Grendel Lajos – „… éle­tem egyik leg­szebb kalandja”

(Be­ve­ze­tő  so­rok a leg­újabb ko­ri ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­hez)
„Az iro­da­lom­hoz nem kis po­fa kell. Úgy lát­szik, még­is van hoz­zá po­fám” – ol­va­som Kukorelly End­re egyik kö­te­té­nek fül­szö­veg­ében. Ugyan­ezt el­mond­ha­tom én is, meg­told­va az­zal, hogy az iro­da­lom­tör­té­net-írás­hoz még en­nél is na­gyobb po­fa kell, kü­lö­nö­sen ak­kor, ha ezt a me­rény­le­tet egy „ak­tív” író kö­ve­ti el, be­öl­töz­ve né­hány esz­ten­dő­re tu­dós­nak.

 Szol­gál­jon ment­sé­gem­re, hogy több mint egy év­ti­ze­de a 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tét adom elő a po­zso­nyi Comenius Egye­te­men, s ez az ar­cát­lan­ság éle­tem egyik leg­szebb ka­land­ja. Va­la­me­lyes is­me­re­te­im e kor­szak ma­gyar iro­dal­má­ról, ter­mé­sze­te­sen, ko­ráb­ban is vol­tak, el­vég­re az író ol­va­só lény is, il­lik is­mer­nie a ma­gyar és a vi­lág­iro­da­lom ka­no­ni­zált mű­ve­it. Ám már ezek új­ra­ol­va­sá­sa is szer­zett meg­le­pe­té­se­ket, hi­szen – ugye, mi­nő kor­szak­al­ko­tó felfedezés…! – az em­ber ugyan­azt a köny­vet más­kép­pen ol­vas­sa „sze­gény kis­gyer­mek­ként”, más­kép­pen „bús fér­fi­ként” és megint más­kép­pen éle­te al­ko­nyán, ami­kor úgy vé­li, nagy meg­le­pe­té­sek már nem ér­he­tik. Hát bi­zony ér­he­tik! Azt is meg­hök­ken­ve lát­ja, mi­lyen sok ki­vá­ló szer­zőt ha­nya­gol el ilyen vagy amo­lyan ok­ból a több­nyi­re há­lát­lan utó­kor, ho­lott ter­mé­sze­tes len­ne he­lyük a ká­non­ban. Per­sze, er­re a de­fek­tus­ra kön­­nyen ta­lál­ha­tunk iga­zo­lást. Azt, hogy ha tet­szik, ha nem, s bár­ho­gyan is ka­pá­ló­zunk el­le­ne, bi­zo­nyos fo­kig min­dig is fog­lyai le­szünk a sa­ját időnk­nek, a je­len kor íz­lé­sé­nek és di­vat­ja­i­nak. Kibédi Var­ga Áron egyik po­zso­nyi iro­dal­mi est­jén ar­ról el­mél­ke­dett, hogy egy kor­szak iro­dal­mát vizs­gál­va, cél­sze­rű azt két op­ti­kán át szem­lél­ni: a tár­gyalt kor­ból és a je­len fe­lől.

     De hát iro­da­lom­tör­té­net-e a szó ha­gyo­má­nyos ér­tel­mé­ben ez a több száz ol­da­las könyv? Nem az én tisz­tem vá­la­szol­ni er­re. Azt bíz­vást ál­lít­ha­tom, hogy nem él­mény­be­szá­mo­ló, il­let­ve ha rész­ben az is, csak leg­utol­só­sor­ban. És ki­hez akar szól­ni? Min­den­ki­hez, mond­hat­nám lel­ke­sen, de, saj­nos, el­múl­tam már húsz­éves. Ak­kor hát a köny­vek ba­rá­ta­i­hoz. Ez meg fel­leng­zős ki­je­len­tés, és kü­lön­ben is, mi­fé­le köny­vek ba­rá­ta­i­hoz? Te­hát a szak­em­be­rek­hez: köl­tők­höz, írók­hoz, iro­da­lom­kri­ti­ku­sok­hoz, iro­da­lom­tör­té­né­szek­hez, pe­da­gó­gu­sok­hoz, di­á­kok­hoz? Is. De má­sok­hoz is. Az olyan nem szak­ma­be­li­ek­hez, akik oly­kor szí­ve­sen el­ol­vas­nak egy-egy mo­dern ma­gyar re­gényt, no­vel­lá­kat, horribile dictu: ver­se­ket is, s nem kö­te­le­ző pen­zum­ból. Hogy há­nyan van­nak, be­val­lom, fo­gal­mam sincs. Nos, akár ke­ve­sen van­nak, akár még ke­ve­seb­ben, fő­ként ve­lük sze­ret­nék így, lá­tat­lan­ban és is­me­ret­le­nül esz­mét cse­rél­ni. A 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­nak azok­ról a mű­ve­i­ről, ame­lyek, meg­íté­lé­sem sze­rint, az idő mú­lá­sá­val sem ve­szí­tet­tek ér­de­kes­sé­gük­ből, ere­de­ti­sé­gük­ből, párbeszédképességükből. Meg­íté­lé­sem szerint… Ez­zel azt aka­rom mon­da­ni, hogy nem állt szán­dé­kom­ban meg­fel­leb­bez­he­tet­len íté­le­te­ket meg­fo­gal­maz­ni, s hogy e könyv írá­sa köz­ben mind­vé­gig tu­da­tá­ban vol­tam an­nak, hogy vé­le­mé­nyem és ér­ték­íté­le­tem egy csu­pán a több más le­het­sé­ges vé­le­mény és ér­ték­íté­let kö­zül, hogy meg­kö­ze­lí­té­sem és op­ti­kám csu­pán egy a le­het­sé­ges meg­kö­ze­lí­té­sek és lá­tó­szö­gek kö­zül. Va­gyis nem men­tes sem a szub­jek­ti­viz­mus­tól, sem bi­zo­nyos fo­kú, el­ke­rül­he­tet­len ön­ké­nyes­ség­től, ahogy a szem­re­vé­te­le­zett szer­zők és mű­ve­ik ki­vá­lasz­tá­sá­tól sem. Sok ol­va­só bi­zo­nyá­ra hi­á­nyol­ni fog eb­ből a könyv­ből is­mert és jól csen­gő ne­ve­ket, akik nél­kül a 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te so­sem le­het tel­jes. Min­de­nek­előtt né­hány ki­emel­ke­dő drá­ma- és es­­szé­író ne­vét. Ez a könyv azon­ban csu­pán a mo­dern ma­gyar lí­rá­ban és epi­ká­ban vég­be­ment vál­to­zá­sok­kal, moz­gá­sok­kal, (át)alakulásokkal kí­ván fog­lal­koz­ni, te­hát ha több is, mint iro­da­lom­tör­té­ne­ti be­dek­ker, ke­ve­sebb, mint ami­lyen egy tel­jes iro­da­lom­tör­té­net le­het­ne.

A szer­zők és mű­ve­ik ki­vá­lasz­tá­sá­nál ugyan­is el­ső­sor­ban az a szem­pont ve­zé­relt, amit Kul­csár Sza­bó Er­nő az iro­da­lom min­den­ko­ri – de az iro­da­lom idő­be­li lét­mód­já­ból kö­vet­ke­ző­en min­dig vál­to­zó – nyel­vi és po­é­ti­kai ha­tás­po­ten­ci­ál­já­nak, raj­ta ke­resz­tül pe­dig a be­széd­mód és an­nak tör­té­ne­ti-vi­lág­ér­tel­me­zé­si fel­té­te­le­zett­sé­gé­nek ne­vez. (A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te 1945–1991. Má­so­dik ki­adás. Bp. 1994. 11.o.) A be­széd­mód vál­to­zá­sai és ala­ku­lá­sai fog­lal­koz­tat­tak en­nek a mun­ká­nak az írá­sa­kor, az élet­mű­ve­ken be­lül, más­részt az adott kor­szak iro­dal­mi kon­tex­tu­sa és nem utol­só­sor­ban a je­len fe­lől néz­ve. Más szó­val: ami – meg­íté­lé­sem sze­rint – a mo­dern­iz­must meg­elő­ző iro­da­lom­tör­té­ne­ti kor­szak­kal szem­ben szem­lé­le­té­ben és be­széd­mód­já­ban el­té­rő. Nyil­ván­va­ló­an ez egy to­váb­bi szű­kí­tő szem­pont, amely a tel­jes 20. szá­za­di iro­dal­mi pa­no­rá­má­ból ki­met­szi an­nak egy sze­le­tét. Ha úgy tet­szik, a kö­zép­pont­ját. Azt, ami az iro­da­lom­tör­té­ne­ti ala­ku­lás­fo­lya­mat­ban  meg­ha­tá­ro­zó­nak bi­zo­nyu­ló ten­den­cia volt. És nem is egy. A 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom be­széd­mód­já­nak ka­rak­te­rét a szá­zad ele­jé­től nap­ja­in­kig há­rom pa­ra­dig­ma egy­ide­jű je­len­lé­te for­mál­ta, a nyu­ga­to­so­ké, az avant­gár­dé és a har­min­cas évek­től a né­pi író­ké. Ha­tá­suk a ma­gyar iro­da­lom ala­ku­lás­tör­té­ne­té­re nem min­dig volt egy­for­mán in­ten­zív és je­len­tés­sel bí­ró, de a je­len­kor iro­dal­ma fe­lől néz­ve, na­gyon ke­vés ki­vé­tel­től el­te­kint­ve, töb­bé-ke­vés­bé e há­rom pa­ra­dig­ma va­la­me­lyi­ké­re a leg­több kor­társ mű be­széd­mód­ja vis­­sza­ve­zet­he­tő.

A mo­dern­ség,  per­sze ön­ma­gá­ban nem le­het ér­ték­mé­rő. Ha ki­zá­ró­lag a mo­dern­ség (vagy szem­lé­le­ti – nyel­vi új­sze­rű­ség) el­ve ve­ze­tett vol­na e könyv írá­sa köz­ben, ak­kor ez az amúgy is sok­sze­rep­lős könyv to­váb­bi mel­lék­sze­rep­lők és sta­tisz­ták gar­ma­dá­já­val bő­vül­he­tett vol­na. Hi­szen a ki nem for­rott élet­mű­vek­nek és el­ve­télt kí­sér­le­tek­nek se sze­ri, se szá­ma a múlt év­szá­zad ma­gyar iro­dal­má­ban; elég csak fel­la­poz­ni a Nyu­gat év­fo­lya­ma­it. Mes­­sze nem min­den meg­je­lent mű bi­zo­nyult ma­ra­dan­dó­nak, ami e kul­ti­kus fo­lyó­irat lap­ja­in he­lyet ka­pott. Még in­kább el­mond­ha­tó ez az avant­gárd hős­ko­rá­ról. Már csak ezért sem volt meg­győ­ző Bo­ri Im­re igye­ke­ze­te, hogy az avant­gár­dot te­gye meg egy új iro­dal­mi idő­szá­mí­tás kez­de­té­nek. (Az vi­szont már je­len­ko­ri iro­da­lom­tör­té­net-írá­sunk egyik mu­lasz­tá­sa, hogy a ma­gyar avant­gárd má­sik, hat­va­nas-het­ve­nes évek­be­li fel­fu­tá­sát sok­szor még ma is mar­gi­ná­lis je­len­ség­ként ke­ze­li, ho­lott ez az új avant­gárd a ma­gyar lí­ra szá­zad­vé­gi pa­ra­dig­ma­vál­tá­sá­ban, il­let­ve an­nak elő­ké­szí­té­sé­ben fon­tos sze­re­pet töl­tött be.)

Más­fe­lől nagy­fo­kú tü­rel­met­len­ség­re és el­fo­gult­ság­ra val­la­na, ha e szá­zad nem mo­der­nis­ta, a 19. szá­za­di po­é­ti­ká­kat kö­ve­tő mű­ve­it min­de­nes­tül ér­ték­te­len­ség­ben ma­rasz­tal­nánk el, amint azt a mar­xis­ta iro­da­lom­tör­té­net-írás tet­te. Ez az el­ma­rasz­ta­lás el­ső­sor­ban re­gény­író­kat súj­tott, s több­sé­gük „lektűrködésben” bi­zo­nyult az iga­zán na­gyok­hoz ké­pest ki­sebb faj­sú­lyú­nak. Nagy­já­ból – egé­szé­ben jog­gal. De Tormay Ce­cil Em­be­rek a kö­vek kö­zött és A ré­gi ház cí­mű re­gé­nyét, Bánffy Mik­lós re­gény­tri­ló­gi­á­ját, de még Zilahy La­jos, Ko­má­ro­mi Já­nos, Wass Al­bert vagy Nyírő Jó­zsef min­den re­gé­nyét sem ne­vez­ném lek­tűr­nek, Mó­ra Fe­renc­ről nem is be­szél­ve, akit egy, az enyém­nél tel­je­sebb iro­da­lom­tör­té­net­ben kü­lön ter­je­del­mes fe­je­zet il­let­ne meg. S az is igaz, hogy a ka­no­ni­zált, a klas­­szi­kus­nak el­fo­ga­dott író­ink sem ve­tet­ték meg min­dig a lek­tűrt, hogy itt most csu­pán Mó­ricz Zsig­mond és Márai Sán­dor ne­vét em­lít­sem.

Az is nyil­ván­va­ló, hogy egy más szem­lé­le­tű és in­dít­ta­tá­sú irodalomtörténetben fő­sze­rep­lők­ké lép­het­né­nek elő azok a köl­tők és írók, akik a né­pi írók moz­gal­mát meg­szer­vez­ték és mű­köd­tet­ték vagy e moz­ga­lom­hoz hol la­zább, hol szo­ro­sabb esz­mei szál­lal kö­tőd­tek (Sza­bó De­zső, Er­dé­lyi Jó­zsef, Sinka Ist­ván, Gu­lyás Pál, Kodolányi Já­nos, Ve­res Pé­ter, Sza­bó Pál stb.). Egy tel­jes iro­da­lom­tör­té­net­ből nagy bal­ga­ság len­ne ki­re­kesz­te­ni őket, s hogy mél­ta­tá­suk és mű­ve­ik szám­ba­vé­te­le eb­ből a könyv­ből még­is hi­ány­zik, an­nak az a magyarázata,  hogy a ne­ve­zett írók és köl­tők – vé­le­mé­nyem sze­rint –  el­zár­kóz­tak lí­ra- és pró­za­po­é­ti­ká­ik­ban új ki­fe­je­zé­si for­mák és be­széd­mód­ok ke­re­sé­sé­től. Tradicionalisták vol­tak, ha egé­szen más szán­dék­kal és in­dít­ta­tás­ból is, mint a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti kor­szak lektűrírói. A Gyep­sor­nak, a Szám­adás­nak vagy Kodolányi Já­nos no­vel­lá­i­nak és né­hány re­gé­nyé­nek azon­ban így is a 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom rep­re­zen­ta­tív mű­vei kö­zött van a he­lye.

A mo­dern ma­gyar iro­da­lom nyel­vi és po­é­ti­kai ha­tás­po­ten­ci­ál­ját tart­va szem előtt, a ha­gyo­má­nyo­san a né­pi írók kö­zé so­rolt al­ko­tók kö­zül azok ér­de­me­sek ki­tün­te­tő fi­gye­lem­re, akik­nek a po­é­ti­ká­ja, tra­di­ci­o­na­lis­ta ka­rak­te­rük el­le­né­re, más pa­ra­dig­mák fe­lől is re­le­ván­san ér­tel­mez­he­tők, mint Né­meth Lász­lóé, Il­­lyés Gyu­láé, Ta­má­si Áro­né s ké­sőbb Ju­hász Fe­ren­cé, Nagy Lász­lóé, Csoóri Sán­do­ré vagy Kor­mos Ist­vá­né, jól­le­het né­mely mű­vük­ben a nyelv, az iro­dal­mi­ság va­ló­ban csak „cif­ra szol­ga”, az irány­za­tos­ság szol­gá­ja. Ar­ra pe­dig, hogy a né­pi pa­ra­dig­ma ko­runk­ban is ké­pes meg­úju­lás­ra, egye­bek mel­lett Szil­ágyi Ist­ván és Gion Nán­dor re­gé­nyei vagy ép­pen a Szajla-verseket író Oravecz Im­re le­het az irány­adó pél­da.

Iro­da­lom­tör­té­net-írá­sunk köz­meg­egye­zés­sel a Nyu­gat 1908-as el­in­dí­tá­sát te­kin­ti kor­szak­ha­tár­nak, a mo­dern­iz­mus nyi­tá­nyá­nak. Ám ez nem volt min­dig en­­nyi­re nyil­ván­va­ló. Ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­ében nyolc­van év­vel ez­előtt Szerb An­tal a kor­szak­ha­tárt ko­rább­ra tet­te. Hogy a mo­dern­iz­mus kor­sza­ka mi­kor zá­rult le, a nyolc­va­nas évek­ben-e, eset­leg ko­ráb­ban, vagy eset­leg nem zá­rult le, ma még ne­héz el­dön­te­ni. An­­nyi vi­lá­go­san lát­ha­tó, hogy a ma­gyar lí­rá­ban és a pró­zá­ban a het­ve­nes és a nyolc­va­nas évek­ben vég­be ment egy je­len­tős pa­ra­dig­ma­vál­tás. Ta­lán új kor­szak kez­dő­dött a ma­gyar iro­da­lom­ban, de ez sem ál­lít­ha­tó tel­jes bi­zo­nyos­ság­gal. Ép­pen ezért en­nek az új kor­szak­nak a fej­le­mé­nye­i­vel, főbb mű­ve­i­vel és je­len­tős al­ko­tó­i­val köny­vem­ben nem kí­ván­tam fog­lal­koz­ni. Az is bi­zo­nyo­san ál­lít­ha­tó, hogy az iro­da­lom­tör­té­ne­ti kor­szakha­tá­rok a mi iro­dal­munk­ban sem es­nek egy­be a tör­té­nel­mi­ek­kel. Sem 1918–19, sem 1945, sem 1956, sem 1989 a ma­gyar iro­da­lom ala­ku­lás­tör­té­ne­té­ben nem te­kint­he­tő kor­szak­for­du­ló­nak. Más szó­val, az iro­da­lom ala­ku­lás­tör­té­ne­te öntörvényűbb volt a múlt szá­zad­ban, mint gon­dol­nánk, s ha nem is tel­je­sen, de in­takt tu­dott ma­rad­ni a to­ta­li­tá­ri­us ide­o­ló­gi­ák be­fo­lyá­sá­tól. (Itt, per­sze nem a min­den­ko­ri és ki­ne­ve­zett hi­va­ta­los írók­ról be­szé­lek.)

Köny­vem­ben fi­gye­lem­be vet­tem azt is, hogy a 19. szá­zad vé­gén akad­tak Ma­gya­ror­szá­gon írók, akik meg­pró­bál­tak más­kép­pen ír­ni, mint Jó­kai, Mik­száth, Gár­do­nyi vagy Herczeg. Ezek a premodernek új, in­di­vi­du­a­lis­ta, ese­ten­ként ur­bá­nus lá­tás­mó­dot és egy olyan új be­széd­mó­dot pró­bál­tak iro­dal­munk­ban meg­ho­no­sí­ta­ni, amit fő­ként az orosz és a fran­cia iro­da­lom­ból les­tek el. Nem hagy­tak nagy élet­mű­ve­ket az utó­kor­ra, so­sem vol­tak nép­sze­rű­ek, nyer­seb­ben mond­va, alig-alig ol­vas­ta őket a kö­zön­ség, s a kri­ti­ka sem bánt ve­lük min­dig kesz­tyűs kéz­zel. Az utó­kor még­is idő­ről idő­re rá­cso­dál­ko­zik egy-egy mű­vük­re, az­tán az el­ső szen­zá­ció el­múl­tá­val megint meg­fe­led­ke­zik ró­luk. Ki nem tel­je­se­dett vagy tö­re­dék­ben ma­radt élet­mű­vük még­sem je­len­ték­te­len fe­je­ze­te iro­dal­munk tör­té­ne­té­nek. No­vel­lá­kat ír­tak, s ta­lán ez volt a vesz­tük; mert ezt a mű­fajt a nagy­kö­zön­ség ná­lunk rang­ján alul ke­ze­li. Pe­dig en­nek a le­be­csült mű­faj­nak sok szép lap­ja ép­pen a szá­zad­vég fé­lig el­fe­le­dett író­i­nak a ke­ze alól ke­rült ki, köz­tük re­mek­mű­vek is. Ők vol­tak az el­ső iga­zi mo­der­nek a ma­gyar iro­da­lom­ban. Ezért kez­dem az ő mun­kás­sá­guk át­te­kin­té­sé­vel ezt a köny­vet, anél­kül, hogy két­ség­be von­nám Ady fel­lé­pé­sé­nek és a Nyu­gat el­in­dí­tá­sá­nak va­ló­ban kor­sza­kos je­len­tő­sé­gét, ame­lyet ha­ma­ro­san a mo­dern­iz­mus má­so­dik hul­lá­ma, az avant­gárd kö­ve­tett. Mint em­lí­tet­tem, a mo­dern­iz­mus kor­sza­ká­nak vé­gét en­nél jó­val ne­he­zebb ki­je­löl­ni. Az bi­zo­nyos, hogy a het­ve­nes és a nyolc­va­nas évek­ben, előbb a lí­rá­ban s nem­so­ká­ra a pró­zá­ban is, olyan szem­lé­le­ti és po­é­ti­kai át­ren­de­ző­dés kez­dő­dött iro­dal­munk­ban, ame­lyet akár korszakváltásnak is te­kint­he­tünk; hogy men­­nyi­re gyö­ke­res­nek, azt majd a kö­zel­jö­vő ala­ku­lá­si irá­nyai mu­tat­ják meg.

Lát­ni­va­ló azon­ban, hogy nap­ja­ink lí­rai be­széd­mód­ját Tandori De­zső, Petri György, Oravecz Im­re, majd Par­ti Nagy La­jos és Kukorelly End­re pa­ra­dig­ma­vál­tó köl­té­sze­te ele­mi erő­vel ha­tá­roz­za meg, mi­köz­ben a nyu­ga­tos-új­hol­das és a né­pi pa­ra­dig­ma kö­ve­tői (a mai tra­di­ci­o­na­lis­ták) kö­zül is nem ke­vés köl­tő be­széd­mód­ján is raj­ta van a kor­szak­vál­tás le­nyo­ma­ta. A pró­zá­ban a pa­ra­dig­ma­vál­tást Ná­das Pé­ter Em­lék­irat­ok köny­ve cí­mű  re­gé­nyé­hez és Es­ter­házy Pé­ter Be­ve­ze­tés a szép­iro­da­lom­ba cí­mű köny­vé­hez kö­ti a mai iro­da­lom­tör­té­net-írás. Mind­két könyv 1986-ban je­lent meg, me­lyek kö­zül az előb­bi –  vé­le­mé­nyem sze­rint – a mo­dern­iz­mus kor­sza­kát le­zá­ró mű, míg az utób­bi a poszt­mo­dern­nek, ha nem is nyi­tá­nya (hi­szen poszt­mo­dern­nek te­kint­he­tő mű­ve­ket Esterházyn kí­vül má­sok is pub­li­kál­tak már ko­ráb­ban), de min­den­eset­re má­ig érő­en leg­rep­re­zen­ta­tí­vabb mű­ve.

Száz esz­ten­dő. A 19. szá­zad vé­gé­től az 1980-as éve­kig. Mi tör­tént a ma­gyar lí­rá­ban és pró­zá­ban eb­ben a száz év­ben? Kik a mo­dern ma­gyar iro­da­lom leg­fon­to­sabb szer­zői és me­lyek a leg­je­len­tő­sebb mű­veik? Nem az írói élet­mű­vek (mint olya­nok) az ér­de­ke­sek szá­mom­ra, ha­nem a lí­rai és epi­kai be­széd­mód­ok vál­to­zá­sai. Nem az írók élet­raj­za, ha­nem a szö­ve­ge­ik. Ezért az olyan szer­zők mun­kás­sá­gát, akik mind a lí­rai, mind az epi­kai műnemben ki­emel­ke­dő tel­je­sít­ményt hagy­tak ránk (Kosz­to­lá­nyi, Füst, Ba­bits), két kü­lön­ál­ló fe­je­zet­ben tár­gya­lom. Van­nak, akik­nek na­gyobb ter­je­de­lem ju­tott, van­nak, akik­nek ki­sebb. A leg­rész­le­te­seb­ben azok­nak a lí­ri­ku­sok­nak és pró­za­írók­nak a mun­kás­sá­gát ele­mez­tem, akik­nek a be­széd­mód­ja és po­é­ti­ká­ja a ma­gyar iro­da­lom alakulástörténetére, vé­le­mé­nyem sze­rint, a leg­na­gyobb ha­tás­sal volt. Vagy akik va­la­mely idő­szak rep­re­zen­ta­tív al­ko­tói. De akik­nek ki­sebb ter­je­de­lem ju­tott a könyv­ben, őket sem te­kin­tem má­sod­la­gos je­len­ség­nek. Ez a ter­je­del­met il­le­tő el­té­rés itt nem ér­ték­be­li vagy mi­nő­ség­be­li ki­sebb ran­got je­lez. Jékely Zol­tán vagy Kálnoky Lász­ló nagy ver­sei sem­mi­vel sem alább­va­ló­ak Jó­zsef At­ti­la vagy Weöres Sán­dor nagy ver­se­i­nél, ahogy a na­gyobb ter­je­de­lem­ben tár­gyalt Mé­szöly Mik­lós sem „na­gyobb” író, mond­juk, Ottlik Gé­zá­nál vagy Ker­tész Im­ré­nél. És a tu­cat­nyi vagy an­nál is több nagy novellistánk?… Mi­ről árul­ko­dik hát ezek­nek a nagy köl­tők­nek, írók­nak a be­széd­mód­ja?

Ha az iro­dal­mat a lét­ről szó­ló egyik le­het­sé­ges be­széd­nek te­kint­jük, már­pe­dig én an­nak tar­tom, ak­kor min­den olyan nyel­vet-írói be­szé­det, amely ké­pes a ba­ná­li­son tú­lit, a fel­szí­nen, a lát­ha­tón tú­lit, va­gyis az em­be­ri eg­zisz­ten­cia mé­lyebb struk­tú­rá­it lát­tat­ni, kor­sze­rű be­széd­mód­nak te­kin­tem, füg­get­le­nül at­tól, hogy a mű szer­ző­je mi­lyen stí­lus­irány­zat­nak, fi­lo­zó­fi­ai vagy lé­lek­ta­ni is­ko­lá­nak, ne­tán ide­o­ló­gi­á­nak a hí­ve. Más szó­val, szá­mom­ra min­den ide­o­ló­gi­án és stí­lus­is­ko­lán túl, a mű­vek vizs­gá­la­tá­nál – le­gyen az vers, kis­pró­za vagy re­gény – a leg­el­ső szem­pont az volt, van-e a mű­nek eg­zisz­ten­ci­á­lis tét­je, ké­pes-e és men­­nyi­re el­moz­dul­ni a par­ti­ku­lá­ris­tól az egye­te­mes fe­lé, ké­pes-e az egye­di­től az ál­ta­lá­nos­ba el­jut­ni. Eg­zisz­ten­ci­á­lis tét nél­kül az iro­da­lom csu­pán ár­tal­mat­lan já­ték, pri­vát szó­ra­ko­zás, vagy ahogy Petri György fo­gal­ma­zott a ki­lenc­ve­nes évek­ben: hos­­szú mű­kör­mök li­lá­ra lak­ko­zá­sa hím­nős bu­do­á­rok­ban. A mo­dern ma­gyar iro­dal­mat is, mint min­den fej­lett iro­dal­mat min­den idő­ben, az egyen­ran­gú be­széd­mód­ok plu­ra­liz­mu­sa jel­le­mez, olyan sok­szí­nű­ség, amely­ben, per­sze le­het va­la­mely színt job­ban ked­vel­ni a töb­bi­nél. De a sze­mé­lyes íz­lést vagy iro­dal­mi von­zal­mat ér­ték­hi­e­rar­chia alap­já­ul meg­ten­ni a vég­ered­ményt il­le­tő­en leg­alább an­­nyi­ra két­sé­ges ki­me­ne­te­lű, mint az iro­dal­mi fo­lya­ma­to­kat va­la­mely esz­me­rend­szer cső­lá­tá­sá­val ítél­ni meg. Fő­kép­pen ezért be­szé­lek ala­ku­lás­tör­té­net­ről fej­lő­dés­tör­té­net he­lyett. Az iro­da­lom nem fej­lő­dik, csu­pán (át)alakul, vál­toz­nak ki­fe­je­zés­for­mái, oly­kor új mű­faj­ok ke­let­kez­nek ben­ne. Per­sze, a fel­ső ha­tár a csil­la­gos ég, de ma már azt is tud­juk, hogy a csil­la­gok nem fö­löt­tünk van­nak, ha­nem kö­rü­löt­tünk. Ha nem így vol­na, Dan­té­nak vagy Dosz­to­jevsz­kij­nek rég a sze­mét­ko­sár­ban len­ne a he­lye. Az iro­da­lom­tör­té­net nem üdv­tör­té­net. Ami az em­be­ri eg­zisz­ten­cia mé­lyén van, nem vál­to­zik, leg­föl­jebb ko­ron­ként más-más ar­cát lát­juk, és más-más von­za­ta ér­de­kel ben­nün­ket. Ugyan­ab­ban az iro­da­lom­tör­té­ne­ti kor­szak­ban a lét más ar­ca mu­tat­ko­zik meg Weöres Sán­dor és megint más Pi­linsz­ky Já­nos vagy Ju­hász Fe­renc köl­té­sze­té­ben. Tel­jes­ség­gel ér­tel­met­len, vég­ső so­ron meg­té­vesz­tő és im­pro­duk­tív len­ne azon spe­ku­lál­ni, me­lyi­kük lét­ké­pe a hi­te­le­sebb. Az iro­da­lom nem sport­ág, amely­nek ered­mé­nyei mér­he­tők len­né­nek. Bi­zo­nyos­ság­gal csu­pán azt ál­lít­ha­tom, hogy az egyik köl­tő en­gem job­ban meg­szó­lít, mint a má­sik ket­tő. Má­so­kat vi­szont más szó­lít meg in­kább. De ab­ban nagy va­ló­szí­nű­ség­gel egyet­ér­tünk, hogy (nap­ja­ink­ban) Szabolcska Mi­hály ver­sei egyi­kün­ket sem szó­lí­ta­nak meg.  Egy­sze­rű­en azért, mi­vel nem kö­zöm­bös a szá­mom­ra, hogy az em­be­ri eg­zisz­ten­cia paradoxonaiból va­la­mely iro­dal­mi mű szer­ző­je men­­nyit és mi­lyen nyel­vi ha­tás­fo­kon ra­gad meg. Így az­tán eb­ben a könyv­ben kény­te­len vol­tam olyan mű­ve­ket is sze­ret­ni, ame­lye­ket más­kü­lön­ben nem sze­re­tek. A pers­pek­tí­va, amit vá­lasz­tot­tam, rákényszerített er­re. Az eg­zisz­ten­ci­á­lis szem­lé­let pri­má­tu­sa a ma­gya­rá­za­ta an­nak is, hogy az avant­gárd és a neoavantgárd, Kas­sák La­jos élet­mű­vét ki­vé­ve, vi­szony­lag kis ter­je­del­met ka­pott át­te­kin­té­sem­ben. Tandori De­zső szö­ve­ge­it, Szent-kuthy Mik­lós Prae-jét pe­dig, Es­ter­házy Pé­ter né­mely mű­vé­vel együtt, olyan, a szó leg­jobb ér­tel­mé­ben vett ma­gas mű­vé­szi szín­vo­na­lú ki­hí­vás­nak lá­tom az eg­zisz­ten­ci­á­lis (te­hát nem eg­zisz­ten­cia­lis­ta!) iro­da­lom­mal szem­ben, amely­nek a ha­tá­sa a kor­társ lí­ra és epi­ka beszédmódjának ki­for­má­lá­sá­ra ma már alig­ha vi­tat­ha­tó.

A 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom, min­den vi­tat­ha­tat­la­nul nagy tel­je­sít­mé­nye el­le­né­re, a vi­lág­iro­da­lom szá­mot­te­vő mo­der­nis­ta áram­la­ta­it, azok vál­to­zá­sa­it, át­ala­ku­lá­si irá­nya­it nem be­fo­lyá­sol­ta. Nagy for­má­tu­mú al­ko­tó­ink van­nak szép szám­ban, ám olyan, a nem­ze­ti iro­da­lom ke­re­te­it túl­lé­pő, vi­lág­iro­dal­mi je­len­tő­sé­gű kor­sza­kos lí­ri­ku­sa­ink és pró­za­író­ink, mint Pound, Pessoa, Eliot, Michaux, Char, Kaf­ka, Joyce, Proust, Musil és még so­kan má­sok, nem vol­tak. Hogy le­het­tek vol­na, mint Ady, a ké­sei Krúdy, Szentkuthy Mik­lós vagy Weöres Sán­dor? A ma­gyar iro­da­lom kül­föl­di föl­fe­de­zé­se tu­laj­don­kép­pen a leg­utób­bi ne­gyed­szá­zad­ban tör­tént meg. Igaz, mind­járt vis­­sza­me­nő­leg is, egé­szen Kosz­to­lá­nyi­ig és Máraiig. Szentkuthy Mik­lós Prae-jére, mint a for­ma­bon­tó epi­ka egyik nagy mű­vé­re, öt­ven év­vel a meg­je­le­né­se után cso­dál­koz­tak rá Fran­ci­a­or­szág­ban.

A ma­gyar iro­da­lom­nak ez az ör­ven­de­tes, ám­de ké­sei kül­föl­di si­ke­re nem vál­toz­tat azon a té­nyen, hogy a ma­gyar iro­da­lom lé­nye­gé­ben vé­ve kö­ve­tő iro­da­lom, eu­ró­pai kö­zép­ha­ta­lom. Van­nak szim­bo­lis­ta, imp­res­­szi­o­nis­ta, avant­gárd, tár­gyi­as stb. köl­tői, van ben­ne nagyrealista re­gény, lé­lek­ta­ni re­gény, tu­dat­re­gény, eg­zisz­ten­cia­lis­ta re­gény, nouveau roman, de ezek­nek az irány­za­tok­nak, is­ko­lák­nak, mű­faj­tí­pu­sok­nak egyi­két sem ma­gyar író ta­lál­ta ki. Mind­egyik im­port­cikk, vagy in­kább úgy fo­gal­maz­nék, im­por­tált nyers­anyag, ame­lyet azu­tán a leg­kre­a­tí­vabb, leg­te­het­sé­ge­sebb ma­gyar köl­tők és pró­za­írók oly­an­­nyi­ra ma­gyar­rá gyúr­tak, hogy az ide­gen ere­det­nek nyo­ma sem lát­szik raj­tuk. A nyu­gat­maj­mo­lás vád­ja, amel­­lyel egy­szer a nem­ze­ti kon­zer­va­tí­vok, más­kor a dog­ma­ti­kus mar­xis­ták, vagy egy­né­mely né­pi író és iro­dal­már, il­let­ve a mo­dern ma­gyar iro­da­lom színejavát il­le­tik, egy­ál­ta­lán nem helyt­ál­ló. Hi­szen bi­zo­nyos ér­te­lem­ben min­den iro­da­lom, még az iro­dal­mi „nagy­ha­tal­mak” iro­dal­má­nak a ki­lenc­ven szá­za­lé­ka is – kö­ve­tő iro­da­lom. Az eu­ró­pai iro­dal­mak­nak, mi­ni­mum a re­ne­szánsz óta, van egy olyan (per­sze, ko­ron­ként vál­to­zó) egyez­mé­nyes iro­dal­mi-mű­vé­sze­ti jel- és jel­kép­rend­sze­re, amely­ben az iro­da­lom nem­ze­ti jel­le­ge nem szű­nik meg, leg­föl­jebb oly mó­don ol­dó­dik föl ben­ne, hogy a ma­ga nem­ze­ti par­ti­ku­la­ri­tá­sa­i­val köz­ben át is szí­ne­zi ezt az egye­te­mes for­ma­nyel­vet. Le­het, hogy ez a nem­ze­ti jel­leg Ady lí­rá­ján vagy Mó­ricz pró­zá­ján mar­kán­sab­ban mu­tat­ko­zik meg, mint Pi­linsz­ky köl­té­sze­tén vagy Füst Mi­lán mű­ve­in, de ez a mű­vé­szi ér­té­ke­i­ket il­le­tő­en se nem oszt, se nem szo­roz.  A nem­ze­ti (s egy nem­rég le­tűnt kor­szak­ban az osz­tály) jel­leg túl­hang­sú­lyo­zá­sa sok eset­ben men­le­vél le­he­tett a di­let­tán­sok­nak és féltehetségeknek. Ha pe­dig ez a szem­lé­let hát­sze­let fo­gott va­la­mely to­ta­li­tá­ri­us dik­ta­tú­ra ha­tal­ma­sa­i­tól, fel­mér­he­tet­len ká­ro­kat volt ké­pes az iro­da­lom­ban okoz-­ni. Kolosváry Bor­csa Mi­hály emitt, Ré­vai Jó­zsef és egy idő­ben Luk­ács György amott. Hang­sú­lyoz­ni sze­ret­ném te­hát, hogy az én szó­tá­ram­ban a kö­ve­tő (ma­ga­tar­tás) nem a má­sod­ren­dű­nek vagy az epi­gon­nak a szinonimája. Mé­szöly Mik­lós egyik nap­ló­be­jegy­zé­sé­re em­lé­kez­tet­nék itt: az iro­da­lom vé­gül is nem ta­lál­mánybe­je­len­tő hi­va­tal.
Tud­juk azt is, hogy a ma­gyar iro­da­lom 1919, il­let­ve 1920 óta nem pusz­tán a ma­gyar­or­szá­gi  iro­dal­mat je­len­ti. A tri­a­no­ni bé­ke­szer­ző­dés kö­vet­kez­té­ben nagy­szá­mú ma­gyar aj­kú la­kos­ság ke­rült az új or­szág­ha­tár­okon kí­vül­re, ahol ha­mar meg­szer­vez­te iro­dal­mi és mű­vé­sze­ti tár­sa­sá­ga­it, szö­vet­sé­ge­it, lap-, fo­lyó­irat- és ki­adói há­ló­za­tát, nemegy­szer mos­to­ha kö­rül­mé­nyek és fel­té­te­lek kö­zött. Cseh/szlovákiai, ro­má­ni­ai és ju­go­szlá­vi­ai ma­gyar iro­da­lom­ról be­szél­ni le­het­sé­ges és rész­ben in­do­kolt is, de csak mint olyan sa­já­tos en­ti­tá­sok­ról, ame­lyek az egye­te­mes ma­gyar iro­da­lom ré­szei, s ame­lyet min­den tu­do­má­nyos le­írás­nál ta­lá­lób­ban fe­jez ki Il­­lyés Gyu­la me­ta­fo­ri­kus öt­ágú síp­ja. E dol­go­zat író­ja szá­má­ra evi­den­cia, hogy min­den ma­gyar nyel­ven írott bel­let­risz­ti­kus szö­veg az egye­te­mes és oszt­ha­tat­lan ma­gyar iro­da­lom ré­sze. A nyelv, me­lyen va­la­mely vers, pró­zai vagy drá­mai szö­veg író­dott, meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű a te­kin­tet­ben, hogy mely nem­ze­ti kö­zös­ség iro­dal­má­ban van a he­lye. Az iro­dal­mi mű nyers­anya­ga, vagy ha úgy tet­szik, a lét­mód­ja, a nyelv. Föld­raj­zi, szár­ma­zá­si, et­ni­kai szem­pont­ok eh­hez ké­pest mind má­sod­la­gos je­len­tő­sé­gű­ek. Ez vi­szont egy­ben azt is je­len­ti, hogy az úgy­ne­ve­zett ha­tá­ron tú­li ma­gyar iro­dal­mak nem vizs­gál­ha­tók csak ön­ma­guk­ban, ha­nem min­dig az egész ma­gyar iro­da­lom függ­vény­rend­sze­ré­ben. Csak így ke­rül­he­tők el az egy­ol­da­lú mi­nő­sí­té­sek, re­gi­o­ná­li­san ér­té­kes és fon­tos mű­vek in­do­ko­lat­lan esz­té­ti­kai túl­be­csü­lé­se. Mert tá­vol­ról sem biz­tos, hogy a re­gi­o­ná­lis kon­tex­tus­ban ki­emel­ke­dő­nek te­kin­tett mű­vek­nek ugyan­ilyen meg­be­csü­lés jut ki az egész ma­gyar iro­da­lom kon­tex­tu­sá­ban. A re­gi­o­ná­lis ér­té­kek túl­be­csü­lé­se, áll­jon bár mö­göt­te a leg­ne­me­sebb nem­zet­vé­dő szán­dék, ugyan­olyan ér­ték­za­va­ro­kat okoz­hat, mint a kom­mu­nis­ta rend­szer ide­jén, kü­lö­nö­sen an­nak el­ső fe­lé­ben, a ha­tá­ron tú­li ma­gyar iro­dal­mak iránt hi­va­ta­lo­san is meg­kö­ve­telt kö­zöny vagy hall­ga­tás mi­att.

Ez a dol­go­zat a ha­tá­ron tú­li ma­gyar iro­dal­mak (mint kü­lön en­ti­tá­sok) át­te­kin­té­sé­re nem vál­lal­ko­zott. A rend­szer­vál­tás óta sem­mi aka­dá­lya nincs an­nak, hogy egész ma­gyar iro­da­lom­ban gon­dol­koz­zunk, hogy a ma­gyar iro­dal­mat po­li­ti­kai ha­tá­ro­kon át­íve­lő egyet­len nagy en­ti­tás­nak te­kint­sük, amely­ben ál­lam­pol­gár­sá­gá­tól vagy lak­he­lyé­től füg­get­le­nül min­den­ki­nek egy­for­mán jut hely, aki szép­iro­dal­mat ma­gyar nyel­ven ír. Van, aki­nek elő­ke­lőbb hely jut ben­ne, van, aki­nek ke­vés­bé. A köny­vem­ben em­lí­tett, vagy a rész­le­teseb­ben tár­gyalt ha­tá­ron tú­li szer­zők he­lye a 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom leg­jobb­jai kö­zött ma­gá­tól ér­te­tő­dő és meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len. Megkérdőjelezhetők eset­leg a vá­lo­ga­tá­som szem­pont­jai le­het­nek.
Né­mi­leg más szem­pon­tú meg­íté­lés alá esik az emig­ráns ma­gyar iro­da­lom. A hú­szas évek el­ső fe­lé­ben Kas­sák­nak és kö­ré­nek a fo­lyó­ira­ta, a Ma, Bécs­ben je­lent meg. Kassákék azon­ban ha­ma­ro­san vis­­sza­tér­het­tek Ma­gya­ror­szág­ra; emig­rá­ci­ó­juk rö­vid köz­já­ték volt csu­pán. A moszk­vai kom­mu­nis­ta emig­rán­sok iro­dal­ma a sztá­li­ni pe­rek so­rán el­pusz­tí­tott Barta Sán­dor, a két­ség­te­le­nül te­het­sé­ges és írói vé­ná­val meg­ál­dott Il­lés Bé­la, va­la­mint a gulágot meg­járt, s csak idős ko­rá­ban ha­za­te­le­pült Len­gyel Jó­zsef ki­vé­te­lé­vel, szá­mot­te­vő ér­ték­kel nem gya­ra­pí­tot­ta a ma­gyar iro­dal­mat. Nem úgy, mint a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra elől ha­zá­ju­kat el­ha­gyó szá­mos köl­tő és író, kü­lö­nö­sen a fi­a­ta­labb kor­osz­tály­ok­hoz tar­to­zók, akik élet­mű­vü­ket a ha­zai iro­dal­mi élet­től el­szi­ge­tel­ve épí­tet­ték föl Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban és a ten­ge­ren­tú­lon. Ők azok, „akik pusz­tán írók akar­tak len­ni, ma­gyar írók kül­föld­ön, amel­lett, hogy a pol­gá­ri élet­ben szak­em­ber­ként vé­gez­ték a mun­ká­ju­kat”. (Béládi Mik­lós–Pomogáts Bé­la–Rónay Lász­ló: A nyu­ga­ti ma­gyar iro­da­lom 1945 után. Bp. 1986. 54.o.) „A nyu­ga­ti ma­gyar köl­té­szet […] köl­tő­i­nek mun­kás­sá­ga […] más uta­kon jár, mint a ha­zai vagy a szom­szé­dos or­szá­gok­ban ki­fej­lő­dött ma­gyar lí­ra. Erő­seb­ben hat­nak reá a nyu­gat-eu­ró­pai, il­let­ve ame­ri­kai iro­da­lom je­len­ko­ri tö­rek­vé­sei, sőt köl­tői kí­sér­le­tei. A nyu­ga­ti di­asz­pó­rá­ban élő ma­gyar köl­tő fel­ada­tá­nak te­kin­ti, hogy mind­azt, amit a mo­dern fran­cia, an­gol vagy ame­ri­kai köl­té­szet­ben meg­is­mert, in­teg­rál­ja sa­ját köl­tői vi­lá­gá­ba, a ma­gyar lí­ra szer­ves ré­szé­vé te­gye.” (uo. 227.o.)   

„Az 1945 utá­ni ma­gyar lí­ra két­ség­kí­vül leg­lát­vá­nyo­sabb újí­tá­sát […] an­nak a neoavantgárd ih­le­té­sű konk­rét köl­té­szet­nek a meg­je­le­né­se ígér­te, amely­nek leg­kö­vet­ke­ze­te­sebb kép­vi­se­lői a pá­ri­zsi Ma­gyar Mű­hely kö­rül cso­por­to­su­ló al­ko­tók vol­tak. Papp Ti­bor (1936), Buj­do­só Alpár (1935) és Nagy Pál (1934) fonikus, vi­zu­á­lis és a szö­veg­rög­zí­tés ha­gyo­má­nyos tar­to­má­nya­i­ból »kilépő« al­ko­tá­sai a vers­sze­rű­ség min­den ha­gyo­má­nyo­zott is­mér­vét le­rom­bol­va irá­nyí­tot­ták rá a fi­gyel­met a mű­al­ko­tás on­to­ló­gi­ai »elhelyezkedésének« szá­mos olyan rej­té­lyé­re, ame­lyek ugyan az öt­ve­nes évek­ben je­len­tek meg elő­ször a vi­lág­lí­rá­ban, de a mű­vi­leg kés­lel­te­tett re­cep­ció kö­vet­kez­té­ben ná­lunk csak a het­ve­nes évek­ben kezd­tek tu­da­to­sul­ni” – ír­ja Kul­csár Sza­bó Er­nő (i.m. 148.o.) Két év­ti­zed­del a rend­szer­vál­tás után már el­mond­ha­tó, hogy az egy­ko­ri emig­ráns ma­gyar írók mun­kái a mai egész ma­gyar iro­da­lom szer­ves ré­szét al­kot­ják, nem utol­só­sor­ban an­nak kö­szön­he­tő­en, hogy az egész ma­gyar iro­da­lom­ban az­óta vég­be ment be­széd­mód­be­li és po­é­ti­kai át­ala­ku­lá­sok­ra ők is ösz­tön­ző ha­tás­sal vol­tak. Nem lát­vá­nyo­san ha­tot­tak, nem rob­ba­nás­sze­rű­en, de, kü­lö­nö­sen a het­ve­nes évek­től, fo­lya­ma­to­san. És per­sze kö­szön­he­tő mind­ez an­nak a fi­a­tal iro­da­lom­tör­té­nész-nem­ze­dék­nek is, amely­nek a nyolc­va­nas évek­ben volt bá­tor­sá­ga a kor­társ nyu­ga­ti iro­da­lom­tu­do­má­nyi irány­za­tok és is­ko­lák el­mé­le­ti be­lá­tá­sa­it a ma­gyar iro­da­lom­ra vo­nat­ko­zó­an al­kal­maz­ni.
A leg­utób­bi bő ne­gyed­szá­zad iro­dal­munk­nak egy olyan kor­sza­ka, amely­ben te­ó­ria és írói pra­xis eled­dig so­ha nem ta­pasz­talt szim­bi­ó­zis­ban él együtt. Sok­szor ne­héz ki­de­rí­te­ni, mi­kor és mi­lyen arány­ban ösz­tö­nöz­te a te­ó­ria a pra­xist, és meg­for­dít­va. Ezt az ál­la­po­tot igen erős kri­ti­kai hát­szél is erő­sí­tet­te. Író­kol­lé­gá­im kö­zül né­há­nyan úgy gon­dol­ják, hogy eb­ben a ne­gyed­szá­zad­ban kri­ti­ku­sok egy cso­port­ja (klikk­je?) ki­sa­já­tí­tot­ta és ma­ni­pu­lál­ja a ma­gyar iro­dal­mat. Hogy míg egyes al­ko­tói áram­la­to­kat, iro­dal­mi ten­den­ci­á­kat a va­lós ér­té­kén felül be­csül meg, má­sok­ról tu­do­mást sem haj­lan­dó ven­ni. Hogy iro­dal­munk­ban már jó ide­je a te­o­re­ti­ku­sok vi­szik a prí­met, ők dik­tál­ják a tem­pót, s az író vagy alá­ve­ti ma­gát a dik­tá­tu­muk­nak, vagy ha nem, hát ma­gá­ra ves­sen.

Én ezt, úgy is, mint „ak­tív” író, más­kép­pen lá­tom. An­nak el­le­né­re, hogy én sem va­gyok az iro­dal­mi mű nyel­vi meg­elő­zött­sé­ge dog­má­já­nak az el­va­kult hí­ve. Az új iro­da­lom­tu­do­má­nyi és kri­ti­kai is­ko­lák – min­den tü­rel­met­len­sé­gük, hit­vi­tá­zó in­du­la­ta­ik és egy­ol­da­lú­sá­ga­ik el­le­né­re – nye­re­sé­gei iro­dal­mi éle­tünk­nek. Leg­fő­kép­pen azért, mert szem­pont­ja­ik át­lát­ha­tók, ér­ve­lé­sük vi­lá­gos, elem­zé­se­ik szö­veg­köz­pon­tú­ak, s nem metaforikusan ho­má­lyo­sak vagy két­ér­tel­mű­ek. Ér­ve­ik és ter­mi­no­ló­gi­á­juk ke­rü­li a fel­leng­zős frá­zi­so­kat, a pa­te­ti­kus ki­nyi­lat­koz­ta­tá­so­kat és az ide­o­ló­gu­so­kat oly gyak­ran jel­lem­ző ag­res­­szi­ót. Köny­vem nagy­mér­ték­ben tá­masz­ko­dik el­mé­le­ti be­lá­tá­sa­ik­ra, kö­vet­kez­te­té­se­ik­re, ér­ték­íté­le­te­ik­re anél­kül, hogy szent­írás­nak te­kin­te­ném min­den sza­vu­kat. Ak­tív író­ként a mo­dern ma­gyar iro­da­lom egyes je­len­sé­ge­it: mű­ve­it, sze­rep­lő­it el­té­rő­en íté­lem meg, mint a dol­go­za­tom­ban so­kat s több­nyi­re egyet­ér­tés­sel idé­zett Kul­csár Sza­bó Er­nő, Gintli Ti­bor, Schein Gá­bor és má­sok. Amen­­nyi­re mun­kám írá­sa köz­ben le­he­tő­sé­gem nyílt rá, igye­kez­tem ér­vé­nye­sí­te­ni a mű­vek elem­zé­sé­nél a Kibédi Var­ga Áron ál­tal em­lí­tett két­irá­nyú meg­kö­ze­lí­tést. Sőt, ezen túl, fel­hasz­nál­tam olyan nem „tu­do­má­nyos” alapozottságú írá­so­kat is, mint Kosz­to­lá­nyi, Ba­bits, Né­meth Lász­ló és más szép­írók kri­ti­ká­it és es­­szé­it, at­tól a ki­csit fél­ve ki­mon­dott meg­győ­ző­dé­sem­től ve­zérel­ve, hogy ők, mint el­ső­sor­ban ak­tív szép­írók, va­la­mit még­is­csak el­sa­já­tí­tot­tak  az iro­dal­mi mű­vek ana­tó­mi­á­ját il­le­tő­en.

Mint min­den nem­zet iro­dal­má­nak, a ma­gyar­nak is vol­tak nagy és ha­nyat­ló kor­sza­kai. A 16. és 17. szá­za­di ma­gyar re­ne­szánsz és ba­rokk iro­da­lom vi­tat­ha­tat­la­nul nagy kor­sza­ka volt iro­dal­munk­nak, mi­ként a 19. szá­zad kö­ze­pé­nek és a 20. szá­zad bő el­ső har­ma­dá­nak  az iro­dal­ma is. Vél­he­tő­leg ilyen a leg­utób­bi ne­gyed­szá­za­dé is, ám­bár kor­tár­sak mű­ve­i­ről lé­vén szó, nem árt óva­to­sab­ban fo­gal­maz­ni. Két­ség­te­len azon­ban, hogy a kor­társ ma­gyar iro­da­lom nagy meg­be­csü­lés­nek ör­vend kül­föld­ön is, amit az ide­gen nyel­vek­re le­for­dí­tott kor­társ ma­gyar iro­dal­mi mű­vek nagy szá­ma és el­is­me­rő fo­gad­ta­tá­suk is bi­zo­nyít­hat. Bor­bély Szi­lárd­tól Tóth Krisz­ti­nán át Za­lán Ti­bo­rig a lí­rá­ban, Bar­nás Fe­renc­től és Bartis At­ti­lá­tól Vá­mos Mik­ló­sig és Závada Pá­lig a pró­zá­ban, szám­ta­lan ki­vá­ló és kül­föld­ön is is­mert és rész­ben dí­jak­kal is el­is­mert al­ko­tó mun­ká­it ér­de­mes fi­gye­lem­mel kí­sér­ni és ol­vas­ni, akik a je­len kor iro­dal­má­nak a de­rék­ha­dá­hoz tar­toz­nak, de, mint a het­ve­nes-nyolc­va­nas évek pa­ra­dig­ma­vál­tá­sa utá­ni írók és köl­tők, ki­ma­rad­tak át­te­kin­té­sem­ből. Már jó ide­je azon­ban nem mú­lik el esz­ten­dő anél­kül, hogy ne len­ne egy vagy akár több iro­dal­mi szen­zá­ci­ó­ja. És ez a ma­gyar iro­da­lom­nak, leg­alább­is a kö­zel­jö­vő­jét il­le­tő­en, de­rű­lá­tás­sal tölt­het el ben­nün­ket.