A hegy­al­já­tól a pá­ri­zsi Ba­ko­nyig (Pomogáts Bé­la Cselényi Lász­ló cí­mű mo­nog­rá­fi­á­já­ról

Szerző: Mács Jó­zsef / Min­dig cso­dál­tam Pomogáts Bé­la iro­da­lom­tör­té­né­szi mun­ká­i­ban, köny­vek­ről írt re­cen­zi­ó­i­ban a kön­­nyed, szin­te már-már ol­vas­má­nyos stí­lust ugyan­úgy, ahogy Czine Mi­há­lyé­iban is. Ők ket­ten ar­ról győz­tek meg, hogy le­het egy­sze­rű­en, érthe-tően ír­ni olyan mű­vek­ről is, ame­lyek­nek az ol­va­sá­sa szá­muk­ra is ne­héz­sé­get okoz­hat.

Gon­do­lat­me­net­ét kö­vet­ni tud­ja mind az igé­nyes, mind az át­lag­ol­va­só. S ami az egész­ben a leg­fon­to­sabb, hogy Pomogáts köny­vét ol­vas­va vi­lá­gos­sá vá­lik min­den­ki előtt, ho­gyan ke­rült Cselényi az ért­he­tő­ség gömöri hegy­al­já­ról a ne­he­zen, alig vagy so­kak­nak még­is ne­he­zen vagy egy­ál­ta­lán nem ér­tel­mez­he­tő hegy­te­tő­re.

Pomogáts sze­rint a nagy út meg­té­tel­éhez, il­let­ve a fel­fe­de­zett új is­me­re­tek meg­szer­zé­sé­hez szük­sé­gel­te­tett szá­má­ra a ván­dor­bo­ton kí­vül a pá­ri­zsi Ba­kony és a Ma­gyar Mű­hely, a leg­je­len­tő­sebb eu­ró­pai vi­lág­vá­ros­ok és könyv­tá­rak kö­zel­sé­ge, és an­nak a leg­fon­to­sabb­nak a fel­is­me­ré­se, hogy a vi­lág egye­te­mes pró­zá­ját és köl­té­sze­tét ol­vas­va  még min­dig le­het új a nap alatt, s ne­ki ezt az új na­pot, nap­já­rást kell kö­vet­nie. Ami­kor mind­ezek tör­tén­tek, még a ke­mény dik­ta­tú­ra éve­it él­tük, s le­het, sőt min­den bi­zon­­nyal a  „van új a Nap alatt” fel­is­me­ré­sé­be erő­sen be­le­játsz­ha­tott az is , hogy ha­za­ver­gőd­ve egy-egy pá­ri­zsi út­já­ról, Cselényi nem kezd­het­te úgy a val­lo­má­sát, hogy „lát­ná­tok fe­le­im szümtükkel”, amit én lát­tam, ta­pasz­tal­tam, él­tem a vi­lág­nak mocs­kos, „ros­­szab­bik” fe­lén, mert ak­kor 2008-ban biz­to­san nem je­len­he­tett vol­na meg ró­la Pomogáts Bé­la mo­nog­rá­fi­á­ja! És ta­lán én sem len­nék köz­te­tek, s fő­leg nem len­nék az, aki let­tem: Kas­sák­nál is ros­­szabb sors­ra kár­hoz­ta­tott, min­dig újí­tó, min­dig kí­sér­le­te­ző avantgárd köl­tő! Aki­be az rú­gott be­le, aki akart, és nem­csak a párt­ál­la­mi évek­ben, hanem a rend­szer­vál­tás után is.

Ez volt szá­má­ra  a fáj­dal­ma­sabb, mert hi­szen a sok meg­pró­bál­ta­tás után a fi­a­ta­labb írók, köl­tők né­me­lyi­ke is él­ve pró­bál­ta el­te­met­ni őt. Én per­sze azt is fel­té­te­le­zem, amit eset­leg még a ki­tű­nő sze­mű Pomogáts sem vett  ész­re, hogy Cselé-nyit néhányszori pá­ri­zsi út­ja ar­ra a be­lá­tás­ra is ve­zet­het­te, hogy ne­ki most már úgy kell szol­gál­nia a „min­dig van új a Nap alatt” köl­té­sze­tét, an­nak meg­an­­nyi újí­tó for­má­já­val, hogy fő­leg a ha­ta­lom tit­kos­rend­őri ru­há­ba búj­ta­tott em­be­rei, akik nyu­gat-, il­let­ve kül­föld­já­ró út­jai után ár­gus sze­mek­kel fi­gye­lik, ne ért­sék őt! Me­rem ál­lí­ta­ni, sem a tar­tó­tisz­tek, sem a je­len­tés­te­vők nem tud­ták a mo­dern Cselényi-versekből ki­há­moz­ni a mon­da­ni­va­lót. Ez mes­­sze meg­ha­lad­ta vol­na az ere­jü­ket. Ép­pen ezért nyu­god­tan, min­den kön­tör­fa­la­zás nél­kül je­lent­het­te ki a mo­dern köl­té­sze­ti for­má­kat vá­lasz­tó út­já­ról, le­ráz­va ma­gá­ról az ér­tet­len­ke­dő tá­ma­dó­it: „A ku­tya ugat, a ka­ra­ván ha­lad!” Cselényi pon­to­san tud­ta, mit  ért a ku­tya uga­tá­sán, tá­ma­dói vi­szont csak sze­ret­ték vol­na tud­ni, mit ta­kar a ka­ra­ván ponyvája… Akkori ki­je­len­té­sé­nek ma is ak­tu­á­lis ér­tel­me van!
Pomogáts Bé­la Cselényihez és csa­lád­já­hoz fű­ző­dő több mint há­rom év­ti­ze­des ba­rát­sá­ga nem a Ke­sely­lá­bú csi­kó­ko­rom meg­je­le­né­se ide­jén kez­dő­dik, ami­kor még Cselényi csak Ju­hász Fe­ren­cet lát­ta kö­ve­ten­dő pél­dá­nak. Ké­sőbb, az Erők cí­mű kö­tet meg­szü­le­té­se után ke­rül ke­zé­be min­den to­váb­bi köny­ve. Élet­mű­vét ér­té­kel­ve azon­ban gon­do­san be­mu­tat­ja a köl­tő szü­lő­fa­lu­ját, Gömörpanyitot, a köz­ség ősi múlt­ját, negy­ven­öt utá­ni tra­gé­di­á­ját, ami­kor Cselényi szü­le­it Jolsvára, a töb­bi fa­lu­be­li­nek meg csak­nem a fe­lét Ma­gya­ror­szág­ra ker­ge­ti a ma­gyar–szlo­vák la­kos­ság­cse­re kény­sze­re, mi­köz­ben he­lyük­re a Mát­ra vi­dé­ké­ről te­le­pí­te­nek szlo­vá­ko­kat. Il­y-­lyés Gyu­la és má­sok is le­ír­ták, hogy az el­ső tíz vagy húsz év mi­lyen je­len­tő­sé­gű egy-egy köl­tő vagy író éle­té­ben. Ez alól Cselényi sem ki­vé­tel. Meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pét iga­zol­ja az ő éle­té­ben is a Pomogáts mo­nog­rá­fi­á­já­ban ol­vas­ha­tó Gömörpanyit –Pozsony–Párizs „tengelyre”épített élet­mű, amely­ből az  de­rül ki tö­mö­ren, hogy Cselényi szü­lő­fa­lu­já­ból hoz­za leg­meg­ha­tá­ro­zóbb él­mé­nye­it, Po­zsony­ban szív­ja ma­gá­ba a fő­vá­ro­si élet ned­ve­it, be­le­ért­ve a szer­kesz­tő­sé­gi mun­ka­he­lye­ket (Hét, Új If­jú­ság), az Iro­dal­mi Szem­le és a Szlo­vák Szép­iro­dal­mi Könyv­ki­adó ma­gyar szer­kesz­tő­sé­gé­ben, il­let­ve a Ma­dách Könyv- és Lap­ki­adó­ban va­ló idő­zést, az  egye­te­mi éve­ket, a kol­lé­gi­u­mi és al­bér­le­ti szo­bá­kat, s a meg­rá­zó du­nai ár­víz bor­zal­mas kö­vet­kez­mé­nye­i­nek lát­vá­nyát. No meg a ci­va­ko­dást a szem­el­len­zős szer­kesz­tők­kel, az iro­da­lom lé­nye­gét más­képp ér­tel­me­ző „vi­lág­meg­vál­tó” köl­tő- és írótársakkal…

Pomogáts nagy hozzértése is­mer­te­ti meg az ér­dek­lő­dő ol­va­sók­kal azt a há­rom egy­más­sal szer­ve­sen ös­­sze­füg­gő és egy­más­ba épü­lő él­mény­kört, amely a te­het­sé­ge­sen in­du­ló Cselényi köl­té­sze­tét ala­kít­ja. Nyo­mai meg­ta­lál­ha­tók ri­port­ja­i­ban, es­­szé­i­ben, val­lo­má­sa­i­ban és mitikus ter­mé­sze­tű köl­tői epo­szá­ban. „Cselényi Lász­ló szán­dé­ka ar­ra irá­nyult – ál­la­pít­ja meg Pomogáts –, hogy a lí­rai „mí­toszt” a köz­vet­len va­ló­ság­ból ala­kít­sa, s a lá­to­má­sos esz­kö­zök­kel ál­ta­lá­nos ér­vé­nyű­vé tett köl­tői anya­got olyan írá­sok­ból fej­les­­sze ki, ame­lyek a le­he­tő leg­job­ban si­mul­nak az élet em­pi­ri­kus té­nye­i­hez.
Cselényi hár­mas él­mény­kö­rét te­hát, aho­gyan Pomogáts meg­ál­la­pít­ja, vi­tat­ha­tat­la­nul egy  kö­zös kö­tő­anyag fog­ja ös­­sze: „a ki­sebb­sé­gi ma­gyar­ság ön­is­me­ret­ének és le­gi­ti­má­ci­ó­já­nak gon­do­la­ta”. En­nek vált ma­kacs és kö­vet­ke­ze­tes ki­tel­je­sí­tő­jé­vé!  Ha va­la­ki­re, rá re­me­kül il­lik a Cse­hov–Gor­kij-le­ve­le­zés­ből is­mert ba­ráz­dá­ban lé­pe­ge­tő ló pél­dá­za­ta, amely sze­rint a kri­ti­kus is olyan, mint a bö­göly, röp­köd az ekét hú­zó, ba­ráz­dá­ban lé­pe­ge­tő ló fa­ra kö­rül, s be­le-be­le­mar. A ló csak megy a ma­ga út­ján, s vé­de­ke­zés­kép­pen  an­­nyit te­het, hogy ide-oda csap­kod a far­ká­val, el­hes­se­ge­ti fa­rá­tól a bö­gölyt! Így volt Cselényi is a kri­ti­ku­sa­i­val. Bár­hon­nan és bár­ho­gyan mar­tak  be­le, ő húz­ta az ekét, és nem lé­pett ki a ba­ráz­dá­ból. „Vér­szí­vó­it” tá­vol tart­va ment a ma­ga út­ján!

Cselényi mí­tosz­al­ko­tó po­é­ti­ká­já­nak Pomogáts sze­rint két fon­to­sabb elő­adás­mód­ja van: a mon­tázs és a pa­ra­frá­zis. Az előb­bi a Je­len és történelemben ar­ra utal, hogy „a köl­tői szö­veg­be mind­un­ta­lan mi­to­ló­gi­ai, fi­lo­zó­fi­ai és iro­dal­mi be­té­tek vagy idé­zettö­re­dé­kek épül­nek, az­zal a nyil­ván­va­ló cél­lal, hogy az egye­te­mes, il­let­ve ma­gyar kul­tú­ra gon­do­la­ti rend­sze­ré­vel kös­sék ös­­sze a mon­da­ni­va­lót”. Az idé­ze­tek Cselényi val­lo­má­sa sze­rint a Ge­ne­zis­ből, a Gil­ga­mes-eposz­ból, Arisz­to­te­lész, Spi­no­za, He­gel, Kierkegaard, Husserl, James Joyce, Bor­nem­isza Pé­ter és Jó­zsef At­ti­la mű­ve­i­ből va­lók. A köl­tői konst­ruk­ci­ó­ba épí­tett szö­ve­gek kö­zött kü­lön­le­ges sze­re­pet töl­töt­tek be, ahogy Pomogáts lát­ja, a Ge­ne­zis, il­let­ve a Gil­ga­mes-eposz víz­özön-tör­té­ne­tei, ame­lyek szerekezetileg is ki­tün­te­tett he­lyet fog­lal­nak el a köl­tői struk­tú­ra ten­ge­lyé­ben. „El­ső­sor­ban ez a két víz­özön-tör­té­net adott mi­to­lo­gi­kus táv­la­tot a csal­ló­kö­zi ár­víz drá­mai je­le­ne­te­i­nek.”

El kell hin­nünk Pomogátsnak azt is, hogy Cselényi mű­he­lyé­ben kö­vet­ke­ze­te­sen az avant­gárd köl­té­szet ku­ta­tó-kí­sér­le­te­ző tö­rek­vé­sei ér­vé­nye­sül­tek.  A Le­he­tő­sé­gek egy el­kép­zelt szö­veg­hez egy­ér­tel­mű­en er­re utal! Eb­ből kö­vet­ke­ző­en meg­győ­ző­en hat an­nak meg­ál­la­pí­tá­sa is, hogy Cselényi avant­gárd jel­le­gű szö­veg­konst­ruk­ci­ói nem pusz­tán po­é­ti­kai és nyel­vi kí­sér­le­tek, in­kább ar­ra vál­lal­koz­nak, hogy új mó­don, „for­ra­dal­mi­an” új­sze­rű köl­tői esz­kö­zök­kel fe­jez­zék ki a ki­sebb­sé­gi kö­rül­mé­nyek kö­zött élő ma­gyar­ság és ezen túl­me­nő­en a Du­na-tá­ji / kö­zép-eu­ró­pai ré­gió tör­té­nel­mi és tár­sa­dal­mi ta­pasz­ta­la­tát.

Pomogáts Cselényi-monográfiájából nem hi­á­nyoz­nak a köl­tő ver­se­it és kö­te­te­it ér­tő­en elem­ző hi­vat­ko­zá­sok. Ügye­sen be­le­il­lesz­ti mo­nog­rá­fi­á­ja egé­szé­be a köl­tőba­rát Tő­zsér, Koncsol, va­la­mint Zalabai, Alabán, Duba, H. Nagy Pé­ter és má­sok ér­tel­me­zé­se­it. Az ő ma­ga ös­­sze­ál­lí­tot­ta Escorial avagy a Cs-tartomány cí­mű kö­tet né­hány szer­ző­jé­nek ész­re­vé­tel­ét, Bohár And­rás A meg­ír­ha­tat­lan köl­te­mény hermeneutikai kí­sér­le­te­it, Bor­csa Já­nos: Aki e ver­se­ket mind el­len­ír­ta cí­mű ta­nul­má­nyá­nak a leg­fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa­it, s nem utol­só­sor­ban Mekis D. Já­nos elem­zé­se­it.

Cselényi „köl­té­sze­ti la­bo­ra­tó­ri­u­ma” Pomogáts meg­lá­tá­sa sze­rint az Aleatória cí­mű ha­tal­mas mé­re­te­ket öl­tő lí­rai-epi­kai vagy ép­pen po­é­ti­kai-fi­lo­zó­fi­ai kom­po­zí­ci­ó­ban bon­ta­ko­zik ki a ma­ga tel­jes­sé­gé­ben, és tu­laj­don­kép­pen foly­tat­ha­tat­la­nul. A Kőország cí­mű kö­tet (vers, es­­szé, úti­rajz) „ma­ga is két nagy­sza­bá­sú köl­tői mon­tázs kö­zött he­lye­zi el a gömöri szü­lő­föld múlt­ját és kö­zel­múlt­ját fel­idé­ző sze­mé­lyes em­lé­ke­zé­se­ket.” A kö­tet leg­na­gyobb fi­gyel­met ér­dem­lő írá­sa az Ér­zel­mes uta­zás az el­tűnt idő nyo­má­ban Gömörországban 2002 szep­tem­be­ré­ben egy ha­za­ruc­ca­nás ké­pe­it vil­lant­ja fel. A nem szok­vá­nyos cím el­ső ré­sze Laurence Sterne úti­rajz­ára utal, míg má­so­dik ré­sze Marcel Proust egyik leg­na­gyobb mű­vé­re. Pomogáts ér­de­ke­sen szö­vi be­le mo­nog­rá­fi­á­já­ba azt is, amit avant­gárd köl­té­sze­ti tö­rek­vé­se­i­ről ma­ga Cselényi mond el. Már­mint azt, hogy „ami má­ra ki­de­rült, az Aleatória to­vább jár­ha­tat­lan út. Szét kell szed­ni az egé­szet s meg­pró­bál­ni új­ra összerakni/…/Bevallom, egy­re ke­ve­sebb eh­hez az erőm. Hi­szen va­ló­já­ban ar­ról van szó, hogy az ilyen aleatórikus szö­ve­ge­ket X vál­to­zat­ban le­het egy­más­sal pá­ro­sí­ta­ni, s alig­ha­nem ez vol­na a meg­ol­dás, de hát ez már nem az én asz­ta­lom. Eh­hez számítógép kel­le­ne s még újabb tech­ni­kai esz­kö­zök, s én még a szá­mí­tó­gé­pes író­gé­pig sem ju­tot­tam el.”
An­­nyi bi­zo­nyos, hogy az avant­gárd köl­té­szet­től még min­dig nagy az ide­gen­ke­dés. Eb­ből kö­vet­ke­zik Cselényi leg­na­gyobb prob­lé­má­ja is, hogy tud­ni­il­lik ki­nek ír, ki tud­ja ol­vas­ni, kö­vet­ni őt. Ke­ser­nyé­sen jegy­zi meg ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban, hogy ne­ki tu­laj­don­kép­pen har­minc­há­rom ol­va­só­ja van. Én H. Nagy Pé­ter vé­le­mé­nyét el­fo­gad­va tré­fá­san az­zal vi­gasz­ta­lom, hogy ez nem ke­vés, és ne ke­se­reg­jen, lesz majd har­minc­négy is, csak ki kell vár­ni. A Pomogáts-mo­no­grá­fia meg­je­le­né­sé­nek  nagy je­len­tő­sé­gét ép­pen ab­ban lá­tom, hogy kö­ze­lebb hoz­za kü­lö­nö­sen a fi­a­ta­lab­ba­kat, de az idő­seb­be­ket is mind szé­le­sebb kör­ben Cselényi köl­té­sze­té­nek ér­tő ol­va­sá­sá­hoz!
(Nap Ki­adó, Mű­hely-so­ro­zat, Dunaszerdahely, 2007)