Lász­ló Eri­ka – Kosz­to­lá­nyi De­zső Ril­ke-for­dí­tá­sai

Tanulmány
Kosz­to­lá­nyi fel­te­he­tő­leg bé­csi tar­tóz­ko­dá­sa alatt (1908) is­mer­ke­dett meg Ril­ke köl­té­sze­té­vel, mely éle­te vé­gé­ig tar­tó mély nyo­mot ha­gyott ben­ne. Ezt bi­zo­nyít­ja – a for­dí­tá­sa­it és köl­té­sze­tét je­len­tő­sen be­fo­lyá­so­ló Ril­ke-ha­tás mel­lett – Ril­ké­ről írt ta­nul­má­nya is.

A szó­ban for­gó ta­nul­mányt Kosz­to­lá­nyi éle­te so­rán több­ször is át­dol­goz­ta, ami an­nak je­le, hogy fog­lal­koz­tat­ta, szin­te már iz­gat­ta Ril­ke írás­mű­vé­sze­té­nek tit­ka, for­rá­sa, s ta­lán a sze­mé­lyi­sé­gen ke­resz­tül pró­bált kö­ze­lebb fér­kőz­ni ma­gá­hoz a köl­tő­höz is.

A ta­nul­mány ele­jén Ril­ke élet­út­já­ról ol­vas­ha­tunk. Majd Kosz­to­lá­nyi fel­hív­ja a fi­gyel­met, hogy Ril­ke az új né­met iro­da­lom­ban kü­lön he­lyet kér a ma­ga szá­má­ra, utal­va ez­zel Ril­ke egye­di hang­já­ra. Stefan Ge­or­ge és Hugo von Hofmannstahl mel­lé he­lye­zi őt. Kosz­to­lá­nyi tisz­táz­ni igyek­szik Ril­két a parnasszizmus vád­ja alól, ami­kor ki­fej­ti, hogy az oszt­rák lí­ra ti­tok­za­tos, de sem­mi kö­ze a múlt év­szá­zad jó­zan tu­do­mány­áb­ránd­ja­i­hoz. Az oszt­rák lí­ra, s így Ril­ke köl­té­sze­te is „csak uta­lás va­la­mi ma­ga­sabb­ra, egy föl­fe­lé mu­ta­tó moz­du­lat, mely egy em­ber el­bá­mu­lá­sa­it ma­gya­ráz­za, egy kü­lö­nös em­bert, egy na­gyon kü­lö­nös em­bert, egy na­gyon kü­lö­nös lel­ki hely­zet­ben, en­nek az em­ber­nek egy fur­csa má­sod­perc­ét, en­nek a má­sod­perc­nek egy fé­lig ön­tu­da­tos, fé­lig ön­tu­dat­lan han­gu­la­tát, me­lyet ki­mon­da­ni szin­te merészség.”1

Kosz­to­lá­nyi sze­rint Ril­ke úgy ad min­dent oda másnak2, hogy ő lesz ál­ta­la gaz­da­gabb. Ril­ke tá­vol­sá­gok lá­zát ér­zi a moz­du­lat­lan­ság­ban.

Ril­ke egyé­ni­sé­ge ki­bon­ta­ko­zá­sát Rodin ha­tá­sá­nak tud­ja be Kosz­to­lá­nyi. Sze­rin­te a szob­rász fej­lesz­ti ki ben­ne a plasz­ti­ka iránt va­ló ér­zé­ket. Kosz­to­lá­nyi a tár­gya­kat el­sik­ló éle­tünk nyug­vó­pont­ja­i­val azo­no­sít­ja, amit a kö­vet­ke­ző­képp fejt ki: „A mű­vész ez­zel a táv­lat­tal szem­ben al­kot. Ril­ke úgy lát­ja az éle­tet, mint Rodin: egy pil­la­nat­ban és egy villanatban. Azért ír, hogy meg­rög­zít­se az el­su­ha­nó életet.”3 

A ta­nul­mány el­ső pél­dá­nya a Nyu­gat­ban je­lent meg 1909. szep­tem­ber 16-án. Eb­ben Kosz­to­lá­nyi so­kat időz a „Ding” szó kö­rül – ez le­rö­vi­dül a ta­nul­mány for­dí­tás­kö­te­tek­ben meg­je­lent pél­dá­nya­i­ban, me­lyet az­zal a „nem én”4-nel azo­no­sít, mel­­lyel az em­ber ön­tu­dat­la­nul is mil­lió kap­cso­lat­ban van.

Mind­egyik tárgy ma­gán vi­se­li éle­tün­ket, mel­­lyel van, lesz vagy volt kap­cso­la­tunk. A tár­gyak hord­ják ér­tel­mün­ket, s csak fel kell tör­nünk kér­ges hé­ju­kat, hogy meg­ta­lál­juk ben­nük a fo­gal­ma­kat. Itt új­ra fi­gyel­mez­tet, hogy ne té­ves­­szük ös­­sze Ril­ke köl­té­sze­tét a parnassienekkel, mert míg ők a pusz­ta „Ding”-et éne­kel­ték meg, ad­dig Ril­ke a „Ding an sich”-et. 5
A Nyu­gat­ban meg­je­lent cik­ké­ben Kosz­to­lá­nyi vi­lá­go­san lát­ja, nem az a fon­tos, hogy Ril­ke pan­te­is­ta vagy ró­mai ka­to­li­kus, mert, mégha ver­se­i­ben Is­ten­hez fo­hász­ko­dik is, ez az Is­ten sem­mi­képp nem azo­no­sít­ha­tó az egy­há­zak Is­te­né­vel. Ril­ke szá­má­ra az is­ten­sé­get a tár­gyak al­kot­ják. Eh­hez az Is­ten­ség­hez Ril­ke az ér­te­lem­ből ki­in­dul­va az ér­zé­se­ken ke­resz­tül ju­tott el.

Kosz­to­lá­nyi fel­is­me­ri, hogy Ril­ke mű­vé­sze­té­nek kü­lön­le­ges­sé­ge ab­ban van, hogy a szob­rá­szat jel­le­gé­ből, a plasz­ti­ci­tás­ból fa­ka­dó, leg­bel­ső tu­laj­don­sá­gát al­kal­maz­za a vers­írás­ra is. A szob­rász­nak egyet­len pil­la­nat­ban meg kell ra­gad­nia az em­ber je­le­nét, múlt­ját, jö­vő­jét. Ezért van, hogy a si­ke­rült szob­rok ké­pe­sek érez­tet­ni a be nem kö­vet­ke­zet­tet, a még fo­lya­mat­ban lé­vőt, me­lyet a kéz­zel­fog­ha­tó­ság he­lyett a sej­te­tés, a szim­bo­li­kus vo­nás jellemez.6
Kosz­to­lá­nyi ki­eme­li, hogy Ril­ke egé­szük­ben köz­li ve­lünk ér­zé­se­it. Szin­te egy­sze­rű­en be­lénk he­lye­zi át­ad­ni­va­ló­ját. Klas­­szi­kus tö­ké­lyű­nek lát­ja Ril­ke mű­vé­sze­tét, mely „mé­lyen és nyu­god­tan hul­lám­zik ko­moly cél­ja felé”7.
Ril­ke mű­vé­sze­té­nek te­tő­fo­kát Kosz­to­lá­nyi né­ző­pont­ja sze­rint a Stundenbuch je­len­ti. Ezt mind a Mo­dern köl­tők I, mind pe­dig a Mo­dern köl­tők II Ril­ke-ta­nul­má­nya is alá­tá­maszt­ja. Ez azért kü­lö­nös, mert míg az 1914-es ki­adás több­sé­gét a Stundenbuch vers­for­dí­tá­sai al­kot­ják, ad­dig az 1921-es­ben a Ne­ue Gedichte köl­te­mé­nyei vál­nak ural­ko­dó­vá. A két kö­tet elem­zé­se alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy Kosz­to­lá­nyi 1914 és 1921 kö­zöt­ti idő­szak­ban a már el­ké­szült Ril­ke-for­dí­tá­sai né­me­lyi­két a Stundenbuch-ból és a Buch der Bilder-ből csi­szol­ta át. Az idő­szak újabb Ril­ke-for­dí­tá­sai a Ne­ue Gedichte kö­tet ver­se­i­ből szü­let­tek (33 vers). Ez a tény vi­szont ar­ra en­ged­ne kö­vet­kez­tet­ni, hogy eb­ben az idő­szak­ban Kosz­to­lá­nyi a Ne­ue Gedichte cí­mű kö­te­tet kel­lett, hogy Ril­ke köl­té­sze­té­nek csú­csa­ként ér­té­kel­je, más­képp nem fog­lal­ko­zott vol­na ve­le ilyen so­kat. Az el­lent­mon­dás fel­ol­dá­sá­ra több lo­gi­kus­nak tű­nő ma­gya­rá­zat is kí­nál­ko­zik: a leg­ké­zen­fek­vőbb, hogy Kosz­to­lá­nyi a Ne­ue Gedichte ver­se­it mind­ös­­sze csak stí­lus­gya­kor­lat­nak szán­ta, és Ril­ke leg­si­ke­rül­tebb ver­se­i­nek to­vább­ra is a Stundenbuch-ban meg­je­len­te­ket te­kin­tet­te. De az is le­het­sé­ges, hogy Kosz­to­lá­nyi túl jó­nak ta­lál­ta a ko­ráb­bi ta­nul­mány meg­fo­gal­ma­zá­sát ah­hoz, hogy szö­veg­szin­ten vál­toz­tas­son raj­ta.

A ta­nul­mány el­ső vál­to­za­tát rész­le­te­zett­ség, bő­be­szé­dű­ség jel­lem­zi a ké­sőb­bi vál­to­za­tok­hoz ké­pest. A friss bé­csi él­mény len­gi kö­rül a szö­veg stí­lu­sát. Kosz­to­lá­nyi szá­má­ra Bécs töb­bet je­lent a vi­lág­lí­rá­ban mint Pá­rizs, Lon­don és Né­met­or­szág együtt­vé­ve.

A má­so­dik vál­to­zat a Mo­dern köl­tők I (1914) Ril­ke-vers­for­dí­tá­sai be­ve­ze­té­se­ként ol­vas­ha­tó. Ez egy­sze­rű­sí­tett, tö­mö­rí­tett vál­to­za­ta az el­ső­nek. De ez­zel a ta­nul­má­nyá­val ve­ze­ti be Kosz­to­lá­nyi a Mo­dern köl­tők II (1921)8 Ril­ke-for­dí­tá­sa­it is. Az 1914 és 1921-es ki­adás kö­zöt­ti ap­ró mó­do­sí­tá­sok ér­dem­ben nem vál­toz­tat­nak a mon­da­ni­va­lón, ugyan­is ezek több­nyi­re gram­ma­ti­kai, he­lyes­írá­si jel­le­gű­ek, il­let­ve a szó­kin­cset érin­tő ma­gya­ro­sí­tá­sok. An­­nyi­ban ak­tu­a­li­zál­ja Kosz­to­lá­nyi az el­ső ki­adás szö­ve­gét – ami szin­tén azt bi­zo­nyít­ja, Kosz­to­lá­nyi fo­lya­ma­to­san nyo­mon kö­vet­te Ril­ke élet­út­ját –, hogy az élet­raj­zi ada­tok­ra vo­nat­ko­zó részt ki­egé­szí­ti: Ril­ke „a vi­lág­há­bo­rú ki­tö­ré­se­kor Bécs­be köl­tö­zött, a had­tör­té­ne­ti mú­ze­um­ban dol­go­zott. A há­bo­rú alatt na­gyon ke­ve­set írt.”9 A ta­nul­mány vé­gén a Ril­ke mű­ve­it fel­so­ro­ló részt ki­bő­ví­ti az az­óta meg­je­lent „Das Marienleben” (1913) cí­mű vers­gyűj­te­mény em­lí­té­sé­vel, il­let­ve a Ril­ké­ről szó­ló iro­da­lom kö­ré­be be­ve­szi (év­szám meg­je­lö­lé­se nél­kül) Bá­nyai Marcel Ril­ke köny­ve (Renaissance) cí­mű mű­vét.

Kosz­to­lá­nyi ta­nul­má­nyá­ban meg­ne­ve­zi az ál­ta­la is­mert Ril­ke-mű­for­dí­tó­kat is. A két kö­te­tet egy­más­sal ös­­sze­vet­ve ki­de­rül, hogy ezek­nek a for­dí­tók­nak a szá­ma csak­nem egy év­ti­zed alatt hét­ről ti­zen­egy­re nőtt, ami Ril­ke ko­ra­be­li ma­gyar köz­ked­velt­ség­ét mutatja.10

Mun­kám szem­pont­já­ból fon­tos­nak tar­tom ki­tér­ni a két szö­veg kö­zött fel­lel­he­tő né­hány vál­toz­ta­tás­ra. Meg­fi­gyel­he­tő, hogy az 1921-es vál­to­zat­ban Kosz­to­lá­nyi ten­den­ci­a­sze­rű­en le­csök­ken­ti az elő­ző ki­adás­hoz ké­pest a ha­tá­ro­zott név­elők hasz­ná­la­tát (pon­to­san 6 he­lyen), il­let­ve az „ami”, „amely” vo­nat­ko­zó név­más ese­tén a „mi”, „mely” ala­ko­kat hasz­nál­ja (szin­tén pon­to­san 6 he­lyen). He­lyes­írá­si szem­pont­ból a Pá­rizs szó nem „s” hang­gal, ha­nem „zs”-vel, a „szeptimenakkord” pe­dig „szep­ti­men-ak­kord” alak­ban sze­re­pel a szövegben.11

A szó­kincs te­rén az el­ső ki­adás ide­gen sza­va­it a kö­vet­ke­ző ese­tek­ben he­lyet­te­sí­ti ma­gyar meg­fe­le­lők­kel:
lírikus – köl­tő
fi­lo­zó­fia – böl­cse­let
prob­lé­ma – kér­dés
stró­fa – vers­szak
prob­le­ma­ti­kus – böl­cse­le­ti
es­­szen­cia – tisz­te­let
gesz­tus – moz­du­lat
glo­ri­fi­kál­ja – meg­di­cső­í­ti
eksz­tá­zis – ön­kí­vü­let
szen­zá­ció – láz
in­tu­í­ció – su­gal­lat
pers­pek­tí­va – táv­lat
bre­vi­á­ri­um – ima­könyv
mo­tí­vum – in­dí­tás

A Stundenbuch mel­lé zá­ró­jel­be he­lye­zi a cím for­dí­tá­sát: „Órák köny­ve”. Kosz­to­lá­nyi to­váb­bi vál­toz­ta­tá­sa, hogy a má­so­dik ki­adás­ban el­hagy­ja a „po­zi­tív” szót. 

Egyet­len eset­ben for­dul elő a ta­nul­mány­ban olyan eset, ami­kor a né­met he­lyes­írás ke­rül elő­tér­be az el­ső ki­adás meg­ol­dá­sá­hoz ké­pest: „Rilké-ben” alak sze­re­pel az 1914-es ki­adás­ban, míg az 1921-es pél­dány­ban „Rilke-ben”12.

A ma­gya­ros­ság­ra va­ló tö­rek­vés – ami­re Rá­ba György is rá­mu­ta­tott – fi­gyel­he­tő meg Kosz­to­lá­nyi el­ső vers­for­dí­tá­sa­i­ban is. Va­ló­szí­nű­nek tar­tom, hogy a bé­csi tar­tóz­ko­dá­sa fo­lya­mán vagy a köz­vet­le­nül utá­na meg­fo­gal­ma­zott Ril­ke-ta­nul­mányt Kosz­to­lá­nyi 1914-ben le­rö­vi­dí­tet­te ugyan, még­sem fo­gal­maz­ta új­ra, s ilyen for­má­ban he­lyez­te elő­szó­ként Ril­ke-for­dí­tá­sai elé. Ha 1914-ben az új­ra­fo­gal­ma­zás lett vol­na Kosz­to­lá­nyi cél­ja, va­ló­szí­nű­leg már ek­kor ma­gyar sza­vak­kal he­lyet­te­sí­tet­te vol­na az ide­ge­ne­ket. Ugyan­is, ha fo­ko­za­to­kat le­het­ne fel­ál­lí­ta­ni Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sai kö­zött, eb­ben a vers­for­dí­táskö­tet­ben je­len­tek meg a leg­sza­ba­dabb, leg­ma­gya­ro­sabb Ril­ke-for­dí­tá­sai. 1921-ben Kosz­to­lá­nyi ta­nul­má­nyá­ban már igye­ke­zett vis­­sza­szo­rí­ta­ni a né­met nyelv ha­tá­sát: a ha­tá­ro­zott név­elők, az ide­gen sza­vak gya­ko­ri hasz­ná­la­tát, így szü­le­tett meg a ta­nul­mány har­ma­dik vál­to­za­ta.

    Mun­kám to­váb­bi ré­szé­ben az egyes Kosz­to­lá­nyi-for­dí­tás­kö­te­tek sze­rint cso­por­to­sít­va Rá­ba György Kosztolányi-fordításairól13 le­vont kö­vet­kez­te­té­se­it fog­la­lom ösz-­­sze. Majd ezek alap­ján hi­po­té­zist ál­lí­tok fel Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sa­it il­le­tő­en. Ku­ta­tá­som cél­ja hi­po­té­zi­sem iga­zo­lá­sá­val vagy cá­fo­lá­sá­val an­nak meg­ál­la­pí­tá­sa, hogy Rá­ba né­ze­tei men­­nyi­re áll­ják meg he­lyü­ket egy konk­rét ide­gen köl­tő Kosz­to­lá­nyi-for­dí­tá­sai ese­tén, il­let­ve  Kosz­to­lá­nyi­ról, mint mű­for­dí­tó­ról ki­ala­kult kép to­váb­bi ár­nya­lá­sa.

A Mo­dern köl­tők I elem­zé­se­kor Rá­ba ar­ra az ered­mény­re jut, hogy Kosz­to­lá­nyi min­den mást a rí­mek­nek ren­del alá. Kosz­to­lá­nyi a jel­ző­kön, igei ál­lít­má­nyo­kon ke­resz­tül a de­ka­den­cia kép­ze­tét kel­ti, me­lyek kö­zül azon­ban ke­vés tar­to­zik a vi­lág­fáj­da­lom kö­ré­be. Jel­lem­ző a szi­nesz­té­zia ön­ké­nyes hasz­ná­la­ta. For­dí­tá­sa­it az ere­de­ti­hez ké­pest több moz­gás, fel­fo­ko­zott ér­zé­sek ural­ják.

A Mo­dern köl­tők II-ben Rá­ba sze­rint Kosz­to­lá­nyi már fe­gyel­me­zi ma­gát, „pó­ráz­ra fog­ja for­dí­tá­sa­i­nak stí­lu­sát”, de azért a „ro­man­ti­kus láz ki-ki­tör belőle”.14 A gyors in­du­la­to­kat ér­zé­kel­te­tő mel­lé­ren­de­lé­sek to­vább­ra is meg­ma­rad­nak for­dí­tá­sa­i­ban.

Eb­ben a for­dí­tás­kö­tet­ben Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sa­it is vizs­gá­lat tár­gyá­vá te­szi. Ril­két ak­kor kö­ve­ti hí­ven, ha Kosz­to­lá­nyi for­dí­tá­sa a ki­je­len­tés vagy a le­írás szint­jén ma­rad. Meg­jegy­zi, hogy Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sa­i­ban ép­pen Ril­ke kulcs­sza­va­it mel­lő­zi. Ril­ke rí­mei ön­ké­nyes meg­ol­dá­sok­ra ösz­tön­zik, amik­kel rá­adá­sul nem is él kö­vet­ke­ze­te­sen. Ril­ke több­je­len­té­se­i­nek ér­tel­me­ző for­dí­tá­sát ad­ja.

Az Ide­gen köl­tők posz­tu­musz kö­tet­ben a tö­mö­rí­tés, egy­sze­rű­sí­tés, rész­le­tek el­tör­lé­se jut sze­rep­hez. Az ere­de­ti szó­rend­jé­nek vis­­sza­adá­sá­ra irá­nyu­ló tö­rek­vés fi­gyel­he­tő meg ben­ne. Az ér­tel­me­ző for­dí­tás he­lyett Kosz­to­lá­nyi in­kább a ma­gya­rá­zó for­dí­tást ré­sze­sí­ti előny­ben, amit  ma­ga Rá­ba he­lyes­nek tart. Kosz­to­lá­nyi szer­ke­ze­te­ket ér­zé­kel­tet szem­lé­le­tes for­mák he­lyett. Rá­ba ki­eme­li, ha az ere­de­ti vers fo­gal­mai me­ta­fi­zi­kus gon­dol­ko­dás­sá ala­kul­nak, Kosz­to­lá­nyi a szen­zu­á­lis szem­lé­le­tet ér­vé­nye­sí­ti for­dí­tá­sai so­rán. 

Mind­ezek alap­ján hi­po­té­zi­sem az, hogy for­dí­tás­kö­tet­ről for­dí­tás­kö­tet­re ha­lad­va Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sa­i­ban egy­re in­kább kö­ze­lí­ti az ere­de­ti mű­vet.
Kosz­to­lá­nyi 1909-ban, a Nyu­gat­ban meg­je­lent ta­nul­má­nyá­ban köz­zé­te­szi né­hány Ril­ke-for­dí­tá­sát is így, a „Stundenbuch

Te vagy a bús, a leg­sze­gé­nyebb” („Du bist der Arme, du der Mittellose”) kez­de­tű darabját.15 Ez a for­dí­tá­sa, né­hány vál­toz­ta­tás be­ik­ta­tá­sá­val, meg­je­le­nik a Mo­dern köl­tők II-ben16 is. Ha­son­lít­suk ös­­sze a két vál­to­zat el­té­ré­se­it.
A for­dí­tás 2. vers­sza­ká­ban ez áll:

„Mert sem­mid sincs, akár a szél­nek       „Mert nincs­te­len vagy, mint a szel­lő
s a pő­re­sé­ged nem föl­di ru­ha;             és pő­re­sé­ged­nek még ron­gya sincs,
az ár­va gyer­mek ócs­ka ba­tyu­ja               te né­ked a bánat-lehellő
oly kincs te­né­ked, mely­ről csak re­gél­nek.”17      ár­vák ko­pott-szo­kott ru­há­ja kincs.”
                (1909)                    (1921)
A har­ma­dik vers­szak má­so­dik ré­szé­nek 1909-es vál­to­za­ta nem utal egy­ér­tel­mű­en az élet ke­let­ke­zé­sé­re, a ter­hes­ség­re:
„ágyé­kát nyom­va a ta­vasz­nak        „szo­rít­va ágyé­kát a gaz­dag
bús, csí­ra-kel­tő hajnalán.”18            élet csi­rá­zó haj­na­lán.”
                (1909)                    (1921)
Az ötö­dik vers­szak má­so­dik és har­ma­dik so­rá­ban a kö­vet­ke­ző vál­toz­ta­tás van:
„[…]; és mint a ke­rék he­lyén          „s már bol­dog; s mint az uta­zás sze­lén
a bús vi­rág, mely sír­ba her­vad estig;”19   in­gó vi­rág, mely el­sod­ró­dik es­tig,”
                (1909)                (1921)
Az ez­után kö­vet­ke­ző versszak­ban:
„Mi hoz­zád a di­der­gő kis ma­dár­ka,        „Mi hoz­zád mér­ve a fá­zó ma­dár­had,
mik a ki­rug­dalt éhe­ző ebek,        mik a ki­rug­dalt, éhe­ző ebek,
s az ál­la­tok nagy, halk szo­mo­rú­sá­ga,    mi a bu­kó ár­nyé­kán a ha­lál­nak,
ki­ket a rab­tar­tó elfeledett?”20        és a bús ál­la­tok, mi­ket be­zár­tak
(1909)                    s az­tán a rab­tar­tó el­fe­le­dett?”
                                (1921)
Az utol­só előt­ti vers­szak­ban Kosz­to­lá­nyi­nál az arany he­lyett a „ke­nye­ret” vált­ja nap­fény­re a meg­szó­lí­tott, s nem „újító”, ha­nem „if­jí­tó” cso­dá­ról be­szél.
Az utol­só stró­fát szin­tén idé­zem a vál­toz­ta­tá­sok ma­gas szá­ma mi­att. Eb­ben a vers­szak­ban a kö­zép­ső sor mind­két eset­ben ön­ké­nyes meg­ol­dás, de ös­­szes­sé­gé­ben vé­ve az 1921-es vál­to­zat job­ban kö­ve­ti az ere­de­ti mon­da­ni­va­ló­ját, mint az el­ső:
„Te vagy a bús ki­vert, az ár­va,        „Te vagy a halk, ki­vert, az ár­va,
ki so­se kol­dult szer­te­szét:            ki hon­ta­lan, s föld­ről az ég­re néz;
mert nagy vagy a szük­ség­re, jaj­ga­tás­ra.    so­sem fo­gad be té­ged a ha­tár­fa.
Vi­har­ban or­dí­tasz. Te vagy a hár­fa,        Vi­har­ban or­dí­tasz. Te vagy a hár­fa,
me­lyet min­den­ki ke­ze tép.” 21        Min ös­­sze­por­lik itt min­den ze­nész.”
                (1909)                (1921)
Ha ös­­sze­vet­jük egy­más­sal a két vál­to­za­tot és az ere­de­tit, meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy az el­ső vers­szak ese­té­ben az 1909-es áll kö­ze­lebb az ere­de­ti­hez: a szó­kincs te­rén a szél min­den­képp job­ban meg­fe­lel a Wind for­dí­tá­sá­nak, mint a szel­lő; a má­so­dik­nál vi­szont az 1921-es. Az el­ső ver­zi­ó­ba Kosz­to­lá­nyi ugyan­is sza­va­kat told be: „ta­vasz”, „bús”. A har­ma­dik vers­sza­kot Kosz­to­lá­nyi mind­két vál­to­zat­ban ön­ké­nye­sen ta­gol­ja, ugyan­is az ere­de­ti­ben nyolc sor al­kot­ja, míg Kosz­to­lá­nyi­nál mind­két eset­ben négy sor. A kö­vet­ke­ző vers­szak­ban szö­vegszin­ten az 1921-es vál­to­zat a hűbb, vi­szont ez a vers­szak Ril­ké­nél öt sor: Kosz­to­lá­nyi el­ső for­dí­tá­sá­ból ki­hagy­ja a kö­zép­ső sort, a ké­sőb­bi vers­be azon­ban be­told­ja. Szó­kincs te­rén az 1909-es kö­ve­ti in­kább az ere­de­tit. Ril­ké­nél is meg­je­le­nik az „arany” szó, akár­csak Kosz­to­lá­nyi 1921-es vál­to­za­tá­ban, csak­hogy Ril­ke az arany örök me­ta­mor­fó­zi­sá­ról be­szél. Az utol­só vers­sza­kot szem­ügy­re vé­ve Kosz­to­lá­nyi 1921-es meg­ol­dá­sa áll kö­ze­lebb Ril­ke ver­sé­hez.

Ös­­sze­gez­ve te­hát le­von­ha­tó a ta­nul­ság, hogy az 1921-ben meg­je­lent ver­zió egy ár­nya­lat­tal hűbb, mint a ké­sőb­bi.
Az elő­ző­ek ta­pasz­ta­la­ta­i­ból ki­in­dul­va ér­de­mes meg­vizs­gál­ni, hogy Kosz­to­lá­nyi 1909 és 1914, va­la­mint 1914 és 1921 kö­zöt­ti fordításátalakításait, -módosításait for­dí­tói hű­ség-sza­bad­ság te­kin­te­té­ben mi­lyen ten­den­cia jel­le­mez­te, il­let­ve meg­fi­gyel­he­tő-e egy­ál­ta­lán bár­mi­fé­le ten­den­cia e té­ren.

Kosz­to­lá­nyi 1909 és 1914-es Ril­ke-for­dí­tá­sa­i­nak ös­­sze­ve­té­sé­hez a Nyu­gat­ban meg­je­lent cikk vers­for­dí­tá­sa­it, a Mo­dern köl­tők I for­dí­tá­sa­it, va­la­mint az ere­de­tit hí­vom se­gít­sé­gül. A Nyu­gat­ban két fordítását22 köz­li Kosz­to­lá­nyi, me­lyek meg­je­len­tek az 1914-es for­dí­tás­kö­te­té­ben is: az Ön­arc­kép 1906-ból (Selbstbildnis aus dem Jahre 1906) és  A nő, aki meg­va­kul (Die Erblindende).

Kosz­to­lá­nyi utal to­váb­bi két Ril­ke mű­re is, a Der letzte Graf von Brederode entzieht sich türkischer Gefangenschaft és az Im Saal cí­mű­ek­re. Kosz­to­lá­nyi ezek­nek csak tar­tal­mu­kat köz­li, il­let­ve a má­so­dik ere­de­ti­jé­ből idéz. Nem tud­ni, hogy Kosz­to­lá­nyi meg­pró­bál­ko­zott-e ezek for­dí­tá­sá­val, an­­nyi bi­zo­nyos, hogy for­dí­tás­kö­te­te­i­ben nem je­len­tek meg. Kosz­to­lá­nyi vagy nem volt meg­elé­ged­ve a meg­szü­le­tett for­dí­tá­sok­kal, vagy nem is for­dí­tot­ta le eze­ket, hi­szen, ak­kor va­ló­szí­nű­leg ma­gya­rul kö­zöl­te vol­na az idé­ze­tet.

Az Ön­arc­kép 1906-ból cí­mű vers­ben há­rom vál­toz­ta­tást ta­lál­tam:
„A szem­ben  fé­le­lem s kék, eny­he fény
A gyer­mek­kor­ból és itt-ott alá­zat,
Nem szol­ga-vágy, de nő­i­es erény.”
Az ötö­dik sor­ban a „nő­i­es erény”-t „szol­gá­ló erény”-re vál­toz­tat­ja, a ki­len­ce­dik­ben a „mé­lá­zik feketén”-t „mé­láz el feketén”-re, az utol­só pe­dig egy he­lyes­írá­si mó­do­sí­tás: a „ku­sza” szót a „kúsza” vált­ja fel. Az ere­de­ti­vel ös­­sze­vet­ve eze­ket a vál­toz­ta­tá­so­kat, meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a Ril­ke-vers­ben egy­szer­re sze­re­pel mind­két vál­to­zat.

A nő, aki meg­va­kult ese­té­ben mind­ös­­sze két vál­toz­ta­tást fe­dez­tem fel: a vers má­so­dik so­rá­ban „S úgy tűnt” he­lyett „És mint­ha” lesz a sor­kez­dés. A né­met­ben az „als ob sie” ol­vas­ha­tó, ami­nek egy­ér­tel­mű­en a ké­sőb­bi vál­to­zat fe­lel meg. A má­so­dik vál­toz­ta­tás a két ma­gyar vers kö­zött a he­lyes­írást érin­ti: „meg­hí­vot­tak”-ból „meghivottak” lesz.
Eb­ben a két vers­ben nem fi­gyel­he­tő meg, hogy Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sa­it az 1909 és 1914-es idő­szak­ban egy­re erő­sö­dő for­dí­tói hű­ség ten­den­ci­á­ja jel­le­mez­te vol­na.

Vizs­gál­juk meg az 1914 és 1921 kö­zöt­ti pe­ri­ó­dus­ban szü­le­tett Ril­ke-át­köl­té­se­ket. A kö­vet­ke­zők­ben a Mo­dern köl­tők I és II ki­adá­sá­ban fel­lel­he­tő el­té­ré­se­ken ke­resz­tül pró­bá­lom meg iga­zol­ni hi­po­té­zi­se­met.

Az el­ső ki­adás­ban a má­so­dik­nak csak tö­re­dé­ke ta­lál­ha­tó. A Mo­dern köl­tők I-ben a kö­vet­ke­ző el­osz­tás­ban for­dí­tott Kosz­to­lá­nyi az egyes Ril­ke-kö­te­tek­ből: négy vers van a Das Buch der Bilder-ből, négy a Ne­ue Gedichte-ből, a töb­bi pe­dig a Stundenbuch-ból ke­rült ki (30 vers­szak az egyso­ro­sa­kat is kü­lön vers­szak­nak vé­ve).
A Mo­dern köl­tők II-ben ezek az ada­tok a kö­vet­ke­ző­képp ala­kul­tak:
A Stundenbuch-ból hat­van­hét versszak23, az egyso­ro­sa­kat szin­tén kü­lön vers­szak­ként ke­zel­ve.

Ek­kor­ra már nyolc ver­set for­dí­tott Kosz­to­lá­nyi a Das Buch der Bilder-ből, har­minc­hár­mat pe­dig a Ne­ue Gedichte két kö­te­té­ből.

Az 1914-es ki­adás­ban Breviárium-nak for­dít­ja a Stundenbuch24-ot, az al­cím pe­dig: Könyv az em­be­ri élet­ről, a za­rán­dok­út­ról, a sze­gény­ség­ről és a ha­lál­ról. Az 1921-es ki­adás­ban Az „Ima­könyv”-ből Az em­be­ri élet­ről, a za­rán­dok­út­ról, a sze­gény­ség­ről és ha­lál­ról cí­met ol­vas­hat­juk.

A két kö­tet­ben az egyes vers­szak­ok tel­je­sen más sor­rend­ben kö­ve­tik egy­mást. Az 1921-es ver­zi­ó­ban Kosz­to­lá­nyi már kö­ve­ti az ere­de­ti sor­rend­jét. Az el­ső ki­adás da­rab­ja­it tel­je­sen ön­ké­nye­sen ren­de­zi. „Uram, a nagy­vá­ros oly ré­mí­tő” („Denn, Herr, die großen Städte sind”) kez­de­tű vers­szak utol­só so­rá­ban ez áll:

1914: „s ko­pá­ran száll fö­löt­te az idő.”
1921: „s úgy el­rö­pül fö­löt­te az idő.”25
A má­so­dik vál­to­zat in­kább kö­ve­ti az ere­de­tit, ugyan­is az el­ső­ben a „ko­pár” ön­ké­nyes be­tol­dás Kosz­to­lá­nyi ré­szé­ről.
A „Szü­zek ser­dül­nek itt föl is­me­ret­len” („Da blühen Jungfrauen auf zum Unbekannten”) kez­de­tű vers­szak az 1914-es ki­adás­ban az ere­de­ti­hez ha­son­ló­an ös­­sze van von­va „A hol­tak ágyai is árny­ban áll­nak” („Und ganz im Dunkel stehn die Sterbebetten”) kez­de­tű­vel, míg a ké­sőb­bi ki­adás­ban Kosz­to­lá­nyi ezt kü­lön vers­szak­nak ve­szi. To­váb­bi kü­lönb­ség a két for­dí­tás kö­zött:
1914: „az­tán pár med­dő, lom­ha, hi­deg év.”
1921: „majd pár el­er­nyedt, lom­ha, csön­des év.”26
A kö­vet­ke­ző el­té­rés a for­dí­tá­sok­ban:
1914: „És nézd: a tes­tük mint a víg meny­as­­szony
és to­va­fo­lyik, mint se­rény pa­tak[…]s bús-gyen­ge, mint sok fá­radt, be­teg as­­szony,”
1921: „És nézd csak: a tes­tü­ket mint a meny­as­­szony
és úgy fo­lyik to­vább, mint a pa­tak[…]s bús, mint akik­től lett a sok bús as­­szony,” 27
Mind­két ver­set for­dí­tói sza­bad­ság jel­lem­zi, vi­szont a ko­ráb­bi ke­let­ke­zé­sű­ben lé­nye­ge­sen több em­fa­ti­kus ki­fe­je­zés, jel­ző ta­lál­ha­tó.
A kö­vet­ke­ző pél­dá­ban az 1914-es ki­adás­ból ki­ma­rad egy sor, eb­ben a te­kin­tet­ben az 1921-es ki­adás egy ár­nya­lat­tal hűbb az ere­de­ti­hez.
1914: „a mér­leg ez, mely mé­ri a jö­ven­dőt
s ráz­kód­va rán­dul-ren­dül le­fe­le.
A sze­gény há­za a gye­rek ke­ze.”
1921: „a mér­leg ez, amely egy ki­csi­vel több
súlyt is mu­tat, úgy mé­ri a jö­ven­dőt
s ráz­kód­va rán­dul-ren­dül le­fe­le.[…]A sze­gény há­za a gye­rek keze.”28
Még két vál­toz­ta­tás van Kosz­to­lá­nyi Stundenbuch-fordításai kö­zött. Az egyik: „S az em­be­rek bál­vá­nya a kul­tú­ra” („Und ihre Menschen dienen in Kulturen”) kez­de­tű, mely­ben az 1914-es ver­zi­ó­ban „mint dá­mák il­leg­nek be­gye­sen” sor áll, az 1921-es­ben pe­dig a „kur­vák” il­leg­nek. Az ere­de­ti­ben „und fühlen sich und funkeln wie die Huren” ol­vas­ha­tó. E sze­rint te­hát is­mét a ké­sőb­bi ver­zió a hűbb.
A má­sik pe­dig a „Sze­gé­nye­id szen­ved­nek, mint a fal­ka” („Und deine Armen leiden unter diesen”) kez­de­tű. A vers­szak utol­só előt­ti so­rá­ban Kosz­to­lá­nyi a ré­gi ki­adás sze­rint a lá­nyok lé­ha puc­cá­ról be­szél, az 1921-es­ben pe­dig a szaj­há­ké­ról. Az ere­de­ti­ben Ril­ke a „Dirnen” szót hasz­nál­ja, ami je­lent­het lányt, de szaj­hát is. A kon­tex­tus alap­ján Ril­ke „szaj­ha” ér­te­lem­ben hasz­nál­ta a szót.
Kosz­to­lá­nyi 1914 és 1921 kö­zöt­ti Stundenbuch-fordításain vég­re­haj­tott vál­toz­ta­tá­sa­i­nak át­ta­nul­má­nyo­zá­sa alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy elem­zett for­dí­tá­sa­it az 1921-es kö­tet­ben az ere­de­ti­hez va­ló kö­ze­le­dés jel­lem­zi.
    A Das Buch der Bilder da­rab­ja­i­nak ös­­sze­ve­té­se­kor nem von­ha­tó le ér­dem­le­ges kö­vet­kez­te­tés, ugyan­is A szom­széd (Der Nachbar) cí­mű vers ese­té­ben egyet­len kü­lönb­ség van: Mind­há­rom (ere­de­ti, 1914-es, 1921-es) vers­nek más a ta­go­lá­sa.
A Vég­ze­tes órán (Ernste Stunde), az Őszi nap (Herbsttag) és A fiú (Der Knabe) cí­mű ver­sek mind­két kö­tet­ben meg­egyez­nek egy­más­sal.
    A Ne­ue Gedichte Ön­arc­kép 1906-ból cí­mű ver­sé­ben egyet­len vál­toz­ta­tást ta­lál­tam, még­pe­dig a har­ma­dik sor­ban a „szem­ben” he­lyett „szem­be” sze­re­pel. Az ere­de­ti­ben „Im Blicke” ol­vas­ha­tó, ami­nek az el­ső meg­ol­dás fe­lel meg. De nem zár­ha­tó ki az sem, hogy csak el­írás­ról, nyom­da­hi­bá­ról van szó.
A nő, aki meg­va­kul (Die Erblindende), va­la­mint A lábbadozó29 nő (az 1921-es cí­me: A lá­ba­do­zó nő, Die Genesende) ese­tén a he­lyes­írá­si vál­toz­ta­tást le­szá­mít­va tel­jes meg­fe­le­lés van a ko­ráb­bi és a ré­geb­bi ver­zió kö­zött.
A Hölgy a tü­kör előtt (Dame vor dem Spi­e­gel) több el­té­rést is tar­to­gat az elem­ző szá­má­ra.
Mint a fű­szert az álom­ital­ban        Mint a fű­szert az álom­ital­ban
fel­old­ja a tük­re mélyiben            fel­old­ja a tük­re mélyiben
gesz­tu­sát fáradtan-szeliden,        lan­ka­tag moz­gá­sát szeliden
majd mo­so­lyát is be­dob­ja  hal­kan.        majd mo­so­lyát is be­dob­ja hal­kan.

S vár, amíg fo­lyé­kony tük­re pezs­dül,    És vár, míg fo­lyé­kony tük­re pezs­dül
gyön­gyö­ket hány és fel­old­ja itt        gyön­gyöt hány­va; az­tán a ha­ját
a ha­ját és pom­pás vál­la­it            a tü­kör­be ön­ti és agát-
ki­emel­ve az es­ti köpenybül30        fé­nyes vál­la­it emel­ve res­tül,

és iszik a kép­ből. Csen­de­sen is­­sza,        in­ni kezd a kép­ből. Fél­ve is­­sza,
mint má­mor­ral in­na egy sze­rel­mes,        mit má­mor­ral in­na egy sze­rel­mes,
kém­le­lőd­ve is­­sza, csön­de­sen les        kém­le­lő gya­nú­val, té­ve­teg les,

s a ko­mor­nát ak­kor hív­ja vis­­sza,        s a ko­mor­nát ak­kor hív­ja vis­­sza,
hogy szek­ré­nyek ár­nya reng a tük­rén    hogy tük­ré­be már egy láng, egy bú­tor
s hall­ga­tag ham­vadt el a le­tűnt fény.    ár­nya ing, az al­ko­nyi borútól.31
                (1914)                       (1921)

Az 1921-es vál­to­zat egy ár­nya­lat­tal hűbb­nek te­kint­he­tő, mint a ko­ráb­bi for­dí­tás. Ez az utol­só két vers­szak meg­ol­dá­sa­i­ból de­rül ki. Az 1921-es vers­ben az „issza” ige az ere­de­ti­hez ha­son­ló­an mind­ös­­sze két­szer for­dul elő az ere­de­ti­nek töb­bé-ke­vés­bé meg­fe­le­lő funk­ci­ó­ban, míg az 1914-es­ben há­rom­szor. Bár a ké­sőb­bi vál­to­zat­ban Kosz­to­lá­nyi az „in­ni kezd” alak­kal a cse­lek­vés kez­de­tét ér­zé­kel­te­ti, el­té­rő­en az ere­de­ti­től, ami, akár­csak az 1914-es ver­zió, a cse­lek­vés fo­lya­ma­tá­ra utal. Az utol­só vers­szak­ban az ere­de­ti sze­rint a hölgy tük­re lap­ján fényt lel, szek­ré­nye­ket és egy ké­ső óra ho­má­lyát. Szó sem esik hall­ga­ta­gon elhanvadó le­tűnt fény­ről, ami­vel Kosz­to­lá­nyi for­dí­tá­sát le­zár­ja. An­nál in­kább meg­fe­lel a má­so­dik meg­ol­dás az ere­de­ti gon­do­lat­me­net­ének, mi­vel Kosz­to­lá­nyi mel­lő­zi az em­lí­tett utol­só sort.
Le­von­va a ta­nul­sá­got meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a Ne­ue Gedichte vál­toz­ta­tá­sai is a hű­ség fe­lé irá­nyul­nak.
    Az Ide­gen köl­tők cí­mű Kosz­to­lá­nyi-for­dí­tás­kö­tet­be a Mo­dern köl­tők II da­rab­jai vál­to­zat­lan for­má­ban, il­let­ve ku­ta­tá­sa­im szá­má­ra je­len­ték­te­len vál­toz­ta­tá­sok­kal ke­rül­tek át har­minc­há­rom vers­sel kibővítve32.

    A ren­del­ke­zé­sem­re ál­ló for­dí­tá­so­kat meg­vizs­gál­va meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy hi­po­té­zi­sem­nek meg­fe­le­lő­en for­dí­tás­kö­tet­ről for­dí­tás­kö­tet­re ha­lad­va Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sa­i­ban az ere­de­ti mű­höz va­ló fo­ko­za­tos kö­ze­le­dés jel­lem­ző. Ez ös­­sze­füg­gés­be hoz­ha­tó Kosz­to­lá­nyi A holló33 cí­mű ta­nul­má­nyá­nak má­so­dik ré­szé­ben ki­fej­tet­tek­kel. Itt Kosz­to­lá­nyi ere­de­ti ma­gyar ver­sek lét­re­ho­zá­sa mel­lett ma­gát az ere­de­ti mű­vet is cél­ként je­lö­li meg. Az ere­de­ti­hez va­ló kö­ze­le­dés ma­gya­ráz­ha­tó a for­dí­tó Kosz­to­lá­nyi komp­ro­mis­­szum­kö­tő ké­pes­sé­gé­nek ala­ku­lá­sá­val, fej­lő­dé­sé­vel is, hi­szen Kosz­to­lá­nyi szá­má­ra a mű­for­dí­tás komp­ro­mis­­szu­mok so­ro­za­ta.

JEGYZETEK

1 Kosz­to­lá­nyi De­zső, Rainer Maria Ril­ke, in, Mo­dern köl­tők II, 2. kö­tet, Ré­vai Ki­adó, 1921, 117.
2 Az 1921-es ki­adás­ban „az em­ber­nek” áll a „más­nak” he­lyett, i. m. 118.
3 I. m. 1921, 118.
4 I. m. Kosz­to­lá­nyi De­zső, Rainer Maria Ril­ke, in, Réz Pál (szerk.), Szabadkikötő, Osiris Ki­adó, Bp. 2006, 320.
5 I. m. 2006, 320.
6 Uo, 326.
7 I. m. 1921, 119.
8 Kosz­to­lá­nyi a ta­nul­mányt 1922-ben az Iro­dal­mi mi­ni­a­tű­rök II.-ben is köz­re­ad­ta. A Pes­ti Hír­lap 1934. dec. 23-i szá­má­ban pe­dig már át­dol­goz­va, ki­bő­vít­ve je­len­tet­te meg.
9 I. m. 1921, 117.
10 „Rilke for­dí­tói: Bá­lint La­jos, Be­ne­dek Kár­oly, Fe­hér Jú­lia, Franyó Zol­tán, Kállay Mik­lós (aki a „Stundenbuchot”-ot egé­szen le­for­dí­tot­ta), Kar­dos Bé­la, Kúthy Sán­dor, Lá­nyi Sarolta, Majthényi György, Sza­bol­csi La­jos, Vajthó Lász­ló.” – i. m. 1921, 119.
11 Az 1909-es pél­dány­ban „Pá­rizs” sze­re­pel, te­hát he­lyes­írá­sát ké­sőbb vál­toz­tat­ja meg Kosz­to­lá­nyi. lásd.: Kosz­to­lá­nyi De­zső, Rainer Maria Ril­ke, in, Réz Pál (szerk.), Szabadkikötő, Osiris Kiasó, Bp. 2006, 318.
12 A he­lyes­írá­si jel­le­gű vál­toz­ta­tá­so­kat a ki­adó is esz­kö­zöl­het­te, nem fel­tét­le­nül Kosz­to­lá­nyi vál­toz­ta­tá­sai.
13 Rá­ba György meg­ál­la­pí­tá­sa­it nem csu­pán Kosz­to­lá­nyi Ril­ke-for­dí­tá­sa­i­val, ha­nem Kosz­to­lá­nyi ös­­szes for­dí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban von­ja le, ami azt is je­len­ti, hogy Rá­ba köny­vé­ben sok ál­ta­lá­no­sí­tást ol­vas­ha­tunk. Rá­ba ugyan­is nem ve­szi szám­ba egyen­ként az egyes ide­gen köl­tők for­dí­tá­sa­kor fel­me­rü­lő prob­lé­má­kat, jel­leg­ze­tes­sé­ge­ket. Az egyes for­dí­tás­vál­to­za­to­kat, -fokozatokat sem ál­lít­ja egy­más mel­lé, hogy ez­zel iga­zol­ja ál­lí­tá­sai meg­ala­po­zott­sá­gát.
14 Rá­ba György, Szép hűt­le­nek, (Ba­bits, Kosz­to­lá­nyi, Tóth Ár­pád vers­for­dí­tá­sai), Aka­dé­mi­ai Ki­adó, Bp. 1969, 285.
15 I. m. 2006, 324.
16 A Mo­dern köl­tők I-be ez a vers nem ke­rült be. Kosz­to­lá­nyi va­ló­szí­nű­leg nem ta­lál­ta si­ke­rült meg­ol­dás­nak, ezért is esz­kö­zölt raj­ta olyan sok vál­toz­ta­tást.
17  […]„Denn dein ist nichts, so wenig wie des Windes,
und deine Blöße kaum bedeckt der Ruhm;
das Alltagskleidchen eines Waisenkindes
ist herrlicher und wie ein Eigentum.”
18 […]„und sich die Lenden presst, dass sie erwürge
das erste Atmen ihrer Schwangerschaft.”
19 […]„und glücklich sind; wie Blumen in Geleisen
so traurig arm im irren Wind der Reisen;”[…]20 „Und was sind Vögel gegen dich, die frieren,
was ist ein Hund, der tagelang nicht frass,
und was ist gegen dich das Sichverlieren,
das stille lange Traurigsein von Tieren,
die man als Eingefangene fergass;”
21 […]„die ewige Metamorphose
des Goldes in das Sonnenlicht.”
„Du bist der leise Heimatlose,
der nichtmehr einging in die Welt:
zu groß und schwer zu jeglichem Bedarfe.
Du heulst im Sturm. Du bist wie eine Harfe,
an welcher jeder Spielende zerschellt.”
22 Mind­két vers a Ne­ue Gedichte cí­mű ver­ses­kö­tet el­ső ré­szé­ből (1907) szár­ma­zik, te­hát Kosz­to­lá­nyi ek­kor már is­mer­te ezt a kö­te­tet is.
23 A ter­je­de­lem bő­vü­lé­sé­nek ér­zé­kel­te­té­sé­re hasz­ná­lom a so­ro­kat, ugyan­is a Stundenbuch egyes da­rab­jai nem al­kot­nak ver­se­ket, és Kosz­to­lá­nyi nem az egész mű­vet for­dí­tot­ta le, ha­nem ki­ra­ga­dott da­ra­bo­kat az egyes ré­szek­ből [Das Buch vom Mönchischen Leben (1899), Das Buch von der Pilgerschaft (1901), Das Buch von der Armut und vom Tode (1903), Für ein geplantes viertes Buch (1904)]. Meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy a ne­gye­dik rész­ből Kosz­to­lá­nyi sem­mit nem for­dí­tott, il­let­ve a har­ma­dik rész­ből for­dí­tott leg­töb­bet. Meg kell je­gyez­ni, hogy a Mo­dern köl­tők II-ben Kosz­to­lá­nyi időn­ként a sor­kez­de­te­ket cím­ként hasz­nál­ja. Ez is meg­erő­sí­ti, hogy nem ver­sek, ha­nem vers­sza­ko­kat cél­sze­rű meg­kü­lön­böz­tet­ni en­nél a mű­nél.
24 Az 1914-es kö­tet­ben a Ril­ké­ről szó­ló ta­nul­mány­ban az Órák-köny­ve Kosz­to­lá­nyi for­dí­tá­sa, el­té­rő­en ugyan­en­nek a ki­adás­nak a „Stundenbuch” ver­sei fe­lett cím­ként sze­rep­lő Breviárium-tól.
25  „und ihre kleine Ze­it verrinnt.”
26  „Und kalte Jahra ohne Kampf und Kraft.”
27 „Und sieh: ihr Leib ist wie ein Bräutigam
und fließt im Liegen hin gleich einem Bache,[…]das Bange, das aus vielen Frauen kam;”
28  „sie ist wie eine Waage aufgehangen
und sagt das allerleiseste Empfangen
langschwankend an mit ihrer Schalen Stand.  […]Des Armen Haus ist wie des Kindes hand.”
29 Va­ló­szí­nű­leg nyom­da­hi­bá­ról van szó.

30 Dame vor dem Spi­e­gel
Wie in einem Schlaftrunk Spezerein
löst sie leise in dem flüssigklaren
Spi­e­gel ihr ermüdetes Gebaren;
Und sie tut ihr Lächeln ganz hinein.
Und sie wartet, dass die Flüssigkeit
Davon steigt; dann gießt sie ihre Haare
In den Spi­e­gel und, die wunderbare
Schulter hebend aus dem Abendkleid,
31 trinkt sie still aus ihrem Bild. Sie trinkt,
was ein Liebender im Taumel tränke,
prüfend, voller Misstraun; und sie winkt
erst der Zofe, wenn sie auf dem Grunde
ihres Spiegels Lichter findet, Schränke
und das Trübe einer späten Stunde.
32 A leg­bő­vebb Ril­ke-for­dí­tá­so­kat tar­tal­ma­zó Kosz­to­lá­nyi for­dí­tás­gyűj­te­mény az Ide­gen köl­tők II, mely 1988-ban je­lent meg a Szép­iro­dal­mi Könyv­ki­adó gon­do­zá­sá­ban. Ér­de­kes, hogy Kosz­to­lá­nyi De­zső Vá­lo­ga­tott ver­sek és mű­for­dí­tás­ok cí­mű ki­adás­ból (Szép­iro­dal­mi Könyv­ki­adó, Bp. 1985)  hi­ány­zik Az ár­va da­la cí­mű vers, ho­lott ezt már a Mo­dern köl­tők II is tar­tal­maz­ta.
33 Kosz­to­lá­nyi, A hol­ló, in, Kosz­to­lá­nyi, Nyelv és lé­lek, Osiris, Bp. 2002, 496.