Köszöntjük a 70 éves Cselényi Lászlót

Cselényi Lász­ló – DERRIDA-KÖDBEN
(Az Aleatória újabb vátozatából)
az em­ber­élet út­já­nak fe­lén va­sár­nap es­te zson­gó pá­lya­ud­var
az em­ber föl­má­szott a ko­po­nyák he­gyé­re ki­néz­tünk ak­kor két tömb­ház kö­zött

és meg­lát­tuk az ararát he­gyét most on­nan szem­lé­li e ko­po­nya­hegy-föld
hó­na­pok óta ugyan­az az út az em­ber­élet út­já­nak fe­lén

fizenze bárgyu csö­ve­in a bál­vány to­long a nép zsi­bong a pá­lya­ud­var
beethoven-fö fe­szül szo­ba­fa­lán ki­lé­pett a ház ab­la­kon
s ott ált A HEGY örök hó-boritotta alat­ta nyíl: tör ékeny fábry-kép
ér­kez­nek s in­dul­nak a sze­rel­vé­nyek firenze bárgyu csö­ve­in a bál­vány

ki­égett ólak tüs­ke-ten­ge­rén fék ha csi­kor­dul meg­dob­ban a lé­lek
köny­vek: a su­mér epo­szok­tól kezd­ve sü­ve­ge csil­lo­gott a haj­na­li
fény­ben mert csu­pán haj­nal­ban le­het a beatnikek torz üvöltéseig
he­ve­seb­ben lük­tet a vér ha kon­dul ki­égett ólak tüs­ke-ten­ge­rén

ma­gas­fe­szült­sé­ge a szi­vár­vány s az óra ad­ja tud­tá­ra a nép­nek
fö­löt­te mint egy ki­fe­szí­tett vász­non meg­pil­lan­ta­ni tel­jes szüziségben
E SZÜ­ZET ural­ko­dott e csupakő IME AZ EM­BER tövishaju krisz­tus
s a vo­nat csehországba ép­pen in­dul ma­gas­fe­szült­sé­ge a szivárván

111

a dunaparton öles cse­resz­nye­fa-cson­kok szé­les or­szág­utak ván­dor hegedöse
tüs­ke­táj bű­vös jel­kép az er­dő cson­tos szi­kár idő ami most kinn ra­gyog
az égen karmazsin-pilláju csil­la­gok ko­los­tor-kö­tél kirakat-s/p/árga
fek­szem itt a b ösi szeg­fűs fa­lu­vé­gen ki­lép­ni a sor/s/b ól tár­sa int

haj­nal­tól nap­es­tig höm­pö­lyög az ár­nyék nyujtózó ta­gok­kal sza­gos dunaparton
egyet­len la­kott szög­le­te jel­ké­pek a föl­dön óri­ás ára­dat höm­pö­lyög
ural­kod­nak e táj fö­lött a nagy kö­dök ott­ho­na rész­le­tek­ben-ki­küz­dött
dunatáj szivének kel­lős köz epé­ben

MA­GAS­FE­SZÜLT­SÉG LÁT­SZAT JE­LEN­LÉT

sze­retsz-e súg­ta zsú­folt ki­ke­let volt sza­gos dunaparton vad­kör­te­fa alatt
me­ne­dék­hely ma­ra­dék­ta­lan kinn most az ég alatt szi­go­rú a hi­ány
ke­vély az éj le­dér az ér­te­lem a fák gom­bo­lyag-jel­kép fagy-ki­fa­csart agy
ko­szo­rús fe­je­zet mé­lyen por­ba sujtott agyunk az éles­lá­tás éle ín

ölé­ben a má­jus ki­ke­let-csi­ga vas­kör­te­fa alatt el-elszen de­rül­ve
ösz­tö­ne­ink ér­te­kez­le­te meg­der­medt s eb h avas szilv eszter ón­sza­gú
hi­á­nyo­kat ne­vel f árad t d ereshajú szi­go­rú f agy el­vi selhetetlen
szen­de­reg­ni jöt­tek épp a dunapartra

ER­RőL A TEST­RőL ER­RőL A HÁZ­RÓL ER­RőL A VI­LÁG­RÓL

121
szé­les kop ár me­ző se­hol amer­re jár lét-szal­ma­láng
ta­va­szi iram­ban árad ami­dőn szol­imán e föld
a dunamellék ki­la­kolt roncs bi­ka­ként bőg a fo­lyó
tan­kok puhakék nyá­ri lék egy domb se­hol egy v öl gy se h ol t

csak zöld meg sz él meg éj sza­kon dü­hös iram sófriss pa­tak
óri­ás fa­tör­zsek e szer­vek sok-sok esz­ten­de­je mi­dőn
a po­gány el­so­ka­so­dott ré­mül­ten nye­rít a tó
s a völgy­ben pu­ha­sely­mű srég két old alt d élen messz idő lt

meg­áradt v ér s eb­ből ki­gyúlt kinálja ma­gát vér/m/esen
vil­lá­mok já­té­ka len­ge az­előtt pozsony vá­ro­sa
ké­sőbb nagy szegénys ég­ben élt tank­ma­da­rak kar­ja­i­ban
pe­rel­te csó­va-csil­la­gok inább csak ing a/z óra kín

sze­re­tem vagy se dé­len ágy s es­te a lé­ha táj fö­lött
föl­per­zselt bol­dog­ság üsz­kös noénak há­rom fia volt
még­is het­ven­hét ke­re­vet sely­mén vi­rág­zott az ipar
ágyucső-tüske csil­la­gok va­ló­ság-üst­je forr ro­tyog

123
az ecet­fa föl­nyi­tot­ta szá­ját test­vé­re­im dü­hös vi­lá­gok
elő­ször volt a f öld tüs­ke-lágy töviskes kép­ze­let
kény­te­len kép­ze­let tril­la-sokk ha­tár­ta­lan test­vé­ri zó­na
sza­ma­rak cson­tos csil­la­gok a ra­ko­dó­part al­só kő vé­nül­tem

vér­nyo­más-fo­lyam aor­ta-er­dő tört he­ge­dű si­ló­ba-foj­tott
fö­löt­te volt az ég ma­gas­fe­szült­sé­ge több­let-egy
te­kercs-ária ket­té­sza­kadt mint egy kár­pi­to­zott dió­fa
rosszmáju pesti/ses fa­szok ked­ves dok­tor úr sok sze­re­tet­tel

moz­du­lat­lan haj­na­lok hab-es­te ka­pa ka szál­ló t esti/s/égbolt
b en­ne a szen­ve­dély a bőr alatt fe­szü­lő hen­ge­rek
ki­te­le­pí­tett ten­ge­rek cián-bakk rö­hög­tek sír­tak éne­kel­tek
tan­kok­kal ter­hes tér­hi­ány üd­vöz­löm hi­á­ba kis ér­tet­te

hi­per­tó­nia-kék itt a vég gyá­mol­ta­lan el­len-vi­lá­gok
mint ka­cér lá­nyo­kért feszitik az iz­ma­it dü­hös
vi­ta-kín a bő­re el­sza­kadt nyo­más hány­szor ököl­re mentek
po­szá­ta-szel­lő mu­zsik-ágy meg a le­he­tet­len t al­mi t én y

Az em­ber­élet út­já­nak fe­lén va­sár­nap es­te zson­gó pá­lya­ud­var
föl­má­szott a ko­po­nyák he­gyé­re ki­néz­tünk ak­kor két tömb­ház kö­zött
és meg­pil­lan­tot­tuk az Ara­rát most on­nan szem­lé­li e ko­po­nya­hegy-föld
hó­na­pok óta ugyan­az az út a bul­vár öles kö­te­ge­in át

firenze bárgyu csö­ve­in a bál­vány to­long a nép zsi­bong a pá­lya­ud­var
beethoven fő fe­szül szo­ba­fa­lán ki­lé­pett a ház az ab­la­kon
s ott állt a hegy örökhó-boritotta el­in­dul­tak a meg­lé­kelt hi­tek
s ér­kez­nek s in­dul­nak a sze­rel­vé­nyek a pigalle és a quartier kö­zött

so­ka­so­dó hónaposszobái do­de­ka­fon men­­nye­zet va­rangy-fagy
köny­vek a su­mér epo­szok­tól kezd­ve ösz­tö­ne­ink ér­te­kez­le­te
tu­li­pán­kert szodoma-csuhában érik las­sú tá­vol­lé­te tit­ka
s he­ve­seb­ben lük­tet a vér ha kon­dul a raj­csú­ro­zó felhök ál­la­ma

ma­gas­fe­szült­sé­ge a szi­vár­vány s az óra ad­ja tud­tá­ra a nép­nek
fö­löt­tük mint egy ki­fe­szí­tett vá­szon vas­kör­te­fa alatt el-el­szen­de­rül­ve
íme az em­ber tö­vis­ha­jú krisz­tus kép­le­tes szó­tár ket­té­sza­kadt
a kép­ze­let vas­sze­gei közt er­ről a test­ről er­ről a ház­ról er­ről a vi­lág­ról)

(Rész­let a Madách-Posonium Ki­adó­nál a kö­zel­jö­vő­ben meg­je­le­nő
A Kez­det s az Egész cí­mű kötetből)