Tomáš Hudák – Ar­ról, mi­ért fél­nek a fér­fi­ak a nők­től

Egye­dü­li, ami­től a fa­lu­si idős em­be­rek fél­nek, a fe­le­sé­gük. Ami­kor úgy ti­zen­két esz­ten­dős le­het­tem, leg­alábbis azt hit­tem. Min­dig a til­tott he­lyek von­zot­tak, így az idő­seb­bek sem vol­tak el­ke­rül­he­tők. Csak ne­kik volt ide­jük bő­ven, hogy a kocs­má­ban tölt­sék el azt.

Egyéb fé­lel­met nem is­mer­tek. A sá­tán a ke­bel­ba­rát­juk volt kár­tyá­zás­kor, mi­köz­ben a du­gi­pén­zü­ket a kocs­ma­asz­tal­nál rum­ra vál­tot­ták, s a ha­lált in­kább vár­ták, mint fél­tek vol­na tő­le.
Ezért ha né­ha ri­a­da­lom tá­madt a sze­mük­ben, ez min­dig a kocs­má­ban volt, ami­kor el­hang­zott a ki­ál­tás:
– Jön a fe­le­sé­ged!
A fér­jek­nek meg­volt er­re is a vé­de­ke­zé­si mód­juk, hogy mi­ként ús­­szák meg a fe­nye­ge­tő ve­sze­del­met. Ahogy a törzs­ven­dé­gek va­la­me­lyik­ének „tör­vé­nye­se” meg­je­lent a kocs­ma aj­ta­já­ban, a „tör­vé­nyes” másik fe­le már rég a pult alatt, a vé­cén, né­ha az asz­tal alatt volt, és az ott ma­radt ülők ter­mé­sze­te­sen azon a na­pon nem is lát­ták az il­le­tőt, még csak hal­la­ni sem hal­lot­tak ró­la sem­mit.
Ál­lí­tó­lag Dlhý Josko fe­le­sé­ge volt a leg­szebb az as­­szo­nyok kö­zött. Nagy­bir­to­kos fia volt, a há­bo­rú előtt övék volt a fa­lu mö­göt­ti föl­dek túl­nyo­mó ré­sze. Nem egy anya ál­ma volt ak­kor­tájt, hogy ép­pen az ő lá­nya lesz, aki a ha­tal­mas bir­tok egyet­len örö­kö­sé­nek az ágyát me­len­ge­ti majd.
Csak hát Josko, aki már a há­bo­rú előtt több mint egy fej­jel ma­ga­sabb volt a kor­tár­sa­i­nál, sok­kal szí­ve­seb­ben si­mo­gat­ta csil­lo­gó baj­szá­val a pa­lack nya­kát, mint a nő­két, akik a tánc­mu­lat­ság­okon úgy kö­rül­döng­ték, mint is­tál­lót a le­gyek.
Mi­vel a csak­nem hu­szon­nyolc esz­ten­dős hó­ri­hor­gas egy­re csak vo­na­ko­dott ol­tár elé men­ni, a szü­lei el­ha­tá­roz­ták, hogy meg­nő­sí­tik, akár tet­szik ne­ki, akár nem. Olyan nő­sze­mélyt sze­mel­tek ki, aki – sze­rin­tük – ké­pes lesz kor­dá­ban tar­ta­ni a pá­lin­ka ke­mény­fe­jű sze­rel­me­sét, és tá­vol tart­ja a kocs­má­tól mi­nél hos­­szabb ide­ig. A ki­sze­melt ugyan­is ép­pen olyan ma­gas volt, mint ő. Dús fe­ke­te gön­dör ha­ja volt, bű­vös te­kin­te­te, telt keb­lei, s úgy hív­ták, mint azt, aki­ért ki­tört a tró­jai há­bo­rú.
A há­zas­ság el­ső né­hány esz­ten­de­jé­ben Josko tény­leg töb­bet tö­rő­dött fér­ji kö­te­les­sé­ge­i­vel, mint a flas­kó­val, s mind a négy gyer­me­ké­nek szü­le­té­se ezek­re az évek­re esett. De hát a ré­gi sze­re­lem nem rozs­dá­so­dik, idő mul­tá­val is­mét je­lent­ke­zett. A fa­lu ár­bo­ca, ahogy a fa­lu­be­li­ek csip­ke­lőd­ve be­céz­ték, is­mét egy­re több­ször hó­dolt az ital­nak a kocs­mák­ban.
Nagy­já­ban ab­ban az idő­ben, ami­kor a töb­bi férj as­­szo­nya­in a szü­lé­sek so­ka­sá­ga el­tün­tet­te az egy­ko­ri csá­bos vo­ná­sok min­den nyo­mát, s a fér­jek kezd­ték gusz­tál­ni a lá­nyo­kat, Helenának el­len­ke­ző­leg, az évek mú­lá­sa nem ár­tott, sőt… Ne­ki más ve­sze­de­lem­mel kel­lett szem­be­néz­nie. Míg a töb­bi as­­szony a temp­lom előtt szid­ta a lá­nyo­kat, akik tér­den fe­lü­li szok­nyát vi­sel­tek, ami ak­kor­tájt jött di­vat­ba, Helena gyű­löl­kö­dő te­kin­te­te a kocs­má­nak szólt.
– Éle­tem­ben csu­pán egyet­lenegy­szer emel­tem ke­zet az as­­szony­ra – mond­ta a lan­ga­lé­ta Dlhý Josko a baj­szát pö­dör­get­ve. Az­tán el­gon­dol­kod­va tet­te hoz­zá: – Azt is saj­nál­ni fo­gom ha­lá­lom nap­já­ig.
A töb­bi férj csak ál­mod­ni mert ar­ról, hogy egy­szer le­ken­jen az as­­szony­nak, ho­lott tán egy sem akadt, aki­nek ez leg­alább egy­szer meg nem for­dult a fe­jé­ben. Csak hát fél­tek. A kocs­má­ba is csak egy-két po­hár­ká­ra jöt­tek, s Is­ten ments, hogy to­vább ma­rad­ja­nak, mint amen­­nyi­re en­ge­dé­lyük volt. Csu­pán Josko jött úr­ként a kocs­má­ba. Ami­kor akart, s amen­­nyi­re csak akart. Ezért hős volt a sze­mük­ben. Nem félt. A fe­le­sé­ge fél­tet­te őt.
– A nők­nek férj­hez kell men­ni, hogy le­gyen ki­vel pö­röl­ni éle­tük vé­gé­ig – mond­ta nagy­apám, aki­nek ez a ked­venc té­má­ja volt. A nők­ről vi­szont nem sok min­dent mon­dott el ne­kem, ezt-azt az apám­tól si­ke­rült meg­tud­nom, de sok min­den­re ma­gam­nak kel­lett rá­jön­nöm.
– Ha ak­kor an­­nyi eszem lett vol­na, mint ma, hat ökör­rel sem tud­tak vol­na az ol­tár elé von­szol­ni – mond­ta vi­gyo­ri arc­cal Francko bá­csi, aki­nek va­ló­ban nem iri­gyel­te sen­ki a fe­le­sé­gét. Jolana köz­tu­dot­tan nagy plety­ka­fé­szek volt, Francko sza­va ott­hon va­ló­szí­nű­leg an­­nyit nyo­mott a lat­ban, mint itt a kocs­má­ban.
– Krisz­tus urunk is tud­ta, mit tesz, hogy nem nő­sült meg – kópéskodott Krivý Laco, aki iga­zán nem pa­nasz­kod­ha­tott. Olyan is­ten­fé­lő fe­le­sé­ge volt, hogy ha nem volt ép­pen mun­ká­ban, biz­to­san a temp­lom­ban volt, s a kocs­má­ba csak ak­kor lép­ne be, ha ott szen­telt­vi­zet árul­ná­nak. A fér­fi­ak gyak­ran ki is nevették, hogy kény­te­len ve­le bú­csúk­ba jár­ni, s leg­alább ka­rá­csony­kor és hús­vét­kor el kel­lett men­nie az Is­ten há­zá­ba, de itt a kocs­ma­aj­tó mö­gött nyu­gal­ma van. Tíz óra előtt azon­ban ő is szó­fo­ga­dó­an ve­szi a ka­lap­ját és in­dul a fel­vég­re.
Zár­órá­ig csu­pán Dlhý Josko és Kor­un­ka ci­gány ma­radt a kocs­má­ban, aki ki­id­do­gál­ta a fé­lig ma­radt sö­rös­po­ha­ra­kat, raj­tuk kí­vül meg az öreg­le­gé­nyek, akik kö­zül ki­ló­gott Biri, a fa­lu bo­lond­ja. Az asz­tal­ra fel­ra­kott szé­kek kö­zött ti­tok­ban ter­jesz­tet­te az ero­ti­kus la­po­kat, ami­ket a töb­bi öreg­le­gény szé­gyellt meg­ven­ni a fa­lu egyet­len új­sá­gos bó­dé­já­ban, mert ott a pap ta­ka­rí­tó­nő­je volt az árus.
Nagy­apa so­sem volt ki­lenc órá­nál to­vább a kocs­má­ban. En­gem már hét­kor ha­za­kül­dött. Azt tar­tot­ta, hogy a kocs­ma sö­té­te­dés után nem va­ló egy ti­zen­két esz­ten­dős srác­nak. Az ő ap­ja, az én déd­apám, al­ko­ho­lis­ta volt. Csak sok év­vel ké­sőbb tud­tam meg a nagy­anyám­tól, hogy gyak­ran ver­te a nagy­apá­mat a nad­rág­szíj csat­já­val – ahol csak ér­te. A fe­le­sé­gé­hez azon­ban ő egy uj­jal sem nyúlt vol­na. Ál­lí­tó­lag úgy tu­dott az néz­ni, hogy egy szörny is meg­ju­hász­ko­dott vol­na előt­te.
– Ha egy­szer olyan nő­re akadsz, mint az én anyám volt, eszed­be sem jut kocs­má­ba jár­ni. Nem len­ne mi­ért – mond­ta nagy­apám ab­ban az idő­ben, ami­kor még nem ér­tet­tem, mit is akart az­zal kö­zöl­ni. Tán azért sem sze­ret­te, ha kö­nyö­rög­tem, hogy vigyen ma­gá­val.
– Sze­re­tőd van már? – kér­dez­te Francko bá­csi, ami­kor a fér­fi­ak kár­tyá­ját ke­ver­tem, és szal­ma­szá­lon szür­csöl­tem a hi­deg li­mo­ná­dét. Er­re az a tor­kom­ra sza­ladt. A fér­fi­ak ne­vet­tek, én meg el­vö­rö­söd­tem.
– Hagy­já­tok bé­kén, ar­ra még rá­ér – mond­ta nagy­apám, és fel­bor­zol­ta a ha­jam.
– Csak ne­hogy va­la­mi hár­pi­át ve­gyen el – tet­te hoz­zá Krivý Laco, aki­nek va­la­hogy rossz volt a lap­já­rá­sa.
– Azt so­se tud­hat­ja az em­ber. A Grajcárék An­csá­ja olyan volt, mint a lé­pes méz, nem egy­nek el­csa­var­ta a fe­jét, mi­at­ta töb­ben is le­ve­tet­ték ma­gu­kat a híd­ról, és nézd meg most. Olyan bo­szor­kányt, ami­vé vált, még a leg­na­gyobb fasz­in­ger­nek sem kí­ván­nék – fi­lo­zo­fált Francko, de mind­járt le is sü­töt­te a sze­mét. A nagy­apa ugyan­is nem sze­ret­te, ha így be­szél­tek a gye­re­kek előtt.
– Nő­sül­ni meg kell. Így ren­del­te a Jó­is­ten, és nem te­hetsz el­le­ne sem­mit. Nézd eze­ket, mi lett be­lő­lük – in­tett fe­jé­vel Krivý Laco a szom­széd asz­tal fe­lé, ahol az öreg­le­gé­nyek ül­tek.
– Az as­­szo­nyok ránc­ba szed­nék eze­ket – ká­ro­mol­ta el ma­gát Francko, mi­re nagy­apám sö­rért kül­dött, hogy ne hall­jam to­váb­bi szi­dal­ma­i­kat.
Dlhý Josko alig hal­lat­ta a hang­ját. Haj­dan övé volt az egész kocs­ma, most azon­ban csak hall­ga­ta­gon ül­dö­gélt a rum mel­lett, és szív­ta a Csár­dát, azért vá­sá­rol­ta ezt, mert ez volt az egyet­len füst­szű­rő nél­kü­li ci­ga­ret­ta.
Helenája ki­tar­tott mel­let­te, ahogy meg­fo­gad­ta az ol­tár­nál. Amíg a ha­lál el nem vá­lasz­tot­ta őket. Fa­lu­he­lyen a fér­fi­ak szí­ve­sen vic­ce­lőd­tek, hogy azért an­­nyi az öz­vegy­as­­szony, mert az Úr a job­ba­kat előbb szó­lít­ja ma­gá­hoz. Tán azért is lett Josko öz­vegy. A fe­le­sé­ge csak öt­ven­hat éves volt, ami­kor sír­ba vit­te a rák.
Joskót so­ha sen­ki nem lát­ta sír­ni. Egé­szen a fe­le­sé­ge te­me­té­sé­ig. Ek­kor ér­tet­ték meg a fér­fi­ak, mi­ért nem félt tő­le. Gye­rek­ko­rom­ból az em­lé­ke­ze­tem­ben ma­radt az a kép, amit gyak­ran lát­tam a ha­lot­tak nap­ja ide­jén. He­le­na sír­ja kö­rül csen­des me­ren­gés­ben állt öt nyú­lánk alak, mint a tó kö­rü­li ma­gas je­ge­nyék.
– Jön a fe­le­sé­ged! – ki­ál­tott Kor­un­ka ci­gány Francko bá­csi­ra, aki ab­ban a pil­la­nat­ban el­tűnt az asz­tal alatt. A kocsmában ha­tal­mas rö­hej tört ki. A ci­gány jól rá­ijesz­tett Francko bá­csi­ra!
Csak Josko nem ne­ve­tett. Egy pil­la­nat­ra fel­csil­lant ugyan a sze­me, mint a ré­gi idők­ben, ami­kor a nagy­apám szo­kott rá­ki­ál­ta­ni. Egy­szer a ta­nú­ja vol­tam. S azt hi­szem, a te­kin­te­té­ben volt egy kis fé­le­lem is. Dlhý Josko sem volt ki­vé­tel.
Amíg haj­dan min­den fér­fi iri­gyel­te, hogy ő volt az úr a ház­nál, most ő iri­gyel­te egy ki­csit a fér­fi­a­kat. Ép­pen a fé­lel­mü­ket. A fa­lu­si öreg­em­be­rek fé­lel­mét. Az as­z-­szo­nya­ik­tól.
Vércse Miklós fordítása