Markó Emil – Ké­sői nyár

Ked­ves Ba­rá­tom! Tu­dom, cso­dál­ko­zol, ahogy e so­rok alatt meg­pil­lan­tod a ne­ve­met – ugyan mit akar­ha­tok tő­led? Az is­ko­lá­ban jó paj­tá­sok vol­tunk, igaz, de érett­sé­gi után szét­so­dort ben­nün­ket az élet. A tíz­éves ta­lál­ko­zón­kon – en­nek is van már vagy nyolc-ki­lenc esz­ten­de­je – kis­sé fel­ele­ve­ní­tet­tük a ré­gi ba­rát­sá­got, meg is fo­gad­tuk egy­más­nak, hogy ezen­túl gyak­rab­ban ös­­sze­jö­vünk, de hát, mint az ilyen ese­tek­ben tör­tén­ni szo­kott, meg­ma­rad­tunk a pusz­ta ígé­re­tek­nél, s az­óta sem lát­tuk egy­mást.

Én leg­alább hal­lok ró­lad, öröm­mel ol­va­som írá­sa­i­dat, meg­né­zem da­rab­ja­i­dat a szín­há­zak­ban és né­ha büsz­kén mon­do­ga­tom a fe­le­sé­gem­nek: lá­tod, ez a fiú sok­ra vit­te, osz­tály­tár­sak vol­tunk.

És most le­pődj meg, még job­ban: ami­kor e so­rok­kal hoz­zád for­du­lok, az író­hoz szó­lok, nem a volt osz­tály­társ­hoz, nem az egy­ko­ri ba­rát­hoz. Ta­ná­csot ké­rek tő­led, aki an­­nyi lé­lek­be lát, an­­nyi élet­be mar­kol, aki­nek a leg­bo­nyo­lul­tabb lel­ki prob­lé­mát sem nagy gond meg­ol­da­ni, mert hi­szen fé­lig-med­dig ez a ke­nye­re…

So­kat ví­vód­tam ma­gam­mal, amíg el­ha­tá­roz­tam, hogy hoz­zád for­du­lok ta­ná­csért. De ép­pen azért kell most hoz­zád jön­nöm, mert ön­ma­gam­mal nem tud­tam dűlő­re jut­ni. Te ta­lán úgy te­kin­ted majd a dol­go­mat, mint egy re­gény tár­gyát, va­la­mi fur­csa bo­nyo­dal­mat, me­lyet meg kell ol­da­nod, és ez­zel, leg­alábbis azt hi­szem, rá­ve­zetsz en­gem is az egye­dü­li meg­ol­dás­ra.

Elő­re kell bo­csá­ta­nom, hogy én sze­re­tem a fe­le­sé­ge­met. Eb­ből vi­szont rög­tön lát­ha­tod, hogy nő­ről van szó a do­log­ban, de ez a nő nem a fe­le­sé­gem. Nem tu­dom, em­lék­szel-e még rá, hogy az érett­sé­gi ta­lál­ko­zón­kon el­mond­tam ne­ked a há­zas­sá­gom tör­té­ne­tét. Rö­vi­den el­mon­dom még egyszer, mert enélkül nem ad­hat­nál meg­fe­le­lő ta­ná­csot.
Azt tu­dod, hogy érett­sé­gi után be­vo­nul­tam ka­to­ná­nak, mint te is. Mi örö­möm volt ad­dig az élet­ből? Men­­nyit is­mer­tem meg ad­dig a sze­re­lem­ből? Tu­dod jól, az is­ko­lá­ban a sport volt a min­de­nem, csak en­nek él­tem. Nőt alig is­mer­tem, ha csak azok­ról az ap­ró kis di­ák­sze­rel­mek­ről nem be­szé­lek, ame­lyek olya­nok, mint ró­zsa­szí­nű haj­na­li bá­rány­fel­hők az égen: sem­mi­vé múl­nak, amint fel­jön a Nap. Ne­kem csak ké­sőn jött fel a Nap, négy évig a fron­ton vol­tam, ha­za­jöt­tem ki­tün­te­té­sek­kel és ki­lá­tás­ta­la­nul, alig múl­tam huszonkét éves. Te­hát csak ter­mé­sze­tes, hogy be­le­sze­ret­tem az el­ső nő­be, aki az utam­ba ke­rült. Nem pa­nasz­ként mon­dom – ez a nő a fe­le­sé­gem –, akit még ma, ti­zen­öt év után is sze­re­tek és aki­nek tu­laj­don­kép­pen a kar­ri­e­re­met is kö­szön­he­tem. Az édes­ap­ja ho­zott ugyan­is be a bank­ba, mely­nek ma már fő­tiszt­vi­se­lő­je va­gyok. Ki tud­ja, ha Jan­kát nem is­me­rem, meg nem sze­re­tem, ma ta­lán ál­lás­ta­lan va­gyok, mint kö­zü­lünk an­­nyi­an.
Egy­szó­val: ti­zen­öt éve él­jük Jan­ká­val a ma­gunk csen­des, nyu­godt és me­rem mon­da­ni: bol­dog éle­tét. Van egy fi­am, ti­zen­négy éves múlt és egy lá­nyom, aki tíz­éves. Azt el­fe­lej­tet­tem mon­da­ni, pe­dig igen fon­tos, hogy a fe­le­sé­gem­mel egy­idő­sek va­gyunk, há­rom év múl­va bi­zony már a negy­ve­ne­dik­be lé­pünk mind­ket­ten.
Nem tu­dom, meg­ér­zed-e, mi­ért tar­tom én ezt fon­tos­nak. Én, a ma­gam har­minc­hét évé­vel, las­san-las­san el­ma­rad­tam kor­ban a fe­le­sé­gem mö­gött, ha lát­nál, azt hin­néd, har­minc sem va­gyok: a sok sport, a rend­sze­res élet, a csa­lá­dom­ban örök­le­tes fi­a­ta­los meg­je­le­nés, a négy­esz­ten­dei harc­té­ri szol­gá­lat el­le­né­re is meg­őriz­ték ben­nem az if­jú­sá­got.
És most új­ból azt kell mon­da­nom: sze­re­tem a fe­le­sé­ge­met. De In­ci, aki­vel a sport­klub­ban is­mer­ked­tem meg a ta­vas­­szal, mint­ha csak ar­ra döb­ben­tett vol­na rá, hogy en­nek a szí­vós fi­a­tal­ság­nak meg­van­nak a ma­ga jo­gai is. Már em­lí­tet­tem, meny­­nyi­re nem tom­bol­tam ki a fi­a­tal­sá­go­mat, mint más fér­fi­ak, mi­lyen ke­ve­set is­mer­tem meg a sze­re­lem­ből, mi­lyen vég­ér­vé­nye­sen meg­ma­rad­tam az el­ső nő­nél, Jan­ká­nál, aki az éle­tem­be lé­pett. De ne hidd, hogy In­ci af­fé­le po­zso­nyi dé­mon, ka­cér és ka­land­vá­gyó, aki csak el akar ven­ni a fe­le­sé­gem­től. In­ci el­vált as­­szony, har­mincéves, nagy­sze­rű eve­zős, ál­ta­lá­ban csu­pa egész­ség, egy­szó­val: mai nő. A fe­le­sé­gem, saj­nos, kis­sé ré­gi­mó­di, a ház­tar­tá­son és a gyer­me­ke­in­ken kí­vül nem ér­dek­li más, so­ha nem volt rá­ve­he­tő, hogy va­la­me­lyest spor­tol­jon, a klub­ba beírattam, de még so­ha nem jött el ve­lem, ar­ról pe­dig, hogy csó­nak­ba ül­jön, hal­la­ni sem akar. „Menj csak ma­gad, fi­am – szok­ta mon­da­ni –, vagy vidd ma­gad­dal a gye­re­ke­ket.” A kis­lá­nyom és per­sze a fi­am is jó spor­to­lók, de vég­re is, nem jö­het­nek min­dig ve­lem a víz­re, a te­nisz­pá­lyá­ra, és így kel­lett ne­kem In­ci­vel ta­lál­koz­nom.
Ahogy most vé­gig­ol­va­som eze­ket a za­va­ros so­ro­kat, lá­tom, men­­nyi­re bű­nös­nek érez­he­tem ma­gam a lel­kem mé­lyén, hogy men­te­ge­tő­zöm és ke­rü­löm az igaz­sá­got. Nem igaz, vagy leg­alább­is le­het­sé­ges, hogy nem igaz: sport, mo­dern nő, stb… mind­ez bi­zo­nyá­ra csak az igaz­ság kis ré­szét je­len­ti: kül­ső­leg, dísz­let. A na­gyob­bik rész az, hogy én igen­is meg­szom­jaz­tam a sze­re­lem­re, va­ló­szí­nű­leg csak tu­dat alatt, de na­gyon mély­ről, mert In­ci­be ha­lá­lo­san be­le­sze­ret­tem. Va­la­mi­kor, ti­zen­öt évvel ezelőtt, a fe­le­sé­gem­be is sze­rel­mes vol­tam, de mi volt az eh­hez ké­pest? Gye­rek vol­tam, szű­zi kis le­gény­ke, aki – most már tu­dom – ma­gát a sze­rel­met sze­ret­te ab­ban az el­ső nő­ben, aki az út­já­ba ke­rült. A töb­bit már ma­gad is tu­dod. Ha agg­le­gény ma­rad­tál is, ép­pen elég re­gény­ben meg­ír­tad azt az át­ala­ku­lást, ame­lyen a sze­re­lem át­megy, amíg há­zas­élet vá­lik be­lő­le. Aki ala­po­san meg­kós­tol­ta a sze­re­lem kely­hét, an­nak a há­zas­élet olyan, mint a má­mo­ros éj­sza­ka után a tisz­ta for­rás­víz. És ki tud­ja, nem azért ma­rad­tam-e en­­nyi­re fi­a­tal, hogy az élet min­de­nért kár­pó­tol­jon, amit ide­jé­ben nem is­mer­het­tem meg be­lő­le? Sza­vak, sza­vak! Men­te­ge­tő­dzés, bűn­tu­dat ide vagy oda: sze­rel­mes va­gyok In­ci­be, ő is sze­ret en­gem, hi­á­ba min­den, nem te­he­tek ró­la, nem te­he­tek el­le­ne sem­mit. Ké­sői nyár? Nem igaz, csak el­ké­sett nyár, ez sem az én hi­bám. Ti­zen­öt évig nem is néz­tem más nő­re, mint a fe­le­sé­gem­re. És most csak azt tu­dom, amit ér­zek, hogy In­ci nél­kül nem él­he­tek to­vább. Ő sür­get, vál­jak el a fe­le­sé­gem­től, de én… és itt jön, ami­ért most hoz­zád me­ne­kü­lök ta­ná­csért… nem tu­dom, mit csi­nál­jak. Sze­re­tem a fe­le­sé­ge­met, még ha ne­vet­sé­ge­sen hangzik is ezek után… Sze­rel­mes, ha­lá­lo­san, gyöt­rel­me­sen sze­rel­mes va­gyok In­ci­be, de sze­re­tem a fe­le­sé­ge­met.
Vi­szont teg­nap lát­tam, amint a fi­am egy kis­lányt kí­sért ha­za a te­nisz­pá­lyá­ról a nyá­ri al­ko­nyat­ban és a ka­pu­nál meg­csó­kol­ták egy­mást. És ek­kor fel­lá­zad­tam. Már a fi­am vol­na so­ron? És én hol ma­ra­dok? Vagy az a sor­som, hogy fél­re­áll­jak? Fél­re­áll­jak egy egész nem­ze­dék út­já­ból: tes­sék elő­re­fá­rad­ni, és már ki­lé­pek a sor­ból?! Mi­ért? Fi­a­tal va­gyok, fi­a­ta­labb, mint va­la­ha, jo­gom van a fi­a­tal­ság­ra – nem én akar­tam, hogy így le­gyen. Egész éj­sza­ka nem alud­tam. Foj­to­ga­tott a vágy In­ci után és foj­to­ga­tott a két­ség, mit csi­nál­jak. A fe­le­sé­gem sem­mit sem vesz ész­re raj­tam, sem­mit sem sejt és ez az an­gya­li gya­nút­lan­ság még job­ban fel­ka­var.
Hoz­zád tu­dok csak jön­ni ta­ná­csért. Akár­mit mon­dasz, hall­gat­ni fo­gok rád. Tü­rel­met­le­nül vá­rom vá­la­szo­dat és ölel­lek ré­gi is­ko­lai ba­rát­sá­gom­mal.
Im­re

II
Ked­ves Ba­rá­tom! Kö­szö­nöm, hogy oly ha­mar vá­la­szol­tál le­ve­lem­re és kö­szö­nöm azt a sok jó­aka­ra­tot, amel­­lyel ügye­met a ma­ga­dé­vá tet­ted. Nem is vár­hat­tam tő­led más vá­laszt, mint amit kap­tam. Iga­zad van és nem az író, a mű­vész, mond­juk a bo­hém be­szél be­lő­led, mi­kor azt ír­tad: hall­gas­sak a szí­vem­re, szen­ve­dé­lyem­re, el­ké­sett nya­ram hí­vó sza­vá­ra. A fér­fi ér­tet­te meg a fér­fit, a há­bo­rús nem­ze­dék test­vé­ri kap­cso­la­ta tá­madt fel ben­ned, mi­kor azt mond­tad: jo­gom van az élet­hez, el­ve­szett, el­ra­bolt if­jú­sá­gom kár­pót­lá­sá­hoz, ez az a szent ön­zés, amely nem bűn, amely ter­mé­szet sze­rint va­ló ré­szünk az élet­től és élet­ből és hogy sen­ki­nek sincs jo­ga út­já­ba áll­ni a bol­dog­sá­gom­nak, még ma­gam­nak sem.
Iga­zol­va lát­tam ma­ga­mat, le­ve­led­ben.
Dön­töt­tem.
A vé­let­len is a se­gít­sé­gem­re jött. Ban­kom ki­kül­dött vi­dék­re, va­la­mi fi­ók­in­té­zet­nél kel­lett át­néz­nem az üz­le­ti köny­ve­ket. Meg­be­szél­tem In­ci­vel, hogy egy nap­pal előbb uta­zom el, mint kel­le­ne és a Szenci-tónál ta­lál­ko­zunk, azon a kis für­dő­he­lyen, ahol egy­szer… – ezt azon­ban el­fe­lej­tet­tem ne­ked a múlt­kor meg­ír­ni. In­ci­vel egy­szer, ta­lán más­fél hó­nap­ja, ki­rán­dul­ni men­tünk a Szenci-tóhoz. Más­kor is men­tem már vikkendre, klub­tár­sa­im­mal, Jan­ká­nak te­hát nem tűnt fel a do­log. Ó, az az éj­sza­ka, ott a Szenci-tónál, ak­kor vesz­tet­tem el vég­képp a fe­jem! Most te­hát, mon­dom, meg­be­szél­tük, hogy én dél­után el­uta­zom és ő más­nap reg­gel utá­nam jön, a biz­ton­ság ked­vé­ért így kel­lett be­osz­ta­nunk az uta­zást. Ujjongva ér­kez­tem meg a kis für­dő­hely­re, ahol min­den te­le volt cso­dá­la­tos em­lé­kek­kel. El­ha­tá­roz­tam, hogy min­dent meg­be­szé­lek In­ci­vel a vá­lá­som­ra és a há­zas­sá­gunk­ra vo­nat­ko­zó­an, és ha­za­ér­ve, őszin­tén, be­csü­le­te­sen oda­ál­lok Janka elé, és el­mon­dom ne­ki vis­­sza­von­ha­tat­lan el­ha­tá­ro­zá­so­mat.

A vá­ra­ko­zás­tól szin­te má­mo­ros vol­tam: reg­gel meg­ér­ke­zik In­ci, és egy nap és egy éj­sza­ka csak a mi­énk, csak a mi­énk új­ra, egye­dül csak a mi­énk.

Dél­után be­bo­rult, es­ni kez­dett, es­té­re el­állt az eső, de hű­vös szél fújt és olyan volt min­den, mint ős­­szel. Mint ős­­szel, egy el­ha­gyott für­dő­he­lyen, ahol nem­rég még nyár volt. Ott ül­tem majd­nem egy­ma­gam­ban, a ven­dég­lő te­ra­szán. A tó fe­lől szél zú­gott és a fák, bár még csak jú­ni­us vé­ge fe­lé já­runk, úgy su­hog­tak, mint­ha már a nyár­tól bú­csúz­nánk. A ci­gány csu­pa bá­na­tos nó­tát ját­szott, se­hol a vi­lá­gon nem tud an­­nyi­ra ősz len­ni, mint a Szenci-tó part­ján, ami­kor hű­vös az es­te, su­hog­nak a fák, szél zúg a víz fe­lől és az el­ha­gyott ven­dég­lői te­ra­szon a ci­gány bá­na­tos nó­tá­kat ját­szik – is­me­red ezt?
Ősz lett hir­te­len.

És nem tu­dom ho­gyan, egy­szer­re eszem­be ju­tott, hogy a fe­le­sé­gem és a gye­re­kek most ott ül­nek Po­zsony­ban, az ebéd­lő­ben, az asz­tal kö­rül, a lám­pa alatt. Jan­ka ha­já­ban meg­csil­lan­nak az ezüst szá­lak, amint a fény rá­ve­tő­dik. A fiú hall­gat és ar­ra gon­dol, va­jon szép idő lesz-e hol­nap, hogy a kis­lán­­nyal ki­me­hes­sen a Du­ná­hoz, a lá­nyom pe­dig fel­kel az asz­tal­tól és a zon­go­rá­hoz ül, ős­­szel felvételizik a Ze­ne­aka­dé­mi­án, ki­mon­dott te­het­ség. És eszem­be ju­tott In­ci – hol­nap itt lesz, együtt le­szünk. És két nap múl­va oda­ál­lok a fe­le­sé­gem elé és min­dent be­csü­le­te­sen, őszin­tén… – de most már va­la­hogy nem tud­tam olyan ujjongó vi­lá­gos­ság­gal vé­gig­gon­dol­ni ezt a gon­do­la­tot, mint már na­pok óta. Szin­te kí­sér­te­ti­es éles­ség­gel, mint va­la­mi fil­men, lát­tam, amint oda­ál­lok Jan­ka elé, és lát­tam meg­döb­bent sze­mét, el­fe­hé­re­dő ar­cát, lát­tam, mint for­dul ki szó nél­kül a szo­bá­ból, mint zár­kó­zik be a há­ló­szo­bá­ba, hogy a pam­lag pár­ná­já­ba fojt­sa fel­sza­ka­dó zo­ko­gá­sát. Lát­tam ma­ga­mat, amint va­cso­rá­hoz ülök a gye­re­kek­kel és nem tu­dok a sze­mük­be néz­ni, ami­kor azt kér­de­zik: mi a ba­ja az anyu­ká­nak? És lát­tam fel­bo­rul­ni min­dent, ami ti­zen­öt évig szi­lárd ta­laj volt a lá­bam alatt, te­tő a fe­jük fe­lett, bol­dog­ság, gon­dat­lan­ság, gyer­mek­kor, min­den, ami­ből ké­sőbb em­lék vá­lik és lát­tam a fi­a­mat, amint töb­bé nem megy a Du­ná­ra evez­ni sem ve­lem, sem a kis­lán­­nyal, mert mind­ket­ten meg­csal­tuk. Én, mint fér­fi és a kis­lány, aki csak nő, mint In­ci.
Hir­te­len ősz lett ben­nem, s a te­ra­szon már csak ma­gam ül­tem, a tó fe­lől zú­gott a szél, a fák su­hog­tak, a ci­gány már rég el­hall­ga­tott és ben­nem meg­halt a nyár.

Épp oly ko­rán, mint kí­vü­lem, kö­rü­löt­tem. És In­ci már csak fáj­ni tu­dott a szí­vem­ben, már csak fáj­ni. Fi­zet­tem, meg­in­dul­tam a pos­ta fe­lé és táv­ira­tot ad­tam fel In­ci­nek: ne jöj­jön, sür­gő­sen to­vább kell utaz­nom, le­vél megy.
Ősz lett hir­te­len.

Most már két nap­ja itt­hon va­gyok. A le­ve­let el­küld­tem, egy­elő­re még na­gyon szen­ve­dek, de… aki már egy­szer érez­te az őszt, ezt is ki­bír­ja. Majd én is ki­bí­rom va­la­hogy.
Is­ten áld­jon. Kö­szö­nöm ba­rát­sá­go­dat. Jót akar­tál, de így – ki tud­ja – ta­lán a leg­jobb.  
Ölel­lek igaz ba­rát­ság­gal    
Im­re