Szar­ka Lász­ló – Mo­der­ni­zá­ció és ma­gya­ro­sí­tás

2008-02
A Lex Apponyi ok­ta­tás- és nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai ol­va­sa­tai  
A tri­a­no­ni ma­gyar le­gen­dá­ri­um­ban meg­kü­lön­böz­te­tett he­lyet el­fog­la­ló gróf Apponyi Al­bert, az 1867. évi osztrák–magyar ki­egye­zést kö­ve­tõ du­a­lis­ta kor­szak egyik emblematikus ma­gyar po­li­ti­ku­sa, a 20. szá­za­di nem­ze­ti tör­té­ne­lem­ben elõ­ször a We-kerle Sán­dor ve­zet­te ko­a­lí­ci­ós kor­mány (1906–1910) val­lás- és köz­ok­ta­tá­si mi­nisz­te­re­ként az 1907-ben és 1908-ban el­fo­ga­dott nép­ok­ta­tá­si tör­vé­nye­i­vel vált iga­zán or­szá­gos, sõt nem­zet­kö­zi hí­rû, egy­szer­smind meg­osz­tó po­li­ti­kai sze­mé­lyi­ség­gé. 

A du­a­liz­mus év­ti­ze­de­i­ben erõ­tel­jes fej­lõ­dés­nek in­dult ma­gyar­or­szá­gi ok­ta­tás­ügyet száz év­vel ez­elõtt több­fé­le mo­der­ni­zá­ci­ós ki­hí­vás ér­te. Jó­részt ezek­re pró­bál­tak vá­laszt ta­lál­ni az egy­mást kö­ve­tõ ki­vá­ló ok­ta­tás­po­li­ti­ku­sok, ál­lam­tit­kár­ok és mi­nisz­te­rek. A kö­te­le­zõ – ám ki­vált a fa­lu­si kör­nye­zet­ben to­vább­ra is jó­részt a me­zõ­gaz­da­sá­gi mun­kák­tól füg­gõ – is­ko­la­lá­to­ga­tás, a gyak­ran osz­tat­lan osz­tá­lyok­ban, paj­ták­ban, csû­rök­ben és más pe­da­gó­gi­ai mun­ká­ra al­kal­mat­lan hely­szí­nen fo­lyó ok­ta­tó­mun­ka, amely­nek so­rán ese­ten­ként több száz di­á­kot kel­lett vol­na egyi­de­jû­leg fe­gyel­mez­ni és ok­tat­ni, va­ló­já­ban a ma­gyar­or­szá­gi köz­ok­ta­tás­ügy premodern ál­la­po­ta­it je­lez­te. Az is­ko­lák fej­lesz­té­se, az is­ko­lai há­ló­zat, az ok­ta­tá­si kí­ná­lat ki­bõ­ví­té­se, tech­ni­kai, tar­tal­mi, mód­szer­ta­ni meg­újí­tá­sa je­len­tet­te te­hát el­sõ­sor­ban a leg­fon­to­sabb fel­ada­to­kat.

Az aláb­bi­ak­ban ar­ra ke­res­sük a vá­laszt, mi min­den ve­ze­tett oda, hogy a 19–20. szá­zad for­du­ló­ján az egy­mást kö­ve­tõ ma­gyar kor­má­nyok ép­pen ezt a mo­der­ni­zá­ci­ós len­dü­le­tet igye­kez­tek fel­hasz­nál­ni ar­ra, hogy az ok­ta­tás­po­li­ti­ka esz­kö­ze­i­vel fel­gyor­sít­sák az or­szág ma­gya­ro­so­dá­si fo­lya­ma­ta­it. Ho­gyan és mi­ért lett a du­a­liz­mus ko­ri ma­gyar­or­szá­gi as­­szi­mi­lá­ci­ós po­li­ti­ka ki­emel­ten fon­tos te­re­pé­vé a ma­gyar nép­ok­ta­tás? Mi­ért vál­ha­tott a rest­rik­tív du­a­liz­mus ko­ri ma­gyar nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai fo­lya­ma­tok szim­bo­li­kus je­len­sé­gé­vé a Lex Apponyi né­ven is­mert­té vált 1907. évi nép­ok­ta­tá­si tör­vény? A tör­vény, amely­rõl azok is ren­del­kez­nek va­la­mi­lyen ho­má­lyos tu­dás­sal, akik so­ha tör­té­nel­met nem ta­nul­tak. S mi­ért nem jut­nak nyug­vó­pont­ra azok a tör­té­ne­ti, po­li­ti­kai vi­ták, ame­lyek a (va­ló­já­ban há­rom) tör­vény jel­le­gé­rõl, as­­szi­mi­lá­ci­ós cél­ja­i­ról, kö­vet­kez­mé­nye­i­rõl új­ra és új­ra ki­ala­kul­nak az érin­tett nem­ze­tek tör­té­né­szei, po­li­ti­ku­sai kö­zött? 

A Lex Apponyi meg­íté­lé­sé­ben va­ló­szí­nû­leg azért mu­tat­koz­nak ma is je­len­tõs kü­lönb­sé­gek, mert va­ló­já­ban kez­det­tõl fog­va egy­ér­tel­mû volt – s ez a leg­több ko­ra­be­li ér­tel­me­zés­bõl, elem­zés­bõl is ki­tû­nik – a tör­vény ere­den­dõ ket­tõ­sé­ge. Gróf Apponyi Al­bert, a Wekerle-féle ko­a­lí­ci­ós kor­mány val­lás- és köz­ok­ta­tá­si mi­nisz­te­re­ként egy­szer­re pró­bált len­dü­le­tet ad­ni az ele­mi ok­ta­tás meg­újí­tá­sá­nak, fej­lesz­té­sé­nek és – az ál­la­mi be­avat­ko­zás, il­let­ve az ál­la­mo­sí­tás ten­den­ci­á­i­nak fel­erõ­sí­té­sé­vel – a min­den­ko­ri nem­zet­ál­la­mi is­ko­la­po­li­ti­ka örök tö­rek­vé­sé­nek, az ál­lam­nyelv ter­jesz­té­sé­nek, a több­sé­gi nem­zet nyel­vi-kul­tu­rá­lis po­zí­ci­ó­it meg­erõ­sí­tõ as­­szi­mi­lá­ci­ó­nak.

Az el­len­zé­ki pár­tok 1904. no­vem­be­ri ko­a­lí­ci­ó­ja, a du­a­liz­mus el­vét meg­kér­dõ­je­le­zõ ál­lás­fog­la­lá­sai, va­la­mint az év­ti­ze­de­ken át ural­ko­dó Sza­bad­el­vû Párt 1905. évi vá­lasz­tá­si ve­re­sé­ge és fel­bom­lá­sa nyo­mán Ti­sza Ist­ván el­sõ kor­má­nya le­mon­dás­ra kény­sze­rült. A mély al­kot­má­nyos vál­ság­hoz ve­ze­tõ hely­ze­tet a bá­ró Fejérváry Gé­za ve­zet­te da­ra­bont­kor­mány 1905. jú­ni­u­si ki­ne­ve­zé­sé­vel az ural­ko­dó­nak nem si­ke­rült meg­ol­da­nia. A da­ra­bont­kor­mány a ma­gyar­or­szá­gi al­kot­má­nyos té­nye­zõk és a me­gyék „nem­ze­ti el­len­ál­lá­sá­ba” üt­köz­ve meg­bu­kott. Az ural­ko­dó – hos­­szas ví­vó­dá­sok és a ko­a­lí­ció alap­el­ve­i­nek fel­adá­sát rög­zí­tõ komp­ro­mis­­szum árán – 1906. áp­ri­lis 8-án ki­ne­vez­te a ko­a­lí­ci­ós kor­mányt. En­nek le­gi­ti­mi­tá­sát a hi­va­tal­ba lé­pést kö­ve­tõ­en azon­nal ki­írt 1906. má­ju­si vá­lasz­tá­sok biz­to­sí­tot­ták. 

Az új kor­mány párt­ja­i­nak füg­get­len­sé­gi cél­ki­tû­zé­sei, az ál­ta­lá­nos vá­lasz­tó­jog be­ve­ze­té­sét elõ­re jel­zõ tö­rek­vé­sek ere­de­ti­leg Ma­gyar­or­szág ra­di­ká­lis át­ala­kí­tá­sát, az osztrák–magyar du­a­lis­ta rend­sze­ren be­lü­li po­zí­ci­ó­ik meg­vál­toz­ta­tá­sát ígér­ték, de mint ki­de­rült, er­re sem ele­gen­dõ ere­jük nem volt, s nem is mer­ték vál­lal­ni azo­kat a koc­ká­za­to­kat, ame­lyek az ural­ko­dó­val va­ló nyílt szem­ben­ál­lás­ból adód­tak vol­na. Sa­ját le­gi­ti­mi­tá­suk biz­to­sí­tá­sa ér­de­ké­ben vi­szont kez­det­tõl fog­va fel­erõ­sí­tet­ték a du­a­liz­mus ko­ri ma­gyar kor­mány­za­ti po­li­ti­ká­ban az 1870-es évek­tõl je­len lé­võ na­ci­o­na­lis­ta ten­den­ci­á­kat. 

A kor­mány­ko­a­lí­ció ve­ze­tõ ere­jét a Füg­get­len­sé­gi és 48-as Párt je­len­tet­te, élén Justh Gyu­lá­val, va­la­mint a 48-as for­ra­da­lom le­gen­dá­já­nak fi­á­val, Kos­suth Fe­renc­cel és a párt­ba fris­sen át­lé­pett Apponyi Al­bert­tel, aki az önál­ló ma­gyar had­se­reg és ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ki­ala­kí­tá­sát is fon­tol­gat­ta. Az ural­ko­dó, aki szá­má­ra ezek a ra­di­ká­lis tö­rek­vé­sek tel­jes­ség­gel el­fo­gad­ha­tat­la­nok vol­tak, az 1906. áp­ri­li­si pak­tum­ban meg­fo­gal­ma­zott komp­ro­mis­­szu­mo­kon túl – a lo­ja­li­tá­sá­ban már ki­pró­bált és bi­zo­nyí­tott – Wekerle Sán­dor mi­nisz­ter­el­nö­ki meg­bí­zá­sá­val pró­bál­ta meg­sze­lí­dí­te­ni a ko­a­lí­ci­ót. Ezen­kí­vül if­jabb Andrássy Gyu­la bel­ügy­mi­nisz­te­ri ki­ne­ve­zé­se is mérséklõleg ha­tott, hi­szen az ál­ta­la ve­ze­tett Al­kot­mány­párt egy­faj­ta köz­ve­tí­tõ sze­re­pet ját­szott a ra­di­ká­lis füg­get­len­sé­gi­ek és a komp­ro­mis­­szu­mok­ra haj­lók kö­zött. A je­len­tõs vi­dé­ki tö­me­ge­ket meg­moz­ga­tó Ka­to­li­kus Nép­párt a ko­a­lí­ci­ós kor­má­nyon be­lül fo­ko­za­to­san hát­tér­be szo­rult, ami­ben egyéb­ként Apponyi kul­tusz­mi­nisz­te­ri ki­ne­ve­zé­sé­nek és mû­kö­dé­sé­nek is volt né­mi sze­re­pe. 

Az ural­ko­dó és a kor­mány kö­zött ki­ala­kult „sán­ta komp­ro­mis­­szum” – ma­ga Apponyi ér­té­kel­te így az áp­ri­li­si pak­tu­mot – vég­sõ so­ron azt ered­mé­nyez­te, hogy a ko­a­lí­ci­ós kor­mány sor­ra mon­dott le köz­jo­gi, ka­to­nai, vá­lasz­tó­jo­gi cél­ki­tû­zé­se­i­rõl, amit han­gos­ko­dó na­ci­o­na­liz­mus­sal, a hor­vá­tok­kal és az or­szág töb­bi nem­ze­ti­sé­gé­vel szem­be­ni ma­gya­ro­sí­tó po­li­ti­ká­val igye­ke­zett pa­lás­tol­ni. A füg­get­len­sé­gi és nem­zet­ál­la­mi jel­sza­vak­kal szín­re lé­põ kor­mány nagy te­kin­té­lyû mi­nisz­te­re­ként Apponyi már az or­szág­gyû­lés 1907. évi költ­ség­ve­té­si vi­tá­já­ban je­lez­te, hogy mi­nisz­ter­sé­ge ide­jén vég­hez kí­ván­ja vin­ni az ele­mi nép­is­ko­lák meg­re­for­má­lá­sá­nak ügyét.

Ok­ta­tás­po­li­ti­kai cé­lok

Az Eöt­vös Jó­zsef ál­tal kép­vi­selt de­mok­ra­ti­kus és mo­dern ok­ta­tás­po­li­ti­kai esz­mé­nyek kodifikációjaként is­mert 1868. évi XXXVIII. szá­mú nép­ok­ta­tá­si tör­vény – a 6–12, il­let­ve az is­mét­lõ is­ko­lák­kal együtt 15 éves ko­rig ter­je­dõ ál­ta­lá­nos tan­kö­te­le­zett­ség, va­la­mint az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek kö­zöt­ti sza­bad vá­lasz­tás le­he­tõ­sé­gé­nek rög­zí­té­sé­vel, a mo­dern ma­gyar nép­ok­ta­tás­ügy alap­ja­i­nak meg­te­rem­té­sé­vel – a 19–20. szá­za­di ma­gyar ok­ta­tás­po­li­ti­ka csúcstel­je­sít­mé­nyé­nek szá­mít. A szel­le­mi­sé­gé­ben, cél­ja­i­ban és tö­rek­vé­se­i­ben egy­sé­ges nép­ok­ta­tást az ele­mi és fel­sõ nép­is­ko­la, a pol­gá­ri is­ko­la, va­la­mint a ta­ní­tó- és ta­ní­tó­nõ-ké­pez­dék rend­sze­re al­kot­ta. 

Az in­téz­mény­fenn­tar­tók kö­zött meg­õriz­ték do­mi­náns he­lyü­ket az egy­há­zak, de a tör­vény az is­ko­la­ala­pí­tás és is­ko­la­fenn­tar­tás jo­gát ki­ter­jesz­tet­te az ál­lam­ra, az egyes ál­lam­pol­gár­ok­ra, köz­sé­gek­re és az egye­sü­le­ti „ci­vil” szfé­rá­ra is. A du­a­liz­mus öt év­ti­ze­de alatt 2744 ál­la­mi is­ko­lát hoz­tak lét­re, ala­kí­tot­tak ki, mi­köz­ben a fe­le­ke­ze­ti is­ko­lák szá­ma 13 262-rõl 12 075-re csök­kent, a köz­sé­gi is­ko­lák szá­ma pe­dig 479-rõl 1339-re nõtt. A fe­le­ke­ze­ti nép­is­ko­lák ab­szo­lút túl­sú­lya azon­ban vál­to­zat­la­nul fenn­ma­radt. Az 1905–1906-os tan­év­ben az 5305 ka­to­li­kus is­ko­la mel­lett a ru­tén, ro­mán és ma­gyar nyel­vû gö­rög ka­to­li­kus egy­ház az egész or­szág­ban 1963 is­ko­lát tar­tott fenn. A ro­mán és a szerb gö­rög­ke­le­ti egy­ház együtt 1723 is­ko­lá­val ren­del­ke­zett. Az evan­gé­li­kus és a re­for­má­tus egy­há­zi is­ko­lák szá­ma ugyan­ek­kor 1331, il­let­ve 1903 volt, az uni­tá­ri­us egy­ház pe­dig 36 in­téz­ményt mû­köd­te­tett. Az iz­ra­e­li­ta egy­ház 466 is­ko­la fenn­tar­tó­ja volt.1

Ál­la­mi is­ko­lák kon­cent­rált lé­te­sí­té­sé­re Wlassich Gyu­la mi­nisz­ter­sé­ge ide­jén, az úgy­ne­ve­zett mil­len­ni­u­mi is­ko­la­ak­ció ke­re­té­ben ke­rült sor, ami­kor ezer ma­gyar tan­nyel­vû ál­la­mi is­ko­la be­in­dí­tá­sá­val a nyelv­ha­tár­okon, nem­ze­ti szem­pont­ból „ve­szé­lyez­te­tett­nek” mi­nõ­sí­tett te­le­pü­lé­se­ken hoz­tak lét­re ál­la­mi is­ko­lá­kat.

A nép­ok­ta­tás tar­tal­mi re­form­já­ról – a ré­gi tan­tár­gyak (nyelv­tan, fo­gal­ma­zás) meg­újí­tá­sá­ról, il­let­ve új tan­tár­gyak

(Ma­gyar­or­szág föld­raj­za, tör­té­nel­me, ter­mé­szet­tan, gya­kor­la­ti me­zõ­gaz­da­sá­gi is­me­re­tek és test­gya­kor­lat) be­ve­ze­té­sé­rõl – is ren­del­ke­zett. El­in­dí­tot­ta a nép­ok­ta­tá­si in­téz­mény­há­ló­zat ki­bõ­ví­té­sét és meg­újí­tá­sát, elõ­ír­va azo­kat a mi­ni­má­lis tan­ter­mi, pe­da­gó­gi­ai stb. fel­té­te­le­ket, ame­lyek közt a kor­ban egy ta­ní­tó­ra ju­tó 70–130 ta­nu­lót a si­ker re­mé­nyé­ben ok­tat­ni le­he­tett vol­na.

1869-ben mind­ös­­sze 17 792 ta­ní­tó mû­kö­dött a 13 mil­lió la­kos­sal ren­del­ke­zõ or­szág­ban, ami azt je­len­tet­te, hogy egy is­ko­lá­ra 1,3 ta­ní­tó, egy ta­ní­tó­ra pe­dig át­la­go­san 91 ta­nu­ló ju­tott. Negy­ven év­vel ké­sõbb, 1910-ben a 18 mil­li­ó­ra nö­ve­ke­dett né­pes­sé­gû Ma­gyar Ki­rály­ság te­rü­le­tén 32 402 ta­ní­tó és ta­ní­tó­nõ ok­ta­ta­tott, az­az át­la­go­san min­den is­ko­lá­ban már két tan­erõ mû­kö­dött. Ez­zel együtt egy „át­la­gos” ma­gyar ta­ní­tó­nak még min­dig 74 gyer­mek ok­ta­tá­sát kel­lett vál­lal­nia. A tan­kö­te­les gyer­me­kek kö­zül az is­ko­lá­ba já­rók ará­nya 1872 és 1910 kö­zött 75 szá­za­lék­ról meg­kö­ze­lí­tet­te a 90 szá­za­lé­kot, de kö­zü­lük 1905-ben még min­dig csu­pán 43 szá­za­lék vé­gez­te el 12 éves ko­rá­ban az el­sõ hat osztályt.2 Ilyen és eh­hez ha­son­ló ha­tal­mas le­ma­ra­dá­so­kat kel­lett rö­vid idõn be­lül pó­tol­nia a ma­gyar­or­szá­gi nép­ok­ta­tás­ügy­nek!
Még sú­lyo­sabb volt a hely­zet az analfabetizáció te­kin­te­té­ben az or­szág egyes nem­ze­ti kö­zös­sé­ge­in be­lül. 1890-ben az or­szág össz­la­kos­sá­gá­nak mind­ös­­sze 44,5 szá­za­lé­ka tu­dott ír­ni és ol­vas­ni, ezen be­lül a ma­gya­rok 53,6 szá­za­lé­ka, a né­me­tek 63, a szlo­vá­kok 43, a ro­má­nok 14, a ru­té­nek­nek pe­dig mind­ös­­sze 9,7 szá­za­lé­ka. Húsz év­vel ké­sõbb ugyan je­len­tõs el­moz­du­lást le­he­tett re­giszt­rál­ni, de az ír­ni-ol­vas­ni nem tu­dók ará­nya az or­szág össz­né­pes­sé­gén és a ma­gyar anya­nyel­vû né­pes­sé­gen be­lül még min­dig meg­ha­lad­ta a 40 szá­za­lé­kot, a ro­má­nok ese­té­ben a het­ven, a ru­té­nek ese­té­ben pe­dig a 75 szá­za­lé­kot is. Egye­dül a né­me­tek, el­sõ­sor­ban az er­dé­lyi szá­szok és svá­bok ér­ték el az ír­ni-ol­vas­ni tu­dás­ban a nyu­gat-eu­ró­pai át­lag­szin­tet a ma­guk 71, il­let­ve 76 szá­za­lé­kos arányszámával.3

Már Trefort Ágos­ton, Csáky Al­bin és Wlassics Gyu­la s még in­kább Berze-viczy Al­bert és Luk­ács György mi­nisz­ter­sé­ge ide­jén egy­ér­tel­mû­vé vált, hogy fo­ko­zott ál­la­mi sze­rep­vál­la­lás nél­kül a ma­gyar nép­ok­ta­tás ügyé­ben nem le­het szá­mot­te­võ elõ­re­lé­pést el­ér­ni. Utób­bi Csáky Al­bin ál­lam­tit­ká­ra­ként 1891-ben fo­gal­maz­ta meg elõ­ször az 1868. évi nép­ok­ta­tá­si tör­vény re­ví­zi­ó­já­nak szük­sé­ges­sé­gét, el­sõ­sor­ban az egy­sé­ges ta­ní­tói-ta­ná­ri ké­pe­sí­té­si és tan­fel­ügye­le­ti rend­szer ki­ala­kí­tá­sa ér­de­ké­ben. Mi­nisz­te­ri mû­kö­dé­se ide­jén Berzeviczy ren­de­le­te­i­vel, tör­vény­ter­ve­ze­te­i­vel gya­kor­la­ti­lag elõ­ké­szí­tet­te a te­re­pet Apponyi Al­bert számára.4 A ko­ra­be­li ok­ta­tás­po­li­ti­kai vi­ták­ban el­dõlt, hogy nem az ok­ta­tás­ügy ál­la­mo­sí­tá­sát, ha­nem az ál­la­mi sze­rep­vál­la­lás fo­ko­zá­sát és az alap­ele­me­i­ben egy­sé­ges ok­ta­tá­si rend­szer ki­ala­kí­tá­sát kell meg­cé­loz­ni. 

Ez­zel együtt mér­le­gel­ni és dön­te­ni kel­lett ab­ban a kér­dés­ben is, hogy mi­ként le­het tar­tal­mi­lag meg­újí­ta­ni a ma­gyar­or­szá­gi ok­ta­tás­ügyet, s azt ho­gyan és men­­nyi­ben le­het az egy­há­zi, köz­sé­gi, egye­sü­le­ti fenn­tar­tá­sú is­ko­lák­ban is meg­kö­ve­tel­ni. A nép­ok­ta­tás­nak és a kö­zép­fo­kú ok­ta­tás­nak Eöt­vös Jó­zsef utá­ni – jó­részt Trefort Ágos­ton mi­nisz­ter­sé­ge alatt le­zaj­lott – fej­lesz­té­se (egye­bek közt az 1884:V. tc. ér­tel­mé­ben le­het­sé­ges­sé vált be­ru­há­zá­sok­nak kö­szön­he­tõ­en) azt je­lez­te, hogy a kül­sõ, fi­zi­kai fel­té­te­lek ja­ví­tá­sa mel­lett egy­re na­gyobb szük­ség len­ne az ok­ta­tás tar­tal­mi át­ala­kí­tá­sá­ra. Mind­ez­zel pár­hu­za­mo­san fel­erõ­sö­dött a ma­gyar nyelv ok­ta­tá­sát elõ­tér­be he­lye­zõ meg­kö­ze­lí­tés.

Kü­lö­nö­sen a mil­len­ni­u­mi ün­nep­sé­gek éve­i­ben ál­ta­lá­nos­sá vált a meg­gyõ­zõ­dés, hogy a ma­gyar nyel­vû ál­la­mi is­ko­lák lé­te­sí­té­sé­vel, tu­da­tos te­le­pí­té­sé­vel le­het­ne leg­ha­té­ko­nyab­ban szol­gál­ni a du­a­liz­mus ko­ri ma­gyar nem­zet­ál­lam, il­let­ve a ma­gyar nem­zet- és ál­lam­esz­me egy­re in­kább as­­szi­mi­lá­ci­ós tö­rek­vé­sek­hez kö­tõ­dõ cél­ki­tû­zé­se­it. Ez utób­bi kér­dés el­sõ­sor­ban an­nak kap­csán me­rült fel, hogy a ma­gyar nyelv kö­te­le­zõ ok­ta­tá­sát el­ren­de­lõ 1879. évi XVIII. szá­mú nép­ok­ta­tá­si tör­vény gya­kor­la­ti­lag meg­bu­kott, amen­­nyi­ben az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben a ma­gyar nyelv ta­ní­tá­sa te­rén fo­lya­ma­to­san sú­lyos hi­á­nyos­sá­gok mutatkoztak.5 A 19–20. szá­zad for­du­ló­ján ezek­rõl a kér­dé­sek­rõl foly­tak a ma­gyar ok­ta­tás­po­li­ti­kai vi­ták.

Min­den­eset­re a 20. szá­zad ele­jé­re el­dõlt, hogy a nép­ok­ta­tás meg­újí­tá­sá­hoz el­sõd­le­ge­sen az ál­la­mi tá­mo­ga­tás fo­ko­zá­sá­ra, s ez­zel együtt az egy­sé­ges ma­gyar nép­ok­ta­tá­si rend­szer ki­ala­kí­tá­sá­ra van szük­ség. A ma­gyar nyelv­nek mint ál­lam­nyelv­nek az ad­di­gi­ak­nál ha­té­ko­nyabb ok­ta­tá­sa ezek­hez a fõ cé­lok­hoz kap­cso­ló­dott har­ma­dik­ként.  
A ko­a­lí­ci­ós kor­mány tör­vé­nyei alap­ve­tõ­en eze­ket kí­ván­ták szol­gál­ni. Az már a kor­szak és a ko­a­lí­ció egy­re gát­lás­ta­la­nabb, „úr­lo­vas” na­ci­o­na­lis­ta po­li­ti­kai vo­nal­ve­ze­té­sé­vel füg­gött ös­­sze, hogy rend­kí­vül sze­ren­csét­len mó­don Apponyi a ma­ga nép­ok­ta­tá­si tör­vény­ter­ve­zet­ében egy­be­kö­töt­te az ál­la­mi tá­mo­ga­tást a „ma­gyar nem­zet­esz­me” szol­gá­la­tá­val. „Mi igen­is vá­runk, kö­ve­te­lünk a lel­ké­szek­tõl és ta­ní­tók­tól az ál­la­mi tá­mo­ga­tás fe­jé­ben va­la­mit, de sem­mi egye­bet, mint azt, hogy kö­te­les­sé­gü­ket min­den irány­ban hí­ven tel­je­sít­sék, és hogy kö­te­les­ség­tel­je­sí­tés­ük­nek azt a ré­szét, amely egye­dül tar­to­zik re­ánk, ti. az ál­lam­mal és nem­zet­tel szem­ben va­ló kö­te­les­ség­nek a tel­je­sí­té­sét el ne mulasszák.”6 

1907-ben be­ter­jesz­tett és el­fo­ga­dott két tör­vény­ter­ve­ze­te kö­zül az 1907. évi XXVI. tc. az ele­mi nép­is­ko­lák ta­ní­tó­i­nak il­let­mé­nyét és az ál­la­mi nép­is­ko­lák he­lyi fel­ügye­let­ét sza­bá­lyoz­ta, a má­so­dik pe­dig a nem ál­la­mi nép­is­ko­lák – az­az egy­há­zi, köz­sé­gi, ma­gán- és egye­sü­le­ti ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek – jog­vi­szo­nyát, va­la­mint az ezek­ben az is­ko­lák­ban ta­ní­tók já­ran­dó­sá­ga­it sza­bá­lyoz­ta. Az 1908. évi XLVI. szá­mú har­ma­dik Apponyi-törvény az in­gye­nes ele­mi nép­is­ko­lai ok­ta­tást emel­te tör­vény­erõ­re. A tör­vé­nyek ok­ta­tás­po­li­ti­kai alap­za­tát, cél­ki­tû­zés­ét te­hát egy­ér­tel­mû­en az ok­ta­tá­si há­ló­zat fej­lesz­té­se, az is­ko­la­rend­szer fi­zi­kai, tar­tal­mi meg­újí­tá­sa jelentette.7 

Ez­zel együtt az is tény, hogy kü­lö­nö­sen az 1907:XXVII. tc. je­len­tõs mér­ték­ben kor­lá­toz­ta az is­ko­la­fenn­tar­tó egy­há­zak ok­ta­tá­si au­to­nó­mi­á­ját, ami le­he­tõ­sé­get te­rem­tett ar­ra, hogy a gö­rög­ke­le­ti szerb és ro­mán, il­let­ve az er­dé­lyi szász evan­gé­li­kus egy­ház nem­ze­ti jel­le­gû ok­ta­tá­si in­téz­mé­nye­i­ben, va­la­mint az egy­há­zi au­to­nó­mi­át nél­kü­lö­zõ, de nyel­vé­ben nem­ze­ti ma­gyar­or­szá­gi szlo­vák, ru­tén, hor­vát is­ko­lák­ban a tör­vény nyo­mán fel­erõ­söd­je­nek a ma­gya­ro­sí­tó tö­rek­vé­sek. 

Nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai cé­lok

„A nem­ze­ti­sé­gi kér­dés te­kin­te­té­ben elég bo­nyo­lult volt lel­ki el­he­lyez­ke­dé­sem – ír­ta 1934-ben meg­je­lent Em­lék­ira­ta­i­ban Apponyi sa­ját ko­ra­be­li esz­mei-po­li­ti­kai po­zí­ci­ó­i­ról. – Min­den ösz­tö­nöm a Deák–Eötvös-éra ha­gyo­má­nya­i­hoz ve­ze­tett. Min­dig utál­tam min­dent, ami akár­csak a mél­tá­nyos­ság­gal is el­len­ke­zett, bár­ki­vel szem­ben tör­tént lé­gyen. De nem volt ener­gi­ám hoz­zá, hogy ma­ga­mat tel­je­sen ki­von­jam a Ti­sza-epo­chá­ban ural­ko­dó­vá vált áram­lat ha­tá­sa alól.”8 A Ti­sza Kál­mán-kor­szak­ban ki­ala­kult és a szá­zad­for­du­ló éve­i­ben a Bánffy De­zsõ mi­nisz­ter­el­nök­sé­ge ide­jén nyíl­tan vál­lalt – kor­mány­za­ti szin­ten is a so­vi­niz­mu­sig el­ju­tó – nem­zet­ál­la­mi na­ci­o­na­liz­mus ide­o­ló­gi­ai kel­lék­tá­rá­ból Grünwald Bé­la „leg­szél­sõ­sé­ge­sebb so­vi­nisz­ta bel­po­li­ti­kai irá­nyát”, va­la­mint Rá­ko­si Je­nõ­nek, a Bu­da­pes­ti Hír­lap fõ­szer­kesz­tõ­je­ként hir­de­tett „har­minc­mil­lió ma­gyart” vi­zi­o­ná­ló bi­ro­dal­mi po­li­ti­ká­ját em­lí­tet­te olyan ha­tá­sok­ként, ame­lyek el­tá­vo­lí­tot­ták ere­de­ti, li­be­rá­lis nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai fel­fo­gá­sá­tól. 

Az ál­ta­la ve­ze­tett Nem­ze­ti Párt 1892. évi prog­ram­já­ban ko­ráb­bi, ere­den­dõ­en li­be­rá­lis fel­fo­gá­sát há­rom pre­mis­­sza kö­ré cso­por­to­sí­tot­ta. Egy­részt el­is­mer­te, hogy a sza­bad­ság csor­bí­tá­sa nél­kül nem kor­lá­toz­ha­tó a ma­gyar­or­szá­gi ál­lam­pol­gár­ok anya­nyelv­ének és kul­tú­rá­já­nak sza­bad hasz­ná­la­ta. Más­részt súlyt he­lye­zett a nem­ze­ti egy­ség po­li­ti­kai fo­gal­má­nak tisz­tá­zá­sá­ra. S a ma­gyar nem­zet egy­sé­gén nem „a nyelv sze­rin­ti erõ­sza­kos ma­gya­ro­sí­tást” ér­tet­te, ha­nem „a nem­zet po­li­ti­kai egy­sé­gét”. 

En­nek meg­fe­le­lõ­en Apponyi – a Deák–Eötvös-féle fel­fo­gás hí­ve­ként – biz­to­sí­ta­ni kí­ván­ta a nem ma­gyar nem­ze­ti­sé­gek nyel­vi-kul­tu­rá­lis jo­ga­it, de el­uta­sí­tot­ta a kol­lek­tív jo­gok, a kü­lön köz­jo­gi stá­tus irán­ti igé­nye­i­ket. A Ti­sza-kor­szak mó­do­sult nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai súly­pont­ja­it és a li­be­rá­lis ma­gyar na­ci­o­na­liz­mus ré­gi nyelv­po­li­ti­kai tö­rek­vé­sé­nek fel­erõ­sö­dé­sét je­lez­te vi­szont a már 1892-ben elõ­tér­be ke­rült ma­gyar ál­lam­nyel­vi prog­ram. „A ma­gyar nyelv is­me­re­té­nek ter­jesz­té­sét azon­ban szük­sé­ges­nek tart­juk, hogy a nem ma­gyar aj­kú in­tel­li­gen­cia az ál­lam szol­gá­la­tá­ból ré­szét ki­ve­hes­se és ez­ál­tal mi­nél szo­ro­sab­ban csatoltassék az ál­lam­hoz; de fõ­leg mint a tár­sa­dal­mi ös­­sze­tar­to­zás­nak az esz­kö­zét, mely nél­kül a po­li­ti­kai egy­ség üres for­ma marad.”9

A ko­a­lí­ci­ós kor­mány­zat ide­jén fel­erõ­söd­tek azok a ten­den­ci­ák, ame­lyek az 1868. évi XLIV. szá­mú nem­ze­ti­sé­gi tör­vény vis­­sza­vo­ná­sát, ér­vény­te­le­ní­té­sét szor­gal­maz­ták, mond­ván, az egy­re erõ­tel­je­sebb po­li­ti­kai cé­lo­kat meg­fo­gal­ma­zó ro­mán, szlo­vák, szerb moz­gal­mak­kal szem­ben hi­ba vol­na a ki­egye­zés ko­ra­be­li to­le­ráns nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai alap­el­ve­ket ér­vé­nye­sí­te­ni. Az egy­re gya­ko­ribb és sú­lyo­sabb nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai konf­lik­tu­sok és kö­vet­kez­mé­nye­ik – a szo­ci­á­lis, val­lá­si, nyel­vi, vá­lasz­tó­jo­gi szí­ne­ze­tû he­lyi ös­­sze­tû­zé­sek, in­ci­den­sek, mint pél­dá­ul a tra­gi­kus élesdi vagy a csernovai eset –, va­la­mint a ma­gyar kor­mány­za­ti nem­ze­ti­ség­po­li­ti­ka egy­re ál­ta­lá­no­sabb ne­ga­tív nem­zet­kö­zi meg­íté­lé­se, pél­dá­ul az ad­dig jó­részt a ma­gyar tö­rek­vé­sek­kel ro­kon­szen­ve­zõ an­gol, fran­cia saj­tó Ma­gya­ror­szág­gal szem­be­ni fel­lé­pé­sei je­lez­ték a nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ka fe­nye­ge­tõ zsák­ut­cá­ját.

Bi­zo­nyít­ha­tó­an ek­kor erõ­sö­dött fel a ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ká­val szem­be­ni kri­ti­kai hang a nem­zet­kö­zi dip­lo­má­ci­á­ban, amit jól je­lez, hogy még a szö­vet­sé­ges Né­met­or­szág bu­da­pes­ti és bras­sói kon­zul­jai is epés meg­jegy­zé­sek­kel kom­men­tál­ták a Lex Apponyi kö­rül ki­ala­kult nem­ze­ti­sé­gi vi­tá­kat. A brit dip­lo­má­cia pe­dig – Seton Watson és Wickham Steed hiperkritikus elem­zé­se­i­tõl nem tel­je­sen füg­get­le­nül – ek­kor szá­mol le az­zal az ele­ve har­ma­tos kí­sér­let­tel, hogy Né­met­or­szág el­le­né­ben a ma­gyar füg­get­len­sé­gi tö­rek­vé­sek tá­mo­ga­tá­sá­val pró­bál­jon új kö­zép-eu­ró­pai po­zí­ci­ó­kat ki­épí­te­ni. He­lyet­te a Foreing Office ve­ze­tõi és a brit po­li­ti­kai köz­vé­le­mény sze­mé­ben a sú­lyos­bo­dó ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti­sé­gi konf­lik­tu­sok ve­zet­tek el oda, hogy az 1848-as Ma­gyar­or­szág ang­li­ai presz­tí­zse hos­­szú idõ­re elveszett.10 

A szlo­vák tör­té­net­írás is meg­örö­kí­tet­te a nép­ok­ta­tá­si tör­vé­nyek nyo­mán Apponyi sze­mé­lyé­vel kap­cso­la­tos nem­zet­kö­zi mé­re­tû el­uta­sí­tás és til­ta­ko­zás egyik to­po­szát, a ma­gyar­or­szá­gi szlo­vák tan­nyel­vû ok­ta­tás és a szlo­vák di­á­kok ül­döz­te­té­sét. Štefan Osuský, a pá­ri­zsi bé­ke­kon­fe­ren­cia cseh­szlo­vák kül­dött­sé­gé­nek he­lyet­tes ve­ze­tõ­je – Edvard Beneš kül­ügy­mi­nisz­ter­nek már a vi­lág­há­bo­rú alatt is fon­tos se­gí­tõ­je – ál­lí­tó­lag 1905-ben (!) a po­zso­nyi lí­ce­um di­ák­ja­ként ta­lál­ko­zott a gim­ná­zi­um­ba mi­nisz­ter­ként el­lá­to­ga­tó Apponyival. A la­tin­ból je­les di­á­kot a mi­nisz­ter meg kí­ván­ta di­csér­ni, de õ a mi­nisz­ter­rel szem­be­ni egyet nem ér­té­sé­nek je­le­ként ma­kacs hall­ga­tás­ba bur­ko­ló­zott. Ezt Apponyi sze­mé­lye el­len irá­nyu­ló sér­tés­nek vet­te, s ezért el­tá­vo­lít­tat­ta õt az is­ko­lá­ból, ami­ért Osuský a kö­vet­ke­zõ év­ben ki­ván­do­rolt Ame­ri­ká­ba. Osuský 1916-ban az Egye­sült Ál­la­mok­ból az Ame­ri­kai Szlo­vák Li­ga kép­vi­se­lõ­je­ként csat­la­ko­zott a Masaryk és Beneš ve­zet­te cseh­szlo­vák po­li­ti­kai emig­rá­ci­ó­hoz, a ma­gyar bé­ke­szer­zõ­dés meg­tár­gya­lá­sá­ra Pá­rizs­ba ér­ke­zõ Apponyit – s ez megint a va­ló­szí­nû­leg csu­pán le­gen­da szint­jén meg­esett tör­té­net ré­sze – em­lé­kez­tet­te a po­zso­nyi is­ko­lai epi­zód­ra. Ami vi­szont va­ló­ban meg­tör­tént, a tri­a­no­ni ma­gyar bé­ke­szer­zõ­dést Cseh­szlo­vá­kia ne­vé­ben – Beneš tá­vol­lét­ében – Štefan Osuský ír­ta alá.11 

A kor­szak ma­gyar­or­szá­gi ma­gyar és nem ma­gyar kri­ti­kus elem­zõi – pél­dá­ul Mocsáry La­jos, Ady End­re, Jászi Osz­kár, a Hu­sza­dik Szá­zad tár­sa­da­lom­tu­dó­sai, Anton Štefánek, Milan Hodža, Emil Babeº, Vasile Goldiº szá­má­ra ezek­ben az évek­ben lett egy­ér­tel­mû­vé, hogy az Osztrák–Magyar Mo­nar­chi­án be­lül a ma­gyar po­li­ti­kai elit a nem­ze­ti­sé­gi moz­gal­mak­kal szem­ben töb­bé már nem en­ged­he­ti meg az erõ­po­zí­ci­ó­ból foly­ta­tott po­li­ti­zá­lást, az erõ­sza­kos ma­gya­ro­sí­tás in­téz­mé­nye­sí­té­sét. 

Jó­részt ez­zel ma­gya­ráz­ha­tó, hogy a hat­van­he­tes ala­po­kon ál­ló, de 1905-ben a du­a­lis­ta po­zí­ci­ók­kal nyíl­tan sza­kí­tó; és a füg­get­len­sé­gi párt­hoz csat­la­ko­zó Apponyi Al­bert­nek, a du­a­liz­mus nagy for­má­tu­mú, a li­be­rá­lis és kon­zer­va­tív ér­té­ke­ket szin­te­ti­zál­ni ké­pes, kö­zép­utas po­li­ti­ku­sá­nak a meg­íté­lé­sé­ben mi­ért do­mi­nál a nép­ok­ta­tá­si tör­vé­nyek na­ci­o­na­lis­ta cél­za­tos­sá­gá­ra irá­nyu­ló kri­ti­ka. Az egész du­a­lis­ta kor­sza­kot, an­nak nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ká­ját ugyan­is ne­héz és ta­lán nem is le­het­sé­ges a tör­té­ne­ti ma­gyar ál­lam tíz-ti­zen­két év múl­tán be­kö­vet­ke­zett fel­bom­lá­sá­tól, a tri­a­no­ni kon­tex­tus­tól el­vo­nat­koz­tat­va ele­mez­ni.

A „nem ál­la­mi nép­is­ko­lák jog­vi­szo­nya­i­nak” ren­de­zé­se

Apponyi há­rom nép­ok­ta­tá­si tör­vé­nye kö­zül „a nem ál­la­mi ele­mi nép­is­ko­lák jog­vi­szo­nya­it” ren­de­zõ – Lex Apponyi né­ven több-ke­ve­sebb ok­kal mél­tán el­hí­re­sült – 1907:XXVII. szá­mú tör­vény vál­tot­ta ki a leg­több vi­tát, el­len­ér­zést és kri­ti­kát. Ez – ha­son­ló­kép­pen a má­sik két Apponyi-féle nép­ok­ta­tá­si tör­vény­hez – az ál­la­mi sze­rep­vál­la­lást egy­be­kap­csol­ta az ál­la­mi be­fo­lyá­so­lás és az ál­la­mi el­len­õr­zés esz­kö­ze­i­vel. Emel­lett a nem ál­la­mi fenn­tar­tá­sú egy­há­zi, köz­sé­gi nép­is­ko­lák jog­vi­szo­nya­it, és az ott mû­kö­dõ nép­ta­ní­tók jut­ta­tá­sa­it ren­dez­ve va­ló­já­ban fe­lül­ír­ta az is­ko­la­fenn­tar­tók ok­ta­tá­si ügyek­ben az 1868. évi XLIV. szá­mú nem­ze­ti­sé­gi tör­vény ál­tal biz­to­sí­tott au­to­nó­mi­á­ját, amen­­nyi­ben igen erõs jo­go­sít­vá­nyok­kal ru­ház­ta fel az ál­la­mi in­téz­mé­nye­ket, min­de­nek­elõtt ma­gát a val­lás- és köz­ok­ta­tá­si mi­nisz­té­ri­u­mot és an­nak szak­mai szer­ve­ze­te­it.
Rá­adá­sul az ál­la­mi tá­mo­ga­tás el­len­té­te­le­zé­se­ként je­len­tõs, bár az ese­tek egy ré­szé­ben in­kább csu­pán szim­bo­li­kus ér­té­kû, a 20. szá­zad fo­lya­mán szer­te Kö­zép-Eu­ró­pá­ban a ki­sebb­sé­gi ok­ta­tás­ügy­ben ma­gá­tól ér­te­tõ­dõ­vé vált nyel­vi, nem­ze­ti en­ged­mé­nyek­re (pél­dá­ul ál­la­mi cí­mer, az is­ko­la­épü­let két­nyel­vû meg­je­lö­lé­se) kény-szerítette rá az érin­tett ma­gyar­or­szá­gi szlo­vák, ru­tén, ro­mán, szerb, né­met, hor­vát, szlo­vén is­ko­lá­kat, is­ko­la­fenn­tar­tó­kat. 
A par­la­ment­ben 1907 ta­va­szán tár­gyalt el­sõ két Apponyi-féle nép­ok­ta­tá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei több cso­port­ba oszt­ha­tók. A ta­ní­tók fi­ze­té­sé­nek, já­ran­dó­sá­ga­i­nak nagy­vo­na­lú, a töb­bi ál­la­mi al­kal­ma­zot­té­hoz iga­zí­tott új­ra­sza­bá­lyo­zá­sa mind az ál­la­mi, mind pe­dig a nem ál­la­mi ok­ta­tás­ügy­ben két­ség­kí­vül igen je­len­tõs lé­pés­nek szá­mí­tott. Ki­szá­mít­ha­tó­vá, ter­vez­he­tõ­vé vál­tak a ta­ní­tói, ta­ná­ri kar­ri­e­rek: az alap­fi­ze­té­sek­hez lak­bér, öt­éven­te kor­pót­lék járt. Ös­­szes­sé­gé­ben mint­egy hat­mil­lió ko­ro­nát for­dí­tot­tak a ta­ní­tói fi­ze­té­sek emelésére.12

A Lex Apponyi ezen­fe­lül ar­ról is ren­del­ke­zett, hogy há­rom­év­nyi át­me­ne­ti idõ után, 1910-tõl kez­dõ­dõ­en, va­la­men­­nyi nem ál­la­mi fenn­tar­tá­sú is­ko­la kö­te­les a meg­sza­bott il­let­mé­nye­ket fi­zet­ni a ta­ní­tók szá­má­ra, s ha ar­ra nem ké­pes, kö­te­le­zõ­en ál­la­mi se­gélyt kell kér­nie.  A Lex Apponyi az ok­ta­tás ha­za­fi­as jel­le­gé­nek hang­sú­lyos kö­ve­tel­mé­nyét a tör­vény 17. §-ában a kö­vet­ke­zõ­kép­pen rög­zí­tet­te: „Min­den is­ko­la és min­den ta­ní­tó, te­kin­tet nél­kül az is­ko­la jel­le­gé­re és ar­ra, hogy ál­la­mi se­gélyt él­vez-e vagy sem, a gyer­me­kek lel­ké­ben a ma­gyar ha­zá­hoz va­ló ra­gasz­ko­dás szel­le­mét és a ma­gyar nem­zet­hez va­ló tar­to­zás tu­da­tát, va­la­mint a val­lás­er­köl­csös gon­dol­ko­dást tar­to­zik ki­fej­lesz­te­ni és meg­erõ­sí­te­ni. En­nek a szem­pont­nak az egész ta­ní­tás­ban ér­vé­nye­sül­ni kell; kül­sõ ki­fe­je­zé­sül min­den is­ko­lá­ban, jel­leg­kü­lönb­ség nél­kül, úgy a fõ­be­já­rat fö­lött, mint meg­fe­le­lõ he­lyen a tan­ter­mek­ben Ma­gyar­or­szág cí­me­re he­lye­zen­dõ el, a tan­ter­mek­ben a ma­gyar tör­té­net­bõl vett fa­li­táb­lák al­kal­ma­zan­dók, nem­ze­ti ün­ne­pe­ken pe­dig az épü­le­ten a ma­gyar nem­ze­ti cí­me­res zász­ló tû­zen­dõ ki.”13 Eze­ket a ren­del­ke­zé­se­ket nem­csak a nem­ze­ti­sé­gi ol­da­lon bí­rál­ták so­kan, ha­nem az el­len­zé­ki ma­gyar pár­tok ré­szé­rõl is so­kan a ko­a­lí­ció na­ci­o­na­lis­ta ki­ra­kat­po­li­ti­kai ele­me­ként ér­té­kel­ték. 

Mind­két tör­vény több pa­ra­gra­fu­sa rész­le­tez­te a ta­ní­tók fe­gyel­mi vét­sé­ge­i­nek és bün­te­té­sé­nek ügyét. Az 1907:XXVII. tc. par­la­men­ti vi­tá­já­ban majd­nem min­den nem­ze­ti­sé­gi kép­vi­se­lõ bí­rál­ta azt a ren­del­ke­zést, amely sze­rint a ma­gyar nyelv ta­ní­tá­sá­ban el nem ért ok­ta­tá­si cé­lo­kat a tör­vény szin­tén fe­gyel­mi vét­ség­nek minõsíti.14 Ha­son­ló­kép­pen nagy til­ta­ko­zást vál­tott ki a tör­vény azon ren­del­ke­zé­se, amely sze­rint a ta­ní­tók ál­lam­el­le­nes te­vé­keny­sé­gé­nek mi­nõ­sül „kü­lö­nö­sen min­den olyan cse­le­ke­det, mely az ál­lam al­kot­má­nya, nem­ze­ti jel­le­ge, egy­sé­ge, kü­lön­ál­lá­sa vagy te­rü­le­ti ép­sé­ge, to­váb­bá az ál­lam tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott al­kal­ma­zá­sa és az ál­lam cí­me­re, jel­vé­nye és zász­ló­ja el­len irányul”.15 
Iuliu Maniu ro­mán, Milan Hodža szlo­vák, Mi­ha­il Polit szerb kép­vi­se­lõk egy­aránt el­uta­sí­tot­ták a ta­ní­tói te­vé­keny­ség po­li­ti­kai ér­de­kek és szem­pont­ok sze­rin­ti mi­nõ­sí­té­sét, kri­mi­na­li­zá­lá­sát. Más nem ma­gyar kép­vi­se­lõk a ta­ní­tói es­kü szö­ve­gé­ben a kö­vet­ke­zõ ki­té­telt ki­fo­gá­sol­ták: „…a gond­ja­im­ra bí­zott if­jú­sá­got a ma­gyar ha­za sze­re­te­té­ben fo­gom ne­vel­ni.” 
A nem ma­gyar nem­ze­ti egy­há­zak és nem­ze­ti pár­tok kép­vi­se­lõi sú­lyos jog­kor­lá­to­zás­ként ér­té­kel­ték a Lex Apponyi 18. §-ának ren­del­ke­zé­se­it, ame­lyek az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tan­nyel­vé­nek meg­vá­lasz­tá­sát kor­lá­toz­ták, il­let­ve a vá­lasz­tá­si le­he­tõ­sé­gek­ben a ma­gyar tan­nyelv ja­vá­ra fon­tos ked­vez­mé­nye­ket tettek.16 

A tör­vény as­­szi­mi­lá­ci­ós szán­dé­ka­it ta­lán a 19. § túl­zott nyel­vi kö­ve­tel­mé­nye­ket ál­lí­tó pa­ra­gra­fu­sa árul­ta el a leg­job­ban. A ma­gyar nyelv el­sa­já­tí­tá­sá­nak a ko­ráb­bi mi­nisz­té­ri­u­mi ter­vek hat­éves ok­ta­tá­si fo­lya­mat ke­re­té­ben el­kép­zelt pen­zu­mát a Lex Apponyi négy év alatt tel­je­sí­ten­dõ fel­adat­tá tet­te. „A nem ma­gyar ta­ní­tá­si nyel­vû ele­mi is­ko­lák­ban, akár ré­sze­sül­nek ál­la­mi se­gély­ben, akár nem, a ma­gyar nyelv a min­den­na­pi tan­fo­lyam va­la­men­­nyi osz­tá­lyá­ban a val­lás- és köz­ok­ta­tás­ügyi mi­nisz­ter ál­tal a hit­fe­le­ke­ze­ti is­ko­la­fenn­tar­tó meg­hall­ga­tá­sá­val meg­ál­la­pí­tott ta­ní­tá­si terv sze­rint és ki­je­lölt óra­szám­ban oly mérv­ben ta­ní­tan­dó, hogy a nem ma­gyar anya­nyel­vû gyer­mek a ne­gye­dik év­fo­lyam bevégeztével gon­do­la­ta­it ma­gya­rul élõ­szó­val és írás­ban ért­he­tõ­en ki tud­ja fejezni.”17 

Ez a min­den pe­da­gó­gi­ai, di­dak­ti­kai és per­sze po­li­ti­kai és mo­rá­lis meg­fon­tolt­sá­got nél­kü­lö­zõ tör­vé­nyi elõ­írás tel­je­sít­he­tet­len fel­adat elé ál­lí­tot­ta a nem ma­gyar tan­nyel­vû nép­is­ko­lá­kat. A zárt szlo­vák, ro­mán, ru­tén, szerb vagy hor­vát nyel­vi kör­nye­zet­ben, az ak­tív nyelv­hasz­ná­lat és bár­mi­lyen más al­kal­ma­zá­si le­he­tõ­ség szin­te tel­jes hi­á­nyá­ban, a ma­gyar nyelv is­ko­lai ta­ní­tá­sa a nép­is­ko­la el­sõ négy osz­tá­lyá­ban leg­fel­jebb az ala­pok el­sa­já­tí­tá­sát tet­te vol­na le­he­tõ­vé.
Jog­gal bí­rál­ta a ko­ra­be­li kül­föl­di köz­vé­le­mény (Björn, Björnson, Lev Tolsz­toj) a nem­zet­kö­zi és a ma­gyar­or­szá­gi nem ma­gyar saj­tó ezt az erõ­sza­kos as­­szi­mi­lá­ci­ós tö­rek­vést. Ok­kal mu­ta­tot­tak rá ar­ra, hogy a ma­gyar nyelv­ta­ní­tás elõ­tér­be ál­lí­tá­sa meg­ne­he­zí­ti a töb­bi tan­tárgy ta­ní­tá­sát. Nem vé­let­len, hogy ma­ga Ti­sza Ist­ván is – pár év­vel ké­sõb­bi, a ko­a­lí­ci­ós kor­mány nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ká­ját bí­rá­ló meg­nyi­lat­ko­zá­sá­ban – szin­tén egyik sú­lyos hi­bá­nak tar­tot­ta a Lex Apponyi ma­gyar nyelv­ta­ní­tás­sal kap­cso­la­tos ren­del­ke­zé­sét: „…hát ab­ban az il­lú­zi­ó­ban élünk-e mi, hogy meg­ma­gya­ro­sí­tot­tuk az oláh vagy tót pol­gár­tár­sun­kat, akit ma­gya­rul ír­ni vagy ol­vas­ni meg­ta­ní­tot­tunk? Hi­szen ez nem ma­gya­ro­sí­tás, ura­im! […] Igen­is, üd­vös és hasz­nos do­log ez, de nem a ma­gya­ro­sí­tás út­ja. Va­la­ki meg­ta­nul­hat ír­ni és ol­vas­ni ta­lán, de kü­lö­nö­sen, ha jól meg­sze­kí­roz­zák az is­ko­lá­ban, még na­gyobb gyû­lö­lõ­je lesz a ma­gyar nem­ze­ti ügy­nek, mint addig.”18
A két 1907. évi Apponyi-törvénynek kez­det­tõl fog­va so­kat vi­ta­tott és a tör­vény vég­re­haj­tá­sa so­rán sok konf­lik­tust ki­vál­tó ren­del­ke­zé­sei kö­zé tar­to­zott a ta­ní­tók fe­gyel­mi vét­sé­ge­i­nek bün­te­té­se. A fe­gyel­mi el­já­rás so­rán ál­la­mi is­ko­lák ese­té­ben a me­gyei köz­igaz­ga­tá­si bi­zott­ság fe­gyel­mi vá­laszt­má­nya, köz­sé­gi is­ko­lák­ban a vá­ro­si köz­igaz­ga­tá­si bi­zott­ság vagy a pol­gár­mes­ter, az egy­há­zi is­ko­lák ta­ní­tó­i­val szem­ben pe­dig az egy­há­zak il­le­té­kes fe­gyel­mi tes­tü­le­tei a kö­vet­ke­zõ bün­te­té­si le­he­tõ­sé­gek kö­zül vá­laszt­hat­tak: dor­gá­lás, pénz­bír­ság, át­he­lye­zés, a fi­ze­tés­eme­lés és a kor­pót­lék­ok meg­vo­ná­sa. 
A fe­gyel­mi el­já­rá­sok kü­lö­nö­sen a szlo­vák nem­ze­ti­sé­gi ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben fe­nye­get­tek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel, hi­szen ezek mö­gül hi­ány­zott a ro­má­no­ké­hoz, szer­be­ké­hez ha­son­ló, is­ko­la­fenn­tar­tó au­to­nóm nem­ze­ti egy­ház, amely­nek fe­gyel­mi in­téz­mé­nyei ele­ve mél­tá­nyo­sab­ban bí­rál­ták el a Lex Apponyi nyo­mán tá­madt fe­gyel­mi ügye­ket. A szlo­vák és rész­ben a ru­tén tan­nyel­vû is­ko­lák­ban az in­téz­mény­fenn­tar­tó he­lyi egy­ház­kö­zös­sé­gek vi­szont az ese­tek több­sé­gé­ben anya­gi­lag nem tud­tak meg­fe­lel­ni a tör­vény mo­der­ni­zá­ci­ós, fej­lesz­té­si kö­ve­tel­mé­nye­i­nek, így rö­vid idõn be­lül ál­la­mi fel­ügye­let alá ke­rült is­ko­lák­ká vál­tak.

Emi­att a tör­vény el­fo­ga­dá­sát kö­ve­tõ öt év­ben a felsõ-magyaroszági szlo­vák ré­gi­ó­ban kö­zel más­fél­ száz szlo­vák tan­nyel­vû – az evan­gé­li­kus egy­ház ál­tal fenn­tar­tott – nép­is­ko­la szûnt meg, il­let­ve vált ma­gyar tan­nyel­vû ál­la­mi in­téz­mén­­nyé. A szlo­vák is­ko­lák szá­ma egyéb­iránt már a 19. szá­zad utol­só ne­gye­dé­ben kö­zel 25 szá­za­lék­kal csök­kent. A szá­zad­for­du­ló más­fél ezer szlo­vák, il­let­ve szlovák–magyar két tan­nyel­vû ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyé­bõl a ko­ra­be­li ma­gyar ok­ta­tá­si sta­tisz­ti­kai ki­mu­ta­tá­sok sze­rint 1913-ra mind­ös­­sze 354 (!) ma­radt. Bars, Zó­lyom, Nóg­rád, Sá­ros, Abaúj-Torna, Zemp­lén me­gyék te­rü­le­tén nem ma­radt egyet­len szlo­vák tan­nyel­vû ele­mi is­ko­la sem, de a tisz­ta szlo­vák Trencsén és Turóc me­gyék­ben sem ér­te el szá­muk az ötvenet.19

Az or­szág töb­bi, nem ma­gyar nem­ze­ti ok­ta­tá­si in­téz­mény­há­ló­za­tát – köz­tük pél­dá­ul az er­dé­lyi szá­szok és ro­má­nok is­ko­lá­it – az is­ko­la­fenn­tar­tók, egy­há­zak, köz­sé­gek el­há­rí­tó, vé­de­ke­zõ ma­ga­tar­tá­sa mi­att alig érin­tet­ték az is­ko­lai ma­gya­ro­sí­tást elõ­tér­be ál­lí­tó Lex Apponyi nyo­mán el­ren­delt fe­gyel­mi ügyek és egyéb utó­rez­gé­sek. Az or­szág nem­ze­ti­sé­gi nép­is­ko­lá­in vé­gig­fu­tó fe­gyel­mi el­já­rá­sok so­rán si­ke­rült ra­di­ká­li­san csök­ken­te­ni a ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zõ, il­let­ve a ma­gya­rul egy­ál­ta­lán nem be­szé­lõ ta­ní­tók ará­nyát. Ezek szá­ma azon­ban már az 1906–1907-es tan­év­ben sem ér­te el az ez­ret (pél­dá­ul a ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zõ ro­mán ta­ní­tók közt 257, a ké­pe­sí­tés­sel nem ren­del­ke­zõk közt pe­dig 158, az ös­­szes ro­mán anya­nyel­vû ta­ní­tók 13 szá­za­lé­ka tar­to­zott eb­be a ka­te­gó­ri­á­ba). A nem ma­gyar nem­ze­ti egy­há­zak te­hát ké­pe­sek vol­tak meg­tar­ta­ni a nem ma­gyar ta­ní­tá­si nyel­vû is­ko­lá­ik nagy többségét.20

A mind­ös­­sze ki­lenc cik­kely­bõl ál­ló 1908. évi XLVII. tc. az ele­mi nép­ok­ta­tás in­gye­nes­sé­gé­rõl ren­del­ke­zett. Az ál­lam sze­rep­vál­la­lá­sa itt is igen je­len­tõs­nek bi­zo­nyult, amen­­nyi­ben a szim­bo­li­kus be­íra­tá­si dí­jon fe­lü­li ös­­szes ko­ráb­bi hoz­zá­já­ru­lást – en­nek ös­­sze­gét 3,5 mil­lió ko­ro­ná­ra be­csül­ték – az ál­lam ma­gá­ra vál­lal­ta. „Nem­ze­ti” el­len­té­te­le­zés­ként a tör­vény csu­pán a nem ma­gyar tan­nyel­vû ele­mi is­ko­lák ha­to­dik, il­let­ve az is­mét­lõ is­ko­lák har­ma­dik osz­tá­lyát be­fe­je­zõ ta­nu­lók vég­bi­zo­nyít­vá­nyá­nak két­nyel­vû ki­ál­lí­tá­sát ír­ta elõ.21 

Ös­­szeg­zés

A Lex Apponyi a kor­szak és a ko­a­lí­ci­ós kor­mány­za­ti pe­ri­ó­dus nem­zet­ál­la­mi na­ci­o­na­lis­ta ten­den­ci­á­it meg­je­le­nít­ve, a ma­gya­ro­sí­tás cél­ja­i­val egy­be­kap­csol­va pró­bál­ta a ma­gyar nép­is­ko­lák in­téz­mény­rend­sze­rét mo­der­ni­zál­ni. Az is­ko­la­épü­le­tek kor­sze­rû­sí­té­sé­vel, új is­ko­lák épí­té­sé­hez, új tan­köny­vek elõ­ál­lí­tá­sá­hoz és a töb­bi ok­ta­tá­si be­ru­há­zás­hoz nyúj­tott ál­la­mi tá­mo­ga­tás­sal, va­la­mint a ta­ní­tói fi­ze­té­sek eme­lé­sé­vel meg­há­rom­szo­roz­ta a nép­ok­ta­tás­ra for­dí­tott ál­la­mi költ­ség­ve­té­si tá­mo­ga­tást, ami a vi­szony­lag ala­csony ki­in­du­ló ös­­szeg el­le­né­re ön­ma­gá­ban ha­tal­mas tel­je­sít­mény volt. 
Mind­ezek­kel a két­ség­kí­vül po­zi­tív lé­pé­sek­kel egy idõ­ben Apponyi tu­da­to­san kény­szer­hely­zet­be kí­ván­ta hoz­ni azo­kat a nem ma­gyar tan­nyel­vû fe­le­ke­ze­ti is­ko­lá­kat, ame­lyek szerb, ro­mán egy­há­zi fenn­tar­tói nem vol­tak ké­pe­sek meg­fe­lel­ni a ma­ga­sabb bé­re­zé­si kö­ve­tel­mé­nyek­nek. Az ál­la­mi tá­mo­ga­tá­sért cse­ré­be el­várt ma­gyar szel­le­mû ha­za­fi­as ne­ve­lés, va­la­mint a fo­ko­zott ma­gyar nyelv­ta­ní­tás kí­vá­nal­mát, a tan­könyv- és a tannyelvválasztás sza­bad­sá­gá­nak kor­lá­to­zá­sát elv­ben ugyan ki­egyen­lí­tet­te a nö­vek­võ ál­la­mi tá­mo­ga­tás, va­ló­já­ban azon­ban a ko­a­lí­ci­ós kor­mány cél­ja az volt, hogy a ma­gyar ál­lam fo­ko­za­to­san fel­szá­mol­ja a nem­ze­ti egy­há­zak ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis au­to­nó­mi­á­ját. 
Apponyi leg­fon­to­sabb nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai cél­ja az ál­lam­pol­gá­ri lo­ja­li­tás biz­to­sí­tá­sán túl­me­nõ­en az volt, hogy „eb­ben az or­szág­ban ne le­hes­sen is­ko­la, mely az ál­la­mi és nem­ze­ti ér­de­ket nem szolgálja”.22 Ez­zel a Lex Apponyi az egy­re in­kább a Rá­ko­si Je­nõ-fé­le 30 mil­lió ma­gyar ví­zi­ó­já­nak szol­gá­la­tá­ba ál­lí­tott du­a­liz­mus ko­ri „ma­gyar nem­zet­esz­me” esz­kö­zé­vé deg­ra­dá­ló­dott, s to­vább­mé­lyí­tet­te a nem ma­gyar nem­ze­ti kö­zös­sé­gek és a ma­gyar ál­lam kö­zöt­ti ellentéteket.23
Ma­ga Apponyi el­uta­sí­tot­ta azo­kat a vá­da­kat, ame­lyek az el­sõ vi­lág­há­bo­rú elõt­ti kor­szak ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kai komp­li­ká­ci­ó­i­nak, zsák­ut­cás konf­lik­tu­sa­i­nak egy ré­szét az õ szám­lá­já­ra ír­ják. Ugyan­ak­kor elv­ben szük­sé­ges­nek és fon­tos­nak mond­ta a du­a­liz­mus ko­ri ma­gyar nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ka kri­ti­kai fe­lül­vizs­gá­la­tát, és em­lék­ira­ta­i­ban ar­ra is ki­tért, hogy „sa­ját ál­lás­fog­la­lá­so­mat a nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ká­nak mint a po­li­ti­ka kü­lön ágá­nak te­kin­te­té­ben ha­bo­zó­nak és erõ­sen ki­fo­gá­sol­ha­tó­nak kell elismernem”.24 
A nem ma­gyar nem­ze­ti kö­zös­sé­gek te­rü­le­ti ön­kor­mány­za­ti jo­ga­it azon­ban utó­lag is el­uta­sí­tot­ta, és – utó­la­gos böl­cses­ség­gel – az 1868. évi nem­ze­ti­sé­gi tör­vény­ben sza­va­tolt nyel­vi, kul­tu­rá­lis, ok­ta­tá­si jo­gok ki­bõ­ví­té­sé­ben je­löl­te meg a hi­bák ki­ja­ví­tá­sá­nak le­het­sé­ges esz­kö­zét. Sze­rin­te a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gi jog­ban ko­moly el­lent­mon­dás­ok for­rá­sa volt, hogy az 1868. évi nem­ze­ti­sé­gi tör­vény ki­zár­ta a kö­zös­sé­gi ön­kor­mány­zás le­he­tõ­sé­gét, ugyan­ak­kor a nem­ze­ti­sé­gek egy ré­sze az egy­há­zi au­to­nó­mi­ák ré­vén erõs köz­jo­gi jo­go­sít­vá­nyok­kal ren­del­ke­zett. Az egy­há­zi au­to­nó­mi­á­val nem ren­del­ke­zõ ma­gyar­or­szá­gi szlo­vá­kok, ru­té­nek, né­me­tek ese­té­ben az 1930-as évek ele­jé­rõl vis­­sza­te­kin­tõ po­li­ti­kus sze­rint cél­sze­rû lett vol­na az anya­nyel­vi köz­igaz­ga­tás és ok­ta­tás ál­la­mi tá­mo­ga­tá­sá­val ellen-súlyozni.25
Em­lék­ira­ta­i­nak 1918 no­vem­be­ré­ben írott „Füg­ge­lék”-ében Apponyi – ré­gi meg­gyõ­zõ­dé­sé­nek meg­fe­le­lõ­en – a tör­té­ne­ti ma­gyar ál­lam sze­me lát­tá­ra vég­be­ment fel­bom­lá­sá­ért alap­ve­tõ­en a du­a­lis­ta rend­szer­bõl ki­ma­radt ma­gyar nem­ze­ti had­se­reg és kül­po­li­ti­ka hi­á­nyát je­löl­te meg. Sze­rin­te a ki­egye­zés után el­telt öt év­ti­zed­ben egy ma­gyar had­se­reg egye­bek mel­lett azt ered­mé­nyez­te vol­na, hogy a „nem­ze­ti­sé­gek po­li­ti­kai as­­szi­mi­lá­ci­ó­ja oly na­gyot ha­ladt vol­na, hogy a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés bon­tó jel­le­gét alig­ha­nem el­ve­szí­ti”. Az, ami­vel a ma­gyar kor­má­nyok a nem­ze­ti had­se­reg hi­á­nyá­ban a nem ma­gya­rok lo­ja­li­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa ér­de­ké­ben meg­pró­bál­koz­tak, va­ló­já­ban mind ha­tás­ta­lan ma­radt, mert pél­dá­ul „az élet ál­tal nem tá­mo­ga­tott is­ko­la­po­li­ti­ka” az érin­tett nem­ze­ti kö­zös­sé­gek­ben csak „ir­ri­tá­ci­ót” és el­uta­sí­tást vál­tott ki.26
A Ma­gyar Ki­rály­ság 1918–1919-ben vég­be­ment fel­bom­lá­sá­nak va­ló­sá­gos tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sá­ban két­ség­kí­vül meg­kü­lön­böz­te­tett je­len­tõ­sé­ge van a tör­té­ne­ti ma­gyar ál­lam et­ni­kai tér­szer­ke­ze­té­ben, de­mog­rá­fi­ai ös­­sze­té­tel­ében a 18–19. szá­zad­ban le­zaj­lott vál­to­zá­sok­nak és a vál­to­zá­sok nyo­mán ki­ala­kult nem­ze­ti moz­gal­mak­nak, konf­lik­tu­sok­nak. Kelet-Közép-, és Dél­ke­let-Eu­ró­pá­nak a Habs­burg-mo­nar­chi­á­hoz és a sok­nem­ze­ti­sé­gû Ma­gya­ror­szág­hoz kö­tõ­dõ nem­ze­tei szá­má­ra az 1848–49. évi és a du­a­liz­mus ko­ri nem­ze­ti prog­ra­mok, au­to­nó­mia­ter­vek, par­la­men­ti nyi­lat­ko­za­tok je­len­tik a mo­dern pol­gá­ri nem­ze­ti lé­te­zés el­sõ, va­ló­ban kéz­zel­fog­ha­tó do­ku­men­tu­ma­it. En­nél­fog­va a ko­ra­be­li nem­ze­ti­sé­gi konf­lik­tu­sok nem ma­gyar ér­tel­me­zé­sé­ben ez a nem­ze­ti le­gi­ti­má­ci­ós igény do­mi­nál.
Ez­zel szem­ben a ma­gyar tör­té­ne­ti köz­gon­dol­ko­dás­ban a tör­té­ne­ti ma­gyar ál­lam fel­bom­lá­sá­nak tri­a­no­ni vég­ki­fej­le­té­ért vi­selt fe­le­lõs­ség te­kin­te­té­ben jó­részt a bel­sõ okok fel­tá­rá­sá­nak az el­há­rí­tá­sa, a kül­sõ té­nye­zõk ab­szo­lu­ti­zá­lá­sa do­mi­nál. Apponyi Em­lék­ira­ta­i­ban meg­pró­bált szem­be­néz­ni sa­ját hi­bá­i­val. Azo­kat rész­ben el­is­mer­te, de na­gyobb­részt el­há­rí­tot­ta, a na­ci­o­na­liz­mus vád­ját pe­dig igye­ke­zett vis­­sza­uta­sí­ta­ni. Ilyen­for­mán azok a konf­lik­tus­té­nye­zõk, ame­lyek a tör­té­ne­ti ma­gyar ál­lam utol­só fél év­szá­za­dá­ban a nem­ze­ti-nem­ze­ti­sé­gi szem­ben­ál­lás­hoz ve­zet­tek, vagy azt erõ­sí­tet­ték, eze­ken a le­gi­ti­má­ci­ós és el­há­rí­tó szû­rõ­kön át ke­rül­nek be a köz­tu­dat­ba. A szlo­vá­kok, ro­má­nok, szer­bek és a töb­bi szom­széd nem­zet szá­má­ra Apponyi a ma­ga as­­szi­mi­lá­ci­ós fo­lya­ma­to­kat fel­erõ­sí­tõ tör­vé­nye­i­vel a nem­ze­ti­sé­gi moz­gal­mak­nak és a tör­té­ne­ti ma­gyar ál­lam­ból, a Habs­burg-mo­nar­chi­á­ból ki­vá­ló nem­ze­ti füg­get­len­sé­gi tö­rek­vé­sek­nek a le­gi­ti­má­ci­ó­ját erõ­sí­ti. Ma­gyar rész­rõl vi­szont az 1848–49-es sza­bad­ság­harc Kossuth–Görgey szem­be­ál­lí­tá­sá­hoz ha­son­ló mó­don, Apponyi – el­sõ­sor­ban per­sze a bé­ke­kon­fe­ren­ci­án vál­lalt sze­re­pe mi­att – Ti­sza Ist­ván­nal együtt a meg­al­ku­vás nél­kü­li or­szágmen­tést kép­vi­se­li. Szem­ben – a gyõz­tes nagy­ha­tal­mak­kal és a le­sza­kad­ni ké­szü­lõ nem­ze­ti­sé­gek­kel tár­gyal­ni pró­bá­ló, s ez­zel a nem­zet­áru­lás és or­szág­vesz­tés ódi­u­mát ki­ér­dem­lõ – Kár­olyi Mi­hál­­lyal, Jászi Osz­kár­ral. 
A száz év­vel ez­elõt­ti nép­ok­ta­tá­si tör­vé­nyek, köz­tük a Lex Apponyi va­ló­sá­gos tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sá­nak, kö­vet­kez­mé­nye­i­nek fel­idé­zé­sé­vel ta­lán si­ke­rült rá­vi­lá­gí­ta­nunk a min­den­faj­ta le­egy­sze­rû­sí­tõ, fe­ke­te-fe­hér tör­té­ne­lem­szem­lé­let­nek az el­hi­bá­zott­sá­gá­ra, a nem­zet­ál­la­mi lo­gi­ka el­lent­mon­dá­sa­i­ra és már a du­a­liz­mus év­ti­ze­de­i­ben is meg­mu­tat­ko­zó mû­kö­dé­si za­va­ra­i­ra, a ré­gi idõk tör­té­nel­mi hi­bá­i­nak meg­is­mét­lõ­dé­sé­hez ve­ze­tõ fe­le­lõs­ség­el­há­rí­tó ref­le­xek mû­kö­dé­sé­re.

JEGY­ZE­TEK

1. Az ada­to­kat a ko­ra­be­li hi­va­ta­los ma­gyar ok­ta­tás­sta­tisz­ti­kák alap­ján köz­li a té­ma­kör leg­újabb, át­fo­gó, ala­pos és min­den te­kin­tet­ben kri­ti­kus mo­nog­ra­fi­kus fel­dol­go­zá­sa. Putkammer von, Joachim: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867–1914. Mün­chen, 2003. 114. 
2. Ke­le­men Elem­ér: A ma­gyar­or­szá­gi nép­ok­ta­tás a du­a­liz­mus ko­rá­ban. In: Ha­gyo­mány és meg­úju­lás a ma­gyar ok­ta­tás­ban. Ne­ve­lés­tör­té­ne­ti Fü­ze­tek 19. OPKM, Bp., 2002. 45–60.
3. A két ma­gyar­or­szá­gi nép­szám­lá­lás ada­ta­it ös­­sze­ha­son­lít­va köz­li Putkammer von, Joachim: i.m. 169. Amen­­nyi­ben azon­ban csak a hat év­nél idõ­sebb né­pes­ség szá­ma alap­ján szá­mol­juk az ír­ni-ol­vas­ni tu­dók szá­mát, úgy az or­szág össz­né­pes­sé­gén be­lül ez az arány­szám már 1910-ben meg­kö­ze­lí­tet­te a 70 szá­za­lé­kot (68,9%), 1920-ra pe­dig a tri­a­no­ni országterületen el­ér­te a 85 szá­za­lé­kot. Ke­le­men Elem­ér: i. m. 57–58.
4. Felkai Lász­ló: Berzeviczy Al­bert, a mû­ve­lõ­dés­po­li­ti­kus. Ma­gyar Pe­da­gó­gia, 1998. 1. 27–40. www.magyarpedagogia.hu/dpcument/felakai_mp981.pdf.
5. Ké­ri Ka­ta­lin: Az 1879. XVIII. tör­vény­cikk­tõl a „Lex Apponyi“-ig. (Ada­lé­kok a kö­te­le­zõ ma­gyar nyelv­ok­ta­tás tör­té­ne­té­hez). In: Nagy Ma­ri­ann (szerk.): Híd az év­szá­zad­ok fe­lett. Ta­nul­má­nyok Ka­tus Lász­ló 70. szü­le­tés­nap­já­ra. Pécs, 1997. 269–280.
6. A mi­nisz­ter a ha­za­fi­sá­got és a ha­zá­hoz va­ló ra­gasz­ko­dást olyan er­köl­csi ér­ték­nek ne­vez­te több al­ka­lom­mal, amely a ma­gyar­or­szá­gi nép­ok­ta­tás­ban min­den­ki­tõl jog­gal el­vár­ha­tó. A ha­za­fi­as ne­ve­lés el­mu­lasz­tá­sát te­hát sze­rin­te nem le­het to­vább meg­tûr­ni, azt szank­ci­o­nál­ni szük­sé­ges. Apponyi a ko­ra­be­li Ro­mán Ki­rály­ság és a poseni német–lengyel ok­ta­tá­si hely­zet­re utal­va el­uta­sí­tot­ta a nem­ze­ti­sé­gi el­nyo­más vád­ját. Gróf Apponyi Al­bert val­lás- és köz­ok­ta­tás­ügyi mi­nisz­ter fel­szó­la­lá­sa a nem­ze­ti­sé­gi kép­vi­se­lõk ki­je­len­té­se­i­vel kap­cso­lat­ban az 1907. évi köz­ok­ta­tás­ügyi költ­ség­ve­té­si vi­tá­ban, 1906. de­cem­ber 18. Ke­mény G. Gá­bor: Ira­tok a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés tör­té­ne­té­hez Ma­gya­ror­szá­gon a du­a­liz­mus ko­rá­ban. VI. köt. 1906–1913. Bp., 1971. 82.
7. A tör­vé­nyek szö­ve­gét lásd a CompLex Ki­adó Kft. – 1000 év tör­vé­nyei c. internetes adat­bá­zi­sá­ban. Ez a ma­gyar­or­szá­gi tör­vé­nye­ket Szent Ist­ván­tól 2003-ig tar­tal­maz­za. www.1000ev.hu/index.php?a=8&param=1;
8. Gróf Apponyi Al­bert em­lék­ira­tai 1899–1906. 2. köt. Bp., 1934. 57.
9. Uo. 58.
10. Je­szensz­ky Gé­za: Az el­ve­szett presz­tízs. Ma­gyar­or­szág meg­íté­lé­sé­nek meg­vál­to­zá­sa Nagy-Bri­tan­ni­á­ban (1894–1918). Bp., 1986. 211–233.
11. Vö. az Osuský-hagyatékot õr­zõ Hoower In­té­zet hon­lap­ján ta­lál­ha­tó Osuský-visszaemlékezés szö­ve­gé­vel. http://www.hoover.org/hila/collections/5681971.html. A tör­té­ne­tet rög­zí­tet­te Osuský bio­grá­fu­sa Michálek, Slavomír: Diplomat Štefan Osuský. Bratislava, 1999 cí­mû köny­vé­ben.
12. Felkai Lász­ló: A kul­tusz­mi­nisz­ter: gróf Apponyi Al­bert. Új Pe­da­gó­gia Szem­le, 1999. 7–8. http://www.oki.hu/cikk.php?kod=1999-07-mu-Felkai-Kultuszminiszter.html
13. A tör­vény szö­ve­gét lásd „1907. évi XXVII. tör­vény­cikk a nem ál­la­mi ele­mi nép­is­ko­lák jog­vi­szo­nya­i­ról és a köz­sé­gi és hit­fe­le­ke­ze­ti nép­ta­ní­tók já­ran­dó­sá­ga­i­ról.” http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6966
14. A tör­vény 22. §-a ér­tel­mé­ben „a köz­sé­gi ele­mi nép­is­ko­lai ta­ní­tó fe­gyel­mi vét­sé­get kö­vet el, ha a ma­gyar nyelv ta­ní­tá­sát el­ha­nya­gol­ja […], il­le­tõ­leg sa­ját hi­bá­ja vagy mu­lasz­tá­sa foly­tán nem az ott ki­tû­zött cé­lok­nak meg­fe­le­lõ át­la­gos ered­mén­­nyel ta­nít­ja”. Uo.
15. Uo.
16. „Ahol ma­gyar tan­nyel­vû is­ko­la nincs, ott az olyan hit­fe­le­ke­ze­ti ele­mi is­ko­lák­ban, ame­lyek­ben ál­lan­dó­an van­nak ma­gyar anya­nyel­vû nö­ven­dé­kek vagy olyan nem ma­gyar anya­nyel­vû­ek, akik­nek ma­gyar nyel­vû ok­ta­tá­sát aty­juk vagy gyám­juk kí­ván­ja: a val­lás- és köz­ok­ta­tás­ügyi mi­nisz­ter el­ren­del­he­ti, hogy ezek szá­má­ra a ma­gyar nyelv használtassék mint tan­nyelv; ha pe­dig a ma­gyar anya­nyel­vû­ek szá­ma a hú­szat el­éri, vagy az ös­­szes be­írt nö­ven­dék­nek 20%-át te­szi: szá­muk­ra a ma­gyar nyelv mint tan­nyelv ok­vet­le­nül hasz­ná­lan­dó. Ha pe­dig a be­írt ta­nu­lók­nak leg­alább fe­le ma­gyar anya­nyel­vû, a ta­ní­tá­si nyelv a ma­gyar; de az is­ko­la­fenn­tar­tók gon­dos­kod­hat­nak ar­ról, hogy a ma­gya­rul nem be­szé­lõ nö­ven­dé­kek anya­nyelv­ükön is ré­sze­sül­je­nek ok­ta­tás­ban. Min­den oly nép­ok­ta­tá­si tan­in­té­ze­tek­ben azon­ban, ame­lyek­ben az ál­lam nyel­ve van egye­dü­li ta­ní­tá­si nyel­vül be­ve­zet­ve, ez az ál­la­pot töb­bé meg nem vál­toz­tat­ha­tó.” Uo.
17. Uo.
18. Gróf Ti­sza Ist­ván kép­vi­se­lõ­há­zi be­szé­dei. IV. köt. Bp., 1937. 76.
19. Potemra, Michal: Školská po­li­ti­ka maïarských vlád na Slovensku na rozhraní 19. a 20. storoèia Historický èasopis 1978. 4; Szar­ka Lász­ló: Szlo­vák nem­ze­ti fej­lõ­dés – ma­gyar nem­ze­ti­sé­gi po­li­ti­ka 1867–1918. Pozsony,1995. 253.
20. Hanák Pé­ter (szerk.): Ma­gyar­or­szág tör­té­ne­te 1890–1918. Bp., 1978. 1007; Putkammer von, Joachim: i. m. 149–160.
21. Felkai Lász­ló: i. m.
22. Ke­mény G. Gá­bor: Ira­tok a nem­ze­ti­sé­gi kér­dés tör­té­ne­té­hez. VI. 83.
23. Zeidler Mik­lós: Apponyi Al­bert a „nem­zet ügy­véd­je”. Eu­ró­pai Utas 42. 24. Gróf Apponyi Al­bert em­lék­ira­tai. 63. 25. Uo. 62. 26. Uo. 198.   
24. Gróf Apponyi Albert emlékiratai. 63.
25. Uo. 62.
26. Uo. 198.