Fél­szá­zad, szö­veg­fo­lyam (Cselényi Lász­ló költői életműve)

Szerző: Mekis D. János
(A Kez­det és az Egész)
Fél év­szá­zad köl­tői ter­mé­sét fog­lal­ja ös­­sze ez a kö­tet. A kez­det táv­la­ta­i­tól az egé­szig, az öt­ven év utó­la­gos pers­pek­tí­vá­já­ig: a könyv ol­va­só­ja vé­gig­kö­vet­he­ti egy je­len­tős élet­mű ki­bon­ta­ko­zá­sát, fej­lő­dé­sét. A vis­­sza­te­kin­tés le­he­tő­sé­get ad ar­ra, hogy mint­egy utánképezve az el­múlt pil­la­na­to­kat – le­he­tő­sé­ge­ket –, az ol­va­sói te­kin­tet ván­do­rol­has­son az idő­ben, hol en­nél, hol an­nál az ese­mény­nél meg­ál­la­pod­va.

Ma­guk a szö­ve­gek vi­sel­ked­nek ese­mé­nyek­ként: em­lé­kez­tet­ve egy­ko­ri ese­mény­sze­rű­sé­gük­re, vagy meg­te­remt­ve azt azok szá­má­ra, akik­nek nin­cse­nek ko­ráb­bi Cselényi-élményeik. Az új­ra­kép­zés azon­ban nem ál­la­po­dik meg itt, ha­nem – az ol­va­sa­ti le­he­tő­sé­gek bo­nyo­lult tü­kör­já­té­ka­ként vi­sel­ked­ve – olyan idő­ta­pasz­ta­la­tok so­ka­sá­gát kí­nál­ja fel, me­lyek nem­ csupán az ol­va­só, de nem is ki­zá­ró­lag a szer­ző sa­ját­jai. A szö­ve­gek vi­szo­nyul­nak az idő­höz, s ál­ta­luk mi, mind­an­­nyi­an.
Egy ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás al­kal­má­val az ol­va­sás kap le­he­tő­sé­get ar­ra, hogy a je­len kö­tött­sé­ge­it oda­hagy­va, vagy leg­alább­is – já­ték­sze­rű­en – el­fe­led­ve sza­ba­don ván­do­rol­jon. Az idő­ben, va­gyis a könyv­be fog­lalt szö­ve­gek kö­zött. Ek­kor ma­ga a könyv em­lé­ke­zik, a be­fo­ga­dó pe­dig hagy­ja, hogy el­me­sél­jen ne­ki va­la­mit. Vagy a szö­ve­gek cse­le­ked­nek, s ál­ta­luk az is, aki ol­vas­sa őket: va­gyis részt vesz a szö­ve­gek ese­mény­sze­rű­sé­gé­ben.

A gyűj­te­mé­nyes kö­te­tek más­fe­lől szük­ség­kép­pen le­zárt kor­sza­ko­kat, de leg­alább­is le­zá­rult idő­sza­ko­kat mu­tat­nak fel. Van is va­la­mi be­csü­len­dő ab­ban a pá­rat­lan ön­ura­lom­ban, ami­kor egy köl­tő nem nyúl töb­bé a ko­ráb­bi szö­ve­ge­i­hez: s oda­hagy­va őket, azok im­má­ron tő­le is ide­gen, bár ta­lán épp ezért iz­gal­mas tárgy­ként vi­sel­ked­nek. Déry Ti­bor pél­dá­ul előbb meg­ta­gad­ta, majd vál­toz­ta­tás nél­kül új­ra ki­ad­ta avant­gárd köl­te­mé­nye­it (de ép­pen mert sza­kí­tott ez­zel az irán­­nyal, ké­sőb­bi mű­ve­i­ben csu­pán né­hány re­mi­nisz­cen­ci­á­ját őriz­te meg). Oravecz Im­re vagy Petri György a gyűj­te­mé­nyes kö­te­te­ik­ben meg­tart­ják egyes kor­sza­ka­ik jel­leg­ze­tes­sé­ge­it: a fölidézett-megismételt ver­ses­köny­vek iden­ti­ku­san idé­zik meg a ma­guk ide­jét s in­du­kál­nak új le­he­tő­sé­ge­ket. Hi­szen, pél­dá­ul, Az egy föld­te­rü­let nö­vény­ta­ka­ró­já­nak vál­to­zá­sa és A hopik köny­ve alap­ve­tő­en el­té­rő be­széd­mó­dot kép­vi­sel­nek, a jel­for­mák­nak e kü­lön­bö­ző mód­jai és irá­nyai még­is ter­mé­keny együt­tes­ként tűn­nek fel A chi­ca­gói ma­gas­vas­út montrose-i ál­lo­má­sá­nak rö­vid le­írá­sa cí­mű kö­tet­ben, s lép­nek kon­tak­tus­ba egy­más­sal és az ol­va­só­val.

Má­sok nem tud­nak el­len­áll­ni a kí­sér­tés­nek, s be­le­nyúl­nak ko­ráb­bi szö­ve­ge­ik­be. Kosz­to­lá­nyi mind­un­ta­lan hoz­zá­ír A szegény kis­gyer­mek pa­na­sza­i­hoz, az újabb ki­adá­sok­ban ki-ki­egé­szít­ve az el­ső nagy kö­zön­ség­si­kert meg­ho­zó vers­cik­lu­sát. Füst Mi­lán vi­szont foly­ton át­ala­kít­ja a szö­ve­ge­it, új cí­me­ket ad, tö­röl, ja­vít, s a ko­ráb­bi vál­to­za­to­kat, me­lyek már kö­tet­ben is nap­vi­lá­got lát­tak, meg­ta­gad­ja. A füs­ti köl­tői élet­mű így egy­szer­re cse­kély ter­je­del­mű s szin­te be­lát­ha­tat­la­nul nagy: hi­szen a kar­csú kö­tet­ben köz­re­a­dott „vég­ső vál­to­za­tok” mö­gött önál­ló mű­nek te­kint­he­tő va­ri­án­sok, s ezek to­váb­bi va­ri­án­sa­i­nak so­ro­za­ta áll.

Cselényi Lász­ló sem egyik, sem má­sik cso­port­hoz nem tar­to­zik, s még­is mind­ket­tő­höz. Bár oly­kor vál­toz­tat, jel­lem­ző­en nem ír­ja új­ra a szö­ve­ge­it, ugyan­ak­kor nem is hagy­ja őket vál­to­zat­la­nul. Ha­nem a ko­ráb­bit az új­ba foly­ton be­dol­goz­va ol­lóz, vág, ki­emel, be­il­leszt, mon­tí­roz.

Az írás és az új­ra­szer­kesz­tés, a szö­ve­gek vá­lo­ga­tá­sa azon­ban nem a je­len gyűj­te­mé­nyes kö­tet új­don­sá­ga.

(Szó­lam, uta­lás, mon­tázs)

A Kez­det s az Egész szer­ző­jé­nek – és szer­kesz­tő­jé­nek, Tő­zsér Ár­pád­nak – a kö­vet­ke­ző fel­adat­tal kel­lett szem­be­sül­nie s meg­bir­kóz­nia: a Cselényi-életmű hang­sú­lyo­san a sze­lek­ció és kom­bi­ná­ció egy­mást ki­egé­szí­tő mű­ve­le­te­i­nek ered­mé­nye­kép­pen ala­kul. E va­ló­sá­gos ge­ne­ra­tív elv sa­já­tos szövegegyütteseket, ös­­sze­füg­gé­se­ket pro­du­kál, me­lyek kompozicionális egy­sé­gek­ként mu­tat­ják fel ma­gu­kat. Az újabb szö­ve­gek vi­szont új­ra­sze­lek­tál­nak és -kombinálnak. E fo­lya­mat s el­já­rás mind­vé­gig a sa­ját­ra tá­masz­ko­dik, az önál­ló és a sa­ját­tá tett ide­gen szó­kap­cso­lat­ok­ra, textuális ele­mek­re, elő-szö­ve­gek­re. Az ön-idézés/ismétlés per­sze gya­ko­ri je­len­ség a köl­té­szet­ben s a pró­zá­ban egy­aránt. De kér­dés: mi­kor ter­jed túl a pusz­ta ön­is­mét­lé­sen, s nyer po­é­ti­kai je­len­tő­sé­get. Jó­zsef At­ti­la Ma­gad emész­tő és Esz­mé­let cí­mű ver­se­i­nek né­hány so­ra meg­egye­zik. A két szö­veg kap­cso­la­ta mind­azo­nál­tal sem­mi­képp sem ne­vez­he­tő kompozicionálisnak. Nem be­ágya­zó­dás­ról be­szél­he­tünk ese­tük­ben, ha­nem va­ri­án­sok­ról, ugyan­an­nak a mo­tí­vum­nak a két­sze­ri iro­dal­mi föl­hasz­ná­lá­si kí­sér­le­té­ről. A két szö­veg kö­zöt­ti kap­cso­lat szük­ség­kép­pen lét­re­jön, de nem egy szer­zői szig­nó­val el­lá­tott cik­lus ke­re­tei kö­zött.
Az is­mét­lés kompozicionális-strukturális elv­ként ter­mé­sze­te­sen egé­szen más ös­­sze­füg­gé­se­ket pro­du­kál. Nar­ra­tív szö­ve­gek­ben és szövegegyüttesekben ez a tör­té­ne­tek és a tör­té­net­mon­dás vi­szony­la­tá­ban kö­vet­kez­het be. Es­ter­házy Pé­ter gya­kor­ta él ön­is­mét­lés­sel: nem­csak ide­gen ven­dég­szö­ve­gek­kel dol­go­zik, de a sa­ját szö­ve­ge­it is „ven­dég­ként” in­teg­rál­ja pél­dá­ul a Harmonia Caelestisbe. Sőt: e köny­vé­ben meg­is­mét­li Danilo Kiš egyik el­be­szé­lé­sé­nek „el­tu­laj­do­ní­tá­sát”, az­az mű­vé­szi ki­sa­já­tí­tá­sá­nak (az appropriation ér­tel­mé­ben) mű­ve­le­tét. Ám a ki­sa­já­tí­tás ek­kor, ha köny­ve­ket-kö­te­te­ket te­kin­tünk, s nem a szer­zői jo­got, a Kiš-textus mel­lett a Be­ve­ze­tés a szép­iro­da­lom­ba cí­mű Es­ter­házy-mű­re is vo­nat­ko­zik.
A Cselényi-költészet pár­be­szé­det foly­tat a „modernitás pro­jek­tu­má­nak” (Jürgen Habermas) esz­té­ti­kai szfé­rá­já­val, mely­ben mű­al­ko­tás, vers és szö­veg ka­te­gó­ri­ái kí­sér­lik meg le­ír­ni a kom­mu­ni­ká­ció né­mely mó­do­za­tát. E di­a­ló­gust a szö­veg­fo­lyam leg­el­ső­sor­ban struk­tu­rá­lis szer­ve­ző­dé­se és uta­lás­rend­sze­re ré­vén kez­de­mé­nye­zi, de te­ma­ti­kus meg­kö­ze­lí­té­sek­kel is kí­sér­le­te­zik (a szer­ző ér­te­ke­ző pró­zá­já­nak, pub­li­cisz­ti­ká­já­nak in­teg­rá­lá­sá­val). Al­ko­tás és eset­le­ges­ség, ere­de­ti és át­vé­tel, el­be­szé­lés és lí­rai be­széd kér­dé­sei, cél­ki­tű­zé­sei és be­széd­ala­ku­la­tai di­na­mi­zál­ják itt egy­mást. A diskurzív for­má­ci­ók nem egy­más­ba ol­vad­va, de egy­más­ba éke­lőd­ve, egyik a má­si­kát „hely­zet­be”, já­ték­ba hoz­va épí­tik fel a szö­veg­fo­lya­mot. Az épít­ke­zés ma­ga meg­szer­ve­zett­sé­get fel­té­te­lez­ne, de en­nek el­lent­mond a vé­let­len ra­di­ká­lis be­vo­ná­sa a mű­vé­szi pro­jek­tum­ba. A „vé­let­len” itt az eset­le­ges­ség­gel ope­rá­ló mű­vé­szi cse­lek­vés ne­ve, te­hát vé­let­len és ter­ve­zés egy­be­fo­nód­nak. A meg­va­ló­sult szö­veg – pél­dá­ul az Ace­ti­lén ágyak ese­té­ben – leg­alább an­­nyi­ra te­kint­he­tő ki­mó­dolt­nak, mint „spon­tán­nak”, sőt in­kább az előb­bi, mint az utób­bi tu­laj­don­ság­gal jel­le­mez­he­tő. Hi­szen ép­pen a „köz­vet­len­sé­get” su­gal­ma­zó, an­nak lát­sza­tát fel­kel­tő, s az ol­va­só­val is ezt el­fo­gad­tat­ni kí­vá­nó at­ti­tűd az, ami hang­sú­lyo­zot­tan nem jel­lem­ző Cselényi szö­ve­ge­i­re.
A „Pá­rizs utá­ni” ver­sek­ről, kö­te­tek­ről be­szé­lünk most ter­mé­sze­te­sen, hi­szen a köl­tő a Ma­gyar Mű­hely kö­ré­ben a hat­va­nas évek so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­tai nyo­mán ala­kí­tot­ta ki a ma is ér­vé­nyes po­é­ti­ká­ját. Ko­ráb­bi, Ke­sely­lá­bú csi­kó­ko­rom és Erők cí­mű kö­te­te­i­nek be­széd­mód­ja még azt a ki­mó­dolt­nak ne­vez­he­tő spon­ta­ne­i­tást pél­dáz­za, mely a rend­sze­rint Nagy Lász­ló ne­vé­vel jel­zett köl­tői pa­ra­dig­má­ban vált köz­ke­le­tű­vé a ma­gyar iro­da­lom­ban. (S a köz­meg­egye­zés sze­rint ép­pen Nagy Lász­ló­nál ju­tott el a leg­ma­ga­sabb, esz­té­ti­ka­i­lag leg­in­kább ha­té­kony­nak bi­zo­nyult szint­re.) Az „én hi­pert­ró­fi­á­já­nak” e mes­ter-alak­za­ta a köl­tő-sze­rep ro­man­ti­ká­ból át­ö­rök­lött lí­rai inskripcióját va­ló­sít­ja meg kü­lön­fé­le vál­to­za­tok­ban. S az a nyelv, mely­ben az ezt „hor­do­zó” és fel­mu­ta­tó, ide­o­ló­gia és írás­ak­tus vo­nat­ko­zá­sa­i­ban egy­aránt kép­vi­se­lő lí­rai alany „cse­lek­szik” és köz­le­ke­dik, transz­pa­rens­ként fo­gad­tat­ja el ma­gát az „ide­á­lis ol­va­só” sze­mé­ben. Ha nem így vol­na, nem jö­het­ne lét­re az én túlhatalma, azé az éné, mely­nek lát­sza­nia kell az át­tet­sző nyelv kö­ze­gé­ben. Pa­ra­dox sza­bá­lyok­kal ját­szott já­ték ez, hi­szen a kvázi-transzparenciát egy na­gyon is re­to­ri­kus, a „köl­tő­i­ség” au­rá­ját mo­da­li­tá­sá­ban, dik­ci­ó­já­ban, vokabuláriumában hor­do­zó-fel­mu­ta­tó vers­nyelv aján­lot­ta fel az ol­va­só szá­má­ra. Az ilyen tí­pu­sú be­széd­ben a „fel­duz­zadt” én ki­ter­jesz­ke­dé­se – s ez szin­tén a ro­man­ti­ka örök­sé­ge – va­la­mely kö­zös­ség szó­szó­ló­ja­ként és/vagy kép­vi­se­lő­je­ként je­le­nik meg. A „kép­vi­se­le­ti lí­ra” (Kul­csár Sza­bó Er­nő) pa­ra­dig­má­ja Nagy Lász­ló­nál per­sze egé­szen más cél­zat­tal és irány­ban fej­tet­te ki ha­tá­sát, mint pél­dá­ul Il­­lyés Gyu­lá­nál, ahol – az avant­gárd­nak is tu­da­tá­ban és, hogy úgy mond­juk, bir­to­ká­ban lé­vő – nyu­ga­tos for­ma­kul­tú­ra hoz lét­re egy sa­já­to­san figurált né­pi­es­sé­get, a „nem­ze­ti” irá­nyon pe­dig egy le­gen­dás ide­o­ló­gi­ai fle­xi­bi­li­tás mun­kál­ko­dik. Ko­ránt­sem ál­lít­ha­tó, hogy e pa­ra­dig­ma egy­ne­mű, egy­szó­la­mú vol­na, s hogy ne ho­zott vol­na lét­re je­len­tős s vál­to­za­tos ér­té­ke­ket. Nagy Lász­ló hosz­­szú­ver­sei kö­zül pél­dá­ul a Me­nyeg­ző a kö­zös­sé­gi be­széd és ta­pasz­ta­lat, s a „kép­vi­se­le­ti” be­széd­mód általános–kultúrantropologizáló jel­le­gű vál­to­za­tát hoz­za lét­re, a ma­ga apo­ka­lip­ti­kus ho­ri­zont­já­ból, mely­nek po­é­ti­kai di­na­miz­mu­sát a szociolektusok sza­bad imi­tá­ci­ó­ja, a vokabuláriumok és formálóelvek di­na­mi­kus egy­más­ba nyi­tá­sa biz­to­sít­ja.

Nagy és Il­­lyés köl­té­sze­te nem vált a fe­le­dés ál­do­za­tá­vá. Nem­csak ide­o­ló­gi­ai el­kö­te­le­zett­ség­től mo­ti­vált ér­tel­me­ző kö­zös­sé­ge­ket ké­pe­sek ma is meg­szó­lí­ta­ni, hanem ál­ta­lá­ban vett esz­té­ti­kai ha­tó­ké­pes­ség­ük is szá­mot­te­vő, a lí­rai mo­dern­ség egyik al­ter­na­tív áram­la­ta­ként meg­őr­ződ­ve. Cselényi Lász­ló sze­rint más a hely­zet Ju­hász Fe­renc­cel, aki­nek köl­té­sze­te pe­dig va­la­ha a ma­gyar lí­ra leg­ígé­re­te­sebb, sőt egy rö­vid ide­ig, mint ír­ja, leg­je­len­tő­sebb irá­nyát kép­vi­sel­te. A mos­ta­ni A Kez­det s az Egész kö­tet­be szer­kesz­tett, „Ár­ván a zaj­ló Bu­da­pes­ten” cí­mű el­mél­ke­dés a Szar­vas-ének szer­ző­jé­nek pá­lyá­ját a kö­zön­ség és a kri­ti­ka tel­jes el­for­du­lá­sát pél­dá­zó ese­mé­nyek fény­tö­rés­ében ál­lít­ja elénk. Ju­hász ha­tá­sa azon­ban je­len van: a ma­gyar iro­da­lom fo­lya­ma­tá­ban. Alig­ha két­sé­ges, hogy a Cselényi-szövegfolyam is szá­mos te­kin­tet­ben Ju­hász po­é­ti­kai kez­de­mé­nye­zé­se­i­vel és motivikájával te­remt kap­cso­la­tot, ami­kor pél­dá­ul mí­tosz és eposz hí­vó­sza­va­i­val és em­lé­ke­ze­té­vel ope­rál.

Cselényi köl­té­sze­té­nek ez a ré­te­ge uta­lás­rend­sze­ré­ben és re­to­ri­ká­já­ban az em­be­ri­ség (eu­ró­pai kul­tú­ra fe­lől ér­tett s tör­té­ne­ti­leg-konst­ru­ált) kul­tu­rá­lis örök­sé­gét mint fel­ada­tot: még­pe­dig eg­zisz­ten­ci­á­lis fel­ada­tot disz­po­nál­ja. Az ide ki­fu­tó köl­tői be­széd ért­he­tő­en ki van té­ve a kor­sze­rűt­len­ség vád­já­nak. Ért­he­tő­en, hi­szen az egyéb­ként rend­sze­rint ide as­­szo­ci­ál­ha­tó, „örök ér­té­ke­ket” han­goz­ta­tó szó­lam (s lát­ta­tó pers­pek­tí­va) gyak­ran ép­pen ak­kor té­ved a leg­na­gyob­bat, ami­kor vi­szo­nyí­tás, te­hát vol­ta­kép­pen vi­szo­nyu­lás nél­kül hoz­zá­fér­he­tő­ként ál­lít­ja be az idő­ben tá­vo­li ta­pasz­ta­la­tok do­ku­men­tu­ma­it. Cselényi azon­ban dis­tan­ci­át lé­te­sít, még­pe­dig nem más­ként, mint a je­len­hez kö­tés ré­vén, s uta­lá­sai ép­pen így vál­nak a ma szá­má­ra be­szé­des­sé, pél­dá­ul a me­zo­po­tá­mi­ai víz­özön-mí­tosz „ak­tu­a­li­zá­lá­sa” so­rán. A temporális el­kü­lön­böz­te­tés ered­mé­nye ré­szint a „ma­gán­mi­to­ló­gia” ter­mi­nu­sá­val ír­ha­tó le. Olyan esz­té­ti­kai je­len­ség­ről van szó tud­ni­il­lik, mely a kul­tu­rá­lis uta­lá­so­kat sa­já­tos ide­o­ló­gi­át lé­te­sít­ve, egy – kol­lek­tív di­men­zi­ót is meg­nyi­tó – élet­tör­té­ne­ti narratíva ke­re­té­be he­lye­zi. Más­fe­lől a „ma­gán­mi­to­ló­gia” ki­fe­je­zés fél­re­ve­ze­tő, hi­szen a kö­zös (em­be­ri, tár­sa­dal­mi, re­gi­o­ná­lis, cso­port- stb.) ta­pasz­ta­la­tok­ra ha­gyat­ko­zó s uta­ló mitologizáció az, ami vég­be­megy.

Mind­ez, a vers­szó­lam szint­jén, több­nyi­re ép­pen nem reflektív-ironikus stb., s az örök­ség­hez va­ló vi­szonyt nem a bir­tok­ba­vé­tel le­he­tő­sé­gé­nek meg­kér­dő­je­le­zé­se, il­let­ve nem a köz­ve­tí­tett­ség té­nyé­nek és fo­lya­ma­tá­nak lát­ta­tá­sa ural­ja. De a Pá­rizs utá­ni vál­tás nyo­mán im­má­ron olyan po­é­ti­kai tér­ben he­lyez­ke­dik el a kul­tu­rá­lis uta­lás­rend­szer a szö­veg­fo­lyam­ban, mely a mon­tázs alap­ve­tő for­ma­tív el­ve és tech­ni­kai szö­veg­szer­ve­ző pra­xi­sa nyo­mán egé­szen vál­to­za­tos ös­­sze­füg­gé­se­ket ké­pez meg. S az ezen ös­­sze­füg­gé­sek nyo­mán meg­nyí­ló ér­te­lem­kép­ződ­mé­nyek rend­kí­vül szé­les temporális és sze­man­ti­kai ská­lán mo­zog­nak, így az ered­mény jó­val túl­mu­tat a kul­tu­rá­lis és tör­té­ne­ti ide­gen­ség egy­ol­da­lú ki­sa­já­tí­tá­sá­nak mint a meg­ér­tés vé­lel­mé­nek ho­ri­zont­ján.

A tes­ti­sé­get szín­re vi­vő Cselényi-textusokat le­het e je­len­ség má­sik ol­da­lá­nak pél­dá­ja­ként meg­em­lí­te­ni. A sze­ret­ke­zés lí­rai narratívái a sa­ját, az ide­gen és a koz­mi­kus táv­lat kö­zött mo­zog­nak, s en­nek so­rán egy „időt­len” ős-él­ményt – mely min­dig egy­szer­re egyé­ni, és ket­tős, és kol­lek­tív – az idő­nek ki­tett­sé­gé­ben raj­zol­nak ki. A vá­lo­ga­tás­kö­tet­be szer­kesz­tett ko­rai ver­se­ket ol­vas­ván fel­tű­nő, hogy a köl­tő csak rit­kán al­kal­ma­zott a kor köl­té­sze­té­ben cir­ku­lá­ló sab­lo­no­kat, s a két­ség­te­len Ju­hász-ha­tás el­le­né­re is önál­ló nyel­vi-po­é­ti­kai erő­ről, al­ko­tó­ké­pes­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got. A mon­tí­ro­zó új­ra­szer­kesz­tés itt az él­mény írás­ként va­ló szín­re­vi­tel­ének „fel­da­ra­bo­lá­sát” hajt­ja vég­re. Az él­mény meg­kép­ző­dé­se a be­fo­ga­dás so­rán a sa­ját tex­tus mint em­lék­ként-ré­teg­ző­dő ős-szö­veg áll elő, s nyer mi­to­lo­gi­kus táv­la­tot. A po­é­ma-sze­rű­ség ko­ráb­bi szer­ve­ze­ti mo­dell­jét, a dik­ci­ó­ra épí­tett, mű­vi mi­to­lo­gi­kus konst­ruk­ci­ót le­bont­ja, új­ra­szer­ve­zi, di­na­mi­zál­ja a szin­ta­xis­sal va­ló já­ték. A köz­pon­to­zás hi­á­nya, a szö­veg sa­já­tos ti­pog­rá­fi­ai el­ren­de­zé­se egy­re fon­to­sabb sze­re­pet ját­szik.

Cselényi ek­kor a nyel­vi meg­nyi­lat­ko­zás ze­nei struk­tu­rá­lá­sá­val kí­sér­le­te­zik, szö­ve­gét a tra­di­ci­o­ná­lis nyel­vi ko­hé­zió he­lyett a ze­nei kom­po­zí­ció ir­ra­ci­o­na­li­tá­sa szer­ve­zi. Az intermediális já­ték egyik buk­ta­tó­ja, hogy a po­li­fon szer­kesz­tés egy nyom­ta­tott tex­tus­ban nem ér­vé­nye­sül­het meg­fe­le­lő­en. Egyes fél­be­ma­ra­dó mon­da­tok, gon­do­lat­me­ne­tek so­rok­kal ké­sőbb  foly­ta­tód­nak, s így a szó­la­mok mint­egy há­ló­ként szö­vik át egy­mást. Az ide­á­lis mű­él­ve­zet­hez egy olyan ol­va­sá­si tech­ni­ka szük­sé­gel­tet­ne, amely ké­pes len­ne „egy­be­lát­ni” a szö­veg­fo­lyam e kü­lön­bö­ző ele­me­it, az­az egy­szer­re hal­la­ni a szó­la­mok mind­egyi­két. Ám ép­pen az írott szö­veg tö­rés­vo­na­lai, a fél­be­ma­ra­dó és új­ra fel­vett mon­dat­fo­na­lak ad­nak a kom­po­zí­ci­ó­nak egy sa­já­tos je­len­tés­több­le­tet, mert így az ere­de­ti szö­veg­kör­nye­zet­ük­ből ki­sza­kí­tott, s új ös­­sze­füg­gés­be ágya­zott tö­re­dé­kek a kény­sze­rű­en li­ne­á­ris tex­tus­ban vol­ta­kép­pen egy­mást kom­men­tál­ják.

A pá­ri­zsi Ma­gyar Mű­hely kö­ré­ben ki­dol­go­zott vers­mo­dell egy­ér­tel­mű­en a struk­tu­ra­lis­ta iro­da­lom­szem­lé­let és po­é­ti­kák ös­­sze­füg­gé­sé­ben ér­tel­me­zen­dő. A par­ti­tú­ra mű­kö­dé­sét úgy le­het­ne jel­le­mez­ni, hogy a frag­men­tu­mok mind­egyi­ke ren­del­ke­zik egy bi­zo­nyos „töl­tet­tel”, amely az egyes meg­nyi­lat­ko­zá­sok sti­lisz­ti­kai ér­té­ké­ből, ér­zel­mi elő­je­lé­ből, to­váb­bá az el­sőd­le­ges je­len­tés­re rá­ra­kó­dó, gyak­ran azt el­fe­dő ér­tel­mek ár­nya­la­ta­i­ból adó­dik. Ez az ener­gia egy má­sik tö­re­dék meg­fe­le­lő ar­gu­men­tum­he­lye­it hi­va­tott ki­töl­te­ni. E – me­ta­fo­ri­kus – el­kép­ze­lés alap­ján úgy tet­szik te­hát, hogy a szö­veg ön­ma­gát szer­ve­zi. Ta­gad­ha­tat­lan, hogy a struk­tú­ra-ge­ne­rál­ta ön­moz­gás és a tu­da­tos köl­tői cse­lek­vés egy­szer­re van itt, lé­te­sí­tő elv­ként, je­len. A mí­tosz­hoz va­ló vi­szony meg­vál­to­zá­sa egyút­tal a kér­dés­kör el­mé­le­ti iro­dal­má­ban va­ló el­mé­lyü­lés­nek is kö­szön­he­tő (e fo­lya­mat­ról ko­ráb­bi kö­te­tek uta­láshá­ló­za­tá­ból és idé­zetgyűj­te­mé­nyé­ből rész­le­te­seb­ben tá­jé­ko­zód­hat­tunk). A szö­veg­ré­te­gek ke­le­ti né­pek mí­to­sza­i­tól és a Bib­li­á­tól Mallarmé, Eliot, Pound, Michaux és Weöres köl­té­sze­té­ig ter­jed­nek. A kul­tu­rá­lis uta­lás­rend­szer im­má­ron nem a vég­te­len tér, a koz­mosz fe­lé tá­gu­ló-tá­jé­ko­zó­dó vers­be­széd s vers­mo­dell alá­ren­delt­je. Lét­re­jön a pár­be­széd az eu­ró­pai lí­ra mo­der­nis­ta ha­gyo­má­nya­i­val. Cselényi so­ha nem volt s lett a szó ellenkulturális ér­tel­mé­ben avant­gárd köl­tő.

(Hely­zet és kon­tex­tus)

Cselényi köl­té­sze­te kap­csán nem le­het fi­gyel­men kí­vül hagy­ni a szo­ro­sabb, re­gi­o­ná­lis kul­tu­rá­lis ös­­sze­füg­gést. A „szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom­ról” az utób­bi idő­ben szá­mos disz­kus­­szió bon­ta­ko­zott ki, el­ső­sor­ban fel­vi­dé­ki fó­ru­mo­kon. Az úgy­ne­ve­zett fi­a­ta­labb iro­dal­má­rok kö­zül jó né­há­nyan ép­pen­ség­gel ma­gát a fo­gal­mat is meg­kér­dő­je­le­zik, s egy­sé­ges ma­gyar iro­da­lom­ban gon­dol­kod­nak, míg má­sok kü­lön­bö­ző okok­ból ra­gasz­kod­nak hoz­zá. Erős érv pél­dá­ul az, mely a spe­ci­á­lis re­gi­o­ná­lis hely­zet­ben lét­re­jött interkulturális kap­cso­la­tok­ra hi­vat­koz­va tar­ta­ná fenn e ka­te­gó­ri­át.

Tény, hogy a disz­kus­­szi­ók ma­guk is „élet­ben tart­ják” a „szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom” alak­za­tát. „Mi­nél in­kább el­len­sze­gü­lünk ne­ki, kon­fe­ren­ci­ák té­má­já­vá vá­laszt­juk, kö­rül­jár­juk, meg­pró­bál­juk új­ra­de­fi­ni­ál­ni, al­ka­te­gó­ri­ák­ra oszt­juk, el­ha­tá­rol­juk, an­nál in­kább erő­sö­dik. És ez egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy baj” – fo­gal­maz Sán­ta Szi­lárd.

Re­gi­o­ná­lis és egye­te­mes ér­té­kek s ká­no­nok vi­szo­nyá­ról egyes élet­mű­vek kap­csán vi­táz­va gyak­ran elő­ke­rül a pro­vin­ci­a­liz­mus­nak, a fő­so­dor­hoz va­ló csat­la­ko­zást biz­to­sí­tó kul­tu­rá­lis pár­be­széd hi­á­nyá­nak vád­ja. Nem biz­tos, hogy min­dig adek­vát mó­don. Hol hú­zód­nak a szel­le­mi ha­tá­rok, s hol a mér­ce, me­lyek alap­ján ez el­dönt­he­tő? A tex­tu­sok iden­ti­tá­sa, ho­va­tar­to­zá­sa gyak­ran kül­ső té­nye­zők függ­vé­nye. A po­é­ti­ka s az uta­lás­rend­szer Cselényi köl­té­sze­tét pél­dá­ul épp­úgy kö­tik a vi­lág­iro­da­lom­hoz, mint a ma­gyar, s mint a re­gi­o­ná­lis kul­tú­rá­hoz. Ká­no­ni he­lye azon­ban – s ta­lán ép­pen a több­szö­rös kö­tés mi­att is – bi­zony­ta­lan. Mél­ta­tá­sok, (el)hallgatás és bí­rá­lat egy­aránt övez­te az utol­só ne­gyed­szá­zad­ban. Koncsol Lász­ló és Zalabai Zsig­mond, Bata Im­re és Görömbei And­rás, Tő­zsér Ár­pád, Pomogáts Bé­la, Bohár And­rás és má­sok mél­ta­tá­sai után, il­let­ve ezek­kel pár­hu­za­mo­san, a ki­lenc­ve­nes évek­re né­hány fel­föl­di iro­dal­már sze­mé­ben a Cselényi-költészet olyan, paradigmatikus je­len­ség­ként tűnt fel, mely al­kal­mat ad­hat rá: el­uta­sí­tá­sa ré­vén kör­vo­na­laz­has­sa­nak meg egy sa­ját­ként ér­zé­kelt, s új­ként té­te­le­zett pa­ra­dig­mát.

„Egy ha­tal­mas si­va­tag kö­ze­pén ér­zem ma­gam. Szik­rá­zó, fe­hér ho­mok min­de­nütt, a be­tűk fe­ke­te­sé­ge las­san ki­fa­kul. Itt ál­lok egy ha­tal­mas szö­veg, egy ha­tal­mas, je­len­tés nél­kü­li si­va­tag kö­ze­pén” – ír­ja Né­meth Zol­tán 1999–2000-ben. A té­ma az Aleatória, il­let­ve an­nak fény­tö­rés­ében Cselényi tel­jes élet­mű­ve. „[A] Nap­ra­for­gó nem­csak ér­dek­te­len, ha­nem fá­rasz­tó, üres, si­vár és szá­raz is, ele­jé­től vé­gig. Eb­ben kü­lön­bö­zik a Sza­ha­rá­tól. Az af­ri­kai for­ró ho­mok­si­va­ta­got he­lyen­ként üde, zöld oá­zi­sok sza­kít­ják meg – Krúdy re­gé­nyé­ben nincs egyet­len­egy üdí­tő hely sem, min­de­nütt az una­lom­nak ter­mé­ket­len, éle­tet meg­foj­tó ho­mok­ja” – így Csá­szár Elem­ér 1919-ben, az Iro­da­lom­tör­té­net ha­sáb­ja­in. Tá­vol áll­jon a je­len so­rok szer­ző­jé­től, hogy gyors és meg­gon­do­lat­lan kö­vet­kez­te­té­se­ket von­jon le a fen­ti idé­ze­tek ösz­­sze­ha­son­lí­tá­sa nyo­mán, bí­rá­lók­ról és meg­bí­rál­tak­ról. Az ana­ló­gi­át, hang­sú­lyo­zom, nem kí­vá­nom az egyes sze­rep­lők­re le­bont­va al­kal­maz­ni – e kontextuális rím­mel mind­ös­­sze azt je­lez­ném, hogy nagy­ívű-hos­­sza­dal­mas vál­lal­ko­zá­sok oly­kor ér­té­ke­ik­től füg­get­le­nül (vagy ép­pen azok el­le­né­re) is az ér­dek­te­len­ség ál­do­za­tá­ul es­het­nek.

Né­meth úgy ér­zé­kel­te, a szer­ző szö­veg­fo­lya­ma to­vább­ra is vál­to­zat­lan – és kor­sze­rűt­len – po­é­ti­kai el­vek alap­ján szer­ve­ző­dik. (Len­tebb ki­té­rek rá: sze­rin­tem ép­pen az Aleatória kí­sé­relt meg egy ke­vés­sé át­gon­dolt, ön­fél­re­ér­tés-jel­le­gű po­é­ti­kai vál­tást.) Ol­va­sa­tá­nak kulcs-moz­za­na­ta azon, to­ta­li­zá­ló sze­rep-konst­ruk­ció és al­ko­tás­mód el­ma­rasz­ta­lá­sa, ame­lyet a fent le­írt, s Nagy Lász­ló ne­vé­vel fém­jel­zett köl­té­sze­ti pa­ra­dig­ma ala­kí­tott ki: né­ze­te sze­rint en­nek po­é­ti­kai kons­tan­sai ér­vé­nye­sül­nek a Cselényi-életműben.

Nos, nem ér­tek egyet a poszt­mo­dern fe­lé tá­jé­ko­zó­dó ki­tű­nő kri­ti­kus vé­le­mé­nyé­vel. Né­ze­tem sze­rint a me­ta­fo­rák fe­let­ti ura­lom, az én hi­pert­ró­fi­á­ja, a kül­de­té­ses hang itt egy spe­ci­á­lis ös­­sze­füg­gés­be ke­rül­ve alap­ve­tő­en el­té­rő esz­té­ti­kai ha­tást ké­pes ki­vál­ta­ni. Az aláb­bi­ak­ban amel­lett ér­ve­lek: e po­é­ti­ka új ös­­sze­füg­gé­se­ket és ér­te­lem­po­ten­ci­ált el­nyer­ve in­teg­rá­ló­dik egy, a mon­tázs­tech­ni­ka ré­vén meg­nyi­tott, bo­nyo­lult és nyi­tott struk­tú­rá­ba.

(Szerialitás és intertextualitás)

Cselényi Lász­ló köl­té­sze­té­ről szól­va új­ra­ér­tel­mez­he­tő­nek tű­nik az „élet­mű” egyéb­ként meg­le­he­tő­sen kér­dé­ses fo­gal­ma. Az e név alatt köz­re­a­dott szö­ve­gek ugyan­is egy­részt jól lát­ha­tó­an ref­lex­ív vi­szony­ban áll­nak egy­más­sal, e kap­cso­lat­ban a foly­to­nos­ság­nak egy ne­mét lét­re­hoz­va; más­részt pe­dig e mű egy, a szö­ve­gek te­ré­ben meg­raj­zo­ló­dó szub­jek­tum (kü­lön­bö­ző nar­ra­tív for­mák­ban el­be­szélt) éle­té­ből szár­maz­tat­va nye­ri el je­len­té­sét. Az élet te­hát ter­mé­sze­te­sen szin­tén írá­sok­ban je­le­nik meg az ol­va­só szá­má­ra, ám nem egy­faj­ta poszt­ro­man­ti­kus köl­tői ma­gán­be­széd­ben be­mu­tat­va, ha­nem ép­pen­ség­gel kü­lön­bö­ző mű­fa­jo­kat és re­gisz­te­re­ket ele­gyí­tő szö­veg­uni­ver­zu­mot lét­re­hoz­va, amely az epi­kus narráció és a „sze­mély­te­le­ní­tett” lí­ra írás­há­ló­za­tá­ban, „ke­rü­lő úton” tér vis­­sza egy le­het­sé­ges „ön­élet­rajz” szub­jek­tu­má­hoz. Ek­ként az ol­va­sás kü­lön­bö­ző fá­zi­sa­i­ban a szö­ve­gek­re irá­nyu­ló te­kin­tet fel­vált­va ész­re­vé­te­le­zi meg­je­lölt „textualitásukat” s „él­mény­jel­le­gü­ket”. Cselényi nem al­kot köl­tői masz­ko­kat, ám szö­ve­gei ré­teg­zett­sé­gük­ben el­fe­dik a be­szé­lő ar­cát, mely így mint­egy a szö­ve­gek „mö­gött” konstituálódik meg.

Ha te­hát e szö­veg­hal­mazt fo­lya­mat­sze­rű­nek te­kint­jük, meg kell ál­la­pí­ta­nunk azt is, hogy e fo­lya­mat ko­ránt­sem olyan, egyenesvonalú lán­co­lat, amely­ben a po­é­ti­kai „ered­mé­nyek” úgy lép­né­nek elő­re va­la­mely fej­lő­dé­si so­ro­zat újabb és újabb ál­lo­má­sa­i­ként, hogy ez­zel meg­szün­tet­nék a ma­guk mö­gött ha­gyot­ta­kat. Ak­kor is érvényesnak tű­nik ez az ál­lí­tás, ha e köl­té­szet­ben bi­zo­nyos be­széd­mód­ok az idők so­rán jól lát­ha­tó­an ér­vény­te­len­né vál­tak – így pél­dá­ul a kez­dő köl­tő Ke­sely­lá­bú csi­kó­ko­rom (1961) cí­mű kö­te­té­nek nyel­ve és jel­kész­le­te sem­mi­kép­pen sem vál­lal­ha­tó a het­ve­nes évek ho­ri­zont­já­ból (Kré­ta­kor, 1978). Ám a ko­rai Cselényi (Erők, 1965) az ak­ko­ri re­cep­ci­ó­ban Ju­hász Fe­ren­cé­vel ro­ko­ní­tott al­ko­tás­mód­ján úgy „lép­nek túl” az újabb szö­ve­gek, hogy in­teg­rál­ják an­nak – szó sze­rint, az­az szö­veg­hű­en ér­tett – ele­me­it. Ez az el­já­rás azu­tán az egész ké­sőb­bi élet­mű prog­ram­já­vá vá­lik, s itt le­he­tő­leg e szó min­den konnotációját meg­idéz­ném ez­zel az em­fá­zis­sal. Prog­ram te­hát ab­ban az ér­te­lem­ben, hogy elő­re meg­ha­tá­roz­za a lét­re­ho­zan­dó szö­ve­gek for­ma­ke­re­te­it, s an­­nyi­ban is, hogy mint­egy a ki­ber­ne­ti­ka ge­ne­ra­tív el­já­rá­sa­it szi­mu­lál­va te­szi „fel­épít­he­tő­vé” az újabb szö­ve­ge­ket. Prog­ram to­váb­bá a tör­té­ne­ti és a neoavantgárd ma­ni­fesz­tu­ma­it, szö­veg­szer­ve­ző tech­ni­ká­it és ra­di­ká­lis mód­szer­esz­mé­nye­it meg­idé­ző ér­te­lem­ben is. Ha pár­hu­za­mo­kat ke­re­sünk, nin­csen ne­héz dol­gunk, hi­szen Cselényi írá­sai bő­sé­ge­sen el­lát­ják ol­va­só­ju­kat er­re vo­nat­ko­zó ja­vas­la­tok­kal. Kü­lö­nö­sen a Je­len és tör­té­ne­lem (1981) és A meg­írat­lan köl­te­mény (1990) cí­mű kö­te­tek ke­ve­red­het­nek ek­ként a „propedeutikus” kom­men­tár gya­nú­já­ba – ám az ezek­ben fog­lalt es­­szék, ta­nul­má­nyok, pub­li­cisz­ti­kai írá­sok és in­ter­júk, il­let­ve ezek rész­le­tei más, e köny­vek­ben vers­ként szö­ve­ge­ző­dő írá­sok­kal áll­nak köl­csön­vi­szony­ban. Lautréamont, Mallarmé, Kas­sák, Pound, Joyce, Michaux, Queneau, Beckett (s má­sok) ne­vé­nek fel­em­lí­té­se egy­fe­lől te­hát ma­gya­rá­zó jel­le­gű, más­fe­lől vi­szont – a nem köl­tői re­gisz­te­rű szö­ve­gek­ben fog­lal­va – egy di­a­ló­gus-jel­le­gű szö­veg­fel­épít­mény je­lö­lő­rend­sze­ré­ben töl­te­nek be sa­já­tos funk­ci­ót.

Az ismétléses-variatív szer­ke­ze­tek­re épí­tő szerialitás rend­kí­vül fon­tos sze­re­pet töl­tött be a hat­va­nas évek eu­ró­pai mű­vé­sze­té­ben, ab­ban a kor­szak­ban, amely Cselényi szá­má­ra má­ig meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű­nek bi­zo­nyult. A két leg­fon­to­sabb kí­sér­le­ti  te­rü­let – az idő­höz más-más mó­don vi­szo­nyu­ló, de lé­té­ben alap­ve­tő­en temporális jel­le­gű – két mű­vé­sze­ti ág: a ze­ne és az iro­da­lom. (Eco, 1998: 71–75, 88–91) Pierre Boulez 1957-ben kom­po­nál­ta meg a Mallarmé Le Livre-konceptusát fel­idé­ző III. zon­go­ra­szo­ná­tá­ját, ami a köl­té­szet­ben és a ze­né­ben egy­aránt meg­va­ló­sít­ha­tó szeriális szer­ke­ze­tek­nek ad­ja nagy ha­tá­sú pél­dá­ját, az Oulipo-csoport (A le­het­sé­ges iro­da­lom mű­he­lye) pe­dig a hat­va­nas évek ele­jén ad­ta köz­re ki­ált­vá­nya­it s kí­sér­le­ti mű­ve­it. Utób­bi­ak fel­fo­gá­sa sze­rint a for­ma- és ér­te­lem­le­he­tő­sé­gek vég­te­len­je olyan rend­szer­nek te­kint­he­tő, amely­ből akár elő­re je­lez­he­tők – meg­va­ló­sí­tott vagy so­ha lét­re nem ho­zott – mű­al­ko­tás­ok szer­ke­ze­tei. Sőt: a köl­té­szet tör­té­ne­te ma­ga is ér­tel­mez­he­tő ilyen le­he­tő­sé­gek tá­ra­ként. A per­mu­tá­ci­ós elv nem­csak a rím­for­mák­ra ér­vé­nye­sít­he­tő, de a szin­ta­xis­ra is, amely­ben szin­tén fel­fe­dez­he­tők rit­mi­kai el­já­rá­sok rend­szer­sze­rű meg­va­ló­su­lá­sai. En­nek szint­je­it át­te­kint­ve egé­szen a sorparalelizmusokig s a na­gyobb szö­veg­egy­sé­gek szint­jén meg­mu­tat­ko­zó pár­hu­za­mo­kig jut­ha­tunk. Az Oulipo kö­ré­hez tar­to­zó Jacques Roubaud pél­dá­ul egy­részt is­ko­la­te­rem­tő tu­dós­ként az iro­da­lom­tu­do­mány­ban ér­vé­nye­sí­tet­te e szem­pon­to­kat (ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten Hor­váth Iván és mun­ka­cso­port­ja vég­zett ilyen jel­le­gű ku­ta­tá­so­kat), más­részt sa­ját köl­tői gya­kor­la­tá­ban hasz­nál­ta föl azo­kat. A ma­gyar nyel­vű köl­té­szet­ben nem sok pél­dát ta­lál­ha­tunk ezen ered­mé­nyek adap­tá­ci­ó­já­ra – a hat­va­nas évek­ben a pá­ri­zsi Ma­gyar Mű­hel­­lyel kap­cso­la­tot tar­tó Cselényi Lász­ló köl­té­sze­te bi­zon­­nyal ezek kö­zé tar­to­zik. Írá­sai ugyan­ak­kor nem­csak – s ta­lán nem el­ső­sor­ban – az iro­da­lom­ból me­rí­tik a szeriális mű­vé­szet pél­dá­it: in­kább a ze­ne­mű­vé­szet­re hi­vat­koz­nak. Kü­lö­nö­sen ér­vé­nyes ez két, „ös­­szeg­ző” jel­le­gű kö­tet­re, az Ace­ti­lén ágyak­ra (1991) és az El­ve­télt szi­vár­vány­ra (1993). A ze­nei pár­hu­zam fon­tos – s az egész élet­mű szö­veg­szer­ve­ző­dé­sét vis­­sza­me­nő­leg is ér­tel­me­ző – me­ta­fo­rá­ja az aleatória, ame­lyet Koncsol Lász­ló al­kal­ma­zott elő­ször Cselényi köl­té­sze­té­re. Cselényi kí­sér­le­te utóbb már ezen el­gon­do­lás alap­ján ala­kult, s ala­kul je­len­leg is.

A ze­nei kompozícó aleatorikus szer­kesz­té­sé­nek leg­alább há­rom vál­fa­ját kü­lön­böz­tet­het­jük meg: az el­ső a mű­al­ko­tás par­ti­tú­rá­já­ban kí­nál föl vá­lasz­tá­si le­he­tő­sé­ge­ket: ilyen­kor az interpretátor dön­té­se nyo­mán ala­kul ki a kom­po­zí­cióva­ri­áns. Ilyen „va­ri­ál­ha­tó for­mák­kal” ta­lál­koz­ha­tunk pél­dá­ul Karlheinz Stockhausennél, az el­já­rás ki­dol­go­zó­ja azon­ban Pierre Boulez, aki­nek a már em­lí­tett III. zon­go­ra­szo­ná­tá­ja olyan szeriális kom­po­zí­ció, mely rész­let­struk­tú­rá­i­ban aleatorikus. A má­so­dik eset­ben a par­ti­tú­ra csak „ta­ná­cso­kat ad”, s a (hang­zó) anyag lét­re­ho­zá­sát tel­jes egé­szé­ben az interpretátorra bíz­za. (Pél­dá­ul Stockhausen „in­tu­i­tív” ze­ne­mű­ve­i­ben.) A har­ma­dik vál­to­zat a kom­po­ná­lás ak­tu­sa so­rán fel­hasz­nált aleatória. Fon­tos kér­dés per­sze: mi­ként megy vég­be egy aleatorikus mű­al­ko­tás be­fo­ga­dá­sa. A ze­né­ben az interpretátor: az elő­adó, aki a par­ti­tú­rát ér­tel­mez­ve hang­zó­vá te­szi a mű­al­ko­tást; no­ha a kot­tát ol­vas­ha­tó mű­al­ko­tás­nak te­kint­ve a meg­ér­tés az el- vagy le­ját­szás ese­mé­nye nél­kül is meg­tör­tén­het. Ho­gyan ér­tel­mez­het­jük ezt az iro­dal­mi mű­al­ko­tás ese­té­ben? Egy (bár­mely) szö­veg is „par­ti­tú­ra­ként” mű­kö­dik a te­kin­tet­ben, hogy le­he­tő­sé­ge­ket tár ol­va­só­ja elé, az ol­va­sa­tok pe­dig – aho­gyan azt a re­cep­ció­esz­té­ti­ka ki­mu­tat­ta – eh­hez a nem ob­jek­tív, ha­nem ép­pen­ség­gel tör­té­ne­ti­sé­gé­ben (bár nem be­tű sze­rint) vál­to­zó szö­veg­hez vi­szo­nyul­nak. A szö­veg ál­tal föl­kí­nált ér­te­lem­le­he­tő­sé­gek be­fo­lyá­so­ló­ja a kon­tex­tus, amely lé­te­zé­sé­nek alap­ve­tő, és so­ha nem kons­tans föl­té­te­le. (Vö. Kul­csár Sza­bó, 1996: 270) Nos, Cselényi mű­ve­i­nek ép­pen az a sa­já­tos­sá­ga, hogy rész­ben nar­ra­tív kom­men­tá­rok­kal, rész­ben a szö­veg­mon­tázs el­já­rá­sá­val él­ve foly­to­no­san ref­lek­tál­nak szö­veg­kör­nye­zet­ük­re, a le­het­sé­ges kontextusmezőkben ily mó­don ki­tün­tet­ve, s szö­veg­sze­rű­en meg­idéz­ve egyes mű­ve­ket. Ezek az intertextuális ak­tu­sok, mint már je­lez­tük, a Cselényi-korpuszon be­lül is mű­köd­nek, te­hát az „életmű”-koncepció fe­lől intratextuálisnak is te­kint­he­tők. Az ér­tel­me­zés ere­den­dő „aleatorikusságán” túl (az er­re elő­ze­te­sen ref­lek­tá­ló) intertextuális moz­gás „irá­nyí­tott­sá­gá­ról” vagy „vé­let­len­sze­rű­sé­gé­ről” be­szél­he­tünk te­hát egy ilyen mű ese­té­ben.

A szö­veg­szer­ve­zés ha­son­ló sa­já­tos­sá­gai ma el­ső­sor­ban a poszt­mo­dern iro­da­lom­ban ér­vé­nye­sül­nek. Ám Es­ter­házy Pé­ter mű­vei pél­dá­ul, me­lyek (kü­lö­nö­sen a Be­ve­ze­tés a szép­iro­da­lom­ba szö­ve­ge­i­ben) az idé­ze­tek­re és a variatív is­mét­lé­ses­ség­re szin­tén egy permutációs/szeriális rend­szer le­he­tő­sé­gé­nek ho­ri­zont­já­ból épí­te­nek, „ket­tős já­té­kot” foly­tat­va egyút­tal ma­gát a rend­szerle­he­tő­sé­get is dekonstruálják; a – vers­for­mák te­kin­te­té­ben is – rend­kí­vül variatív Ko­vács And­rás Fe­renc-szö­ve­gek­ben pe­dig fel sem me­rül a potencialitás ef­fé­le „transz­cen­den­ci­á­ja”. Cselényi mű­ve vi­szont a szem­pont­ból is a fent jel­zett neoavantgárd ha­gyo­má­nyok­hoz kap­cso­ló­dik, hogy a ki­je­len­té­se­ket egy­faj­ta szim­met­ri­kus rend­be szer­vez­ve mint­ha foly­to­no­san „út­há­ló­za­to­kat” hoz­na lét­re szö­ve­ge­i­ben. Az Ace­ti­lén ágyak, de kü­lö­nö­sen az El­ve­télt szi­vár­vány egy­faj­ta „vég­le­ges­ség” irá­nyá­ba mu­tat­nak, még ha dek­la­rál­tan vir­tu­á­lis vég­le­ges­ség fe­lé is.

A par­ti­tú­ra „zárt­sá­ga” vagy ki­egé­szít­he­tő­sé­ge né­ze­tem sze­rint itt egy olyan aleatorikus szer­kesz­tés­mód függ­vé­nye, amely va­la­mely, a szö­ve­get „kéz­ben tar­tó”, s az ér­te­lem­le­he­tő­sé­ge­ket kon­ver­gá­ló szub­jek­tum ak­tu­sa­ként is ol­vas­ha­tó. A szö­ve­gek egy ré­szé­nek kom­men­társze­rű, „ön­ér­tel­me­ző” szó­la­ma rész­ben ilyen funk­ci­ót lát­szik el­lát­ni. A Je­len és tör­té­ne­lem-kö­tet­ben ezek a ré­szek ter­je­del­mük­ben is igen szá­mot­te­vő­ek, de még az Ace­ti­lén ágyak „szim­met­ri­kus diskurzivitása” is a non-fiction (ri­port, in­ter­jú stb.) -részleteknek s a ve­lük szem­köz­ti ol­da­la­kon el­he­lye­zett ver­sek­nek az egyen­sú­lyán ala­pult. E rit­mi­kus vál­ta­ko­zás „mű­fa­ji” (vagy műnemi) ki­tün­te­tett­je bi­zo­nyá­ra a (lí­rai) köl­te­mény, ám e dialogikus szer­ke­zet sa­já­tos­sá­ga, hogy mind­két szö­veg­kom­po­nens te­kint­he­tő a má­si­kat meg­vi­lá­gí­tó „kom­men­tár­nak”, még­pe­dig egy nyelv/me­ta­nyelv lo­gi­ká­ban ér­vé­nye­sít­ve.

1/4/3
meg­öl­te ez a go­nosz as­­szony meg­vag­dal­ta
                            a tű­ben fe­le­let cse­resz­nye­fa-csí­rák
az in­du­lat ki­szá­mí­tott szö­gé­ben
                            a fák kö­zött ki­fent fo­gú vén far­ka­sok
la­pul­nak a fo­guk va­cog a szív sa­jog
                            a moz­du­lat fo­ko­za­tos hi­ány­ban
cso­dá­la­tos ta­pasz rog­­gyant a vi­lág­ra
                            vál­to­zás nyo­mai szin­te a hú­som­ban

egy­más­hoz ös­­sze­ér­tek
                                     li­li­om­vé­gű sors­fo­gat
új ég for­ral­ta vé­ge­ken
                                     néz­ték ahogy az ak­nák
szag­gat­ják szét az es­tét
                                       bő­vé­rű lá­nyok tal­pán
már csak az is­ten sír­ja
                                    egy­más­hoz ös­­sze­ér­tek
(…)
1/4/4
– Azért ke­mé­nyeb­bek, szi­ká­rab­bak már ezek a ver­sek.
– Igen, az el­ső kö­tet egy­ér­tel­mű, Ju­hász Fe­renc és Nagy Lász­ló in­dít­ta­tá­sá­val szem­ben ér­ző­dik már raj­ta Kas­sák, Weöres, Pi­linsz­ky és Ne­mes Nagy Ág­nes ha­tá­sa is. Csak­hogy ez­zel még min­dig nem ju­tot­tam ki a zsák­ut­cá­ból. S nem­csak azért, mert ak­kor még va­ló­já­ban nem ér­tet­tem, in­kább csak ösz­tö­nö­sen érez­tem a rö­vid vers alap­tör­vény­ét, az imagizmus tisz­ta képiségét, ha­nem fő­ként azért, mert a Ke­sely­lá­bú csi­kó­ko­rom ro­man­ti­kus min­den­ség­vá­gyá­val szem­ben a szo­ci­og­ra­fi­kus va­ló­ság­kö­zel­sé­gét érez­tem ki­ve­ze­tő út­nak. (…)

Az Ace­ti­lén ágyak e két sza­ka­sza kö­zül az el­ső egy meg­va­ló­sult, „be­fe­je­zett­nek” tű­nő köl­te­mény kép­ze­tét kel­ti, míg a má­so­dik meg­kér­dő­je­le­zi ezt a be­nyo­mást, fi­gyel­mez­tet­ve a szű­kebb és tá­gabb kon­tex­tus sze­re­pé­re, ugyan­ak­kor is­mé­tel­ten rög­zít­ve egy kon­cep­tust, amely­ben a „ma­gya­rá­zott” szö­veg­rész­let is he­lyet kap­na. E „kom­men­tár” per­sze nem nyújt köz­vet­len, kap­cso­ló­dó ma­gya­rá­za­tot – a kö­tet szer­ke­ze­te nem en­­nyi­re át­tet­sző. A Cselényi-szövegfolyamban az ilyen tí­pu­sú rész­le­tek egy­re ki­sebb ter­je­del­mű­ek, ám szer­ke­ze­ti je­len­tő­sé­gük az El­ve­télt szi­vár­vány­ban is meg­ma­rad. A „kom­men­tár”-funk­ci­ót nem­csak a autorizált „elem­ző” narratívák, ha­nem pél­dá­ul paradigmatikus el­mé­le­ti írá­sok (Pl. Lévi-Strauss) és a kul­tu­rá­lis „kó­dot” (N. Frye) meg­ha­tá­ro­zó, el­ső­sor­ban bib­li­ai (más­kor su­mér, in­di­án stb.) mí­to­szok, il­let­ve Cselényi egy­ko­ri ri­port­ja­i­nak rész­le­tei is be­tölt­he­tik. A Cselényi-féle „El­kép­zelt szö­veg” így el­be­szélt kon­cep­tu­sa vol­ta­kép­pen „a gon­do­la­ti al­ko­tás, az el­vont mo­dell-te­rem­tés és a me­ta­nyel­vi ku­ta­tás do­ku­men­tá­lá­sát” (He­gyi, 1989: 192), egy kon­cep­tu­á­lis mű­vet va­ló­sít meg. E mű­al­ko­tás „do­ku­men­tu­mai” kö­zé in­nen néz­ve a „fő­szö­veg” köl­te­mé­nyei is oda­tar­toz­nak, a „me­ta­nyel­ven” rög­zí­tett nyel­vi kí­sér­let kü­lön­bö­ző fá­zi­sa­it kép­vi­sel­ve. A deszemiotizációnak ezt a neoavantgárd prog­ram­ját ugyan­ak­kor az a ter­mé­keny el­lent­mon­dás hoz­za moz­gás­ba, hogy egy „esz­té­ti­zá­ló” lí­rai jel­kész­let ele­me­it is beépíti po­é­ti­kai re­per­to­ár­já­ba, még­pe­dig anél­kül, hogy iro­ni­ku­san ref­lek­tál­ná őket. A szerialitás lo­gi­ká­ja, a per­mu­tá­ci­ós szer­ve­ző­dés ezek­re is ki­ter­jed: s ép­pen en­nek tud­ha­tó be az egyéb­ként „zárt” je­len­tés­for­mák dialogikus nyi­tott­sá­ga. A szö­veg­re­gisz­te­rek moz­gá­sa ugyan­is mint­egy „ki­játs­­sza” a kon­ver­gen­ci­át, s ily mó­don pél­dá­ul az egyéb­ként zsurnalisztikusan pa­te­ti­kus egy­ko­ri ri­por­tok a ver­ses frag­men­tu­mok fe­lől ér­tel­me­ződ­nek új­ra, míg a lí­rai pá­toszt a depoetizált diskurzív kör­nye­zet te­lí­ti új je­len­té­sek­kel. A klas­­szi­kus mo­dern­ség­ből át­emelt ven­dég­szö­ve­gek, így pél­dá­ul a Jó­zsef At­ti­la-idé­ze­tek is egy­szer­re funk­ci­o­nál­nak köz­hely­ként és e köz­he­lyek dialogikus „új­ra­fel­töl­té­se­ként”.

Az El­ve­télt szi­vár­vány írás­mód­ja a szö­veg vi­zu­á­lis „át­ter­ve­zé­sé­vel” igyek­szik az írás-tér kény­sze­rű linearitását meg­bon­ta­ni, mi­köz­ben to­vább­ra is él a szin­ta­xis­nak a ver­ses sza­ka­szok­ban vég­hez­vitt meg­bon­tá­sá­val és a re­gisz­ter-di­a­ló­gus­sal. A vers­sze­rű sza­ka­szok sor­el­to­lá­sos tech­ni­ká­ját a kö­vet­ke­ző ti­pog­rá­fi­ai rit­mus szer­ve­zi át: álló/kurzív/félkövér/kapitális/félkövér/kurzív/álló be­tű­tí­pus­ok vál­ta­koz­nak so­ron­ként, eb­ben a sor­rend­ben. E vi­zu­á­lis for­ma a sza­ka­szok szint­jén erő­sí­ti meg azt a szeriális ren­det, amely a kö­tet egé­szé­ben ér­vé­nye­sül (épp­úgy, aho­gyan az Ace­ti­lén ágyak­ban is): a 4/4/4 jel­zé­sű szö­veg­egy­ség­nél ugyan­is eresz­ke­dő sor­rend­ben is­mét­lő­dik meg a szá­mo­zás, s a kö­tet utol­só írá­sa ugyan­úgy az 1/1/1 jel­zést vi­se­li, mint a leg­el­ső. A kör­kö­rös szim­met­ria azon­ban itt bi­zo­nyá­ra nem több for­ma­já­ték­nál, hi­szen e kö­tet­ben is a me­ta­nyelv/nyelv bi­ná­ris jel­for­má­já­ra épí­tett pár­be­szé­des­ség szó­lam­sze­rű for­mái ér­vé­nye­sül­nek. S azt is ész­re­ve­het­jük: a szö­veg szó­la­ma­it a vers­sza­ka­szok­ban ép­pen a kü­lön­bö­ző be­tű­for­mák kü­lö­ní­tik el, s egyút­tal – fel­is­mer­he­tő­vé té­ve, meg­je­löl­ve – te­szik foly­tat­ha­tó­vá. Az így egy­más­ba fo­nó­dó szö­ve­gek egyes szó­la­ma­in be­lül szin­tén ér­vé­nye­sül a meg­sza­kí­tá­sos ritmicitás. A szer­kesz­tés aleatorikus sza­bad­sá­gai bi­zo­nyá­ra e kö­tet­ben ér­vé­nye­sül­nek leg­in­kább. Ám jel­lem­ző, hogy az aleatorikus „vá­lasz­tás” jó­részt vol­ta­kép­pen az ak­tu­á­lis mű­vön kí­vü­li Cselényi-szövegvilág ele­mei kö­zött tör­té­nik meg.

Kér­dés azon­ban, he­lye­sen jár­tunk-e el, ha ed­di­gi vizs­gá­ló­dá­sa­ink­ban a deperszonalizáló és deszemiotizáló szerialitást mint­egy a szö­ve­gek „kul­csá­nak” te­kint­ve má­sod­la­gos­nak vél­tük e köny­vek azon sa­já­tos­sá­ga­it, ame­lyek a je­len­tés ural­ha­tó­sá­gá­nak sze­mi­o­ti­ká­ja fe­lé kö­ze­lí­te­nek. A „do­ku­men­ta­tív kom­men­tá­rok­ból” tud­juk: a két utol­só kö­tet­nek az a meg­je­lölt sa­já­tos­sá­ga, hogy két dis­kur­zus­for­ma: a „mí­tosz” és a „logosz” men­tén pró­bál­ja meg­szer­vez­ni szö­ve­ge­it. Julia Kristeva egy 1968-as (az em­lí­tett neoavantgárd irány­za­tok­kal nem­csak idő­ben egy­be­eső, hanem szel­le­mi ho­ri­zont­já­ban is ha­son­ló­sá­go­kat mu­ta­tó) ta­nul­má­nyá­ban „ideologémának” ne­ve­zi azt az „ál­ta­lá­nos funk­ci­ót”, amely az intertextualitás te­ré­ben egy konk­rét iro­dal­mi struk­tú­rát más diskurzív struk­tú­rák­kal (pél­dá­ul a re­gényt a tu­do­mány be­szé­dé­vel) kap­csol ös­­sze. Nem más ez, mint va­la­mely, „szemiotikus pra­xis­nak” te­kin­tett „szö­veg­szer­ve­zet” és a sa­ját te­ré­be as­­szi­mi­lált vagy kül­ső szemiotikus pra­xi­sok (az­az szö­ve­gek) te­ré­ben hi­vat­ko­zá­sul szol­gá­ló meg­nyil­vá­nu­lá­sok együt­te­se. Egy szö­veg ideologémája: fó­kusz, amely­ben a meg­is­me­rő ra­ci­o­na­li­tás egy to­ta­li­tás­nak a szö­veg­be­li transz­for­má­ci­ó­ját s va­la­mely tör­té­nel­mi és tár­sa­dal­mi tex­tus­ba va­ló be­il­lesz­ke­dé­se­it  ra­gad­ja meg. Cselényi köl­té­sze­té­nek e szán­dé­kolt diskurzív kétosz-tatúsága in­nen néz­ve mint­ha a Kristeva ál­tal jel­zett funk­ció­rend­szert kí­sé­rel­né meg – „irá­nyít­va” – mű­kö­dés­be hoz­ni. A jel­sze­rű­sé­gé­ben transz­cen­den­ci­ák­ra uta­ló ideologémának, a Kristeva sze­rin­ti „szim­bó­lum­nak” ugyan­is ép­pen a mí­tosz a leg­fon­to­sabb diskurzív pél­dá­ja, míg a „ké­pek és as­­szo­ci­ált gon­do­la­tok együt­te­sét fel­idé­ző”, kom­bi­na­to­ri­kus és transzformatív ideologéma, a „jel” a re­gény dis­kur­zu­sá­ban tel­je­se­dik ki leg­in­kább. Ami­dőn Cselényi ös­­szeg­ző kö­te­te­i­ben az 1965-ös csal­ló­kö­zi ár­víz­ről be­szá­mo­ló haj­da­ni ri­port­ja rész­le­te­it az özön­víz­mí­tosz szak­rá­lis tex­tu­sa­i­val mon­tí­roz­za, vol­ta­kép­pen az em­lé­ke­zet te­ré­ben vég­zi el e két ideologéma „egye­sí­té­sét”. A tör­té­ne­ti­leg vál­to­zó – kol­lek­tív és egyé­ni – em­lék­for­mák­ból a lí­rai mo­da­li­tá­sú szö­ve­gek­be transz­po­nált ár­vízté­ma már vi­lág­rom­bo­ló és -teremtő ese­mény­ként je­le­nik meg, a „pusz­tí­tó tü­zek, ár­vi­zek” és a „föld­ren­gés, há­bo­rúk” szinkretikus, tragizáló koz­mo­ló­gi­á­já­ban. Cselényi köl­té­sze­té­ben e ké­pek egy sa­já­tos, sze­mé­lye­sí­tett koz­mo­ló­gi­ai re­per­to­ár ele­me­i­ként sze­re­pel­nek. Ám a jel ural­ha­tó­sá­gá­nak és a je­len­tés irá­nyít­ha­tó­sá­gá­nak il­lú­zi­ó­ját ép­pen az írás­ban meg­for­mált em­lé­ke­zés­ként ol­vas­ha­tó szö­ve­gek kér­dő­je­le­zik meg. A szeriális alak­za­tok itt sa­já­tos le­he­tő­sé­ge­ket te­rem­te­nek.

(Tex­tus)

Az Aleatória cí­mű kö­tet (1998, a ti­pog­rá­fia és a vi­zu­á­lis el­ren­de­zés Turczi Ár­pád mun­ká­ja), mint a meg­je­le­nést kö­ve­tő kí­sé­rő szö­ve­gek­ből meg­tud­hat­juk, a Cselényi-költészet „kvint­es­­szen­ci­á­ját” kí­ván­ta ad­ni. Ezt egy spe­ci­á­lis vi­zu­á­lis ­köl­té­sze­ti mo­dell alap­ján vél­te meg­va­ló­sít­ha­tó­nak. Ki­sza­kí­tott-ki­emelt egyes, fon­tos­nak vélt rész­le­te­ket a szö­veg­fo­lyam­ból, me­lye­ket kép­ként, még­pe­dig a szö­veg­tü­kör vi­zu­á­lis egy­sé­gét mint­egy op­po­ná­ló kép­ként he­lye­zett el az egész­ben. A linearitáson ala­pu­ló szö­veg­kép­nek ezen, a ko­ráb­bi­ak­nál jó­val ra­di­ká­li­sabb szét­bon­tá­sát a be­ik­ta­tott, sík­ido­mo­kat min­tá­zó „szö­veg­do­bo­zok” vég­zik el. A fehér-szürke-fekete szí­nek a meg­nyi­lat­ko­zá­sok diskurzív ho­va­tar­to­zá­sa vo­nat­ko­zá­sá­ban ori­en­tál­nak, egy­faj­ta kó­dot meg­ké­pez­ve. Az ered­mény: vi­zu­á­lis te­kin­tet­ben disz­har­mo­ni­kus, szö­veg­po­é­ti­kai vo­nat­ko­zá­sok te­kin­te­té­ben pe­dig je­len­tés­kor­lá­to­zó ha­tás­ef­fek­tu­sok lét­re­jöt­te. A Cselényi-szövegfolyam szer­ve­ző­dé­sé­nek fen­tebb be­mu­ta­tott, mon­tázs­ban ala­kí­tott szer­ve­ze­te a szólam(ok) bo­nyo­lult szét­bon­tá­sá­hoz, meg­több­szö­rö­ző­dé­sé­hez ve­ze­tett. A szö­veg­pre­zen­tá­ló lát­vány­ele­mek­kel dol­go­zó „szu­per­ví­zió” vi­szont a vég­le­ges­ség igé­nyé­nek ár­nyé­kát ve­ti a vál­lal­ko­zás­ra. A szövegfragmentumok ki­lép­nek dialogikus hely­ze­tük­ből, s mint­egy gnómákká-aforizmákká fo­ko­zód­nak le. Po­é­ti­kai te­kin­tet­ben ez va­ló­ban le­fo­ko­zó­dás: el­vész a struk­tú­ra di­na­miz­mu­sa, a par­ti­tú­ra ön­ma­gá­ba zá­rul. (Ide kí­ván­ko­zik egy, a fen­ti gon­do­lat­me­ne­tem­mel el­len­té­tes vé­le­mény is: Bohár And­rás Cselényi-monográfiájában ar­ra az ál­lás­pont­ra he­lyez­ke­dik, hogy az Aleatória-kötet az élet­mű pro­jek­tu­má­nak be­tel­je­sí­tő­je, mint­egy e telosz fe­lől tart­va az utób­bit meg­ért­he­tő­nek.)
Jacques Roubaud ké­sei mű­ve­i­ben az em­lé­ke­zést is per­mu­tá­ci­ók­ra épí­tő szö­veg­alak­za­tok­ban pró­bál­ko­zott meg­for­mál­ni. A mne­mo­tech­ni­ka ezek­ben az ön­élet­raj­zi írá­sok­ban – an­tik ha­gyo­mányt kö­vet­ve  – a tér­be­li kö­tő­dés alak­za­ta­i­ra épít; az ele­mek el­ren­de­zé­sé­nek azon­ban nin­csen, s nem is le­het egyet­len he­lyes út­ja, no­ha az epi­ka linearitása mint­egy ki­kö­ve­te­li azt. Az egyes szö­veg­da­ra­bok kö­zöt­ti ös­­sze­füg­gé­sek vol­ta­kép­pen az em­lé­ke­zet el­ága­zá­sai: ezek je­lez­he­tők zá­ró­je­les uta­lá­sok­kal, láb­jegy­ze­tek­kel s így to­vább. (Roubaud ki­adó­ja azon­ban ol­vas­ha­tat­lan­nak mi­nő­sí­tett egy ef­fé­le köny­vet, s a ki­té­rők meg­cson­kí­tá­sá­ra ösz­tö­nöz­te a szer­zőt.) Cselényi mű­ve­it nem egé­szen ter­mé­ket­len egy ha­son­ló kí­sér­let meg­va­ló­sult do­ku­men­tu­ma­ként ol­vas­ni. Szö­ve­ge­i­ben ha­tá­ro­zot­tan meg­raj­zo­lód­ni lát­sza­nak egy, a szö­veg ál­tal „el­be­szélt”, s bi­zo­nyos „tu­laj­do­no­si jo­go­kat” ér­vé­nye­sí­tő szub­jek­tum vo­ná­sai. Mo­no­lóg he­lyett még­is diskurzív já­té­kot ka­punk. A „szi­lán­kok ez­re­it” egy­be­gyűj­tő köl­tő mű­ve a ké­pek epi­kus ára­dá­sa el­le­né­re mind­vé­gig tisz­tán lí­rai ma­rad, nem ala­kul epos­­szá. Ám a lí­rai én mint­egy fel­ol­dód­ni lát­szik a szö­veg­ben, a köz­vet­len szub­jek­ti­vi­tást, a val­lo­másjel­le­get el­fe­dik a Pound Cantoinak ha­tá­sát mu­ta­tó masz­kok. (H. Nagy Pé­ter fi­nom­szer­ke­ze­tek­re ér­zé­keny vizs­gá­ló­dá­sa­i­ban rá­mu­tat jó né­hány olyan szö­veg­hely­re, ahol az eu­ró­pai lí­ra for­mai em­lé­ke­ze­té­vel lé­te­sít kap­cso­la­tot a Cselényi-szövegfolyam: ilyen pél­dá­ul a Dan­te-kap­cso­lat, mely – köz­vet­le­nebb al­lú­zi­ók mel­lett – tercinák ré­vén, de a Pound-mű köz­ve­tí­té­sé­vel is be­író­dik a par­ti­tú­rá­ba.)
Aho­gyan Pomogáts Bé­la is rá­mu­ta­tott Cselényi-monográfiájában: a köl­tő pá­ri­zsi ta­nu­ló­évei után az eu­ró­pai ké­ső-mo­dern iro­da­lom be­lá­tá­sai és a neoavantgárd tö­rek­vé­sek egy­aránt in­teg­rá­lód­tak ars po­e­ti­cá­já­ba. Ez olyan fo­lya­ma­tot in­dí­tott el, mely­nek leg­jobb pe­ri­ó­du­sa­it a ke­re­sés és a kér­de­zés iro­dal­mi at­ti­tűd­je s a meg­sok­szo­ro­zott textuális iden­ti­tá­sok já­té­ka fém­jel­zi. Va­gyis egy po­é­ti­ka­i­lag ge­ne­rált kulturális-textuális pár­be­széd-szer­ke­zet jön lét­re, mely­nek több­fé­le ha­gyo­mány­hoz és be­széd­mód­hoz is van­nak kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­nái. Tő­zsér Ár­pád sze­rint Cselényi Lász­ló a szlo­vá­ki­ai ma­gyar írás­be­li­ség azon ke­vés al­ko­tó­i­nak egyi­ke, akik­nek élet­mű­vét csak az egész ma­gyar iro­da­lom ös­­sze­füg­gés­rend­jé­ben le­het ma­ra­dék­ta­la­nul ér­té­kel­ni. (Meg­jegy­zen­dő, ép­pen Tő­zsér köl­té­sze­te is bi­zo­nyo­san ide so­rol­ha­tó, aho­gyan Grendel La­jos re­gé­nyei, a ki­lenc­ve­nes évek­ben in­dul­tak kö­zül pe­dig, pél­dá­ul, Talamon Al­fonz és Csehy Zol­tán szép­írói szö­ve­gei is. A lán­co­lat még foly­tat­ha­tó vol­na. El­ke­rü­löm most a tel­jes­ség il­lú­zi­ó­ját akár csak fel­csil­lan­tó tör­té­ne­ti át­te­kin­tést, s csu­pán né­hány pél­dá­ra szo­rít­ko­zom.)

A ká­no­nok regionalitásának, il­let­ve a regionalitás ka­no­ni­zált­sá­gá­nak iro­da­lom­tör­té­ne­ti prob­lé­má­ja (Szirák Pé­ter) fe­lől te­kint­ve vi­lá­gos, hogy le­he­tet­len „vég­ső szót” ki­mon­da­ni e te­kin­tet­ben. Nem­csak a ká­no­nok tör­té­ne­ti vál­to­zé­kony­sá­ga, hanem te­rü­le­ti di­na­miz­mu­sa okán sem. Az el­té­rő ká­no­nok és re­gi­o­ná­lis ta­pasz­ta­la­tok fe­lől olvasott-észlelt tér­sé­gi ta­pasz­ta­la­tok intra- és interkulturális ös­­sze­füg­gé­se­ket moz­gó­sí­ta­nak. Mind­ez Cselényi köl­té­sze­te ér­té­ke­lé­sé­nek tör­té­ne­té­ben is sze­re­pet ját­szott, pro és kont­ra egy­aránt. Min­den­eset­re az új kö­tet­től – mely pél­dá­ul az Aleatória cik­lus gyö­ke­res új­ra­struk­tu­rá­lá­sá­val, iro­ni­kus kons­tel­lá­ci­ók be­ik­ta­tá­sá­val, s egy­ál­ta­lán: a szö­veg­fo­lyam új­bó­li lát­ha­tó­vá té­te­lé­vel és új­ra­szer­kesz­té­sé­vel tün­te­ti ki ma­gát – az re­mél­he­tő, hogy jó esél­­lyel nem­csak re­ka­pi­tu­lál­ja, ha­nem a szé­le­sebb ma­gyar nyel­vű ol­va­só­kö­zön­ség kö­ré­ben is meg­is­mer­te­ti ezt a ne­he­zen be­so­rol­ha­tó, unikális, de nem ma­gá­nak va­ló vál­lal­ko­zást.
„Egy vi­lá­gát ma­ka­csul épí­tő, a for­mai klas­­szi­ci­zá­ló­dást is fel­vál­la­ló köl­tő nagy­sza­bá­sú kí­sér­le­té­nek újabb ál­lo­má­sán vá­ra­ko­zás­sal és kí­ván­csi­ság­gal dő­lünk hát­ra” – ír­ta Za­lán Ti­bor 1994-ben az El­ve­télt szi­vár­vány kö­tet kap­csán. Vég­le­ges­ség he­lyett foly­to­nos­ság: így ös­­sze­gez­ném azt a ta­nul­sá­got, mel­­lyel szá­mom­ra A Kez­det s az Egész kö­tet szol­gál. A „meg­ír­ha­tat­lan köl­te­mény” work in progress-e le­zár­ha­tat­lan fo­lya­mat. A be­fo­ga­dói ol­da­lon is. A retrospekció és a foly­ta­tás, ki­egé­szí­tés di­na­mi­ká­ja, mely a leg­jobb ha­gyo­má­nyo­kat foly­tat­ja, az újrarendezés-továbbírás a par­ti­tú­ra-ol­va­sás mai s jö­vő­be­ni le­he­tő­sé­gei előtt is (új­ra) meg­nyit­ja az utat.

FEL­HASZ­NÁLT IRO­DA­LOM

Bohár And­rás: A meg­ír­ha­tat­lan köl­te­mény. Hermeneutikai kí­sér­le­tek Cselényi Lász­ló köl­té­sze­té­ről. Rá­ció Kiadó/Magyar Mű­hely Ki­adó, Bu­da­pest, 2005.[Csá­szár Elem­ér] r. r.: „Krúdy Gyu­la: Nap­ra­for­gó”. Iro­da­lom­tör­té­net, 1919/3–10. (már­ci­us–de­cem­ber) 283–287.
Eco, Umberto: Nyi­tott mű. Eu­ró­pa, Bp., 1998.
He­gyi Ló­ránd: Utak az avant­gárd­ból. Je­len­kor, Pécs, 1989.
Hor­váth Iván: A vers. 2000 köny­vek, Gon­do­lat, Bu­da­pest, 1991.
Kristeva, Julia: „A szö­veg­struk­tu­rá­lás prob­lé­má­ja” [„Problémes de la structuration du texte”, 1968]. He­li­kon 1996/1–2. Id. h.: 19–22. skk.
Kul­csár Sza­bó Er­nő: Be­széd­mód és ho­ri­zont. Ar­gu­men­tum, Bp. 1996.
H. Nagy Pé­ter: A „szlo­vá­ki­ai ma­gyar lí­ra” paradimái 1989–2006. AB-ART, Po­zsony, 2007.
H. Nagy Pé­ter: „…az író min­dig olyan, ami­lyen­nek a fi­a­ta­lok lát­ják”. [Elő­adás, Tő­zsér Ár­pád, Cselényi Lász­ló és má­sok hoz­zá­szó­lá­sa­i­val]. Iro­dal­mi Szem­le, 2007/10. 40–61.
Né­meth Zol­tán: „Szö­veg­vég. Ada­lé­kok a Cselényi-jelenség ter­mé­szet­raj­zá­hoz”. In uő: Ol­va­sás­ero­ti­ka. Kalligram, Po­zsony, 2000. 202–212.
Né­meth Zol­tán: „Szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom: Lé­te­zik-e vagy sem? Né­hány fé­sü­let­len gon­do­lat egy fo­ga­lom le­he­tő­sé­ge­i­ről”. In H. Nagy Pé­ter (szerk.): Dis­pu­ták kö­zött. Ta­nul­má­nyok, es­­szék, kri­ti­kák a kor­társ szlovákiai(magyar) iro­da­lom­ról. Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet/Lilium Aurum Könyv­ki­adó, Somorja/Dunaszerdahely, 2004. 11–27.
Pomogáts Bé­la (szerk.): Escorial avagy a Cs tar­to­mány. Madách-Posonium/Lilium Aurum, Po­zsony, 2002.
Pomogáts Bé­la: Cselényi Lász­ló. Nap Ki­adó, Dunaszerdahely, 2007.
Roubaud, Jacques: „Az em­lé­ke­zet kö­rei”. Aliette Armel in­ter­jú­ja. Szép­li­te­ra­tú­rai Aján­dék, 1994/1. 17–24.
Sadie, Stanley (szerk.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan, Lon­don, 1980. Vol. 1., 237–242.
Sán­ta Szi­lárd: „Ká­no­nok és a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom”. In H. Nagy Pé­ter (szerk.): Dis­pu­ták kö­zött. Ta­nul­má­nyok, es­­szék, kri­ti­kák a kor­társ szlovákiai(magyar) iro­da­lom­ról. Fó­rum Ki­sebb­ség­ku­ta­tó Intézet/Lilium Aurum Könyv­ki­adó, Somorja/Dunaszerdahely, 2004. 29–36.
Szirák Pé­ter: „A regionalitás és a poszt­mo­dern ká­non a XX. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­ban”. In Görömbei And­rás (szerk.): Nem­ze­ti­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak az ez­red­vé­gen. Kos­suth Egye­te­mi Ki­adó, Deb­re­cen, 2000. 29–57.
Tő­zsér Ár­pád: Az iro­da­lom ha­tá­rai. A nem­ze­ti­sé­gi iro­da­lom, a nem­ze­ti iro­da­lom és a vi­lág­iro­da­lom fo­gal­má­ról Cselényi Lász­ló és Grendel La­jos né­hány mű­ve kap­csán. Tiszatáj, 1999/3. 50–68.
Tő­zsér Ár­pád: Az iro­da­lom ha­tá­rai – Hranice literatúry. Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Kul­tu­rá­lis In­té­ze­te, Po­zsony, 1998.[Tő­zsér Ár­pád] T. Á.: Cselényi Lász­ló. [Szó­cikk] A cseh/szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom le­xi­ko­na 1918–2004. (Főszerkesztő: Fónod Zol­tán) Madách-Posonium, má­so­dik, bővített ki­adás, 74–75.
Za­lán Ti­bor: „Avant­gárd háromszivárvány-sirató”. In Pomogáts (szerk.), 2002. 139–142.