na­gyobb bün­te­tés­nek szá­mom­ra. Egy ör­dö­gi kör­be ke­rül­tem, ami­kor is a rám te­le­pe­dő szel­le­mi igény­te­len­ség ha­tá­sá­ra dep­ri­mált let­tem, s csak nagy ne­he­zen ta­lál­tam ki va­la­mi pót­cse­lek­vést ma­gam­nak: is­mé­tel­ni kezd­tem. Sor­ra vet­tem mind­azt, ami­ről pár hó­nap­ja — mint­ha évek­nek tűnt vol­na! — meg vol­tam győ­ződ­ve, hogy ér­ték, hogy ér­de­mes ar­ra, hogy el­rak­tá­roz­zam az agyam­ban, sőt mi több, az agyam ön­cé­lú vá­lo­ga­tás­sal ha­tá­roz­ta meg, mit tart meg sa­ját sejtjeiben… felidéztem te­hát mind­azt a tu­dást, ame­lyet a Keszt­he­lyi Gaz­da­sá­gi Aka­dé­mi­án egy­kor ér­tel­mez­he­tet­len lel­ke­se­dés­sel tet­tem a ma­ga­mé­vá, s amely­nek ke­ser­nyés ki­csen­gé­sét ta­lán eb­ben a mon­dat­ban fog­lal­hat­nám ös­­sze: Lás­suk hát, mi­re me­gyek mind­az­zal, amit ed­dig ta­nul­tam! Így kezd­tem el nap­lót ír­ni, pon­to­sab­ban ez után ta­lál­tam erőt ma­gam­ban ah­hoz, hogy új­ra foly­tas­sam. Nem hit­tem, hogy a sa­ját sze­mé­lyi­sé­gem fel­fe­de­zé­se iro­dal­mi je­len­ség­nek szá­mí­ta­na, csak azt re­mél­tem, hogy nap­lóm gon­do­la­tai a va­ló­ság fény­kö­ré­be es­nek.
De azt sem mond­ha­tom, hogy pusz­tán bel­ső éle­tem­mel tö­rőd­tem, mi­vel bel­ső éle­te­met va­la­mi egé­szen más ha­tá­roz­ta meg: Gyak­ran szen­ved­tem at­tól, hogy hi­á­ba­va­ló­nak érez­tem az éle­te­met, és en­nek el­le­né­re el kel­lett fo­gad­nom a sza­bá­lya­it.
A tá­bor­ban több ná­ció kép­vi­sel­tet­te ma­gát, s az egyik uk­rán na­gyon jól sak­ko­zott, így ve­le gyö­tör­tem ma­gam. Fá­ból fa­ra­gott bá­bu­kat hasz­nál­tunk.
Ez az uk­rán min­den par­ti­ban meg­vert, de én nem ad­tam fel, nap mint nap to­vább ját­szot­tam, bár lát­tam, tud­tam, hogy so­ha de so­ha nem fo­gom le­győz­ni őt…  A meg­ve­re­tés azon­ban nem tán­to­rí­tott el, a nagy el­mé­vel va­ló ta­lál­ko­zás in­kább meg­mo­so­lyog­tat­ta ve­lem sa­ját ma­gam ta­pasz­ta­lat­lan­sá­gát, sem­mint, hogy va­la­mi­fé­le sér­tett­ség­gel vis­­sza­hú­zód­jak és el­fo­gad­jam ki­sebb­ren­dű­sé­ge­met. Amíg a játsz­ma tart, gon­dol­tam, ad­dig nem mond­ha­tom, hogy nem győz­he­tem le, hi­szen ott az esély, hogy egy­szer csak el­kö­vet va­la­mi hi­bát, akár fá­radt­sá­ga mi­att, akár nagy­lel­kű­ség­ből, de ugyan­ak­kor azt is tud­tam és egy­re in­kább meg­ta­pasz­tal­tam, hogy az ala­csony, zö­mök uk­rán so­ha­sem kö­vet el hi­bát és so­ha­sem fá­rad el an­­nyi­ra, hogy le­győz­hes­sem.
Ez az uk­rán sok min­dent jel­ké­pe­zett a szá­mom­ra: va­la­mi­fé­le ki­jó­za­ní­tó, földön tartó erőt, amely azt je­len­tet­te — nem nyer­hetsz! A sors kér­lel­he­tet­len szí­vé­lyes­ség­gel ad­ta tud­tom­ra a „kö­vet­ke­ző lé­pés ki­szá­mít­ha­tat­lan­sá­gát”, s mind­amel­lett min­den egyes új­ra kez­dett par­ti a re­mény él­te­tő­jét is je­len­tet­te.
Egyéb­ként a tö­ké­le­tes nyu­ga­lom és be­le­tö­rő­dés ha­tá­roz­ta meg az uk­rán éle­tét — so­ha sem­mi je­lét nem ad­ta a győ­ze­lem fe­lett ér­zett örö­mé­nek —, bár úgy vet­tem ész­re, hogy ná­la a gon­dol­ko­dás meg­le­he­tő­sen ön­cé­lú, és so­ha­sem járt együtt a tett, a cse­lek­vés igényével…
Ál­lan­dó­an a szem­üveg­ét tisz­tí­tot­ta, pe­dig tisz­ta volt.
Na­gyon rit­kán be­szél­get­tünk, ám ezen al­kal­mak­kor olyan ki­je­len­té­se­ket tett, ame­lyek el­ső hal­lás­ra an­­nyi­ra be­éget­ték ma­gu­kat a tu­da­tom­ba, hogy ak­kor sem fe­lej­te­ném el őket, ha akar­nám. Em­lék­szem, egy­szer azt mond­ta: Minden­nek meg­jön a ma­ga ide­je, és min­den­nel ak­kor ta­lál­ko­zunk, ami­kor ben­sőnk­ben meg­ér­tünk a ta­lál­ko­zás­ra.
Ek­kor ér­ke­zett meg Márk, pon­to­sab­ban Már­kus, mert én, ami­kor ked­ves­ked­ni akar­tam, úgy neveztem…
Ez a fel­vi­dé­ki szár­ma­zá­sú ma­gyar fiú — a ma­gyar nyelv is­me­re­tén kí­vül, ami rend­kí­vü­li bol­dog­ság­gal töl­tött el — olyas­faj­ta — fi­lo­zó­fi­ai, er­köl­csi — tu­dás­anyag­gal ren­del­ke­zett, amely el­ső perc­től kezd­ve meg­ha­tá­roz­ta ket­tőnk kap­cso­la­tát. Né­ha, bár­men­­nyi­re hi­he­tet­len, an­­nyi­ra hoz­zám kö­ze­li­nek érez­tem őt, hogy már-már ar­ra gon­dol­tam, va­la­mi na­gyon kü­lö­nös vé­let­len, sőt mi több, a sors szán­dé­kos tré­fá­ja, hogy mi ket­ten ta­lál­koz­tunk.
Mind­az, amit egyi­künk mon­dott, át­gon­do­lat­la­nul, tu­dat­ta­la­nul ott lap­pan­gott a má­si­kunk­ban, s an­nak vá­la­sza, re­ak­ci­ó­ja ak­kor nyert ér­tel­met, ami­kor rá­jöt­tünk, hogy adott hely­zet­ben ugyan­azt ten­nénk mindketten…
Kap­cso­la­tunk úgy ment át ba­rát­ság­ba, hogy ész­re sem vet­tem.
Esz­té­ti­ka­i­lag is ott tük­rö­ződ­tünk egymásban…
Jó­zsef gróf hos­­szú­ra si­ke­re­dett mo­no­lóg­ját az est le­száll­ta za­var­ta meg. Fe­le­sé­ge ta­pin­ta­to­san meg­gyúj­tot­ta az asz­tal fe­lett fel­akasz­tott kis lám­pást, ame­lyet es­ti be­szél­ge­té­sek al­kal­má­val hasz­nál­tak, töl­tött egy po­hár­ral az oda­ké­szí­tett Chambertin-ből és vég­re kéz­be vet­te a bo­rí­té­kot.
— Nem tu­dom, a nap­lóm­nak mi­ért pont ezt a rész­le­tét vá­lasz­tot­ta az, aki el­küld­te ne­kem, fel­té­te­le­zem, hogy va­la­mit üzen­ni akart, va­la­mit je­lez­ni kí­vánt, csak hogy én nem tu­dom mit.
A mun­ka­tá­bor­ban el­töl­tött utol­só hét meg­le­he­tő­sen fesz­te­len han­gu­lat­ban zaj­lott, meg­kap­tam a hírt, hogy öcsé­met a svéd vö­rös­ke­reszt előbb egy if­jú­sá­gi tá­bor­ba, majd Ang­li­á­ba szál­lít­ja, jó­ma­gam pe­dig Salz­burg­ban, az ame­ri­kai had­se­reg egyik tá­borá­ban kap­tam rak­tá­ro­si ál­lást.
Mind­an­­nyi­an sor­sunk to­váb­bi fe­je­ze­té­re gon­dol­tunk, s köz­ben szó­ba ke­rült Ma­gyar­or­szág is. Én az uk­rán­nal ját­szot­tam kö­te­le­ző sakkpartimat, s az idő­köz­ben új­ra fel­lán­go­ló bi­za­ko­dás je­gyé­ben csak mint­egy mel­les­leg em­lí­tet­tem meg Herder jós­la­tát, mint meg­ala­po­zat­lant. És er­re Márk, aki­ről azt hit­tem, tö­ké­le­te­sen is­me­rem, tel­je­sen meg­le­pő­en, szá­mom­ra ért­he­tet­le­nül re­a­gált.
— Már­pe­dig Herder nem so­kat té­ve­dett, leg­fel­jebb a kort nem jól ha­tá­roz­ta meg.
— Mi­ről be­szélsz? — kér­dez­tem és fél­be­hagy­tam a par­tit.
— Pe­dig így van — bó­lo­ga­tott, mint aki na­gyon saj­nál­ja, de a té­nye­ken nem tud vál­toz­tat­ni. — Sa­ját sze­mem­mel lát­tam. Egy könyv­ben — tet­te hoz­zá.
Ré­szem­ről csak egy ér­tet­len fin­tor­ral ve­gyes mo­soly volt a vá­lasz. Hi­he­tet­len­nek tűnt, hogy ez az ér­tel­mes fi­a­tal­em­ber en­­nyi­re egy könyv — ki tud­ja, mi­lyen könyv? — ha­tá­sa alá ke­rül­jön.
— Tu­dom, hogy nem hi­szel ilyes­mi­ben, azért nem is em­lí­tet­tem ne­ked — foly­tat­ta köz­vet­len egy­sze­rű­ség­gel Márk. — De én lát­tam, és ol­vas­tam a köny­vet, amely­ben Ma­gyar­or­szág „jö­vő­je” volt meg­ír­va. Ott volt a két vi­lág­égés, és sze­re­pel ben­ne egy dá­tum, amely na­gyon kö­ze­li ah­hoz, hogy iga­zol­ja, amit mon­dok.
— Mi­fé­le dá­tum?
— A dá­tum, amely a ma­gya­rok újabb — bár nem az utol­só — tra­gé­di­á­ját jelzi: 1956.
Ak­kor 1948-at ír­tunk.

Is­mét meg kell sza­kí­ta­nom a tör­té­ne­tet — ame­lyet ugye el­mond­ha­tat­lan­nak tar­tok. Mi­köz­ben Jó­zsef gróf em­lé­ke­it ren­dez­ge­tem, s nap­ló­ja lap­ja­in is át­süt Márk irán­ti ba­rát­sá­ga, kis­sé kel­le­met­len szem­be­sül­nöm Porphyriusom örö­kös csip­ke­lő­dé­sé­vel. Azt kell meg­ál­la­pí­ta­nom, hogy kép­te­len meg­bir­kóz­ni az élet és a tör­té­net rej­tett üze­ne­te­i­vel, nem lát­ja a ma­gyar tár­sa­da­lom örö­kös és ri­asz­tó — ta­lán vég­ze­tes — meg­osz­tott­sá­gát, s ez egy­faj­ta hi­ány­ér­zet­tel ár­nyé­kol­ja be azt a tu­da­tot, hogy ál­ta­la ön­ma­gam­ban él­he­tem meg ön­ma­ga­mat.
Ugyan­ak­kor lát­szó­lag egész­sé­ges gon­dol­ko­dá­sa, ké­pes­sé­ge, hogy fe­let­te áll­jon az ösz­tö­nök­nek és a ne­mi­ség ké­tes és oly­kor két­ség­beej­tő kény­sze­ré­nek, va­la­mint tu­dá­lé­ko­san meg­győ­ző mo­do­ra fel­töl­ti a lel­ke­met, és bol­dog elé­ge­dett­ség­gel té­rek be a ket­tős tu­dat ál­tal su­gallt meg­ol­dá­sok me­ne­dék­há­zá­ba. Mi­vel Porphyriusom úgy te­szi mind­ezt, mint­ha va­la­ki más len­ne, ho­lott ne­ki kel­le­ne tud­nia a leg­job­ban, és be kel­le­ne val­la­nia, hon­nan ered, hi­szen min­den kü­lön­bö­ző­sé­günk el­le­né­re ugyan­azt a kort, te­ret és időt tölt­jük ki… Mentségemre ho­zom még fel, hogy én nem két­ség­beeset­ten kap­kod­va, min­den­na­pi pen­zu­mo­mat tel­je­sít­ve írok, ha­gyom, hogy mon­dan­dó­mat meg­ér­lel­je a ma­gány. A szen­ve­dés — amit oly­kor sa­ját ma­gam­nak okoz­tam — meg­ta­ní­tott csend­ben meg­ér­lel­ni az írást, amely a hos­­szú hall­ga­tás után gyor­sab­ban szök­ken szár­ba, mint a nap nap után kény­sze­re­dett gon­do­la­tok hal­ma­zá­nak gyü­möl­cse. Te­hát — vé­le­mé­nyem sze­rint — aki azt ál­lít­ja, hogy írá­sát min­den elő­ze­tes el­mél­ke­dés és fá­rad­ság nél­kül je­gyez­te le, an­nak fo­gal­ma sincs az előt­te lé­vő hall­ga­tás ha­tal­má­ról. („Seul le silence est grand: tout le reste est faiblesse.— Csak a csend nagy, és gyen­ge­ség a töb­bi.”)

— Azt mon­dod, hogy Márk 1948 nya­rán egy ti­tok­za­tos könyv­ben meg­írt jós­lat alap­ján meg­jó­sol­ta 1956 ese­mé­nye­it? — kér­dez­te mo­so­lyog­va-hi­tet­len­ked­ve a fe­le­sé­ge.
— Így tör­tént, drá­gám. Szá­mom­ra ak­kor mind­egy volt, lé­te­zik-e az a bi­zo­nyos könyv, és a jós­la­tát, ami­nek iga­zá­ról csak ké­sőbb, 1956-ban, itt Auszt­rá­li­á­ban győ­ződ­het­tem meg, nem is vet­tem ko­mo­lyan, ne­kem tet­szett, aho­gyan Márk hitt ben­ne. És bár egyéb­ként éle­tem leg­ré­gibb kí­sé­rő­je a cél­za­tos­sá­gok, a tit­kos ös­­sze­füg­gé­sek ke­re­sé­se, be kell val­la­nom — a jós­lat ko­moly­sá­ga mel­lett —, ne­kem a hi­te job­ban im­po­nált.
Ér­de­kes mó­don ké­sőbb, mi­kor szét­vál­tunk, én még­is in­kább Márk kül­de­té­sé­nek, te­hát vélt vagy va­lós élet­cél­já­nak, és a ve­lem va­ló ta­lál­ko­zá­sá­nak rej­tett ér­tel­mét ke­res­tem.
Az­tán per­sze kí­ván­csi let­tem, va­jon van-e, és me­lyik a kö­vet­ke­ző dá­tum, mely idő­pon­tot je­lö­li meg az a ti­tok­za­tos könyv Ma­gyar­or­szág vég­ze­té­nek? Saj­nos Márk el­tűnt a sze­mem elől, fo­gal­mam sincs, mer­re jár, mit ta­lált, elé­ge­dett-e vagy rég meg­halt. Mi­ként ar­ról sem va­gyok meg­győ­ződ­ve, hogy va­ló­ban lát­ta-e Márk, és lé­te­zik-e ama bi­zo­nyos könyv.
Per­sze az is le­het, hogy Márk itt van va­la­hol a kö­zel­ben, és mo­so­lyog a te­he­tet­len­sé­ge­men. Tu­dott az uk­rán­nal foly­ta­tott sakkpartikról és az ez­zel kap­cso­la­tos ér­zel­me­im­ről, és le­het, hogy szán­dé­ko­san idé­zi fel a hely­ze­tet. A hely­ze­tet, amely szá­mom­ra ért­he­tet­len, meg­old­ha­tat­lan, s amely­ben so­ha­sem nyer­he­tek!
Lá­tod, most, hogy va­la­ki — mert ugye sem­mi bi­zo­nyí­ték arra, hogy Márk len­ne az — en­nek az utol­só idő­szak­nak a nap­lóm­ban meg­örö­kí­tett gon­do­la­ta­it szó­ról szó­ra el­küld­te ne­kem, nem is az iz­gat, hogy mi­képp ju­tott hoz­zá, ha­nem az, mi­ért küld­te el ne­kem? Mi­fé­le meg­fog­ha­tat­lan kö­tő­dés az, amely en­­nyi­re hoz­zám köt va­la­kit, s le­vet­he­tet­le­nül meg­ha­tá­roz­za sor­sun­kat?
Jó­zsef gróf ek­kor, mint­ha pil­la­nat­nyi sze­szély­ről len­ne szó, té­mát vál­tott:
Bi­zo­nyá­ra is­me­red azt az omi­nó­zus tör­té­ne­tet a ta­nár­ról, aki a leg­fon­to­sabb, sors­dön­tő vizs­gán le­tett egy dög­lött ha­lat a di­ák elé és meg­kér­dez­te tő­le, mi ez? 
— Egy ponty — fe­lel­te az meg­lep­ve.
— Tu­dom — mond­ta a ta­nár. — Ír­ja le!
A di­ák nem­so­ká­ra vis­­sza­tért a ponty pon­tos le­írá­sá­val, amit va­ló­szí­nű­leg va­la­me­lyik le­xi­kon­ból má­solt ki. Az öreg el­ol­vas­ta, majd el­lent­mon­dást nem tű­rő han­gon is­mét fel­szó­lí­tot­ta a di­á­kot, hogy ír­ja le a ha­lat. A di­ák egy négy­ol­da­las es­­szét írt a ponty­ról, amely bár idő­köz­ben osz­lás­nak in­dult, va­la­mit még­is­csak el­árult a di­ák­nak a pontyról…

Bár tu­dod, hogy so­ká­ig ka­cér­kod­tam az iro­da­lom­mal — má­ig is saj­ná­lom, hogy nem ír­tam meg a ma­gyar buj­do­sók­ról szó­ló es­­szé­so­ro­za­to­mat — és so­kat gon­dol­koz­tam mind­ar­ról, amit ve­lem a ha­zám, pon­to­sab­ban ha­zám fi­ai tet­tek, még­is év­ti­ze­dek­re volt szük­sé­gem, hogy va­la­mi­vel kö­ze­lebb ke­rül­jek az en­ge­met 1940-es évek­ben kö­rül­ve­vő — idő­köz­ben osz­lás­nak in­du­ló — ma­gyar tár­sa­da­lom­hoz. Kö­ze­lebb ke­rül­tem, de az örö­kös meg­osz­tott­sá­gát meg­ér­te­ni kép­te­len va­gyok.
Ami­kor Márk irán­ti ba­rát­sá­gom fel­éb­redt ben­nem, a va­la­ho­vá tar­to­zás, pon­to­sab­ban az együ­vé tar­to­zás ér­zé­sé­nek ál­doz­ta vol­tam, hi­szen ugyan­úgy sze­ret­tem vol­na sa­ját ha­zám­mal is ba­rát­ság­ban lenni… részese len­ni, vagy leg­alább a kö­ze­lé­ben maradni… de hát ahogy An­ge­lus Silesius mond­ta va­la­mi­kor, bár ő két­ség­te­le­nül nem a ha­zá­já­ra, ha­nem el­ső­sor­ban Is­ten­re gon­dolt: „ő tud nél­kü­lem, én nem tu­dok nél­kü­le élni”…
El­gon­dol­koz­va né­zett ma­ga elé, majd te­he­tet­le­nül szét­tár­ta ke­zét.
— Ezt a rej­télyt ta­lán már so­ha­sem fo­gom meg­ol­da­ni. Úgy ér­zem, egy vak kol­dus lép­te­i­ben rejtőzöm… — fejezte be Jó­zsef gróf, majd el­gon­dol­koz­va né­zett a sö­tét­ben nem lát­ha­tó ten­ger fe­lé, és csend­ben fi­gyelt a ha­tal­mas víz­tö­meg hang­ja­i­ra. De nem ka­pott vá­laszt.

Az írás szem­pont­já­ból a tör­té­ne­tet én itt be­fe­je­zett­nek te­kin­tem, bár tu­dom, hogy „ere­de­ti­leg” be­fe­jez­he­tet­len­nek és el­mond­ha­tat­lan­nak tün­tet­tem fel.
Nyil­ván van va­la­mi al­jas kis ön­zés és be­kép­zelt­ség ab­ban, ami­kor az em­ber azt hi­szi, hogy ké­pes bár­mi­fé­le min­den­ségma­gya­rá­za­tot lét­re­hoz­ni, ám a ma­gá­nyos író sa­já­tos vi­lág­ké­pe gyak­ran ért­he­tet­len ma­rad kör­nye­ze­te szá­má­ra, és ki­szá­mít­ha­tat­lan bú­vó­pa­tak­ként jut el tá­vo­li is­me­ret­le­nek­hez.
Ép­pen ezért a Jó­zsef gróf tör­té­ne­té­vel kap­cso­lat­ban eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket nem tu­dom, és nem is aka­rom meg­vá­la­szol­ni, mi­vel nemcsak az élet­sze­rű élet fész­ké­be be­ágya­zó­dott sa­ját éne­met nem ér­tem, ha­nem a kö­röt­tem élő em­be­rek al­jas gon­do­la­ta­i­nak s ne­mes el­ha­tá­ro­zá­sa­im­nak moz­ga­tó­it sem ta­lá­lom. Bi­zony, be kell val­la­nom, hogy bár sok al­jas szán­dék­nak és ne­mes gesz­tus­nak le­het­tem ta­nú­ja és ré­sze­se, en­nek el­le­né­re még­sem ér­tem „iga­zán” az em­be­ri lé­lek tit­kos in­dí­té­ka­it.
Per­sze tu­dom, hogy va­ló­já­ban már rég nem lé­te­ző ér­zé­sek vesz­nek kö­rül, s kár­pót­lá­sul az ön­tu­dat bá­tor­ta­lan pró­bál­ko­zá­sa­i­val pa­lás­to­lom ta­nács­ta­lan­sá­go­mat, de így is csak fel­vil­la­nó rész­le­te­ket lá­tok: az idő, a tér és a lé­lek fel­vil­la­nó részleteit… Az ősi kény­szer azon­ban fe­led­te­ti a meg nem élt ér­zé­sek irán­ti meg­ve­té­se­met, s fel­old­ja a min­den­nap­ok kény­sze­rí­tő életigenlését…
Rá­adá­sul az ébe­ren ál­mo­dók­ra jel­lem­ző mó­don ös­­sze­ke­ve­red­nek ben­nem a lé­nye­ges és lé­nyeg­te­len dol­gok, s gyak­ran kép­te­len va­gyok meg­kü­lön­böz­tet­ni, mi mi­nek a ré­sze, mi függ mi­től, s mit je­lent­het a jel, a szim­bó­lum vagy egy bi­zo­nyos jós­lat, ami­vel ta­lál­ko­zom.
(Egyéb­ként na­gyon szim­pa­ti­kus az ál­la­pot, amely­ben elég meg­pen­dí­te­ni a lel­kek pók­há­ló­sze­rű szö­ve­vé­nyé­nek egyet­len húr­ját, és va­la­hol a há­ló má­sik ré­szén a pók ele­ven­sé­gé­vel re­a­gál rá va­la­ki. Az ért­he­tet­len­nek, meg­kö­ze­lít­he­tet­len­nek és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan­nak tű­nő kö­zeg­ben akad olyan „lé­lek­ben kö­ze­li va­la­ki”, aki té­ved­he­tet­le­nül ki­vá­laszt­ja azo­kat a gon­do­la­to­kat, ame­lyek egye­ne­sen hoz­zám ve­zet­nek, ös­­sze­köt­nek ben­nün­ket.)
Ta­lán így tör­tén­he­tett, hogy a lé­nye­ges és lé­nyeg­te­len dol­gok eme ka­va­ro­dá­sá­ban tel­je­sen vá­rat­la­nul je­lent­ke­zett ná­lam Porphyriusom, aki eszem­be ju­tat­ta Jó­zsef gróf ama vá­rat­la­nul elő­ke­rült nap­ló­rész­le­tét, ami­nek kö­vet­kez­té­ben mind­ket­ten kény­te­le­nek va­gyunk szem­be­sül­ni énünk egy má­sik ve­tü­le­té­vel. Én egy ál­lan­dó­an ké­tel­ke­dő, még a ké­telyt is csak azon­na­li vá­las­­szal el­fo­ga­dó alak­má­som­mal, Jó­zsef gróf pe­dig sa­ját lel­ké­nek ko­ráb­bi vál­to­za­tá­val, amely — az új­ra­ol­va­sás után — min­den bi­zon­­nyal leg­alább an­­nyi meg­le­pe­tést oko­zott ne­ki, mint ne­kem Porphyrius.
És le­het, hogy mind­an­­nyi­an hi­á­ba vá­runk a válaszra…
Mint lát­ha­tó, a ké­tely ná­lam is az ön­tu­dat kez­de­tét és vé­gét je­len­ti, a min­dent ki­töl­tő lét­ele­met. Csak­hogy Porphyrius még min­dig nem ér­ti, hogy az ő egész gon­dol­ko­dá­sá­nak, fi­lo­zó­fi­á­já­nak, hoz­zá­ál­lá­sá­nak nincs ar­chi­me­de­si pont­ja, s enél­kül az ő pi­masz ké­tel­ke­dé­se pusz­tán egy gon­do­la­ti gesztus…

Porphyrius: 
HGY még azt is jól „el tud­ja ad­ni”, hogy kép­te­len meg­ér­te­ni az élet rej­tett üze­ne­te­it. A ké­tely­ben fo­gant bá­tor­ta­lan­sá­ga és élet­ta­pasz­ta­la­tai so­ha­sem en­ged­ték a dön­tés kö­ze­lé­be, s en­nek korolláriumaként nem is vál­lal­ko­zik ar­ra, hogy bár­mit de­fi­ni­ál­jon, sőt mi több, ál­lan­dó­an igyek­szik ki­húz­ni ma­gát a vá­lasz alól. (Nem csak Jó­zsef gróf vár hi­á­ba a VÁLASZra.)
Mi­képp a gon­dol­ko­dás­men­tes élet, úgy a szen­ve­dély­men­tes élet sem ada­tott meg ne­ki, s mind a szen­ve­dé­lyek vi­ha­rá­ban, mind a gon­do­la­tok ör­vény­lő hal­ma­zá­ban ne­he­zen ha­lad cél­jai felé…
Bár a vál­to­zá­sok­ra va­ló haj­lan­dó­ság — mely a ké­tel­ke­dés „tel­je­sít­mé­nyét” ad­ja meg — meg­van ben­ne, a ké­tely nem mint min­dent ki­töl­tő elem sze­re­pel ná­la, ha­nem pusz­tán ki­fi­no­mult lel­ki ön­sa­nyar­ga­tás­ként. Ez pe­dig — re­mé­nyei sze­rint — az iro­da­lom­nak egy olyan haj­tá­sát ered­mé­nye­zi, amely egy­részt fit­­tyet hány va­la­men­­nyi kri­ti­kus­nak és azok el­vá­rá­sa­i­nak, más­részt va­la­mi­fé­le gyó­ná­si bün­tet­he­tet­len­sé­get és bel­ső vi­lá­gá­nak apokatasztasziszát vár­ja tő­le. (Mi­ként Jó­zsef gróf is — min­den­fé­le jós­lat el­le­né­re — Ma­gyar­or­szág apokasztasziszában re­mény­ke­dik.)
Ugyan­ilyen fe­lü­le­te­sen ke­ze­li a hit­tel kap­cso­la­tos gon­do­la­ta­it. Ami­kor pél­dá­ul fel­ve­ti a jós­lás­sal kap­cso­la­tos „el­vá­rá­sa­i­mat”, úgy vé­lem, HGY ugyan jog­gal vall­ja a „Prodita le­ge, impleta cerne, implenda coll­ige” — (ol­vasd a jö­ven­dö­lé­se­ket, vizs­gáld meg a tel­je­sü­lé­sü­ket, tartsd szá­mon a tel­je­se­dés­re vá­ró­kat) el­vét, ám öreg hi­ba fel­vet­ni és nyit­va hagy­ni egy kér­dést. Ér­zi a rossz és a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­gok je­len­lét­ét a vi­lág­ban, de en­­nyi­vel be is éri, és fel­ol­dó­dik a min­den­nap­ok ke­ser­ve­i­ben, mi­köz­ben úgy tesz, mint aki hisz a hit­ben!
Hi­szen csak néz­zük meg, mit ál­lít ró­lam, a két­ség­be­von­ha­tat­la­nul hep­ci­ás­ko­dó és kö­te­ke­dő lel­ki tár­sá­ról: vagy tar­to­zik hoz­zám egy — vagy több — heteronim, amely akár ré­szem, akár én va­gyok az ő ré­sze, fel­tét­le­nül lé­te­zik, vagy a heteronim egy­ál­ta­lán nem szük­sé­ges, hogy az én ré­szem le­gyen, és kép­ze­le­te­men kí­vül sem­mi sem bi­zo­nyít­ja lé­te­zé­sét. 
Nos, a tár­sa­da­lom­ba szé­pen be­ágya­zó­dott HGY ilyen ren­dít­he­tet­len kö­vet­ke­ze­tes­ség­gel íté­li és ítél­te­ti meg sa­ját né­ze­te­it, sőt mi több, meg akar­ja ha­tá­roz­ni sa­ját gon­dol­ko­dá­sa ha­tá­ra­it. Ám aki ily mó­don kí­ván­ja meg­ha­tá­roz­ni az ész korlátait, az olyan, „mint az úszó, aki úgy akart úsz­ni, hogy be sem ment a víz­be”. Te­hát ak­kor va­jon mi­ért ül nap mint nap a pa­pír elé, és mi­ért játs­­sza el ezt az ál-in­tel­lek­tu­á­lis já­té­kot?
A vá­lasz egy­sze­rű: az acervussal, a zénóni apóriákkal és a kanti an­ti­nó­mi­ák­kal meg­fer­tő­zött em­ber (HGY) előtt egyet­len út áll: olyan vá­lasz­tá­si le­he­tő­sé­get te­remt, amely­ben mind­két le­he­tő­ség meg­vá­la­szol­ha­tat­lan és meg­old­ha­tat­lan.
És — horribile dictu — még az ef­fé­le os­to­ba kér­dés­fel­te­vés után is akad va­la­ki, aki min­dig min­dent el­hisz ne­ki (quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditum est), va­la­mint min­dig akad va­la­ki, aki sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött nem haj­lan­dó el­fo­gad­ni semmit…
Sem vá­lasz­ként, sem kérdésként…