Egy mű­for­dí­tó-szer­kesz­tő ju­bi­le­u­ma (F. Kováts Pi­ros­ka szü­le­tés­nap­já­ra)

A ju­bi­lá­ló F. Kováts Pi­ros­kát, a mai ki­tű­nő mű­for­dí­tót és szer­kesz­tőt ak­kor volt sze­ren­csém meg­is­mer­ni, ami­kor még nem volt sem F. (az­az nem volt Földesné), sem mű­for­dí­tó, sem szer­kesz­tő. Gó­lya volt, akár­csak jó ma­gam, el­ső­éves ma­gyar–szlo­vák sza­kos hall­ga­tó a po­zso­nyi Ta­nár­kép­ző Fő­is­ko­lán.

1956-ot ír­tunk, Ma­gya­ror­szá­gon for­ra­da­lom dúlt, az ún. szu­e­zi vál­ság har­ma­dik vi­lág­há­bo­rú­val fe­nye­ge­tett, a zá­po­ro­zó vi­lág­tör­té­nel­mi ese­mé­nyek kö­zött csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket, de ta­ná­ra­ink sem na­gyon hagy­tak ben­nün­ket szem­lé­lőd­ni, me­ren­ge­ni, hár­ma­sá­val ír­tuk a sze­mi­ná­ri­u­mi dol­go­za­to­kat, el­telt né­hány hó­nap, míg tu­do­mást ve­het­tünk/vet­tünk az év­fo­lyam­tár­sa­ink­ról is, rá­jöt­tünk, hogy nem egye­dül ál­lunk szem­ben az aka­dé­mi­ai és vi­lá­gi ha­tal­mak­kal, hogy ta­nu­ló cso­por­tunk kis kö­zös­ség, amely­nek tag­jai sa­ját arc­cal bír­nak.

Kováts Pi­ros­ka a kez­det kez­de­tén az­zal nyert sa­ját ar­cot, az­zal emel­ke­dett ki kö­zü­lünk, hogy a szlo­vák is­ko­lát vég­zett kol­lé­gá­ink­kal azo­nos szín­vo­na­lon, az­az hi­bát­la­nul be­szélt szlo­vá­kul. A mai na­pig sem tu­dom, hogy csi­nál­ta, hol ta­nult szlo­vá­kul, mert bi­zony mi, a szin­tén ma­gyar is­ko­lá­ban érett­sé­gi­ző töb­bi­ek hi­á­ba vol­tunk szlo­vák sza­ko­sok, a szlo­vák nyel­vi tu­dá­sunk meg­le­he­tő­sen hi­á­nyos volt.

Pi­ros­ka má­sik meg­kü­lön­böz­te­tő je­gye a fé­lel­me­tes me­mó­ri­á­ja volt. Nem volt adat a szlo­vák és ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­ben, nem volt Verba deponentia az ószláv igehasználatban, amit ő nem is­mert, s az ő tu­dá­sa min­dig meg­bíz­ha­tó volt, nem úgy mint pl. a köz­ben meg­bol­do­gult szlo­vák irodalomszakos ta­ná­run­ké, aki, em­lék­szem, mi­kor egy al­ka­lom­mal va­la­me­lyik kol­lé­gánk meg­je­gyez­te, hogy az ép­pen elem­zett szö­veg­ben nem ér­ti a „ko­tur­nus” ki­fe­je­zést, egy fél­órá­ig la­poz­ga­tott az elő­hú­zott kis szó­tá­rá­ban, míg vé­gül meg tud­ta vá­la­szol­ni a kér­dést. Kováts Pi­ros­ká­nak nem kel­lett szó­tár, nem kel­lett en­cik­lo­pé­dia, ő ma­ga volt a Nagy La­rousse és az Ottùv slovník együtt­vé­ve.

Az­tán 1950-ban be­fe­jez­tük a fő­is­ko­lát, s Pi­ros­ká­ból mint pél­dás ta­nu­ló­ból pél­dás ta­nár lett (s mi­be­lő­lünk, a ke­vés­bé pél­dás di­á­kok­ból, szer­kesz­tők, köl­tők, s egyéb töl­tő­toll-kop­ta­tók), hos­­szú idő­re el­tűn­tünk egy­más lá­tó­kö­ré­ből, de 1976-ban, a Ma­dách Könyv­ki­adó­ban megint ös­­sze­so­dort ben­nün­ket a sors: hos­­szú-hos­­szú ide­ig együtt szer­kesz­tet­tük a ma­gyar­ra for­dí­tott szlo­vák iro­dal­mat, s ha ko­ráb­ban, a fő­is­ko­la pad­ja­i­ban a csi­nos kol­le­gi­na el­mé­le­ti tu­dá­sát cso­dál­hat­tam, most a gya­kor­ló nyel­vész-sti­lisz­tát és iro­dal­márt is meg­is­mer­het­tem. S mind­járt le kell szö­gez­nem: Kováts Pi­ros­ka szer­kesz­tő­ként, az­az filológus-nyelvész-stilisztaként sem a kö­zép­szer ha­dát sza­po­rí­tot­ta. Ha egy kéz­irat az ő ke­zé­be ke­rült, a szer­ző nyu­god­tan al­ha­tott, ő az ál­ta­la meg­szer­kesz­tett mű­nek nem­csak a nyel­vi per­fekt­sé­gét ga­ran­tál­ta, ha­nem a tár­gyi pon­tos­sá­gát s a fi­lo­ló­gi­ai fedd­he­tet­len­sé­gét is.

Er­ről ak­kor győ­ződ­tem meg, hogy úgy mond­jam: test­kö­zel­ből, mi­kor 1980-ban Vla­di­mír Mináè tör­té­nel­mi es­­szé­it (Súvislosti–Összefüggések) for­dí­tot­tam, s a szer­kesz­tőm, ter­mé­sze­te­sen, ki más le­he­tett vol­na, mint F. Kováts Pi­ros­ka. Szer­kesz­tői pe­dáns­sá­gá­nak kö­szön­he­tő­en, ál­lí­tom, a Mináè-könyv ma­gyar vál­to­za­ta pon­to­sabb adat­ke­ze­lé­sű, a csa­tolt ki­tű­nő név- és tárgy­mu­ta­tó­já­nál fog­va (ame­lyet szin­tén Pi­ros­ka ké­szí­tett) kön­­nyeb­ben ke­zel­he­tő, mint ma­ga az ere­de­ti.

S 1978-tól a szer­kesz­tőnk mű­for­dí­tó­ként is gyömölcsöztetni kezd­te nyel­vi kész­sé­ge­it és iro­dal­mi mű­velt­sé­gét, s mind­járt nagy fá­ba vág­ta a fej­szé­jét: le­for­dí­tot­ta a ki­len­ce­dik szá­zad­ból szár­ma­zó, a két egy­ko­ri gö­rög-szláv hit­té­rí­tő, Cirill és Me­tód éle­té­ről szó­ló ún. Pan­nó­ni­ai le­gen­dá­kat, s bár a for­rás­szö­ve­ge ter­mé­sze­te­sen nem az ere­de­ti ószláv nyelv, ha­nem an­nak mo­dern szlo­vák for­dí­tá­sa volt, a for­dí­tás so­rán nagy­ban hasz­no­sít­hat­ta az egy­kor, a fő­is­ko­lán szer­zett szla­visz­ti­kai is­me­re­te­it is.

S egy­ál­ta­lán: a mű­for­dí­tó Kováts Pi­ros­ká­nak a pá­lyá­ja el­ső fe­lé­ben in­kább a struk­tu­ra­lis­ták le­het­tek a pél­da­ké­pei (in­du­lá­sunk ide­jén ez a nyelv­fi­lo­zó­fi­ai-iro­da­lom­el­mé­le­ti  is­ko­la di­va­to­zott), va­ló­szí­nű­leg Jakobsonnal együtt val­lot­ta, hogy a mű­al­ko­tás és a mű­for­dí­tás po­é­ti­ká­ja in­kább al­kal­ma­zott nyel­vé­szet, mint­sem szub­jek­tív dön­té­sek so­ra, s a jó for­dí­tás legfőb eré­nye a tar­tal­mi pon­tos­ság, de a pá­lyá­ja má­so­dik fe­lé­ben már a ko­ráb­ban a nyel­vész ál­tal meg­fe­gyel­me­zett pró­za­író nyel­vi-ké­pi fan­tá­zi­á­ja a do­mi­náns a mű­for­dí­tá­sa­i­ban. A szin­tén tő­le szár­ma­zó, 2002-ben meg­je­lent, Dušan Šimko: Es­ter­házy la­ká­ja c. szép­pró­zai mű ma­gya­rí­tá­sa mint­ha már azt a ba­bit­si műfordítói ars poéticát tük­röz­né, hogy „men­nél hí­veb­bek ma­ra­dunk a szö­veg­hez for­ma­i­lag, an­nál több ki­lá­tá­sunk van ar­ra, hogy tar­tal­mi­lag is hí­vek ma­rad­ha­tunk, legaláb ah­hoz, ami a tar­ta­lom­ban lé­nyeg”.

S a két mű, a Pan­nó­ni­ai le­gen­dák és az Es­ter­házy la­ká­ja ma­gya­rí­tá­sa kö­zött mint­egy ti­zen­há­rom szlo­vák és cseh mű for­dí­tá­sa je­len­ti a most je­len­tős ju­bi­le­u­má­hoz ér­ke­ző F. Kováts Pi­ros­ka mű­for­dí­tói élet­mű­vét. A szer­kesz­tői élet­mű­vet nem szok­ták men­­nyi­sé­gi mu­ta­tók­kal mi­nő­sí­te­ni, de ha szá­mo­sí­ta­ni akar­nánk az ün­ne­pel­tünk ál­tal meg­szer­kesz­tett kéz­ira­to­kat, mű­ve­ket is, va­ló­szí­nű­leg szá­zas nagy­ság­ren­dek­ben kel­le­ne gon­dol­kod­nunk.

Vé­ge­ze­tül pe­dig csak an­­nyit, hogy ál­lí­tó­lag ha a mű­for­dí­tó dol­go­zik, írót te­met ma­gá­ban. Nagy a gya­núm, hogy ez a szer­kesz­tő­re is ér­vé­nyes: a szer­kesz­tő tu­laj­don­kép­pen az írók né­ge­re, s ő is min­den kéz­irat meg­dol­go­zá­sá­val el­te­met szer­zői ma­gá­ból egy da­ra­bot. S ha va­la­ki egy­szer­re mű­for­dí­tó és szer­kesz­tő, ak­kor a mun­ká­já­val két szer­zőt-írót te­met.
F. Kováts Pi­ros­kát mi, írók­nak mon­dott ba­rá­tai, kez­det­től po­ten­ci­á­lis író­nak, kol­lé­gánk­nak tud­juk. Aki ha akar­na, nem akár­mi­lyen író le­het­ne, csak va­la­mi rej­té­lyes ok­nál fog­va nem akar az len­ni.

Is­ten él­tes­se még so­ká­ig a műfordító–szerkesztő–írót, ked­ves kol­lé­gán­kat.
    
Tő­zsér Ár­pád