Pomogáts Bé­la – Ci­vil tár­sa­da­lom és po­li­ti­kai kul­tú­ra Magyarországon*

Napjaink
Aki rend­sze­re­sen ol­vas­sa a ma­gyar­or­szá­gi új­sá­go­kat, kön­­nyen ar­ra a vé­le­mény­re jut­hat, hogy magyar föl­dön va­ló­já­ban nincs vagy csak tö­re­dé­ke­sen és kez­det­le­ges mó­don lé­te­zik a „ci­vil tár­sa­da­lom”, leg­alább­is an­nak a ha­gyo­mány­nak az ér­tel­mé­ben, amely sze­rint ezt a fo­gal­mat a kur­rens nyu­gat-eu­ró­pai po­li­to­ló­gi­ai és szo­ci­o­ló­gi­ai is­ko­lák meg­ha­tá­roz­zák. Egyet­len pél­dát (ha tet­szik, for­rás­mun­kát) idé­zek fel.

Ez a David Mil­ler ál­tal 1991-ben Ox­ford­ban köz­readott és 1995-ben Bu­da­pes­ten ma­gyar for­dí­tás­ban is meg­je­len­te­tett Po­li­ti­kai fi­lo­zó­fi­ák en­cik­lo­pé­di­á­ja cí­mű ké­zi­könyv, amely szé­les ­kö­rű tu­do­má­nyos kon­szen­zus nyo­mán a kö­vet­ke­ző mó­don ha­tá­roz­za meg a „ci­vil tár­sa­da­lom” fo­gal­mát: „az ál­lam­tól kü­lön­vált tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi be­ren­dez­ke­dé­sek, tör­vé­nyek, in­téz­mé­nyek”. Majd a rész­le­te­sebb elem­zés so­rán a fo­ga­lom tör­té­ne­té­re is ki­tér, elő­ször Ci­ce­ro, majd Locke és Ferguson ál­lam­ta­na nyo­mán, ezek sze­rint a „ci­vil tár­sa­da­lom” fo­gal­ma „nem­csak az egyes ál­la­mok­ra utalt, ha­nem a kel­lő­en fej­lett, te­hát vá­ro­so­kat ma­gá­ban fog­la­ló, sa­ját jo­gi kó­dex­szel (ius ci­vi­le) bí­ró po­li­ti­kai kö­zös­sé­gek ál­ta­lá­nos élet­vi­szo­nya­i­ra is, me­lyek­hez hoz­zá­ér­tet­ték a ci­vi­li­zált­sá­got és urbanitást (a bar­bá­rok és a preurbánus kul­tú­rák nem szá­mí­tot­tak ci­vil tár­sa­da­lom­nak), a pol­gá­ri tár­sas vi­szonyt – va­gyis hogy az élet a pol­gá­ri jog­hoz iga­zod­jon és igazíttassék –, va­la­mint a »civil élet« és a »ke-reskedelmi mesterségek« ki­fi­no­mult­sá­ga­it.”

Ez a meg­ha­tá­ro­zás tu­laj­don­kép­pen a skót szár­ma­zá­sú Adam Ferguson (1723–1816) vé­le­mé­nyé­re épül, aki Ta­nul­mány a pol­gá­ri tár­sa­da­lom tör­té­ne­té­ről („Essay on the History of Ci­vil Society”) cí­mű 1767-ben köz­re­a­dott mun­ká­já­ban az ős­kor­tól a ci­vi­li­zá­ció ki­bon­ta­ko­zá­sá­ig kö­vet­te nyo­mon a „civil társadalom­ra” uta­ló esz­mék és in­téz­mé­nyek tör­té­ne­tét. Et­től kezd­ve a „civil társadalom” (szá­mos szer­ző­nél a pol­gá­ri tár­sa­da­lom) fo­gal­ma a mo­dern­ko­ri ta­pasz­ta­la­tok és tö­rek­vé­sek egyik kulcs­fo­gal­má­vá vált, min­den eset­ben el­kü­lö­nül­ve az ál­lam­szer­ve­zet­től és az ezt meg­ha­tá­ro­zó po­li­ti­kai tár­sa­da­lom­tól. Mi több, a „civil társadalom” ki­fej­lő­dé­se és meg­erő­sö­dé­se, sza­bad­sá­ga és ér­vé­nye­sü­lé­se a pol­gá­ri élet­for­ma kri­té­ri­u­ma és fok­mé­rő­je lett, és a „civil társadalom” elég­te­len mű­kö­dé­se, a vis­­sza­szo­rí­tá­sá­ra irá­nyu­ló tö­rek­vé­sek min­den eset­ben azt je­lez­ték, hogy az eu­ró­pai min­tá­jú pol­gá­ro­so­dás ki­ala­ku­lá­sá­ban ko­moly zök­ke­nők kö­vet­kez­tek be.

A „pol­gá­ri” jel­ző és mi­nő­sí­tés egy idő­ben, ter­mé­sze­te­sen a mö­göt­tünk lé­vő kom­mu­nis­ta kor­szak­ra gon­do­lok, sem­mi­kép­pen sem hor­do­zott po­zi­tív tar­tal­ma­kat és ér­té­ke­ket, pon­to­sab­ban a „citoyen” fo­gal­ma tel­jes­ség­gel ki­szo­rult a po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás te­ré­ből, és csak a „bourgeois” fo­gal­ma, ter­mé­sze­te­sen erő­sen el­íté­lő mó­don, ka­pott sze­re­pet. Már pe­dig a nyu­ga­ti tár­sa­da­lom­böl­cse­le­tek min­dig a „citoyen” fo­gal­má­val – és az eb­ben a fo­gal­mi kör­ben meg­ha­tá­roz­ha­tó fel­fo­gás­sal, szem­lé­let­mód­dal, ma­ga­tar­tás­sal – ope­rál­tak, erő­sen po­zi­tív tar­tal­mat ren­del­ve a fo­ga­lom mel­lé. Er­ről ta­nús­ko­dik kü­lön­ben a ti­zen­ki­len­ce­dik és hu­sza­dik szá­zad vi­lág- és ma­gyar iro­dal­ma is, pél­dá­ul Dickens­től Thomas Mannig és Jó­kai Mór­tól Márai Sán­do­rig.

Elő­adá­som tár­gya: a „ci­vil tár­sa­da­lom” és a po­li­ti­kai kul­tú­ra vi­szo­nyá­nak ma­gyar­or­szá­gi ala­ku­lá­sa – e rö­vid be­ve­ze­tés után hadd vág­jak nyom­ban a dol­gok kö­ze­pé­be. Ar­ról sze­ret­nék ugyan­is be­szél­ni, hogy az 1989–1990-es úgy­ne­ve­zett „rend­szer­vál­tás” után (sőt még ko­ráb­ban) im­po­ná­ló len­dü­let­tel fej­lő­dés­nek in­du­ló ma­gyar­or­szá­gi „civil társadalom” tel­je­sebb ki­bon­ta­ko­zá­sa ké­sőbb mint­ha el­akadt vol­na, és mind­ez az ugyan­csak gyors ütem­ben ki­bon­ta­ko­zó po­li­ti­kai kul­tú­ra vis­­sza­esé­sét ered­mé­nyez­te. Po­li­ti­kai sza­bad­ság ter­mé­sze­te­sen lé­te­zik Ma­gya­ror­szá­gon (il­let­ve a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar kö­zös­sé­gek éle­té­ben), a „civil társadalom” fej­lő­dé­se azon­ban ér­zé­kel­he­tő mó­don el­akadt vagy zsák­ut­cá­ba ke­rült, mond­hat­nám így is, egy­sze­rűb­ben: szin­te min­den­re rá­te­nye­relt a hi­he­tet­len ha­tal­mat és be­fo­lyást él­ve­ző párt­po­li­ti­ka, és ve­le együtt a pénz po­li­ti­ká­ja, amely hol szol­gál­ja, hol ural­ja a párt­po­li­ti­kát.

Nem kell kü­lö­nö­sebb tár­sa­da­lom­ku­ta­tói bú­vár­ko­dá­so­kat és elem­zé­se­ket vé­gez­ni ah­hoz, hogy el­jus­sunk a kö­vet­kez­te­té­sig: a ma­gyar tár­sa­da­lom, a ma­gyar köz­élet ma sú­lyos po­li­ti­kai, szo­ci­á­lis és mo­rá­lis vál­sá­got él át, és ez a vál­ság ér­zé­kel­he­tő a ki­sebb­sé­gi ma­gyar kö­zös­sé­gek­ben: Er­dély­ben és a Fel­vi­dé­ken is. Er­ről a vál­ság­ról mind­azo­nál­tal, leg­alább­is a nyil­vá­nos­ság szín­te­re­in, ke­vés szó esik, pon­to­sab­ban: mind­két ma­gyar­or­szá­gi (és per­sze mind­két er­dé­lyi) po­li­ti­kai erő (akár így is fo­gal­maz­hat­nék: po­li­ti­kai „hit­fe­le­ke­zet”) ré­szé­ről hang­za­nak el igen vész­jós­ló ki­je­len­té­sek, ki­zá­ró­la­go­san a szem­ben­ál­ló po­li­ti­kai erő fe­le­lős­sé­gé­ről, ar­ra azon­ban alig tö­rek­szik va­la­ki, hogy el­mé­lyül­teb­ben és elem­ző mó­don ves­sen szá­mot a má­ra ki­ala­kult szé­les­ kö­rű vál­ság ter­mé­sze­té­vel, oka­i­val és következményeivel. Az aláb­bi­ak­ban né­hány olyan té­nye­zőt vagy kö­rül­ményt ve­szek fon­to­ló­ra, ame­lyek (né­ze­tem sze­rint) ve­sze­del­me­sen aka­dá­lyoz­zák a „civil társadalom” tel­je­sebb ki­fej­lő­dé­sét.

1. Igen fáj­dal­mas­nak és ár­tal­mas­nak tar­tom azt, hogy a ma­gyar ér­tel­mi­ség, kü­lö­nö­sen a hu­mán ér­tel­mi­ség (írók, mű­vé­szek, tu­dó­sok, ta­ná­rok) ko­ráb­ban, még a leg­sö­té­tebb dik­ta­tú­ra év­ti­ze­de­i­ben is ér­vé­nye­sü­lő köz­éle­ti te­kin­té­lye és ha­té­kony­sá­ga a mö­göt­tünk álló év­ti­zed­ben egy igen ra­di­ká­li­san mű­kö­dő „eró­zió” ál­do­za­ta lett. A kö­zép-eu­ró­pai rend­szer­vál­to­zás­ok­nak min­de­nütt a hu­mán ér­tel­mi­ség volt a kez­de­mé­nye­ző­je és szer­ve­ző­je, ez a tör­té­nel­mi sze­rep fo­ko­za­to­san és most már ro­ha­mos tem­pó­ban le­épült, és má­ra ott tar­tunk, hogy a hu­mán ér­tel­mi­ség­nek szin­te sem­mi be­fo­lyá­sa sincs a köz­élet ese­mé­nye­i­re, ki­vált a po­li­ti­ka stra­té­gi­ai dön­té­se­i­re. Ez az ér­tel­mi­ség ra­di­ká­li­san vis­­sza­vo­nult a köz­éle­ti vi­ták te­re­i­ről, és leg­fel­jebb egy-egy alá­írá­so­kat gyűj­tő til­ta­ko­zó me­mo­ran­dum kö­rül ad­ja lé­te­zé­sé­nek je­lét. Ezek a me­mo­ran­du­mok és ak­ci­ók azon­ban má­ra a leg­ke­vés­bé sem ér­dek­lik a po­li­ti­kát. A kor­mány­za­ti po­zí­ci­ó­ban lé­vő po­li­ti­ku­sok, de az el­len­zé­ki­ek is ho­va­to­vább szá­na­ko­zó mo­sol­­lyal le­gyin­te­nek az ér­tel­mi­sé­gi em­be­rek „ok­ve­tet­len­ke­dé­se­i­re”, és leg­fel­jebb a hoz­zá­juk tel­jes mér­ték­ben lo­já­lis ér­tel­mi­sé­gi­ek szá­mít­hat­nak né­mi fi­gye­lem­re, azok, akik iga­zol­ni és nem bí­rál­ni kí­ván­ják a párt­po­li­ti­ku­sok dön­té­se­it.

2. Idő­köz­ben fel­nö­ve­ke­dett és meg­erő­sö­dött az a gaz­da­sá­gi-pénz­ügyi ha­tal­mi cso­port, amely több­nyi­re nem nyil­vá­no­san, in­kább a szín­fa­lak mö­gött tart­ja ke­zé­ben a po­li­ti­kai dön­té­se­ket. Ez a pénz­ügyi „elit” időn­ként ad né­mi sze­rény ala­mizs­nát a kul­tú­ra kép­vi­se­lő­i­nek, ter­mé­sze­te­sen el­vár­va azt az el­len­szol­gál­ta­tást, hogy az al­ko­tó ér­tel­mi­ség nem ok­ve­tet­len­ke­dik a mil­li­ár­do­sok gya­nús ügye­i­nek fir­ta­tá­sá­ban, ma­gát a kul­tú­rát mind­azo­nál­tal hasz­nos, de nem szük­sé­ges de­ko­rá­ci­ó­nak te­kin­ti a pénz vi­lá­gá­nak hom­lok­za­tán, anél­kül per­sze, hogy ko­mo­lyab­ban fá­ra­doz­na a kul­tu­rá­lis ér­té­kek meg­ér­té­se és el­sa­já­tí­tá­sa kö­rül. Lé­tez­nek per­sze lát­vá­nyos kul­tú­ratá­mo­ga­tó ak­ci­ók, ezek azon­ban, időn­ként igen za­va­ró mó­don, nem­csak az al­ko­tó szel­lem el­is­me­ré­sét, ha­nem leg­alább an­­nyi­ra (vagy még in­kább) a pénz meg­di­cső­í­té­sét szol­gál­ják. A ma­gyar kul­tú­ra ma nem bá­ró Hatvany La­jo­sok­kal és bá­ró Kornfeld Zsig­mon­dok­kal ta­lál­ja szem­ben ma­gát, már csak an­nak kö­vet­kez­té­ben is, hogy a mai krőzusok mű­velt­sé­gét nem le­het Hatvany La­jos mű­velt­sé­gé­hez ha­son­lí­ta­ni, és a mil­li­ár­do­sok kö­ré­ben (ke­vés ki­vé­tel­lel) nem ala­kult ki az a men­ta­li­tás, amely száz esz­ten­dő­vel ez­előtt a mo­dern ma­gyar kul­tú­ra lét­re­jöt­té­nek el­ső­ren­dű tá­ma­sza volt.

3. A po­li­ti­kai-kor­mány­za­ti mun­ká­ban igen sok kí­nos za­var ta­pasz­tal­ha­tó. Csak a leg­utób­bi hó­na­pok­ban is: az egész­ség­ügyi tör­vény kö­rül ép­eszű em­ber má­ra alig ké­pes át­lát­ni és meg­ítél­ni a fej­le­mé­nye­ket, csak az ér­zé­kel­he­tő, hogy egy át­ala­kí­tá­si stra­té­gia, amely­re kü­lön­ben ép­pen az egészségügyi szol­gál­ta­tá­sok rend­sze­ré­nek ha­té­ko­nyabb (és át­lát­ha­tóbb) mű­köd­te­té­se ér­de­ké­ben múl­ha­tat­la­nul szük­ség vol­na, jó mé­lyen be­le­sül­­lyedt a párt­po­li­ti­kai élet mo­csa­rá­ba, és az or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lők sem igen tud­ják meg­ma­gya­ráz­ni, hogy mi­ért ér­de­mes tá­mo­gat­ni, vagy mi­ért kell el­uta­sí­ta­ni eze­ket a re­for­mo­kat. A mö­göt­tünk ál­ló nép­sza­va­zás azu­tán pon­tot tett az egész­ség­ügyi re­form ügye mö­gé: vé­le­mé­nyem sze­rint mind a kor­mány­za­ti ol­da­lon kez­de­mé­nye­zett re­form, mind en­nek ra­di­ká­lis el­uta­sí­tá­sa a ma­gyar egész­ség­ügy és ál­ta­lá­ban a re­form­kez­de­mé­nye­zé­sek té­ves meg­kö­ze­lí­té­sét, il­let­ve ele­ve el­uta­sí­tá­sát je­len­tet­te, és mint ilyen, az egész fo­lya­mat – kez­de­mé­nye­zé­sé­vel és vég­ső ki­fej­le­té­vel együtt – so­kat ár­tott a kü­lön­ben szük­sé­ges re­for­mok ügyé­nek. Az egész­ség­ügyi re­for­mot azért ho­zom pél­dá­nak (ter­mé­sze­te­sen hi­vat­koz­hat­nék a re­form­kény­szer, a re­form­kez­de­mé­nye­zés más pél­dá­i­ra is!), mert en­nek a re­form­nak a ter­ve­zé­se, meg­va­ló­sí­tá­sa és el­uta­sí­tá­sa olyan kön­­nyen és sok­ol­da­lú­an mu­tat­ja be a ma­gyar­or­szá­gi re­form­po­li­ti­ka gyen­ge pont­ja­it, mint az a bi­zo­nyos ál­lat­or­vo­si map­pa a lo­vak betetségeit. (Az „ál­lat­or­vo­si ló” me­ta­fo­rá­ja ugye­bár De­ák Fe­renc óta köz­ke­le­tű ma­gyar re­to­ri­kai for­du­lat.)

4. A leg­fon­to­sabb be­ru­há­zá­si ügyek­ben ki­fe­je­zet­ten sze­ren­csét­len­ke­dés és kap­ko­dás ta­pasz­tal­ha­tó, így pél­dá­ul az úgy­ne­ve­zett „kor­mány­za­ti ne­gyed” fel­épí­té­se kö­rül, a ter­ve­zet­re ed­dig, mint mond­ják, sokszázmillió fo­rin­tot köl­töt­tek el, majd sa­já­tos kom­mu­ni­ká­ci­ós öt­let­tel be­je­len­tet­ték, hogy a mű­ve­le­te­ket nem „le­ál­lí­tot­ták”, ha­nem „meg­ál­lí­tot­ták” (na­gyon fi­nom sti­lisz­ti­kai ér­zék­re vall, ha a ket­tő kö­zött va­la­ki fel­fe­de­zi a kü­lönb­sé­get). Ha­son­ló ta­pasz­ta­la­to­kat le­he­tett sze­rez­ni a bu­da­pes­ti met­ró­épí­tés kö­rül, csak úgy röp­köd­nek a száz­mil­li­ók, ami­kor szó esik ar­ról, hogy az épít­ke­zés költ­sé­ge hét­fő­ről kedd­re mi­lyen mér­ték­ben vál­to­zik. (Ko­ráb­ban ha­son­ló szám­há­bo­rú zaj­lott az au­tó­pá­lyák épí­té­se kö­rül.) Mond­hat­nám, em­ber le­gyen a tal­pán, aki ezek­ben a bo­nyo­dal­mak­ban el­iga­zo­dik.

A he­ve­nyé­szett kor­mány­za­ti in­téz­ke­dé­sek ter­mé­sze­te­sen nem pusz­tán a je­len­leg reg­ná­ló ad­mi­niszt­rá­ció szám­lá­ját ter­he­lik, így volt ez a ko­ráb­bi kor­má­nyok ide­jén is, hadd em­lé­kez­tes­sek a Nem­ze­ti Szín­ház fel­épí­té­se kö­rü­li ért­he­tet­len és si­ral­mas dol­gok­ra: el­ké­szült egy meg­le­he­tő­sen szé­les szak­mai kör­ben ro­kon­szenv­vel fo­ga­dott terv­ta­nul­mány, hoz­zá­fog­tak az ala­po­zás mun­ká­la­ta­i­hoz, az­tán kö­vet­ke­zett egy új kor­mány­za­ti cik­lus, és az il­le­té­kes ha­tal­mi té­nye­ző be­fe­je­zett­nek nyil­vá­ní­tot­ta az el­kez­dett épít­ke­zést, el­ve­tet­te a már el­fo­ga­dott ter­ve­ket, és sa­ját „há­zi” épí­té­szé­vel (aki a vil­lá­ját is meg­ter­vez­te) ké­szít­te­tett új hely­szín­re új ter­ve­ket, a ko­ráb­bi el­kép­ze­lé­sek em­lé­kez­te­tő­jé­ül meg ott ma­radt a (má­ra kon­szo­li­dált) úgy­ne­ve­zett „nem­ze­ti gö­dör”. A szín­ház vé­gül is fel­épült, há­la Is­ten­nek, mű­kö­dik (a ma­gyar szí­né­szet hős­ko­rá­ban, Dé­ry­né ide­jén, fa­lu­si paj­ták­ban is tar­tot­tak si­ke­res színielőadásokat), a nem­zet szín­há­za mind­azo­nál­tal a leg­ke­vés­bé sem em­lé­kez­tet azok­ra az épü­le­tek­re, ame­lyek­ben Eu­ró­pa nyu­ga­ti ré­szén egy rep­re­zen­ta­tív te­át­rum te­vé­keny­ke­dik.

5. A ma­gyar köz­élet­ben tör­té­nel­mi­leg nem is­me­ret­len, de min­dig tra­gi­kus kö­vet­kez­mé­nyek­kel já­ró sza­ka­dás ta­pasz­tal­ha­tó, és má­ra két ma­gyar köz­élet, két ma­gyar ér­tel­mi­ség, két ma­gyar kul­tú­ra lé­te­zik. A „pár­tok Ma­gya­ror­szá­ga” le­he­tet­len­né tesz min­den kö­zös vál­lal­ko­zást, kö­zös fe­le­lős­ség­vál­la­lást és kö­zös si­kert. Nem tu­dom, a po­li­ti­kai osz­tály­ban és a tu­dós po­li­to­ló­gu­sok kö­ré­ben (akik­nek úgy­ne­ve­zett „szak­sze­rű” ma­gya­rá­za­tai szá­mom­ra mind­in­kább kö­zön­sé­ges ha­do­vá­nak tet­sze­nek) fel­is­mer­te-e va­la­ki en­nek a ket­té­sza­ka­dás­nak a vég­ze­tes­sé vá­ló kö­vet­kez­mé­nye­it. Pe­dig köny­­nyű vol­na fel­idéz­ni a ma­gyar tör­té­ne­lem be­szé­des pél­dá­it, mond­juk a Moh­ács előt­ti kor­szak­ból, mi­dőn a ki­rály ser­ege nem vár­ta be azt, hogy csat­la­koz­za­nak hoz­zá az er­dé­lyi, a hor­vát­or­szá­gi és a cseh­or­szá­gi ha­dak, ezek egy ré­sze szán­dé­ko­san, ha­tal­mi am­bí­ci­ók­tól ve­zet­ve, mi­ként Szapolyai Já­nos er­dé­lyi se­re­ge tet­te, hagy­ta ma­gá­ra és hagy­ta el­vé­rez­ni a ki­rá­lyi se­re­get, és mind­ez tör­té­nel­mi ér­te­lem­ben tet­te tönk­re azt az or­szá­got, amely va­la­mi­vel ko­ráb­ban még a kö­zép-eu­ró­pai ré­gió ve­ze­tő ha­tal­ma volt. (In­nen azu­tán, mond­hat­ni, egye­nes út ve­ze­tett el Tri­a­no­nig.) A ma­gyar tör­té­ne­lem szá­mos olyan pél­dát is­mer, amely­nek ta­nú­sá­ga sze­rint a nem­ze­ten be­lü­li el­len­sé­ges­ke­dés vég­ze­tes kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt az egész or­szág szá­má­ra.

Má­ra nem­csak a ma­gyar­or­szá­gi, ha­nem a ha­tá­ron tú­li ma­gyar po­li­ti­kai kö­zös­sé­ge­ket is vég­ze­tes bel­ső el­len­té­tek oszt­ják meg, több­nyi­re ter­mé­sze­te­sen a ma­gyar­or­szá­gi pár­tos­ko­dás min­tá­já­ra és ha­tá­sá­ra. Er­dély­ben egé­szen kü­lön­le­ges sze­ren­cse, mond­hat­nám, ke­gyel­mi aján­dék kel­lett ah­hoz, hogy a nem­ré­gi­ben le­zaj­lott eu­ró­pai par­la­men­ti vá­lasz­tá­so­kon vé­gül is négy ma­gyar kép­vi­se­lő le­he­tett a ma­gas brüs­­sze­li tes­tü­let tag­ja. Min­den­eset­re az er­dé­lyi ma­gyar po­li­ti­kai kö­zös­ség (rész­ben ma­gyar­or­szá­gi pél­dák és biz­ta­tá­sok nyo­mán tör­tént) vég­ze­tes ket­té­sza­kí­tá­sá­nak kön­­nyen le­he­tett vol­na az a kö­vet­kez­mé­nye, hogy egyet­len ma­gyar kép­vi­se­lő sem ke­rül az eu­ró­pai hon­atyák kö­zé, és ez a ve­sze­de­lem to­vább­ra is fe­nye­get a so­ron kö­vet­ke­ző ro­má­ni­ai par­la­men­ti vá­lasz­tá­sok al­kal­má­val. A mos­ta­ná­ban el­ural­ko­dó vá­lasz­tá­si re­to­ri­ka ar­ra utal, hogy az er­dé­lyi ma­gyar ös­­sze­fo­gás esz­mé­je je­len­leg tá­vo­labb áll a meg­va­ló­su­lás­tól, mint ko­ráb­ban bár­mi­kor. Ta­lán el­mond­ha­tó, hogy a ro­mán ál­lam­fő si­ke­re­sen dol­go­zott az ot­ta­ni ma­gyar po­li­ti­kai kö­zös­ség ket­té­sza­kí­tá­sán, és ezt a ma­ni­pu­lá­ci­ós tevékenységét nyil­ván a jö­vő­ben sem ad­ja fel.

6. A po­li­ti­kai élet bi­po­lá­ris rend­sze­ré­nek ki­ala­ku­lá­sa ered­mé­nyez­te, hogy a ma­gyar (és a ha­tá­ro­kon tú­li ma­gyar) köz­élet­ben és kul­tú­rá­ban min­den ko­ráb­bi vá­ra­ko­zás­sal szem­ben rend­kí­vü­li mér­ték­ben meg­erő­söd­tek a szél­ső­sé­ges po­li­ti­kai erők po­zí­ci­ói – egy­elő­re a szél­ső­jobb­ol­da­lon, mint­hogy a ma­gyar bal­ol­dal tel­je­sen szét­eső­ben van, az úgy­ne­ve­zett bal­ol­da­li po­li­ti­kai té­nye­zők sem szí­ve­sen kép­vi­se­lik a ha­gyo­má­nyos bal­ol­da­li po­li­ti­kai ér­té­ke­ket, ezek­nek je­len­leg nin­csen kép­vi­se­le­te, és ál­ta­lá­nos­ság­ban is a bal­ol­dal fo­gal­ma el­ve­szí­tet­te va­ló­di je­len­té­sét és hi­te­les­sé­gét, így azu­tán bal­ol­da­li lo­bo­gók­kal leg­fel­jebb a po­li­ti­kai me­ző szél­ső bal­ szé­lén fel­lé­pő pár­tocs­kák tesz­nek kí­sér­le­tet. Ezek­nek azon­ban – a Ká­dár-fé­le rend­szer bű­nei és hi­tel­vesz­té­se kö­vet­kez­té­ben – sze­ren­csé­re nin­cse­nek tény­le­ges le­he­tő­sé­ge­ik. Vi­szont mind­in­kább te­ret nyer­tek az egy­ko­ri ha­zai szél­ső­jobb­ol­dal ide­o­ló­gi­ai és moz­gal­mi örö­kö­sei és ezek­nek fél­ka­to­nai szer­ve­ze­tei, ame­lyek má­ra ön­tu­da­to­san ma­sí­roz­nak, gon­do­lom, va­la­mi­fé­le, a vágy­ál­mok­ban kör­vo­na­la­zó­dó ha­ta­lom­át­vé­tel fe­lé. Eb­ben a te­kin­tet­ben vol­tak fé­le­lemkel­tő­ek és ki­áb­rán­dí­tó­ak a ma­gyar­or­szá­gi szél­ső­jobb­ol­dal fél­ka­to­nai szer­ve­ze­te­i­nek egyen­ru­hás, Árpád-sávos fel­vo­nu­lá­sai és tün­te­té­sei. Ma­gam igen ve­sze­del­mes­nek tar­tom, hogy tu­laj­don­kép­pen jó szán­dé­kú és a ma­gyar­ság jö­vő­jé­ért ag­gó­dó fi­a­ta­lok olyan lo­bo­gók alatt, olyan jel­sza­vak mel­lett ke­re­sik he­lyü­ket, ame­lyek kü­lön­ben az or­szág idő­sebb nem­ze­dé­ke­it egy ki­fe­je­zet­ten ma­gyar­ság­el­le­nes, nem­zet­vesz­tő po­li­ti­kai kur­zus­ra em­lé­kez­te­tik. Mind­ez, más el­szo­mo­rí­tó pél­dák­kal együtt ar­ra utal, hogy Ma­gya­ror­szá­gon sú­lyos vál­ság­ban van az is­ko­lai tör­té­ne­lem­ok­ta­tás.

7. Vé­gül: szá­mot kell vet­ni an­nak kö­vet­kez­mé­nye­i­vel, hogy az or­szág igen kis ré­sze hi­he­tet­le­nül meg­gaz­da­go­dott, igen nagy ré­sze pe­dig hi­he­tet­le­nül el­sze­gé­nye­dett. An­nak ide­jén (kü­lön­ben a ké­sőb­bi­ek­ben he­lyét a szél­ső­jobb­ol­da­lon ke­re­ső Oláh György egy hí­res­sé vált me­ta­fo­rá­ja nyo­mán) „há­rom­mil­lió kol­dus” Ma­gya­ror­szá­gá­ról be­szél­tek, és az ez­zel já­ró tár­sa­da­lom­kri­ti­ka ki­fe­je­zés­re ta­lált a szo­ci­ál­de­mok­rá­cia, a pol­gá­ri li­be­ra­liz­mus és a né­pi iro­da­lom tá­bo­rá­ban is. Má­ra is­mét lét­re­jött ez a há­rom­mil­li­ós (vagy na­gyobb) sze­gény­ség: a ki­szol­gál­ta­tott, tel­jes­ség­gel re­mény­te­len és jö­vő­kép nél­kü­li em­ber­so­ka­ság, amely egy­sze­rű­en kép­te­len in­teg­rá­lód­ni a pol­gá­ri tár­sa­da­lom­ba, és csu­pán azért nem ve­szé­lyez­te­ti iga­zán en­nek a tár­sa­da­lom­nak a be­ren­dez­ke­dé­sét, in­téz­mé­nye­it, mond­juk így: a gaz­da­gok mind kor­lát­la­nab­bá vá­ló „egyed­ural­mát”, mert nincs po­li­ti­kai kép­vi­se­le­te. És ak­kor még nem szól­tam azok­ról a rej­tett és idő­zí­tett „bom­bák­ról”, ame­lyek egy­szer va­ló­ban fel­rob­ban­hat­nak és ve­sze­del­mes tár­sa­dal­mi vál­sá­got idéz­het­nek elő: ter­mé­sze­te­sen az em­ber­hez mél­tó élet ele­mi fel­tét­ele­it is nél­kü­lö­ző, nyo­mor­ban élő ré­te­gek­re, pél­dá­ul a vi­dé­ki ci­gány­ság­ra gon­do­lok.

A ma­gyar tár­sa­da­lom, mond­hat­nám, ma két po­li­ti­kai stra­té­gia vagy in­kább lel­ki be­ren­dez­ke­dés meg­osz­tó vi­lá­gá­ban ver­gő­dik: egy­fe­lől ér­vé­nye­sül egy bi­zo­nyos abszt­rakt ra­ci­o­na­li­tás, amely ha­té­kony re­form­in­téz­ke­dé­sek ál­tal kí­ván­ja meg­ol­da­ni a ki­ala­kult vál­sá­gos hely­ze­tet, más­fe­lől ér­vé­nye­sül egy szen­ve­dé­lyek­re, min­de­nek­előtt (két­ség­te­le­nül jo­gos) tár­sa­dal­mi elé­ge­det­len­ség­re épí­tő de­ma­gó­gia, amely vo­lun­ta­ris­ta el­kép­ze­lé­sek ré­vén ígé­ri ugyan­ezt. Úgy gon­do­lom, hogy ér­tel­mes, ugyan­ak­kor em­pa­ti­kus be­széd­del kel­le­ne ele­mez­ni a vál­ság oka­it, kö­rül­mé­nye­it és a meg­ol­dás le­he­tő­sé­ge­it. Ez az ér­tel­mes és em­pa­ti­kus be­széd­mód azon­ban csak olyan tár­sa­da­lom­ban kép­zel­he­tő el, amely­nek gon­dol­ko­dá­sa, ér­ve­lé­si rend­sze­re és re­to­ri­ká­ja nincs kiszolgáltatva a párt­po­li­ti­ká­nak, pon­to­sab­ban, amely a po­li­ti­kai pár­tok par­ti­ku­lá­ris ér­de­kei he­lyett az or­szág, a nem­zet, a tár­sa­da­lom hos­­szú tá­vú ér­de­ke­it tartja sze­me előtt. Va­gyis ci­vil mó­don, a „civil társadalom” ne­vé­ben és esz­kö­ze­i­vel vál­lal és vé­gez el stra­té­gi­ai jel­le­gű fel­ada­to­kat. Er­re pe­dig csak az ér­tel­mi­ség­nek (a füg­get­len ér­tel­mi­ség­nek) le­het ké­pes­sé­ge és man­dá­tu­ma. Ha te­hát ki aka­runk emel­ked­ni a szo­ci­á­lis, po­li­ti­kai és mo­rá­lis vál­ság­ból, en­nek az ér­tel­mi­ség­nek kel­le­ne (akár­csak a nyolc­va­nas évek vé­gén) fel­emel­nie a fe­jét és a sza­vát.

* (Elő­adás a nagy­vá­ra­di „Varadium Na­po­kon”, 2008. áp­ri­lis 23-án)