Alabán Fe­renc – Az ér­té­kek pers­pek­tí­vá­ja

(Szem­pont­ok a kö­zép-eu­ró­pai ré­gió in­teg­rá­ci­ó­já­nak és vál­to­zó iro­dal­mi kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­nak ér­tel­me­zé­sé­hez )
A kö­zép-eu­ró­pai iro­dal­mi in­teg­rá­ci­ós tö­rek­vé­sek alap­ja
A kö­zép-eu­ró­pai ré­gió in­teg­rá­ci­ó­já­nak, il­let­ve a ve­le já­ró egész tér­ség regiona-lizációjának egyik leg­fon­to­sabb ha­tó­ere­je a kul­tú­ra, amely a nem­ze­ti iden­ti­tás meg­ha­tá­ro­zó ele­me és a rend­sze­res érint­ke­zés és együtt­mű­kö­dés te­rü­le­te, hor­do­zó­ja.

A kul­tú­ra szer­te­ága­zó és sok­szí­nű le­he­tő­sé­ge­in be­lül el­ső­sor­ban az iro­da­lom­nak van a leg­na­gyobb ki­su­gár­zó sze­re­pe a nem­ze­ti ön­azo­nos­ság és a mű­vé­szi, nyel­vi ér­ték­köz­ve­tí­tés szín­te­rén. Eb­ből adó­dó­an egy szé­le­sebb kör­ben a ré­gió nem­ze­ti iro­dal­ma­i­nak, egy szű­kebb kör­ben pe­dig (a nem­ze­ti iro­dal­mak ke­re­tén és szint­jén be­lül) a ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak­nak szük­sé­ges egy olyan stra­té­gi­ai ér­té­kű prog­ra­mot vá­lasz­ta­ni­uk és lét­re­hoz­ni­uk, amely ha­té­ko­nyan és egy­ben hi­te­le­sen se­gí­ti elő az in­teg­rá­ci­ós szin­tek meg­va­ló­sí­tá­sát.

A kö­zép-eu­ró­pai ré­gió fo­gal­ma az iro­da­lom­ban és a tör­té­ne­lem­ben, pon­to­sab­ban az ös­­sze­ha­son­lí­tó iro­da­lom­tu­do­mány­ban, a nem­ze­ti iro­dal­mak és a vi­lág­iro­da­lom kö­zött ta­lál­ha­tó iro­da­lom­kö­zi együt­te­se­i­nek a meg­ne­ve­zé­se. A tör­té­ne­lem­tu­do­mány­ban az azo­nos vagy ha­son­ló fej­lő­dé­si típusba so­rol­ha­tó né­pek és nem­ze­tek gyűj­tő­fo­gal­ma, egy nagy­vo­na­lak­ban geo­grá­fi­a­i­lag is meg­ha­tá­roz­ha­tó te­rü­le­ten. A kö­zép-eu­ró­pai idea és a hoz­zá­ta­pa­dó gon­do­la­ti – emotív – töl­tet (Zentral-Europa, Mittel-Europa…) el­ső­sor­ban te­hát iro­dal­mi és szel­le­mi fo­gan­ta­tá­sú volt és nem po­li­ti­kai kez­de­mé­nye­zés­re jött lét­re, bár át­té­te­lek­kel a na­pi po­li­ti­ká­ban is meg­je­lent. A po­li­ti­ka va­ló­já­ban – az em­lí­tett szel­le­mi ge­ne­zis­nél fog­va – so­ha­sem tu­dott a ma­ga szá­má­ra el­fo­gad­ha­tó in­do­ko­kat és ér­ve­ket ko­vá­csol­ni a kul­tú­ra ál­tal fel­szín­re ho­zott moz­za­na­tok­ból és mo­tí­vu­mok­ból, ho­lott e ré­gió mű­ve­lő­dé­si és szel­le­mi kapcsolatainak a kö­vet­ke­ze­tes ki­épí­té­se min­de­nek­előtt po­li­ti­kai ren­de­zést igé­nyelt vol­na. Ez­ál­tal te­rem­tőd­he­tett vol­na meg a szel­le­mi kör­nye­zet in­téz­mé­nye­sí­tett há­ló­za­ta, amely­ben a kö­zép-eu­ró­pai tér­ség hat és mű­kö­dik. A po­li­ti­kai re­a­li­tá­sok e vo­nat­ko­zás­ban, be­le­ért­ve az ál­la­mi és kor­mány­kez­de­mé­nye­zé­se­ket, min­dig el­ma­rad­tak a szel­lem­től, s en­nél­fog­va a kö­zép-eu­ró­pa­i­ság so­se kap­ta meg a po­li­ti­ka tá­mo­ga­tá­sát. Így szin­te tü­net­sze­rű­vé vált, hogy a Kö­zép-Eu­ró­pa-prob­lé­mát is­mé­tel­ten a kul­tú­ra, a tu­do­mány és a szép­iro­da­lom kü­lön­bö­ző mű­fa­jai ve­tet­ték fel és időszerűsítették

Az iro­dal­mi kom­mu­ni­ká­ció vál­to­zá­sa

Az egye­te­mes ma­gyar iro­da­lom ré­sze­i­nek egyik fon­tos lét­mód­ja az egy­más­sal foly­ta­tott di­a­ló­gus. A ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak­ban lé­nye­gé­ben a het­ve­nes évek­ben tör­tént meg az a ket­tő­ző­dés, amely – az in­di­vi­du­á­lis sza­bad­ság je­gyé­ben – az „önál­ló nyelv­te­rem­tés” igé­nyé­vel paradigmatikus vál­to­zást in­dí­tott el. A nyel­vi­ség gon­do­la­ti alap­hely­ze­té­ből ki­in­du­ló esz­té­ti­kai fel­fo­gás né­hány év­ti­zed alatt (de az ez­red­vég­re min­den­képp) az al­ko­tói szán­dé­kot és meg­va­ló­su­lást ala­po­san át­ér­tel­mez­te. Ez­zel meg­vál­to­zott az al­ko­tás­ban meg­nyil­vá­nu­ló sza­bad­ság­esz­mény fel­fo­gá­sa is. A sza­bad­ság mo­rá­lis ér­ték­ként va­ló ér­tel­mez­he­tő­sé­ge fel­té­te­le­zi, hogy  a plu­ra­lis­ta ér­ték­fel­fo­gás nem je­lent­he­ti a sza­bad­ság ha­tár­ta­lan­sá­gát. Más­részt: amed­dig a tár­sa­dal­mi­ság in­ter­ak­ci­ós te­ré­ben funk­ci­ót kap az iro­da­lom, ad­dig a mű­vé­szi (esz­té­ti­kai) szán­dé­kú nyel­vi cse­lek­vés min­dig eti­kai ka­te­gó­ria is lesz. Pél­dá­nak oká­ért: ha a köl­té­sze­tet a vi­lág­ban funk­ci­o­ná­ló mű­vé­szi for­má­jú em­be­ri kom­mu­ni­ká­ci­ós rend­szer­ként ér­tel­mez­zük, ak­kor mint ilyet, nem ki­zá­ró­lag csak a „szép­ség” szem­pont­já­ból fog­juk ér­té­kel­ni, ha­nem ezen túl­me­nő­en tör­té­ne­ti­leg, gon­do­la­ti­lag és er­köl­csi­leg meg­ha­tá­ro­zott nyel­vi (és egyéb per­cep­ci­ós) meg­nyil­vá­nu­lás­ként is in­terp­re­tál­juk. A ki­sebb­sé­gi ma­gyar al­ko­tók­nál mind­ez hang­sú­lyos evi­den­ci­a­ként je­le­nik meg, mely ér­ték­kép­vi­se­lő fe­no­mén. Ez az al­ko­tói at­ti­tűd nem ala­kít ki kü­lön ér­tel­mez­he­tő hi­e­rar­chi­kus vi­szonyt esz­té­ti­kum és mo­rá­lis ma­ga­tar­tás kö­zött, ha­nem ép­pen el­len­ke­ző­leg: az eti­kai ve­tü­le­tet az esz­té­ti­kai mi­nő­ség nél­kü­löz­he­tet­len ös­­sze­te­vő­jé­nek tart­ja.

A kom­mu­ni­ká­ci­ós moz­gást – az egyes ki­sebb­sé­gi ma­gyar irodalmokon be­lül is – a szel­le­mi és esz­té­ti­kai ki­bon­ta­ko­zás elő­se­gí­tő­je­ként ér­té­kel­het­jük, az eset­leg szem­ben­ál­ló „be­széd­mód­ok” egy­más­nak va­ló fe­szü­lé­sé­nek szint­jén. A ki­sebb­sé­gi nyelv­köz­pon­tú­ság és szö­veg­el­vű­ség esz­mé­i­ben – a mo­dern és poszt­mo­dern iro­da­lom­kon­cep­ci­ók­ban – a nyel­vi­ség ön­ma­gá­ra uta­ló ér­tel­me eg­zisz­ten­ci­á­lis ön­ér­ték­ké emel­ked­het, s a nyelv meg­ha­la­dott esz­közsze­re­pé­nek he­lyét a létsze­rep tölt­he­ti ki ma­ra­dék­ta­la­nul. Így jö­het lét­re az, hogy a ki­sebb­sé­gi nyelv­ben-lét vir­tu­á­lis tel­jes­sé­ge a ki­sebb­sé­gi lét va­ló­sá­gát ké­pe­zi le. Ez pe­dig nem­hogy  nem áll el­len­tét­ben a nem­ze­ti nyelv sor­sá­ért ag­gó­dó er­köl­csi­ség iro­dal­mi ve­tü­le­te­i­vel, ha­nem – aka­rat­la­nul is – meg­tá­mo­gat­ja az et­ni­kai-nyel­vi le­épü­lés­ből kö­vet­ke­ző fel­is­me­ré­se­ket. Egyes pél­dák ar­ról győz­het­nek meg, hogy hi­tel­te­le­nül hang­zik min­den nem­zet­fél­tő ethosz le­ki­csiny­lé­se és le­be­csü­lé­se: a leg­kü­lön­fé­lébb irá­nyult­sá­go­kat kö­ve­tő ki­sebb­sé­gi iro­dal­mi mű­vek – ha mű­vé­szi­ek, ár­nyal­tak és je­len­té­ke­nyek –, a nyel­vi já­té­kok új­faj­ta kí­sér­le­te­ző for­mái, az iró­nia és a gro­teszk kö­ze­gé­ből sem ik­tat­hat­ják ki a kö­zös­sé­gi lét­ta­pasz­ta­lat és a sors­kér­dé­sek je­len­tés­ré­te­ge­it. Mind­ez ér­ték­több­le­tet je­lent, mely gaz­da­gít­ja az egye­te­mes ma­gyar iro­dal­mat is.

Az ön­azo­nos­ság ér­de­kelt­sé­ge

A fel­erő­sö­dő in­teg­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok kö­vet­kez­mé­nye­ként egy­re gyak­rab­ban buk­kan fel és kü­lön­bö­ző szem­pont­ok alap­ján ér­tel­me­ző­dik és ér­té­ke­lő­dik az iden­ti­tás fo­gal­ma és az iden­ti­fi­ká­ció ter­mi­no­ló­gi­á­ja. Nem tel­je­sen új je­len­ség­ről van szó, de a szem­lé­let és eset­le­ges vizs­gá­ló­dás szem­pont­jai és mó­do­za­tai el­tér­nek egy­más­tól. Né­hány év­ti­zed­del ez­előtt a vizs­gá­ló­dá­sok el­ső­sor­ban azok­ra a je­len­sé­gek­re irá­nyul­tak, ame­lyek a né­pek, nép­cso­port­ok kö­zöt­ti el­té­ré­se­ket, jel­leg­ze­tes­sé­ge­ket és kü­lön­bö­ző­sé­ge­ket te­kin­tet­ték meg­ha­tá­ro­zó­nak. Er­re az at­ti­tűd­re a kí­vül­ről va­ló szem­lé­let fel­erő­sö­dé­se volt a jel­lem­ző. Je­le­nünk­ben vi­szont a di­men­zi­o­nált, a be­lül­ről va­ló lá­tás és lát­ta­tás vizs­gá­la­tá­nak és mód­sze­ré­nek ide­je jött el, s el­ső­sor­ban az a kér­dés fog­lal­koz­tat­ja a té­ma iránt ér­dek­lő­dő­ket, hogy ho­gyan mó­do­sul, vál­to­zik az egyén, egy cso­port a sa­ját kö­zös­sé­gé­vel, kul­tú­rá­já­val és min­den meg­ha­tá­ro­zó­já­val. En­nél­fog­va az iden­ti­tás ka­te­gó­ri­á­já­nak elő­for­du­lá­sa és al­kal­ma­zá­sa rend­kí­vül szer­te­ága­zó és a tár­sa­dal­mi, va­la­mint po­li­ti­kai élet fra­ze­o­ló­gi­á­já­ban a leg­kü­lön­fé­lébb ös­­sze­füg­gés­ben sze­re­pel. Az is igaz azon­ban, hogy a min­den­na­pi szó­hasz­ná­lat­ban leg­több­ször a nem­ze­ti ön­tu­dat ki­fe­je­zé­se­ként al­kal­maz­zák.
A nyelv (anya­nyelv), a kul­tú­ra és a szár­ma­zás az ún. et­ni­kai iden­ti­tás há­rom fon­tos kér­dés­kö­re. Az ed­di­gi ku­ta­tá­sok ta­pasz­ta­la­tai sze­rint ezek az ös­­sze­te­vők – mint ob­jek­tív meg­ha­tá­ro­zó té­nye­zők – az iden­ti­tás meg­nyil­vá­nu­lá­sá­nak va­lós és konk­rét ele­mei. A nyelv (anya­nyelv) és a kul­tú­ra meg­nyil­vá­nu­lá­sai ér­ték­rend­be ál­lít­ha­tók és az ön­azo­nos­ság­ra vo­nat­ko­zó for­mai jel­lem­ző je­gyei meg­ál­la­pít­ha­tók. A szár­ma­zás- vagy ere­det­tu­dat vizs­gá­la­ta so­rán vi­szont rend­kí­vül fon­tos sze­rep­hez jut a szub­jek­tív ele­mek so­ra, s ez be­fo­lyá­sol­hat­ja az et­ni­kai iden­ti­tás ér­tel­me­zé­sét. Ál­ta­lá­ban igaz, hogy jel­le­gé­nél fog­va az et­ni­kai iden­ti­tá­son be­lül leg­in­kább meg­fo­gal­maz­ha­tó és fel­is­mer­he­tő a kul­tu­rá­lis iden­ti­tás.

Az egyén azo­no­su­lá­sa sa­ját et­ni­kai cso­port­já­val el­ső­sor­ban a kul­tu­rá­lis ha­gyo­mány el­fo­ga­dá­sán és köz­ve­tí­té­sén alap­szik. Egy et­ni­kai cso­port, kü­lö­nös­kép­pen pe­dig egy ki­sebb­sé­gi (nem­ze­ti­sé­gi) kö­zös­ség, el­ső­sor­ban a ha­gyo­má­nya­i­ban fe­je­zi ki ön­azo­nos­sá­gát. Amit fon­tos­nak tar­tunk kü­lön hang­sú­lyoz­ni (!) – azok szá­má­ra is, akik két­ség­be von­ják, ill. ta­gad­ják a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom és kul­tú­ra lé­tét –, nem a kul­tú­ra szint­je, il­let­ve mi­lyen­sé­ge az ér­ték­ha­tá­ro­zó és fon­tos, ha­nem az ah­hoz va­ló vi­szo­nyu­lás és az az­zal va­ló azo­no­su­lás, amely ez­ál­tal az egyén­nek a cso­port­já­val, a kö­zös­ség tag­ja­i­val va­ló iden­ti­tá­sát nyil­vá­nít­ja ki.

E ki­vá­lasz­tott né­hány szem­pont is kel­lő­en ki­fe­je­zés­re jut­tat­ja, hogy az iden­ti­tás­sal ös­­sze­füg­gő kér­dé­sek és tisz­tá­zan­dó prob­lé­mák ös­­sze­tet­tek. Ah­hoz, hogy igaz­sá­go­sak és kor­rek­tek ma­rad­junk, csak nagy vo­ná­sok­ban le­het ál­ta­lá­no­sabb ér­vé­nyű meg­ál­la­pí­tá­so­kat ten­ni. Szin­te min­dig kü­lön-kü­lön, sa­ját meg­ha­tá­ro­zó jel­leg­ze­tes­sé­gük kö­ze­gé­ben szük­sé­ges meg­vizs­gál­ni és ér­tel­mez­ni az egyes et­ni­ku­mo­kat, ki­sebb­sé­gi cso­por­to­kat, vagy ép­pen a leg­ki­sebb kö­zös­sé­ge­ket. Más és más prob­lé­mák ve­tőd­het­nek fel az anya­or­szág­hoz tar­to­zó nép­raj­zi cso­por­tok­kal és is­mét más kér­dé­sek és meg­ál­la­pí­tá­sok kap­hat­nak hang­súlyt az ide­gen ál­lam­ban nem­ze­ti­ség­ként élő cso­por­tok­kal kap­cso­lat­ban. A cso­port­iden­ti­tás­ban je­len­tős sze­re­pet kap­nak a szo­ká­sok, kü­lö­nö­sen a tár­sa­dal­mi élet szo­ká­sai, ame­lyek­ben az egyén és a kö­zös­ség egy­más­hoz va­ló vi­szo­nya  is ki­fe­je­ző­dik. Eb­ben a kon­tex­tus­ban szük­sé­ges meg­em­lí­te­ni még a val­lást, mely a ha­gyo­má­nyok szint­jén is nagy ha­tó­erő­vel bír. A val­lá­sos ha­gyo­má­nyok a ki­sebb­sé­gi lét meg­őr­zé­sé­nek alap­ja­it ké­pez­he­tik, mi­vel a ki­sebb­sé­gi iden­ti­tás a val­lá­si élet rit­mu­sá­ban új­ból és új­ból meg­erő­sö­dik és meg­újul.
A ha­gyo­má­nyos ma­gyar nem­ze­ti stra­té­gi­á­nak – a té­ma szak­ér­tői sze­rint – a ki­sebb­sé­gi hely­zet­ben élő ma­gyar­ság mi­att kell ki­e­gé­szül­nie. A kö­zép-eu­ró­pai ré­gió és ben­ne a ma­gyar­ság eu­ró­pai uni­ós in­teg­rá­ci­ó­ja, amely­nek az adott tör­té­nel­mi ke­re­tek­ben kell köz­ve­tet­ten elő­se­gí­te­nie a Kár­pát-me­den­cé­ben ki­sebb­sé­gi sors­ban élő ma­gya­rok nem­ze­ti in­teg­rá­ci­ó­ját, fon­tos ré­szét ké­pe­zi en­nek a stra­té­gi­á­nak. Pomogáts Bé­la nem vé­let­le­nül utal az ön­azo­nos­ság meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pé­re és funk­ci­ó­já­ra: „A kö­zép-eu­ró­pai tér­sé­get va­ló­já­ban a re­gi­o­ná­lis iden­ti­tá­sok­nak az új­já­a­la­kí­tá­sa és in­téz­mé­nye­sí­té­se ál­tal lehetne új ke­re­tek kö­zé fog­ni. El­ső­sor­ban a Kár­pát-me­den­cé­re, Ro­má­ni­á­ra és az egy­ko­ri Ju­go­szlá­via utód­ál­la­ma­i­ra gondolok…” Ami­kor Pomogáts Bé­la geo­po­li­ti­kai po­zí­ci­ók­ra utal, ak­kor is a nem­ze­tek és or­szá­gok iden­ti­tá­sá­nak sa­já­tos­sá­ga­i­val tá­maszt­ja alá gon­do­la­tát: „Len­gyel­or­szág iden­ti­tá­sát tu­laj­don­kép­pen egy Né­met­or­szág és Orosz­or­szág kö­zöt­ti zó­na sa­já­tos hely­ze­te szab­ja meg, Cseh­or­szág pe­dig iga­zá­ból há­tat for­dí­tott a kö­zép-eu­ró­pai ré­gi­ó­nak, és nem ér­dek­lő­dik egy kö­zép-eu­ró­pai re­gi­o­ná­lis stra­té­gia fel­épí­té­se iránt.” Ez a meg­ál­la­pí­tás is azt sej­te­ti, hogy fo­ko­za­to­san át­raj­zo­ló­dik Kö­zép-Eu­ró­pa tér­ké­pe. A tör­té­nel­mi ke­re­tek szét­hul­lot­tak, a regionalitásnak az­zal a szel­le­mi­sé­gé­vel és iden­ti­tá­sá­val, amely­nek for­mát az el­ső vi­lág­há­bo­rú vé­gé­ig tar­tó ál­lam­ala­ku­lat adott, már  nem le­het szá­mí­ta­ni. Az eu­ró­pai in­teg­rá­ci­ós le­he­tő­sé­gek­kel – eb­ben a kon­tex­tus­ban –  a ré­gió or­szá­gai nem a szű­kebb kö­zép-eu­ró­pai tér­ség­ben, ha­nem a na­gyobb pers­pek­tí­vát je­len­tő, tá­ga­sabb eu­ró­pai tér­ben pró­bál­ják meg­ta­lál­ni a sa­ját he­lyü­ket. Minden­nek el­le­né­re – ép­pen az ön­azo­nos­ság ter­mé­sze­tes igé­nyé­nek tisz­tá­zá­sá­val – a kö­ze­li és tá­vo­lab­bi jö­vő­ben is re­á­li­sak lesz­nek a kö­zép-eu­ró­pai stra­té­gi­ai in­teg­rá­ci­ós fel­ada­tok, kü­lö­nös­kép­pen a ki­sebb­sé­gi ma­gyar kö­zös­sé­gek ma­gyar nem­ze­ti in­teg­rá­ci­ó­já­nak meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben.

Ki­sebb­sé­gi iro­da­lom – nem­ze­ti iro­da­lom

A ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak és a hoz­zá­juk tar­to­zó nem­ze­ti iro­da­lom köz­ti kap­cso­lat meg­ha­tá­ro­zó ab­ban a rend­szer­ben, amely­ben a ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak lé­tez­nek és mű­köd­nek. A ha­tá­ron tú­li ma­gyar iro­dal­mak és a ma­gyar­or­szá­gi ma­gyar iro­da­lom köz­ti vi­szony is – a nyelv­azo­nos­ság alap­ján – a leg­erő­sebb és leg­ter­mé­ke­nyebb a sa­ját vi­szony­rend­sze­rén be­lül. Vo­nat­ko­zik ez az erdé­lyi, a szlo­vá­ki­ai, a dél­vi­dé­ki és a Kár­pát-uk­raj­nai ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak­ra, de ugyan­úgy ér­vé­nyes a nyu­ga­ti or­szá­gok­ban mű­kö­dő és a ten­ge­ren­tú­li ma­gyar iro­dal­mak­ra egy­aránt. Ezért is van az, hogy a ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak fej­lő­dé­si jel­leg­ze­tes­sé­gei és sza­ka­szai stí­lus­irány­za­tok­ban, iro­dal­mi áram­la­tok­ban, mű­fa­ji ak­tu­a­li­tá­sok­ban és más kí­sér­le­te­zé­sek­ben sok­szor (ha né­mi ké­sés­sel és fá­zis­el­to­ló­dás­sal is) meg­egyez­nek a ma­gyar­or­szá­gi ma­gyar iro­da­lom ten­den­ci­á­i­val, vagy hoz­zá je­len­tős ha­son­ló­sá­go­kat mu­tat­nak. A ha­tás azon­ban nem csu­pán egy­irá­nyú, mi­vel a ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak is hat­nak az anya­or­szá­gi iro­da­lom­ra. Ez a ha­tás ki­sebb, pon­to­sab­ban fo­ko­za­to­san erő­sö­dő, mert az új tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai fel­té­te­lek­nek meg­fe­le­lő­en egy­re ha­tá­ro­zot­tab­bá vá­lik a ma­gyar kul­tú­ra és iro­da­lom in­teg­rá­ci­ós tö­rek­vé­se­i­nek meg­va­ló­su­lá­sa, ami min­den­kép­pen két­irá­nyú épí­tést igé­nyel. Ahogy a ha­tá­ron tú­li ma­gyar iro­dal­mak fej­lő­dé­se ha­tá­ro­zot­tab­bá vá­lik az anya­or­szág­be­li ma­gyar iro­da­lom im­pul­zu­sa­i­tól, úgy a ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti iro­da­lom is gaz­da­gabb lesz a ha­tá­ron tú­li ma­gyar iro­dal­mak sa­já­tos­sá­ga­i­val, az áb­rá­zolt ki­sebb­sé­gi sors és vi­lág él­mé­nye­i­vel, pszi­chi­ká­já­nak mű­vé­szi ki­fe­je­zé­sé­vel. Az ös­­sze­tar­to­zás tu­da­tát a kö­zös nyel­ven túl a tör­té­nel­mi múlt és ese­mé­nyek de­ter­mi­nál­ják, né­hány eset­ben az adott kör­nye­zet és föld­raj­zi­ság egye­di­sé­gé­vel te­remt­ve meg a he­lyi szí­nek ere­de­ti­sé­gét, genius loci szel­le­mi­sé­gét.

A tör­té­ne­lem fo­lya­mán már volt rá pél­da, hogy ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­da­lom – kü­lön­bö­ző okok­nál fog­va – kü­lön­böz­ni kí­vánt a ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti iro­da­lom­tól anél­kül, hogy min­den ál­ta­lá­nos je­gyet az egyes­hez és a kü­lön­le­ges­hez ido­mí­tott vol­na. Az ilyen tö­rek­vé­sek­nek az okai ál­ta­lá­ban tár­sa­dal­mi-po­li­ti­kai kü­lönb­sé­gek­re ve­zet­he­tők vis­­sza, me­lyek­re az írók, köl­tők min­dig ér­zé­ke­nyen re­a­gál­tak. Az iro­dal­mi-esz­té­ti­kai tö­rek­vé­sek­ből ere­dez­tet­he­tő kü­lön­ál­lás, ill. kü­lön­böz­ni aka­rás pers­pek­tí­vá­ját min­dig az ha­tá­roz­ta meg, hogy a szán­dék mi­lyen mér­ték­ben akar­ta túl­lép­ni az „el­vi­sel­he­tő­ség” ha­tá­rát és hogy az iro­dal­mi eman­ci­pá­ció fej­lő­dé­sé­nek fo­ko­za­tai és pó­lu­sai mi­lyen egyen­súly­ban vol­tak egy­más­sal.

Egész – cent­rá­lis — glo­bá­lis
Rész – periferiális — lo­ká­lis

A szlo­vák szak­iro­da­lom­ban is ta­lá­lunk fej­te­ge­té­se­ket a nem­ze­ti­sé­gi, ki­sebb­sé­gi, re­gi­o­ná­lis iro­da­lom és a hoz­zá­tar­to­zó nem­ze­ti iro­da­lom prob­le­ma­ti­ká­já­ról, to­váb­bá az egész adott vi­szony­rend­szer ér­tel­me­zé­sé­ről, ami nem csak lát­szó­lag ta­nul­sá­gos.

Ján Bakoš (a szlo­vák ori­en­ta­lisz­ti­ka meg­ala­pí­tó­ja, aki töb­bek kö­zött ma­gyar fi­lo­ló­gi­át is elő­a­dott a pozsonyi egye­te­men a múlt szá­zad öt­ve­nes éve­i­ben) volt az, aki  több­ször is hang­sú­lyoz­ta azt a né­ze­tet, hogy a ki­sebb­sé­gi és a re­gi­o­ná­lis iro­dal­ma­kat so­sem sza­bad el­szi­ge­tel­ten, csak ön­ma­ga pa­ra­mé­te­rei kö­zött szem­lél­ni, ke­zel­ni és ku­tat­ni. Szor­gal­maz­ta, hogy ha iga­zak és szak­sze­rű­ek aka­runk ma­rad­ni, eze­ket az iro­dal­ma­kat min­dig a na­gyobb iro­dal­mak rend­sze­ré­ben szük­sé­ges lo­ka­li­zál­ni és vizs­gál­ni. Egy­ér­tel­mű­en el­uta­sí­tot­ta az ún. „centrisztikusan ab­szo­lu­ti­zá­ló”, to­váb­bá az ún. „regionalisztikusan sze­pa­rá­ló” kon­cep­ci­ó­kat, me­lyek ér­tel­me­zé­se sze­rint a re­gi­o­ná­lis és ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak lé­nye­gé­nek meg­ha­tá­ro­zó és jel­lem­ző vo­ná­sa­i­nak sze­rep­kö­re ok nél­kül be­szű­kül. Oskár Èepan es­­szé­i­ben és el­mé­le­ti fej­te­ge­té­se­i­ben to­vább ju­tott Bakoš té­te­le­i­nél és két fon­tos mo­men­tu­mot emelt ki. Az ad­dig jó­részt „hely­raj­zi” kér­dés­ként ke­zelt prob­lé­ma­kört értékmeghatározó jel­lem­ző sa­já­tos­sá­gok­kal ru­ház­ta fel, s ez­ál­tal a „cent­rum–pe­ri­fé­ria” el­len­tét­re épü­lő be­ál­lí­tás és prob­lé­ma­ke­ze­lés át­ala­kult. Oskár Èepan el­ső­sor­ban men­­nyi­sé­gi té­nye­ző­ket, s bi­zo­nyos szin­ten alá­ren­delt­sé­get fi­gye­lem­be ve­vő és jel­ző ös­­sze­te­vő­ket tart fon­tos­nak a vi­szony ki­fe­je­zé­sé­ben, s en­nek a szel­le­mé­ben hoz­za lét­re a „rész–egész” ál­tal fém­jel­zett el­kép­ze­lést. En­nek ér­tel­mé­ben a ki­sebb­sé­gi és re­gi­o­ná­lis iro­da­lom min­den vo­nat­ko­zás­ban „rész­nek” szá­mít az „egé­szet” meg­tes­te­sí­tő nem­ze­ti iro­da­lom­mal szem­ben, s en­nek meg­fe­le­lő­en ala­kul egy­más­hoz va­ló vi­szo­nyuk is.
Egy to­váb­bi szlo­vák iro­dal­már, Peter Zajac rend­szert ki­ala­kít­va az iro­dal­mi ré­gi­ók meg­ha­tá­ro­zó jel­leg­ze­tes­sé­ge­i­ről és sa­já­tos­sá­ga­i­ról a cent­rá­lis és periferiális vo­nat­ko­zá­so­kat át­ala­kít­ja a „lo­ká­lis és glo­bá­lis” köz­ti vi­szony­rend­szer­ré. Zajac sze­rint a lo­ká­lis – mint re­gi­o­ná­lis – az egész rend­szer al­ko­tói kö­ze­gé­ben az ún. „ener­ge­ti­kai for­rást” je­len­ti, s en­nek meg­fe­le­lő­en az egész rend­szer glo­ba­li­tá­sát az egyes lo­ká­lis al­ko­tói for­rá­sok köl­csö­nös egy­más­ra va­ló ha­tá­sá­val tart­ja mér­he­tő­nek. Idéz­zük gon­do­la­tát: „A glo­bá­lis csak a lo­ká­lis ál­tal lé­tez­het … A lo­ká­lis, a he­lyi, a re­gi­o­ná­lis, a szin­gu­lá­ris az al­ko­tói rend­sze­rek­ről va­ló el­mél­ke­dé­sek kon­cep­ci­ós mag­va, mi­vel a rend­sze­rek moz­gá­sá­nak és al­ko­tó­ké­pes­ség­ének ener­ge­ti­kai for­rá­sát ké­pe­zi. A prob­lé­ma­kör köz­pont­já­vá ily mó­don a lo­ká­lis (he­lyi, szin­gu­lá­ris) kon­cep­ci­ó­já­nak kér­dé­se vá­lik.”
A tö­mö­ren vá­zolt el­kép­ze­lé­sek és fej­te­ge­té­sek lé­nye­gé­hez tes­­szük hoz­zá: en­nek a prob­lé­ma­kör­nek nem­csak kül­ső, ha­nem bel­ső pa­ra­mé­te­rei és mi­nő­sé­gei is van­nak. A ki­sebb­sé­gi nem­ze­ti iro­dal­mak mű­vé­sze­ti, esz­té­ti­kai „normalizációja” szo­ros ös­­sze­füg­gés­ben van az al­ko­tói in­di­vi­du­a­li­tás vál­to­zá­sa­i­val és a mű­vé­sze­ti al­ko­tás mi­nő­sé­ge­i­vel. Ál­ta­lá­nos szin­ten meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a ki­sebb­sé­gi  írók és köl­tők al­ko­tói élet­mű­vé­ben a fej­lő­dés út­ja a va­ló­ság fel­fe­de­zé­sé­től, a mo­rál és az iden­ti­tás ke­re­sé­sé­től fo­ko­za­to­kon át az esz­té­ti­kum meg­ta­lá­lá­sá­ig ve­zet. Köz­ben tu­da­to­sít­hat­juk, hogy az esz­té­ti­kai ér­ték (mint a mű­al­ko­tás bel­ső, meg­ha­tá­ro­zó ér­té­ke) nem „ke­re­si” iden­ti­tá­sát vagy an­nak meg­oko­lá­sát, mi­vel nincs rá szük­sé­ge. Az esz­té­ti­kai él­mény­nek ob­jek­tív alap­ja és jel­le­ge van ab­ban az ér­te­lem­ben, hogy ugyan­az a mű­al­ko­tás ha­son­ló (vagy ugyan­olyan) él­mé­nye­ket vált ki az ol­va­sók, mint be­fo­ga­dók nagy részében.

Az iden­ti­tást (mely konk­rét al­ko­tó­hoz, mű­höz és an­nak kö­rül­mé­nye­i­hez kap­cso­ló­dik) el­ső­sor­ban az iro­dal­mi mű to­váb­bi ér­té­kei, ér­ték­szfé­rái (mo­rá­lis, tör­té­nel­mi, tár­sa­dal­mi, in­tel­lek­tu­á­lis és más ér­té­kek) for­mál­ják meg és bon­ta­koz­tat­ják ki a mű­ben. A nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek, s ál­ta­luk a ki­sebb­sé­gi al­ko­tók – ha­son­ló­an a tár­sa­da­lom más cso­port­ja­i­hoz – fej­lő­dé­sük bi­zo­nyos szint­jén szük­sé­gét ér­zik an­nak, hogy iro­dal­mi mű­vek­ben (mű­vé­szi ki­fe­je­ző esz­kö­zök­kel) fo­gal­maz­zák meg iden­ti­tá­su­kat. A kul­tu­rá­lis ön­azo­nos­ság tisz­tá­zá­sa le­he­tő­vé te­szi a múlt meg­is­me­ré­sét (genézis), a tör­té­ne­lem­hez, az anya­nyelv­hez, a kul­tú­rá­hoz, a mű­vé­sze­tek­hez stb. va­ló vi­szony tisz­tá­zá­sát, a meg­ha­tá­ro­zó spe­ci­fi­kus je­gyek fel­is­me­ré­sét és azo­no­sí­tá­sát. A ki­sebb­sé­gi író va­ló­ság­hoz, iden­ti­tá­sá­hoz és mű­vé­szi el­kép­ze­lé­se­i­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz va­ló vi­szo­nyát így szem­lél­tet­het­jük:

Rész­le­ges fel­is­me­rés ered­mé­nye­ként meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek kul­tu­rá­lis iden­ti­tá­sa és az esz­té­ti­kai (mű­vé­szi) ér­ték kö­zöt­ti vi­szony köz­vet­len, a ki­sebb­sé­gek ré­szé­ről jog­gal fel­té­te­le­zett és bi­zo­nyí­tott. Mi­vel a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gek­nek lét­fon­tos­sá­gú szük­sé­gük van a kul­tu­rá­lis ön­azo­nos­ság fel­mu­ta­tá­sá­ra, a kul­tu­rá­lis ön­azo­nos­ság iro­dal­mi (mű­vé­szi) ki­fe­je­zé­sé­hez szük­ség van esz­té­ti­kum­ra. Ily mó­don az esz­té­ti­kai (mű­vé­szi) ki­fe­je­zé­si for­ma (és ér­ték!) ha­té­ko­nyan elő­se­gít­he­ti a ki­sebb­sé­gek kul­tu­rá­lis iden­ti­tá­sá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sát és fel­mu­ta­tá­sát. A kap­cso­ló­dá­sok és vi­szo­nyok ily mó­don ka­u­zá­li­san és funk­ci­o­ná­li­san „nor­ma­li­zá­lód­nak”, a kör rész­le­ge­sen be­zá­rul és nyil­ván­va­ló­vá vá­lik a kér­dés (és a kér­dés­re adott vá­lasz) hi­te­le: mi­ért ve­zet a ki­sebb­sé­gi al­ko­tók fej­lő­dé­si út­ja a va­ló­ság, az er­kölcs, az iden­ti­tás és to­váb­bi iro­dal­mi ér­té­kek ke­re­sé­sé­től az esz­té­ti­kum (mű­vé­szi kí­sér­le­te­zés és ki­fe­je­zés­mód) meg­ta­lá­lá­sá­ig? Ez a fej­lő­dé­si vo­nal ál­ta­lá­ban nemcsak az egyes al­ko­tói pá­lyák ívét jel­zi, ha­nem a ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak tör­té­ne­té­nek fej­lő­dé­sét is tük­rö­zi a kez­de­tek­től nap­ja­in­kig. A fej­lő­dé­si vo­nal ugyan nem li­ne­á­ris, de min­den­kép­pen evi­dens, rész­le­ge­sen csu­pán az al­ko­tói sze­mé­lyi­ség sa­já­tos­sá­gai és po­zí­ci­ó­ja, más­részt a ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak­ban eset­le­ge­sen be­kö­vet­ke­ző na­gyobb (te­hát tár­sa­dal­mi szin­tű) vál­to­zá­sok be­fo­lyá­sol­hat­ják.

Ér­ték a regionalizmusban

Az iro­dal­mi regionalizmus és sa­já­tos­ság ér­té­kei rész­ben meg­egyez­nek az ún. nem re­gi­o­ná­lis ér­té­kek rend­sze­ré­vel, más­részt rész­ben kü­lön­böz­nek at­tól. Az ese­tek túl­nyo­mó több­sé­gé­ben egy re­gi­o­ná­lis kö­zeg­ben kép­ző­dő, lét­re­jött iro­dal­mi és mű­vé­szi ér­ték­él­mény egyút­tal kö­zös­ség­te­rem­tő ener­gi­á­val és ha­tás­ér­ték­kel bír. Ez egyik alap­ve­tő jel­lem­ző sa­já­tos­sá­ga. To­váb­bi is­mer­te­tő je­gye, hogy (rész­ben el­té­rő­en a mo­dern mű­vé­sze­tek ér­tel­me­zé­sé­től) a re­gi­o­ná­lis mű­ér­ték bi­zo­nyos szin­ten és mér­ték­ben le­ve­zet­he­tő a ko­ráb­bi­ak­hoz va­ló vi­szo­nyá­ból, sa­já­tos­sá­gai ré­vén kap­cso­lat­ban áll az előz­mé­nyek­kel. A regionáis kö­zeg­ben lét­re­jött mű­ér­ték – akár­csak ál­ta­lá­nos ér­te­lem­ben – nem ve­zet­he­tő le a mű­fa­ji elő­írá­sok és for­mák tel­je­sí­té­sé­ből (vagy ta­ga­dá­sá­ból). Hang­sú­lyo­zot­tan ér­vé­nyes eb­ben a kö­zeg­ben is, hogy min­den egyes mű ma­gá­nak te­rem­ti meg for­ma­el­ve­it, ame­lye­ket „ön­erő­ből” kell be­tel­je­sí­te­nie. Ele­get kell ten­nie an­nak az igény­nek, hogy ön­ma­gát konstituálja a be­fo­ga­dó­ban.

A leg­in­kább ha­gyo­má­nyok­ból meg­szü­le­tő re­gi­o­ná­lis ér­ték az új tör­té­nel­mi és tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok és ki­hí­vá­sok kö­vet­kez­té­ben di­a­lek­ti­ku­san kap­cso­ló­dik a fej­lő­dés, majd a pers­pek­tí­va azo­no­sít­ha­tó vonalaihoz és irány­za­ta­i­hoz. Mond­hat­nánk azt is, hogy a re­gi­o­ná­lis ér­ték lét­re­jöt­tét elő­se­gí­tő (iro­dal­mi) ha­gyo­má­nyok az idő elő­re­ha­lad­tá­val meg­ha­tá­roz­zák azok fej­lő­dé­si, vál­to­zá­si irá­nya­it, leg­fon­to­sabb nem­be­li ori­en­tált­sá­gát. Eb­ben az eset­ben fi­gye­lem­be kell ven­ni­ük a ge­ne­zis ál­tal adott sa­já­tos­sá­go­kat, va­la­mint a je­len, il­let­ve a ké­sőb­bi­ek szá­má­ra je­len­tő­sé­get és ér­tel­met biz­to­sí­tó pers­pek­ti­vi­kus le­he­tő­sé­ge­ket. Eb­be ugyan­úgy be­le­tar­to­zik a re­gi­o­ná­lis tá­jé­ko­zó­dá­son túl (pl. a szü­lő­föld kö­zös­sé­gi ta­pasz­ta­la­ta­i­nak és él­mé­nye­i­nek vi­lá­ga) mint az egye­te­mes szin­tű tá­jé­ko­zó­dás (pl. a nem­ze­ti ki­sebb­sé­gi ma­gyar iro­dal­mak ese­té­ben az összmagyar iro­da­lom­ba va­ló in­teg­rá­ló­dás irá­nya). Nyil­ván­va­ló­an ez a tör­té­ne­ti­leg ki­ala­kult többirá­nyú ori­en­tált­ság ge­ne­ti­ku­san is kó­dolt, s a ma­gyar iro­da­lom kon­tex­tu­sán be­lül meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű a re­gi­o­ná­lis iro­dal­mi ér­ték ki­ala­ku­lá­sá­ban.

Az iro­dal­mi al­ko­tás­ban le­vő ér­ték fel­té­te­le­zi a szer­ző­höz (al­ko­tó­hoz) fű­ző­dő ge­ne­ti­kus vi­szonyt, s az ér­té­ket kép­vi­se­lő sa­já­tos­ság hely­ze­té­nél fog­va is érin­tett hely­ze­te ál­tal és ré­sze­se az al­ko­tó gon­do­la­ti-emo­ci­o­ná­lis vi­szony­la­ta­i­nak és di­men­zi­ó­i­nak. A re­gi­o­ná­lis ér­ték cél­kö­zön­sé­ge el­ső­sor­ban sa­ját re­gi­o­ná­lis (ki­sebb­sé­gi) kö­ze­ge, s azon ke­resz­tül az azo­nos nyel­vű és kul­tú­rá­jú be­fo­ga­dói ré­teg, ma­gyar kon­tex­tus­ban be­le­ért­ve az összmagyar iro­da­lom be­fo­ga­dó kö­zön­sé­get, egy to­váb­bi szin­ten pe­dig, min­den ma­gya­rul ol­va­só be­fo­ga­dót. A mű­al­ko­tás ér­té­ke és hi­te­les­sé­ge is függ a szer­ző (al­ko­tó) kom­pe­ten­ci­á­já­tól, s at­tól, hogy az men­­nyi­re ké­pes sa­ját él­mé­nye­it esz­té­ti­ka­i­lag ér­té­kes­sé ten­ni. Ez a sa­já­tos vi­szony egyik meg­ha­tá­ro­zó jel­lem­ző­je az al­ko­tói au­ten­ti­kus­ság, mely­nek se­gít­sé­gé­vel de­fi­ni­ál­ha­tó a re­gi­o­ná­lis szer­ző mű­ve, s mely­nek lét­re­jöt­te­kor az al­ko­tói at­ti­tűd, az alap­esz­me és ér­zel­mi töl­tet va­ló­já­ban egy for­rás­ból fa­kad. Az al­ko­tó és mű­ve a re­gi­o­ná­lis kö­zeg­ben így te­hát már ge­ne­zi­sé­nél fog­va sa­já­tos szim­bi­ó­zist al­kot, min­den kü­lön- és kí­vül­ál­lá­si vi­szonyt fel­szá­mol és egyút­tal egye­di kom­mu­ni­ká­ci­ós mó­dot és nyel­vi stí­lus­kö­ze­get hoz lét­re. A re­gi­o­ná­lis írói és köl­tői ma­ga­tar­tás el­kü­lö­ní­tő je­gye az is, hogy nem el­ső­sor­ban a szö­veg­köz­pon­tú és kí­sér­le­te­ző mo­ti­vá­ci­ón alap­szik, ha­nem jó­val in­kább ún. ta­pasz­ta­la­ti in­dít­ta­tá­sú, mely ked­ve­li a mimetikus ér­ték­te­rem­tést. En­nél­fog­va nagy­részt üze­net­köz­ve­tí­tő szán­dé­kot és gon­do­la­tot hor­doz, amit hi­te­le­sen ak­kor ké­pes ki­tel­je­sí­te­ni, ha ke­vés­bé kí­sér­le­te­zik és leg­in­kább a szok­vá­nyos­nak tar­tott nar­ra­tív tech­ni­ká­kat al­kal­maz­za. Ta­lán azért is va­ló­szí­nű, hogy az iro­dal­mi for­mák­kal va­ló kí­sér­le­te­zés re­gi­o­ná­lis kon­tex­tus­ban ke­vés­bé gya­ko­ri, mi­nek kö­vet­kez­té­ben a kri­ti­ka kö­ré­ben fi­gyel­met vált ki. S ez igaz azok­ban az ese­tek­ben is, ha a kí­sér­le­te­zés nem több más nem­ze­ti iro­dal­mak­ból át­men­tett szö­veg­al­ko­tá­si mód­nál, kol­lázs­nál vagy mon­tázs­nál.
A re­gi­o­ná­lis iro­dal­mak­ra ál­ta­lá­ban jel­lem­ző még az az el­be­szé­lői és as­­szo­ci­a­tív stí­lus, an­nak sa­já­tos gon­dol­ko­dá­si jel­leg­ze­tes­sé­ge­i­vel és hang­sú­lya­i­val, sé­má­i­val és ér­zé­keny­sé­gi te­rü­le­te­i­vel. A szö­ve­gen túl­me­nő­en a nyel­vi­leg ki nem fe­je­zett je­len­tés­tar­ta­lom, kom­mu­ni­ká­ci­ós mód is ár­nyal­ja a re­gi­o­ná­lis szövegkontextust. A re­gi­o­ná­lis kul­tú­rák­nak is­mer­te­tői to­váb­bá azok a nonverbális uta­lá­sok­nak és gesz­tu­sok­nak a so­rai, ame­lyek­nek ter­mé­sze­tes hasz­ná­la­ta jel­lem­ző­je a re­gi­o­ná­lis szö­ve­gek­nek. En­nek egyik fon­tos ele­me és ös­­sze­te­vő­je le­het a multikulturalizmus, mely­nek szin­tén meg­van­nak a vizs­gá­ló­dá­si el­já­rá­sai és a ma­ga esz­té­ti­ká­ja.

Új iro­da­lom­tör­té­ne­ti kor­szak

1990 után – a je­lek és té­nyek alap­ján – új iro­da­lom­tör­té­ne­ti kor­szak kez­dő­dik a kö­zép-eu­ró­pai nem­ze­ti és nem­ze­ti ki­sebb­sé­gi iro­dal­mak éle­té­ben. A ta­pasz­ta­lat azon­ban azt mu­tat­ja, hogy egy-egy új iro­dal­mi kor­szak ki­je­lö­lé­sé­vel (NB: az iro­da­lom­tör­té­ne­ti pe­ri­o­di­zá­ci­ó­val) meg­gon­dol­tan kell bán­ni, mi­vel lé­nye­gé­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa­kor fi­gye­lem­be kell ven­ni az al­ko­tás fo­lya­ma­tá­nak ön­tör­vé­nyű sa­já­tos­sá­ga­it és meg kell kü­lön­böz­tet­ni az al­ko­tás fo­lya­ma­tá­ban a mű­vek­ben je­lent­ke­ző vál­to­zá­so­kat, va­la­mint ma­gá­nak az in­téz­mény­rend­szer­nek a vál­to­zá­sa­it is szük­sé­ges fel­tér­ké­pez­ni. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­dal­mi és szel­le­mi élet­nek eze­ken a te­rü­le­te­ken is tör­lesz­ten­dő adós­sá­gai van­nak. Szük­sé­ges új­ra ér­tel­mez­ni azt a kér­dést, hogy a (ki­sebb­sé­gi) kö­zös­ség és sza­bad­ság esz­té­ti­ká­ja kö­zött mi­ért van fe­szült­ség, tu­da­to­sít­va azt, hogy eb­ben a ki­sebb­sé­gi iro­da­lom­ban is fo­lya­ma­to­san és ha­gyo­má­nyo­san va­ló­já­ban két alap­ve­tő irány­zat je­len­lé­te, oly­kor (el­hall­ga­tott, ese­ten­ként fel­szín­re ke­rü­lő) konf­ron­tá­ci­ó­ja ész­lel­he­tő. Egy­fe­lől egy olyan irány­za­té, amely­nek ér­ték­rend­je köz­pont­já­ban a nem­ze­ti ki­sebb­ség, a kö­zös­ség sor­sa a meg­ha­tá­ro­zó, más­fe­lől egy olyan irány­za­té, amely a sze­mé­lyi­sé­get he­lye­zi a cent­rum­ba. Nyil­ván­va­ló­an az óhaj­tott iro­dal­mi har­mó­nia csak ak­kor le­het iga­zi, ha az esz­té­ti­kai több­szó­la­mú­ság ma­ra­dék­ta­la­nul bon­ta­koz­hat ki az egyes mű­faj­ok­ban, s tisz­tá­zód­hat több nyi­tott kér­dés, töb­bek kö­zött az: va­jon mind­az, ami újó­lag kez­dő­dik je­le­nünk­ben – az ös­­sze­tar­to­zás tu­da­tá­nak fel­erő­sö­dé­se –, mi­lyen he­lyet kap­hat a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom­ban és ma­gá­ban az egye­te­mes ma­gyar iro­da­lom­ban. Vi­ta ala­kul­hat­na ki ar­ról a fel­te­vés­ről is, hogy a ki­sebb­sé­gi iro­da­lom az anya­or­szá­gi­hoz ké­pest jó­val egyneműbb, hi­ány­zik be­lő­le az ér­té­kek több­szó­la­mú­sá­ga és szí­nes­sé­ge. Kü­lön – még az elő­ző ész­re­vé­tel­hez kap­cso­ló­dó – elem­zés és ér­tel­me­zés tár­gya le­het­ne, hogy a ki­sebb­sé­gi, re­gi­o­ná­lis esz­mé­nyek (felvidékiség, ki­sebb­sé­gi mes­si­a­niz­mus, transz­szil­va­niz­mus…) po­zi­tív, a meg­ma­ra­dást szol­gá­ló mo­rá­lis ha­tá­suk mel­lett, ho­gyan ke­rül­tek szem­be oly­kor a kol­lek­tív ér­dek, az irány­za­tos­ság „kö­te­le­ző” ér­vé­nyét el nem is­me­rő esz­té­ti­kai szem­pont­ok­kal, az ún. sza­bad­el­vű és sze­mé­lyi­ség­köz­pon­tú iro­dal­mi tö­rek­vé­sek­kel. Más­fe­lől: va­jon a sza­bad­ság­esz­té­ti­ka va­ló­ban ki­zár­ta és ki­zár­ja-e azt, amit nem­ze­ti ki­sebb­sé­gi eti­ká­nak vagy esz­té­ti­ká­nak szok­tak mon­da­ni, va­gyis egy­faj­ta kö­tött­sé­ge­ket?

Hi­á­nyát érez­zük, hogy nem íród­nak a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom és szel­le­mi­ség je­len­le­gi lét­ál­la­po­tát és vi­szony­rend­sze­rét fej­te­ge­tő és jel­lem­ző ta­nul­má­nyok. Alig akad­nak szak­mai szem­lék az utób­bi év­ti­zed szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­dal­mi élet ered­mé­nyes író­i­ról, kez­de­mé­nye­zé­se­i­ről és leg­jobb mű­ve­i­ről. Hi­á­ba van­ az új köny­vek, az új köl­tők, pró­za­írók je­lent­ke­zé­se, ha mind­ez túl­zot­tan nagy csönd­ben tör­té­nik. Mi­re fi­gyel­nek a szer­kesz­tők, mi­ért nincs több re­cen­zió, es­­szé és kri­ti­ka a ha­zai ma­gyar iro­da­lom ter­mé­sé­ről? Mi­ért hi­ány­zik a rend­sze­res ön­zet­len szer­ve­zői és szer­kesz­tői kez­de­mé­nye­zés és mo­ti­vá­lás? Va­jon iga­zuk le­het azok­nak, akik azt ál­lít­ják: eb­ből a szem­pont­ból bi­zo­nyít­ha­tó­an ked­ve­zőbb volt a hely­zet né­hány év­ti­zed­del ez­előtt, mi­vel az iro­dal­mi ro­va­tok szer­kesz­tői (tisz­te­let a ki­vé­tel­nek) na­gyobb oda­adás­sal fi­gyel­tek a ha­zai ma­gyar iro­da­lom­ra és ügyel­tek ar­ra, hogy mi­nél több ki­ad­vány­ról je­len­jen meg is­mer­te­tő írás és vé­le­mény.
Szük­sé­gét érez­zük egy nem­zet­kö­zi szin­tű szak­mai ta­nács­ko­zás meg­ren­de­zé­sé­nek, me­lyen ha­zai és kül­fö