Németh Zoltán – Az iro­da­lom­tör­té­net-írás mát­ri­xai

(Szembenézés, értelmezés – vita  a Magyar irodalom történetei című kiadványról)
Az utób­bi év­ti­ze­dek­ben több ok­ból ki­fo­lyó­lag vált kér­dé­ses­sé az iro­da­lom­tör­té­net­nek, mint mű­faj­nak a lét­jo­go­sult­sá­ga. Az iro­da­lom­tör­té­net-írás le­he­tő­sé­ge egy­részt a Lyotard ne­vé­hez fű­ző­dő ún. nagy el­be­szé­lé­sek vé­ge-kon­cep­ció fe­lől kér­dő­je­le­ző­dött meg: az egy­sé­ges, ke­rek, nagy ívű kom­po­zí­ci­ók­ban va­ló ké­tel­ke­dés a mű­faj ál­ta­lá­nos jel­lem­ző­i­nek mond el­lent.

Más­részt az ún. ká­non­vi­ták nyo­mán vált két­sé­ges­sé, hogy va­la­mi­fé­le hi­e­rar­chi­kus rend­ben le­het­ne szem­lél­ni az iro­da­lom vélt ér­ték­vi­szo­nya­it (ki­re­keszt­ve az ún. ala­csony vagy po­pu­lá­ris iro­dal­mat a ha­gyo­má­nyo­san a „ma­gas” iro­dal­mi ká­nont kép­vi­se­lő iro­da­lom­tör­té­net­ből). Har­mad­részt az utób­bi év­ti­ze­dek iro­da­lom­el­mé­le­ti irány­za­ta­i­nak egy ré­szé­ben az esz­té­ti­ka ide­o­ló­gi­a­ként lep­le­ző­dött le (az „esz­té­ti­ka ha­lá­la”), s az ob­jek­tív, ki­egyen­sú­lyo­zott, ste­ril íté­let­al­ko­tás le­he­tő­sé­ge kér­dő­je­le­ző­dött meg en­nek nyo­mán, mi­köz­ben egy­re je­len­tő­sebb kri­ti­kai(!) fi­gye­lem kí­sé­ri az iro­da­lom­tör­té­net-író iden­ti­tá­sát (a fe­hér, kö­zép­osz­tály­be­li, egye­te­mi ta­nár fér­fit), il­let­ve az idá­ig marginalitásba szo­rí­tott né­ző­pont­ok (női, fe­ke­te, lesz­bi­kus, ho­mo­sze­xu­á­lis, posztkoloniális és egyéb ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak) vál­nak fon­tos­sá.

Mi­köz­ben to­vább­ra is ér­vé­nye­sek az iro­da­lom­tör­té­net mű­fa­ját anak­ro­nisz­ti­kus­nak tar­tó, sőt két­ség­be­vo­nó el­mé­le­ti ki­in­du­ló­pont­ok, épp­ilyen ér­vé­nyes­nek tűn­nek azok az alap­ál­lás­ok, ame­lyek az iro­da­lom­tör­té­net mű­fa­ját olyan ki­hí­vás­ként élik meg, amely meg­ke­rül­he­tet­len a kor­társ iro­da­lom­ér­tő szá­má­ra is. Va­gyis kér­dés­ként az ve­tő­dik fel, hogy mi­lyen iro­da­lom­tör­té­ne­tet ér­de­mes ír­ni ma. Még hang­sú­lyo­sab­ban me­rül fel ez az el­mé­le­ti kér­dés ak­kor, ami­kor egy konk­rét iro­da­lom­tör­té­net ol­va­só­ja­ként szem­be­sül­he­tünk ve­le. Ha pe­dig egy olyan nagy­sza­bá­sú vál­lal­ko­zás ve­ti fel a mű­faj kér­dé­se­it, mint a Szegedy-Maszák Mi­hály ál­tal szer­kesz­tett há­rom­kö­te­tes, majd­nem két és fél­ezer ol­da­las A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tei cí­met vi­se­lő ki­ad­vány, ak­kor nem meg­spó­rol­ha­tó fel­adat a szem­be­né­zés, ér­tel­me­zés.

Va­ló­szí­nű­leg így gon­dol­hat­ták a Ma­gyar Író­szö­vet­ség szék­há­zá­ban meg­tar­tott Iro­da­lom a tör­té­ne­lem­ben – iro­da­lom­tör­té­net cí­met vi­se­lő kon­fe­ren­cia részt­ve­vői is, hi­szen az egész kon­fe­ren­cia tu­laj­don­kép­pen csak a szó­ban for­gó há­rom­kö­te­tes monst­rum iro­da­lom­tör­té­net­tel fog­lal­ko­zott, elem­ző ta­nul­má­nyok, éles kri­ti­kai hoz­zá­szó­lá­sok és kés­hegy­re me­nő pa­rázs vi­ták ke­reszt­tü­zé­ben. Thimár At­ti­la sa­ját ma­ga ál­tal is meg­le­he­tő­sen pro­vo­ka­tív cí­mű­nek – Hol ma­radt el Ber­zse­nyi? – tar­tott írá­sát az­zal kezd­te, hogy ez az iro­da­lom­tör­té­net nem tud­ja be­töl­te­ni az egye­te­mi ok­ta­tás­ban a tan­könyv sze­re­pét. Ber­zse­nyi élet­mű­ve hi­ány­zik a há­rom­kö­te­tes új iro­da­lom­tör­té­net­ből, pon­to­sab­ban csak a Köl­csey­-kri­ti­ka elem­zé­se ál­tal van je­len. Pe­dig na­gyon is ta­nul­sá­gos len­ne vé­gig­kö­vet­ni a Ber­zse­nyi-re­cep­ció vál­to­zá­sa­it, hi­szen – mint hang­sú­lyoz­ta – Ber­zse­nyit már kez­det­től fog­va „fél­re­ér­tet­ték”. Ber­zse­nyi sze­rin­te 18. szá­za­di fi­gu­ra, s fon­tos len­ne új­ra­tár­gyal­ni vi­szo­nyát a ha­gyo­má­nyos, 18. szá­za­di és az új, Kazinczy–Kölcsey-féle mo­dern­iz­mus­hoz. Elő­adá­sá­nak má­so­dik ré­szé­ben Thimár a ma­gyar­szak ál­ta­lá­nos vál­sá­gá­ról be­szélt, hi­szen a leg­te­het­sé­ge­sebb di­á­kok már nem böl­csész­ként kí­ván­nak to­vább­ta­nul­ni. Az új iro­da­lom­tör­té­net­nek mint könyv­szer­ke­zet­nek sze­rin­te hi­dat kel­le­ne te­rem­te­nie egy­részt a böl­csész­hall­ga­tók és a szak­em­be­rek, más­részt az idő­sebb nem­ze­dé­kek és a fi­a­ta­labb ge­ne­rá­ci­ók nyelv­hasz­ná­la­tai kö­zött. Thimár négy kér­dést ve­tett fel, ame­lye­ket elő­adá­sa vé­gén meg is vá­la­szolt. A kér­dé­sek: mi­lyen struk­tu­rá­lis-re­to­ri­kai ke­ret­ben le­het szól­ni az iro­da­lom­ról, ha az iro­da­lom már nem ér­ték a mai társadalomban?, men­­nyi­re le­gyen abszt­rakt és men­­nyi­re poétikus-esszéisztikus az iro­da­lom­tör­té­net nyelve?, ho­gyan old­ha­tók fel az iro­da­lom­tu­do­mány disz­cip­li­ná­ris keretei?, mi­lyen tu­dást, is­me­ret­szer­ke­ze­tet kel­le­ne át­ad­nia az iro­da­lom­tör­té­net­nek, el­mé­lyült fú­rá­sok vagy ál­ta­lá­nos is­me­re­tek jel­le­mez­zék-e? Vá­la­szá­ban ki­fej­tet­te: lob­bit kell foly­tat­ni a ma­gyar iro­da­lom tár­sa­dal­mi be­fo­lyá­sá­nak ér­de­ké­ben, Szerb An­ta­lé­hoz vagy Ba­bits Mi­há­lyé­hoz ha­son­ló erő­sen átpoetizált, esszéisztikus, szép­iro­dal­mi nyel­vet kel­le­ne mű­köd­tet­ni, il­let­ve nyit­ni kell más tu­do­mány­ágak fe­lé (pszi­cho­ló­gia, tör­té­net­tu­do­mány stb.) az iro­da­lom­tör­té­net-írás­ban, és ne­gyed­szer­re: centrált, az ol­va­só­ra kon­cent­rá­ló, nem túl tu­do­má­nyos nyel­ven len­ne cél­sze­rű meg­szó­lal­nia az iro­da­lom­tör­té­nész­nek.
A kon­fe­ren­cia má­so­dik elő­adó­ja, Nyilasy Ba­lázs el­vi prob­lé­mák­ra hív­ta fel a fi­gyel­met az új iro­da­lom­tör­té­net kap­csán, s fő­ként a 19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­ra fó­ku­szált. Sze­rin­te az új iro­da­lom­tör­té­net (épp­úgy, mint a 80-as, 90-es évek iro­da­lom­ér­té­se) gyak­ran ab­ba a csap­dá­ba esik, hogy az 50-es-70-es évek ideologémái, ide­o­lo­gi­kus ol­va­sa­tai el­le­né­ben fo­gal­maz­za meg ér­tel­me­zé­si ja­vas­la­ta­it. Míg a szo­ci­a­liz­mus ide­jén az iro­da­lom­ér­tést az ún. op­ti­miz­mus­dog­ma (cél­ra tar­tó üdv­tör­té­net) és az ez­zel szo­ros kap­cso­lat­ban ál­ló ún. re­a­liz­mus­dog­ma (ez az 50-es, 60-as évek iro­da­lom­ér­té­sé­nek mély­pont­ja) ha­tá­roz­ta meg, ad­dig az új iro­da­lom­tör­té­net min­den­ben am­bi­va­len­ci­át, prob­lé­mát, vál­sá­got lát. Pon­to­sab­ban – Nyilasy Ba­lázs sze­rint – csak a vál­ság­je­len­sé­gek­kel fog­lal­ko­zik, mi­köz­ben van­nak a ma­gyar iro­da­lom­nak olyan élet­mű­vei vagy je­len­sé­gei, ame­lyek nem prob­le­ma­ti­ku­sak, nin­cse­nek vál­ság­ban, még­is je­len­tő­sek és meg­ke­rül­he­tet­le­nek.

Hargittay Emil elő­adá­sá­nak cí­mé­ül egy kér­dést emelt: Tan­könyv az egye­te­mi ok­ta­tás szá­má­ra? Idéz­te a kö­tet szer­kesz­tő­jé­nek elő­sza­vát, mi­sze­rint ez az iro­da­lom­tör­té­net lát­le­let a mai iro­da­lom­el­mé­let­ről, s sza­kí­tot­tak a ré­geb­bi iro­da­lom­tör­té­ne­tek üdv­tör­té­ne­ti fel­fo­gá­sá­val, he­lyet­te egy tö­re­de­zett ha­gyo­mány je­len­lé­té­vel szá­mol­nak. Még­is – Hargittay sze­rint – ma is jo­gos az igény egy szin­te­ti­zá­ló igé­nyű iro­da­lom­tör­té­net iránt, ezt egyéb­ként a pi­ac is el­vár­ja. Elő­adá­sá­ban a há­rom­kö­te­tes mű el­ső kö­te­té­vel fog­lal­ko­zott, s sze­rin­te az eb­ben he­lyet ka­pó ös­­szes szö­veg ma­gas szín­vo­na­lú ta­nul­mány. Vi­szont a kö­tet al­ko­tói nem vál­lal­ták fel a szin­té­zis igé­nyét, sőt for­dí­tott úton jár­tak: nem a hét­köz­na­pi hasz­nál­ha­tó­sá­got, ha­nem a szak­tu­do­má­nyos ké­te­lyek kön­­nyebb út­ját vá­lasz­tot­ták. Rá­adá­sul nem ad kor­szak­jel­lem­zést, nem ori­en­tál a ká­non­ról, tör­té­ne­ti vo­nat­ko­zá­sok­ba nem ve­zet be, élet­mű­vek­ről nem tu­dó­sít, nem ará­nyos ter­je­del­mű, sum­ma sum­ma­rum: nem al­kal­mas ar­ra, hogy a ma­gyar iro­da­lom­nak át­fo­gó tör­té­ne­te le­gyen. Szak­tu­do­má­nyos gyűj­te­mény, igé­nyes ta­nul­mány­kö­tet, nem több és nem is ke­ve­sebb. Rá­adá­sul mél­tat­lan hi­á­nyok és hi­bák jel­lem­zik: az elő­adó a név­mu­ta­tó és a ne­vek szint­jén is több pél­dát so­rolt fel, de fel­em­lí­tet­te az egyet­len il­luszt­rá­ció prob­le­ma­ti­kus vol­tát és egy köny­vé­sze­ti hi­bá­ra is rá­mu­ta­tott.

Bitskey Ist­ván jegy­ze­té­ben szin­tén nagy­sza­bá­sú ta­nul­mány­kö­tet­ként fog­ta fel A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te­it, olyan mű­ként, amely nem kí­ván­ta a ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­té­nek egy­sé­ges narrációját ad­ni, s kü­lön­bö­ző el­mé­le­ti is­ko­lá­kat szem­be­sít egy­más­sal. Ész­re­vé­te­le­it a Moh­ács ide­jé­től 1700-ig ter­je­dő idő­szak­ról tet­te meg. Esze­rint a ma­gyar iro­da­lom el­ső arany­ko­rá­ról (Ba­las­si, Rimay, Páz­mány, Zrínyi… ko­rá­ról) 25 ta­nul­mány szól, vi­szont olyan hi­á­nyok­kal szem­be­sül az ol­va­só, ame­lyek fö­lött nem le­het sze­met huny­ni. Hargittay sze­rint ha már év­szám­ok lo­gi­ká­ja sze­rint épül fel a kö­tet, ak­kor mi­lyen iro­da­lom­tör­té­net az, amely szá­má­ra nem dá­tum 1541 (az el­ső Ma­gya­ror­szá­gon nyom­ta­tott ma­gyar nyel­vű könyv idő­pont­ja), nem dá­tum 1590 (a Vi­zso­lyi Bib­lia ki­adá­sa), sem 1613 (Páz­mány Pé­ter Ka­la­u­zá­nak meg­je­le­né­se). Rá­adá­sul nincs szó Sylvester Já­nos és Káldi György Bib­lia-for­dí­tá­sa­i­ról (mi je­len­tős, ha ez nem?), sem Medgyesi Pál imád­ság­el­mé­le­té­ről, Szenci Mol­nár Al­bert mun­kás­sá­ga pe­dig nem ka­pott ki­emelt he­lyet. Hát­tér­be szo­rul­nak az imád­sá­gos, re­li­gi­ó­zus mű­faj­ok, ame­lyek pe­dig alap­ve­tő­en ha­tá­roz­ták meg a kor em­be­ré­nek ol­va­sá­si szo­ká­sa­it. Ezek a hi­bák fél­ol­da­las­sá te­szik a kö­te­tet, s a hi­á­nyok a szer­kesz­tés kö­vet­ke­zet­len­sé­ge­i­ből fa­kad­nak. Rá­adá­sul sok a kö­tet­ben a má­sod- és harmadközlés, az egész kötetetre a szem­pont­nél­kü­li­ség és a vé­let­len­sze­rű­ség nyom­ja rá a bé­lye­gét, ez pe­dig el­len­tét­ben áll a fő­szer­kesz­tői kon­cep­ci­ó­val is. Min­dent ös­­sze­vet­ve az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net lát­le­let va­la­mi más­ról is – egy mes­ter­sé­ge­sen túl­hang­sú­lyo­zott rekanonizációról és szerkesztetlenségről.

Im­re Lász­ló sze­rint nem ké­pes az új iro­da­lom­tör­té­net vis­­sza­ad­ni a ma­gyar iro­da­lom fej­lő­dé­sét, mert a prob­le­ma­ti­kus­ság­ra he­lye­zi a hang­súlyt. Iga­zi új­don­sá­ga az vol­na, hogy a mo­dern iro­da­lom­tu­do­mány ered­mé­nye­it hasz­nál­ja, de kér­dés­ként ve­tő­dik fel, hogy mi szá­mí­tott mo­dern­nek a ré­gi, hat­kö­te­tes aka­dé­mi­ai iro­da­lom­tör­té­net, az ún. spe­nót ide­jén. Im­re Lász­ló elő­adá­sá­nak vé­gén azt a kér­dést tet­te fel, hogy va­jon a gyor­san el­vi­rág­zó tu­do­má­nyos di­va­tok nem te­szik-e gyor­san avu­ló­vá az új iro­da­lom­tör­té­net szö­ve­ge­it.

A fel­me­rü­lő kér­dé­sek­re elő­ször Hor­váth Iván vá­la­szolt. Sze­rin­te van­nak hi­bák, ame­lyek­kel már nem le­het mit kez­de­ni, de az em­lí­tett hi­á­nyos­sá­gok – mint a Bib­lia-for­dí­tá­sok, Szenci Mol­nár Al­bert je­len­tő­sé­ge vagy az egy­há­zi re­to­ri­ka kér­dés­kö­re – pó­tol­ha­tók, ezek­kel ki­bő­vít­he­tők a kö­tet to­váb­bi ki­adá­sai, il­let­ve az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat, amely majd fel­ke­rül a vi­lág­há­ló­ra. Sze­rin­te a rekanonizálást bi­zo­nyos ese­tek­ben „el­bal­táz­ták”, pél­dá­ul Janus Pan­no­ni­us­nak csak a por­nog­ráf ver­se­it hang­sú­lyoz­ták a kö­tet­ben. Egye­te­mi tan­könyv­nek pe­dig az al­kal­mas, ami va­la­mi­fé­le­kép­pen „hi­bás” is, nem egy „arany­könyv”: ak­tív tan­könyv kell, amel­­lyel ta­lál­koz­va a hall­ga­tó társ­szer­ző le­het. Ve­res And­rás sze­rint ha­mis igény a Hargittay Emil ál­tal meg­for­mált fej­lő­dés­mo­dell, mert nincs ilyen. Ez egy kí­sér­le­ti jel­le­gű vál­lal­ko­zás, ezért kelt ér­tet­len­sé­get. Ra­di­ká­li­san vit­te vég­hez az el­mé­le­ti pre­mis­­szá­kat, a „nagy el­be­szé­lé­sek” vé­gét. Ép­pen ezért jó vi­ta­alap, de nem vá­lasz a mar­xis­ta „üdv­tör­té­net”-re, és nem volt szem­pont a „vál­ság” meg­je­le­ní­té­se sem. Nyilasy Ba­lázs vi­szont­vá­la­szá­ban azt fej­tet­te ki, hogy a „nagy el­be­szé­lés” csu­pán me­ta­fo­ra, s az iro­da­lom­tör­té­net mű­fa­ja nem al­kal­mas en­nek mo­del­lá­lá­sá­ra.
A má­so­dik szek­ció Papp End­re „Rút sybarita váz” cí­mű ta­nul­má­nyá­val kezdődött.1 Papp vád­ként fo­gal­maz­ta meg azt, hogy az új iro­da­lom­tör­té­net­ben meg­je­le­nő ta­nul­má­nyok szö­veg­köz­pon­tú­ak, il­let­ve hogy nem fi­gyel­nek a tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­re. Sze­rin­te a kö­zös­sé­gi in­dít­ta­tá­sú, tár­sa­dal­mi igé­nyű iro­da­lom az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net har­ma­dik kö­te­té­nek szer­zői szá­má­ra prob­lé­ma. Ép­pen ezért hi­á­nyol­ta a Sza­bó De­zső – Il­­lyés Gyu­la – Né­meth Lász­ló – Ju­hász Fe­renc – Nagy Lász­ló – Csoóri Sán­dor ne­vé­hez fű­ző­dő iro­dal­mi vo­nu­lat mar­kán­sabb meg­je­le­ní­té­sét, sőt: Papp End­re sze­rint a kö­tet­ben tu­laj­don­kép­pen vég­be­megy a né­pi írók ki­tes­sé­ke­lé­se az iro­da­lom­ból a ref­lek­tá­lat­lan nyelv­hasz­ná­lat és a va­ló­ság­tük­rö­zés vád­ként tör­té­nő han­goz­ta­tá­sá­val. Sze­rin­te a ha­tá­ron tú­li ma­gyar iro­da­lom al­ko­tói is hi­á­nyoz­nak a kö­tet­ből. Mind­eb­ből azt a vég­kö­vet­kez­te­tést von­ja le a szer­ző, hogy a szer­kesz­tők ál­tal han­goz­ta­tott szem­lé­le­ti plu­ra­liz­mus és nyi­tott­ság csak ver­bá­lis szin­ten va­ló­sul meg, s a he­te­ro­ge­ni­tás­ra tá­masz­kod­va va­ló­já­ban homogenizáció zaj­lik, egy más­faj­ta üdv­tör­té­net.

Míg Papp End­re „kí­vül­ről” tá­mad­ta a kö­te­tet, ad­dig Gintli Ti­bor „be­lül­ről” fo­gal­maz­ta meg kri­ti­kai ész­re­vé­te­le­it, hi­szen egy­részt szer­ző­ként van je­len a kö­tet­ben, más­részt nagy je­len­tő­sé­gű, vál­lal­ha­tó fel­adat­nak tar­tot­ta a kö­tet szer­ke­ze­tét irá­nyí­tó alap­el­vet. Gintli azon­ban en­nél a pont­nál fel­tet­te a kér­dést: mi­ért nem tu­dott az új iro­da­lom­tör­té­net hí­ve­ket sze­rez­ni a plu­ra­li­tást val­lók tá­bo­rá­ban sem? Il­let­ve: men­­nyi­ben, men­­nyi­re si­ke­re­sen va­ló­sí­tot­ta meg az új iro­da­lom­tör­té­net az ön­ma­ga elé tű­zött cé­lo­kat? Sze­rin­te a kö­tet nem tel­je­sí­ti az ön­ma­ga iránt fel­kel­tett vá­ra­ko­zá­so­kat, mert a túl­zott szer­kesz­tői to­le­ran­cia, pon­to­sab­ban a szerkesztetlenség mi­att a to­le­ráns be­széd­mód­ok (ezek sze­rin­te egy né­ző­pont jól ar­gu­men­tált vál­to­za­tai) mel­lett olyan ta­nul­má­nyok is meg­je­len­nek a kö­tet­ben, ame­lyek a meg­dönt­he­tet­len igaz­ság zárt tör­té­ne­te­i­vel ope­rál­nak. Az an­na­le­sek mű­fa­ját fel­idé­ző kö­tet­struk­tú­ra rá­adá­sul in­kább a pil­la­nat­nyi­ság, izo­lált­ság kép­ze­tét kel­ti, nem ad ki egy-egy kü­lön iro­da­lom­tör­té­ne­tet. Gintli sze­rint a je­len ki­hí­vá­sa­i­nak meg­fe­le­lő kor­sze­rű iro­da­lom­tör­té­net­re a pa­ra­lel el­be­szé­lé­sek egy­más mel­let­ti, egy­más­sal ri­va­li­zá­ló meg­je­le­né­se, egy­mást ol­va­sá­sa, idő­ren­det fel­bon­tó narrációja le­het­ne. Olyan iro­da­lom­tör­té­net, amely nem pil­la­nat­nyi, év­szám­ok­hoz kö­tött izo­lált ta­nul­má­nyok­hoz ve­zet­ne (Gintli is ta­nul­mány­kö­tet­nek tart­ja az elem­zett köny­vet), ha­nem fo­lya­ma­tok sok­han­gú el­be­szé­lé­sé­ből áll­na.

Bár­dos Lász­ló elő­adá­sá­ban a Denis Hollier szer­kesz­té­sé­ben meg­je­lent A New History of  French Literature (1989) cí­mű ki­ad­ván­­nyal fog­lal­ko­zott. Té­má­já­nak ak­tu­a­li­tá­sát az ad­ta, hogy A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tei elő­sza­vá­ban Szegedy-Maszák Mi­hály vi­szo­nyí­tá­si pont­ként je­lö­li ki a köny­vet a ma­gyar kö­tet számára.2 Bár­dos ar­ra a tény­re hív­ta fel a hall­ga­tó­ság fi­gyel­mét, hogy a dá­tum­sze­rű be­osz­tást mind­két kö­tet­ben tu­da­to­san an­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra hasz­nál­ják, hogy tel­jes pá­lya­ké­pek szü­les­se­nek. Ez a kor­sza­ko­lást is ki­kü­szö­bö­li: a tárgy­mu­ta­tó se­gít­sé­gé­vel tá­jé­ko­zód­ha­tunk az egyes kor­szak­ok irá­nyá­ban. Az ame­ri­kai iro­da­lom­tör­té­net­ben nem a leg­jel­lem­zőbb­nek és leg­fon­to­sabb­nak tar­tott mű­vek­kel fog­lal­koz­nak a szer­zők (ha még­is, ak­kor va­la­mi rend­kí­vü­li­en újat mon­da­nak az adott té­má­ban), és az iro­da­lom a ha­gyo­má­nyo­san iro­dal­mon kí­vü­li te­rü­le­tek­kel ta­lál­ko­zik a kö­tet­ben – töb­bek kö­zött tár­sa­da­lom-, tech­ni­ka- és szo­kás­tör­té­net­tel is szem­be­sül­het az ol­va­só. Pél­dá­ul a Ro­land-ének kap­csán az incesztus mint ala­pí­tó­mí­tosz je­le­nik meg, Lamartine A tó cí­mű ver­se a nő meg­ölé­sé­nek mo­tí­vu­ma­it fej­ti fel, Zo­la Nanájának kap­csán pe­dig a pros­ti­tú­ció tár­sa­dal­mi-pszi­cho­ló­gi­ai alap­ját is vizs­gál­ja a szer­ző.

Görömbei And­rás alap­ve­tő ér­ték­prob­lé­mák­ra hív­ta fel a fi­gyel­met a vizs­gált iro­da­lom­tör­té­net kap­csán. Va­jon mit ér a Ba­bits-kép a Jó­nás köny­ve vagy Mó­ricz az Er­dély-tri­ló­gia nél­kül? – tet­te fel a kér­dést. Görömbei ki­fo­gá­sol­ta, hogy Il­­lyés Gyu­la Egy mon­dat a zsar­nok­ság­ról cí­mű ver­se, ame­lyet Kul­csár Sza­bó Er­nő a 20. szá­za­di ma­gyar lí­ra egyik ki­emel­ke­dő al­ko­tá­sá­nak tar­tott, alig pár so­ros elem­zést ka­pott, s Ta­má­si Áron, Kányádi Sán­dor, Szil­ágyi Ist­ván hi­á­nyá­ra hív­ta fel a fi­gyel­met (mi­köz­ben Do­mon­kos Ist­ván, Bo­dor Ádám vagy Ker­tész Im­re kü­lön fe­je­ze­tet ka­pott). Sze­rin­te az avant­gárd és a neoavantgárd iro­da­lom arány­ta­la­nul sok he­lyet fog­lal el a kö­tet­ben – még Nagy Gás­pár ne­ve is csak en­nek az irány­zat­nak a kap­csán em­lí­tő­dik. Görömbei sze­rint el­fo­gad­ha­tat­lan arány­ta­lan­sá­gok és hi­á­nyok jel­lem­ző­ek a ha­tá­ron tú­li iro­da­lom vo­nat­ko­zá­sá­ban is.

Szö­ré­nyi Lász­ló elő­adá­sá­ban ar­ra a ké­szü­lő má­sik iro­da­lom­tör­té­net­re hív­ta fel a fi­gyel­met, amely a „sa­lá­ta” hu­mo­ros mun­ka­cím alatt (ez uta­lás a „spe­nót”-ra, va­la­mint foly­ta­tá­sá­ra, a „sós­ká”-ra) az Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben ké­szül. A Szegedy-Maszák-féle kö­tet kap­csán meg­je­gyez­te, hogy an­nak né­hány szer­ző­je arány­ta­la­nul so­kat fog­lal­ko­zott lé­nyeg­te­len kér­dé­sek­kel, ame­lyek­nek nem biz­tos, hogy iro­da­lom­tör­té­net­ben len­ne a he­lyük.

A szek­ció vé­gén a szer­kesz­tők vá­la­szol­tak a fel­me­rült kér­dé­sek­re. Szegedy-Maszák Mi­hály meg­em­lí­tet­te, hogy sok olyan ta­nul­mány sze­re­pel a há­rom kö­tet­ben, ame­lyek­kel sze­mély sze­rint nem ért egyet, de a plu­ra­liz­mus szel­le­mé­ben még­is be­vá­lo­gat­ta. Más ta­nul­má­nyok vi­szont ki­ma­rad­tak a kö­tet­ből, mert vál­lal­ha­tat­la­nok­nak tar­tot­ta azo­kat. Meg­je­gyez­te, hogy el­fo­gult­ság­ok nél­kü­li iro­da­lom­tör­té­ne­tet nem le­het ír­ni. A hi­á­nyok kap­csán meg­je­gyez­te, hogy mind a né­pi írók­ról, mind Spiró György­ről, Dsida Je­nő­ről, Ham­vas Bé­lá­ról kü­lön fe­je­zet ké­szült vol­na, de vagy nem ír­ták meg, vagy túl­zó ál­lí­tá­sa­ik mi­att vál­lal­ha­tat­la­nok­nak bi­zo­nyul­tak. Il­y-­lyés Gyu­la és Ta­má­si Áron ál­lí­tá­sa sze­rint sze­re­pel­nek a kö­tet­ben, le­het, nem elég­gé, vi­szont meg­je­gyez­te, a né­pi írók meg­íté­lé­sé­ben nincs köz­meg­egye­zés, ne­héz va­la­mi­fé­le egy­sé­ges vé­le­ményt ki­ala­kí­ta­ni. Orlovszky Gé­za sze­rint az új iro­da­lom­tör­té­net bí­rá­lói két cso­port­ba so­rol­ha­tók: az egyik cso­por­tot azok al­kot­ják, akik sze­rint el­ve non­szensz a kö­tet (nem hi­e­rar­chi­kus) szer­ke­ze­te, a má­sik el­fo­gad­ja a szer­ke­ze­tet, de bí­rál­ja a szer­kesz­tői kon­cep­ci­ót. Aki két­ség­be von­ja a kö­tet mű­fa­ját, és nem iro­da­lom­tör­té­net­nek, ha­nem ta­nul­mány­kö­tet­nek ne­ve­zi, az sze­rin­te az el­ső cso­port­ba tar­to­zik. Mint a kö­tet szer­kesz­tő­je je­gyez­te meg, hogy cél­juk a ha­tal­mi po­zí­ci­ó­ról va­ló le­mon­dás volt, a kö­tet leg­fon­to­sabb alap­el­ve, hogy nincs is ilyen ha­tal­mi po­zí­ció, il­let­ve rög­zí­tett né­ző­pont. Az idő­ren­di szer­ke­zet nem su­gall sem­mit, elő­ször pél­dá­ul ábé­cé­rend­ben akar­ták kö­zöl­ni a ta­nul­má­nyo­kat. Le­het­sé­ges, hogy könyv­szer­ke­zet he­lyett egy do­boz­ba kel­lett vol­na be­le­ten­ni a ta­nul­má­nyo­kat, s ak­kor min­den­ki ked­vé­re ös­­sze­ál­lít­hat­ta vol­na a sa­ját iro­da­lom­tör­té­net­ét. Meg­em­lí­tet­te azt is, hogy az iro­da­lom­tör­té­net mű­fa­ját a 19. szá­zad­ban „ta­lál­ták ki”, ak­kor vált fon­tos­sá. Az új iro­da­lom­tör­té­ne­tet szer­kesz­tői egy mát­ri­xos-há­ló­za­ti min­ta alap­ján kép­zel­ték el, amely­nek bi­zo­nyos he­lyei ki van­nak tölt­ve, míg má­sok üre­sen ma­rad­nak. Ez az iro­da­lom­tör­té­net nem akar a „spe­nót” he­lyé­be lép­ni, hi­szen ma már nincs egy­sé­ges né­ző­pont, be­széd­mód és nyelv, sőt egy­más­sal is el­len­tét­ben áll­hat­nak a fe­je­ze­tek. Vis­­sza­uta­sí­tot­ta a „nem elég kö­vet­ke­ze­tes plu­ra­li­tás” vád­ját az­zal, hogy meg­le­he­tő­sen iro­ni­kus ez az ál­lí­tás ak­kor, ami­kor a kö­tet­ben a „min­den­tu­dó” nyel­vet hasz­ná­ló ta­nul­mány­szer­ző is ta­lál­ha­tó. Ve­res And­rás, a kö­tet har­ma­dik szer­kesz­tő­je Gintli Ti­bor pár­hu­za­mos iro­da­lom­tör­té­ne­tek-kon­cep­ci­ó­já­ra re­a­gál­va meg­je­gyez­te, ere­de­ti­leg ilyen­nek ké­szült vol­na ez a kö­tet is, de a gya­kor­lat­ban ki­vi­te­lez­he­tet­len volt. Majd fel­ve­tet­te, hogy bár­ki lét­re­hoz­hat­ja sa­ját iro­da­lom­tör­té­net­ét. In­téz­mé­nyes ke­ret hi­á­nyá­ban az új iro­da­lom­tör­té­net szer­zői egy­szer sem ta­lál­koz­tak, nem volt le­he­tő­ség kö­zö­sen meg­vi­tat­ni a fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket, vi­szont a „spe­nót” és a „sós­ka” fe­lül­ről dik­tált ál­egy­sé­ge itt nem ér­he­tő tet­ten.

A szer­kesz­tők vá­la­sza­it Papp End­re nem ta­lál­ta elég­sé­ges­nek, sőt meg­je­gyez­te, a szer­kesz­tők szak­mai kér­dést csi­nál­nak po­li­ti­kai kér­dé­sek­ből, s ez­zel az iro­da­lom­tör­té­net­tel, mint ál­lí­tot­ta: „ár­ta­nak” a lét­re­ho­zói.
A har­ma­dik szek­ció Nagy Gá­bor ta­nul­má­nyá­val kez­dő­dött, Az iro­da­lom­el­mé­let az iro­da­lom tör­té­ne­té­ben cí­mű elő­adá­sát az­zal kezd­te, hogy A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tei mind a kül­föl­di, mind a ha­zai ol­va­só­kö­zön­ség szá­má­ra hasz­nál­ha­tat­lan ki­ad­vány. Az ún. bar­tó­ki mo­dell kö­tet­be­li ér­tel­me­zé­sé­ből ki­in­dul­va azt a vé­le­ményt kép­vi­sel­te, hogy az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net ide­o­ló­gi­ai ala­pon kor­lá­toz­za, hogy ma­gyar iro­da­lom cí­men mi ke­rül­het az ol­va­só elé. Vé­le­mé­nye sze­rint Kulcsár Szabó Er­nő iro­da­lom­tör­té­ne­te jó­val ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb ké­pet fest az 1945 utá­ni ma­gyar iro­da­lom­ról, mint az új iro­da­lom­tör­té­net 3. kö­te­te. Nagy Gá­bor hi­á­nyol­ja, hogy Nagy Gás­pár, Ba­ka Ist­ván, Szil­ágyi Do­mo­kos, Lászlóffy Ala­dár, Sziveri Já­nos, Tol­nai Ot­tó, Tő­zsér Ár­pád köl­té­sze­te alig, vagy egy­ál­ta­lán nincs je­len a kö­tet­ben.

A má­so­dik­ként fel­lé­pő Tverdota György olyan ket­tős­sé­ge­ket ve­tett fel az iro­da­lom­tör­té­net-írás prob­le­ma­ti­ká­ja kap­csán, mint a ké­zi­könyv­sze­rű­ség, amely túl mes­z-­szi­ről szem­lé­li tár­gyát, il­let­ve a mű­elem­zés-jel­leg, amely mély­fú­rá­so­kat vé­gez, de al­kal­mat­lan pél­dá­ul az in­téz­mény­szer­ke­zet be­mu­ta­tá­sá­ra. Vé­le­mé­nye sze­rint min­den iro­da­lom­tör­té­net­nek meg kell ta­lál­nia a he­lyes egyen­súlyt e két pó­lus kö­zött.

Kul­csár Sza­bó Er­nő elő­adá­sá­nak ele­jén re­a­gált az ad­dig el­mon­dot­tak­ra is. Mint meg­je­gyez­te, az iro­da­lom­tör­té­net­tel kap­cso­lat­ban nem hasz­nál­ná a „fej­lő­dés” és a „hi­te­les meg­je­le­nít­he­tő­ség” fo­gal­ma­kat. Egy­részt a fej­lő­dés­nek nincs kö­ze a tör­té­ne­lem­hez, vi­szont kény­sze­rí­tő ere­je van az el­be­szél­he­tő­sé­get il­le­tő­en, más­részt sen­ki el­be­szé­lé­se sem tart­hat igényt a hi­te­les­ség­re, va­ló­já­ban nincs is ilyen. Az új iro­da­lom­tör­té­net leg­na­gyobb prob­lé­má­já­nak azt tart­ja, hogy nem tud­ja ar­ti­ku­lál­ni sa­ját temporális modusát. Szer­kesz­tői az időt tér­be­li há­ló­vá vál­toz­tat­ták, vi­szont amen­­nyi­ben tör­té­ne­ti mun­ká­ról van szó, il­lett vol­na szá­mot vet­ni az iro­da­lom temporalitásával. Nem nar­ra­tív tör­té­ne­te­ket kí­ván el­mon­da­ni ez az iro­da­lom­tör­té­net, ha­nem ar­chi­vált nyo­mo­kat, em­lék­nyo­mo­kat vizs­gál – vi­szont nem tud­ni, a vizs­gá­ló­dó te­kin­tet mi­lyen lo­gi­ká­val fe­de­zi fel a nyo­mo­kat. Egy­részt nincs je­len a kö­tet­ben a ha­tás­tör­té­net, más­részt a Kul­csár Sza­bó sze­rint újhistorista alap­ál­lá­sú iro­da­lom­tör­té­net­ből ki van ik­tat­va a me­ző­ke­resz­te­zés el­ve is, te­hát az iro­dal­mon tú­li as­pek­tu­sok ér­tel­me­zés­be vo­ná­sa.

A ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak he­lye a ma­gyar nem­ze­ti iro­da­lom­ban cí­mű hoz­zá­szó­lá­sá­ban Pomogáts Bé­la  ki­fej­tet­te, ne­ki sze­mély sze­rint na­gyon fáj­nak a hi­á­nyok (fő­ként Dsida Je­nő), és rend­kí­vül ele­nyé­sző­nek tart­ja a kor­társ ha­tá­ron tú­li iro­da­lom­ra for­dí­tott fi­gyel­met. Mint meg­je­gyez­te, ha­tá­ron tú­li iro­da­lom­tör­té­net nem bon­ta­ko­zik ki az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­ből. Ál­lás­pont­ja sze­rint két­fé­le mó­don tör­tén­he­tett vol­na a ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak be­mu­ta­tá­sa: in­téz­mé­nyi-ide­o­lo­gi­kus moz­gal­mak men­tén, más­részt mű­vek­kel, port­rék­kal. Bertha Zol­tán szin­tén a ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak hi­á­nyá­ra hív­ta fel a fi­gyel­met. Ál­lás­pont­ja sze­rint Ta­má­si Áron, Bo­dor Ádám, Gion Nán­dor, Csiki Lász­ló, Mó­zes At­ti­la, Grendel La­jos egyes mű­vei a má­gi­kus re­a­liz­mus­sal hoz­ha­tók kap­cso­lat­ba, Szőcs Gé­za, Páskándi Gé­za, Sü­tő And­rás mű­vei a ke­let-eu­ró­pai gro­teszk-ab­szurd drá­má­val, Do­bos Lász­ló, Duba Gyu­la, Du­dás Kár­oly és má­sok mű­vei pe­dig az eti­kai-kol­lek­tív sors­vo­nat­ko­zá­sok fe­lől ol­vas­ha­tók. Mind­há­rom vo­nu­lat be­il­leszt­he­tő egy tá­gabb, vi­lág­iro­dal­mi kon­tex­tus­ba, s jo­go­san sze­re­pel­het­né­nek az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­ben is.

Olasz Sán­dor a há­rom kö­tet­ből azt hi­á­nyol­ta, hogy hi­ány­zik a fi­nom át­já­rá­sok, ke­resz­te­zé­sek há­ló­ja. Hi­á­nyo­kat so­rolt: töb­bek kö­zött Mó­ricz Zsig­mond Tün­dér­kert­jét, Né­meth Lász­ló Iszony cí­mű re­gé­nyét és Szil­ágyi Ist­ván Kő hull apa­dó kút­ba cí­mű mű­vét. Sze­ren­csét­len­nek tart­ja, hogy írói pá­lya­ké­pek he­lyett egy-egy re­gény­elem­zést ka­punk, s hogy nem az iro­da­lom élő va­ló­sá­ga irá­nyít­ja az új iro­da­lom­tör­té­ne­tet. Olasz Sán­dor en­nek kap­csán meg­em­lí­tet­te Thormay Cécile és Er­dős Renée ne­vét, akik a je­len­tős hi­á­nyok­kal szem­ben vi­szont be­ke­rül­tek a há­rom­kö­te­tes ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­be, ame­lyet a Men­gye­le­jev-táb­lá­zat­hoz ha­son­lí­tott.

Szegedy-Maszák Mi­hály, a kö­tet fő­szer­kesz­tő­je  vá­la­szolt elő­ször a har­ma­dik szek­ci­ó­ban fel­ve­tő­dött kér­dé­sek­re. El­ső­ként ar­ra hív­ta fel a fi­gyel­met, hogy több fe­je­zet­ben is ural­ko­dó a ha­tás­tör­té­ne­ti meg­kö­ze­lí­tés, majd meg­je­gyez­te, bár fi­a­tal­ko­rá­ban kar­mes­ter­nek ké­szült, tü­rel­me­sen nem ve­zé­nyelt a kö­tet szer­ző­i­nek. A fel­so­rolt hi­á­nyok­ra re­a­gál­va meg­em­lí­tet­te, hogy a ma­gyar iro­da­lom túl gaz­dag ah­hoz, hogy há­rom kö­tet­ben el­fér­jen. Ve­res And­rás eh­hez azt fűz­te hoz­zá, hogy egye­sek kon­cep­ci­ó­zus sort konst­ru­ál­nak a hi­á­nyok­ból, de nincs, nem volt ilyen kon­cep­ció. Meg­em­lí­tet­te, hogy egyes té­mák­ra ne­héz meg­fe­le­lő szak­em­bert ta­lál­ni, pél­da­ként Ady End­re köl­té­sze­tét hoz­ta fel. Kul­csár Sza­bó Er­nő hoz­zá­szó­lá­sá­ban ar­ról be­szélt, hogy az új iro­da­lom­tör­té­net­re a detemporizált tör­té­ne­ti­ség jel­lem­ző, s hogy nem egyes mű­vek ha­tás­tör­té­ne­tét hi­á­nyol­ja, ha­nem a ha­tás­tör­té­ne­ti tu­da­tot az egész vál­lal­ko­zás­ból.

A ne­gye­dik szek­ció Ale­xa Kár­oly elő­adá­sá­val kez­dő­dött. Ale­xa sze­rint hum­bug az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net, mert cí­mé­nek egyik ele­me sem mű­kö­dik: se nem „ma­gyar”, se nem „iro­da­lom”, se nem „tör­té­net”. Hi­á­nyol­ta a „nem­ze­ti” jel­ző hasz­ná­la­tát a kö­tet­ből, il­let­ve az írói élet­raj­zo­kat, va­la­mint né­hány szer­zőt (Dávidházi Pé­tert és Görömbei And­rást pél­dá­ul). Ale­xa hi­pok­ri­ták­nak ne­vez­te a kö­te­tek szer­kesz­tő­it, mert úgy tesz­nek, mint­ha egy ha­ta­lom­el­le­nes, sza­bad ál­lás­pon­tot kép­vi­sel­né­nek, ho­lott ez a könyv is „cen­zu­rá­lis ter­mék”, a ha­ta­lom irá­nyít­ja. A ben­ne meg­je­le­nő ste­ril tu­do­má­nyos­ság mö­gül hi­ány­zik az iro­da­lom „lé­dús él­mé­nye”. Véd­he­tet­len­nek tart­ja, hogy a szer­kesz­tők az­zal ma­gya­ráz­zák a hi­á­nyo­kat, hogy a fel­kért szer­zők nem vagy ros­­szul ír­tak meg bi­zo­nyos fe­je­ze­te­ket.

Már­kus Bé­la a ko­lozs­vá­ri Ko­runk fo­lyó­irat­ban pub­li­kált ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés egyik hoz­zá­szó­lá­sá­val in­dí­tot­ta elő­adá­sát. Eb­ben Se­lyem Zsu­zsa azt ki­fo­gá­sol­ja, hogy „a kö­tet ész­re sem ve­szi, hogy egy szte­re­o­tí­pi­át ci­pel to­vább min­den át­gon­do­lás nél­kül: Romsics ta­nul­má­nyá­val a har­ma­dik kö­tet, hi­á­ba, hogy más­ként ér­tel­me­zi, de to­vább­ra is nagy nem­ze­ti narratívánkba il­lesz­ke­dik az­zal, hogy az 1920-as évet és Tri­a­nont kor­szak­ha­tár­ként je­lö­li meg, és ezt tart­ja a hu­sza­dik szá­zad egyet­len olyan tör­té­nel­mi-po­li­ti­kai ese­mé­nyé­nek, amely­ről tör­té­nész­től kér tanulmányt.”3 Már­kus ez­zel pár­hu­za­mo­san vagy in­kább ez­zel szem­ben azt a kér­dést tet­te fel, hogy mi­ért csak a holokauszt kap ki­tün­te­tett fi­gyel­met, s a Rá­ko­si- vagy a Ká­dár-éra mi­ért nem. Il­let­ve hogy a fel­idé­zett kor­szak je­len­tős mű­vei hi­á­nyoz­nak: Dar­vas Jó­zsef, Kas­sák La­jos, Déry Ti­bor, Nagy La­jos, Ör­kény Ist­ván vo­nat­ko­zó mű­ve­it so­rol­ta fel, il­let­ve Deb­re­ce­ni Jó­zsef au­ten­ti­kus tá­bor­re­gé­nyét. Rá­adá­sul a fe­je­zet szer­ző­je nem vet szá­mot a holokausztirodalommal sem, Szirák Pé­ter Ker­tész Im­re-mo­nog­rá­fi­á­ját sem em­lí­ti. Vi­tat­ta Ve­res And­rás­nak a Ká­dár-kor iro­dal­má­ról tett meg­jegy­zé­se­it is, kü­lö­nö­sen a né­pi írók és a ha­ta­lom kap­csán (Már­kus fel­hív­ta a fi­gyel­met Ottlik Gé­za vagy Ne­mes Nagy Ág­nes ko­ráb­bi pub­li­ká­ci­ó­i­ra), il­let­ve hogy Ve­res ér­te­ke­zői nyel­ve sok eset­ben a pletyák stí­lu­sát idé­zi fel. Már­kus dog­má­nak ne­vez­te a nyelv­be ve­tett bi­za­lom és a sze­mé­lyi­ség egy­sé­gé­nek „vád­ját”, amel­y-­lyel Ve­res And­rás a né­pi írók mű­ve­it il­le­ti. Hi­á­nyol­ja Sza­bó Mag­dát és Ács Mar­gi­tot, Szerbhorváth György Symposion-monográfiáját és a Sü­tő-mo­nog­rá­fi­át a vo­nat­ko­zó fe­je­ze­tek­ből.

Avant­gárd szem­mel a ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te­i­ről cí­mű elő­adá­sát Papp Ti­bor az­zal kezd­te, hogy min­dig ki­sebb­ség­ben ér­zi ma­gát: vagy azért, mert kül­föl­di, vagy azért, mert avant­gárd. Majd ki­tért ar­ra, hogy szá­má­ra hi­tel­te­len az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net előz­mé­nyé­nek szá­mí­tó Denis Hollier-féle A New History of  French Literature, ugyan­is egy­részt fran­cia ér­tel­mi­sé­gi is­me­rő­sei nem is hal­lot­tak er­ről a ki­ad­vány­ról, más­részt hi­á­nyoz­nak be­lő­le olyan ne­vek, mint Isidore Isou vagy Jacques Roubaud. Az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net egyik ál­lí­tá­sa kap­csán meg­je­gyez­te, nem igaz, hogy a kül­föl­di ma­gyar avant­gárd írók el­zár­tan él­tek, s hogy ezért me­ne­kül­tek a tech­ni­kai mé­di­u­mok­ba. Papp sze­rint iro­dal­mi fo­lyó­irat­ok (mint pél­dá­ul a Ma­gyar Mű­hely) vagy iro­dal­mi cso­por­tok men­tén is le­het­ne iro­da­lom­tör­té­ne­tet ír­ni.

A ne­gye­dik, utol­só szek­ci­ót zá­ró vi­tá­ban Szegedy-Maszák Mi­hály ar­ról be­szélt, hogy tel­je­sen más név­sort kér szá­mon az új iro­da­lom­tör­té­net­től Papp Ti­bor, mint má­sok (pl. Már­kus Bé­la, Görömbei And­rás vagy Pomogáts Bé­la), majd az­zal foly­tat­ta, hogy ta­lán tűr­jük el azt a tényt, hogy na­gyon gaz­dag a ma­gyar iro­da­lom. Rá­mu­ta­tott, hogy avant­gárd­dal fog­lal­ko­zó szak­em­be­re­ket is fel­kért az együtt­mű­kö­dés­re, ám volt, aki nem vál­lal­ta az együtt­mű­kö­dést. Mint frap­pán­san meg­je­gyez­te, sok hi­á­nyos­ság­ról hal­lott a kon­fe­ren­cia elő­adá­sa­i­ban, de egy­ről sem, amely ne­ki ma­gá­nak eszé­be nem ju­tott vol­na a kö­tet meg­je­le­né­se előtt. Ab­ban re­mény­ke­dik, hogy a há­ló­za­ti vál­to­zat már tel­je­sebb lesz, bi­zo­nyos fe­je­ze­te­ket ki­cse­rél­nek, il­let­ve ki­ja­ví­ta­nak.

A kon­fe­ren­ci­át zá­ró vi­tá­ban Jankovics Jó­zsef is szót kért a kö­tet szer­zői kö­zül, s az­zal kezd­te hoz­zá­szó­lá­sát, hogy szá­má­ra egy­ál­ta­lán nem tet­szett a szer­kesz­tés mun­ká­ja, mód­ja, il­let­ve az sem, hogy egye­sek „pa­ra­dig­ma­vál­tó” iro­da­lom­tör­té­net­ről be­szél­tek, s hogy ál­lí­tó­lag mind tan­könyv­ként, mind ké­zi­könyv­ként hasz­nál­ha­tó a há­rom kö­tet. Sze­rin­te egyik­nek sem meg­fe­le­lő A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tei, mert csak spotlightszerűen meg­vi­lá­gí­tott szer­zők és szö­ve­gek je­len­nek meg ben­ne. Vé­le­mé­nye sze­rint a szer­kesz­tés nem a szer­zők ma­gán­má­ni­á­i­nak az el­fo­ga­dá­sa kell le­gyen, s eset­le­ge­sek az év­szám­ok is, ame­lyek hol mű­faj­tör­té­ne­ti, hol ze­ne­tör­té­ne­ti, gyak­ran mű­hely­ta­nul­má­nyok­nak ad­nak le­he­tő­sé­get. Mint meg­je­gyez­te, az, hogy Zrí­nyi­ről több szö­veg ke­rült a kö­tet­be, saj­nos nem a ká­non ki­ter­jesz­té­se, ha­nem a szer­kesz­tés ügyet­len­sé­ge, mi­vel több szer­ző­től is kér­tek ta­nul­mányt, s vé­gül mind meg­ír­ta. Jankovics két­sé­gét fe­jez­te ki, hogy lek­to­rált szö­ve­gek ke­rül­tek be a kö­tet­be, majd ki­fej­tet­te, an­­nyi szer­ző, író, köl­tő hi­ány­zik a há­rom kö­tet­ből, hogy a vég­ter­mé­ket nem le­het iro­da­lom­tör­té­net­ként el­ad­ni, s hogy még­is ez lesz „az” iro­da­lom­tör­té­net újabb har­minc évig, mi­vel ek­ko­ra anya­gi és szel­le­mi po­ten­ci­ált rö­vid időn be­lül nem le­het új­ra moz­gó­sí­ta­ni.

Szegedy-Maszák Mi­hály vá­la­szá­ban meg­véd­te a kö­tet egy-egy ta­nul­mány­író­ját, s a hi­á­nyok kap­csán ki­tért ar­ra is, hogy nem el­dön­tött tény, mi­lyen sú­lyú­ak pél­dá­ul a nyu­ga­ti iro­da­lom kép­vi­se­lői. Meg­em­lí­tet­te, fo­lya­ma­to­san új fe­je­ze­tek ké­szül­nek új szer­zők­től és szer­zők­ről, s a ja­ví­tott ki­adá­sok, il­let­ve a há­ló­za­ti, internetes ver­zió már ezek­kel együtt je­le­nik meg.

A kon­fe­ren­cia zár­sza­vá­ban Szö­ré­nyi Lász­ló ki­fej­tet­te, nincs meg­nyug­ta­tó vá­lasz ar­ra, hogy a mi­ti­kus „spe­nót”-hoz vi­szo­nyít­va mi is ez az új iro­da­lom­tör­té­net, de re­mé­li, nem ez lesz az új „spe­nót”. Mint meg­je­gyez­te, bi­zo­nyos szer­zők fe­jé­ben vi­lá­go­san élt a szer­kesz­tők esz­mé­nye, má­sok vi­szont kép­te­le­nek vol­tak a fel­adat­tal meg­bir­kóz­ni, azt ír­ták, amit tud­nak, s eze­ket a ta­nul­má­nyo­kat a szer­kesz­tők nem szűr­ték meg. Szö­ré­nyi sze­rint el kell azon gon­dol­kod­ni, hogy meg­vál­toz­tas­sák a há­rom kö­tet cí­mét, s mond­juk Ta­nul­má­nyok a ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­té­ből cím­mel je­len­jen meg. Mint meg­je­gyez­te, min­den kö­zös mun­ka két­fé­le szer­kesz­tői alap­ál­lást tesz le­he­tő­vé: az ide­a­lis­ta ver­gő­dő ab­ban bí­zik, hogy a kü­lön­bö­ző alap­ál­lá­sú szer­zők még­is­csak ír­nak egy kö­zös mo­nog­rá­fi­át, a re­a­lis­ta ver­gő­dő vi­szont tud­ja, hogy min­den szer­ző csu­pán azt ír­ja, amit tud.

Az egyes elő­adá­sok és hoz­zá­szó­lá­sok nyo­mán a kon­fe­ren­cia fo­ko­za­to­san vi­ta­fó­rum­má mi­nő­sült át, amely­ben egy­részt a kor­társ iro­da­lom mély, szin­te sza­ka­dék­sze­rű szem­ben­ál­lá­sai ma­ni­fesz­tá­lód­tak, más­részt az iro­da­lom­tör­té­net-írás el­té­rő fel­fo­gá­sai is. Nem­csak A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te­i­nek szer­ke­ze­ti fel­épí­té­se de­monst­rál­ta azt a tényt, hogy le­he­tet­len egyet­len né­ző­pont­ból el­me­sél­ni „a” ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tét, ha­nem a kon­fe­ren­ci­án fel­lé­pők meg­nyi­lat­ko­zá­sai is. A szá­mon­ké­rés re­to­ri­ká­ja azon­ban ab­ban az eset­ben a leg­ke­vés­bé cél­sze­rű, ha az a sa­ját ér­ték­rend­jét ké­ri szá­mon a meg­szó­lí­tot­ton, s szin­te fel­adat­ként tű­zi ki a „má­sik” elé egy tő­le ide­gen pro­jek­tum megvalósítását.4 Új­ra meg­erő­sí­tést nyert, hogy nincs olyan kép, amely­ben va­la­mi­fé­le egy­sé­ges ma­gyar iro­da­lom mu­tat­koz­hat­na meg, de az egy­ség hi­á­nya nem a po­li­ti­kai ál­lam­ha­tár­ok, ha­nem az iro­dal­mi ká­no­nok, az ide­o­ló­gi­ai stra­té­gi­ák és az ér­tel­me­zői nyel­vek men­tén konstituálódik. Eb­ből a szem­pont­ból ter­mé­sze­te­sen tel­je­sen célt té­vesz­te­nek az ún. spe­nót­tal va­ló ös­­sze­ha­son­lí­tá­sok, más­részt azon­ban – saj­nos vagy nem – ma­ga a há­rom­kö­te­tes új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net idé­zi fel már el­ső (!) mondatával5 – ne­ga­tív mi­nő­sé­gé­ben is a vágy tár­gya­ként – az idé­zett mun­kát.

A több né­ző­pont­ból el­me­sélt, nyi­tott iro­da­lom­tör­té­net sem ga­ran­ci­á­ja azon­ban a si­ker­nek ak­kor, ha a sa­ját ma­ga ál­tal be­tel­je­sí­te­ni vá­gyott funk­ci­ók ke­rül­nek lég­üres tér­be, füg­gesz­tőd­nek fel.6 Te­hát nem is an­­nyi­ra ne­vek­re és mű­vek­re gon­dol­ha­tunk né­hány vagy akár több le­het­sé­ges hiánykonstrukcióban7, ha­nem in­kább olyan üres fol­tok­ról, ér­tel­me­zői vak­folt­ok­ról le­het szó, ame­lye­ket azon­ban ép­pen az ér­tel­me­zői kö­zös­sé­gek sok­szí­nű­sé­ge ge­ne­rál és von vis­­sza, s ez­zel együtt, saj­nos, min­den­fé­le kri­ti­kát le­dob­hat ma­gá­ról.

Ép­pen ezt a lo­gi­kát foly­tat­va te­he­tő meg az az ész­re­vé­tel, hogy az iro­da­lom­tör­té­net-írás mát­ri­xá­nak le­het­sé­ges vál­to­za­tai kö­zül mint­ha az uni­ver­zá­lis igén­­nyel fel­lé­pő iro­da­lom­tör­té­net he­lye vált vol­na két­sé­ges­sé az új ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net kö­rü­li vi­ták­ban. Mert tény, hogy a több­fé­le szem­pont, több ér­tel­me­zői nyelv ke­ve­ré­sé­vel, egy­faj­ta kor­lá­to­zott hibriditás fenn­tar­tá­sá­val A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tei le akart mon­da­ni er­ről a le­he­tő­ség­ről, a rész­le­ges­ség ta­pasz­ta­la­tá­nak nem kö­vet­ke­ze­tes kép­vi­se­le­te nyo­mán azonban8 mind az uni­ver­zá­lis, mind a fragmentált iro­da­lom­tör­té­net hí­ve­i­nek cél­táb­lá­já­vá vál­ha­tott. A „kint is, bent is” já­ték a je­len esen­dő iro­da­lom­tör­té­net-mát­ri­xa­i­ra is utal­hat. Pe­dig az „eset­le­ges­ség” és a „hi­ány” konst­ruk­ci­ó­i­ban az ol­va­só és az ol­va­sás min­den­ko­ri eset­le­ges­sé­ge­i­re és hi­á­nya­i­ra fi­gyel­het­nénk fel, utat mu­tat­va más­faj­ta hi­á­nyok és eset­le­ges­sé­gek le­he­tő­sé­gei fe­lé.

JEGYZETEK

1  A szö­veg tel­jes ter­je­del­mé­ben a Hi­tel cí­mű iro­dal­mi fo­lyó­irat­ban ol­vas­ha­tó: Papp End­re: „Rút sybarita váz”. Hi­tel 2008/2. 97–118. http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20080227–90414.pdf
2  „En­nek a mun­ká­nak az el­in­dí­tá­sá­hoz egy elő­ször 1989-ben an­go­lul, majd fran­ci­á­ul is meg­je­lent könyv (Hollier 1994) ad­ta a kez­de­ti ösz­tön­zést” – ír­ja. Szegedy-Maszák Mi­hály: Elő­szó, In uő (szerk.): A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tei I. Gon­do­lat Ki­adó, Bu­da­pest, 2007. 12. 
3  Mit tud más­ként? Ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­tei cí­mű mun­ká­ról. Ko­runk 2008/5. 20.
4  A szá­mon­ké­rés re­to­ri­ká­ja eb­ben az eset­ben gyak­ran ön­ma­gát árul­ta el, je­le­sül azt, hogy a kri­ti­kus hang bir­to­ko­sa szá­má­ra sem az in­téz­mé­nyi, sem a szel­le­mi po­ten­ci­ál nem adott egy ver­seny­ké­pes má­sik iro­da­lom­tör­té­net­hez.
5  „Ez a mun­ka egé­szen más cél­lal jött lét­re, mint A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te cí­mű, ere­de­ti­leg hat­kö­te­tes, mint­egy négy év­ti­zed­del ez­előtt be­fe­je­zett át­te­kin­tés, mely a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Iro­da­lom­tör­té­ne­ti In­té­ze­té­ben Sőtér Ist­ván fő­szer­kesz­té­sé­vel ké­szült.” In: Szegedy-Maszák, i. m. 11.
6  Itt em­lít­he­tő pél­dá­ul Ba­lázs Im­re Jó­zsef meg­jegy­zé­se a Ko­runk ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­té­sé­ben, mi­sze­rint „1985 és 1991 kö­zött nin­csen sem­mi” A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te­i­ben, mi­köz­ben egy „bel­ső lo­gi­ka sze­rint, az ér­tel­me­zői kö­zös­ség lo­gi­ká­ja sze­rint (…) ben­ne kel­le­ne hogy le­gyen” 1986 mint a poszt­mo­dern for­du­lat éve. In: Mit tud másként?, i. m. 23.
7  Ezek a hi­ány­konst­ruk­ci­ók szin­te min­dig a kri­ti­zá­ló vágy­konst­ruk­ci­ó­ja­ként lép­nek mű­kö­dés­be. Nyil­ván ér­de­kes le­het­ne utá­na­néz­ni, hogy a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom és fő­ként en­nek az iro­da­lom­nak az iro­da­lom­kri­ti­kái és -történetei ki­lenc­ven­éves fenn­ál­lá­suk alatt hány szer­zőt és szö­ve­get vol­tak ké­pe­sek ki­ter­mel­ni, ame­lyek kikényszerítették vol­na he­lyü­ket a 2008-as új iro­da­lom­tör­té­net­ben. Sem Fábry Zol­tán, Forbáth Im­re vagy Mécs Lász­ló, sem Grendel La­jos, Tő­zsér Ár­pád, Talamon Al­fonz vagy Hizsnyai Zol­tán nem sze­re­pel a kö­tet­ben. (Ter­mé­sze­te­sen nem ar­ra gon­do­lok, hogy Csehy Zol­tán ta­nul­mány­szer­ző­ként van je­len az 1. kö­tet­ben, ha­nem a 20. szá­za­di iro­da­lom­tör­té­né­sek­re: a 3. kö­tet­ben pél­dá­ul a Ma­gyar Mű­hely kap­csán Ju­hász R. Jó­zsef ne­ve több­ször is em­lí­tő­dik.) Kér­dés, hogy van-e ér­tel­me az ilyen prog­ra­mok vé­gig­fut­ta­tá­sá­nak az új iro­da­lom­tör­té­ne­ten.
8  Jel­lem­ző, hogy a kö­tet cí­mé­ből hi­ány­zik az „új” jel­ző – míg az ame­ri­kai ki­ad­vány cí­mé­ben is el­gon­dol­ja ön­ma­ga új­sze­rű­ség­ét.