Száz Pál: Irodalom és gyógynövények II. / Rozmaring

Száz Pál: Irodalom és gyógynövények II. / Rozmaring

 

 

A rozmaringág

phytoenigma

 

Amikor ēkeztík telepíttenyi a nípet, szokás lëtt kitűznyi ëgy rozmaringágot. Mer a rozmaring örökződ, ezér jelënti, hogy örökkí emlíkëznyi fognak. Kirakták a kapufélfáro, vagy a ablakba, így lëhetëtt tunnyi, ki a soros, ki van a listán, kik kaptak fehírlevelet. Gyütt a parancs a Szómafërijékhë is, ē köllött mënnyiük. De nem át sokáig üressen a ház, ippen csak míg ēszárott a rozmaringág. Addigra kiutāták a házot a Komlósibapkájéknak. No persze akkor ammég csak olyan sedre lánko vót. Vót nëki ëgy kërësztye, amit még a apjátú kapott. Akkor árvút ē, annya meghāt, mikor születëtt, apja mëg mikor kislánko vót. Öregannyávó gyütt, lëhetëtt mënnyi, hát gyüttek, monták nëkik, hogy itt még a keríttís is kóbászbú van, kútbú is bor folyik. Mit vót mit tënnyi. No ēre főfüggesztëtte a kërësztre, főtëtte a kredenc tetejire, a háziáldás mellé. Tak bugyëm pamëtaty na tích, ktorí odisli. Monta a Komlósibapka a rozmaringágnok.

 

 

Rozmaringág

phytoenigma

 

Mikor Öregapád meghāt, Öreganyád betëtte a imáccságos könyvibe a szároz rozmaringágot. Osztán visszatëtte a imáccságos könyvet Öregapád keze alá a koporsóba. Örök igék sarjannak abbú! Ugyan az a rozmaringág vót, amit esküvísük napján visēt. Azóta megőrízte. Aztán amikor Öreganyád hazamënt Öregapád temetísirű, a ő rozmaringágát mëg, mer ais megőrízte, betëtte a saját imáccságos könyvibe. Biztos helye lëgyën, mer ha ēközelëg a idő, akkor úgy is vele temetik a könyvecskét. Rozmaringág vót a ravatalon is, azt szokják a szentőttvízbe tënnyi, azzā szöktēllik meg a halottat a búcsúzó íllők. De az a rozmaringág még friss vót. A lakodalmi szároz. Megőríztík mind a ketten, meg a örökkí valóságnok. Mer a rozmaringág jelënti a örök szerelmet, hisz āra esküsznek.

 

 

 

szaz-pal

Száz Pál (1987, Pered)

2013-ban diplomázott a pozsonyi Színmüvészeti Egyetem színházi rendezö és dramaturg szakán. Jelenleg a Comenius Egyetem magyar tanszékének végzős doktorandusz-hallgatója. Tanulmányok mellett prózát ír, két kötete jelent meg. Phytolegendárium munkacímmel előkészületben van harmadik kötete, amelynek a fenti szöveg is részét képezi.