Koncsol Lász­ló – Nyolc az öt­ven­ből

Vis­­sza­te­kin­té­sem ku­sza és sze­mé­lyes lesz, fo­gó­zó­im nin­cse­nek hoz­zá, mert a lap ré­gi év­fo­lya­ma­it egész fo­lyó­irat­tá­ram­mal pár éve el­aján­dé­koz­tam fris­sen ala­pí­tott ko­má­ro­mi re­for­má­tus te­o­ló­gi­ánk könyv­tá­rá­nak. Ha jól em­lék­szem, har­minc­két fo­lyó­mé­ter­nyi szá­mot és kö­te­tet szál­lí­tott el az egy­ház furgonja, mert nem volt már szük­sé­gem rá­juk.

Csak em­lé­ke­zem.

Po­zso­nyi egye­te­mi hall­ga­tó vol­tam, ami­kor az előt­tünk já­rók az Iro­dal­mi Szem­lét el­in­dí­tot­ták. Én még csak az iro­da­lom pe­rem­vi­dé­kén téb­lá­bol­tam, mint vén­sé­gem­re új­fent, kez­dő­dött egye­te­mi haj­rám, várt a há­zas­ság­kö­tés, majd a hu­szon­két ha­vi sor­ka­to­nai szol­gá­lat, a pá­lya­vá­lasz­tás meg az ezek­kel já­ró maj­da­ni csa­lá­di te­lep­hely szá­mos kér­dő- és fel­ki­ál­tó­je­le, így az­tán meg­le­he­tős za­var te­le­pült meg el­mém­ben, s el­ső­sor­ban két-há­rom nem­ze­dék­tár­sam, a na­gyon te­vé­keny és lel­kes Tő­zsér meg Cselényi szál­lí­tot­ta ne­kem a lap­ala­pí­tás na­pi hí­re­it. Do­bos, Eg­ri, Tóth Ti­bor ta­pos­ták ki a meg­fe­le­lő he­lye­ken, fő­képp a min­dent el­dön­tő po­li­ti­kai fó­ru­mon, a párt­köz­pont­ban az utat az ala­pí­tá­sig. Úgy tu­dom, a do­ku­men­tá­ci­ót va­la­kik megérizték. Tény, hogy ami­kor ötö­dik év­fo­lya­mom­ra be­irat­koz­tam, az Iro­dal­mi Szem­le el­ső szá­ma a ke­zem­ben volt.
Va­la­ki, azt hi­szem, Tő­zsér, aki csak két-há­rom szo­bá­val la­kott odébb a hegyi-ligeti kol­lé­gi­um­ban, már ta­vas­­szal un­szolt, hogy ír­jak az el­ső szám­ba, ahol az ő Fér­fi­ko­ra is meg fog je­len­ni, meg aho­va az ál­ta­lam igen tisz­telt Fábry Zol­tán ír­ja majd az in­dí­tó gon­do­la­to­kat, de a start­ból ki­ma­rad­tam. Fo­gal­mam sem volt, mit ír­jak, mi­ről vagy ki­ről ér­te­kez­zem, és így to­vább. A má­so­dik szám­ba az­tán még­is be­száll­tam, ka­pó­ra jött egy an­két, amely­ben zöld­fü­lű­ként vé­le­ményt mer­tem nyil­vá­ní­ta­ni, majd ír­tam egy idő­sebb pá­lya­tár­sunk ak­kor­tájt meg­je­lent pró­zá­já­ról, ha jól em­lék­szem, Do­bos aján­la­tá­ra. (Er­ről ír­ta ké­sőbb Fábry, ad­va alám a kri­ti­ku­si pá­lyá­ra ci­pe­lő nyer­ges mu­ra­kö­zi lo­vat, hogy kri­ti­ká­mat ő is alá­ír­hat­ta vol­na.) Ezek után a fen­ti okok­ból évek­re el­nyel­tek a Po­zsonyt öle­lő ég­tá­jak. Ri­ma­szom­bat, hét lak­ta­nya, harkácsi is­ko­la, csa­lá­di élet, ha­lasz­tott ál­lam­vizs­ga, sze­gény­ség – ki gon­dol­ha­tott ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött az iro­da­lom fény­űzé­sé­re?

Harkácsi ta­ná­ri szol­gá­la­tunk ide­jén a Szlo­vá­ki­ai Szép­iro­dal­mi Könyv­ki­adó (a ké­sőb­bi Tatran) ma­gyar szer­kesz­tő­sé­ge (a ké­sőb­bi Ma­dách, a mai Madách-Posonium) Turczel szün­te­len ösz­tö­ké­lé­se és ba­rát­ja, a fő­szer­kesz­tő Hubik Ist­ván, il­let­ve a ve­ze­tő szer­kesz­tő, a nagy po­li­ti­kai te­kin­tély­nek ör­ven­dett dr. Meislinger ér­de­mé­ből két évig tar­tott szá­mom­ra nyit­va egy fe­le­lős szer­kesz­tői ál­lást a ki­adó­ban, amíg a Ri­ma­szom­ba­ti já­rás tan­ügyi fő­em­be­re, a ké­sőbb Gömörpanyitnál fi­á­val együtt ször­nyet­halt Vanèo meg nem hát­rált a ki­tar­tó nyo­más elől, és fe­le­sé­gem­mel, Ka­ti­cá­val ki nem en­ge­dett ben­nün­ket a já­rás­ból. Ra­gasz­ko­dott hoz­zánk, mert két mi­nő­sí­tett, egye­te­mi, il­let­ve fő­is­ko­lai dip­lo­más em­bert ha­lá­szott ki Po­zsony a fel­ség­vi­ze­i­ből. Négy év tá­vol­lét után, 1963-ban ke­rül­tünk vis­­sza a fővárosba, az iro­da­lom in­téz­mé­nyes bo­szor­kány­kony­há­já­ba, a könyv­ki­adó­ba, az Iro­dal­mi Szem­le hely­raj­zi kö­zel­sé­gé­be. Csizmár Miklósék köl­csön­la­ká­sá­ba te­le­pe­dünk, sze­gény­ség­ből még kétségbeejtőbb sze­gény­ség­be; én a bú­tor­szál­lí­tó jár­mű ka­bin­já­ból néz­tem az au­gusz­tus vé­gi nyár he­gye­it és sík­ja­it, fe­le­sé­gem a két gyer­mek­kel, há­rom és fél éves kis­fi­unk­kal és négy ­hó­na­pos pi­ci lá­nyunk­kal egy vas­úti fül­ké­ben ro­bo­gott utá­nunk. Ka­ti lá­nyunk az egész utat csil­la­pít­ha­tat­la­nul vé­gig­or­dí­tot­ta. Rossz ómen volt, haj­to­gat­ja az­óta is a fe­le­sé­gem, hall­gat­ni kel­lett vol­na rá. Nem vet­tük ko­mo­lyan az égi­ek or­dí­tó fi­gyel­mez­te­té­sét. Ugye, a hi­va­tás…
A ki­adó­ban azo­kat a köny­ve­ket szer­kesz­tet­tem, ame­lyek szö­ve­gei jó­részt az elő­ző évek Szem­le-szá­ma­i­ban je­len­tek meg. A lap meg­je­le­né­sé­nek éve, 1958 jól ki­ve­he­tő kor­szak­ha­tá­ra iro­dal­munk­nak. Rácz Kas­sai dalokja, a Nyol­cak an­to­ló­gi­á­ja, az Iro­dal­mi Szem­le ala­pí­tá­sa, amit a ka­masz­ko­ri kap­pan­hang­já­ból ki­bon­ta­ko­zó és leg­alább egy kis nem­ze­dé­ki be­rob­ba­nás­sal né­mi men­­nyi­sé­gi nö­ve­ke­dést is ígé­rő ki­sebb­sé­gi iro­da­lom szer­vi nyo­má­sá­ra hi­vat­koz­va le­he­tett ki­csi­kar­ni a min­dent ura­ló ha­ta­lom­tól. Ez pénzt, pa­ri­pát, fegy­vert – he­lyi­sé­get, pa­pírt, szer­kesz­tői és tit­kár­női-gép­írói fi­ze­té­se­ket, nyom­dai ka­pa­ci­tást, vil­lanyt, fű­tést, pos­tát, te­le­font, ho­no­rá­ri­um­ala­pot és ki tud­ja, mi min­den egye­bet je­len­tett. (Sá­ra as­­szony, a lap her­vad­ha­tat­lan tün­dé­re, ci­vil­ben tit­kár­nőnk me­sél­te egy­szer, hogy az el­ső szám elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges anya­go­kat, gép­pa­pírt, sza­la­got, tol­la­kat, ce­ru­zá­kat, in­di­gót, bo­rí­té­ko­kat, ra­dírt és nem tu­dom, mi min­dent a sa­ját pén­zén vá­sá­rol­ta ös­­sze.) A ki­adó­ban hoz­zám ke­rült kéz­irat­ok már el­ső köz­lé­sük előtt si­ker­rel vet­ték a Szem­le és a szép­iro­dal­mat köz­lő egy-két lap szer­kesz­tői aka­dá­lyát, át­men­tek a ros­tán, s mint fe­le­lős szer­kesz­tő­nek vi­szony­lag ke­vés ér­de­mi mun­kám akadt ve­lük. (Né­hány ki­vé­telt em­lít­het­nék, de most ha­gyom őket.) A könyv­ki­adás ele­ve kon­zer­va­tí­vabb a lap­szer­kesz­tés­nél, az ak­ko­ri bü­rok­ra­ti­kus és mű­sza­ki fel­té­te­lek kö­zött négy-öt év is el­telt, mi­re a Szem­lé­ben elő­ször kö­zölt vers vagy pró­za a köny­ves­bol­tig el­ver­gőd­he­tett; mi a ki­adó­ban csak mes­­szi­ről kö­vet­het­tük a Szem­le für­ge eve­ző­csa­pá­sa­it, stí­lu­so­san fej­leszt­ve to­vább a ké­pet, a ki­adó a Szem­le farokvizén eve­zett.
Ami­kor a ki­adó­ban dol­goz­tam, s az 1956 utá­ni idők lég­kör­ében fo­gant anya­go­kat szer­kesz­tet­tem, a Szem­le már az 1968 előt­ti fo­lya­ma­tok­tól ih­le­tett mun­ká­kat kö­zöl­te. Po­zsony­ba ke­rü­lé­sem és 1968 au­gusz­tu­sa kö­zött mind­ös­­sze öt év és há­rom hét per­gett le, há­rom a ki­adó­ban, ket­tő a Szem­lé­nél Do­bos­sal, Tő­zsér­rel, Sá­ra asz­­szon­­nyal, Ja­kab Ist­ván­nal, Csáder Lász­ló­val és a ko­má­ro­mi nyom­dá­val, s ez az idő a tör­té­ne­lem­ben, ha a dol­gok rend­ben foly­nak, szin­te sem­mi. Ak­kor vi­szont, a mi­enk­ben egye­bek közt egy kis­szá­mú, de szép­ta­ni­lag erős új nem­ze­dék, az Egy­sze­mű éj­sza­ka és a Fe­ke­te szél c. an­to­ló­gi­ák­ban ös­­sze­ve­rő­dött le­á­nyok és fi­úk iro­dal­mi­lag fon­tos kor­sza­ka gom­bo­lyo­dott le. Ők már fő­képp az Iro­dal­mi Szem­le ne­velt­jei vol­tak, leg­in­kább és meghatározólag Tő­zsér szer­kesz­tő úr fog­lal­ko­zott ve­lük, s mun­ká­já­hoz én as­­szisz­tál­tam. An­to­ló­gi­á­ju­kat Tő­zsér szer­kesz­tet­te, majd ne­kem ju­tott a sze­rep, hogy az el­le­nük ger­jedt-ger­jesz­tett tá­ma­dá­so­kat gyön­ge erőm­mel és ké­pes­sé­ge­im­mel, amen­­nyi­re le­he­tett, vis­­sza­ver­jem. Ná­lunk az „öre­gek” spor­tot űz­tek a „fi­a­ta­lok” le­do­ron­go­lá­sá­ból, s ne­künk ju­tott nem­csak a tá­mo­ga­tói, ha­nem a vé­del­me­ző sze­rep is, akik a Szem­lét szer­kesz­tet­tük. Do­bos ben­nün­ket vett ma­gá­hoz lap­szer­kesz­tő­nek, előbb Tő­zsért, majd 1966 nya­rá­tól en­gem, mi pe­dig az új fő­szer­kesz­tő­vel, Dubával, mi­u­tán Tő­zsér ki­vált tri­um­vi­rá­tu­sunk­ból, Zalabait, majd a leg­han­go­sab­ban tá­ma­dott if­jú köl­tőt, Var­ga Im­rét. Ki­vá­lá­som­mal, 1975-től Tóth Lász­ló és Kul­csár Fe­renc dol­go­zott a lap­nál, de egy af­fér ürü­gyén ki­mar­ták őket, el­ső­sor­ban Tóth Lász­lót és Var­ga Im­rét az iro­da­lom­ból, s mind­ket­ten Bu­da­pest­re me­ne­kül­tek. Var­ga Im­re éve­ket várt el­ső kö­te­té­nek ki­adá­sá­ra a Ma­dách­nál; a ha­ta­lom egyik tak­ti­kai mód­sze­re a ne­ki va­la­mi­ért nem tet­sző sze­mély fá­rasz­tá­sa volt. Tóth a rend­szer­vál­tás után vis­­sza­jött, Var­ga oda­át ma­radt. Zalabait előbb a Ma­dách szip­pan­tot­ta föl, majd né­mi prob­le­ma­ti­kus ki­té­rő­vel, a somorjai táj­ház ve­ze­tői poszt­ján át a po­zso­nyi egye­tem ma­gyar tan­szé­ke. Ki­vá­ló lap­szer­kesz­tő volt, moz­gé­kony el­mé­je te­le volt jobb­nál jobb épí­tő öt­le­tek­kel. Egy ki­csit Tő­zsér­re em­lé­kez­te­tett, aki he­ten­te nyi­tot­ta ránk a re­dak­ció aj­ta­ját, mond­ván: „Van egy kon­cep­ci­óm!” Meg­hall­gat­tuk, s fő­nö­künk, Do­bos vá­la­sza ez volt: „Csi­náld meg!” Ren­ge­teg jó iro­dal­mi és tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi ügy éledt így meg a Szem­lé­nél.

Szá­mom­ra a könyv­ki­adó­ban, de jó­részt a lap­nál el­töl­tött évek is in­kább csak az iro­da­lom test­kö­zel­ét, a szü­le­tő szép­iro­da­lom­mal va­ló in­ten­zív mun­kát je­len­tet­ték. A har­cot a szö­ve­gek­kel, a for­mák­kal, a stí­lu­sok­kal – a szö­ve­ge­kért, a tisz­ta be­szé­dért. Kéz­irat­ol­da­lak szá­za­it kel­lett ha­von­ta el­ol­vas­nunk és föl­dol­goz­nunk, s éj­jel-nap­pal szer­kesz­tet­tem, ol­vas­tam, for­dí­tot­tam. Fő­leg cseh és szlo­vák köny­ve­ket tol­má­csol­tam, né­ha a Szem­lé­nek is. Amíg a ki­adó­ban dol­goz­tam, egy ide­ig Monosz-lóy, majd Bá­bi se­gí­tett Do­bos­nak a Szem­lé­nél; az előb­bi egy Ame­ri­ká­ban dol­go­zó cseh pub­li­cis­ta foly­ta­tá­sos mun­ká­ját kí­nál­ta föl ne­kem for­dí­tás­ra a John F. Ken­nedy el­le­ni dal­la­si me­rény­let­ről, a könyv a cseh írók lap­já­ban, a Plamenban je­lent meg, on­nan for­dí­tot­tam a Szem­lé­nek. Bá­bi va­la­mi­vel ké­sőbb Tatarka Fi­gu­ra fe­je­de­lem­ről írt ra­gyo­gó pamf­let­jét nyom­ta a ke­zem­be az­zal,  hogy tol­má­csol­jam a Szem­lé­nek. Ez is meg­tör­tént. Vé­gül Do­bos kért meg, hogy szem­léz­zem a lap­ba a cseh és a szlo­vák iro­dal­mi fo­lyó­ira­to­kat. Ez már 1966 ele­jén tör­tén­he­tett, s az it­te­ni, fő­leg cseh­or­szá­gi in­tel­lek­tu­á­lis fel­pezs­dü­lés­nek rész­ben az én ha­vi szem­lé­zé­se­im nyo­mán nagy ma­gyar­or­szá­gi vissz­hang­ja tá­madt. Bu­da­pes­ti ba­rá­ta­ink je­lez­ték, hogy a Szem­le szá­ma­it a stan­dok­ról per­ce­ken be­lül szét­kap­kod­ták, s pult alól áru­sí­tot­ták őket. A nagy port fel­vert cseh­szlo­vák író­kong­res­­szus két kulcs­szö­ve­gét, Kunderáét és Va-culíkét is én for­dí­tot­tam le a lap­ba, s már Havelén dol­goz­tam, ami­kor a be­szé­dek köz­lé­sét le­til­tot­ták. A lap­hoz né­mi szo­ron­gás­sal, mert úgy érez­tem, hogy a könyv­ki­adó las­sú üte­me job­ban meg­fe­lel a ter­mé­sze­tem­nek, 1966 júliásával lép­tem át, Do­bos és Tő­zsér mel­lé har­ma­dik szer­kesz­tő­nek.

Mi ak­kor az 1968-ra fu­tó re­form szel­le­mé­ben, nyi­tot­tan szer­kesz­tet­tük a la­pot. Együtt ha­tá­roz­tuk meg az irá­nyát, Do­bos fő­szer­kesz­tői égi­sze alatt. Ő tár­gyalt fű­vel-fá­val, a cseh és a szlo­vák la­pok fő­szer­kesz­tő­i­vel, az író­szö­vet­sé­gek han­ga­dó­i­val, a ma­gyar­or­szá­gi, a len­gyel, a ro­má­ni­ai és vaj­da­sá­gi la­pok­kal, kö­tött ve­lük lap­cse­re- és együtt­mű­kö­dé­si szer­ző­dé­se­ket, sőt 1968-ban már emig­ráns ma­gyar szer­zők fe­lé is ta­po­ga­tóz­tunk. A lap­ban az utód­ál­lam­ok ma­gyar szer­zői is meg­je­len­tek, hoz­tunk kül­föl­di köl­tő­ket, meg-meg­csil­lant a lap­ban a klas­­szi­kus és a neoavantgárd, s elég ko­rán kezd­tük rom­bol­ni a sza­bad gon­do­lat szűk­re sza­bott, lét­kor­cso­sí­tó ha­tá­ra­it. Fő­szer­kesz­tőnk nemrit­kán nyi­tot­ta ránk, Tő­zsér­re és rám a Szem­le aj­ta­ját, hogy üd­vöz­li az Iro­dal­mi Szem­le cí­mű vi­lág­lap szer­kesz­tő ura­it és tit­kár­nő­jét, Sá­ra asz-szonyt. Mon­do­gat­ták, hogy a lap jobb an­nál, amit iro­dal­munk ál­la­po­ta sze­rint vár­ni le­het­ne tő­le, de ezt a kér­dést egy re­mél­he­tő maj­da­ni mo­nog­rá­fi­á­nak kell kö­rül­jár­nia.

1969-től Duba Gyu­la irá­nyí­tot­ta a la­pot, vál­to­zat­lan szer­kesz­tői har­mó­ni­á­ban, de szel­lem­tor­zí­tó tár­sa­da­lom­po­li­ti­kai vi­szo­nyok kö­zött. A nyo­mást egy ide­ig kel­lő ön­fe­gye­lem­mel pró­bál­tam el­vi­sel­ni, de egy­re ne­he­zebb volt. Föl­me­rült, hogy fel­ad­juk, oda­csap­juk a gyep­lőt, de Duba azok­ra az őse­i­re hi­vat­ko­zott, akik min­den égi és föl­di csa­pás alatt ki­men­tek a me­ző­re, és tet­ték a dol­gu­kat az éle­tért, és ma­radt a lap élén. Nem vol­tam kulcs­em­be­re a Szem­lé­nek, vég­re ír­ni is akar­tam, s hogy időt, csön­det, né­mi ma­gányt nyer­jek hoz­zá, meg­vál­tam la­punk­tól. Ezt a lé­pést 1974 vé­gén tet­tem meg. Tő­zsér már ko­ráb­ban a nyitrai ta­ní­tó­kép­ző fő­is­ko­la ma­gyar tan­szé­kén kö­tött ki, Sá­ra as­­szony pe­dig pár év múl­va két fi­vé­ré­vel együtt ki­ván­do­rolt Iz­ra­el­be. Egy ide­ig le­ve­lez­tünk, majd el­hall­ga­tott.

A het­ve­nes évek­ben az Iródia nem­ze­dé­ke is cse­pe­red­ni kezdett, s fejlő-désüket már csak mes­­szi­ről és bá­gyad­tan fi­gyel­het­tem. Tő­zsér eb­ben is fá­rad­ha­tat­la­nul je­len volt, sőt je­len is van, mint a szel­le­mi jö­vő el­kö­te­le­zett­je. Már a Szem­lé­nél is er­ről és a sok­fé­le­ség­ről, a fel­vi­dé­ki ma­gyar kul­tú­ra és tár­sa­da­lom komp­le­xi­tá­sá­ról ál­mo­doz­tunk. Több iro­dal­mi lap­ról, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi in­té­zet­ről és fo­lyó­irat­ról, több könyv­ki­adó­ról, szín­ház­ról, egye­tem­ről. Les voici, mond­ja ró­luk min­den bi­zon­­nyal Pá­rizst meg­la­kott köl­tőnk, Cselényi La­ci. Itt van­nak, meg­szü­let­tek, az idő ki­fo­rog­ta őket. Most már csak óv­ni kell őket, és él­ni ve­lük. És él­tet­ni az Iro­dal­mi Szem­lét, a jó öt­ven­éves öreg­fi­út, gyer­me­kün­ket és fel­ne­ve­lőn­ket, ügyel­ni egész­sé­gé­re, hogy ép le­gyen, és to­vább szol­gál­jon ben­nün­ket. Jó az öreg a ház­nál – és öreg em­ber nem vén­em­ber. Nél­kü­le mi sem vol­nánk.