Grendel Lajos – Ma­gyar lí­ra és epi­ka a 20. szá­zad­ban (22)

íRÓK A KÖ­RÖN BE­LÜL – KíVÜL
Weöres Sán­dor (1913–1989)
Köl­té­sze­té­nek for­rás­vi­dé­ke Kosz­to­lá­nyi és Ba­bits lí­rá­ja, hogy az­tán Várkonyi Nán­dor, majd Ham­vas Bé­la, vé­gül pe­dig Fülep La­jos ha­tá­sá­ra egy olyan lí­rai be­széd­mó­dot ala­poz­zon meg és dol­goz­zon ki, amely­ből vég­képp el­tűn­nek a nyel­vi je­len­tés prag­ma­ti­kus meg­kö­tött­sé­gei csak­úgy, mint a lí­rai én­hez kötöttsége. Weöres Sán­dor lí­rá­ja az in­di­vi­du­a­liz­mus leg­át­fo­góbb ta­ga­dá­sa a ma­gyar iro­da­lom­ban.

A vers szü­le­té­se (1939) cí­mű dok­to­ri dis­­szer­tá­ci­ó­já­ban ír­ja: „Ha pró­zát írunk: a je­len­tés­re, tar­ta­lom­ra össz­pon­to­su­lunk, az ese­mény vagy gon­do­lat szá­lát ve­zet­jük: a pró­za­írás ér­tel­mi kon­cent­rált­sá­got kí­ván. Vers­köl­tés­nél más­ként áll az eset: az ütem és a rím meg­bont­ja a gon­do­lat­fű­zés egyed­ural­mát, ér­tel­men-kí­vü­li irány­ba el­haj­lít­ja a szépségkeresést.”(20)

Ter­mé­sze­te­sen, mai iro­da­lom­ér­té­sünk fe­lől néz­ve erő­sen vi­tat­ha­tók a pró­za­írás­ra vo­nat­ko­zó meg­ál­la­pí­tá­sai. Amit azon­ban az idé­zet má­so­dik mon­da­tá­ban le­szö­gez, az akár ki­in­du­ló­pont­ja is le­het a weö­re­si lí­ra ér­tel­me­zé­sé­nek.  Hi­szen Weöres Sán­dor köl­tői pá­lyá­ja le­ír­ha­tó úgy is, mint amely­ben a szö­veg ér­tel­men-kí­vü­li el­haj­lí­tá­sa egy­re nö­vek­vő je­len­tő­ség­re tesz szert, hogy az­tán, érett al­ko­tói kor­sza­ká­ban, dön­tő súl­­lyal ha­tá­roz­za meg lí­rá­já­nak mi­ben­lét­ét.

En­nek az el­haj­lí­tás­nak a je­lei már ko­rai, Kosz­to­lá­nyi és Ba­bits ég­bolt­ja alatt szü­le­tett ver­se­i­ben is meg­fi­gyel­he­tők. S ezt fi­a­tal­ko­ri ver­se­i­vel kap­cso­lat­ban fon­to­sabb hang­sú­lyoz­ni, mint azt a köz­helyt, hogy a köl­tői for­mák­nak Ba­bits­csal és Kosz­to­lá­nyi­val egyen­ran­gú vir­tu­ó­za. A Valse triste, ez a bá­mu­la­to­san kön­­nyed imp­res­­szi­o­nis­ta köl­te­mény, tel­jes egé­szé­ben a rit­mus és a rí­mek kí­mé­let­len dik­tá­tu­má­ban fo­gant, kí­mé­let­le­nebb for­mai fe­gye­lem­mel, mint Kosz­to­lá­nyi vagy Tóth Ár­pád bár­me­lyik imp­res­­szi­o­nis­ta ver­se. Weöres per­sze nem imp­res­­szi­o­nis­ta köl­tő, s még a Valse triste is csak el­ső ol­va­sás­ra tű­nik imp­res­­szi­o­nis­ta köl­te­mény­nek, mi­vel a vers iga­zi „hő­se” nem a so­ron­ként vál­ta­ko­zó, s az el­mú­lás han­gu­la­tát meg­sok­szo­ro­zó lát­vá­nyok lán­ca, ha­nem a rím és a rit­mus.  Még mes­­szebb megy, és még in­kább az érett kor­sza­kát an­ti­ci­pál­ja a Bar­tók suite négy da­rab­ja, kö­zü­lük is kü­lö­nö­sen az el­ső („Csi­ri­bi­ri csiribiri/ zab­szal­ma – /négy csil­lag közt/ al­szom ma.” stb.), a da­lok, epig­ram­mák, ütem-pró­bák, tö­re­dé­kek al­cí­met vi­se­lő, 160 da­rab­ból ál­ló vers­cik­lus, a Rongy­sző­nyeg és nem utol­só­sor­ban a Gulácsy La­jos álom­vi­lá­gát idé­ző, 20, szá­mo­zott négy­so­ros da­rab­ból ál­ló Da­lok Na Conxy Pan-ból.
Ho­vá re­pül­tök, háromélű kar­dok,
for­ró­ság­tok­ra mely ég sze­le fútt,
e jel­te­len vi­lá­gon mit akar­tok,
míg aj­zott húr­ként pen­dül a Tej­út?
(DNCP, 1.)
Szép vá­ro­sod­ban té­ve­dez­ve jár­tam,
az­tán a Hét Ha­rang­vi­rág Te­rén
lehelletednek szob­rá­nál meg­áll­tam
s hom­lo­kod tit­ka át­öm­lött be­lém.
(DNCP, 12)
A Kí­nai temp­lom­ban a csu­pa egy szó­ta­gú sza­vak rész­ben el­ol­dód­nak mon­dat­ta­ni kö­tött­sé­gük­től, s tá­gabb kon­tex­tus nél­kül, szin­te ön­ma­guk­ban áll­va épí­tik föl a ver­set.
Szent          fönn          Négy            majd
kert,           lenn           fém              mély
bő              tág            cseng:          csönd
lomb:         éj              Szép,            leng,
tárt            jő,             Jó,                mint
zöld           kék            Hir,              hült
szárny,       árny.         Rang             hang.

 

Weöres ko­rai lí­rá­já­nak jó né­hány da­rab­já­ra is ér­vé­nyes már te­hát a Gintli Ti­bor–Schein Gá­bor szer­ző­pá­ros meg­ál­la­pí­tá­sa, mi­sze­rint: „Eb­ben a po­é­ti­kai szer­ke­zet­ben a be­széd mű­kö­dés­ben tart­ja a mon­dást meg­elő­ző nemtudást is, ami azon­ban nem va­la­mi sem­mi­re sem kö­te­le­ző re­la­ti­viz­mus­hoz ve­zet, ha­nem an­nak be­lá­tá­sá­hoz, hogy a vi­lág lé­te­zé­se vég­te­le­nül meg­ha­lad­ja az »ént«, egy­ál­ta­lán az »em­be­rit«”(21). Weöres Sán­dor más irány­ban lép túl a Nyu­gat esztétizmusán, mint az elő­ző nem­ze­dék két reprezentatív lí­ri­ku­sa, Sza­bó Lő­rinc és Jó­zsef At­ti­la. Köl­té­sze­tét nem a sze­mé­lyi­ség vál­sá­ga ha­tá­roz­za meg, ha­nem bi­zo­nyos ér­te­lem­ben a sze­mé­lyi­ség fel­füg­gesz­té­se, a lí­ra mes­­sze­me­nő elszemélytelenítése; be­széd­mód­ja nem az élő­be­széd köz­vet­len­sé­ge fe­lé tá­jé­ko­zó­dik, ha­nem a Ba­bit­sé­nál is, Kosz­to­lá­nyi­é­nál is ar­tisz­ti­ku­sabb stí­lus fe­lé, amely azon­ban el­ke­rü­li az el­ső nem­ze­dék nagy lí­rá­já­nak túl­dí­szí­tett­sé­gét és ne­megy­szer fi­nom­ko­dó vá­lasz­té­kos­sá­gát. Ugyan­ak­kor nem ide­gen nyel­vé­től és for­má­já­tól a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti új­né­pi­es­ség kí­nál­ta le­he­tő­sé­gek fel­hasz­ná­lá­sa sem. Ám a né­pi írók­tól ra­di­ká­li­san kü­lön­bö­zik az iro­da­lom ide­o­ló­gia­men­tes szem­lé­le­té­ben, és a kö­zös­ség­nek egy egé­szen más, a né­pi­e­ké­nél jó­val uni­ver­zá­li­sabb fel­fo­gá­sá­ban. A negy­ve­nes évek kö­ze­pé­re Weöres Sán­dor lí­rá­ja túl­lép a ma­gyar köl­té­szet ak­ko­ri két (nyu­ga­tos és né­pi) ural­ko­dó pa­ra­dig­má­ján, s egy na­gyon sa­já­tos, a Kas­sá­ké­tól me­rő­ben más for­ma­bon­tó po­é­ti­kát kí­sér­le­tez ki, jó­sze­ri­vel tár­sak nél­kül a kor­szak ma­gyar iro­dal­má­ban.
Tisz­ta köl­té­szet és koz­mi­kus har­mó­nia. A Weöres Sán­dor köl­té­sze­té­ben vég­be­ment for­du­la­tot két kö­tet ve­ze­ti be, az Elysium (1946) és A fo­gak tor­ná­ca (1947), to­váb­bá a pró­zaváz­la­tok­nak ne­ve­zett A tel­jes­ség fe­lé (1945), me­lyet mes­te­ré­nek, Ham­vas Bé­lá­nak aján­lott. A har­min­cas évek­ben di­vat­ba jött ókor- és mi­to­ló­gia­ku­ta­tást Weöres Sán­dor is élénk ér­dek­lő­dés­sel fi­gyel­te. Ham­vas el­ve­tet­te a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos vi­lág­ma­gya­rá­za­to­kat, s mint Heidegger, ő is a lét­fe­lej­tés­ben lát­ja az em­be­ri én meg­ha­son­lott­sá­gá­nak ere­den­dő okát. Ko­runk­ban a poeta sacer le­het az, aki hely­re­ál­lít­hat­ja az em­ber­nek és az egye­te­mes vi­lágrend­nek a tör­té­ne­lem haj­na­lán meg­bom­lott egy­sé­gét. Eh­hez azon­ban a be­fe­lé for­du­lá­son, az in­di­vi­du­á­lis én meg­ta­ga­dá­sán ke­resz­tül jut­hat el a köl­tő. Ham­vas Bé­la sze­rint tu­do­mány és köl­té­szet, fi­lo­zó­fia és mí­tosz egy tő­ről fa­kad­nak: a val­lá­sos eg­zisz­ten­cia vi­lág­fá­já­ról. „Az in­di­vi­du­a­liz­mu­son tú­li in­di­vi­duum, a sze­mé­lyi­ség fö­löt­ti em­be­ri lét Weöres­nél már ko­ráb­ban is meg­je­le­nő gon­do­la­ta a koz­mi­kus har­mó­nia esz­mé­jé­ben vált esz­té­ti­kai mér­ték­ké, és ben­ne fo­gal­ma­zó­dott meg az él­mény­köl­té­szet­tel va­ló szakítás.”(22)
Tíz lép­cső
Szórd szét kin­cse­id – a gaz­dag­ság le­gyél te ma­gad.
Nyűdd szét dí­sze­id – a szép­ség le­gyél te ma­gad.
Fe­ledd el mu­lat­sá­ga­id – a víg­ság le­gyél te ma­gad.
Égesd el köny­ve­id – a böl­cses­ség le­gyél te ma­gad.
Oltsd ki láng­ja­id – a sze­re­lem le­gyél te ma­gad.
Ûzd el szá­nal­ma­id – a jó­ság le­gyél te ma­gad.
Dúld fel hi­e­del­me­id – a hit le­gyél te ma­gad.
Törd át gát­ja­id – a vi­lág le­gyél te ma­gad.
Vedd egy­be éle­ted-ha­lá­lod – a tel­jes­ség le­gyél te ma­gad.
(A tel­jes­ség fe­lé)

Míg az Elysium ver­sei in­kább csak elő­re­ve­tí­tik, A fo­gak tor­ná­ca kö­tet már ki­tel­je­se­dé­sé­ben mu­tat­ja meg azt a ra­di­ká­lis po­é­ti­kai el­moz­du­lást, amel­­lyel a köl­tő vég­leg sza­kít a mo­der­nis­ta ma­gyar lí­ra­ha­gyo­mán­­nyal. En­nek a sza­kí­tás­nak az új­don­sá­ga, Ke­nye­res Zol­tán meg­lá­tá­sa sze­rint, a mo­tí­vum­szö­vés tér­be­li el­ren­de­zé­se. Irá­nyát te­kint­ve ez az el­moz­du­lás – le­gyen bár ki­in­du­ló­pont­juk na­gyon kü­lön­bö­ző – ha­son­ló in­dít­ta­tást mu­tat Szentkuthy Prae-jével. Akár­csak kom­po­zí­ci­ós el­ve­ik­nek rész­be­ni kö­tő­dé­se a szür­re­a­lis­ták au­to­ma­ti­kus írá­sá­hoz, vagy a weö­re­si nyelv­kom­bi­na­to­ri­kai já­ték­nak Szentkuthy pán-per­mu­tá­ci­ós szer­kesz­tés­mód­já­hoz. A szö­veg­nek az ér­tel­men-kí­vü­li irány­ba va­ló el­haj­lí­tá­sát a vég­le­te­kig vi­szi, mint pél­dá­ul az Ör­vény (Arany kés fo­rog) négy stró­fá­já­ban.

Arany-kés fo­rog
a telt szív­ben és fönn
arany-kés fo­rog.

Fény pat­tog, éles szi­lánk,
arany-kés fo­rog
a telt szív­ben és fönn.
Se ha­tár, se út,
fény pat­tog
a telt szív­ben éles szi­lánk.

Arany-kés fo­rog
a telt szív­ben és fönn
fény pat­tog, éles szi­lánk,
se ha­tár, se út.

Az áram­lás szob­rá­ban még en­nél is mes­­szebb megy el, or­szá­gos meg­rö­kö­nyö­dést vált­va ki a nyelv­ta­ni sza­bá­lyok csú­fon­dá­ros sut­ba do­bá­sá­val, bi­zarr szó­ös­z-­sze­té­te­le­i­vel, igék fő­ne­ve­sí­té­sé­vel (bár ezt már Kas­sák is ki­pró­bál­ta exp­res­­szi­o­nis­ta kor­sza­ká­ban), csak­hogy a moz­gást ne pusz­tán le­ír­ja, ha­nem a sza­vak­kal mint­egy meg­al­kos­sa.
nyugmozgás siethez in­dul sietben ablakik
fe­je is­te­nek ár­nyék­szé­ke vág­tat
árnyékvillámszék nyers tün­dér­hús cse­peg

Ló pusz­ta pa­ri­pa si­va­tag
pulószta sipavaritagpa
for­ró arany zi­va­tar

hi­deg fe­ke­te
köd­hen­ger
kő­fürt grá­nit­bo­ra
pá­ro­log
szem­csés fe­ke­te szik­la­füg­göny
gő­zö­lög

éj kert hold pad
üres szív­do­bo­gás
dobéjdob, dobkertdob, dobholddob, dobpaddob
föld ho­mok ka­vics

lám­pás ma­da­rak ab­lak­so­ra
foly­ton tá­vo­zik

 

Az 1948-as kom­mu­nis­ta for­du­la­tot kö­ve­tő­en, a zsdanovi szel­lem­ben ál­la­mi­lag irá­nyí­tott könyv- és lap­ki­adás, sok pá­lya­tár­sá­hoz ha­son­ló­an, Weörest is ki­re­kesz­tet­te az iro­dal­mi élet­ből. Az ún. szo­ci­a­lis­ta re­a­liz­mus bü­rok­ra­tái még a Weöre­sé­nél sze­lí­debb kí­sér­le­te­zést sem tűr­ték meg. Weörest for­ma­lis­tá­nak és de­ka­dens­nek bé­lye­gez­ték, s leg­föl­jebb mű­for­dí­tó­ként fog­lal­koz­tat­ták, azt is csak Il­­lyés Gyu­la köz­ben­já­rá­sá­nak kö­szön­he­tő­en. Majd Ko­dály Zol­tán meg­bí­zá­sá­ból szö­ve­ge­ket írt ze­ne­pe­da­gó­gi­ai anya­gok­hoz, ame­lye­ket ké­sőbb Ma­gyar etüdök cím­mel lá­tott el, s ren­de­zett ciklusba.
Há­rom egész na­pon át
bujtam er­dő va­do­nát,
gom­ba-me­zőt, szik­la-te­tőt be­jár­tam.
Há­rom egész na­pon át
fa­rag­tam egy fu­ru­lyát,
vad­ró­zsá­ból tün­dér­sí­pot csi­nál­tam.

A nagy­kö­zön­ség Weöres Sán­dor lí­rá­ját el­ső­sor­ban en­nek a 114 etűdnek kö­szön­he­tő­en is­mer­te és ked­vel­te meg, gyer­me­kek ré­szé­re írott ver­sek­nek te­kint­ve eze­ket az el­ra­ga­dó rit­mus­gya­kor­la­to­kat, me­lye­ket egyéb­ként a Rongy­sző­nyeg foly­ta­tá­sá­nak is te­kint­he­tünk. Majd­nem mind­egyik da­rab­ja ütem­hang­sú­lyos, va­gyis ma­gya­ros ver­se­lés­sel író­dott, s eb­ben a ne­mé­ben, vál­to­za­tos­sá­gá­val, pá­rat­lan gaz­dag­sá­got mu­tat föl a ma­gyar mű­köl­té­szet­ben.

A Ma­gyar etüdökkel egy időben gaz­da­go­dik mű­for­dí­tói mun­kás­sá­ga is, ame­lyet Bata Im­re ele­mez rész­le­te­seb­ben Weöres­ről írott mo­nog­rá­fi­á­já­ban, olyan szem­pont­ból is, hogy a vers­for­dí­tá­sok mi­kép­pen ha­tot­tak a köl­tő ere­de­ti lí­rá­já­nak be­szé­dé­re. „Eb­ben az ös­­sze­füg­gés­ben az erő­te­ret Mallarméval, Eliottal, a fran­cia mo­der­nek­kel és Vasko Popával jel­le­mez­het­jük – ír­ja. – Eliot – eset­leg Pound – ha­tá­sa rejtettebb.”(23) Kü­lö­nö­sen fon­tos le­het ki­emel­ni Mallarmé sze­re­pét, a tisz­ta köl­té­szet pá­pá­já­ét, mi­vel az ő hermetizmusa áll leg­kö­ze­lebb Weöres nem is ke­vés öt­ve­nes és hat­va­nas évek­be­li ver­se­i­nek a vi­lá­gá­hoz. De Weöres az öt­ve­nes évek­ben is hű ma­rad a nyelv­kom­bi­na­to­ri­kai já­té­kok­hoz, me­lyek a ko­ráb­bi ver­se­ké­hez ké­pest ke­vés­bé pro­vo­ka­tí­vak, ám an­nál el­mé­lyül­teb­bek és ki­ér­lel­teb­bek, mint pél­dá­ul, ezek ta­lán leg­szebb da­rab­ja, a Fughetta.
egy ge­ren­da le­gu­rul
pi­ros csör­gők tün­dö­köl­nek
kék to­já­sok éne­kel­nek
tar­ka csi­ga­szar­vak leng­nek.

pi­ros csör­gők ös­­sze­tör­nek
egy ge­ren­da le­gu­rul
kék to­já­sok éne­kel­nek
tar­ka csi­ga­szar­vak leng­nek

pi­ros csör­gők ös­­sze­tör­nek
kék to­já­sok szét­frec­­csen­nek
egy ge­ren­da le­gu­rul
tar­ka csi­ga­szar­vak leng­nek

pi­ros csör­gők ös­­sze­tör­nek
kék to­já­sok szét­frec­­csen­nek
tar­ka csi­ga­szar­vak tünnek
egy ge­ren­da le­gu­rul
Hos­­szú­ver­sei. A weö­re­si élet­mű is­me­rői kö­zött nincs vi­ta a te­kin­tet­ben, hogy Weöres Sán­dor A hall­ga­tás tor­nya (1956) és a Tűz­kút (1964) c. kö­te­tek­ben ért pá­lyá­ja ze­nit­jé­re. A hall­ga­tás tor­nya zö­mé­ben ré­geb­bi köl­te­mé­nye­it tar­tal­maz­za, ám a vi­szony­lag ke­vés új anyag az élet­mű leg­sú­lyo­sabb opu­sai kö­zé tar­to­zik. Fő­ként a hos­­szú­ver­sei. Weöres Sán­dor a kí­sér­le­te­zés évei után ezek­ben a hos­­szú­ver­sek­ben ta­lál­ja meg azt a for­mát, han­got és stí­lust, amely al­kal­mas A tel­jes­ség felé-ben rög­zí­tett böl­csel­mek és mi­to­lo­gi­kus szem­lé­let po­é­zis­sé va­ló át­for­má­lá­sá­ra. A hos­­szú­ver­sek­ben úgy újít­ja meg a ma­gyar gon­do­la­ti lí­rát, hogy ép­pen azt a faj­ta in­tel­lek­tu­á­lis be­szé­det mel­lő­zi, amely a ma­gyar ro­man­ti­ka, és fő­leg Vö­rös­mar­ty nyo­mán át­ha­gyo­má­nyo­zó­dott Ba­bits, Jó­zsef At­ti­la és Il­­lyés gon­do­la­ti lí­rá­já­ra is. A gon­do­la­ti­ság Weöres­nél tel­jes egé­szé­ben fel­ol­vad a köl­te­mény mak­ro- és mik­ro­struk­tú­rá­já­ban. Bi­zo­nyos ér­te­lem­ben el­mond­ha­tó, hogy mind­ez a tisz­ta köl­té­szet­nek és Eliot nagy kom­po­zí­ci­ó­i­nak ta­nul­sá­ga­it le­von­va tör­tén­he­tett meg. „A hall­ga­tás tor­nyá­ban je­len­tős köl­te­mé­nyek­kel kép­vi­sel­tet­te ma­gát az a Mallarméhoz vis­­sza­ve­zet­he­tő mo­dern po­é­ti­kai irány, amely a me­ta­fo­ri­kus be­szé­det mi­ti­kus be­széd­ként gon­dol­ta el. A metaforizáció eb­ben az eset­ben nem az an­tik kul­tú­rák vagy a zsi­dó és ke­resz­tény mí­tosz­vi­lág új­ra­írá­sát hor­doz­ta. Weöres ar­ra tett kí­sér­le­tet, hogy egyet­len nar­ra­tív me­ta­fo­ra ki­épí­té­sé­vel a kü­lön­bö­ző (ke­resz­tény, gö­rög és in­di­ai) kul­tú­rák ha­gyo­má­nya­i­ból is­mert mí­tosz­tö­re­dé­ke­ket egyet­len ho­ri­zont alatt vi­hes­se át egy­más­ra, és e moz­gás­ban új­ra egy­ség­ként vál­jék ér­tel­mez­he­tő­vé az egyéb­ként szin­tén tö­ré­sek­ben, sza­ka­dá­sok­ban ér­zé­kel­he­tő szubjektivitás.”(24)
Ez­zel a köl­té­szet­szem­lé­let­tel függ ös­­sze a weö­re­si lí­rá­nak az a meg­ha­tá­ro­zó po­é­ti­kai vo­ná­sa, hogy ide­gen tő­le a drá­ma­i­ság, no­ha ezek a hos­­szú­ver­sek szin­te egy­től egyig (ta­lán csak Az el­ve­szí­tett nap­er­nyő a ki­vé­tel) a ha­lál és a pusz­tu­lás szí­ne előtt ke­let­kez­tek. Ahogy Ke­nye­res Zol­tán ír­ja: „A tra­gi­kum olyan ér­ték­zu­ha­nás, értékmegsemmisülés, amit Weöres nem al­kal­maz, ha­nem min­dig meg­töl­ti köl­te­mé­nye­it ál­ta­lá­nos lét­szem­lé­let­ének sa­já­tos ér­té­ke­i­vel és esz­mé­nye­i­vel. Ezek kö­zé tar­to­zik a sze­re­tet és sze­re­lem, az ál­do­zat és leg­fő­kép­pen az al­ko­tás, a kre­á­ció s a mű­vé­szet, a köl­té­szet mint az em­ber szé­pet te­rem­tő mun­ká­já­nak leg­tisz­tább megnyilatkozása.”(25) Fel­ró­ni Weöres­nek a tra­gi­kum hi­á­nyát, amint azt né­hány ér­tel­me­ző­je te­szi, ter­mé­sze­te­sen nem Ke­nye­res Zol­tán vagy Bata Im­re,  nem­csak Weöres köl­té­sze­té­nek fél­re­is­me­ré­sét je­len­ti, ha­nem an­nak tu­do­má­sul nem vé­te­lét is, hogy ez a lí­ra a sze­mé­lyi­ség vál­sá­gát, meg­ha­son­lott­sá­gát, ha­sadt­sá­gát meg­ha­lad­va vá­la­szol­ja meg a mo­dern kor em­be­ré­nek sors­kér­dé­se­it, esélyt sem ad­va az ér­ték­ni­vel­lá­ló­dás­nak vagy az értékrelativizációnak. Meg­ha­lad­ja az op­ti­miz­mus-pes­­szi­miz­mus du­a­lis­ta szem­lé­le­tét, s e te­kin­tet­ben Weöres lí­rá­ja egye­dül­ál­ló a mo­dern ma­gyar lí­ra történetében. Mindamellett pa­ra­do­xon­nak tűn­het, hogy ugyan­ak­kor ezek a hos­­szú­ver­sek mint­egy a katasztrofizmus szom­széd­sá­gá­ban vagy ég­bolt­ja alatt szü­let­tek.
A Mahruh ve­szé­se a va­la­mi­ko­ri, az arany­ko­ri ős­egy­ség szét­rob­ba­ná­sát be­szé­li el katalogikus fel­so­ro­lás­ban, 101 négy­so­ros stró­fá­ban, me­lyet azu­tán a Negy­ven ki­rály éne­ke zár le. En­nek utol­só stró­fá­ját idé­zem:

Leg­előbb a part fogy el,
ké­sőbb min­den szi­get és zá­tony,
az­tán a ten­ger,
az­tán az ég­bolt,
az­tán a fény,
az­tán a sö­tét­ség,
vé­gül sem­mi sem lesz:
ott meg­tör­té­nik sza­ba­du­lá­sunk.
Mert szent és örök az üres­ség, s az em­ber­ben fész­kel.

A Má­ria menny­be­me­ne­te­le (He­te­dik szim­fó­nia)  any­ja em­lé­ké­re írt oratorikus gyász­ének, a Tatavane ki­rály­nő­ben a med­dő­sé­get, a mag­ta­lan­sá­got, a Médeiában a sze­rel­met és a szen­ve­délyt ál­lít­ja kö­zép­pont­ba. Hos­­szú­ver­sei kö­zül „Az el­ve­szí­tett napernyő-ben – ír­ja Bata Im­re – a gon­do­lat ma­ra­dék­ta­la­nul az ér­zé­ki­ben je­le­nik meg; el­vont és ér­zé­ki meg­kü­lön­böz­te­té­sét szün­te­ti meg Weöres az­zal, hogy egyi­ket a má­sik­ba köz­vet­le­nül for­dít­ja át. A min­den-egy koz­mi­kus élet­ér­zés­ét fe­je­zi ki Az el­ve­szí­tett napernyő.”(26) Weöres Sán­dor utol­só je­len­tő­sebb hos­­szú­ver­se, a Salve Re­gi­na már a Tűz­kút c. kö­tet­ben je­lent meg. Ez a köl­te­mény is a Má­ria-mo­tí­vum­ra épül, a vir­ra­dat le­írá­sá­nak és a ha­lál­ba tar­tó élet­nek az el­len­té­tes ívé­ből te­remt­ve meg a mű szer­ke­ze­tét.
A tisz­ta reg­gel rém­lá­tás az éj­nek,
hom­lo­kod íve űr a fél­ho­mály­nak,
ahol vo­nul­nak vér­tes szá­za­dok,
s he­gyek közt im­bo­lyog
szü­re­ti, völ­gyi ének;
e vér­te­sek ju­tal­mat so­se vár­nak,
mel­lü­kön cimered, de rád se néz­nek,
ki szebb vagy mint ha szár­nyad
for­rás fö­lött lo­bog
s mint tar­tó fo­na­lad szö­vői, csil­la­gok.

Szo­net­tek. A hos­­szú­éne­kek mel­lett az iro­da­lom­tör­té­net-írás a Tűz­kút­ban ol­vas­ha­tó, Át­vál­to­zá­sok cí­men cik­lus­ba ren­de­zett szo­net­te­ket te­kin­ti a weö­re­si élet­mű leg­ki­emel­ke­dőbb lí­rai mű­vé­nek. A szo­nett ked­velt vers­for­má­ja a nyu­ga­to­sok lí­ri­ku­sa­i­nak, Ba­bits­nak, Kosz­to­lá­nyi­nak, Ju­hász Gyu­lá­nak, ké­sőbb Sza­bó Lő­rinc­nek. Weöres Sán­dor szo­nett­jei a tisz­ta köl­té­szet esz­mé­nyé­hez áll­nak kö­zel, mond­hat­ni, el­len­pó­lu­sai an­nak a reflektív szo­nett-tí­pus­nak, amely­nek a ma­gyar iro­da­lom­ban Sza­bó Lő­rinc volt a leg­na­gyobb mes­te­re. A reflektivitás ki­kü­szö­bö­lé­se a hermetizmushoz vi­szi kö­zel Weöres szo­nett­je­it. Hő­se, az alak­vál­tó Próteusz, Ke­nye­res Zol­tán meg­lá­tá­sa sze­rint leg­in­kább Jé­zus­sal ro­kon, míg Cs. Sza­bó Lász­ló a köl­tő káp­rá­za­tos át­ala­ku­lá­sa­i­ban és alak­vál­tá­sa­i­ban Weöres ma­gyar­sá­gát és né­pi­sé­gét hang­sú­lyoz­za ki. Ke­nye­res Zol­tán fon­tos meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint „A Weöres köl­té­sze­té­be szi­lár­dan be­épült Jé­zus-él­mény két­fe­lé nyilvánít ki meg­győ­ző­dé­ses el­ha­tá­ro­ló­dást. Egy­részt el­tö­kélt­ség­re vall, és vis­­sza­tart­ja köl­té­sze­tét at­tól, hogy a for­mai mes­ter­tel­je­sít­mé­nyek tör­vény­sze­rű röp­pá­lya­ívén egy el­ide­ge­ne­dett, mo­dern parnasszizmusba hull­jon, és csak és ki­zá­ró­lag a szép­ség esz­té­ti­kai mi­nő­sé­gé­nek hó­dol­va épít­kez­zék, az esz­té­ti­kai ér­té­ket meg­ala­po­zó ma­ga­sabb em­be­ri-szel­le­mi prin­cí­pi­u­mok nélkül.”(27)

A par­ton Proteus ala­kos­ko­dik:
most majd­nem is­ten, most a le­he­tet­len,
most szám­ta­lan hűs gyöng­­gyé szer­te­röp­pen,
most szik­lá­vá me­red, most új­ra híg.

Víz és föld ha­tár­lán­cá­ra bu­kik,
de menny s mély­ség közt la­kik:  ő a ten­ger,
keb­lén sa­rat rin­gat, s e sze­re­lem­ben
sár urá­vá, em­ber­ré vál­to­zik.

Bí­rák s ban­ko­sok areopágja
meg­mé­ri, sor­sa tű­he­gyen fo­rog:
vagy vis­­sza­dob­ják hab­zó sza­bad ár­ba

vagy uszo­nyán em­ber-gúzs csi­ko­rog;
de min­den sejt­je ten­gert pá­ro­log:
szá­raz por­vert ta­nyán nem élt hi­á­ba.
(Proteus)
Weöres hit­val­lá­sa sze­rint „a köl­tő nem lá­zad, nem küzd, nem is to­bo­roz, nem moz­gó­sít, nem irá­nyít és ve­zet, nem áll szent őr­he­lyen sem szo­bor­rá me­re­vült póz­ban, ha­nem egy­sze­rű­en csak kép­vi­sel. Kép­vi­se­li ön­kén­te­le­nül, egész lé­nyé­vel, min­den sejt­jé­vel a ten­gert, a ma­ga­sabb szel­le­met, a sza­bad­sá­got, kép­vi­se­li ak­kor is, ha sza­bad­sá­gá­tól meg­foszt­ják, ha gúzs­ba kö­tik, bár­mit te­gye­nek ve­le, bár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zé ke­rül, ezt az esz­ményt su­gá­roz­za magából.”(28) De az Át­vál­to­zá­sok szo­nett­jei jól pédázzák azt is, hogy Weöres Sán­dor sze­mé­lyi­ség-, tér- és idő­fel­fo­gá­sa mi­lyen mes­­szi­re tá­vo­lo­dott a nyu­ga­to­sok egyé­ni­ség­kul­tu­szá­tól, még­hoz­zá anél­kül, hogy a 20. szá­zad egyé­ni­ség­rom­bo­ló kol­lek­ti­vis­ta esz­méi és ide­o­ló­gi­ái meg­érin­tet­ték vol­na mű­vé­sze­tét. Ugyan­ak­kor té­ve­dés len­ne Weörest va­la­mi­fé­le neoparnasszizmussal vá­dol­ni. Az ő el­kö­te­le­zett­sé­ge nem ide­o­ló­gi­ák­nak, tár­sa­dal­mi vagy szel­le­mi moz­gal­mak­nak szól, ha­nem egy ma­ga­sabb prin­cí­pi­um­nak, amely­nek kö­zép­pont­já­ban a sza­bad­ság és a sze­re­tet fo­gal­ma áll. Hornyik Mik­lós­nak ar­ra a kér­dé­sé­re pe­dig, hogy va­jon azo­nos-e a sze­re­tet a jé­zu­si alap­ré­teg­gel, így fe­lelt: „Igen. Jé­zus fo­gal­ma és a sze­re­tet fo­gal­ma jó­for­mán azonosítható.”(29)
Psyché. Ha va­la­ki úgy gon­dol­ta, hogy a Tűz­kút ma­gas­la­ta­it kö­ve­tő­en Weöres már alig­ha tud­ja meg­lep­ni ra­jon­gó­it, té­ve­dett. Az át­me­ne­ti­nek (de nem szín­vo­nal­sül­­lye­dés­nek) te­kint­he­tő kö­vet­ke­ző kö­te­té­ben, a Me­rü­lő Sza­tur­nusz­ban (1968) fel­buk­kan Psychének, egy kép­zelt köl­tő­nő­nek né­hány ver­se, hogy az­tán a kö­vet­ke­ző évek­ben szá­muk kö­tet­nyi­re gya­ra­pod­jék, s1972-ben Psyché cí­men nap­vi­lá­got is lás­son, ha­tal­mas szak­mai és kö­zön­ség­si­kert arat­va.

Weöres a Psychében köl­té­sze­té­nek egy ad­dig is­me­ret­len, el­rej­tett ar­cát mu­tat­ta meg. Az elő­ző kö­te­tek el­vont, fi­lo­zo­fi­kus, her­me­ti­kus lí­rá­já­nak eb­ben a kö­tet­ben nyo­ma sincs. Az 1795-ben Lónyay Er­zsé­bet­ként szü­le­tett Psyché ver­se­i­re a for­ma­i­lag klas­­szi­ci­zá­ló­an fe­gyel­me­zett, spon­tán, já­té­kos, bujócskázó ér­zé­ki­ség a jel­lem­ző, ára­dó ero­ti­ka, amely, saj­nos, oly rit­ka tü­ne­mé­nye a kor, a 19. szá­zad ele­je ma­gyar lí­rá­já­nak. Azt túl­zás len­ne ál­lí­ta­ni, hogy a ma­gyar ro­ko­kó és bie­der­mei­er köl­té­szet je­len­ték­te­len volt, az vi­szont ta­gad­ha­tat­lan, hogy Cso­ko­na­it kö­ve­tő­en ép­pen Weöres Sán­dor Psychéjében bo­rult vi­rág­ba új­ra. A Psyché leg­na­gyobb bra­vúr­ja az, hogy nem utá­noz­za, ha­nem a 20. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben új­ra­te­rem­ti a ma­gyar ro­ko­kó és bie­der­mei­er köl­té­sze­tet. Vis­­sza­lép az idő­ben más­fél év­szá­za­dot vagy an­nál is töb­bet, mint­ha csú­fon­dá­ro­san azt akar­ná su­gall­ni, hogy amit mo­dern­ség­ről, kor­sze­rű­ség­ről vagy kor­sze­rűt­len­ség­ről oly­kor haj­la­mo­sak va­gyunk ös­­sze­fe­cseg­ni, nem más, mint mí­tosz. Az iga­zán ér­té­kes iro­dal­mi mű min­dig túl­mu­tat ke­let­ke­zé­se ide­jén és kö­rül­mé­nye­in, va­gyis idő fö­löt­ti, vagy időn tú­li.
Weöres és Szentkuthy. Fél év­szá­zad el­múl­tá­val ma már ta­lán két­sé­gek nél­kül ál­lít­ha­tó, hogy Weöres Sán­dor és Szentkuthy Mik­lós a 20. szá­zad kö­ze­pe ma­gyar iro­dal­má­nak leg­me­ré­szebb ha­tár­sér­tői. Kul­csár Sza­bó Er­nő, Weöres Sán­dor lí­rá­ját mél­tat­va, haj­szál­pon­to­san fo­gal­maz, ami­kor ezt ír­ja: „A sze­mé­lyi­ség­ha­tá­rok el­moz­dí­tá­sa […] azért nem jár együtt az in­di­vi­du­a­li­tás meg­bom­lá­sá­val, mert ez a köl­té­szet […] ép­pen a sze­mé­lyi­ség­ha­tá­rok fel­nyi­tá­sá­ban lát­ja a lé­te­zés uni­ver­zu­má­val va­ló egy­be­ol­va­dás lehetőségét.”(30) Eb­ből a pers­pek­tí­vá­ból néz­ve pe­dig nem len­ne tel­je­sen meg­ala­po­zat­lan  egy olyan iro­da­lom­tör­té­ne­ti kon­cep­ció, mely­ben a ma­gyar iro­dal­mi mo­dern­iz­mus fó­ku­szá­ban nem Ady vagy Jó­zsef At­ti­la, nem Ba­bits vagy Sza­bó Lő­rinc, még csak nem is Kas­sák és nem Kosz­to­lá­nyi és Krúdy epi­ká­ja, ha­nem Weöres Sán­dor és Szentkuthy Mik­lós élet­mű­ve áll­na, mi­vel az ő mű­ve­ik tá­gít­ják a leg­szé­le­sebb­re a ma­gyar iro­da­lom­ban a mo­dern­iz­mus ho­ri­zont­ját. így ke­rül­het­né­nek a kö­rön be­lül kí­vül­ről a kör kö­zép­pont­já­ba.

JEGYZETEK

20. Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Bp. 1970. I/212–213. o.
21. Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom rövid története. Pécs. 2007. 549. o.
22. Kenyeres Zoltán. Tündérsíp. Bp. 1983. 95. o.
23. Bata Imre: Weöres Sándor közelében. Bp. 1979. 267. o.
24. Gintli Tibor–Schein Gábor: i.m. 550. o.
25. I.m. 138. o.
26. I.m. 153. o.
27. I.m. 259–260. o.
28. Kenyeres Zoltán: I.m. 265. o.
29. Hornyik Miklós: Beszélgetés írókkal. Újvidék. 1982. 63. o.
30. Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp. 1994. 82. o.