Ankét – He­lyünk Európában…

An­ké­tunk­ban az aláb­bi sze­mé­lyi­sé­gek vé­le­mé­nyét ol­vas­hat­ják:
CSÁKY PÁL  író, a Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­já­nak el­nö­ke, a Szlo­vák Par­la­ment kép­vi­se­lő­je; DUBA GYU­LA Jó­zsef At­ti­la-dí­jas író; GÁL SÁN­DOR Jó­zsef At­ti­la-dí­jas író; GÖRÖMBEI  AND­RÁS Jó­zsef At­ti­la- és Cso­ko­nai-dí­jas irodalomtörténész, a tu­do­má­nyok dok­to­ra, egye­te­mi ta­nár; LO­VÁSZ AT­TI­LA  új­ság­író, a Ma­gyar Rá­dió re­gi­o­ná­lis adá­sa­inak a ve­ze­tője; POMOGÁTS BÉ­LA az MTA doktora, Szé­che­nyi­-dí­jas iro­da­lom­tu­dós, az Anya­nyel­vi Konferencia el­nö­ke.

Hol a he­lyünk Eu­ró­pá­ban? –  év­szá­zad­ok óta ke­res­sük a vá­laszt er­re a kérdésre… Még­pe­dig azon né­pek kö­zött, me­lyek­kel rész­ben egy ál­lam ke­re­tei kö­zött egy volt  a sor­sunk, vagy szom­széd­ság­ban, ese­ten­ként szö­vet­ség­ben él­tünk, sőt, ar­ra is volt pél­da, hogy ádáz el­len­sé­ges­ke­dé­sek kö­ze­pet­te osz­toz­tunk  egy év­ez­red  tör­té­nel­mé­ben. Az Ady meg­fo­gal­maz­ta „kompország” ví­zi­ó­ja, mely „leg­ké­pe­sebb ál­ma­i­ban is csak mász­kált két part kö­zött: Ke­let­től Nyu­ga­tig, de szí­ve­seb­ben vis­­sza”, 1918 után ez a ví­zió is szer­te­fosz­lott. So­kan az­óta is azt hi­szik, hogy a ma­gya­rok or­szá­guk két­har­ma­dát fegy­ver ál­tal ve­szí­tet­ték el, ho­lott Pá­rizs­ban, a Tri­a­non-pa­lo­tá­ban nem fegy­ve­rek ro­pog­tak, ha­nem a bos­­szú és az em­ber­te­len, er­kölcs­te­len mo­hó­ság szed­te ál­do­za­ta­it. Meg a ma­gyar dip­lo­má­cia, a po­li­ti­kai ve­ze­tők te­he­tet­len­sé­ge is oka lett an­nak, hogy az or­szág két­har­ma­da a győz­te­sek és sze­kér­to­ló­ik pré­dá­ja lett. A bé­ke­csi­ná­lók  gya­lá­za­tos mó­don meg­csú­fol­ták a né­pek ön­ren­del­ke­zé­si jo­gát, mely­re Wilson ame­ri­kai el­nök es­kü­dött. A tér­kép­raj­zo­lók és a po­li­ti­kai „bá­jo­lók” go­nosz­sá­ga szag­gat­ta szét a tör­té­nel­mi Ma­gyar- or­szá­got, a „bé­ke­csi­ná­ló” ma­me­lu­kok sze­me előtt, vagy öt-hat fe­lé.  Tri­a­non az­óta is mé­tely, fe­led­he­tet­len, lel­ket ron­cso­ló gya­lá­zat. A má­so­dik vi­lág­há­bo­rút le­zá­ró bé­ke­szer­ző­dés még gya­lá­za­to­sabb mó­don ren­del­ke­zett a cseh­szlo­vá­ki­ai né­me­tek és ma­gya­rok sor­sá­ról. A cseh­or­szá­gi deportáció, majd a ma­gyar­or­szá­gi ki­te­le­pí­tés szü­lő­föld­jük­től fosz­tot­ta meg azo­kat, akik­nek ősei év­szá­zad­okon át itt él­tek, s itt nyug­sza­nak.  A né­met és a ma­gyar ki­sebb­ség hely­ze­te, a beneši dek­ré­tu­mok gát­lás­ta­lan, em­ber­te­len  ren­del­ke­zé­sei mi­att, a má­so­dik vi­lág­égést kö­ve­tő év­ti­ze­dek­ben nem­csak a ma­gyar­ság és Ke­let-Eu­ró­pa, ha­nem Nyu­gat-Eu­ró­pa gond­ja is lett. Meg­emészt­he­tet­len szá­munk­ra, s el­fo­gad­ha­tat­lan, hogy az új év­ez­red­ben eu­ró­pai uni­ós tag­or­szág­ok par­la­ment­jei  erő­sít­het­ték  meg a kö­zel­múlt­ban (Cse­hor­szág­ban és Szlo­vá­ki­á­ban!) a dek­ré­tu­mok, köz­tük a ma­gyar és né­met ki­sebb­sé­get diszk­ri­mi­ná­ló tör­vé­nyek jogosságát… Csak­nem olyan gesz­tus ez, mint­ha a zsi­dó­tör­vé­nye­ket vet­ték vol­na vé­del­mük­be.  A parlament(ek) fel­vi­lá­go­sult po­li­ti­ku­sai nem gon­dol­tak ar­ra, hogy ez­zel a gát­lás­ta­lan­ság­gal együttélni is  megalázó… Gya­lá­za­tos os­to­ba­ság  még ak­kor is, ha tud­ván tud­juk, hogy új- és leg­újabb ko­ri tör­té­nel­münk­ben a Bal­ti­kum­tól az Ad­ri­á­ig hú­zó­dó öve­zet­ben a nem­ze­ti ha­tá­rok et­ni­kai ala­pon tör­té­nő meg­hú­zá­sa úgy­szól­ván le­he­tet­len.

A ma­gunk gond­jai és ki­fogy­ha­tat­lan  zűr­jei, va­la­mint  „di­cső­sé­ges” ve­re­sé­ge­ink kö­zött em­lít­het­jük, hogy  a szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság po­li­ti­kai és ér­dek­vé­del­mi kép­vi­se­le­tét fel­vál­la­ló po­li­ti­kai párt, a Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­ja, kor­mány­párt­ként, két vá­lasz­tá­si cik­lus­ban le­mon­dott ar­ról a jo­gá­ról, hogy a „beneši dek­ré­tu­mok” ma­gya­ro­kat súj­tó  jog­ta­lan­sá­gát felvesse…   
Az el­mon­dot­tak alap­ján  egy­ér­tel­mű, hogy  a múlt szá­munk­ra még nem ért vé­get, még ak­kor sem, ha a jö­vő már  el­kez­dő­dött.  Mert az új év­ez­red a ke­let-kö­zép-eu­ró­pai or­szá­gok egy ré­sze szá­má­ra is el­hoz­ta az Eu­ró­pai Uni­ó­hoz va­ló csat­la­ko­zás le­he­tő­sé­gét. 2004. má­jus 1-jé­től új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött, nyil­ván új ki­hí­vá­sok­kal, vagy (ahogy so­kan mond­ják): az „új­gyar­ma­to­sí­tás” le­he­tő­sé­ge­i­vel. 2007. de­cem­ber 21-gyel kez­dő­dő­en pe­dig „ha­tár­ta­lan­ná” vált Kö­zép-Eu­ró­pa, s vir­tu­á­li­san a nem­zet­egye­sü­lés is meg­va­ló­sult.  Né­pe­ink szá­má­ra  a meg­osz­tott Eu­ró­pá­ban, a tri­a­no­ni gya­lá­zat­tal ter­hes egy­ko­ri ál­lam­ha­tár­ok „lé­gi­e­sí­té­sé­nek” vél­he­tő­en ez a „leg­el­vi­sel­he­tőbb” mód­ja. Azt is mond­hat­nánk, hu­sza­dik szá­za­di tör­té­nel­münk  kész­tet­te  az eu­ró­pai or­szá­gok gon­dol­ko­dó és po­li­ti­ka­i­lag is fe­le­lős el­mé­it ar­ra, hogy ke­res­sék a fáj­dal­mas nem­ze­ti sors­kér­dé­sek meg­ol­dá­sát Eu­ró­pá­ban. Min­ket pe­dig ar­ra, hogy ke­res­sük sors­kér­dé­se­ink meg­ol­dá­sa­i­nak a mód­ját, azt a nem­zetstra­té­gi­át, mely vá­laszt ad ar­ra a kér­dés­re is, mi le­gyen a ha­tá­ron tú­li ma­gyar­ság­gal. Mond­juk ezt an­nak el­le­né­re is, hogy az Eu­ró­pai Unió bő­ví­té­sé­nek 1993-ban meg­fo­gal­ma­zott ún. kop­pen­há­gai kö­ve­tel­mény­rend­sze­ré­ben a ki­sebb­sé­gi jo­gok még ki­emelt he­lyet fog­lal­tak el, vi­szont az egyes or­szá­gok in­teg­rá­ci­ós tel­je­sít­mé­nyé­nek szá­mon­ké­ré­se­kor az el­vá­rá­sok jó­hi­sze­mű be­tar­tá­sá­ra már ke­ve­sebb fi­gyel­met szen­tel­tek.

És bár jó­hi­sze­mű­en azt his­­szük, hogy az EU-térfelén a nem­zet­ál­la­mok kons­tel­lá­ci­ós po­li­ti­ká­já­nak  las­san be­al­ko­nyul, az „ös­­sze­ka­csin­tá­sok” meg a va­dí­tó tü­re­lem egyes EU-országok po­li­ti­kai párt­ja­i­nak nyílt na­ci­o­na­liz­mu­sá­val szem­ben ar­ra int ben­nün­ket, ne mond­junk „hop­pot”, mi­e­lőtt ár­nyé­kun­kat átugornánk… Tar­to­zunk per­sze ma­gunk­nak az­zal is, hogy el­is­mer­jük,  2001-ben az Eu­ró­pa Ta­nács ve­len­cei bi­zott­sá­ga  nem­zet­kö­zi szin­ten dek­la­rál­ta a ha­tá­ron át­nyú­ló köz­vet­len tá­mo­ga­tá­sok jo­gos­sá­gát és in­do­kolt­sá­gát, s meg­ha­tá­roz­ta azo­kat a te­rü­le­te­ket és  fel­té­te­le­ket is, ame­lyek ese­té­ben a tá­mo­ga­tá­sok rend­sze­re­sít­he­tők.  Azt mond­hat­juk te­hát, a nem­zet­po­li­ti­kai alap­ve­té­sek meg­ha­tá­ro­zá­sa az új kö­rül­mé­nyek kö­zött, az új tör­té­nel­mi hely­zet­nek meg­fe­le­lő­en, ma már aka­dály­ta­lan­nak mond­ha­tó. Sza­bad az út s „sza­bad a pá­lya” is, hogy egy új nem­zet­po­li­ti­kai jö­vő­kép meg­al­ko­tá­sá­val a ma­gyar nem­zet­kö­zös­ség és a szom­szé­dos nem­ze­tek vi­szo­nya kér­dé­sé­ben a kö­ze­le­dés és a köl­csö­nös jó­in­du­lat ele­mei, igé­nyei – bölcs elő­re­lá­tás­sal, a kö­zös cé­lok és gon­dok  ne­ve­sí­té­sé­vel! – ér­vé­nye­sül­hes­se­nek.

A kö­zös fe­le­lős­ség ter­hét hor­doz­va dön­tött úgy a Ma­gyar Par­la­ment, va­la­mint a Kár­pát-me­den­cei Ma­gyar Kép­vi­se­lők Fó­ru­ma a múlt év ta­va­szán, il­let­ve az ősz fo­lya­mán, hogy na­pi­rend­re tű­zi az eu­ró­pai in­teg­rá­ció fo­lya­ma­tá­ban rej­lő le­he­tő­sé­gek alap­ján a ma­gyar–ma­gyar együtt­mű­kö­dés ki­ala­kí­tá­sá­nak a le­he­tő­sé­ge­it. „A ma­gyar nem­zet­kö­zös­ség to­vább­ra is el­kö­te­le­zett amel­lett – ol­vas­suk a Ma­gyar Or­szág­gyű­lés el­nö­ke, Szi­li Ka­ta­lin ál­tal jegy­zett  elő­ter­jesz­tés (vi­ta­anyag) be­ve­ze­té­sé­ben – , hogy prob­lé­má­i­ra ki­zá­ró­lag a jog­ál­la­mi­ság ke­re­tei kö­zött: az ál­ta­la la­kott or­szá­gok bel­ső jog­rend­szer­ének és az Eu­ró­pai Unió nor­má­i­nak gya­kor­la­ti ér­vé­nye­sí­té­sé­vel és a tár­sa­dal­mi szük­ség­le­tek­nek meg­fe­le­lő átalkításával ta­lál­jon meg­ol­dást.”

Ma­gyar­or­szág és a ha­tá­ron tú­li ma­gyar kö­zös­sé­gek stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dé­sé­nek új le­he­tő­sé­gei és a nem­ze­ti ös­­sze­tar­to­zás szim­bo­li­kus meg­erő­sí­té­sé­nek szán­dé­kai tá­vol­ról sem kön­­nyű fel­adat. Nem­csak azért, mert a nyelv­vesz­tés, az as­­szi­mi­lá­ció és az el­ván­dor­lás, a ré­gi­ók et­ni­kai ar­cu­la­tá­nak el­tű­né­se az el­múlt év­ti­ze­dek­ben meg­tet­te a ma­gá­ét, ha­nem azért is, mert az uni­ós csat­la­ko­zás té­nye nem szün­tet­te meg azo­kat a fenn­tar­tá­so­kat, me­lyek a határ menti együtt­mű­kö­dés kér­dé­sé­ben vagy a ma­gyar kö­zös­sé­gek ön­ren­del­ke­zés­ét il­le­tő­en  fenn­áll­nak, más szó­val: – a ro­mán és a szlo­vák po­li­ti­kai erők ré­szé­ről – el­len­ál­lás­ba üt­köz­nek. Nem tud­ni, lát­juk-e a „jég­hegy csú­csát”, fel­te­he­tő­en azon­ban meg­ér egy „mi­sét”, hogy  né­hány té­ma vo­nat­ko­zá­sá­ban  kör­be­jár­juk a kér­dést.

Őszin­te öröm szá­munk­ra, hogy a He­lyünk Eu­ró­pá­ban gon­do­la­ta meg­érin­tet­te iro­dal­mi és politkai éle­tünk ki­vá­ló kép­vi­se­lő­it! Kü­lön örö­münk­re szol­gál, hogy fel­ké­ré­sün­ket el­fo­gad­ták, vé­le­mé­nyü­ket, el­kép­ze­lé­se­i­ket, őszin­te vá­la­sza­i­kat to­váb­bí­tot­ták szer­kesz­tő­sé­günk­nek.

Az an­ké­tot az aláb­bi­ak­ban kö­zöl­jük: 

* A 2004. má­jus 1-jei eu­ró­pai uni­ós csat­la­ko­zás új kor­sza­kot nyi­tott Ke­let-Kö­zép-Eu­ró­pa né­pei szá­má­ra is. A tér­ség or­szá­ga­i­ban je­len­tős a ki­sebb­sé­gek szá­ma, kö­vet­ke­zés­kép­pen meg­nőtt a jog­egyen­lő­ség biz­to­sí­tá­sá­nak a sze­re­pe és igé­nye. Az Eu­ró­pai Unió ren­del­ke­zé­sei (a kop­pen­há­gai do­ku­men­tum vagy az al­kot­mány­­nyal fel­érő, jó­vá­ha­gyás alatt ál­ló szö­vet­sé­gi szer­ző­dés) Ön sze­rint tud­ják-e biz­to­sí­ta­ni az érin­tett or­szá­gok te­rü­le­tü­kön az em­be­ri és a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gi jo­go­kat?

Pomogáts Bé­la: –  Min­den jog­elv és jo­gi ren­del­ke­zés an­­nyit ér, amen­­nyit be­lő­le a gya­kor­lat­ban ér­vé­nye­sí­te­ni le­het. Eb­ben a te­kin­tet­ben én meg­le­he­tő­sen szkep­ti­kus va­gyok ab­ban, hogy az Eu­ró­pai Unió ne­mes ki­sebb­ség­vé­del­mi elő­írá­sai a ma­guk szán­dé­kai sze­rint, a ma­guk tel­jes­sé­gé­ben a mi ré­gi­ónk­ban ér­vé­nye­sít­he­tők. Ugyan­is jó­val kön­­nyebb ki­kö­ve­tel­ni, mond­juk, egy vám­po­li­ti­kai elő­írás ér­vé­nye­sí­té­sét, mint egy ki­sebb­sé­gi jo­got – már csak an­nak kö­vet­kez­té­ben is, hogy ezek a ki­sebb­sé­gi jo­gok iga­zán és té­te­le­sen ma sin­cse­nek meg­ha­tá­roz­va és meg­hir­det­ve. Nem lé­te­zik olyan ki­sebb­sé­gi jo­gi kodifikáció, amely­nek kö­vet­kez­té­ben va­la­mi­fé­le ki­sebb­ség­po­li­ti­kai mér­leg el­ké­szít­he­tő vol­na. Ép­pen ezért ma is szük­ség van a köz­na­pi küz­del­mek­re, egyez­te­té­sek­re, ha kell: komp­ro­mis­­szu­mok­ra. Minden­nek a szol­gá­la­tá­ban még igen nagy fel­ada­tok vár­nak a bu­da­pes­ti kor­mány­po­li­ti­ká­ra, a ma­gyar ki­sebb­sé­gek po­li­ti­kai és kul­tu­rá­lis in­téz­mé­nye­i­re – és ma­gá­ra a ma­gyar ér­tel­mi­ség­re, a „ci­vil tár­sa­da­lom­ra”, amely mint­ha el­erőt­le­ne­dett vol­na a „rend­szer­vál­to­zás” má­so­dik év­ti­zed­ének vé­ge fe­lé. Nem­csak a nem­zet­po­li­ti­kai kér­dé­sek iránt mu­tat­ko­zó ál­ta­lá­nos kö­zöny mu­tat­ja ezt, ha­nem ál­ta­lá­nos­ság­ban is az ér­tel­mi­ség po­li­ti­kai ér­dek­lő­dé­se. Ma Ma­gya­ror­szá­gon az ér­tel­mi­ség ke­vés­sé ér­dek­lő­dik a po­li­ti­ka, a köz­élet iránt, leg­fel­jebb a po­li­ti­ka­i­lag erő­sen el­kö­te­le­zett ér­tel­mi­ség, amely vi­szont a ma­ga ér­tel­mi­sé­gi, az­az gon­dol­ko­dó és elem­ző stá­tu­sát haj­lan­dó fel­ál­doz­ni a párt­po­li­ti­ka ol­tá­rán.

GÁL SÁN­DOR: – Jó tíz év­vel ez­előtt ír­tam le, hogy sem egy or­szág, sem egy kor­mány­zat, se sem­mi azon túl, vagy in­nen, nem ad­hat ne­kem kü­lön­fé­le jo­go­kat. Mert az én jog­ál­lá­som, hogy em­ber­nek szült meg az anyám. És rop­pan­tul két­lem, hogy hol­mi po­li­ti­ku­sok eh­hez bár­mit is ké­pe­sek len­né­nek hoz­zá­ad­ni.
Vá­la­szom te­hát egy­ér­tel­mű – NEM!

CSÁKY PÁL: – En­ged­je meg, hogy két jel­lem­ző tör­té­net­tel kezd­jem vá­la­szo­mat. Az el­ső né­hány év­vel ez­előtt tör­tént, a ró­mai Szent Pé­ter té­ren, ahol ép­pen IV. Ká-r­oly ki­rá­lyunk bol­dog­gá ava­tá­sá­ra vár­tunk egy bí­bo­ros is­me­rő­söm­mel. Lát­tam raj­ta, hogy gond­ter­helt, gon­dol­tam, egy kis be­szél­ge­tés­sel pró­bá­lok meg hoz­zá­já­rul­ni ah­hoz, hogy ol­dód­jon a fe­szült­sé­ge. – Cso­dás ez a Va­ti­kán – mond­tam –, itt az em­ber ké­pes meg­fe­led­kez­ni min­den gond­já­ról-ba­já­ról. – Önök ezt bi­zo­nyá­ra így ér­zik – mond­ta a bí­bo­ros –, de a mi szá­munk­ra, akik na­pon­ta vis­­szük az it­te­ni lét ter­hét, ez né­ha más di­men­zi­ó­kat is ölt. Tud­ja, ked­ves ba­rá­tom – for­dult hoz­zám –, az em­ber­nek na­gyon mély hi­té­nek kell len­nie, hogy el ne ve­szít­se azt itt, a Va­ti­kán­ban.
Nos, Brüs­­szel­ben, Strasbourgban jár­va na­gyon sok­szor eszem­be jut ez a mon­dat. Az em­ber­nek na­gyon mé­lyen kell hin­nie az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés ér­tel­mé­ben, hogy sok­szor az ér­tet­len­ség, a bü­rok­rá­cia, a kü­lön­bö­ző el­len­té­tes ér­de­kek tob­zó­dá­sa ki ne irt­sa be­lő­le a kö­zös eu­ró­pai jö­vő re­mé­nyét.
Ami az em­be­ri és ki­sebb­sé­gi jo­gok ér­vé­nye­sí­té­sét il­le­ti, az Eu­ró­pai Unió e té­ren is ál­ta­lá­nos esz­mé­ket hir­det, ám a konk­rét prob­lé­mák­kal nem igyek­szik fog­lal­koz­ni. Megint csak egy ré­gi, 1995-ös em­lé­kem­hez nyú­lok vis­­sza, amely az Eu­ró­pai Par­la­ment strasbourgi szék­he­lyén tör­tént. A fen­ti té­má­ról be­szél­get­tünk ebéd köz­ben az Eu­ró­pai Par­la­ment ak­ko­ri né­met al­el­nö­ké­vel, aki hoz­zánk for­dul­va ezt mond­ta: – Tud­ják, ked­ves ba­rá­ta­im, az Eu­ró­pai Unió nagy gar­ral vé­di az em­be­ri és ki­sebb­sé­gi jo­go­kat – az Eu­ró­pai Uni­ón kí­vül.
Nos, az­óta né­mi­leg ja­vult a hely­zet, ám a mi szá­munk­ra is a leg­fon­to­sabb ta­nul­ság az kell, hogy le­gyen: a sa­ját ér­dek­ér­vé­nye­sí­tő ké­pes­sé­günk ha­té­kony­sá­gá­tól függ, mi­lyen súl­­lyal tud­juk az asz­tal­ra ten­ni a dol­ga­in­kat. Sa­ját ak­ti­vi­tá­sa­ink­hoz ter­mé­sze­te­sen szö­vet­sé­ge­se­ket is tu­dunk ta­lál­ni, s e té­ren nem ál­lunk ros­­szul. Ám azt is lát­nunk kell, az Eu­ró­pai Unió je­len­leg vál­ság­ban van, nincs olyan meg­győ­ző sze­mé­lyi­sé­gek­ből ál­ló ve­ze­tő gár­dá­ja, amely érez­he­tő­en új len­dü­le­tet tud­na ad­ni az EU fo­lya­ma­ta­i­nak. Saj­nos, a ki­sebb­sé­gi jo­gok ki­szé­le­sí­té­se el­len hat­nak a mig­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok is.
Ne le­gyünk azon­ban pes­­szi­mis­ták, raj­tunk is mú­lik, mer­re ha­lad majd Eu­ró­pa to­vább. Ha nem is tu­dunk olyan gyor­san elő­re men­ni, mint sze­ret­nénk, azt azért ér­té­kel­nünk kell, hogy Eu­ró­pa tör­té­nel­mé­ben az el­múlt 60 év az el­ső olyan idő­szak, ami­kor – a ki­lenc­ve­nes évek bal­ká­ni há­bo­rú­ját ki­vé­ve – Eu­ró­pa te­rü­le­tén nem volt há­bo­rú. E té­ren is je­len­tő­sen meg­vál­to­zott az em­be­rek gon­dol­ko­dás­mód­ja, amit egy NA­TO-ber­kek­ben va­ló­ban el­hang­zott mon­dat bi­zo­nyít. Ami­kor a né­me­tek né­hány év­vel ez­előtt ne­met mond­tak ar­ra, hogy az ame­ri­ka­i­ak­kal együtt meg­tá­mad­ják Irakot, az egyik dip­lo­ma­ta ál­lí­tó­lag fel­só­haj­tott: – Kell en­nél na­gyobb bi­zo­nyí­ték a vi­lág 21. szá­za­di vál­sá­gá­ra, mint az, hogy már a né­me­tek sem akar­nak har­col­ni?
Aki is­me­ri a né­met nép tör­té­nel­mét, meg­ér­ti en­nek a meg­jegy­zés­nek az igazságmagvát.

LO­VÁSZ AT­TI­LA: – Ah­hoz, hogy ezt a kér­dést ko­mo­lyan ve­hes­sük, elő­ször is meg kel­le­ne ál­la­pí­ta­nunk, ki a ki­sebb­sé­gi. Eu­ró­pá­ban csak és csak azért van­nak nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek, mert az Eu­ró­pai Unió még min­dig a nem­zet­ál­la­mok uni­ó­ja. A mo­dern nem­zet­ál­la­mok meg­fo­gal­ma­zá­sa óta ki­zá­ró­lag az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban si­ke­rült a nem­zet­ál­la­mi­tól el­té­rő dokt­rí­nát al­kal­maz­ni, bár an­nak egy­ér­tel­mű in­dí­té­ka az eu­ró­pa­i­tól tel­je­sen el­té­rő ala­pok­ra he­lye­zett ál­lam.
Eu­ró­pá­ban – ha ko­mo­lyan ves­­szük ma­gun­kat – az in­teg­rá­ci­ó­nak töb­bek közt azt kel­le­ne je­len­te­nie, hogy NEM­ZE­TI KI­SEBB­SÉ­GEK NEM LÉ­TEZ­NEK. Az­az, a dunaszerdahelyi ma­gyar nem az or­szág ma­gyar nem­ze­ti ki­sebb­sé­gé­hez tar­to­zó egyén, ha­nem egy­sze­rű­en dunaszerdahelyi ma­gyar. Ha a vá­ros ha­tá­ra­it te­kint­jük köz­igaz­ga­tá­si egy­ség­nek, ak­kor Dunaszerdahelyen a szlo­vák nem­ze­ti­sé­gű egyén van ma­te­ma­ti­kai ki­sebb­ség­ben, a dunaszerdahelyi já­rás­ban új­ra a szlo­vák nem­ze­ti­sé­gű egyén van ma­te­ma­ti­kai ki­sebb­ség­ben, a Nagy­szom­bat köz­pon­tú me­gyé­ben a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű egyén van ma­te­ma­ti­kai ki­sebb­ség­ben, Szlo­vá­ki­á­ban mint köz­igaz­ga­tá­si egy­ség­ben a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű egyén van ki­sebb­ség­ben, de már a V-4-ben vagy az Uni­ó­ban mind a szlo­vák, mind a ma­gyar nem­ze­ti­sé­gű egyén van ki­sebb­ség­ben. En­­nyi­re egy­sze­rű.
Nem vé­let­len, hogy ma­te­ma­ti­kai ki­sebb­ség­ről be­szé­lek. Egy éle­tet szen­tel­tem an­nak, hogy be­bi­zo­nyít­sam, nem va­gyok ki­sebb­sé­gi. Ha an­nak te­kin­te­nek, ak­kor ki­sebb­sé­gi jo­gok­ról tár­gya­lunk, de ezt a faj­ta meg­kö­ze­lí­tést be­teg­nek, konf­lik­tus­te­rem­tő­nek, és a mo­dern, globalizált vi­lág­hoz nem mél­tó­nak tar­tom. Mert mi­ért va­gyok ki­sebb­sé­gi? A somorjai pol­gár­tár­sam, aki szlo­vák nem­ze­ti­sé­gű, ő há­rom? Én meg egy? Vagy ne­tán mí­nusz egy? Ve­gyük elő né­ha jó­zan pa­rasz­ti eszün­ket, és így te­gyük fel a kér­dé­se­ket. Az Eu­ró­pai Unió szá­mos kér­dés­ben cent­ra­li­zált szö­vet­sé­gi ál­lam­ként mű­kö­dik, s ha ezt a ten­den­ci­át nem erő­sí­ti meg, bi­zony az eu­ró­pai kul­tú­rát le­nye­lik a nyil­ván sok­kal gyor­sab­ban fej­lő­dő, em­be­ri jo­gok­ról nem so­kat pa­po­ló, asszertív és tö­rek­vő kul­tú­rák, mint ami­lye­nek a kí­nai vagy az isz­lám (lám az egyik val­lá­si ala­po­kon meg­fo­gal­ma­zott cso­port, a má­sik nem­ze­ti ala­pon – de ezt csak mar­gó­ra). Ha pe­dig az Uni­ót kö­zös ha­zánk­nak te­kint­jük, ak­kor ma­te­ma­ti­kai ki­sebb­sé­gek­ről be­szél­he­tünk csak, s azok vé­del­me, pon­to­sab­ban esély­egyen­lő­sé­gé­nek biz­to­sí­tá­sa, a majorizálás ti­lal­ma impe-ratívum. Még ta­pasz­ta­lunk is van ezen kér­dé­sek­ben, hi­szen a Szö­vet­sé­gi Gyű­lés a szö­vet­sé­gi Cseh­szlo­vá­kia ide­jén cseh–szlo­vák vi­szony­lat­ban a tör­vény­ho­zás­ban ezt a ki­sebb­ség­vé­del­mi – ma­te­ma­ti­kai – me­cha­niz­must gond nél­kül hasz­nál­ta és el­fo­gad­ta. Ilyen ala­pon a majorizálás ti­lal­má­nak kel­le­ne ér­vé­nye­sül­nie pl. Dunaszerdahelyen, Nagy­szom­bat me­gyei köz­gyű­lés­ében, vagy a szlo­vák tör­vény­ho­zás­ban. S ak­kor ki­sebb­sé­gek­ről csak mint ma­te­ma­ti­kai fo­ga­lom­ról, né­pes­ség­mu­ta­tó­ról be­szél­nénk.
A le­ír­tak, per­sze, te­kint­he­tő­ek utó­pisz­ti­kus álom­nak. Pe­dig nincs más ki­út, mint a part­ner­ség, el­len­ke­ző eset­ben min­den egyes ki­sebb­ség nem­ze­ti vagy szo­ci­á­lis konf­lik­tu­sok for­rá­sa. Ha a ki­sebb­sé­get infantilizáljuk, kön­­nyen a ka­na­dai in­di­á­nok vagy – hogy iga­zán kö­ze­li pél­dát hoz­zak – a szlo­vá­ki­ai ro­mák sor­sá­ra jut­nak. Ha a ki­sebb­sé­ge­ket mes­ter­sé­ge­sen aj­ná­roz­zuk, de a va­ló­ság­ban a ki­sebb­ség­ben élők nem­ze­ti lé­tét margi-nalizáljuk, ér­dek­te­len­né vagy hát­rá­nyos­sá tes­­szük, ak­kor a ki­sebb­ség be­ol­vad – lásd auszt­ri­ai ma­gya­rok vagy a Nyitra-vidék ma­gyar­sá­ga. S vé­gül az elő­ző gon­do­la­to­kat tá­mo­ga­tan­dó még egy meg­jegy­zés: a štefan Hríb ál­tal ve­ze­tett „Lám­pa alatt” cí­mű mű­sor­ban mond­tam el elő­ször, s az­óta rend­sze­re­sen han­goz­ta­tom a kö­vet­ke­ző­ket. A szlo­vák ér­tel­mi­sé­gi­ek egy cso­port­ja el­is­mer, a szlo­vák új­ság­író szak­ma je­gyez, mert meg­ta­nul­tam szom­szé­da­ink nyel­vét, kul­tú­rá­ját, anya­nyel­vi és pub­li­ká­ci­ós szin­ten sa­já­tí­tot­tam el a cseh és szlo­vák nyel­vet. Szlo­vák vagy ve­gyes kö­zeg­ben ezt így érez­tem ter­mé­sze­tes­nek. Amen­­nyi­ben ez szlo­vák pol­gár­tár­sa­im­tól kö­ve­tel­mény, vi­szont ők az én nyel­ve­met és kul­tú­rá­mat ve­gye­sen la­kott vi­dé­ken nem tart­ják fon­tos­nak meg­ta­nul­ni „hi­szen Szlo­vá­ki­á­ban va­gyunk”, ak­kor nem pol­gár­tár­sak­kal van dol­gom, ha­nem meg­szál­lók­kal. Is­mét­lem ma­gam: en­­nyi­re egy­sze­rű.
Az em­be­ri jo­gok be­tar­tá­sa de­mok­ra­ti­kus kör­nye­zet­ben ma­gá­tól ér­te­tő­dő. A ki­sebb­sé­gi jo­gok­ra ott van szük­ség, ahol ki­sebb­sé­gi lét van. Nos sze­rin­tem a meg­ol­dás nem a ki­sebb­sé­gi jo­gok­ban, ha­nem a ki­sebb­sé­gi lét jo­gi, tár­sa­dal­mi fel­szá­mo­lá­sá­ban ke­re­sen­dő, még ak­kor is, ha a po­li­ti­kai aka­rat er­re a fo­lya­mat­ra még nem lé­te­zik. Ne ál­tas­suk ma­gun­kat, nem lé­te­zik Fran­ci­a­or­szág­ban, Nagy-Bri­tan­ni­á­ban, Hol­lan­di­á­ban sem. De ez még nem je­len­ti azt, hogy az Unió, mint nem­zet­ál­la­mok kö­zös­sé­ge, jó öt­let. Nem jó. S fő­leg: nem ad vá­laszt a 21. szá­zad ki­hí­vá­sa­i­ra.

GÖRÖMBEI  AND­RÁS: –  A ma­gyar­ság tör­té­nel­mé­nek leg­in­kább tra­gi­kus kor­sza­ka a XX. szá­zad volt. A tri­a­no­ni igaz­ság­ta­lan bé­ke­dik­tá­tum egy ezeresz­ten­dős kö­zös múlt­tal ren­del­ke­ző nem­zet te­rü­le­té­nek két­har­ma­dát és ma­gyar anya­nyel­vű la­kó­i­nak egy­har­ma­dát csa­tol­ta el Ma­gya­ror­szág­tól és osz­tot­ta szét Ma­gyar­or­szág szom­széd­jai kö­zött. A nagy­ha­tal­mak Tri­a­non­ban nem igaz­sá­gos ha­tár­mó­do­sí­tá­sok­ra tö­re­ked­tek, ha­nem a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szág meg­sem­mi­sí­té­sé­re. Eb­be a dön­tés­be a ma­gyar­ság az­óta sem tu­dott be­le­nyu­god­ni. A Ma­gya­ror­szág­gal szom­szé­dos or­szá­gok pe­dig tud­ják, hogy igaz­ság­ta­lan volt az a bé­ke­dik­tá­tum, ame­lyik et­ni­kai ha­tá­rok ki­je­lö­lé­se he­lyett a győz­te­sek mo­hó­sá­gát elé­gí­tet­te ki. Ez két­ol­da­lú Tri­a­non-szind­ró­mát oko­zott. A szét­da­ra­bolt or­szág po­li­ti­ká­ja a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött a bel­ső gon­do­kat is a Tri­a­non előt­ti Ma­gyar­or­szág vis­­sza­ál­lí­tá­sá­nak ál­má­val pró­bál­ta hát­tér­be szo­rí­ta­ni. A Tri­a­non­ban mér­ték­te­le­nül meg­ju­tal­ma­zott or­szá­gok pe­dig a ma­gyar ki­sebb­sé­gek el­le­ni cse­le­ke­de­tek so­rá­val ar­ra tö­re­ked­tek, hogy a tri­a­no­ni ha­tá­rok mi­nél előbb et­ni­kai ha­tá­rok­ká is vál­ja­nak. Ez a Tri­a­non-szindró­ma je­löl­te ki Ma­gyar­or­szág sze­re­pét a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban. En­nek lett a kö­vet­kez­mé­nye az, hogy a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után Tri­a­nont meg­is­mé­tel­ték az új­ra győz­tes nagy­ha­tal­mak.
A ma­gyar­ság hely­ze­te a ko­ráb­bi­nál is tra­gi­ku­sabb lett a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után, mert a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra az in­ter­na­ci­o­na­liz­mus je­gyé­ben na­ci­o­na­liz­mus­nak mi­nő­sí­tet­te a nem­ze­ti sé­rel­mek em­lí­té­sét is. A ki­sebb­sé­gi kér­dést az egyes or­szá­gok bel­ügy­ének mi­nő­sí­tet­te. Ez­zel az el­sza­kí­tott ma­gyar­sá­got ki­szol­gál­tat­ta a Ma­gya­ror­szág­gal szom­szé­dos or­szá­gok ho­mo­ge­ni­zá­ló tö­rek­vé­se­i­nek. A tri­a­no­ni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tén nem ma­rad­tak olyan lé­lek­szá­mú nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek, hogy egyen­súlyt je­len­tet­tek vol­na a po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás­ban a ha­tá­ron tú­li ma­gyar­ság­gal. A kom­mu­niz­mus év­ti­ze­dei alatt a Ma­gya­ror­szág­gal szom­szé­dos or­szá­gok­ban a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság fel­szá­mo­lá­sát vé­gez­ték, Ma­gyar­or­szág kor­má­nya pe­dig le­mon­dott a ki­sebb­ség­ben ma­radt ma­gyar­ság sor­sá­val va­ló tö­rő­dés­ről. Így kö­vet­ke­zett be az a kép­te­len­ség, hogy Tri­a­non óta a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság lét­szá­ma min­den or­szág­ban meg­fo­gyat­ko­zott, míg a több­sé­gi nem­zet lét­szá­ma leg­alább dup­lá­já­ra nőtt.
A szom­szé­dos or­szá­gok ma­gyar­sá­gá­nak a sta­tisz­ti­kái ma­gyar szem­mel néz­ve két­ség­beej­tő pusz­tu­lás­ról ad­nak szá­mot. Mind­ez a ma­gyar­ság sú­lyos mo­rá­lis vál­sá­gá­val is ös­­sze­függ. A tel­jes ki­szol­gál­ta­tott­ság év­ti­ze­dei meg­osz­tot­ták és szét­szór­ták a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­sá­got. Ma­gya­ror­szá­gon pe­dig a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra örök­nek lát­szó rend­sze­re szá­mol­ta föl a nem­zet leg­ben­sőbb ér­de­ke­i­nek a kép­vi­se­le­tét.
A rend­szer­vál­to­zás előbb tö­me­ges szín­vál­tást, majd nagy­fo­kú vis­­sza­ren­de­ző­dést ho­zott. Nagy Gás­pár pon­tos sza­vú ver­sei nem vé­let­le­nül szól­tak már 1989-ben bé­ke­be­li kan­ni­bá­lok­ról és nem ok­ta­la­nul ne­vez­ték ké­sőbb is ma­gyar ab­szurd­nak azt, ami tör­té­nik.
A rend­szer­vál­to­zás fo­lya­ma­tá­ban min­den nem­zet ar­ra tö­re­ke­dett, hogy meg­újít­sa és meg­erő­sít­se ön­ma­gát. A rend­kí­vü­li mér­ték­ben meg­osz­tott ma­gyar­ág kép­te­len­nek bi­zo­nyult er­re. Min­den ré­szé­ben olyan bel­ső el­len­té­tek van­nak, hogy ezek al­kal­mat­lan­ná te­szik a kö­zös cse­lek­vés­re a ré­sze­ket és az egé­szet egy­aránt.
A rend­szer­vál­tás fo­lya­ma­tá­ban a kö­rü­löt­tünk élő né­pek meg­újul­tak, töb­ben a ko­ráb­bi kény­szer szö­vet­sé­ge­ket fel­szá­mol­va önál­ló­vá vál­tak. A Kár­pát-me­den­ce nyolc or­szá­gá­ba szét­osz­tott ma­gyar­ság ed­dig nem tu­dott nem­zet­ként meg­újul­ni. Pe­dig egye­dül a nem­ze­ti meg­úju­lás­tól, a kor­sze­rű eu­ró­pai élet­for­ma nor­má­i­nak ér­vé­nye­sí­té­sé­től re­mél­he­ti meg­ma­ra­dá­sát. Az or­szág­ha­tár­ok igaz­sá­gos át­ren­de­zé­se a több mint há­rom­ne­gyed év­szá­za­dos ki­sebb­ség­el­le­nes po­li­ti­ka kö­vet­kez­té­ben már el­kép­zel­he­tet­len.
Az Eu­ró­pai Unió vi­szont el­vi­leg le­he­tő­sé­get biz­to­sít a nem­ze­ti meg­úju­lás­ra, a nem­ze­ti ös­­sze­tar­to­zás-tu­dat meg­erő­sí­té­sé­re. Az eu­ró­pai nor­mák sze­rint min­den em­ber­nek és min­den kö­zös­ség­nek jo­ga van ah­hoz, hogy vál­lal­ja ön­ma­gát, hogy azo­nos le­hes­sen ön­ma­gá­val. Ez alap­ve­tő em­be­ri jog. En­nek ér­vé­nye­sí­té­sét a ma­gyar nem­zet­nek el kell ér­nie. A hely­zet – tör­té­nel­münk em­lí­tett ba­ja­i­nak kö­vet­kez­té­ben – na­gyon ne­héz. A Kár­pát-me­den­ce más né­pei ugyan­is a po­li­ti­kai nem­zet fo­gal­mát al­kal­maz­zák. Így pró­bál­ják ér­vény­re jut­tat­ni a több mint há­rom­ne­gyed év­szá­za­dos ki­sebb­ség­el­le­nes po­li­ti­ká­juk ered­mé­nyét. A nyolc or­szág­ba és hét kü­lön­bö­ző nép ál­la­má­ba osz­tott, emel­lett je­len­tős szá­mú nyu­ga­ti emig­rá­ci­ó­val ren­del­ke­ző ma­gyar­ság szá­má­ra ez el­fo­gad­ha­tat­lan. Ne­künk a kultúrnemzet kon­cep­ci­ó­ja je­gyé­ben kell ös­­sze­fog­ni a ma­gyar­sá­got. A ta­pasz­ta­la­tunk egy­elő­re az, hogy a Kár­pát-me­den­cé­ben az „érin­tett or­szá­gok” több­sé­ge kép­te­len az Eu­ró­pai Unió nor­mái sze­rint gon­dol­kod­ni az em­be­ri jo­gok­ról, köz­tük kü­lö­nös­kép­pen a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek jo­ga­i­ról. Az Eu­ró­pai Unió pe­dig kép­te­len ér­vény­re jut­tat­ni a ma­ga alap­el­ve­it. Eb­ben a hely­zet­ben min­dent meg kell ten­nünk azért, hogy az Eu­ró­pai Uni­ó­ban az em­be­ri és nem­ze­ti ki­sebb­sé­gi jo­gok ma­ra­dék­ta­la­nul ér­vé­nye­sül­je­nek. Eh­hez a mos­ta­ni­nál kö­vet­ke­ze­te­sebb, ha­tá­ro­zot­tabb egyé­ni és nem­ze­ti jog­vé­de­lem­re és ér­dek­vé­de­lem­re van szük­ség.
Duba Gyu­la: – Az EU fon­tos fel­adat­ként ke­ze­li az em­be­ri és ki­sebb­sé­gi jo­gok biz­to­sí­tá­sát és be­tar­tá­sát. Olyan fel­is­me­rés áll mö­göt­te, hogy az e té­ren szük­sé­ges meg­ér­tés és to­le­ran­cia nél­kül Eu­ró­pa egy­sé­ge el­kép­zel­he­tet­len, nem biz­to­sít­ha­tó. Más­részt az EU nem­zet­ál­la­mok egye­sü­lé­se, ön­kén­tes tö­mö­rü­lé­se, s a for­má­ció ben­ső rend­je en­nek kö­vet­kez­té­ben in­kább az ál­lam­al­ko­tó több­ség ér­de­ke­i­nek ked­vez. Az em­be­ri jo­gok ál­la­po­ta bel­ügy, a ki­sebb­sé­gi jog­rend mi­nő­sé­ge a nem­zet­re van bíz­va! Ter­mé­szet­sze­rű­leg ke­let­ke­zik eb­ből bo­nyo­lult hely­zet. A több­ség ál­ta­lá­ban – s ez tör­té­nel­mi és tö­meg­lé­lek­ta­ni prob­lé­ma – nem ké­pes an­­nyi jo­got-le­he­tő­sé­get biz­to­sí­ta­ni, amen­­nyit a ki­sebb­ség kí­ván­na, s a ki­sebb­ség ter­mé­szet­sze­rű­leg töb­bet sze­ret­ne, mint ami­re az ál­lam ké­pes. Ró­ka fog­ta csu­ka, csu­ka fog­ta ró­ka hely­zet! Az EU ke­re­tei között még­is an­­nyi­ban más a hely­zet, s ez a tö­mö­rü­lés ho­za­dé­ka, hogy az új Eu­ró­pa meg­te­rem­té­sé­ben, amen­­nyi­ben ez kö­zös cél és min­den részt­ve­vő ko­mo­lyan ve­szi, a több­ség és ki­sebb­ség köl­csö­nö­sen job­ban egy­más­ra van­nak utal­va, mint az­előtt a tör­té­ne­lem so­rán. S ez így már töb­bé-ke­vés­bé nem(csak) alá­ren­delt, ha­nem mel­léren­delt vi­szonyt je­lent. A kö­zö­sen el­fo­ga­dott er­köl­csi nor­ma kény­sze­rí­tő erő (is) le­het! A hely­zet to­váb­bi vo­ná­sa, hogy a fo­lya­ma­tok je­len­tős ré­sze az eu­ró­pai nagy­po­li­ti­ka fel­ső szint­jén zaj­lik. Ez le­het jó is, meg rossz is. Jó azért, mert a he­lyes po­li­ti­kai dön­tés kö­te­le­ző ér­vén­­nyel for­mál­ja (le­fe­lé) az éle­tet, prob­le­ma­ti­kus pe­dig azért le­het, mert tág te­ret ad a nem­ze­ti po­li­ti­ká­nak, hogy a hi­va­ta­los ma­gya­rá­za­tok és ál­lás­fog­la­lás­ok ré­vén ér­vé­nye­sít­se (több­sé­gi) aka­ra­tát és ér­de­ke­it. Sze­ren­csé­re az el­len­vé­le­mény­nek, kor­rek­ci­ó­nak is van­nak le­he­tő­sé­gei. Úgy gon­do­lom, hogy az EU po­li­ti­ka­fi­lo­zó­fi­ai el­vei és szer­ve­ze­ti ér­de­kei je­len­tő­sen és po­zi­tí­van be­fo­lyá­sol­ják a ki­sebb­sé­gi jo­gok gya­kor­la­tát a nem­zet­ál­la­mok tár­sa­dal­ma­i­ban. Olyan új tí­pu­sú ha­tal­mi struk­tú­ra ez, amely meg­ha­lad­ja az ed­di­gi for­má­ci­ó­kat-szö­vet­sé­ge­ket, és jó esé­lye van, hogy föld­ré­szün­ket pél­da­ér­té­kű­vé te­gye.

* A ki­ala­kult új hely­zet­ben van-e, le­het-e üze­ne­te, ér­tel­me és jö­vő­je a „né­pek és a lel­kek bé­ké­jé­nek” a Du­na völ­gyé­ben (ahogy Baj­csy­-Zsi­linsz­ky End­re hir­det­te meg 1941-ben), vagy a  „tej­test­vé­ri­ség­nek” (ami­ről Né­meth Lász­ló írt a 30-as évek ele­jén: „iga­zán itt az ide­je, hogy meg­is­mer­jük tej­test­vé­re­in­ket, akik­kel egy sors szá­raz em­lő­jét szop­tuk”), il­let­ve Bibó Ist­ván fel­is­me­ré­sé­nek: „mi min­dent csi­nál­hat egy kö­zös­ség­ből a va­ló­ság he­lyes ér­zé­ke­lé­se, a te­he­tet­len­ség, a ha­zug­ság és a fé­lel­mek zárt kö­ré­ből va­ló kitörés”… Egy­ál­ta­lán, jö­het egy olyan kor, hogy Eu­ró­pa né­pei kö­zö­sen ír­ják meg tör­té­nel­mü­ket?

Pomogáts Bé­la: – Ter­mé­sze­te­sen min­den okos, jó szándékú és jö­vőt épí­tő gon­do­lat­ra szük­ség van: a sza­bad­ság­esz­me ak­kor is ér­vé­nyes és kö­ve­ten­dő,  ha min­den kor­ban több­szö­rö­sen is meg­gya­láz­zák – et­től még nem ve­szí­ti el ér­vé­nyes­sé­gét. Mind­azo­nál­tal mindaz, amit an­nak ide­jén Baj­csy­-Zsi­linsz­ky End­re, Né­meth Lász­ló és Bibó Ist­ván meg­hir­de­tett (és ők sem az azon­na­li meg­va­ló­su­lás, in­kább a fel­adat­ki­je­lö­lés és a re­mény­ke­dés je­gyé­ben) má­ra csak­is olyan prog­ram­ként hasz­nál­ha­tó, ame­lyet ki kell egé­szí­te­ni a nem­ze­ti ön­vé­de­lem és a ma­gyar kö­zös ki­sebb­ség­vé­de­lem el­szánt­sá­gá­val és ér­tel­mes stra­té­gi­á­já­val. Nagy hi­ba és mu­lasz­tás len­ne, ha tá­tott száj­jal vár­nánk, hogy egy­szer be­le­re­pül­jön a ki­sebb­sé­gi jog­ér­vé­nye­sü­lés sült galambja. Min­den jog­ér­vé­nye­sí­té­sért küz­de­ni kell, és ezek a küz­del­mek (szám­ta­lan tör­té­nel­mi pél­da iga­zol­ja ezt) bá­tor­sá­got, erőt és per­sze jó­zan­sá­got kö­ve­tel­nek – így együtt. És ezek így együtt ma több­nyi­re „hi­ány­cik­ket” je­len­te­nek.

GÁL SÁN­DOR: –  A tör­té­nel­münk ed­dig is kö­zös volt – csu­pán min­den­ki más­ként ír­ta meg és ér­tel­mez­te azt, amit a ma­gá­é­nak tar­tott. Eb­ből a ki­csi­ség­ből kö­vet­ke­zett, hogy az, ami ná­lunk pél­dá­ul a hon­fog­la­lás fé­nye volt, a mai szlo­vák tör­té­ne­lem­ben az ak­kor itt élő szláv tör­zsek le­igá­zá­sa­ként je­le­nik meg, ami ál­tal ele­ink bar­bár hor­dák­ká deg­ra­dá­lód­tak. De ve­gyünk egy kö­ze­leb­bi pél­dát: az 1938-as vis­­sza­csa­to­lás a (cseh)szlovák tör­té­ne­lem­ben így je­le­nik meg: „a ma­gya­rok meg­száll­ták délszlovákiát.” Ar­ról azon­ban egy be­tű se szól, hogy 1919-ben ki száll­ta meg ugyan­ezt a tér­sé­get, s hogy mi­ként kom­pi­lál­ták egy­be „Tri­a­non leg­szebb ró­zsá­ját”. (Beneš)
Ami­ó­ta élek, en­nek az el­ra­bolt Eu­ró­pá­nak leg­alább tíz­szer át­ír­ták már a tör­té­nel­mét, s min­den al­ka­lom­mal az­zal a blöffel, hogy ez lesz az igazi…
De: min­dig je­len lesz az egész fe­lett mond­juk Katyn, Dachau, a kas­sai kor­mány­prog­ram, vagy a szu­dé­ta­né­me­tek exo­du­sa, na és a mi­énk is, vagy  te­szem azt, Hit­ler és Sztá­lin sze­re­pe.
Eb­ből pe­dig az kö­vet­ke­zik, hogy nincs olyan sem­le­ges dratyva, amel­­lyel eze­ket a kü­lön­bö­ző­sé­ge­ket egy­be le­het­ne susz­te­rol­ni.
Más­fe­lől az ilyen­fé­le kí­sér­le­tek­nek semmi ér­tel­mét se lá­tom, fő­leg, ha ar­ra gon­do­lok, hogy be­lát­ha­tó időn be­lül a lé­te­zés ele­mi fel­tét­ele­i­vel  is ko­moly gond­ja­ink le­het­nek.

CSÁKY PÁL: – Ez bi­zo­nyá­ra hos­­szabb fo­lya­mat lesz, sok még ben­nünk és kö­rü­löt­tünk a kis­nem­ze­ti görcs, be­ideg­ző­dés. Na­pon­ta lát­hat­juk a tisz­tá­ta­lan szán­dé­ko­kat is, ame­lyek még min­dig a jo­ga­ink kor­lá­to­zá­sát, le­he­tő­sé­ge­ink csök­ken­té­sét cé­loz­zák. Meg­bé­kél­ni csak őszin­tén le­het – ám ta­lán még­is­csak er­re­fe­lé ara­szol­ga­tunk. Ne­künk ter­mé­sze­te­sen er­re kell tö­re­ked­nünk, ám ad­dig át­tö­rést nem re­mél­he­tünk, amíg a má­sik ol­da­lon nem lesz fo­ga­dó­ké­pes part­ne­ri ré­teg. Egyéb­ként ez ügy­ben se le­gye­nek il­lú­zi­ó­ink a nyu­gat-eu­ró­pai hely­ze­tet il­le­tő­en. A né­me­tek és a fran­ci­ák pél­dá­ul már fél év­szá­za­da csi­szol­gat­ják ma­gu­kat egy­más­hoz, még­is, egy la­zább va­cso­ra vagy egy in­for­má­lis ta­lál­ko­zó al­kal­má­val ki­de­rül, sok még kö­zöt­tük is a gyú­a­nyag.

LO­VÁSZ AT­TI­LA: – Az elő­ző vá­lasz­hoz kap­cso­lód­va: Eu­ró­pa né­pei csak kö­zö­sen fo­gal­maz­hat­ják meg sor­su­kat, ír­hat­ják meg tör­té­nel­mü­ket. Az 550 mil­lió pol­gár két­szer an­­nyi, mint az USA la­kos­sá­ga, de fe­le­an­­nyi, mint Kí­náé. Az a lát­szó­la­gos hát­rány, hogy ez az 550 mil­lió em­ber kö­zel negy­ven nyel­ven be­szél, le­het előny is. A 21. szá­zad iga­zi ala­kí­tói, po­li­ti­kai gé­ni­u­szai és ál­lam­fér­fi­úi azok a ter­mé­sze­tes te­kin­té­lyek, akik a multi-kulti lát­szó­la­gos hát­rá­nyá­ból erényt ko­vá­csol­nak. Ha ez nem kö­vet­ke­zik be, az Unió a Ró­mai Bi­ro­da­lom sor­sá­ra jut – csak sok­kal gyor­sab­ban.

GÖRÖMBEI AND­RÁS: – A Tri­a­non utá­ni ma­gyar­ság tör­té­ne­té­re az is jel­lem­ző, hogy kü­lön­fé­le prog­ra­mok­kal ke­res­te lét­kér­dé­se­i­nek meg­ol­dá­sát. Olyan esz­mé­ket fo­gal­ma­zott meg, ame­lyek egye­te­mes ér­vén­­nyel szól­nak az egyen­lő em­be­ri esé­lyek mel­lett. Baj­csy­-Zsi­linsz­ky End­re, Né­meth Lász­ló és Bibó Ist­ván gon­do­la­tai is ezek kö­zül va­lók. Lét­ér­de­kű kon­cep­ci­ók ezek mi­ként a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság egyen­lő em­be­ri esé­lye­kért ér­ve­lő ide­o­ló­gi­ái, a ki­sebb­sé­gi gé­ni­usz, a transz­szil­va­niz­mus, a he­lyi szí­nek el­mé­le­te, majd a hídsze­rep, a ket­tős kö­tő­dés és a sa­já­tos­ság mél­tó­sá­ga is.
Az ön­is­me­ret alap­ve­tő­en fon­tos té­nye­ző­je a tör­té­nel­mi cse­lek­vés­nek. Is­mer­nünk kell eze­ket a meg­ol­dást ke­re­ső múlt­be­li tö­rek­vé­se­ket. Azt is lát­nunk kell azon­ban, hogy a szép el­kép­ze­lé­sek nemegy­szer a kö­zeg el­len­ál­lá­sá­ba üt­köz­tek és meg­csú­fol­tat­tak. A Du­na-völ­gyi né­pek tej­test­vé­ri­ség­ét hir­de­tő Né­meth Lász­ló pél­dá­ul ro­má­ni­ai uta­zá­sa so­rán azt lát­ta, hogy „ha mi jó ké­pet vá­gunk ah­hoz, amit ve­lünk csi­nál­nak, ők is jó ké­pet vág­nak a mi tü­rel­münk­höz: kö­rül­be­lül ez ma a ro­mán–ma­gyar kö­ze­le­dés”. Más­részt ar­ra is ér­de­mes utal­ni, hogy oly­kor a meg­bé­ké­lés szán­dé­ka na­iv jó­hi­sze­mű­ség­gel is ösz­­sze­kap­cso­ló­dott ezek­ben az ide­o­ló­gi­ák­ban. A hídsze­rep be­töl­té­se pél­dá­ul le­het egy-egy em­ber ön­ként vál­lalt fel­ada­ta, de egy kö­zös­ség leg­fon­to­sabb kül­de­té­se nem le­het az, hogy má­so­kat ös­­sze­kös­sön, hogy raj­ta át­jár­ja­nak. 
A Tri­a­non-szindró­ma fo­lya­ma­tos je­len­lé­te a Kár­pát-me­den­ce újabb tör­té­nel­mé­ben egy­elő­re aka­dá­lya an­nak, hogy az it­te­ni né­pek kö­zö­sen ír­ják meg tör­té­nel­mü­ket. Pe­dig az Eu­ró­pai Unió olyan kö­zös­ség­nek té­te­le­zi ön­ma­gát, amely­nek egy­más­tól el­té­rő ré­szei ér­tik és meg­ér­tik egy­mást. Bár­mi­lyen ne­héz is, nincs más út. A kö­zös gon­dol­ko­dás, a tár­gyi­la­gos nem­ze­ti és eu­ró­pai ön­szem­lé­let nél­kü­löz­he­tet­len.

Duba Gyu­la:  – Elő­ző vá­la­szom­ból ki­tűn­het, hogy Eu­ró­pa né­pei már ma is kö­zö­sen ír­ják tör­té­nel­mü­ket! Rö­vid tör­té­ne­lem, de ta­lán egy­re ho­mo­gé­nebb! A ter­mé­sze­tét rész­ben az el­vek, más­részt föld­ré­szünk gaz­da­sá­gi ér­de­kei és ha­tal­mi szük­ség­sze­rű­sé­gei for­mál­ják. Je­le­nünk tör­té­ne­lem­for­má­ló erői a vi­lág­gaz­da­ság ösz­­sze­füg­gé­se­i­ben és ér­dek­rend­sze­ré­ben ér­vé­nye­sül­nek. Az em­be­ri­ség sor­sa a glo­bá­lis ha­tá­sok nyo­má­sa alatt, ala­ku­lá­suk so­rán for­má­ló­dik. Mi le­gyen a múlt­tal, az ed­di­gi tör­té­ne­lem­mel, amely tu­dás­anya­ként, ön­tu­dat­ként, ér­zés­ként és szen­ve­dély­ként az em­be­rek­ben él? A rá­ció ja­vall­hat­na akár olyan meg­ol­dást is, hogy ko­runk új szem­pont­jai sze­rint kel­le­ne át­ír­ni, meg­al­kot­ni Eu­ró­pa tör­té­nel­mi ké­pét. Ba­dar­ság len­ne s ká­ros is! A tör­té­nel­mi ma­te­ri­a­liz­mus is ezt akar­ta, si­ker­te­le­nül! Eu­ró­pa a sa­ját ká­rán kez­dett okul­ni! Nem okos do­log a köz­mon­dás sze­rint: más ká­rán ta­nul az okos! De nem is meg­ve­ten­dő. A hu­sza­dik szá­zad­ban két ször­nyű vi­lág­há­bo­rút rob­ban­tott ki, vég­ze­tes rend­sze­re­ket él­te­tett, töb­bé nem te­he­ti! Im­po­záns és tisz­te­let­re mél­tó, ahogy Eu­ró­pa a bé­ke föld­rész­ét akar­ja meg­te­rem­te­ni! Dön­tő sze­re­pe volt az új­ko­ri ci­vi­li­zá­ció ki­mun­ká­lá­sá­ban, a mű­sza­ki fej­lő­dés és a hu­má­nus gon­dol­ko­dás me­leg­ágya le­he­tett. Tisz­te­let­re és tá­mo­ga­tás­ra mél­tó tö­rek­vés, amen­­nyi­ben tör­té­nel­mi zűr­za­va­ra­i­ból ta­nul­va a hu­szon­egye­dik szá­zad­ban az em­ber­ség, az igaz­sá­gos­ság és mél­tá­nyos­ság föld­ré­sze kí­ván len­ni.

* Naívak len­nénk, ha azt hin­nék,  az eu­ró­pai uni­ós csat­la­ko­zás az együtt­élés kér­dé­sé­ben egy csa­pás­ra min­dent meg­old, még ha  – kény­sze­rű­en –  sze­lí­dít­he­ti is  az acsar­ko­dá­so­kat és az el­lent­mon­dá­so­kat! A min­den­nap­ok ta­nú­sá­ga sze­rint  Ke­let-Kö­zép-Eu­ró­pa  utód­ál­la­mai (köz­tük Szlo­vá­kia ve­ze­tői is!) „ret­teg­nek” a  gon­do­lat­tól, hogy a te­rü­le­tü­kön élő nép­kö­zös­sé­gek az au­to­nó­mia (te­rü­le­ti au­to­nó­mia, sze­mé­lyi v. kul­tu­rá­lis au­to­nó­mia)  és az ezek­ből ere­dő kö­zös­sé­gi jo­gok le­he­tő­sé­ge­i­vel él­je­nek. Per­sze, a Bal­ká­non (lásd: Ko­szo­vó) is a ré­gi be­ideg­ző­dé­sek él­nek. És a nem­zet­tu­dat sze­re­pét sa­já­to­san ér­tel­me­zik  mond­juk a fla­man­dok (hol­land) és val­lo­nok (fran­cia) ál­tal „meg­osz­tott” Bel­gi­um­ban is. Az ese­tek több­sé­gé­ben, saj­nos,  a svéd/finn mo­dell nem gesz­tusér­té­kű pél­da, in­kább pro­vo­ká­ló közhely…  
Mi le­gyen, mi le­het ak­kor a (tör­té­nel­mi) nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek sor­sa, hogy ne azo­no­sít­sák őket a be­ván­dor­lók­kal, és a több­sé­gi nem­zet ve­ze­tői él­je­nek (és ne vis­­sza­él­je­nek!) azok­kal a jo­gok­kal, me­lyek meg­szün­tet­he­tik a diszk­ri­mi­ná­ció min­den for­má­ját, meg­nyil­vá­nu­lá­sát?

Pomogást Bé­la: – A kö­zép-eu­ró­pai ki­sebb­sé­gi kö­zös­sé­gek­nek, de szű­kít­sük le most ezt a ma­gya­rok­ra, meg­győ­ző­dé­sem sze­rint, négy­sze­res „po­li­ti­kai tér­ben” kell (kel­le­ne) tevékenykedniök. Elő­ször: sa­ját kö­rük­ben, ahol is meg­ke­rül­he­tet­len fel­adat a mi­nél tel­je­sebb és ha­té­ko­nyabb kö­zös cse­lek­vés ki­ala­kí­tá­sa. A ki­sebb­sé­gi ma­gyar kö­zös­sé­gek nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak azt az ön­gyil­kos gesz­tust, hogy (mi­ként ezt Er­dély­ben te­szik) egy­más kö­zött tor­zsal­kod­ja­nak. Má­sod­szor: a több­sé­gi nem­zet­tel együtt: együtt­mű­köd­ve, vi­táz­va, ha kell, küzd­ve ab­ban a ke­ret­ben, ame­lyet az adott ál­lam (pél­dá­ul Szlo­vá­kia) meg­je­lölt. Har­mad­szor: az egye­te­mes ma­gyar nem­zet kö­ré­ben, ter­mé­sze­te­sen a min­den­ko­ri ma­gyar kor­mány­zat­tal együtt­mű­köd­ve, ha kell, vi­táz­va, de min­den­kép­pen kez­de­mé­nye­zé­se­ket in­dít­va, kri­ti­kai po­zí­ci­ót el­fog­lal­va. A ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság kép­vi­se­lő­i­nek és szak­ér­tő­i­nek je­len kell lenniök a ma­gyar nem­ze­ti kul­tú­ra in­téz­mé­nye­i­ben és fó­ru­ma­in is, ki­hasz­nál­va azt a szel­le­mi, er­köl­csi és po­li­ti­kai erőt, ame­lyet ezek az in­téz­mé­nyek és fó­ru­mok je­len­te­nek. Vé­gül ne­gyed­szer: az Eu­ró­pai Unió kö­zös fó­ru­ma­in is képviselniök kell sa­ját kö­zös­sé­gük ér­de­ke­it. Az Unió par­la­ment­jé­ben je­len­leg hat (négy Er­dély­ből, be­le­ért­ve azt a szé­kely kép­vi­se­lőt, aki egy ro­mán párt lis­tá­ján ju­tott man­dá­tum­hoz, emel­lett két fel­vi­dé­ki) ma­gyar ki­sebb­sé­gi kép­vi­se­lő fog­lal he­lyet – ez nem ki­csiny ér­dek­ér­vé­nye­sí­tő erő, és a ma­gyar­or­szá­gi kép­vi­se­lők­kel együtt az egyik leg­te­kin­té­lye­sebb és leg­na­gyobb lét­szá­mú kö­zép-eu­ró­pai nem­ze­ti kép­vi­se­lő­cso­port.

GÁL SÁN­DOR: –  A most zaj­ló fo­ci EB-n a fran­cia nem­ze­ti vá­lo­ga­tott­ban – meg­szám­lál­tam – hét szu­rok­fe­ke­te fiú mel­lett négy – fel­te­he­tő­en fran­cia – lab­da­rú­gó  is sze­re­pelt. Eb­ben az együt­tes­ben, bár­hogy is né­zem, a fran­ci­ák vol­tak ki­sebb­ség­ben, bár, min­den bi­zon­­nyal a töb­bi­ek is Fran­ciaor­szág ál­lam­pol­gá­rai vol­tak. Itt a „több­ség” te­hát be­ván­dor­ló­nak, „ki­sebb­ség­nek” is te­kint­he­tő. Úgy tű­nik fel előt­tem, hogy eb­ben a mai „teljesíményorientált” vi­lág­ban egy bi­zo­nyos pon­ton túl a jog, mint ér­ték és mér­ték, el­ve­szí­ti lé­nye­gét és tör­té­nel­mi sze­re­pét. Csakhogy a tel­je­sít­mény ál­tal ki­emelt „rep­re­zen­tá­ci­ós jog” nem az át­la­gé, ha­nem a meg­kü­lön­böz­te­tet­te­ké. Eb­ből pe­dig egy­ér­tel­mű­en az kö­vet­ke­zik, hogy az „át­lag­fe­let­ti” és az „át­lag­alat­ti” kö­zött lét­re­jött kü­lönb­ség igen je­len­tős jog­vesz­tést mu­tat. A „ki­sebb­ség” és a „több­ség” is – lásd a fran­cia vá­lo­ga­tot­tat – ko­moly hát­rány­ba ke­rül. Hogy mi­ként, an­nak rész­le­te­i­be most nincs ked­vem be­le­men­ni. Egy azon­ban biz­tos­nak lát­szik, még­pe­dig az, hogy ez egé­szen új je­len­ség ko­runk Eu­ró­pá­já­ban, és nem csu­pán a sport­ban és a spor­to­lók vo­nat­ko­zá­sá­ban. A tu­do­mány, a kul­tú­ra, a mű­vé­sze­tek tér­fe­lé­ről is szá­mos pél­dát le­het­ne fel­hoz­ni.
Az én sze­mé­lyes ta­pasz­ta­la­tom, hogy min­den jog­fosz­tás­sal, diszk­ri­mi­ná­ci­ó­val szem­be a leg­ha­tá­so­sab­ban és leg­ered­mé­nye­seb­ben egye­dül a  t u d á s  ál­lít­ha­tó! Ha úgy tet­szik: a tu­dás au­to­nó­mi­á­ja.

CSÁKY PÁL: – Az eu­ró­pa­i­ság az én ér­tel­me­zé­sem­ben el­ső­sor­ban ci­vi­li­zált­sá­got je­lent. A ci­vi­li­zált­ság ré­sze az em­pá­tia is, amely nél­kül sem az egy­más mel­lett élő né­pek, sem a több­sé­gi-ki­sebb­sé­gi vi­szony­ban élő né­pek ese­té­ben nem re­mél­he­tő őszin­te kö­ze­le­dés. Azt hi­szem, nyíl­tan ki kell mon­da­nunk, Szlo­vá­ki­á­ban el­ső­sor­ban a ci­vi­li­zált­ság szint­jé­vel van gond, ame­lyet te­téz még az a tény is, hogy – fi­a­tal or­szág lé­vén – az or­szág szel­le­mi és po­li­ti­kai elit­jé­nek nin­cse­nek ál­lam- és tár­sa­da­lom­igaz­ga­tá­si ta­pasz­ta­la­tai. Ne­künk azon­ban ten­nünk kell a dol­gun­kat, las­sú lesz az elő­re­ha­la­dás, de sze­rin­tem a do­log nem esély­te­len.

LO­VÁSZ AT­TI­LA: – Az Uni­ó­ban – saj­nos – meg­erő­söd­ni lát­sza­nak a na­ci­o­na­lis­ta ide­o­ló­gi­ák, s az ezen ide­o­ló­gi­á­kat el­fo­ga­dó cso­por­to­su­lá­sok. Ko­moly ta­nul­mányt igé­nyel­ne, mi­ért van ez így. A szél­ső­sé­gek alap­ve­tő­en min­dig ott je­len­nek meg, ahol fel­ütöt­te fe­jét az elé­ge­det­len­ség. A rend­szer­vál­tást kö­ve­tő évek­ben Eu­ró­pa ke­le­ti vi­dé­ke­in a szo­ci­á­lis le­ma­ra­dás, a „legatyásodás”, a rend­szer­vál­to­zás vesz­te­se­i­nek elég nagy cso­port­ja je­len­ti az elé­ge­det­len­ke­dők bá­zi­sát. Az elé­ge­det­len­ség ér­zé­sé­nek csök­ken­té­sé­hez né­hány sze­lí­den ama­tőr ja­vas­lat: tisz­ta és át­lát­szó dön­tés­ho­za­tal, a ren­del­ke­zés­re ál­ló for­rá­sok szét­lo­pá­sa he­lyett te­rü­let­fej­lesz­tés, a tel­je­sen fö­lös­le­ges agyon­sza­bá­lyo­zás he­lyett mű­kö­dő­ké­pes mun­ka­erő­pi­ac, az egy­re drá­gább ener­gi­ák he­lyett al­ter­na­tív for­rá­sok ku­ta­tá­sa, a rop­pan­tul gyors s nyil­ván emi­att pszi­ché­sen ne­he­zen fel­dol­goz­ha­tó vá­ro­si­a­so­dás le­las­sí­tá­sa, az ivó­víz­zel va­ló gya­lá­za­tos pa­zar­lás meg­gá­to­lá­sa, a tár­sa­dal­mi szo­li­da­ri­tás új­ra­fo­gal­ma­zá­sa. Mind­ezen kér­dé­sek­ben ko­moly de­for­má­ci­ó­kat ta­pasz­tal­ha­tunk, bi­zo­nyos for­rá­sok­kal pa­za­ro­lunk, más for­rá­so­kat urambá­tyámvi­szo­nyok­ban her­dá­lunk el, s a tár­sa­dal­mi szo­li­da­ri­tást tel­je­sen de­val­vál­tuk, hi­szen már csak ha­tal­mi mó­don erő­sza­kol­ha­tó ki. A de­for­má­ci­ók meg­ma­ra­dá­sa a szél­ső­sé­gek mal­má­ra hajt­ja a vi­zet, hi­szen a fe­le­lős­sé­get – az egyén fe­le­lős­sé­gét – old­ja fel ne­he­zen de­fi­ni­ál­ha­tó cso­por­tok­ban, a kel­le­met­len fo­lya­ma­to­kért a fe­le­lős­sé­get ide­gen­re há­rít­va, ter­mé­sze­te­sen az ide­gent de­fi­ni­ál­va is. S mi kö­ze minden­nek a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek­hez? Csak an­­nyi, hogy anak­ro­nisz­ti­kus mó­don még min­dig van­nak, vál­ság­hely­zet­ben pe­dig bűn­bak­ként fel­hasz­nál­ha­tók.

GÖRÖMBEI AND­RÁS: – Az Eu­ró­pai Unió lét­re­jöt­te nem ol­dot­ta meg a Kár­pát-me­den­ce né­pe­i­nek együtt­élé­si gond­ja­it, de meg­te­rem­tet­te a le­he­tő­sé­gét az eu­ró­pai szem­lé­let­nek és ma­ga­tar­tás­nak. Az Eu­ró­pai Unió sem­mi­be vész, ha nem biz­to­sít több­sé­gi és ki­sebb­sé­gi tag­ja­i­nak egy­aránt azo­nos em­be­ri esé­lye­ket. Ha va­la­mely or­szág az Eu­ró­pai Unió tag­ja, ak­kor an­nak ele­mi kö­te­les­sé­ge az Eu­ró­pai Unió nor­má­i­nak a tisz­te­let­ben tar­tá­sa és ér­vé­nye­sí­té­se. A ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság éle­te azt ta­nú­sít­ja, hogy a rend­szer­vál­to­zás nem a mél­tó em­be­ri élet­for­mát, ha­nem csak a me­ne­kü­lés esé­lyét biz­to­sí­tot­ta szá­má­ra. A rend­szer­vál­to­zás fo­lya­ma­tá­ban a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság lét­szá­má­nak újabb nagy fo­gyat­ko­zá­sa kö­vet­ke­zett be. Ez csak az­zal ma­gya­ráz­ha­tó, hogy a ki­sebb­ség nem lát­ja biz­to­sí­tott­nak a mél­tó, a több­ség tag­ja­i­val azo­nos mi­nő­sé­gű élet le­he­tő­sé­gét. Az ilyen kü­lönb­ség­te­vés vi­szont az Eu­ró­pai Unió lé­té­nek ér­tel­mét és hi­te­lét is meg­kér­dő­je­le­zi. Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak egy­for­ma esé­lye­ket kell biz­to­sí­ta­nia min­den tag­ja szá­má­ra. Ez csak ak­kor le­het­sé­ges, ha az alap­ve­tő em­be­ri nor­mák tisz­te­let­ben tar­tá­sa nem sé­rül.
Eu­ró­pá­ban leg­alább kéttu­cat­nyi ki­sebb­sé­gi au­to­nó­mia mű­kö­dik. Ezek pél­dá­ja azt mu­tat­ja, hogy Eu­ró­pá­ban meg­va­ló­sí­tott em­be­ri le­he­tő­ség az egyé­ni és a kö­zös­sé­gi au­to­nó­mia, ön­ren­del­ke­zés. Az Eu­ró­pai Uni­ó­nak ele­mi ér­de­ke, hogy tag­jai jól érez­zék ben­ne ma­gu­kat. Ez pe­dig csak egyen­lő em­be­ri esé­lyek bir­to­ká­ban le­het­sé­ges. Ma­gya­ror­szág­nak az Eu­ró­pai Unió tag­ja­ként is kö­te­les­sé­ge az eu­ró­pai nor­mák ér­vé­nye­sí­té­se. Ez te­hát nem­csak bel­ső kö­te­les­sé­günk, ha­nem eu­ró­pai fel­ada­tunk is. Ma­gya­ror­szág­nak a tel­jes ma­gyar­sá­gért kell fe­le­lős­sé­get vál­lal­nia.
A ma­gyar nem­zet meg­ma­ra­dá­sá­nak alap­fel­té­te­le a nem­ze­ti ön­is­me­ret és ös­­sze­tar­to­zás-tu­dat meg­erő­sí­té­se. Min­den ma­gyar­nak érez­nie kell, hogy a ma­gyar nem­zet­hez tar­to­zá­sa nem szé­gyell­ni­va­ló, ha­nem ér­té­ke­ket adó té­nye­ző. Emel­lett a nem­zet vé­del­met és táv­la­tot biz­to­sí­tó erő­for­rás is tag­jai szá­má­ra. A nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek sor­sa és táv­la­ta te­hát nem le­het ros­­szabb, mint az egyes ál­la­mok nem­ze­ti több­sé­gé­nek a sor­sa.
A ki­sebb­sé­gek sa­já­tos­sá­ga kul­tu­rá­lis ér­te­lem­ben még előnyt is je­lent­het, hi­szen hely­ze­tük­nél fog­va két kul­tú­ra, két nyelv ben­ső­sé­ges is­me­re­te több­letér­ték­nek mi­nő­sül, kü­lön szí­nei ezek a ki­sebb­sé­gek a ma­gyar nem­ze­ti iden­ti­tás­nak is. A tisz­ta el­vek bir­to­ká­ban azon­ban na­pon­ta szem­be kell néz­nünk ezek meg­csú­fo­lá­sá­val.

Duba Gyu­la: – A ma­gyar ki­sebb­sé­gek hi­te­les hely­zet­ben van­nak. Anya­nem­ze­tük­kel hely­be­li azo­nos­sá­guk­ra, ezer­száz éves tör­té­nel­mi lé­tük­re hi­vat­koz­hat­nak. Olyan „ős­ho­nos­ság” ez, amely tör­té­nel­mi jog is! Az elő­dök élet­ere­jé­re és nem­ze­dé­kek hű­sé­gé­re épül. Mun­ká­juk­kal év­szá­zad­ok so­rán be­épül­tek a táj­ba, ala­kí­tot­ták a nép­éle­tet, for­mál­ták sor­su­kat, ott él­nek az épü­le­tek­ben, nyel­vi kul­tú­rá­juk­ban, a fel­ső-ma­gyar­or­szá­gi genius loci szel­le­mé­ben. A po­li­ti­ka do­mi­nan­ci­á­ja te­szi, hogy lét­kér­dé­se­ink­re ma tő­le vár­juk a meg­ol­dást, a kér­dé­sek fel­ve­té­sé­től a vá­la­szok tisz­ta­sá­gá­ig. Lát­ni és él­ni akar­juk a szá­munk­ra ked­ve­ző tör­vé­nye­ket, érez­ni ha­tá­su­kat. Pe­dig ma – az el­mon­dot­tak­ból ki­tűn­het – a kér­dé­sek olyan te­rü­le­tek­re is át­to­lód­nak, mint a kul­tú­ra, a nyel­vi és tör­té­nel­mi ha­gyo­má­nyok, de a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés­re és a kom­fort­ra is. Sok szó esik a jo­gok­ról, tá­mo­ga­tás­ról és elő­nyök­ről. Jó­val ke­ve­sebb a tör­té­nel­mi ér­té­kek­ről és em­be­ri mi­nő­sé­gek­ről, er­kölcs­ről és lé­lek­ről, az ön­tu­da­tos em­be­ri tel­jes­ség­ről. Más­kor is le­ír­tam már, hogy ke­ve­sebb az aka­dály, kön­­nyebb a kap­cso­lat­te­rem­tés, egy­sze­rűbb a ta­lál­ko­zás és ké­zen fek­vő a nem­ze­ti ön­azo­nos­ság hely­ze­te. Nem csak lét­fel­tét­elei for­mál­ják az em­bert, ma­ga is épí­ti ön­ma­gát! S nem­csak a tá­mo­ga­tás él­tet­het, ha­nem a vál­la­lás kény­sze­re is erőt ad­hat, a tör­té­ne­lem­be ve­tett hit és a nyelv­hez, kul­tú­rá­hoz va­ló ra­gasz­ko­dás. Ki­sebb­sé­gi ma­gyar­nak len­ni egy gond­dal töb­bet je­lent, de ér­té­kes „más­ság” ez, mo­rá­lis és lel­ki ér­ték le­het!

* Az egy­sé­ges eu­ró­pa­i­ság gon­do­la­ta kap­csán Markó Bé­la, az RMDSZ el­nö­ke 2004.  ja­nu­ár el­se­jén ve­tet­te fel elő­ször egy kon­szen­zu­sos nem­zet­stra­té­gia meg­te­rem­té­sé­nek az igé­nyét, vá­laszt vár­va ar­ra is, mi le­gyen a ha­tá­ron tú­li ma­gyar­ság­gal. Kós Kár­oly sza­va­it idéz­te, aki az er­dé­lyi ma­gyar­ság de­mok­ra­ti­kus tá­jé­ko­zó­dá­sát el­in­dí­tó  Ki­ál­tó szó cí­mű röp­ira­tá­ban (1921) ezt ír­ta: „Szám­ba kell ven­nünk erő­in­ket, szer­vez­nünk kell a mun­kát, tud­nunk kell a célt, amit el aka­runk ér­ni”. Markó Bé­la sze­rint a „meg­fe­le­lő együtt­mun­kál­ko­dás­sal a ma­gyar kö­zös­sé­gek fo­gyá­sa meg­ál­lít­ha­tó, és idő­vel ta­lán még vis­­sza is for­dít­ha­tó”.
Mer­re kell / kel­le­ne Ön sze­rint el­in­dul­nunk ah­hoz, hogy vá­laszt ad­junk az új ki­hí­vá­sok­ra?

Pomogáts Bé­la: – Na­gyon egyet­ér­tek Markó Bé­lá­val ab­ban, hogy szük­ség van er­re a kon­szen­zu­sos nem­zet­stra­té­gi­á­ra, még­hoz­zá mi­nél előbb. He­lyet­te mél­tat­lan és os­to­ba ve­tél­ke­dé­sek­kel, köl­csö­nös gya­nú­sít­ga­tá­sok­kal: a nem­zet­stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dés kész­te­té­sé­nek és fel­épí­té­sé­nek jó­for­mán tel­jes de­fi­cit­jé­vel ta­lál­ko­zunk. (Igaz, Kós Kár­oly kö­zel ki­lenc év­ti­ze­de meg­hir­de­tett er­köl­csi ér­tel­mű nem­zet­stra­té­gi­ai el­kép­ze­lé­sét is nyom­ban szét­zi­lál­ta az ak­ko­ri er­dé­lyi ma­gyar po­li­ti­ka!) A kö­zös nem­zet­stra­té­gia fel­épí­té­sé­nek ter­mé­sze­te­sen meg­van­nak a fel­tét­elei. Elő­ször is: mind­egyik ma­gyar ki­sebb­sé­gi kö­zös­ség­nek ki kel­le­ne ala­kí­ta­nia va­la­mi­fé­le sa­ját nem­zet­stra­té­gi­át, má­sod­szor: ezt egyez­tet­ni kel­le­ne a töb­bi ma­gyar kö­zös­ség­gel és ter­mé­sze­te­sen Bu­da­pest­tel, és így lét­re­hoz­ni va­la­mi­fé­le kö­zös stra­té­gi­át, har­mad­szor: ezt a stra­té­gi­át meg kel­le­ne va­ló­sí­ta­ni. Ez a har­ma­dik fel­adat je­len­ti a leg­na­gyobb ki­hí­vást, erő­pró­bát és gon­dot, mert vall­juk meg: esz­mé­ket még ki tu­dunk ala­kí­ta­ni, ar­ra azon­ban na­gyon ke­vés pél­dá­val szol­gál a ma­gyar tör­té­ne­lem (a ki­sebb­sé­gi ma­gyar kö­zös­sé­gek tör­té­ne­te is!), hogy eze­ket a stra­té­gi­ai gon­do­la­to­kat va­la­ha is oko­san és kö­vet­ke­ze­te­sen meg­va­ló­sí­ta­ni akar­ta (tud­ta) vol­na va­la­ki.
GÁL SÁN­DOR: – A nem­zet leg­főbb egye­sí­tő att­ri­bú­tu­ma a nyelv. Min­den a nyelv­ben, a nyelv­vel, s a nyelv ál­tal tör­té­nik meg ve­lünk, ben­nünk és ál­ta­lunk. Ezért azt hi­szem, er­re a ki­csi­ség­re ala­poz­hat­nánk nem­ze­ti stra­té­gi­án­kat. Rö­vi­den: ha a ma­gyar nem­zet egy­sé­gét meg akar­juk őriz­ni, ak­kor a ma sok­fe­lé sza­ka­dó ma­gyar nyel­vet kel­le­ne új­ra­egye­sí­te­ni.
CSÁKY PÁL: – Tel­je­sen egyet­ér­tek Kós Kár­oly sza­va­i­val és Markó Bé­la ér­tel­me­zé­sé­vel. Az ön­szer­ve­ző­dés a leg­fon­to­sabb esz­köz, amely nél­kül iga­zi ha­té­kony­ság nem lé­tez­het. Eb­be az irány­ba kell ne­künk is ha­lad­nunk, nem­csak a po­li­ti­ká­ban, ha­nem a tár­sa­dal­mi élet min­den te­rü­le­tén.
LO­VÁSZ AT­TI­LA: – Nem­zet­stra­té­gia? Nos, nem tu­dok mit kez­de­ni ez­zel a ki­fe­je­zés­sel. Mit je­lent? Fog­junk ös­­sze, hogy Bar­tók Bé­lá­kat, Szent-György Al­ber­te­ket, Pus­kás Ti­va­da­ro­kat, Egerszegi Krisz­ti­ná­kat, Neu­mann Já­no­so­kat szül­jön ez a vi­dék? Ha er­ről van szó, no­sza raj­ta, már most ké­sés­ben va­gyunk.
A ma­gyar­ság nem ho­mo­gén em­ber­cso­port, so­sem volt és so­ha nem is lesz. Egy­más­sal lát­szó­lag el­len­té­tes irá­nyok, ér­ték­ren­dek jel­lem­zik, más-más a val­lá­sunk, más-más a szo­ci­a­li­zá­ló­dá­sunk te­re, a ko­lozs­vá­ri ma­gyar em­bert tör­vény­sze­rű­en be­fo­lyá­sol­ja a ro­mán kul­tú­ra, gaz­da­ság, ha­gyo­mány, a ko­má­ro­mit a szlo­vák, az ung­vá­rit az uk­rán, s er­ről az úgy­mond anya­or­szá­gi ma­gyar sem­mit sem tud. A ma­gyar­ság kü­lön­bö­ző cso­port­jai kö­zött ma már nagy­részt nin­cse­nek ha­tá­rok. Ve­gyük ko­mo­lyan! Ne fél­jünk vir­tu­á­lis or­szág­ha­tárt át­lép­ve dol­goz­ni, vál­lal­koz­ni, ku­tat­ni, pub­li­kál­ni, mu­zsi­kál­ni, szán­ta­ni, vet­ni, há­zas­sá­got köt­ni, még ak­kor sem, ha a nem­zet­ál­la­mok­ban gon­dol­ko­dó és eb­ből nem ke­ve­set pro­fi­tá­ló po­li­ti­kai eli­tek el­len­té­tes ten­den­ci­á­kat hir­det­nek. Ha so­kan és sok­szor mer­jük vál­lal­ni a koc­ká­za­tot mun­ká­ért, el­is­me­ré­sért, si­ke­rért, ta­pasz­ta­la­tért, las­san csak eszé­be jut va­la­ki­nek 550 mil­li­ós pi­ac­ra ter­vez­ni nyug­díj­biz­to­sí­tást, egész­ség­ügyi el­lá­tást, frek­ven­cia­gaz­dál­ko­dást, ener­ge­ti­kai kon­cep­ci­ó­kat, köz­le­ke­dést. S ak­kor nem lesz kér­dés az sem, hogy hol van a ma­gyar­ság he­lye Eu­ró­pá­ban, s meg­szű­nik az az ál­dat­lan, két­száz éve fenn­ál­ló hely­zet, ami­kor ma­gyar­nak len­ni sok he­lyen fel­adat, ahe­lyett hogy ál­la­pot le­gyen.
GÖRÖMBEI AND­RÁS: – Rend­szer­vál­to­zá­sunk két év­ti­zed­ének leg­sú­lyo­sabb hi­á­nya a kor­sze­rű nem­zet­stra­té­gia ki­mun­ká­lá­sá­nak a kés­le­ke­dé­se. A po­li­ti­kai küz­del­mek­ben tel­je­sen mel­lé­kes­sé vált az igaz­ság, a té­nyek vi­lá­ga. Ez­zel szem­ben min­dent meg­ha­tá­roz az egy­más­sal nem­ze­ti alap­kér­dé­sek­ben is szem­ben­ál­ló po­li­ti­kai pár­tok­hoz va­ló kö­tő­dés. A 2004. de­cem­ber 5-i nép­sza­va­zás is meg­mu­tat­ta, hogy mi­lyen si­lány­ság en­nek a kö­vet­kez­mé­nye.
A ma­gyar­ság ha­tal­mas szel­le­mi-er­köl­csi ér­té­kek­kel ren­del­ke­zik a múlt­já­ban és je­le­né­ben egy­aránt. Ezek­re ala­poz­va kel­le­ne ki­dol­goz­ni egy olyan új nem­zet­stra­té­gi­át, ame­lyik­nek az élet min­den te­rüle­tén a mi­nő­ség len­ne a kulcs­fo­gal­ma. En­nek a nem­zet­stra­té­gi­á­nak az eu­ró­pai jog­rend ma­ra­dék­ta­lan al­kal­ma­zá­sá­ra kel­le­ne épül­nie. Az eu­ró­pai kö­zös­sé­get csak eu­ró­pai szín­vo­na­lú és men­ta­li­tá­sú nem­ze­tek al­kot­hat­ják. Azt is lát­nunk kell, hogy Eu­ró­pá­nak is meg kell erő­sí­te­nie ön­azo­nos­sá­gát, mert kü­lön­ben a be­lé­je özön­lő nem ke­resz­tény né­pek ál­do­za­ta lesz.
Duba Gyu­la: – A ki­sebb­sé­gi iro­da­lom­tör­té­ne­tek te­li van­nak ma­ni­fesz­tá­ci­ók­kal, esz­mei prog­ra­mok­kal, ön­elem­zés­sel és ba­rá­ti kéz­fo­gás­ok ke­re­sé­sé­vel. A mi­énk is; új­ar­cú ma­gya­rok, ki­sebb­sé­gi gé­ni­usz, híd­sze­rep és köz­ve­tí­tés vál­la­lá­sa nem­ze­ti kul­tú­rák kö­zött! A gon­dol­ko­dó­ink­ra a ma­guk ko­rá­ban ha­tot­tak is, má­ra el­fe­lej­tet­ték őket. Leg­fel­jebb tör­té­né­szek ku­tat­ják mi­ben­lé­tü­ket, vizs­gál­ják egy­ko­ri ér­té­kü­ket. Ma sem fe­les­le­ge­sek, ki­fe­je­zik a ko­rok élet­ér­zés­ét, nem­ze­dé­kek lel­kü­le­tét. S bi­zo­nyos min­den­ko­ri (ki­sebb­sé­gi) ma­gyar ta­nács­ta­lan­sá­got és jó­aka­ra­tot is! A ki­sebb­ség a min­den­ko­ri er­kölcs hang­ján be­szélt, lét­ér­dek­ből a hu­ma­niz­mus­ra hi­vat­ko­zott és má­sok­kal szem­ben mo­rá­lis el­hi­va­tott­sá­got ér­zett. Nem te­he­tett mást! A de­mok­rá­ci­á­ban, po­li­ti­kai kép­vi­se­le­te ré­vén hely­ze­te vál­to­zik, po­li­ti­ku­sai te­hát te­gyék a dol­gu­kat! Az ér­tel­mi­ség­nek, a kul­tú­ra em­be­re­i­nek – író lé­vén – nem ajánl­ha­tok mást, mint­hogy ké­pe­sek le­gye­nek hi­te­le­sen kép­vi­sel­ni a ma­gyar nyelv, kul­tú­ra és írás­be­li­ség ér­té­ke­it, mi­nő­sé­gét és ter­mé­sze­tét, ered­mé­nye­it!

* A Kár­pát-me­den­cei Ma­gyar Kép­vi­se­lők Fó­ru­ma (KMKF) a múlt év feb­ru­ár­já­ban tár­gyal­ta meg a ma­gyar nem­zet­kö­zös­ség ha­tá­rok fe­let­ti ös­­sze­tar­to­zá­sá­nak kér­dé­sét. Ké­sőbb – Szi­li Ka­ta­lin, a Par­la­ment el­nö­ke kez­de­mé­nye­zé­sé­re! – a Ma­gyar Or­szág­gyű­lés na­pi­rend­jén is sze­re­pelt az elő­ter­jesz­tés, meg­erő­sít­ve azt a fel­is­me­rést, hogy „a ma­gyar­ság prob­lé­má­it a nyu­ga­ti de­mok­rá­ci­ák em­ber­jo­gi tö­rek­vé­se­i­hez kap­cso­ló­dó­an kell meg­ol­da­ni”. Nem min­den ala­pot nél­kü­lö­ző az a gon­do­lat, hogy a kér­dés meg­ol­dá­sát ma már „nem az eu­ró­pai in­teg­rá­ció fo­lya­ma­tá­ban kell ke­res­ni, ha­nem az in­teg­rá­ci­ó­ban rej­lő le­he­tő­sé­gek szak­sze­rű fel­hasz­ná­lá­sá­ban”.
Je­len­ti ez a ré­gi­ók Eu­ró­pá­ja el­vé­nek kö­vet­ke­ze­tes ér­vé­nye­sí­té­sét és a tá­mo­ga­tá­sok rend­sze­ré­nek a nem­ze­ti  ki­sebb­sé­gek fenn­ma­ra­dá­sát se­gí­tő ki­ter­jesz­té­sét is?

Pomogáts Bé­la: – A „ré­gi­ók Eu­ró­pá­já­nak” gon­do­la­ta igen nagy le­he­tő­sé­ge­ket nyit­hat meg a kö­zép-(vagy ke­let-kö­zép)eu­ró­pai tér­ség előtt is, ahogy ez a gon­do­lat már rég­óta ér­vé­nye­sül a skan­di­náv, és újab­ban, igaz zök­ke­nők­kel, a la­tin-eu­ró­pai or­szá­gok együtt­mű­kö­dé­sé­ben és per­sze leg­in­kább jó­té­ko­nyan a né­met–fran­cia stra­té­gi­ai re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés­ben. A kö­zép-eu­ró­pai regionalizmus esz­mé­je mind­azo­nál­tal má­ra ki­üre­se­dett: az úgy­ne­ve­zett „vi­seg­rá­di együtt­mű­kö­dés” pusz­ta for­ma­li­tás­sá vált, és leg­fel­jebb „kis­tér­sé­gi” (pél­dá­ul Szombathely–Graz–Maribor, Szeged–Temesvár–Sza-badka vagy Miskolc–Kassa–Ungvár–Szatmárnémeti) vo­nat­ko­zá­sá­ban ta­lál­ha­tó el­ső­sor­ban gaz­da­sá­gi jel­le­gű együtt­mű­kö­dés. A kö­zép-eu­ró­pa­i­ság gon­do­la­ta, ame­lyet va­la­ha az oszt­rák, a cseh, a szlo­vák, a hor­vát és a ma­gyar ér­tel­mi­ség szá­mos kép­vi­se­lő­je elő­tér­be ál­lí­tott (olya­nok­ra gon­do­lok, mint Ady End­re, Jászi Osz­kár, Il­­lyés Gyu­la, Né­meth Lász­ló és Bibó Ist­ván, hogy csak a ma­gyar gon­dol­ko­dók­ra utal­jak), má­ra ere­jét vesz­tet­te, és szin­te min­den­ki csak­is a szé­le­sebb kö­rű uni­ós együtt­mű­kö­dés­ben ke­re­si a jö­vőt. Úgy lá­tom, hogy a kö­zép-eu­ró­pai re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés­nek mind­ezek el­le­né­re le­het jö­vő­je, van­nak tar­ta­lé­kai, és ezért hasz­nos len­ne re­gi­o­ná­lis, il­let­ve uni­ós szin­ten is át­te­kin­te­ni eze­ket a le­he­tő­sé­ge­ket. A ki­sebb­sé­gi kér­dés ter­mé­sze­te­sen em­ber­jo­gi kér­dés, eze­ket a jo­go­kat azon­ban hely­te­len len­ne pusz­tán a sze­mé­lyi­sé­gi jo­gok kö­ré­ben lát­ni és el­he­lyez­ni, ma­ga az Unió is ész­lel le­he­tő­sé­ge­ket a kö­zös­sé­gi jo­gok ér­tel­me­zé­sé­re és fon­to­ló­ra vé­te­lé­re – ezt a le­he­tő­sé­get mi­nél tel­je­seb­ben ki kel­le­ne hasz­nál­ni, ép­pen a ma­gyar ki­sebb­sé­gi kö­zös­sé­gek jog­biz­ton­sá­ga és a ha­tá­rok fe­lett el­éren­dő ma­gyar nem­zet­egye­sí­tés ér­de­ké­ben. Mind­ez már most ége­tő szük­sé­ges­ség: a je­len fel­ada­ta.
GÁL SÁN­DOR: – A ki­lenc­ve­nes évek ele­jén meg­kí­sé­rel­tem egy tá­gabb re­gi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dést lét­re hoz­ni itt a ke­le­ti vé­ge­ken. A mi ol­da­lunk­ról Lo­sonc, Ri­ma­szom­bat, Rozs­nyó, Kas­sa, Királyhelmec, Nagykapos, Ma­gyar­or­szág fe­lől Eger, Mis­kolc, Deb­re­cen, Nyír­egy­há­za, az­tán Kár­pát­al­ja, s le­fe­lé a Parcium egy­be­fo­gá­sá­val.
Az el­ső kas­sai meg­be­szé­lé­sen, majd ké­sőbb Mályiban az el­kép­ze­lé­se­met és egy ki­dol­go­zott ter­vet, min­den­ki nagy lel­ke­se­dés­sel fo­ga­dott. Lét­rehoz­tuk a Kap­cso­la­tok ala­pít­ványt, amely ezt az egész re­gi­o­ná­lis kul­tu­rá­lis egye­sü­lést és egye­sí­tést ös­­sze­fog­ta és irá­nyí­tot­ta vol­na. Ha­nem ami­kor az egész ter­ve­zet­nek az anya­gi von­za­tai is je­lent­kez­tek, az egész el­se­ké­lye­se­dett és az ak­ko­ri el­kép­ze­lé­se­im­ből sem­mi sem va­ló­sult meg. (Az együtt­mű­kö­dés ter­ve­ze­te A Szö­vet­ség c. köny­vem­ben meg­ta­lál­ha­tó.) Ma éven­te szer­vez­nek egy ta­lál­ko­zót, ahol ál­ta­lá­ban ugyan­azok ugyan­ar­ról tar­ta­nak nagyívű elő­adá­so­kat, amit gaz­dag fo­ga­dás kö­vet, majd min­den­ki elé­ge­det­ten hazautazik…
An­nak­ ide­jén nem ilyen­nek gon­dol­tam e ré­gió ma­gyar–ma­gyar kap­cso­la­ta­i­nak az új­ra­ren­de­zé­sét, ám ilyen lett! Per­sze, okul­hat­tam vol­na az egy­ko­ri sar­ló­sok, nem­kü­lön­ben a Fábry ál­tal áhí­tott „hídsze­rep” to­tá­lis ku­dar­cá­ból, de azt re­mél­tem, hogy az idő és a hely­zet más, s eset­leg az ered­mény is fel­eme­lőbb lesz. De té­ved­tem. Ma már tu­dom, hogy az az „út”, és az a „híd”, amely csak egy irány­ban jár­ha­tó, se nem „út”, se nem  „híd”, ha­nem a szán­dék ku­dar­ca. És ezen nem se­gít – mert nincs meg hoz­zá sem a va­ló­ság is­me­re­te, sem az iga­zi szán­dék – sem­mi­lyen eu­ró­pai in­teg­rá­ci­ó­ban rej­lő „le­he­tő­ség.” Amíg gaz­da­sá­gi alap­ve­té­se és biz­to­sí­tá­sa meg­ol­dat­lan, nincs ér­tel­me még be­szél­ni sem ró­la.

CSÁKY PÁL: – Tisz­te­lem Szi­li Ka­ta­lin el­nök as­­szony kez­de­mé­nye­zé­sét, ma­gam és kol­lé­gá­im is meg­pró­bá­lunk hasz­no­sak len­ni eb­ben a fo­lya­mat­ban. Azt is meg­tisz­te­lő­nek tar­tom, hogy 2007 szep­tem­be­ré­ben, ami­kor a Beneš-dekrétumok kér­dé­se oly erő­vel ke­rült na­pi­rend­re, a Ma­gyar Or­szág­gyű­lés mind­ az 5 párt­ja írás­ban nyil­vá­ní­tot­ta ki, hogy ké­szek tá­mo­gat­ni a mi ma­gyar-szlo­vák meg­bé­ké­lé­si nyi­lat­ko­za­tun­kat, amely­nek ré­sze a kol­lek­tív bű­nös­ség el­vé­nek al­kal­ma­zá­sá­ért te­en­dő bo­csá­nat­ké­rés és kár­pót­lá­si ja­vas­lat is. Azt vi­szont saj­ná­la­tos­nak tar­tom, hogy né­hány szlo­vá­ki­ai ma­gyar po­li­ti­kus- és új­ság­írókol­lé­gánk nem ér­tet­te meg eze­ket az ös­­sze­füg­gé­se­ket.
Egy prob­lé­má­val azon­ban szem­be kell néz­nünk: fáj­dal­mas lát­ni, men­­nyi­re alul­tel­je­sít az utób­bi évek­ben a ma­gyar po­li­ti­kai elit. Az ter­mé­sze­tes, hogy együtt kell mű­köd­nünk ve­lük, ám nem hagy­hat­juk fi­gyel­men kí­vül, hogy Ma­gyar­or­szág ér­dek­ér­vé­nye­sí­tő ké­pes­sé­ge saj­nos az utób­bi évek­ben csök­kent.

LO­VÁSZ AT­TI­LA: – Elő­ző vá­la­sza­im­ból ki­de­rül, hogy a „ma­gyar­ság prob­lé­má­it a nyu­ga­ti de­mok­rá­ci­ák em­ber­jo­gi tö­rek­vé­se­i­hez kap­cso­ló­dó­an kell meg­ol­da­ni”, prog­ram­ját sem kor­sze­rű­nek, sem ha­té­kony­nak nem tar­tom. Saj­nos a nyu­ga­ti de­mok­rá­ci­ák is nem­zet­ál­la­mi kon­cep­ci­ók­ra épí­tik em­ber­jo­gi tö­rek­vé­se­i­ket, ha nem­ze­ti, nyel­vi, kul­tu­rá­lis ki­sebb­sé­gek­ről van szó. A nyu­ga­ti de­mok­rá­ci­ák em­ber­jo­gi nor­má­it rop­pan­tul fon­tos­nak tar­tom olyan ki­sebb­sé­gek­nél, mint a szo­ci­á­li­san hát­rá­nyos hely­ze­tű­ek, moz­gás­kor­lá­to­zot­tak, szen­ve­dők, ár­vák, de a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek ki­sebb­ség­ként va­ló meg­fo­gal­ma­zá­sát két év­szá­za­dos, nem min­dig si­ke­res, há­bo­rús szen­ve­dé­se­ket ho­zó és meg­ol­dá­so­kat nem kí­ná­ló nem­zet­ál­la­mi kon­cep­ció ter­mé­ké­nek, s a ma­gam ré­szé­ről el­vi­leg el­uta­sí­tást ér­dem­lő­nek tar­tom. Más kér­dés, hogy nem­zet­ál­la­mok van­nak, te­hát azok ke­re­te­i­ben kell él­nünk, dol­goz­nunk, de a mun­kánk igen­is szol­gál­hat­ja a nem­zet­ál­la­mi kon­cep­ció gyen­gí­té­sét is.
GÖRÖMBEI AND­RÁS: – Az Eu­ró­pai Unió a ha­tá­rok „lé­gi­e­sí­té­se” ré­vén le­he­tő­sé­get ad a ma­gyar­ság­nak ar­ra, hogy szét­szórt­sá­ga el­le­né­re biz­to­sít­sa a ma­gyar nem­zet­kö­zös­ség ha­tá­rok fö­löt­ti meg­erő­sí­té­sét, a szét­da­ra­bolt nem­zet tu­da­ti és köz­ér­ze­ti, szel­le­mi és lel­ki új­ra­egye­sí­té­sét. A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia pél­da­mu­ta­tó­an élen jár eb­ben. Az 1980-as évek­től vá­lasz­tot­ta tisz­te­le­tbeli tag­jai kö­zé a kül­föld­ön élő ma­gyar tu­dó­so­kat is. 1990-ben pe­dig lét­re­hoz­ta a kül­ső tag­ság in­téz­mé­nyét a ha­tá­ron tú­li ma­gyar tu­dó­sok szá­má­ra. Ez­zel a vi­lág­ban szét­szór­tan élő ma­gyar ku­ta­tók kü­lön stá­tust kap­tak a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­án, mely kultúrnemzeti ala­pon kí­ván az összmagyar tu­do­má­nyos­ság kép­vi­se­lő­je és se­gí­tő­je len­ni. Meg­ala­kult az Aka­dé­mi­án a ha­tá­ron tú­li ma­gyar­ság­gal fog­lal­ko­zó bi­zott­ság. Ez előbb a kül­ügyi bi­zott­ság al­bi­zott­sá­ga­ként mű­kö­dött, majd 1996-ban e he­lyett lét­re­hoz­ta a Ma­gyar Tu­do­má­nyos­ság Kül­föl-d­ön El­nö­ki Bi­zott­sá­got az­zal a cél­lal, hogy az a kül­föl­di ma­gyar tu­do­má­nyos­sá­got a ma­gyar nem­zet bel­ső ügyé­nek te­kint­se és sok­fé­le mó­don se­gít­se. 2000-ben a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia ki­ter­jesz­tet­te a köz­tes­tü­le­ti tag­sá­gát a ha­tá­ron túl­ra. Ez­zel nyil­ván­va­ló­vá tet­te, hogy nem­csak kül­ső tag­ja­it kí­ván­ja ezen­túl se­gí­te­ni, ha­nem az egész ha­tá­ron tú­li ma­gyar tu­do­má­nyos­sá­got a ma­ga bel­ső ügyé­nek is te­kin­ti. A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­á­nak ezer­nél több ha­tá­ron tú­li köz­tes­tü­le­ti tag­ja van. En­nek a fo­lya­mat­nak fon­tos ré­sze a Domus-program, mely­nek ke­re­té­ben az utób­bi 10 év­ben több mint 2000 hó­nap ösz­tön­dí­jas ma­gyar­or­szá­gi ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­get kap­tak a ha­tá­ron tú­li ma­gyar ku­ta­tók. S ez csak egyi­ke a tel­jes ma­gyar tu­do­má­nyos kö­zös­sé­get ös­­sze­fog­ni és se­gí­te­ni aka­ró kon­cep­ci­ó­nak. Az MTA az egyes ha­tá­ron tú­li ré­gi­ók tu­do­má­nyos­sá­gát szer­ve­ze­ti­leg is se­gí­ti. Lét­re­hoz­ta – a deb­re­ce­ni, mis­kol­ci, pé­csi, sze­ge­di és veszp­ré­mi mel­lett – a ha­to­dik te­rü­le­ti bi­zott­sá­gát, a Ko­lozs­vá­ri Aka­dé­mi­ai Bi­zott­sá­got. Ez az Eu­ró­pai Unió ré­gi­ó­kat se­gí­tő kon­cep­ci­ó­já­val is össz­hang­ban van.

Duba Gyu­la : – Gyak­ran hal­la­ni új nem­zet­stra­té­gi­á­ról vagy an­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről, mi­nő­sé­gé­ről és tar­tal­má­ról an­nál ke­ve­seb­bet! S a gya­kor­lat, mely ta­lán ala­kít­hat­ná, elég­gé bo­rús ké­pet fest! El­ső ko­moly tett­nek gon­do­lom a KMFK lét­re­ho­zá­sát és mun­ká­ját, ered­mé­nye­sen épít­get­he­ti a „ha­tá­rok fe­let­ti nem­zet­kö­zös­ség” fo­ga­lom­kör­ét s an­nak gaz­da­sá­gi, spi­ri­tu­á­lis és élet­ér­zés­be­li le­he­tő­sé­ge­it. Cél­ki­tű­zé­sei po­li­ti­ku­sak, és­­sze­rű­ek és jó­in­du­la­tú­ak.

* A jog­ál­la­mi­ság ke­re­tei és az Eu­ró­pai Unió nor­mái ér­vé­nye­sí­té­se mel­lett (be­le­ért­ve az au­to­nó­mi­ák rend­sze­ré­nek a meg­te­rem­té­sét is!) mi le­het a biz­to­sí­té­ka an­nak, hogy a ma­gyar nem­zet­kö­zös­ség hos­­szú tá­vú jö­vő­ké­pe el­ér­he­tő kö­zel­ség­be ke­rül­jön? 

Pomogáts Bé­la: – En­nek a biz­ton­ság­nak há­rom fel­té­te­le, mond­juk így: ga­ran­ci­á­ja lé­te­zik. Elő­ször is ma­guk­nak a ki­sebb­sé­gi kö­zös­sé­gek­nek az aka­ra­ta, el­szánt­sá­ga, ös­­sze­tar­tá­sa és józan po­li­ti­kai cse­lek­vé­se. So­ha­sem győ­zöm hang­sú­lyoz­ni, hogy az el­szánt­ság­nak a jó­zan­ság­gal kell együttjárnia, és vi­szont. Má­sod­szor: a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai, kul­tu­rá­lis és tár­sa­dal­mi élet szo­li­da­ri­tá­sa (ez a je­len­ben, saj­ná­la­to­san, nem mű­kö­dik meg­fe­le­lő mó­don), amely kész­sé­get ta­nú­sít a ki­sebb­sé­gi ma­gyar kö­zös­sé­gek po­li­ti­kai, er­köl­csi – és anya­gi tá­mo­ga­tá­sá­ra, sőt en­nek ér­de­ké­ben ál­do­za­to­kat is haj­lan­dó hoz­ni. Nem tar­tom he­lyes­nek, hogy je­len­leg (és per­sze a közelmúltban is) jó­val na­gyobb költ­ség­ve­té­si ös­­sze­gek jut­nak nem min­dig meg­fon­tolt kor­mány­za­ti szán­dé­kok meg­va­ló­sí­tá­sá­ra, mint a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok tá­mo­ga­tá­sá­ra. Az a né­hány mil­li­árd fo­rint, ame­lyet a ki­sebb­ség­tá­mo­ga­tás je­lent, más té­te­lek­kel ös­­sze­mér­ve, ne­vet­sé­ge­sen ala­csony. Har­mad­szor: az eu­ró­pai nem­ze­tek kö­zös­sé­gé­nek fi­gyel­me és jó­in­du­la­ta, amely­nek az uni­ós rend­szer­ben le­het­ne (kel­le­ne) ér­vé­nye­sül­nie. Eb­ben a te­kin­tet­ben még igen na­gyok le­het­nek a tar­ta­lé­kok (pél­dá­ul az em­ber­jo­gi kér­dé­sek­re ér­zé­keny vagy a hu­sza­dik szá­zad há­bo­rúi kö­vet­kez­té­ben ugyan­csak ér­zé­ke­nyen érin­tett és sú­lyos vesz­te­sé­ge­ket el­szen­ve­dő or­szá­gok ré­szé­ről), okos po­li­ti­ká­val (diplomáciával) le­het­ne a jó­in­du­lat­nak és cse­lek­vő­kész­ség­nek eze­ket a le­he­tő­sé­ge­it meg­nyit­ni és fel­hasz­nál­ni.
GÁL SÁN­DOR: – Nem tu­dom, nem is sej­tem, mi le­het az „el­ér­he­tő kö­zel­ség” a fel­ve­tett kér­dés­ben. Azt azon­ban tu­dom, hogy amíg nem áll az el­ér­he­tő­ség mö­gött egy gaz­da­sá­gi­lag és po­li­ti­ka­i­lag egy­sé­ges és erős Ma­gyar­or­szág, ad­dig fe­le­lőt­len­ség a ma­gyar nem­zet jö­vő­ké­pé­ről be­szél­ni, bár­ha tu­dom: a zu­ha­nás is repülés…
CSÁKY PÁL: – Az élet­erő, az él­ni aka­rás. Eb­be be­le­tar­to­zik az is, hogy meg kell for­dí­ta­ni a ne­ga­tív de­mog­rá­fi­ai fo­lya­ma­to­kat, be­le­tar­to­zik, hogy oko­sab­ban kell in­téz­ni kö­zös­sé­gi ügye­in­ket Bu­da­pes­ten, de a szom­szé­dos ál­la­mok­ban is, s job­ban, ha­té­ko­nyab­ban kell meg­szer­vez­nünk ön­ma­gu­kat. Dol­goz­ni kell, böl­cseb­ben és szer­ve­zet­teb­ben, mint ed­dig. Az esé­lyünk adott, raj­tunk is mú­lik, mit tu­dunk ki­hoz­ni be­lő­le. Na­gyon jó len­ne, ha az el­vesz­tett 20. szá­zad után a 21. szá­zad­ban vég­re a győz­te­sek közt len­nénk.
LO­VÁSZ AT­TI­LA: – A jog­ál­lam nem is­mer­het nem­ze­ti ki­sebb­sé­get. Ha is­mer, ak­kor is­me­ri a má­sod­ren­dű pol­gár fo­gal­mát is. Bár a li­be­ra­liz­must ala­po­san le­já­rat­ták tá­ja­in­kon, még­is ab­ból a li­be­rá­lis alap­elv­ből in­du­lok ki, hogy „jo­ga­ink nem azért van­nak, mert va­la­ki meg­ad­ta őket, ha­nem azért, mert élünk”. Min­den egyéb kö­rül­mé­nyek­re és je­len ál­la­po­tok­ra hi­vat­ko­zó em­ber­jo­gi ak­ti­vi­tás nem más, mint de­for­mált ál­la­po­tok hely­re­iga­zí­tá­sa. Te­hát tak­ti­ka. Stra­té­gi­á­nak ke­vés. Az egy­re ter­je­dő etnobizniszt pe­dig más an­két, más új­ság­cikk té­má­já­nak tar­to­ga­tom.
GÖRÖMBEI  AND­RÁS: – A jog­ál­la­mi­ság ke­re­tei és az Eu­ró­pai Unió nor­mái fon­tos le­he­tő­sé­gek a ma­gyar­ság szá­má­ra ah­hoz, hogy a ma­gyar nem­zet­kö­zös­ség más nem­zet­kö­zös­sé­gek­kel egyen­lő esé­lyű­en biz­to­sít­sa jö­vő­jét. Eh­hez azon­ban a ma­gyar­ság­nak meg kell te­rem­te­nie a leg­fon­to­sabb nem­ze­ti kér­dé­sek­ben a po­li­ti­kai el­len­té­te­ken fe­lül­emel­ke­dő nem­ze­ti egy­sé­gét. A nem­ze­ti ös­­sze­tar­to­zás-tu­da­tot er­köl­csi és gon­do­la­ti szem­pont­ból hi­bát­lan el­vek­re kell épí­te­nünk.
Duba Gyu­la : – Nem­zet­kö­zös­sé­günk hos­­szú tá­vú jö­vő­ké­pe? Ta­lán az le­het­ne, hogy al­ko­tó ter­mé­sze­tű, má­sok­kal ba­rát­sá­gos, ön­ma­gunk­hoz hű nép le­gyünk a Kár­pát-me­den­cé­ben. En­nek szá­mos le­he­tő­sé­gé­ről szól­tam, még töb­bet aján­dék­ként vagy pró­ba­ként hoz­hat a jö­vő!

*  A jö­vő szá­má­ra ta­lán  jel­zésér­té­kű  az is – és ezt akár a nem­zet­po­li­ti­ka si­ke­re­ként is el­köny­vel­het­jük! –, hogy a ki­sebb­sé­gi jo­gok (az em­lí­tés szint­jén!) meg­je­len­tek az EU- „al­kot­mány­ter­ve­ze­té­ben”, a jó­vá­ha­gyás­ra vá­ró szer­ző­dés­ben. Itt tart ve­lünk a vi­lág! Sze­rény re­mé­nye­ink mel­lett – és el­le­né­re! – még­is ok­kal és  jog­gal kér­dez­zük: Lesz-e  fény (és mi­kor?) – az alag­út vé­gén?

Pomogáts Bé­la: – Va­ló­ban az „al­kot­mány­ter­ve­zet” (ame­lyet per­sze még egye­tem­le­ge­sen el kel­le­ne fo­gad­ni, és ez ép­pen most zök­ke­nő­ket szen­ve­dett) na­gyon jó­té­kony le­he­tő­sé­ge­ket kí­nál, és ezek­re a jö­vő­ben épí­te­ni le­het. Mind­ez azon­ban sen­kit sem ment fel az önál­ló fe­le­lős­ség­vál­la­lás és cse­lek­vés er­köl­csi kény­sze­re alól, kü­lö­nö­sen nem men­ti fel a ma­gyar (a ma­gyar­or­szá­gi és a ki­sebb­sé­gi) po­li­ti­ka­csi­ná­ló­kat, az ér­tel­mi­sé­get, az egy­há­za­kat. A „fény” ugyan­is nem nagy­han­gú szó­la­mok­ból, po­li­ti­kai kortesbeszédekből, egyé­ni kar­ri­er­haj­szák­ból ered, ha­nem sze­mé­lyes és kö­zös fe­le­lős­ség­vál­la­lás­ból, ter­ve­zés­ből, meg­fon­to­lás­ból, el­szánt­ság­ból és fő­ként cse­lek­vés­ből. Más­kü­lön­ben kön­­nyen úgy jár­ha­tunk, hogy ki­ju­tunk (vagy azt his­­szük, hogy ki­ju­tot­tunk) az egyik alag­út­ból és nyom­ban ott van előt­tünk egy má­sik alag­út.
GÁL SÁN­DOR: – Ah­hoz, hogy az alag­út vé­gén a fény meg­je­len­hes­sen, előbb kel­le­ne egy hasz­nál­ha­tó alag­út. Bár fény ta­lán még vol­na, de hol van ne­künk egy va­la­mi­re va­ló ala­gu­tunk?!
CSÁKY PÁL: – Ne fe­led­jük: az Eu­ró­pai Unió mi ma­gunk is va­gyunk. Az Eu­ró­pai Uni­ó­ban olyan erő­vel lesz­nek je­len a kér­dé­sek és a meg­ol­dá­sok, ami­lyen erő­vel mi azo­kat az asz­tal­ra tud­juk ten­ni. Op­ti­mis­ták­nak kell len­nünk, s ha csak ara­szol­gat­va is, de elő­re kell men­nünk. Ezért sza­vaz­tuk meg a par­la­ment­ben a Lis­­sza­bo­ni Szer­ző­dést is.
LO­VÁSZ AT­TI­LA: – Az EU al­kot­mány­ter­ve­ze­te túl bo­nyo­lult és mes­ter­sé­ge­sen túl­bo­nyo­lí­tott do­ku­men­tum, komp­ro­mis­­szu­mok, ér­dek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok, ál­la­mok, kor­má­nyok egyez­ke­dé­sé­nek ered­mé­nye. Még az is kér­dé­ses, lesz-e egy­ál­ta­lán. Az em­lí­tés szint­je nem ered­mény, az EU alap­ok­má­nyá­nak szö­ve­ge­zé­se nem­zet­ál­la­mok Eu­ró­pá­já­ban nem meg­ol­dás. S a fény az alag­út vé­gén? Ta­lán az a re­mény, hogy Eu­ró­pa fel­is­me­ri, a glo­bá­lis vi­lág­ban mint kö­zös­ség erős, lett lé­gyen akár­hány tag­ja, be­szél­je­nek ben­ne akár­hány nyel­ven, di­csér­jék az Urat ka­ted­rá­lis­ban, ima­ház­ban vagy zsi­na­gó­gá­ban. Mint 550 mil­li­ós, nagy­já­ból azo­nos kul­tú­rá­jú, a tör­té­ne­lem so­rán sok­szor vi­tat­ko­zó és vi­szály­ko­dó, még­is, a vi­lág más kul­tú­rá­i­hoz vi­szo­nyít­va re­la­tí­ve egy­sé­ges kon­ti­nens lesz ver­seny­ké­pes. El­len­ke­ző eset­ben egy so­ha meg nem ala­kult, de ép­pen szét­eső bi­ro­da­lom pol­gá­rai va­gyunk, aki­ket egy új, ener­gi­á­ért, ter­mő­föld­ért vagy ivó­víz­ért be­in­du­ló nép­ván­dor­lás le­sö­pör az öreg kon­ti­nens­ről. S ezt, ugye, nem akar­juk.
GÖRÖMBEI AND­RÁS: –   Azt nem tu­dom, hogy mi­kor lesz fény az alag­út vé­gén, de azt tu­dom, hogy min­dent meg kell ten­nünk azért, hogy meg­fe­lel­jünk az eu­ró­pai nor­mák­nak és hogy a kö­rü­löt­tünk lé­vő né­pek is meg­fe­lel­je­nek azok­nak. Ma­gya­ror­szág­nak a jog­ál­la­mi­ság és az Eu­ró­pai Unió nor­mái se­gít­sé­gé­vel azt is el kell ér­nie, hogy a ma­gyar nem­zet min­den tag­ja tel­jes ér­té­kű és tel­jes le­he­tő­sé­gű ré­sze­se le­hes­sen a kor­sze­rű eu­ró­pai élet­for­má­nak. Ez ál­lan­dó­an cse­lek­vő tör­té­nel­mi je­len­lé­tet kí­ván tő­lünk. Sem­mi­lyen en­ged­ményt nem sza­bad ten­nünk ak­kor, ami­kor az el­fo­ga­dott eu­ró­pai nor­mák sem­mi­be­vé­tel­ét ta­pasz­tal­juk a ki­sebb­sé­gi ma­gyar kö­zös­sé­gek el­le­ni cse­le­ke­de­tek for­má­já­ban. Er­re kö­te­lez ben­nün­ket a he­lyünk Eu­ró­pá­ban.
Duba Gyu­lA:  – Bár a há­bo­rú után né­hány év­re min­den vi­lá­gos­ság el­tűnt be­lő­le, ta­lán még­sem volt sö­tét alag­út, in­kább ho­mály, bi­zony­ta­lan­ság jel­le­mez­te. Ak­kor vil­lan­hat­na fel iga­zi vi­lá­gos­ság, ami­kor Eu­ró­pa ege is sok­kal fé­nye­sebb lesz!

* Kö­szö­nöm az együtt­gon­dol­ko­dást, a bölcs, út­ke­re­ső, út­mu­ta­tó és jö­vőt épí­tő vá­la­szo­kat!

Az an­ké­tot ké­szí­tet­te: Fónod Zol­tán