Eseménytár – 2008 jú­li­us

1918. VII. 1-jén szü­le­tett Sem­mel­we­is Ig­nác, a ma­gyar or­vos­tu­do­mány nagy
    alak­ja
1778. VII. 2-án halt meg Jean-Jaques Rous­seau fran­cia fi­lo­zó­fus
1938. VII. 2-án szü­le­tett Szil­ágyi Do­mon­kos ro­má­ni­ai ma­gyar köl­tő
1938. VII. 2-án szü­le­tett Miskolczi Mik­lós író
1883. VII. 3-én szü­le­tett Franz Kaf­ka író
1923. VII. 3-án szü­le­tett Janda Iván kar­mes­ter
1848. VII. 4-én halt meg Francois-René de Chateaubriand fran­cia író
1853. VII. 5-én szü­le­tett Csontváry Kosztka Ti­va­dar fes­tõ
1878. VII. 6-án szü­le­tett Eino Leino finn köl­tõ, drá­ma­író
1893. VII. 6-án halt meg Guy de Maupassant fran­cia író
1893. VII. 7-én szü­le­tett Vla­gyi­mir Ma­ja­kovsz­kij orosz köl­tõ, drá­ma­író
1838. VII. 8-án szü­le­tett Ferdinand Zep­pe­lin né­met konstruktõr
1913. VII. 10-én halt meg Mikuláš Aleš cseh fes­tõ­mű­vész
1868. VII. 12-én  Stefan Ge­or­ge né­met köl­tõ
1918. VII. 14-én szü­le­tett Ing­mar Bergman svéd film­ren­de­zõ
1923. VII. 14.-én szü­le­tett Mayer Ju­dit szlo­vá­ki­ai ma­gyar mű­for­dí­tó,
    nyel­vész
1888. VII. 17-én szü­le­tett Füst Mi­lán író, köl­tő
1943. VII. 17-én szü­le­tett Peter Andruška szlo­vák író
1933. VII. 18-án szü­le­tett Jevgenyij Alekszandrovics Jev­tu­sen­ko orosz köl­tő
1988. VII. 18-án halt meg Szentkuthy Mik­lós író
1863. VII. 23-án szü­le­tett Bródy Sán­dor író
1783. VII. 24-én szü­le­tett Si­mon Bolivar, a Dél-Ame­ri­kát a spa­nyol ura­lom
    alól fel­sza­ba­dí­tó sza­bad­ság­hős
1803. VII. 24-én szü­le­tett Adolphe Charles Adam fran­cia ze­ne­szer­ző
1818. VII. 25-én halt meg Du­go­nics And­rás re­gény- és drá­ma­író
1848. VII. 27-én szü­le­tett Eöt­vös Ló­ránd fi­zi­kus
1868. VII. 30-án halt meg Tom­pa Mi­hály köl­tő
1898. VII. 30-án szü­le­tett Hen­ry Moore an­gol szob­rász