Pomogáts Béla – Ha­za­té­rő iro­da­lom

(El­hang­zott a Tu­do­mány­kö­zi pár­be­széd az ame­ri­kai ma­gya­rok­ról cí­mű  bu­da­pes­ti kon­fe­ren­ci­án, 2008. jú­ni­us 26-án)
Má­ra: kö­zel két év­ti­zed­del azu­tán, hogy a párt­ál­la­mi rend­szer meg­bu­kott, nincs ér­tel­me „emig­ráns iro­da­lom­ról” be­szél­ni, leg­fel­jebb múlt időben. Má­ra nem lé­te­zik nyu­ga­ti ma­gyar emig­rá­ció, leg­fel­jebb (tar­tó­san vagy át­me­ne­ti­leg) a nyu­ga­ti vi­lág­ban élő és te­vé­keny­ke­dő ma­gya­rok van­nak.

Ezek előtt a ma­gya­rok előtt (mi­ként a Ma­gya­r-or­szág­gal szom­szé­dos or­szá­gok­ban élő ma­gya­rok előtt is) nyit­va áll­nak a ma­gyar­or­szá­gi nyil­vá­nos­ság fó­ru­mai. Szá­mos nyu­ga­ti ma­gyar író idő­köz­ben ha­za­te­le­pe­dett, mi­ként ezt Faludy György is tet­te, má­sok rend­sze­re­sen ha­za­lá­to­gat­tak, ahogy ezt Ha­tár Győ­ző tet­te, és per­sze a leg­töb­ben még a rend­szer­vál­to­zás előtt el­tá­voz­tak az iro­dal­mi hal­ha­tat­lan­ság­ba, aho­gyan ez Márai Sán­dor ese­té­ben tör­tént, ho­lott ta­lán ne­ki lett vol­na a leg­na­gyobb er­köl­csi-em­be­ri jo­ga ah­hoz, hogy meg­ér­je a tel­jes és vis­­sza­von­ha­tat­lan fel­sza­ba­du­lást. (Ami­dőn ő el­tá­vo­zott, ak­kor ez még nem volt sem tel­jes, sem vis­­sza­von­ha­tat­lan, leg­fel­jebb szán­dé­ka­ink­ban és reményeinkben élt, Márainak azon­ban ak­kor: öre­gen és be­te­gen nem vol­tak már re­mé­nyei.)

A nyu­ga­ti ma­gyar iro­da­lom az­óta, mint iro­da­lom­szo­ci­o­ló­gi­ai vagy irodalomföldrajzi kor­pusz, meg­szűnt, a mö­göt­tünk lé­vő más­fél évtizedből, leg­alább­is én nem is­me­rek olyan je­len­té­keny szép­iro­dal­mi mű­vet, amely ma­gyar nyel­ven a nyu­ga­ti vi­lág­ban szü­le­tett vol­na és nem Ma­gya­ror­szá­gon, ha­nem ott ke­rült vol­na az ol­va­sók elé. Ugyan­ak­kor lé­te­zik a nyu­ga­ti (az emig­ráns) ma­gyar iro­da­lom­nak egy ha­tal­mas kor­pu­sza, eh­hez tar­toz­nak a nyu­ga­ti ma­gyar iro­dal­mi (és nem csak iro­dal­mi) fo­lyó­irat­ok, az ott lét­re­jött szép­iro­da­lom, emel­lett (ha az iro­da­lom fo­gal­mát kis­sé tá­ga­sab­ban ér­tel­mez­zük, és mi­ért ne te­gyük?) a nyu­ga­ti vi­lág­ban szü­le­tett tár­sa­da­lom (vagy „szel­lem”) tu­do­má­nyos, pub­li­cisz­ti­kai iro­da­lom. Ez így több mint száz írót és több ezer köny­vet je­lent. Ez a ha­tal­mas szel­le­mi ér­ték két­ség­te­le­nül a ma­gyar iro­dal­mi kul­tú­ra ré­sze, ak­kor is, ha bő­ven akad­nak ben­ne olyan mű­vek, ame­lyek­ről alig vagy egy­ál­ta­lán nem vett tu­do­mást a ha­zai iro­dal­mi élet, ame­lyek kí­vül ma­rad­tak a ké­sei be­fo­ga­dás kö­rén. Bi­zo­nyá­ra akad­nak olyan mű­vek, ta­lán nem an­­nyi­ra a szép­iro­da­lom, in­kább a tu­do­má­nyos és a po­li­ti­kai iro­da­lom kö­ré­ből (pél­dá­ul az öt­ve­nes és hat­va­nas évek­ből), ame­lyek meg is meg­ér­de­mel­nék a fel­fe­dez­te­tést.

Egy nem­ze­ti kul­tú­ra – egy nem­zet szel­le­mi éle­te – min­dig a mun­ka­meg­osz­tás­ra épül, és egy olyan nem­zet ese­té­ben, amely nem kö­vet­he­ti min­dig sa­ját cél­ja­it és ösz­tö­ne­it, nem ér­vé­nye­sít­he­ti kö­tet­le­nül a ma­ga tör­té­nel­mi egyé­ni­sé­gét, a min­den­ko­ri emig­rá­ci­ó­nak ép­pen eb­ben a nem­ze­ti mun­ka­meg­osz­tás­ban van­nak nél­kü­löz­he­tet­len fel­ada­tai. Ezek a fel­ada­tok je­löl­ték meg a nyu­ga­ti ma­gyar szel­le­mi élet hi­va­tá­sát és fe­le­lős­sé­gét is, mint­hogy olyan igaz­sá­go­kat, esz­mé­nye­ket és tör­té­nel­mi ér­de­ke­ket kel­lett kép­vi­sel­nie és szol­gál­nia, ami­lye­ne­ket az anya­or­szág­ban nem le­he­tett vagy csak tö­re­dé­ke­sen le­he­tett. A sze­ren­csé­sebb tör­té­nel­mi sor­sot ért nyu­ga­ti or­szá­gok ér­tel­mi­sé­ge azért le­he­tett ter­mé­keny és erős, mert igen hos­­szú időn: év­szá­zad­okon ke­resz­tül fo­lya­ma­to­san és kö­vet­ke­ze­te­sen vé­gez­het­te mun­ká­ját. A szel­le­mi ér­té­kek egy­más­ra épül­tek és egy­mást egé­szí­tet­ték ki, amit a teg­nap­előtt ér­tel­mi­sé­ge el­ter­ve­zett, azt a teg­na­pi meg­va­ló­sí­tot­ta és a máé ki­ja­ví­tot­ta, hoz­zá­iga­zí­tot­ta a je­len kö­ve­tel­mé­nye­i­hez. A ma­gyar – és ál­ta­lá­ban a kö­zép-eu­ró­pai – ér­tel­mi­ség­nek nem ada­tott meg ez az esély. Ér­tel­mi­sé­gi nem­ze­dé­kek gyü­le­kez­tek, országátalakító ter­vek ké­szül­tek, az­tán for­dult egyet a tör­té­ne­lem, és az erő­szak egy­for­mán szét­szór­ta a nagy­ra­lá­tó el­kép­ze­lé­se­ket és a ter­ve­ző nem­ze­dé­ke­ket. A ma­gyar (és a ke­let-kö­zép-eu­ró­pai) iro­dal­mak tör­té­ne­te ugyan­olyan „sza­ka­do­zott” és „foly­to­nos­ság­hi­á­nyos” volt, akár a tár­sa­da­lom tör­té­ne­te.

Ha vis­­sza­te­kin­tünk az el­múlt év­szá­zad­ra, saj­nos meg kell ál­la­pí­ta­nunk, hogy a po­li­ti­kai erő­szak há­rom íz­ben is le­vál­tot­ta és szét­szór­ta a ma­gyar ételmiség fel­lé­pő nem­ze­dé­ke­it: 1938–39-ben, 1948–49-ben és 1956–57-ben, és ez­zel nem­csak a szük­sé­ges tár­sa­dal­mi mo­der­ni­zá­ci­ót gá­tol­ta meg, a tár­sa­dal­mat kényszerítette be vagy visz-­sza egy to­ta­li­tá­ri­us rend­szer ke­re­tei kö­zé, ha­nem en­nek az ér­tel­mi­ség­nek egy ré­szét emig­rá­ci­ó­ba is ül­döz­te, és hos­­szú év­ti­ze­dek­re ki­kap­csol­ta a nem­ze­ti élet vér­ke­rin­gé­sé­ből. In­nen ered­tek a nyu­ga­ti ma­gyar szel­le­mi élet és ezen be­lül az iro­da­lom fel­ada­tai: a tá­vol­ban és a szét­szó­ró­dás­ban kel­lett a szel­le­mi foly­to­nos­sá­got kép­vi­sel­nie. Ami per­sze a leg­ke­vés­bé sem je­len­ti azt, hogy ez a szel­le­mi foly­to­nos­ság Ma­gya­ror­szá­gon nem volt je­len – hi­szen pél­dá­ul a Rá­ko­si-kor­szak leg­sö­té­tebb éve­i­ben is ide­ha­za dol­goz­tak olyan írók, mint Il­­lyés Gyu­la, Né­meth Lász­ló, Bibó Ist­ván, Ta­má­si Áron, Weöres Sán­dor, Pi­linsz­ky Já­nos és má­sok –, in­kább csak ar­ról van szó, hogy ez a foly­to­nos­ság tö­re­dé­kes ma­radt, s nem ér­vé­nye­sül­he­tett a nyil­vá­nos­ság előtt.

A nyu­ga­ti ma­gyar szel­le­mi élet iránt ér­dek­lő­dő ha­zai köz­vé­le­mény, ta­pasz­ta­la­ta­im sze­rint, az emig­rá­ci­ós tu­do­má­nyos és po­li­ti­kai iro­dal­mat ré­sze­sí­tet­te iga­zán nagy és ta­lán ért­he­tő fi­gye­lem­ben. Ak­kor is, mi­dőn en­nek az iro­da­lom­nak az ered­mé­nye­i­hez ju­tott hoz­zá a leg­ne­he­zeb­ben. Hos­­szú év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül, nagy­já­ból a het­ve­nes évek vé­gé­ig, szin­te sem­mi­lyen nyu­ga­ti ma­gyar könyv sem ju­tott el hi­va­ta­los úton az ér­dek­lő­dők­höz, s bi­zony hi­á­nyo­sak az Or­szá­gos Szé­ché­nyi Könyv­tár gyűj­te­mé­nyei is. Ám a ké­sőb­bi­ek­ben is egy ver­ses­könyv vagy el­be­szé­lés­kö­tet kön­­nyeb­ben ke­rült a ma­gyar­or­szá­gi ol­va­só ke­zé­be, mint egy tör­té­nel­mi mun­ka vagy ép­pen egy po­li­ti­kai kér­dé­se­ket tag­la­ló ta­nul­mány. A hos­­szú év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül nem­ze­ti kul­tú­ránk ter­mé­sze­tes cse­re­fo­lya­ma­tát aka­dá­lyo­zó kul­tu­rá­lis vas­füg­göny leg­in­kább a szel­le­mi te­vé­keny­ség­nek ezt a te­rü­le­tét zár­ta el a ha­zai köz­vé­le­mény­től, s igen hos­­szú időn ke­resz­tül szi­go­rú meg­tor­lás­nak volt ki­té­ve az, le­gyen bár tu­do­má­nyos ku­ta­tó, aki ilyen jel­le­gű köny­ve­ket a ha­tá­ron át­ho­zott vagy bir­to­kolt. Az emig­rá­ci­ós tu­do­má­nyos és po­li­ti­kai iro­da­lom év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül a cen­zu­rá­lis dik­ta­tú­ra ál­do­za­ta volt. Két­ség­te­len, hogy a nyu­ga­ti vi­lág­ban meg­je­le­nő ma­gyar tör­té­nel­mi mun­kák és po­li­ti­kai ta­nul­má­nyok egé­szen más­ként ítél­ték meg a ma­gyar múlt és je­len ese­mé­nye­it, mint a hi­va­ta­los ma­gyar­or­szá­gi szak­iro­da­lom és pub­li­cisz­ti­ka. Nem hin­ném, hogy ez a kö­rül­mény kü­lö­nö­sebb ma­gya­rá­zat­ra szo­rul.

Az emig­rá­ci­ós tu­do­má­nyos­ság és pub­li­cisz­ti­ka két olyan te­rü­le­tét sze­ret­ném pon­to­sab­ban meg­je­löl­ni, ame­lyek iránt kü­lö­nö­sebb ha­zai ér­dek­lő­dés és vá­ra­ko­zás volt ta­pasz­tal­ha­tó. Mind­két te­rü­let hos­­szú időn ke­resz­tül az iga­zi nyil­vá­nos­ság elől el­zárt kör­zet­nek szá­mí­tott, tu­do­má­nyos vagy pub­li­cisz­ti­kai meg­vi­lá­gí­tá­suk ép­pen ezért jól pél­dáz­za azt, amit a nyu­ga­ti ma­gyar szel­le­mi élet kü­lön­le­ges le­he­tő­sé­gé­nek és fe­le­lős­sé­gé­nek ne­vez­he­tünk. Egy­részt a kö­zel­múlt ma­gyar tör­té­nel­mé­nek: Ma­gyar­or­szág má­so­dik vi­lág­há­bo­rús sze­re­pé­nek és te­vé­keny­sé­gé­nek, az úgy­ne­ve­zett „ko­a­lí­ci­ós” kor­szak­nak, a Rá­ko­si-dik­ta­tú­rá­nak, az 1956-os for­ra­da­lom­nak, il­let­ve a for­ra­da­lom utó­tör­té­ne­té­nek, más­részt a Kár­pát-me­den­cé­ben élő ma­gyar ki­sebb­sé­gek tör­té­ne­té­nek és je­len hely­ze­té­nek fel­tá­rá­sá­ra és vizs­gá­la­tá­ra gon­do­lok. Köz­is­mert do­log, hogy ezek­nek a kér­dé­sek­nek a va­ló­ban tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sa és hi­te­les ér­tel­me­zé­se igen hos­­szú időn ke­resz­tül po­li­ti­kai ta­but je­len­tett, és csu­pán a hi­va­ta­los né­ze­tek kép­vi­se­lői és pro­pa­gan­dis­tái fejt­het­ték ki e te­kin­tet­ben né­ze­te­i­ket. Ho­lott tör­té­nel­münk és nem­ze­ti lé­tünk e rend­kí­vül sú­lyos ta­pasz­ta­la­ta­it csak az őszin­te szó, a hi­te­les vé­le­mény­al­ko­tás ér­tel­mez­het­te vol­na, és a nem­ze­ti tu­da­tot za­va­ró fruszt­rá­ci­ó­kat is csak ak­kor le­he­tett vol­na eny­hí­te­ni, ha a nem­zet va­ló­ban meg­is­me­ri tör­té­nel­mé­nek eze­ket az el­hall­ga­tott ese­mé­nye­it, és „ki­be­szél­he­ti” ma­gá­ból a fel­hal­mo­zott kö­zös­sé­gi tra­u­má­kat.

A ha­zai köz­vé­le­mény kö­vet­ke­zés­képp rend­kí­vü­li mér­ték­ben ér­dek­lő­dött azok iránt a mű­vek iránt, ame­lyek a kö­zel­múlt tör­té­ne­té­nek, il­let­ve a nem­ze­ti lét­nek ezek­re a fá­jó kér­dé­se­i­re ke­res­tek fe­le­le­tet. Hadd mond­jak pél­dá­kat is; olyan köny­vek­re gon­do­lok – hogy a tár­gyi kro­no­ló­gia rend­jé­ben idéz­zem fel őket –, mint Gosztonyi Pé­ter­nek a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú tör­té­ne­té­vel fog­lal­ko­zó mű­vei, Ko­vács Im­re Ma­gyar­or­szág meg­szál­lá­sa cí­mű em­lék­ira­ta, Sza­bó Zol­tán Kor­szak­vál­tás cí­mű ta­nul­má­nya, Faludy György Po­kol­be­li víg nap­ja­im és Szász Bé­la Min­den kény­szer nél­kül cí­mű vissza­te­kin­tése, Nyes­te Zol­tán és Sztáray Zol­tán recs­ki be­szá­mo­lói, Mindszenty Jó­zsef Em­lék­ira­tai, Aczél Ta­más és Méray Ti­bor Tisz­tí­tó vi­har cí­mű mun­ká­ja, a Borbándi Gyu­la és Mol­nár Jó­zsef szer­kesz­té­sé­ben meg­je­lent Ta­nul­má­nyok a ma­gyar for­ra­da­lom­ról cí­mű gyűj­te­mény, Ki­rály Bé­la, Gosztonyi Pé­ter és Bill Lomax köny­vei a for­ra­da­lom tör­té­ne­té­ről, Méray Ti­bor Nagy Im­re éle­te és ha­lá­la cí­mű köny­ve, a for­ra­da­lom har­min­ca­dik év­for­du­ló­ján köz­re­a­dott Har­minc év: 1956–1986 cí­mű ta­nul­mány­kö­tet, Gom­bos Gyu­la Húsz év után és Borbándi Gyu­la A ma­gyar emig­rá­ció élet­raj­za cí­mű mun­ká­ja, il­let­ve az er­dé­lyi ma­gyar­ság hely­ze­té­nek te­kin­te­té­ben Il­­lyés Elem­ér ma­gyar, né­met és an­gol nyel­vű köny­vei, mind­eze­ken túl az Új Lá­tó­ha­tár, az Iro­dal­mi Új­ság, a Ma­gyar Fü­ze­tek, a Szi­vár­vány és a Ka­to­li­kus Szem­le szá­mos köz­le­mé­nye, a Mi­kes Ke­le­men Kör ta­nul­má­nyi nap­jai nyo­mán szer­kesz­tett gyűj­te­mé­nyek, az Eu­ró­pai Ma­gyar Pro­tes­táns Sza­bad­egye­tem és a SMIKK kü­lön­fé­le ki­ad­vá­nyai, pél­dá­ul a négy­kö­te­tes Bibó Ist­ván-gyűj­te­mény, vagy a Ma­gyar mér­leg há­rom kö­te­te. A fel­so­ro­lás hos­­sza­san len­ne foly­tat­ha­tó.

A kul­tu­rá­lis vas­füg­göny ter­mé­sze­te­sen a nyu­ga­ti ma­gyar szép­iro­da­lom igen nagy és ta­lán leg­ér­té­ke­sebb ré­szét is el­zár­ta a ha­zai ol­va­sók elől. Mind­ez a ha­zai iro­dal­mi kul­tú­ra fáj­dal­mas cson­ka­sá­gát ered­mé­nyez­te, mint­hogy az emig­rá­ci­ós iro­da­lom már ele­ve ad­dig nem is­mert te­rü­let­tel egé­szí­tet­te ki azt a szel­le­mi or­szá­got, ame­lyet ma­gyar iro­da­lom­nak ne­ve­zünk. A nyu­ga­ton le­te­le­pe­dett ma­gyar író, mi­ként ez ál­ta­lá­no­san is­mert, ket­tős hely­zet­ben él és dol­go­zik; ta­pasz­ta­la­ta­it az ide­gen nyel­vű kö­zeg­ben szer­zi, írói sze­mé­lyi­sé­ge a be­fo­ga­dó tár­sa­da­lom kul­tú­rá­já­nak ha­tá­sá­ra ala­kul, e ta­pasz­ta­la­tok­ról és kul­tu­rá­lis ha­tá­sok­ról azon­ban ma­gyar író­ként ad szá­mot. Cs. Sza­bó Lász­ló 1960-ban ta­lá­ló sza­vak­kal ál­la­pí­tot­ta meg: „a ma­gyar író a nyu­ga­ti va­ló­ság­ban, an­nak kri­ti­kus le­mé­ré­se köz­ben, áb­rán­dok és tor­zu­lás nél­kül, ha­za­fe­lé te­kint­ve, meg­te­rem­ti a ma­ga vi­lá­gát”. Ezt a gon­do­la­tot Kibédi Var­ga Áron 1975-ben a kö­vet­ke­zők­kel egé­szí­tet­te ki: „Le­het, hogy ez tör­té­nel­mi­leg egye­dül­ál­ló je­len­ség: fel­szív­ni min­dent, amit a kör­nye­zet nyújt, olyas­mit is, amit ott­hon a né­ző­pont, a po­li­ti­ka, a köz­er­kölcs vagy a köz­vé­le­mény mi­att az író so­ha­sem szív­ha­tott vol­na fel – és min­dent to­vább­ad­ni, de nem a kör­nye­zet nyel­vén. El­mé­le­ti­leg egy olyan köz­ve­tí­tés­nek, vi­lág­iro­dal­mi oz­mó­zis­nak le­het­nénk ta­núi, ami­re pél­da még nem volt.”
A nyu­ga­ti vi­lág­ban élő ma­gyar iro­da­lom­nak ezért rész­ben más uta­kon kel­lett jár­nia, mint az ide­ha­za vagy a szom­szé­dos or­szá­gok­ban ki­fej­lő­dött ma­gyar iro­dal­mi kul­tú­rá­nak. Erő­seb­ben ha­tot­tak rá a nyu­gat-eu­ró­pai, il­let­ve az ame­ri­kai iro­da­lom je­len­ko­ri tö­rek­vé­sei, sőt al­ko­tói kí­sér­le­tei. Hely­ze­te eb­ben a te­kin­tet­ben sze­ren­csés­nek volt mond­ha­tó: köz­vet­le­nül ve­het­te bir­to­ká­ba a nyu­ga­ti vi­lág kor­társ szel­le­mi ér­té­ke­it, gon­do­la­ti ered­mé­nye­it, köl­té­sze­té­nek és el­be­szé­lő pró­zá­já­nak szem­lé­le­ti vagy tech­ni­kai vív­má­nya­it. Szo­ros kap­cso­lat­ban ál­lott a be­fo­ga­dó tár­sa­da­lom kul­tú­rá­já­val, fel­ada­tá­nak te­kin­tet­te, hogy mind­azt el­sa­já­tít­sa, amit az an­gol, ame­ri­kai, fran­cia vagy né­met iro­da­lom­ban ta­lált, s ilyen mó­don is bő­vít­se, gaz­da­gít­sa a ma­gyar iro­da­lom már meg­lé­vő po­é­ti­kai és ki­fe­je­zé­si le­he­tő­sé­ge­it. A nyu­ga­ti vi­lág­ban élő ma­gyar írók kö­ze­leb­bi kap­cso­lat­ba ke­rül­tek a kor­társ nyu­ga­ti iro­dal­mak­nak mind­azok­kal az áram­la­ta­i­val – a szür­re­a­liz­mus­tól a ling­visz­ti­kai kí­sér­le­te­kig és az idő­fel­bon­tá­sos reflektív pró­zá­tól az „új re­gény” szem­lé­let­ala­kí­tó experimentalizmusáig –, ame­lye­ket a ha­zai ma­gyar köl­té­szet és el­be­szé­lő iro­da­lom ko­ráb­ban csak rész­le­ge­sen vagy tö­re­dé­ke­sen in­teg­rál­ha­tott. Egy­más után és egy­szer­re vá­lasz­tot­tak olyan mes­te­re­ket, mint T. S. Eliot, James Joyce, Ezra Pound, e.e. cummins, Allan Ginsberg, René Char, Francis Ponge, Michel Deguy, Denis Roche, Jacques Roubaud, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor lés Claude Si­mon. Gyors egy­más­után­ban ke­rül­tek az an­gol ezoterikusok, a fran­cia szür­re­a­lis­ták, az ame­ri­kai be­atiro­da­lom, a fran­cia „nouveau roman”, majd a kü­lön­fé­le sze­mi­o­ti­kai, lettrista és konk­rét köl­tői irány­za­tok ha­tá­sa alá. E szem­lé­le­ti és nyel­vi hó­dí­tá­sok nyo­mán két­ség­te­le­nül új tar­to­má­nyok­kal gaz­da­go­dott az a szel­le­mi tér­kép, ame­lyet a je­len ma­gyar köl­té­szet és pró­za­iro­da­lom raj­zol elénk.
A nyu­ga­ti vi­lág­ban élő ma­gyar iro­da­lom­nak, leg­alább­is in­nen a Kár­pát-me­den­cé­ből néz­ve, mind­azo­nál­tal több ar­ca volt. Mond­hat­nám így is, per­sze túlzásssal, any­­nyi­fé­le ar­ca, ahá­nyan rá­te­kin­tet­tek, mint­hogy min­den ha­zai szemlélője, ba­rát­ja és bí­rá­ló­ja va­la­mi­lyen ele­ve ké­szen lé­vő iro­da­lom­ér­tel­me­zés vagy ép­pen iro­da­lom­po­li­ti­kai el­kép­ze­lés bir­to­ká­ban fi­gyel­te en­nek az iro­da­lom­nak a moz­gal­ma­it, in­téz­mé­nye­it és ered­mé­nye­it. A nyu­ga­ti ma­gyar iro­dal­mat nem volt kön­­nyű át­te­kin­te­ni, és ez a hely­zet a szo­ká­sos­nál is erő­seb­ben en­ged­te ér­vé­nye­sül­ni a min­den re­cep­ci­ós fo­lya­ma­tot alap­ve­tő­en meg­ha­tá­ro­zó sze­lek­ti­vi­tást.
Vol­tak, akik a nyu­ga­ti ma­gyar szel­le­mi élet­ben az el­múlt négy év­ti­zed­ben fél­re­sö­pört kul­tu­rá­lis ér­té­kek fenn­tar­tó­ját ta­lál­ták meg, azt az in­téz­ményt, amely gon­do­zá­sá­ba vet­te, mond­juk, Sza­bó De­zső, Jászi Osz­kár vagy Ham­vas Bé­la örök­sé­gét, és két­ség­te­len, hogy a nyu­ga­ti ma­gyar kul­tu­rá­lis in­téz­mé­nyek ezt a fel­ada­tot, al­kal­man­ként ma­gas szín­vo­na­lon, el is vé­gez­ték. Má­sok az iro­dal­mi avantgárd itt­hon hos­­szú időn ke­resz­tül na­gyon szűk kor­lá­tok kö­zött ér­vé­nye­sü­lő igé­nyé­nek kép­vi­se­le­tét vár­ták el, s va­ló­ban, pél­dá­ul a pá­ri­zsi Ma­gyar Mű­hely e vá­ra­ko­zás­nak tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lelt. És vol­tak olya­nok, alig­ha­nem az emig­rá­ci­ó­ra fi­gye­lők több­sé­ge, akik egy­sze­rű­en a sztá­li­nis­ta dik­ta­tú­ra ál­tal fel­szá­molt szel­le­mi és po­li­ti­kai ér­té­kek meg­őr­zé­sét, mond­hat­nám így is: tör­té­nel­mi át­men­té­sét kí­ván­ták meg az emig­rá­ci­ó­tól.
Az emig­rá­ció szel­le­mi te­vé­keny­sé­ge igen szé­les kör­ben, egy­más­sal tu­laj­don­kép­pen ös­­sze­egyez­tet­he­tet­len esz­mei-ide­o­ló­gi­ai po­zí­ci­ók kö­vet­kez­té­ben vált ha­zai hi­vat­ko­zá­si alap­pá. A ha­gyo­má­nyo­san kon­zer­va­tív és a me­ré­szen mo­dern ér­ték­rend hí­vei, a min­den po­li­ti­kai el­kö­te­le­zett­sé­get el­uta­sí­tó iro­dal­mi­ság és a ra­di­ká­li­san el­len­zé­ki po­li­ti­ka kép­vi­se­lői egy­for­mán a nyu­ga­ti ma­gyar szel­le­mi élet­ben ke­res­tek és ta­lál­tak iga­zo­lást vagy ér­ve­ket. Mind­ez az emig­rá­ci­ós kul­tú­ra rend­kí­vü­li ta­golt­sá­gát és vál­to­za­tos­sá­gát is ta­nú­sít­ja, azt, hogy a nyu­ga­ti ma­gyar iro­dal­mi kul­tú­rá­ban a leg­kü­lön­bö­zőbb áram­la­tok és irány­za­tok kap­tak sze­re­pet. Az emig­rá­ció szel­le­mi éle­té­ben hu­sza­dik szá­za­di tör­té­nel­münk szin­te va­la­men­­nyi ide­o­ló­gi­ai és po­li­ti­kai irány­za­ta je­len volt a jobb­ol­da­li faj­vé­dők­től kezd­ve a nem­ze­ti kon­zer­va­tí­vo­kon, a li­be­rá­lis demokratákon, a né­pi moz­ga­lom hí­ve­in és a szo­ci­ál­de­mok­ra­tá­kon ke­resz­tül egé­szen a „ne­gye­dik in­ter­na­ci­o­ná­lés” troc­kis­tá­kig. Iro­dal­mi té­ren pe­dig a né­hai „kö­zép­osz­tály” mű­vé­szi íz­lé­sé­nek meg­fe­le­lő ha­gyo­má­nyos bel­let­risz­ti­ká­tól a „nyu­ga­tos” tra­dí­ci­ó­kon és az Új­hold „el­vont tár­gyi­as­sá­gán” át az avantgárd és a poszt­mo­dern irány­za­to­kig. Másszóval az emig­rá­ció szel­le­mi éle­té­ben a tel­jes kul­tu­rá­lis sza­bad­ság ér­vé­nye­sült. Nem volt párt­irá­nyí­tás, nem volt „tá­mo­ga­tott”, „til­tott” és „tűrt” iro­da­lom, nem vol­tak úgy­ne­ve­zett „ori­en­tá­ló” fo­gal­mak, mi­ként ko­ráb­ban ide­ha­za a „pár­tos­ság”, a „re­a­liz­mus” és a „né­pi­es­ség”. Ter­mé­sze­te­sen ott is vol­tak po­li­ti­kai el­vá­rá­sok, és mű­köd­tek ori­en­tá­ló ide­o­ló­gi­ák vagy íz­lés­rend­sze­rek, csak ép­pen a moz­gal­mi cso­por­to­su­lá­sok és rész­in­téz­mé­nyek ke­re­tei kö­zött.

Az emig­rá­ció szel­le­mi éle­te kö­vet­ke­zés­képp a nem­ze­ti kul­tú­rá­nak azt a ta­golt irány­za­ti és in­téz­mé­nyi rend­sze­rét mu­tat­ta, amely min­den sza­ba­don fej­lő­dő nem­ze­ti kul­tú­ra sa­ját­ja. En­­nyi­ben az emig­rá­ci­ós kul­tú­ra „kvá­zi” nem­ze­ti kul­tú­ra­ként mű­kö­dött, anél­kül per­sze, hogy bir­to­ká­ban lett vol­na a nem­ze­ti kul­tú­rák több igen fon­tos kri­té­ri­u­má­nak: nem anya­nyel­vi és nem­ze­ti kö­zeg­ben, ha­nem a szét­szó­ró­dás­ban te­vé­keny­ke­dett, nem tá­masz­kod­ha­tott a nem­zet ön­fenn­tar­tá­sá­nak tör­té­nel­mi­leg ki­ala­kult in­téz­mé­nye­i­re, mű­kö­dé­sét ezért a sze­mé­lyes ál­do­zat­vál­la­lás­ra kel­lett ala­poz­nia, és nél­kü­löz­te a kö­zös­sé­gi megbízatásnak, a szel­le­mi-po­li­ti­kai man­dá­tum­nak azt az ösz­tön­ző ere­jét, ame­lyet a va­ló­sá­gos nem­ze­ti iro­da­lom szá­má­ra az el­vá­rá­si ho­ri­zon­to­kat meg­ha­tá­ro­zó kö­zön­ség je­lent.

A vi­lág­né­ze­ti és po­li­ti­kai sza­bad­ság elő­nye egy­fe­lől, a nem­ze­ti ke­re­tek hi­á­nya más­fe­lől: ez a sa­já­tos el­lent­mon­dás szab­ta meg az emig­rá­ci­ós iro­dal­mi kul­tú­ra hely­ze­tét. Eb­ben a hely­zet­ben szü­let­tek nagy szel­le­mi tel­je­sít­mé­nyek, eze­ket kel­le­ne (pon­to­sab­ban kel­lett vol­na, mert e fel­adat­nak a tel­je­sí­té­se jó­részt el­ma­radt) in­teg­rál­nunk és el­he­lyez­nünk kul­tu­rá­lis ér­té­ke­ink és ha­gyo­má­nya­ink kö­zött. Ugyan­ak­kor bő­ven ta­lál­ha­tunk nagy­ pi­pá­jú, ke­vés do­há­nyú vál­lal­ko­zá­so­kat is. A bib­li­og­rá­fu­sok becs­lé­sei sze­rint az emig­rá­ci­ó­ban 1945 és 1970 kö­zött kö­zel ezer új­ság és fo­lyó­irat, 1945 és 1974 kö­zött pe­dig több mint kétezer-nyolcszáz könyv lá­tott nap­vi­lá­got. Az­óta ezek a szá­mok nagy­mér­ték­ben nö­ve­ked­tek. A ké­sőb­bi idők vo­nat­ko­zá­sá­ban nem is­me­rek újabb fel­mé­rést, de úgy hi­szem, hogy a het­ve­nes évek kö­ze­pét kö­ve­tő más­fél év­ti­zed te­kin­te­té­ben eze­ket a szá­mo­kat akár a két­sze­re­sük­re is emel­het­jük: ez nagy­já­ból más­fél ezer pe­ri­o­di­ka és nagy­já­ból öt­ezer kö­tet. A meg­je­lent la­pok és köny­vek te­te­mes ré­sze ter­mé­sze­te­sen in­kább mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti és iro­da­lom­szo­ci­o­ló­gi­ai ada­lék, mint­sem esz­té­ti­kai, tu­do­má­nyos vagy po­li­ti­kai ér­té­ke­ket lét­re­ho­zó al­ko­tás.
A nyu­ga­ti ma­gyar iro­da­lom és tu­do­má­nyos­ság az el­múlt év­ti­ze­dek­ben vált is­mer­teb­bé a ha­zai ol­va­sók kö­ré­ben. A be­fo­ga­dá­sá­ban be­kö­vet­ke­zett for­du­lat­ban két­ség­te­le­nül sze­re­pe van az or­szá­gos po­li­ti­ka ra­di­ká­lis át­ala­ku­lá­sá­nak, an­nak, hogy a rend­szer­vál­to­zás kö­vet­kez­té­ben meg­szűn­tek azok a po­li­ti­kai jel­le­gű el­fo­gult­ság­ok, ame­lyek az emig­rá­ci­ós iro­da­lom és tu­do­má­nyos­ság ha­zai re­cep­ci­ó­ját hos­­szú év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül le­he­tet­len­né tet­ték. Ma már ál­ta­lá­no­san el­fo­ga­dott az a né­zet, amely sze­rint a nyu­ga­ti ma­gyar iro­da­lom al­ko­tá­sa­i­nak ter­mé­sze­tes he­lye a ha­zai iro­dal­mi kul­tú­rá­ban van, és a be­fo­ga­dás­nak ez a kész­sé­ge nem­csak a szép­iro­da­lom­ra, ha­nem a tör­té­nel­mi és po­li­ti­kai iro­da­lom­ra is vo­nat­ko­zik.

Ugyan­ak­kor nem le­het azt mon­da­ni, hogy a ha­zai szel­le­mi élet, a ha­zai iro­da­lom és tu­do­má­nyos­ság a ma­ga tel­jes­sé­gé­ben és a ma­ga rang­ján in­teg­rál­ta vol­na az emig­rá­ció kul­tu­rá­lis tel­je­sít­mé­nye­it. Van­nak ter­mé­sze­te­sen mű­vek, ame­lyek át­ü­tő si­kert arat­tak, és fo­lya­ma­to­san je­len van­nak a ha­zai szel­le­mi élet­ben (pél­dá­ul Márai Sán­dor, Cs. Sza­bó Lász­ló és Ha­tár Győ­ző mű­vei), mind­azo­nál­tal a be­fo­ga­dás csak rész­le­ges­nek (nemegy­szer irány­za­tos­nak) mond­ha­tó. A nyu­ga­ti ma­gyar emig­rá­ció kul­tu­rá­lis tel­je­sít­mé­nye nem kap­ta meg azt a köz­fi­gyel­met, kö­vet­ke­zés­képp nem tölt­het­te be meg­ér­de­melt sze­re­pét a ma­gyar de­mok­rá­cia és fő­ként a de­mok­ra­ti­kus szel­le­mi­ség és köz­élet ki­ala­kí­tá­sá­ban, mint a ko­ráb­bi emig­rá­ci­ók: az 1849-es és az 1919-es (az előb­bi eset­ben Kos­suth La­jos, Te­le­ki Lász­ló, Pulszky Ágos­ton és má­sok, az utób­bi eset­ben Kas­sák La­jos, Il­­lyés Gyu­la, Déry Ti­bor és má­sok mű­ve­i­re és ha­tá­sá­ra gon­do­lok!). A ha­za­tért nyu­ga­ti ma­gyar iro­da­lom iga­zi be­fo­ga­dá­sa, ér­té­ke­lé­se, az ered­mé­nye­i­vel és ha­tá­sá­val tör­té­nő szám­ve­tés, úgy tet­szik, rész­ben még a jö­vő fel­ada­ta, és le­het, hogy eb­ben a hely­zet­ben is ma­rad.