Angyalosi Ger­gely – Ak­kor sem­mi kri­ti­ka

Es­ter­házy Pé­ter: Sem­mi mű­vé­szet. „…ezzel a könyv­vel szem­ben kri­ti­kust ját­sza­ni ré­szem­ről olyan lé­lek­ta­ni kép­te­len­ség len­ne, mint ami­lyen né­me­lyik em­ber­nek azon dön­té­se, hogy fut­ball­bí­ró­nak áll” – ír­ja re­cen­zen­sünk Es­ter­házy Pé­ter új re­gé­nyé­ről, amely az apa­köny­vek után a „föl­tá­masz­tott anya köny­ve”.

Ne­kem Es­ter­házy új köny­vé­nek a cí­me okoz­ta a leg­több fej­tö­rést. Most sem ál­lí­tom, hogy tö­ké­le­te­sen ér­tem; leg­fel­jebb ar­ra van­nak ja­vas­la­ta­im, hogy mi­vel ját­sza­do­zik az író. Az sem vi­lá­gos, hogy ki­je­len­tés­ről („az alább kö­vet­ke­ző mun­ká­ban nincs sem­mi mű­vé­szet”) vagy az el­be­szé­lő ön-fel­szó­lí­tá­sá­ról („csak sem­mi mű­vé­szet, írókám!”) van-e szó. Akár így, akár úgy, ez a szin­tak­ti­ka­i­lag hi­á­nyos mon­dat for­má­li­san min­den­kép­pen iro­ni­kus, mi­vel a szö­veg te­li­des-te­li van töb­bé vagy ke­vés­bé ra­fi­nált mű­fo­gá­sok­kal, va­gyis olyan meg­ol­dá­sok­kal, ame­lye­ket az úgy­ne­ve­zett „írás­mű­vé­szet” kel­lé­ke­i­nek szo­kás te­kin­te­ni. Ak­kor hát ez olyas­va­la­mi, mint Magritte pi­pá­ja meg al­má­ja, ame­lye­ket előbb le­raj­zol, az­tán alá­juk kör­mö­li, hogy nem is azok, amik? Tet­sze­tős ha­son­lat, de nem egé­szen ta­lá­ló. De nem az a for­dí­tott­ja sem: va­gyis mint­ha Magritte fes­tett vol­na egy al­mát, hogy azu­tán ezt ír­ja alá: ez nem kép egy al­má­ról. Ta­lán így: „ez egy­ál­ta­lán nem fest­mény” – mi­köz­ben lát­nánk egy fest­ményt, amely al­mát áb­rá­zol.

Kön­­nyű a fes­tők­nek per­sze. Vagy le­fes­tik azt a nyo­mo­rult al­mát, vagy nem. Már­pe­dig, ha le­fes­tik, ak­kor az le van fest­ve, még ha a fe­jük te­te­jé­re áll­nak, ak­kor is. De mi len­ne ez a bi­zo­nyos al­ma Es­ter­házy ese­té­ben? Az „ön­élet”? Me­lyet szín­ről szín­re meg­mu­tat­ván elkerülvék a mű­vé­szet furmányai, s ma­rad­na, Ka­rin­thy sza­vá­val, az a „me­leg és vas­tag” va­la­mi, amit gyen­gébb pil­la­na­ta­ink­ban szí­ve­sen ti­tu­lá­lunk va­ló­ság­nak? Tény az, hogy az el­be­szé­lő én nyíl­tan vál­lal­ja (leg­alább rész­le­ges) azo­nos­sá­gát a Fan­csi­kó és Pinta szer­ző­jé­vel, aki áp­ri­lis 14-én szü­le­tett, any­ja ne­ve… (Nem foly­ta­tom, min­den­ki meg­néz­he­ti a Ki ki­cso­da? cí­mű ki­ad­vány­ban, ne­kem csak az 1992-es van meg.) De hát mi­fé­le va­ló­ság ez, már­mint a ki­sebb mér­ték­ben a mű­vek­ből, na­gyobb mér­ték­ben a „mé­di­á­ból” szár­ma­zó in­for­má­ci­ók alap­ján ki­ala­ku­ló in­ga­tag össz­kép a ne­ves írók­ról? Nincs sem­mi, ami szö­ve­gen kí­vü­li, ír­ta Derrida ez­előtt negy­ven év­vel, s ezért so­kan el­ha­rap­nák a tor­kát még ma is. (Le­het-e el­ha­rap­ni egy tor­kot, amely ma már csak szö­veg? Nem is olyan vic­ces kér­dés.) Ak­kor vi­szont iga­zuk van-e azok­nak, akik a „va­ló­sá­gos­nak” te­kin­tett én be­lép­te­té­sét a fik­tív tér­be egy – ma igen sű­rűn al­kal­ma­zott – re­to­ri­kai meg­ol­dás­nak, ne­ve­ze­te­sen metalepszisnek mi­nő­sí­tik? An­­nyi­ban fel­tét­le­nül igen, hogy Es­ter­házy rá­ját­szik ar­ra a pró­za­po­é­ti­kai le­he­tő­ség­re, hogy két fik­ci­ós szint együt­tes al­kal­ma­zá­sa ese­tén az egyik haj­la­mos azo­no­sul­ni az ol­va­sói tu­dat­ban a „re­a­li­tás” szint­jé­vel. Ha el­len­ben úgy fog­juk fel a hí­res em­ber „imidzsét”, mint mes­ter­sé­ge­sen ki­ala­kult-ki­ala­kí­tott szö­ve­get, akkor nincs szó ilyen ra­di­ká­lis ha­tár­át­lé­pés­ről. Ak­kor az író csak el­ját­szik az­zal, amit el­vi­leg „bár­ki” meg­tud­hat ró­la; eh­hez a já­ték­hoz tar­to­zik, hogy az el­be­szé­lő fi­gu­rá­já­ba olyan vo­ná­so­kat épít, ame­lyek az élet­raj­zi „re­a­li­tás” fe­lől bi­zo­nyá­ra nem stim­mel­nek. A re­a­li­tásef­fek­tust vi­szont fel­erő­sí­tik az in­nen-on­nan alá­tá­maszt­ha­tó in­for­má­ci­ók, mint pél­dá­ul az, hogy az el­be­szé­lő if­jú­ko­rá­ban iga­zolt fut­bal­lis­ta volt, de az öc­­csé­ből lett iga­zán hí­res fo­cis­ta, hogy „aka­dé­mi­kus”, hogy Balassa Pé­ter a ba­rát­ja volt… És még so­rol­hat­nám.

Az ilyen tí­pu­sú in­for­má­ci­ók­nak nyil­ván­va­ló­an ol­va­són­ként más-más sú­lyuk van. Van­nak (va­ló­szí­nű­leg so­kan), akik­nek in­kább a fo­ci mond va­la­mit, má­sok­nak (ők ta­lán nem ke­ve­sen, min­den­eset­re jó­val ke­ve­seb­ben le­het­nek) Balassa Pé­ter ne­ve. Es­ter­házyt szem­mel lát­ha­tó­an nem fog­lal­koz­tat­ja el­kép­zelt ol­va­só­ja tá­jé­ko­zott­sá­gá­nak struk­tú­rá­ja, mint aho­gyan nem fog­lal­koz­tat­ta ko­ráb­bi mű­ve­i­ben sem. Fel­té­te­le­zem, hogy esze ágá­ban sincs el­kép­zel­ni ezt az ol­va­sót, ami írói szem­pont­ból néz­ve ab­szo­lút ért­he­tő; a túl pon­tos ví­zió a be­fo­ga­dó­ról fog­lyul ej­te­né az el­be­szé­lőt, aki hoz­zá al­kal­maz­kod­na még ak­kor is, ha el­uta­sí­ta­ná. Más kér­dés, hogy min­den szö­veg au­to­ma­ti­ku­san meg­te­rem­ti a ma­ga vir­tu­á­lis ol­va­só­tí­pu­sát (tí­pu­sa­it), azo­kat a be­fo­ga­dó­kat, akik­re az írás, mond­juk így, „szá­mít”. Nem tud­nám ugyan pon­to­san be­ha­tá­rol­ni, hogy a Sem­mi mű­vé­szet mi­fé­le ol­va­sók­ra szá­mít, akik va­ló­szí­nű­leg elég nagy szó­ró­dást mu­tat­nak: ugyan­is a mű igen he­te­ro­gén ele­mek­ből áll. Ez nem fel­tét­le­nül baj, csak úgy mon­dom. Ha sem­mi mű­vé­szet, ak­kor csak sem­mi kri­ti­ka. (Ön­fel­szó­lí­tás.)
Balassa Pé­ter­hez azért vis­­sza­tér­nék, mert úgy vé­lem, hogy a tő­le két­szer is idé­zett mon­dat: „»Add a kezed!« Most ak­kor ez a Zerlina vagy a Komtur?” so­kat el­mond Es­ter­házy tö­rek­vé­se­i­ről. (Meg­jegy­zem, ná­la a fel­ki­ál­tó­jel hi­ány­zik és mind­két­szer Zelina lesz Zerlinából, de en­nek ta­lán nincs nagy je­len­tő­sé­ge.) Balassa Ha­lál­nap­ló­já­nak „Ope­ra­rész­le­tek” cí­mű fe­je­ze­té­ből úszik át ez a mon­dat (ez­út­tal a tu­laj­don­vi­szony­ok tel­jes tisz­te­let­ben tar­tá­sá­val, va­gyis „je­lölt” idé­zet­ként). Gye­rek­ko­ri em­lék­tö­re­dék­ről vagy an­nak imi­tá­ci­ó­já­ról van szó ere­de­ti­leg, a hí­vás gesz­tu­sá­nak két­ér­tel­mű­sé­gé­ről – a sze­re­lem­be vagy a ha­lál­ba hív az, aki­nek a ke­ze­met adom? Es­ter­házy­nál az öreg­as­­szony­ként meg­je­le­ní­tett anya for­dul így a fi­á­hoz; a két­ér­tel­mű­ség el­vi­leg eb­ben a re­lá­ci­ó­ban is mű­kö­dik, gya­kor­la­ti­lag – úgy ér­zem – po­ten­ci­á­lis köz­he­lyek pá­rá­já­ban osz­lik szét. Az idé­zett mon­da­tot meg­elő­ző­en azon­ban Balassa tesz né­hány meg­jegy­zést az ope­rá­ról, konk­ré­tan „a ba­rok­kos operaiság és a ka­to­li­ciz­mus ele­gyes mű­fa­já­ról”, amely a gye­rek­ko­rát meg­ha­tá­roz­ta. Ar­ról a to­tá­li­san ir­re­á­lis re­a­li­tás­ról, amely ma­ga az ope­ra, „a meg­for­mált panic”. „Mind­az, ami nincs. Min­den el­kép­zel­he­tő szen­ve­dés és gyö­nyör for­rá­sa. Mű­vek. Mű. Mű­vi /…/ Sem­mi sem az. Min­den csak mu­tat­ja ma­gát. Nem szól ez sem­mi­ről, ha­csak nem a hőfokról, a fű­tés­ről.” Ta­lán a Sem­mi mű­vé­szet író­já­nak is va­la­mi „operaiság” le­beg­he­tett a sze­me előtt írás köz­ben (ezt erő­sít­he­tik meg az „aria” meg­jegy­zés­sel el­lá­tott fe­je­ze­tek).

Barthes Világoskamrájának hát­só bo­rí­tó­ján volt egy szö­veg, amely a ma­gyar ki­adás­ban nem sze­re­pelt. Marpáról, a ti­be­ti bölcs­ről esik szó ben­ne, aki min­dig azt ta­ní­tot­ta, hogy min­den il­lú­zió, még­is na­gyon meg­ráz­ta, ami­kor a fi­át meg­öl­ték. Egy ta­nít­vá­nya meg­kér­dez­te tő­le: a fia ha­lá­la ta­lán nem il­lú­zió? Marpa ezt vá­la­szol­ta: „De az, csak­hogy a fi­am ha­lá­la szu­per-il­lú­zió”. Es­ter­házy új köny­ve egyik vo­nu­la­tát te­kint­ve A szív se­géd­igé­i­nek utol­só mon­da­tát tel­je­sí­te­né be a bo­rí­tó­szö­veg sze­rint, va­gyis az ígé­re­tet, amely az anya el­vesz­té­sé­nek „pon­to­sabb” meg­írá­sá­ra vo­nat­ko­zik. Mi válhatik a Balassa-féle „operaiság” kö­ze­gé­ben eb­ből „szu­per-il­lú­zi­ó­ból”, az anya ha­lá­lá­ból? Es­ter­házy­nak min­de­nek­előtt egyéb szó­la­mo­kat és han­go­kat kel­lett ta­lál­nia egy új anya­fi­gu­ra lét­re­ho­zá­sá­hoz; eh­hez a fut­ball szol­gál­tat­ta a te­re­pet. A kap­cso­lat az öt­let szint­jén nem túl bo­nyo­lult, ki kell ta­lál­ni egy fo­ci­ra­jon­gó anyát. Ez le­he­tő­vé te­szi, hogy be­lép­je­nek a szö­veg­be az Arany­csa­pat mi­ti­kus fi­gu­rái (a ma­gam ré­szé­ről hi­á­nyol­tam Ko­csist, aki a töb­bi­ek­kel és a nar­rá­tor rá­juk vo­nat­ko­zó ál­lí­tá­sá­val szem­ben tény­leg szép fér­fi volt), ve­lük együtt pe­dig be­nyo­ma­ko­dik az el­múl fél év­szá­zad ma­gyar tör­té­nel­me. Nos, si­mán el le­het kép­zel­ni Pus­kás Öcsi és Far­kas Mi­hály ket­tő­sét a ki­te­le­pí­tés­ről. Egy­szer majd egy vál­lal­ko­zó ked­vű ze­ne­szer­ző ta­lán meg is ír­ja ezt az ope­rát. He­lye­seb­ben ope­ra­pa­ró­di­át, mert más eb­ből az anyag­ból alig­ha le­het. „A hő­fok, a fű­tés” – igen, va­la­hogy ez hi­ány­zik az egész­ből, a né­hány lí­ra­i­an szép rész­let el­le­né­re. (Ilyen­ként tar­tom szá­mon pél­dá­ul az éb­re­dés és az anya-je­len­lét ősi kap­cso­la­tá­ról szó­ló be­kez­dést.)

Re­cen­zens­ként ezen a pon­ton kény­te­len va­gyok meg­je­löl­ni hermeneutikai szi­tu­á­ci­ó­mat és be­val­la­ni, hogy ha­lá­lo­san unom az irodalmiasított fut­ballt. (Pe­dig a csa­lá­di fer­tő­zött­ség ná­lam sem hi­ány­zik.) Ér­te­ni vé­lem, per­sze, hogy „ama tég­la­lap”, va­gyis a fut­ball­pá­lya te­kint­he­tő vi­lág­sze­rű­nek, hogy a já­ték a ma­ga ab­szurd fel­fo­ko­zott­sá­gá­ban né­mi­leg ha­son­lít­ha­tó az ope­rá­ban va­ló­ság­gá vá­ló ir­re­a­li­tás­hoz. Ar­ról is hal­lot­tam már ezt-azt, hogy en­nek a kis nem­zet­nek mit je­len­tett va­la­ha a fo­ci, és mi min­den tük­rö­ző­dött (hop­pá, mi­mé­zis!) ab­ban a vi­szony­ban, amely né­pün­ket eh­hez a já­ték­hoz kap­csol­ta. De va­la­hogy nem tu­dom el­hin­ni, hogy a fut­ball len­ne „a Nagy El­be­szé­lés ki­csi­ben”; le­het, hogy más­nak megy, ta­lán az enyém­től el­té­rő lel­ki al­kat kell az ilyes­mi­hez. Kö­vet­ke­zés­kép­pen ezt az anya­fi­gu­rát sem hi­szem el, aki „kö­rül­ve­szi az éle­té­vel” a fut­ball­pá­lyát, s ez­zel meg­aka­dá­lyoz­za (bár nem tel­je­sen), hogy pöfeteg és el­vont szim­bó­lum le­gyen be­lő­le. Ezt az élet­tel va­ló kö­rül­ve­vést nem tud­ta meg­ír­ni Es­ter­házy, va­ló­szí­nű­leg azért, mert nem is le­het meg­ír­ni. De az ir­re­a­li­tás­nak az a hő­fo­ka is hi­ány­zik, amely má­sod­la­gos, „ope­rai” re­a­li­tás­sá emel­né az anya-fo­ci te­ma­ti­kát.

A Sem­mi mű­vé­szet sok­fé­le uta­lást tar­tal­maz Es­ter­házy Pé­ter ko­ráb­bi mű­ve­i­re. Ha már szó esett ar­ról, hogy mi­fé­le ol­va­só­ra szá­mít a szö­veg, meg­koc­káz­tat­nám, hogy az ide­á­lis be­fo­ga­dó eb­ből a szem­pont­ból az, aki na­gyon sok Es­ter­házyt ol­va­sott már éle­té­ben. A tel­je­sen ab­szurd­dá át­írt apa-alak(zat) nyil­ván­va­ló­an igény­li a Harmonia caelestis és a Ja­ví­tott ki­adás is­me­re­tét, en­nek hí­ján a kép­ze­let­be­li meg­kín­zás, sőt a ki­lincs­ből szög alakjában kirobbanó fá­tum ál­ta­li ki­vég­zés súly­ta­lan és ér­tel­mez­he­tet­len. Ha az ol­va­sót fel­ru­há­zom a ko­ráb­bi mű­vek­kel kap­cso­la­tos hát­tértu­dás­sal, ak­kor per­sze nem az; de ak­kor is „cask” mű­vé­szet. Mű. Mű­vi. Ugyan­ez a prob­lé­mám a sze­rel­mi szál­lal, amely ez­út­tal a homoerotika, az erő­szak és a fe­ne­ket­len bűn­tu­dat óri­á­si mo­tí­vum­tömb­je­it gör­ge­ti egy­más után. A plá­tói fiú­sze­re­lem a haj­da­ni edző, a kül­tel­ki „Má­gus” alak­já­ban lép szín­re, a sze­rel­mi bo­nyo­da­lom La­jos bá­csi sze­mé­lyé­ben, aki vi­szont a Má­gust sze­ret­te szen­ve­dé­lye­sen. A kór­ter­mi álom-szcé­ná­ban az írót, az El­be­szé­lő Ént La­jos bá­csi és erő­től duz­za­dó if­jú se­gí­tő­je csak azért nem rugdossa ha­lál­ra, mert a nar­rá­tort eb­ben a me­sé­ben nem le­het meg­öl­ni (ez „ki­kö­tés”). Nos, a je­le­net tar­tal­maz uta­lá­so­kat A szív se­géd­igé­i­nek né­hány fe­lejt­he­tet­le­nül szép rész­le­té­re; ezt a ma­gam ré­szé­ről ki­csit saj­nál­tam. A bűn­tu­dat va­ló­ban ilyen egye­te­mes és ál­ta­lá­nos len­ne? Az egyik bűn­tu­dat kon­ver­tál­ha­tó egy má­sik­ra? Julia Roberts he­lyet cse­rél La­jos bá­csi­val?

Be kel­le­ne fe­jez­nem ezt a nem-kri­ti­kát, mert a vé­gén még kri­ti­ka lesz be­lő­le. Már­pe­dig ez­zel a könyv­vel szem­ben kri­ti­kust ját­sza­ni ré­szem­ről olyan lé­lek­ta­ni kép­te­len­ség len­ne, mint ami­lyen né­me­lyik em­ber­nek azon dön­té­se, hogy fut­ball­bí­ró­nak áll. A lát­szat el­le­né­re in­kább druk­ker sze­ret­nék len­ni: szur­ko­lok Es­ter­házy köny­vé­nek, hogy mi­nél töb­ben ol­vas­sák el, mert sok nagy­sze­rű rész­let van ben­ne. A mű — le­het, hogy nem mű­vé­szet, de ak­kor is mű, eh­hez ra­gasz­ko­dom — egé­szé­hez ugyan nem tud­tam „hoz­zá éde­sed­ni” (egy haj­da­ni iro­dal­már ki­fe­je­zé­se), de sen­kit sem aka­rok gá­tol­ni ab­ban, hogy az „éde­se­dést” meg­pró­bál­ja.
(Mag­ve­tő, 2008, LITERA)