Né­meth Zol­tán – A ha­gyo­mány jö­vő­kép­le­tei

Posonium Irodalmi és Művészeti Díj 2008
H. Nagy Pé­ter Ha­gyo­mány­tör­té­nés és a Hib­ri­dek cí­mű mű­ve­i­ről
H. Nagy Pé­ter an­nak a ge­ne­rá­ci­ó­nak a tag­ja, amely­hez a ki­lenc­ve­nes évek ún. iro­da­lom­el­mé­le­ti „bumm”-ja kap­csol­ha­tó. A ma­gyar iro­da­lom­el­mé­le­ti gon­dol­ko­dás meg­újí­tó­i­nak ez az ala­po­zó nem­ze­dé­ke a poszt­mo­dern te­ó­ri­ák­ra tá­masz­kod­va, töb­bek kö­zött a gadameri hermeneutika, a jaussi re­cep­ció­esz­té­ti­ka, a Paul de Man-i és derridai dekonstrukció,

il­let­ve a foucault-i diszkurzuselmélet nyo­mán haj­tot­ta vég­re a ma­gyar iro­da­lom­tu­do­má­nyos nyelv (poszt)modernizálását. H. Nagy az ún. Kul­csár Sza­bó-is­ko­la egyik leg­te­het­sé­ge­sebb tag­ja­ként – Szirák Pé­ter, Kulcsár-Szabó Zol­tán, Mekis D. Já­nos, Bónus Ti­bor nem­ze­dék­tár­sa­ként – alap­ve­tő je­len­tő­sé­gű ta­nul­má­nyok­kal és mo­nog­rá­fi­ák­kal hív­ta fel ma­gá­ra a fi­gyel­met. Ilyen a Talamon Al­fonz pró­zá­já­ról Az álom­va­dász cím­mel köz­zé­tett ta­nul­má­nya a Re­dun­dan­ci­ák re­to­ri­ká­ja (1998) cí­mű kö­tet­ben, ilyen a ki­lenc­ve­nes évek lí­rá­já­ról, ká­non­ja­i­ról és nyelv­hasz­ná­la­ti pa­ra­dig­má­i­ról írott Tö­re­dé­kek a kor­társ ma­gyar lí­ra pa­ra­dig­má­i­ról cí­mű ta­nul­má­nya, amely a Ká­no­nok in­ter­ak­ci­ó­ja (1999) cí­mű kö­tet­ben je­lent meg, s ide so­rol­ha­tó az Ady-kol­lázs (2003) cí­mű mo­nog­ra­fi­kus igé­nyű ta­nul­mány­kö­te­te, amely az Ady-lí­ra to­vább­ér­tel­me­zé­sé­nek és új­ra­ér­té­sé­nek alap­ve­tő do­ku­men­tu­ma az ez­red­for­du­lón.

Hib­ri­dek cí­mű kö­te­te a hát­só bo­rí­tón ta­lál­ha­tó szö­veg sze­rint a szer­ző ún. „Ka­le­i­dosz­kóp-tri­ló­gi­á­já­nak har­ma­dik – de le­het, hogy nem be­fe­je­ző? – da­rab­ja.” A NAP Ki­adó­nál 2005-ben meg­je­lent Fé­reg­já­ra­tok és a 2006-os Pa­ra­zi­ták to­vább­írá­sa­ként is ér­tel­mez­he­tő. A Hib­ri­dek cí­me a szer­ző azon szen­ve­dé­lyes ér­dek­lő­dé­sé­nek kö­szön­he­ti a cí­mét, amel­­lyel a kü­lön­fé­le hib­rid iden­ti­tá­so­kat il­le­ti. Ilye­nek a sci-fi és cyberpunk re­gé­nyek kü­lön­fé­le androidjai, replikánsai, ilye­nek a horrorregények vám­pír­jai, de hib­rid­iden­ti­tá­so­kat ta­lál­ha­tunk olyan, a multikulturális esz­té­ti­ka ál­tal is em­le­ge­tett szö­ve­gek­ben, ame­lye­ket – egy ál­ta­lam nem kü­lö­nö­seb­ben ked­velt ter­mi­nus technicussal – egye­sek ki­sebb­sé­gi iro­da­lom­nak is ne­vez­nek. Ez a lo­gi­ka köt­he­ti ös­­sze a kö­tet­ben Philip K. Dick Ál­mod­hat­nak-e az androidok elekt­ro­ni­kus bá­rá­nyok­kal? cí­mű re­gé­nyé­nek elem­zé­sét  Do­mon­kos Ist­ván 1971-ben írt, Kor­mány­el­tö­rés­ben cí­mű ver­sé­nek in­terp­re­tá­ci­ó­já­val, il­let­ve a 2006-os Szlo­vá­ki­ai ma­gyar szép ver­sek an­to­ló­gia kap­csán le­írt 23+1 mon­da­tot a bojtosúszójú ha­lak­kal. A szer­ző fej­te­ge­té­sei vé­gig éb­ren tart­ják a fi­gyel­met, po­é­nos meg­jegy­zé­sei pe­dig új le­he­tő­sé­ge­ket és ös­­sze­füg­gé­se­ket, vég­te­le­nül sok le­het­sé­ges vi­lá­got és vi­lág­ma­gya­rá­za­tot raj­zol­nak elénk.

H. Nagy Pé­ter­nek 2007-ben a Hib­ri­de­ken kí­vül egy má­sik kö­te­te is meg­je­lent, Ha­gyo­mány­tör­té­nés cím­mel, A „szlo­vá­ki­ai ma­gyar” lí­ra pa­ra­dig­mái 1989– 2006 al­cím­mel. Ab­ban a meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sül­tem, hogy a kö­tet hát­lap­já­ra én ír­hat­tam aján­lót, ezt idé­zem most: „A Szlo­vá­ki­á­ban író­dó ma­gyar iro­da­lom H. Nagy Pé­ter dol­go­za­ta ál­tal új meg­vi­lá­gí­tás­ba ke­rül, új szem­pont­ok, új ész­re­vé­te­lek han­goz­nak el, ame­lyek nyo­mán ár­nyal­tab­bá és iz­gal­ma­sab­bá vál­hat­nak ed­di­gi el­gon­do­lá­sa­ink a té­ma kap­csán. Olyan szak­mai tu­dás­sal szem­be­sül­het az ol­va­só, amely ös­­sze­tett lá­tás­mó­dot ered­mé­nyez, is­me­re­tet nyújt és el­gon­dol­kod­tat. Be­ve­ze­tés és egyút­tal ös­­sze­fog­la­lás, az el­múlt más­fél év­ti­zed köl­té­sze­ti fo­lya­ma­ta­i­nak do­ku­men­tu­ma. Alap­ve­tő, vi­ta­ké­pes mun­ka, be­csü­le­tes ol­va­sás ered­mé­nye.”

A Ha­gyo­mány­tör­té­nés ere­jét az is bi­zo­nyít­ja, hogy még kö­tet­be­li meg­je­le­né­se előtt vi­tát ins­pi­rált – és mi­lyen vé­let­len, a vi­ta­in­dí­tó ta­nul­mány is e so­rok író­já­nak ne­vé­hez fű­ző­dik. De még e vi­ta­in­dí­tó ta­nul­mány­ban is – az egyéb, kri­ti­kai meg­jegy­zé­sek mel­lett – „ki­vá­ló, kom­pakt, ala­pos, ös­­sze­tett kér­dés­irá­nyo­kat moz­ga­tó” szö­veg­ként jel­le­mez­tem H. Nagy Pé­ter írá­sát.

Most har­mad­szor ke­rü­lök úgy kap­cso­lat­ba ez­zel az írás­sal, hogy szö­veg­ben kell meg­nyil­vá­nul­nom. Kü­lö­nö­sen örü­lök, hogy eb­ben az eset­ben szö­ve­gem­nek egy díj­át­adás laudációjának narrációját kell kö­vet­nie, amely­nek ke­re­tén be­lül én je­lent­he­tem be, hogy a Hib­ri­dek és a Ha­gyo­mány­tör­té­nés cí­mű kö­te­tek okán a Posonium Iro­dal­mi Díj idei kü­lön­dí­ja­sa H. Nagy Pé­ter.