Popély Gyu­la – A ko­má­ro­mi tár­gya­lá­sok (1938. ok­tó­ber 9–13.)

Múlt és emlékezet
A mün­che­ni négy­ha­tal­mi ér­te­kez­let 1938. szep­tem­ber 29–30-án ren­dez­te a cseh- és mor­va­or­szá­gi né­me­tek sor­sát. Úgy tűnt, hogy ez­zel az ak­tus­sal a cseh­szlo­vá­ki­ai né­met­ség kér­dé­se ki­elé­gí­tő­en meg­ol­dó­dott. A ma­gyar és a len­gyel kor­mány ab­ban bi­za­ko­dott, hogy Mün­chen­ben a szu­dé­ta­né­met kér­dés meg­ol­dá­sá­val pár­hu­za­mo­san a köz­tár­sa­ság ma­gyar és len­gyel nem­ze­ti ki­sebb­sé­ge­i­nek ügyét is ren­de­zik, még­hoz­zá egy­sé­ges el­vek alap­ján.

Ez azt je­len­tet­te vol­na, hogy Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág is au­to­ma­ti­ku­san meg­kap­ja a cseh­szlo­vák ura­lom alatt ál­ló ma­gyar, il­let­ve len­gyel több­sé­gű te­rü­le­te­ket. Ezek a re­mé­nyek azon­ban alap­ta­la­nok­nak bi­zo­nyul­tak. Az ő igé­nye­ik­ről csak az egyez­mény egyik ki­egé­szí­tő – az ola­szok ál­tal szor­gal­ma­zott – nyi­lat­ko­za­ta em­lé­ke­zett meg. „A négy ha­ta­lom kor­mány­fői ki­je­len­tik – mond­ta ki az em­lí­tett nyi­lat­ko­zat –, hogy a cseh­szlo­vá­ki­ai len­gyel és ma­gyar ki­sebb­sé­gek kér­dé­se, amen­­nyi­ben azt a kö­vet­ke­ző há­rom hó­na­pon be­lül az ér­de­kelt kor­má­nyok kö­zöt­ti meg­egye­zés út­ján nem ren­de­zik, a négy ha­ta­lom itt je­len­le­vő kor­mány­fői újabb ös­­sze­jö­ve­tel­ének tár­gya lesz.”

Ez­zel a ki­egé­szí­tő nyi­lat­ko­zat­tal az an­gol és fran­cia kor­mány is el­is­mer­te, hogy a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar ki­sebb­ség sor­sa meg­ol­dás­ra vár. Egyet­ér­tet­tek az­zal, hogy amen­­nyi­ben a cseh­szlo­vák–ma­gyar két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok nem ve­zet­né­nek ered­mény­re, ak­kor újabb nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ra bíz­zák a dön­tést. Az eu­ró­pai nagy­ha­tal­mak te­hát, ha Mün­chen­ben még nem is ren­dez­ték a fel­vi­dé­ki ma­gyar nem­zet­rész ügyét, meg­tet­ték a nyi­tó lé­pést egy ál­ta­lá­nos, a fenn­ál­ló­nál min­den­kép­pen igaz­sá­go­sabb te­rü­le­ti át­ren­de­ző­dés fe­lé.

A ma­gyar kor­mány ké­se­de­lem nél­kül hoz­zá­lá­tott a két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok dip­lo­má­ci­ai elő­ké­szí­té­sé­hez. Bu­da­pest el­já­rá­sa és ma­ga­tar­tá­sa a köztársasággal szem­ben ezek­ben a na­pok­ban is kor­rekt volt. A ma­gyar jegy­zé­kek és a kor­mány dip­lo­má­ci­ai ak­ti­vi­tá­sa a két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok meg­kez­dé­se ügyé­ben Prá­gá­ban nem is vál­tot­tak ki kü­lö­nö­sebb meg­le­pe­tést. A mün­che­ni egyez­mény ki­egé­szí­tő nyi­lat­ko­za­tá­nak is­me­re­té­ben a ma­gyar kor­mány ilyen jel­le­gű dip­lo­má­ci­ai lé­pé­sei Prá­ga szá­má­ra is ter­mé­sze­te­sek vol­tak. A ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um el­já­rá­sa tökéletesen össz­hang­ban volt a dip­lo­má­cia já­ték­sza­bá­lya­i­val. Utó­la­go­san Edvard Beneš is be­is­mer­te vis­­sza­em­lé­ke­zé­se­i­ben, hogy Ma­gyar­or­szág ma­ga­tar­tá­sa 1938 őszén „il­le­del­me­sebb volt, mint a má­sik két szom­szé­dun­ké”.
                                            * * *
A mün­che­ni négy­ha­tal­mi kon­fe­ren­cia és an­nak ha­tá­ro­za­tai ter­mé­szet­sze­rű­leg nem ma­rad­hat­tak ha­tás nél­kül a ma­gyar nem­ze­ti ér­zü­let­re sem. A han­gu­lat mind a fel­vi­dé­ki ma­gya­rok kö­ré­ben, mind az anya­or­szág­ban op­ti­mis­ta volt, el­vég­re ek­kor már sen­ki nem von­ta két­ség­be, hogy rö­vi­de­sen be­kö­vet­ke­zik a fel­vi­dé­ki  ma­gyar több­sé­gű te­rü­le­tek vis­­sza­csa­to­lá­sa a ma­gyar ha­zá­hoz. A „mün­che­ni el­vek” – te­hát az et­ni­kai elv – al­kal­ma­zá­sa pe­dig egy­ér­tel­mű­en azt fel­té­te­lez­te, hogy az 1910. évi utol­só ma­gyar nép­szám­lá­lás ide­jén rög­zí­tett nép­raj­zi hely­zet vá­lik irány­adó­vá az új or­szág­ha­tár­ok meg­raj­zo­lá­sá­nál. A fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság 1938 ok­tó­be­ré­nek el­ső nap­ja­i­ban már csak idő kér­dé­sé­nek te­kin­tet­te a ha­za­té­rést, egy olyan tör­vény­sze­rű ese­mény­nek, amely leg­fel­jebb né­hány héten be­lül min­den­kép­pen be­kö­vet­ke­zik.  
                                            * * *
A kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ok ál­tal egyez­te­tett cseh­szlo­vák– ma­gyar két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok a fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság sor­sá­nak ren­de­zé­sé­ről 1938. ok­tó­ber 9-én es­te 19.00 óra­kor kez­dőd­tek meg Ko­má­rom­ban a ré­gi vár­me­gye­ház épü­le­té­ben. A „cseh­szlo­vák” – va­ló­já­ban azon­ban csu­pa szlo­vák po­li­ti­ku­sok­ból ál­ló – kül­dött­sé­get Jozef Tiso, a szlo­vák au­to­nóm kor­mány két nap­pal az­előtt ki­ne­ve­zett mi­nisz­ter­el­nö­ke ve­zet­te. A ma­gyar kül­dött­ség élén Ká­nya Kál­mán kül­ügy­mi­nisz­ter állt, to­váb­bi tag­jai pe­dig a kö­vet­ke­zők vol­tak: gróf Te­le­ki Pál val­lás- és köz­ok­ta­tás­ügyi mi­nisz­ter, Péchy Ti­bor és Pataky Ti­bor ál­lam­tit­kár­ok, Wettstein Já­nos rend­kí­vü­li kö­vet és meg­ha­tal­ma­zott mi­nisz­ter, Kuhl La­jos kö­vet­sé­gi ta­ná­csos, Se­bes­tyén Pál mi­nisz­te­ri ta­ná­csos és Andorka Ru­dolf ve­zér­ka­ri ez­re­des.

A tár­gya­lá­sok szín­he­lyé­ül ki­vá­lasz­tott Ko­má­rom a Fel­vi­dék egyik leg­mar­kán­sabb ma­gyar vá­ro­sa volt. A cseh­szlo­vák tár­gya­ló­fél – ek­kor még bir­to­kon be­lül lé­vő „há­zi­gaz­dák” – szá­má­ra ez a hely­szín egy­ál­ta­lán nem volt elő­nyös. A fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság ma­gá­tól ér­te­tő­dő­en óhaj­tot­ta a vis­­sza­té­rést Ma­gyar­or­szág ke­be­lé­be, és így egy­ál­ta­lán nem vé­let­len, hogy Ko­má­rom la­kos­sá­ga is le­ír­ha­tat­lan lel­ke­se­dés­sel fo­gad­ta a vá­ro­suk­ba ér­ke­ző ma­gyar kül­dött­sé­get. A ma­gyar ál­lam­fér­fi­ak gép­ko­csi­ja­i­ra va­ló­sá­gos vi­rág­eső hul­lott. A ka­to­li­kus és a re­for­má­tus temp­lom tor­nya­in már ma­gyar nem­ze­ti szí­nű zász­lók lo­bog­tak. A cseh­szlo­vák de­le­gá­ció egyik tag­ja, Ru­dolf Viest tá­bor­nok né­hány év múl­va – már lon­do­ni emig­rá­ci­ó­ban Beneš ol­da­lán – a kö­vet­ke­ző­kép­pen em­lé­ke­zett vis­­sza a ne­ve­ze­tes ko­má­ro­mi na­pok­ra, va­la­mint a vá­ros­ban ural­ko­dó köz­han­gu­lat­ra. „A tár­gya­lá­sok szín­he­lyé­ül Ko­má­ro­mot vá­lasz­tot­ták” – ír­ta szin­te pa­nasz­kod­va az ek­kor már emig­ráns fő­tiszt. „Már nem em­lék­szem rá, hogy ez ki­nek volt az öt­le­te, de tu­dom, hogy én el­le­ne vol­tam. Nem akar­tam, hogy egy olyan, nem­ze­ti­leg ma­gyar határ menti vá­ros­ban tár­gyal­junk, ahol kel­le­met­len in­ci­den­sek­re és tün­te­té­sek­re is sor ke­rül­het, amint az va­ló­ban be is kö­vet­ke­zett.”

Az idé­zett Viest tá­bor­nok az ese­mé­nyek le­írá­sá­nál azért is fon­tos­nak tar­tot­ta ki­emel­ni a vá­ros­ban és kör­nyé­kén ural­ko­dó lel­kes ma­gyar köz­han­gu­la­tot, mi­vel az – meg­íté­lé­se sze­rint – ki­mon­dot­tan sér­tő, sőt meg­alá­zó volt a cseh­szlo­vák tár­gya­ló­fél szá­má­ra. „So­ha nem fe­lej­tem el azt a meg­aláz­ta­tást – em­lé­ke­zett vis­­sza már négy év táv­la­tá­ból Viest a ko­má­ro­mi  tár­gya­lá­sok­ra –, ame­lyet ak­kor érez­tünk, ami­kor a ma­gya­rok­kal foly­ta­tott tár­gya­lás alatt be­hal­lat­szott hoz­zánk a tün­te­tők ál­tal éne­kelt ma­gyar him­nusz dal­la­ma. Már nem érez­tük ma­gun­kat ott­hon a sa­ját te­rü­le­tün­kön.”

Amint azt rö­vi­de­sen ta­pasz­tal­ni le­he­tett, a Tiso ve­zet­te cseh­szlo­vák de­le­gá­ció ré­szé­ről a tár­gya­lá­sok­ra kez­det­től fog­va a szak­mai hoz­zá nem ér­tés és a fel­ké­szü­let­len­ség nyom­ta rá bé­lye­gét. A tár­gya­ló­cso­port­ból hi­á­nyoz­tak a fel­ké­szült szak­ér­tők. En­nek az lett a kö­vet­kez­mé­nye, hogy ál­lan­dó­an a ma­gyar fél volt kény­te­len kez­de­mé­nye­ző­en fel­lép­ni. Tisoék va­ló­já­ban nem is tet­tek egye­bet, mint­hogy kö­vet­ke­ze­te­sen vis­­sza­uta­sít­gat­ták a ma­gyar de­le­gá­ció ja­vas­la­ta­it.

Ká­nya Kál­mán ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter mind­járt ok­tó­ber 9- én es­te is­mer­tet­te a ma­gyar kül­dött­ség ál­lás­pont­ját, ame­lyet me­mo­ran­dum for­má­já­ban írás­ban is át­nyúj­tott a cseh­szlo­vák fél­nek. A ma­gyar ál­lás­pont nyil­vá­nos­ság­ra ho­zá­sa után Tiso hi­vat­koz­va ar­ra, hogy azt ta­nul­má­nyoz­ni­uk kell, kér­te a tár­gya­lá­sok el­na­po­lá­sát. A tár­gya­ló­fe­lek vé­gül ab­ban ál­la­pod­tak meg, hogy az ülést más­nap, ok­tó­ber 10-én dél­után foly­tat­ják.

A ma­gyar de­le­gá­ció az 1910. évi nép­szám­lá­lá­si sta­tisz­ti­ka nem­ze­ti­sé­gi ada­ta­it tar­tot­ta irány­adó­nak, és er­re va­ló hi­vat­ko­zás­sal kö­ve­tel­te az 1910-ben ma­gyar többségű te­rü­le­tek visszacsatolását az anya­or­szág­hoz. A ma­gyar te­rü­le­ti kö­ve­te­lé­sek – az 1910. évi nép­szám­lá­lás ada­tai sze­rint – 12 940 négy­zet­ki­lo­mé­ter­nyi te­rü­let­re vo­nat­koz­tak 1 030 794 la­kos­sal. A Fel­vi­dék to­váb­bi te­rü­le­te­i­nek la­kos­sá­ga – a ma­gyar tár­gya­ló­fél ja­vas­la­tai sze­rint – nép­sza­va­zás út­ján nyil­vá­nít­hat­ná ki: óhajt­ja-e a vis­­sza­té­rést Ma­gya­ror­szág­hoz, vagy to­vább­ra is Prá­ga fenn­ha­tó­sá­ga alatt kí­ván-e ma­rad­ni?

A ko­má­ro­mi cseh­szlo­vák–ma­gyar két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok le­bo­nyo­lí­tá­sá­val meg­bí­zott szlo­vák ve­ze­tők azon­ban kez­det­ben ab­ban re­mény­ked­tek, hogy a ma­gyar kül­dött­ség­gel területvisszaadás nél­kül is si­ke­rül ér­dem­le­ges meg­ál­la­po­dást köt­ni­ük. Szá­mí­tot­tak Né­met­or­szág és Hit­ler párt­fo­gó jó­in­du­lat­ára. Ilyen el­vá­rá­sok bir­to­ká­ban a ma­gyar de­le­gá­ció te­rü­le­ti igé­nyei kel­le­met­le­nül érin­tet­ték a szlo­vák ve­ze­tő­ket.

A két kül­dött­ség más­nap, ok­tó­ber 10-én dél­után 14.00 óra­kor foly­tat­ta az elő­ző nap es­té­jén fel­füg­gesz­tett tár­gya­lá­so­kat. Itt Ivan Krno elő­ad­ta a cseh­szlo­vák fél vá­la­szát a ma­gyar de­le­gá­ció elő­ző na­pi ja­vas­la­tá­ra. Amint az­zal szá­mol­ni le­he­tett, a csehszlo­vák vá­lasz min­den te­kin­tet­ben el­uta­sí­tó volt. Jel­lem­ző­nek te­kint­he­tő, hogy az fő­leg a nép­sza­va­zás el­vé­nek és gya­kor­la­tá­nak al­kal­ma­zá­sát tar­tot­ta el­fo­gad­ha­tat­lan­nak. Ar­ról is vi­ta ala­kult ki a két de­le­gá­ció kö­zött, hogy va­jon hi­te­le­sek­nek te­kint­he­tők-e az 1910. évi nép­szám­lá­lás nem­ze­ti­sé­gi ada­tai. E vi­ta fo­lya­mán Tiso is­mé­tel­ten ja­va­sol­ta a tár­gya­lá­sok hos­­szabb idő­re va­ló el­na­po­lá­sát, ez­zel azon­ban a ma­gyar fél nem ér­tett egyet. Mind­ös­­sze ab­ban si­ke­rült meg­egyez­ni­ük, hogy más­nap – ok­tó­ber 11-én – foly­tat­ják az el­kez­dett tár­gya­lá­so­kat.

Ok­tó­ber 11-én dél­előtt 9.00 óra­kor elő­ször a szak­ér­tők ta­nács­koz­tak. Ezen a meg­be­szé­lé­sen is csak ar­ról folyt a med­dő vi­ta, hogy men­­nyi­re tük­röz­tek va­lós ál­la­po­to­kat az 1910. évi nép­szám­lá­lás nem­ze­ti­sé­gi, il­let­ve anya­nyel­vi ada­tai. A ma­gyar szak­ér­tők ra­gasz­kod­tak a nép­szám­lá­lá­si sta­tisz­ti­ka hi­te­les­sé­gé­hez, el­len­ben a szlo­vá­kok azo­kat el­fo­gad­ha­tat­la­nok­nak tar­tot­ták. Sze­rin­tük re­á­li­sabb et­ni­kai vi­szo­nyo­kat tük­röz­nek az 1850. évi nép­ös­­sze­írás, va­la­mint az 1880. évi nép­szám­lá­lás ada­tai. Vé­gül is a szak­ér­tők meg­be­szé­lé­se ered­mény­te­le­nül zá­rult. A két fél el­té­rő ál­lás­pont­jai még csak nem is kö­ze­led­tek egy­más­hoz.

Ezen a na­pon a dél­utá­ni órák­ban a de­le­gá­ci­ók is foly­tat­ták a tár­gya­lást. Ezen Tiso mind­járt ar­ra tett ja­vas­la­tot, hogy na­pol­ják el a tár­gya­lá­so­kat, mi­vel a cseh­szlo­vák kül­dött­ség­nek idő­re van szük­sé­ge, hogy sa­ját szak­ér­tői be­vo­ná­sá­val el­len­ja­vas­la­tot dol­goz­zon ki a ma­gya­rok ok­tó­ber 9-ei ja­vas­la­tá­ra.
Ká­nya Kál­mán ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter eré­lye­sen vis­­sza­uta­sí­tot­ta ezt a ha­lo­ga­tó és idő­hú­zó tak­ti­kát. Ar­ra is rá­mu­ta­tott, hogy a ma­gyar fél egy fel­ké­szü­let­len, ha­tá­ro­zat­lan és kon­cep­ció nél­kü­li cseh­szlo­vák kül­dött­ség­gel áll szem­ben. Ki­fo­gá­sol­ta, hogy a cseh­szlo­vák de­le­gá­ci­ó­nak nin­cse­nek sem föld­raj­zi, sem nép­raj­zi szak­ér­tői, pe­dig kez­det­től fog­va nyil­ván­va­ló volt, hogy a tár­gya­lá­sok fő cél­ja a te­rü­le­ti kér­dé­sek ren­de­zé­se. Tiso azon­ban nem is re­a­gált ér­dem­ben Ká­nya ki­fo­gá­sa­i­ra, és ma­ka­csul csak azt han­goz­tat­ta, hogy a tár­gya­lá­so­kat új­ból ha­las­­szák el más­nap dé­li 12 órá­ra. A nyo­ma­ték ked­vé­ért azt is be­je­len­tet­te, hogy az ere­de­ti ma­gyar ja­vas­la­tok­kal az az­nap es­te 18.00 órá­ra ös­­sze­hí­vott prá­gai mi­nisz­ter­ta­nács fog fog­lal­koz­ni. A ma­gyar tár­gya­ló­fél nem tehetett mást, mint­hogy be­le­egye­zett a tár­gya­lá­sok el­na­po­lá­sá­ba.

Más­nap, ok­tó­ber 12- én kez­de­tét vet­te a tár­gya­lá­sok ne­gye­dik fordulója. Nem vi­tás, hogy az elő­ző há­rom nap cseh­szlo­vák rész­ről ki­mon­dot­tan idő­hú­zás­sal telt el. Csak re­mél­ni le­he­tett, hogy az ok­tó­ber 12-én dé­li 12.00 óra­kor el­kez­dő­dő ne­gye­dik for­du­ló­ban ta­lán fel­gyor­sul a tár­gya­lás me­ne­te. Nos, va­ló­ban Tiso elő­ter­jesz­tet­te a cseh­szlo­vák de­le­gá­ció hi­va­ta­los ja­vas­la­tát. Nagy a va­ló­szí­nű­sé­ge, hogy azt ő ma­ga sem vet­te ko­mo­lyan, ugyan­is ez a ja­vas­lat mégcsak nem is érin­tet­te a te­rü­let­át­adás kér­dé­sét. A fel­vi­dé­ki ma­gyar­ság prob­lé­má­ját te­rü­le­ti au­to­nó­mia ki­lá­tás­ba he­lye­zé­sé­vel kí­ván­ták ren­dez­ni a to­vább­ra is Cseh­szlo­vá­kia ré­szét ké­pe­ző au­to­nóm Szlo­vá­kia, va­la­mint az ugyan­csak au­to­nóm Kár­pát­al­ja tar­to­má­nyok ke­re­te­in be­lül.
Egy­ál­ta­lán nem volt meg­le­pő, hogy ezt az el­vet a ma­gyar kül­dött­ség nem fo­gad­hat­ta el tár­gya­lá­si alap­nak. Ká­nya kül­ügy­mi­nisz­ter Tiso ja­vas­la­tát egy­sze­rű­en rossz vicc­nek ne­vez­te. A ma­gyar fél mind­járt ar­ra is em­lé­kez­tet­te a szlo­vák po­li­ti­ku­so­kat, hogy a ma­gyar kor­mány a tár­gya­lá­sok meg­kez­dé­se előtt fél­re­ért­he­tet­le­nül Prá­ga tu­do­má­sá­ra hoz­ta, hogy te­rü­le­ti kon­ces­­szi­ók­ról óhajt tár­gyal­ni, ami­hez a cseh­szlo­vák kor­mány hoz­zá­já­ru­lá­sát ad­ta. Tisoék ja­vas­la­ta te­hát nincs is össz­hang­ban a köl­csö­nö­sen meg­ál­la­pí­tott tár­gya­lá­si alap­pal.
A cseh­szlo­vák de­le­gá­ció – lát­va azt, hogy a ma­gyar fél kö­vet­ke­ze­te­sen ra­gasz­ko­dik a te­rü­le­ti ren­de­zés el­vé­hez – mind­járt egy újabb ja­vas­lat­tal is elő­állt, amely­nek ér­te­mé­ben már bi­zo­nyos ma­gyar­lak­ta te­rü­le­tek vis­­sza­adá­sá­ra is haj­lan­dó­sá­got mu­ta­tott. Esze­rint Cseh­szlo­vá­kia át­en­ged­né Ma­gya­ror­szág­nak a Csal­ló­közt – négy Po­zsony kör­nyé­ki köz­ség ki­vé­te­lé­vel –, de ezt is csak az­zal a ki­kö­tés­sel, hogy a Ma­gya­ror­szág­hoz vis­­sza­ke­rü­lő Ko­má­ro­mot sza­bad ki­kö­tő­vé nyil­vá­nít­ják. A Ma­gya­ror­szág­nak fel­aján­lott csal­ló­kö­zi te­rü­let mind­ös­­sze 1838 négy­zet­ki­lo­mé­ter ki­ter­je­dé­sű volt 105 418 la­kos­sal.

A ma­gyar tár­gya­ló­fél Tisoék má­so­dik ja­vas­la­tát sem fo­gad­ta el tár­gya­lá­si alap­nak. Gróf Te­le­ki Pál pél­dá­ul mind­járt rá­mu­ta­tott, hogy ez a ja­vas­lat még az 1930. évi cseh­szlo­vák nép­szám­lá­lá­si ada­tok alap­ján egy­ér­tel­mű­en ma­gyar több­sé­gű te­rü­le­tek­nek is csak a tö­re­dé­ké­re vo­nat­ko­zik. E ja­vas­lat el­fo­ga­dá­sa te­hát nem ol­da­na meg sem­mit, mi­vel to­vább­ra is nagy ös­­sze­füg­gő ma­gyar te­rü­le­tek ma­rad­ná­nak cseh­szlo­vák ura­lom alatt.

Tiso igen­csak meg­le­pő mó­don re­a­gált Te­le­ki ész­re­vé­te­le­i­re. Fel­ve­tet­te: va­jon a Csal­ló­köz Ma­gya­ror­szág­hoz va­ló vis­­sza­csa­to­lá­sa után nem vol­na-e le­het­sé­ges va­la­mi­lyen la­kos­ság­cse­re Cseh­szlo­vá­kia és Ma­gyar­or­szág kö­zött? Tiso ezt úgy ér­tel­mez­te, hogy a még min­dig Cseh­szlo­vá­ki­á­ban ma­ra­dó ma­gya­ro­kat egy­sze­rű­en át­te­le­pí­te­nék Ma­gya­ror­szág­ra cse­ré­be a ma­gyar­or­szá­gi szlo­vá­ko­kért. Ez a ja­vas­lat azon­ban an­­nyi­ra bi­zarr­nak tűnt, hogy az­zal a tár­gya­lá­sok fo­lya­mán nem is fog­lal­koz­tak. El­len­ben Ká­nya Kál­mán fel­ve­tet­te, hogy eset­leg a he­lyi la­kos­ság nép­sza­va­zás út­ján is dönt­het­ne az ál­ta­la la­kott te­rü­le­tek ho­va­tar­to­zá­sá­ról. A cseh­szlo­vák de­le­gá­ció azon­ban a nép­sza­va­zás el­vé­nek al­kal­ma­zá­sá­ról hal­la­ni sem akart.
A fo­ko­za­to­san tü­rel­mét vesz­tő Ká­nya Kál­mán azu­tán fel­szó­lí­tot­ta a cseh­szlo­vák kül­dött­sé­get, hogy ter­jes­­szen elő újabb konk­rét ja­vas­la­tot, de az már ne csak a Csal­ló­köz­re, ha­nem a cseh­szlo­vák– ma­gyar ha­tár­vo­nal töb­bi ré­szé­re is vo­nat­koz­zék. Tiso haj­lan­dó­nak mu­tat­ko­zott újabb, har­ma­dik cseh­szlo­vák ja­vas­lat ki­dol­go­zá­sá­ra és elő­ter­jesz­té­sé­re, de azt is mind­járt ki­je­len­tet­te, hogy ő csak­is az 1930. évi cseh­szlo­vák nép­szám­lá­lás nem­ze­ti­sé­gi ada­ta­it te­kin­ti irány­adó­nak. A tár­gya­ló fe­lek vé­gül az­zal re­kesz­tet­ték be az az­na­pi for­du­lót, hogy más­nap, ok­tó­ber 13-án dél­előtt 9.00 óra­kor foly­tat­ják a tár­gya­lást, ame­lyen a cseh­szlo­vák de­le­gá­ció be­ter­jesz­ti har­ma­dik el­len­ja­vas­la­tát.

Ok­tó­ber 13-án az elő­ző na­pon meg­ál­la­pí­tott idő­pont­ban a tár­gya­lá­sok an­nak rend­je és módja szerint el­kez­dőd­tek, a cseh­szlo­vák tár­gya­ló­fél hajt­ha­tat­lan­sá­ga azon­ban rö­vi­de­sen új­ból nyil­ván­va­ló­vá vált. Ivan Krno is­mer­tet­te az újabb, im­már har­ma­dik ja­vas­la­tot. En­nek ér­tel­mé­ben Cseh­szlo­vá­kia a már be­ígért Csal­ló­kö­zön kí­vül né­hány to­váb­bi ki­sebb-na­gyobb határ menti ma­gyar­lak­ta te­rü­le­tet is haj­lan­dó lett vol­na vis­­sza­ad­ni Ma­gya­ror­szág­nak. E ja­vas­lat ér­tel­mé­ben Ma­gyar­or­szág vis­z­sza­ka­pott vol­na 5200 négy­zet­ki­lo­mé­ter­nyi te­rü­le­tet 345 000 la­kos­sal. A ma­gyar fél ál­tal igé­nyelt vá­ro­sok kö­zül azon­ban Po­zsony, Ér­sek­új­vár, Lé­va, Lo­sonc, Kas­sa, Ung­vár és Mun­kács to­vább­ra is cseh­szlo­vák fenn­ha­tó­ság alatt ma­rad­tak vol­na.
A ma­gyar de­le­gá­ció a har­ma­dik cseh­szlo­vák ja­vas­la­tot sem fo­gad­ta el ko­moly tár­gya­lá­si alap­nak. Te­le­ki Pál pél­dá­ul ta­lá­ló­an je­gyez­te meg: bár igaz, hogy a tö­ké­le­te­sen igaz­sá­gos nép­raj­zi ha­tár meg­vo­ná­sa szin­te le­he­tet­len, de en­nek el­le­né­re ha­tá­ro­zott rossz­in­du­la­tot lát ab­ban, hogy e ja­vas­lat ér­tel­mé­ben Cseh­szlo­vá­kia to­vább­ra is sze­ret­né meg­tar­ta­ni még azon te­rü­le­tek nagy ré­szét is, ame­lye­ken a ma­gyar­ság mind az 1880., mind az 1910., mindpedig az 1930. évi nép­szám­lá­lás­ok ada­tai sze­rint több­sé­get al­ko­tott. Ká­nya Kál­mán kül­ügy­mi­nisz­ter vé­gül le­szö­gez­te, hogy a két tár­gya­ló fél ál­lás­pont­ja eb­ben a kér­dés­ben an­­nyi­ra el­tér egy­más­tól, hogy a vi­ta foly­ta­tá­sa ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött ér­tel­met­len, és ezért ké­ri a tár­gya­lá­sok fel­füg­gesz­té­sét dél­után 6.00 órá­ig.

A 6.00 óra he­lyett 7.00 óra­kor el­kez­dő­dött ülés mind­ös­­sze tíz per­cig tar­tott. Ezen Ká­nya fel­ol­va­sott egy nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben rá­mu­ta­tott a cseh­szlo­vák tár­gya­ló fél hajt­ha­tat­lan­sá­gá­ra. A tár­gya­lá­sok to­váb­bi foly­ta­tá­sát ér­tel­met­len­nek és a ma­gyar fél ré­szé­ről be­fe­je­zet­tek­nek nyil­vá­ní­tot­ta. A ma­gyar nyi­lat­ko­zat tel­jes szö­ve­ge a kö­vet­ke­ző:
„Amint már is­mé­tel­ten ki­je­len­tet­tük, mi a leg­jobb, leg­őszin­tébb szán­dé­kok­kal és ab­ban a biz­tos re­mény­ben jöt­tünk ide tár­gyal­ni, hogy rö­vid időn be­lül si­ke­rül­ni fog olyan meg­egye­zés­re jut­ni, amely biz­tos alap­ra he­lye­zi az ál­la­ma­ink kö­zött fenn­ál­ló vi­szonyt. Saj­nos ez a re­mé­nyünk nem ment tel­je­se­dés­be.
Nem akar­nék itt új­ból bi­zo­nyos ked­ve­zőt­len je­len­sé­gek­re hi­vat­koz­ni, mert ez ré­szünk­ről a tár­gya­lá­sok so­rán több­ször meg­tör­tént.
Hang­sú­lyo­zot­tan ki kell azon­ban emel­nem, hogy az új ha­tá­rok­ra ne­künk ma reg­gel át­nyúj­tott el­len­ja­vas­lat an­­nyi­ra el­tér a mi fel­fo­gá­sunk­tól, hogy az új­já­ren­de­zés alap­el­ve­it il­le­tő­leg oly űr tá­tong a két de­le­gá­ció ál­tal kép­vi­selt ál­lás­pont kö­zött, hogy an­nak át­hi­da­lá­sát meg­győ­ző­dé­sünk sze­rint ezek­től a tár­gya­lá­sok­tól nem re­mél­het­jük.
Ezért a m. kir. kor­mány el­ha­tá­roz­ta, hogy e tár­gya­lá­so­kat a ma­ga ré­szé­ről be­fe­je­zett­nek te­kin­ti, és hogy Cseh­szlo­vá­ki­á­val szem­ben fenn­ál­ló te­rü­le­ti kö­ve­te­lé­se­i­nek mi­előb­bi ren­de­zé­sét a mün­che­ni jegy­ző­köny­vet alá­író négy nagy­ha­ta­lom­tól ké­ri.”

Tiso a cseh­szlo­vák kül­dött­ség ne­vé­ben tu­do­má­sul vet­te a Ká­nya ál­tal felovasott nyi­lat­ko­za­tot. A ko­má­ro­mi két­ol­da­lú cseh­szlo­vák–ma­gyar tár­gya­lá­sok 1938. ok­tó­ber 13-án es­te 19.10 óra­kor ered­mény­te­le­nül be­fe­je­ződ­tek.

El­mond­ha­tó még ez­zel kap­cso­lat­ban, hogy szlo­vák rész­ről egy­ál­ta­lán nem tar­tot­ták sze­ren­csét­len fej­le­mény­nek a ko­má­ro­mi tár­gya­lá­sok meg­sza­ka­dá­sát. A szlo­vák saj­tó és a köz­vé­le­mény han­gu­la­ta ki­mon­dot­tan bi­za­ko­dó volt. A ve­ze­tő szlo­vák po­li­ti­kai na­pi­lap, a Slovák ok­tó­ber 13-án tö­ret­len ön­bi­za­lom­mal ar­ról ve­zér­cik­ke­zett, hogy Ko­má­rom­ban sem­mi­kép­pen sem is­mét­lőd­het meg az, ami cseh– né­met vi­szony­lat­ban Mün­chen­ben meg­tör­tént. A Szlo­vák Nép­párt idé­zett saj­tó­or­gá­nu­ma sze­rint ugyan­is „a cseh nem­zet magára maradt a né­met túl­erő­vel szem­ben, ellenben mi, szlo­vá­kok, a vi­lág­ban leg­alább an­­nyi­ra köz­ked­vel­tek va­gyunk, mint a ma­gya­rok, sőt most már erős ba­rá­tok­kal is büsz­kél­ked­he­tünk”. Nem vi­tás, a szlo­vá­kok nagy ba­rát­ját és erős párt­fo­gó­ját az idé­zett lap egy­ér­tel­mű­en Né­me­tor­szág­ban és Hit­ler­ben lát­ta. Te­gyük hoz­zá, nem is tel­je­sen alap­ta­la­nul.
Szlo­vák po­li­ti­kai kö­rök­ben szin­te meg­kön­­nyeb­bü­lés­sel vet­ték tu­do­má­sul a ko­má­ro­mi tár­gya­lá­sok meg­sza­ka­dá­sát. Mind a ve­ze­tők, mind a szé­le­sebb köz­vé­le­mény bi­za­ko­dó­an vár­ták egy eset­le­ges nem­zet­kö­zi dön­tő­bí­rói ha­tá­ro­zat ki­mon­dá­sát, mi­vel sze­rin­tük a né­me­tek meg­bíz­ha­tó vé­del­me­zői lesz­nek a szlo­vák ér­de­kek­nek. „A szlo­vá­kok han­gu­la­ta bi­za­ko­dó” – je­len­tet­te Petravich po­zso­nyi ma­gyar kon­zul Bu­da­pest­re 1938. ok­tó­ber 14-én. Dip­lo­má­ci­ai kö­rök­ben ek­kor már azt is tud­ni vél­ték, hogy Ber­lin­ben Ïurèanský, a szlo­vák au­to­nóm kor­mány mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­te­se ál­lí­tó­lag meg­ál­la­po­dott a né­me­tek­kel egy önál­ló, Prá­gá­tól füg­get­len szlo­vák ál­lam ki­ki­ál­tá­sá­ban, amely né­met min­tá­ra ren­dez­ked­nék be, mi­köz­ben Né­met­or­szág véd­nök­sé­ge alatt áll­na.
A Ko­má­rom­ban tár­gya­ló Tiso ve­zet­te „cseh­szlo­vák” kül­dött­ség te­hát va­ló­já­ban már nem is a cseh­szlo­vák ál­la­mi­ság ér­de­ke­it kép­vi­sel­te, ha­nem az önál­ló, füg­get­len Szlo­vá­kia for­má­lá­sán fá­ra­do­zott. En­nek a ki­ala­ku­ló­ban lé­vő ál­lam­nak igye­ke­zett né­met se­géd­let­tel biz­to­sí­ta­ni a dé­li ha­tá­ra­it, akár az et­ni­kai te­rü­let­ren­de­zé­si el­vek­kel is szem­be­he­lyez­ked­ve.