Ilyen­nek lát­ták a ne­gyed­szá­za­dos Iro­dal­mi Szem­lét

(Gon­do­la­tok, vil­la­ná­sok az év­for­du­ló al­kal­má­ból)
Tő­zsér Ár­pád
Az Iro­dal­mi Szem­le in­du­lá­sa vé­let­le­nül (vagy ta­lán nem is an­­nyi­ra vé­let­le­nül, hisz az „inf­rast­ruk­tú­ra” tör­té­né­sei min­dig fel­té­te­le­zik egy­mást!) egy­be­esett a mi iro­dal­mi in­du­lá­sunk­kal, a harmadvirágzás „má­so­dik nem­ze­dé­ké­nek” je­lent­ke­zé­sé­vel: 1958-ban in­dult a Szem­le, s 1958-ban je­lent meg a „Nyol­cak” em­lé­ke­ze­tes an­to­ló­gi­á­ja is.

S így vé­let­le­nül ná­lunk is úgy ala­kult a hely­zet, aho­gyan az az iro­dal­mi élet­ben már len­ni szo­kott: az új lap egy új nem­ze­dék fel­so­ra­ko­zá­si he­lye (is) lett. Igen: „is”, mert az előb­bi ki­je­len­té­sem ter­mé­sze­te­sen tá­vol­ról sem akar­ja azt je­len­te­ni, hogy az Iro­dal­mi Szem­le a mi nem­ze­dé­künk lap­ja­ként in­dult. Nem. Már az el­ső szám­ban együtt volt iro­dal­munk min­den nem­ze­dé­ke és min­den „irány­za­ta”. Meg­fért egy­más mel­lett Sza­bó Bé­la és Cselényi Lász­ló, Cson­tos Vil­mos és Forbáth Im­re. De az ta­lán még­sem volt egé­szen vé­let­len, hogy Fábry Zol­tán be­ve­ze­tő­je, az Ide­je már bi­zony! után köz­vet­len az a vers kö­vet­ke­zett, amely­ben évek­kel ké­sőbb szin­tén Fábry Zol­tán „pi­ros­sal ka­ri­káz­ta be” a kö­vet­ke­ző so­ro­kat:

Anyánk ké­pén a
vi­lág a rá­ma!

El­né­zést a sze­rény­te­len­sé­gért, hogy ma­ga­mat va­gyok kény­te­len idéz­ni, de az Iro­dal­mi Szem­le in­dí­tó ver­sét, a Fér­fi­kor, így jöjj!-t „vé­let­le­nül” én ír­tam (úr­is­ten, há­nya­dik vé­let­len ez már eb­ben az írás­ban!), s így már a Szem­le el­ső szá­má­ban je­len volt és hang­sú­lyo­san volt je­len az a „vi­lág­igény”, amely­nek je­gyé­ben a mi nem­ze­dé­künk in­dult, s amely szin­te prog­ra­munk­ká vált.

Mert ha mi va­la­mi­ben kü­lön­bö­zünk az előt­tünk já­ró nem­ze­dé­kek­től, ak­kor az ép­pen a ki­tá­rul­ko­zás, az ab­lak­nyi­tás igé­nye volt. A szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom 1958-ig, te­hát csak­nem tíz évig az „egyszerűség” és a „nép­hű­ség” bű­vö­le­té­ben va­ló­ban nem volt más s nem is akart más len­ni, csak „szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom”. A kül­ső kö­tő­dé­sek (a nép­hez, táj­hoz, ha­zá­hoz kö­tött­ség) mel­lett a bel­ső (iro­dal­mi) kö­tő­dé­sek má­sod­la­go­sak vol­tak, s ha még­is vol­tak, ak­kor azok – az „egy­sze­rű­ség” és a „nép­hű­ség” je­gyé­ben – csak a nép­köl­té­szet és Pe­tő­fi, s eset­leg a ma­gyar­or­szá­gi né­pi írók irá­nyá­ba mu­tat­tak. De hogy az iro­dal­mat (s így a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­dal­mat is) más, ter­mé­sze­tes kö­tő­dé­sei a vi­lág­hoz és a vi­lág­iro­da­lom­hoz kö­tik, azt ná­lunk va­ló­szí­nű­leg a mi nem­ze­dé­künk ír­ta le, vagy leg­alább is a mi nem­ze­dé­künk­kel kap­cso­lat­ban ír­ták le elő­ször. (Pl. Fábry Zol­tán a Res poeticá-ban.)
(Kö­szönt­jük a ne­gyed­szá­za­dos Iro­dal­mi Szem­lét, Iro­dal­mi Szem­le 1983/8)

Koncsol Lász­ló
El­ső, ala­po­zó író­nem­ze­dé­künk, az itt mar­adot­tak és idő­ben szü­le­tet­tek tör­té­nel­mi ér­de­me, hogy iro­dal­mi la­pun­kat ti­zen­há­rom év­vel a há­bo­rú után lét­re­hoz­ták. Jól jött vol­na egy-két év­vel ko­ráb­ban is, biz­to­san meg­élt vol­na már, de 1958-ra nem­ze­dé­kem leg­jobb­jai is so­rom­pó­ba áll­tak, s a fel­sza­ba­du­ló iro­dal­mi já­ték­té­ren és tisz­tu­ló le­ve­gő­ben, más biz­ta­tó je­lek és té­nyek mel­lett, a két (Fábryt, Eg­rit, Sza­bó Bé­lát, Ráczot, Cson­tost, L. Kiss Ibo­lyát s még né­há­nyu­kat kü­lön ge­ne­rá­ci­ó­nak szá­mít­va: há­rom) nem­ze­dék lé­te­zé­se el­vi­tat­ha­tat­lan­ná tet­te egy iro­dal­mi lap na­gyon is szük­sé­ges vol­tát. Nél­kü­le iro­dal­munk nem fej­lőd­he­tett vol­na to­vább, lap­ja­ink iro­dal­mi rovataiban el­csö­ke­vé­nye­se­dett vol­na. Szü­le­té­si évét bíz­vást te­kint­het­jük iro­dal­munk el­ső kor­szak­ha­tá­rá­nak. So­ha jobb­kor esett fo­gan­ta­tást s az igé­nyek­kel egy­be­hang­zóbb szü­le­tést. (Előt­te, két-há­rom éven át, gya­ra­po­dás he­lyett in­kább csak sze­gé­nyed­tünk. Lásd a NÉ­PES és a ma­gyar ki­adó ak­ko­ri sor­sát.)
Író­nak, iro­da­lom­nak, fo­lyó­irat­nak csak az ab­szo­lút ki­tel­je­se­dés ko­nok el­szánt­sá­gá­val sza­bad el­in­dul­nia a pá­lyán, s Fábry az el­ső szám­ban így is bo­csá­tot­ta út­já­ra a la­pot. „A ki­csi­nyes­ség és tör­pü­lés ve­szé­lye, a kí­sér­tő kön­­nyí­tés le­he­tő­sé­ge kez­det­től fenn­állt. Itt csak ug­ra­ni le­he­tett, ha úgy tet­szik, me­ne­kül­ni: más­ba, töb­be, na­gyob­ba” – ír­ta program-adó ve­zér­cik­ke egyik he­lyén, majd sok más, ma is szo­mo­rú­an ér­vé­nyes kér­dés és meg­ál­la­po­dás után („Ré­gen nem vol­tak író­szö­vet­sé­gek, de meg­volt a bal­ol­da­li írók ben­ső kap­cso­la­ta […] Ki tud nyug­tá­zót, te­hát lé­nye­ge­set mon­da­ni a szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom egé­szé­ről, mond­juk – Prá­gá­ban?”) meg­fo­gal­maz­ta min­den író és iro­da­lom leg­főbb cél­ját: „A dön­tő ered­mény – a ki­tö­rés ön­ma­gunk­ból – nem má­ról hol­nap­ra fog meg­tör­tén­ni. De a mód ad­va van, az út ki van je­löl­ve, csak él­ni kell ve­le…”
(„Ki­tör­ni ön­ma­gunk­ból…” Iro­dal­mi Szem­le 1983/8)

Turczel La­jos
Ha most a ne­gyed­szá­za­dos év­for­du­lón mér­le­gel­ni aka­rom az ed­di­gi utat, ak­kor nincs szük­sé­gem a po­zi­tív el­fo­gult­ság­ra, mert min­den szé­pí­tés, na­gyí­tás nél­kül meg­ál­la­pít­ha­tom, hogy a nagy vesz­te­sé­gek után új­ra­in­du­ló iro­dal­munk fej­lő­dé­sé­nek fel­gyor­su­lá­sá­ban, a mi­nő­ség fel­erő­sö­dé­sé­ben az Iro­dal­mi Szem­lé­nek rend­kí­vül nagy ré­sze volt. Ak­kor in­dult, ami­kor iro­dal­mi éle­tünk­ben – éles és szen­ve­dé­lyes vi­tá­kat, iro­da­lom­po­li­ti­kai és esz­té­ti­kai po­lé­mi­á­kat ki­vált­va – az el­ső nem­ze­dék­vál­tás is végbement. A „Nyol­cak” be­rob­ba­ná­sá­nak, tü­rel­met­len újatakarásának ide­je volt ez, s mind­azt, ami ak­kor és az­óta iro­dal­munk­ban tör­tént, a leg­na­gyobb mér­ték­ben és a leg­hi­te­le­seb­ben az Iro­dal­mi Szem­le év­fo­lya­mai, szá­mai tük­rö­zik. A tör­té­nel­mi kö­rül­mé­nyek okoz­ta ké­sett­sé­günk mi­att nem ke­vés su­ta­sá­got, kez­det­le­nes­sé­get is ta­lá­lunk a sza­po­ro­dó év­fo­lyam­ok­ban, szá­mok­ban, de a lé­nyeg az, hogy fo­lya­ma­to­san lé­pés­ről lé­pés­re új te­het­sé­gek fel­lé­pé­sé­nek, ros­­szul in­dult pá­lyák hely­re­iga­zo­dá­sá­nak, mű­ne­mek-mű­faj­ok kris­tá­lyo­so­dá­sá­nak, a kri­ti­ka és az iro­da­lom­tu­do­mány kor­sze­rű­sö­dé­sé­nek is ta­núi le­he­tünk.
(Az Iro­dal­mi Szem­le plusz­fel­adat-vál­la­lá­sai, Iro­dal­mi Szem­le 1983/8)

Dé­nes György
Jól ír­ta Fábry Zol­tán, hogy ami­kor ér­te­sült a lap in­du­lá­sá­ról, az el­ké­sett­ség ér­zé­se lo­pa­ko­dott be­lé. Jog­gal érez­het­te a meg­ké­sett­sé­get, hi­szen a fel­sza­ba­du­lás óta ti­zen­há­rom év telt el. Ez na­gyon hos­­szú idő, szin­te pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség volt ab­ban a küz­de­lem­ben, amely a ha­zai ma­gyar iro­da­lom meg­va­ló­sí­tá­sá­ért folyt. Az eset­le­ges­ség­től a tu­da­tos­sá­gig túl­nyo­mó­részt az Iro­dal­mi Szem­lén át ve­ze­tett az út.
De az Iro­dal­mi Szem­lé­nek sem si­ke­rült cso­dá­kat ten­nie. A kez­det min­dig a bi­zony­ta­lan­ság, ta­po­ga­tó­zás, út­ke­re­sés je­gyé­ben te­lik. Itt is ez tör­tént: ál­mok, el­kép­ze­lé­sek szü­let­tek a lap iro­dal­mi ar­cu­la­tá­nak ki­ala­kí­tá­sá­ra. Nem­csak a lap fő­szer­kesz­tői, egy-egy új szer­kesz­tő is iga­zí­tott va­la­mit raj­ta. Nem­kü­lön­ben a szó­szó­lók, a mun­ka­tár­sak. Évek­be tel­lett, amíg a fo­lyó­irat ki­ké­pez­te sa­já­tos szlo­vá­ki­ai ma­gyar ar­cu­la­tát, egye­di­sé­gét, egyé­ni­sé­gét. Ter­mé­sze­te­sen eh­hez szük­sé­gel­te­tett a ha­zai ma­gyar iro­da­lom fel­nö­ve­ke­dé­se, dif-ferenciálódása, a szem­lé­let­be­li át­ala­ku­lás és a pro­vin­ci­a­liz­mus csök­ken­té­se. A lap és az iro­da­lom, a lap és az írók köl­csön­ha­tás­ban fej­lőd­tek, hul­lám­he­gyek, hul­lám­völ­gyek, nagy ne­ki­ru­gasz­ko­dá­sok és csüggedések kö­ze­pet­te.
(Mit je­len­tett szá­mom­ra az Iro­dal­mi Szemle?, Iro­dal­mi Szem­le 1983/8)

Mács Jó­zsef
Nem volt kön­­nyű a még já­rat­lan úton a ta­pasz­ta­la­tok üres tar­so­lyá­val el­in­dul­ni, iro­dal­munk hol­nap­já­ért fe­le­lő­sen az el­ső bi­zony­ta­lan szer­ve­ző-szer­kesz­tő lé­pé­se­ket meg­ten­ni, egy­re fel­ké­szül­teb­ben és az egé­szet át­te­kint­ve hall­gat­ni lá­ba­do­zó iro­dal­munk lé­leg­zé­sét, s jó ér­zék­kel ál­lít­gat­ni az ép­pen meg­fe­le­lő, a to­vább­lé­pést fel­té­te­le­ző mér­cét.
Az Iro­dal­mi Szem­le el­ső szá­má­tól ko­moly­sá­got pa­ran­cso­ló fó­ru­ma lett iro­dal­munk­nak, na­pi- és he­ti­lap­ja­ink iro­dal­mi ro­va­tai fö­lé ma­ga­so­dó szel­le­mi mű­hely­ként ha­tott ked­ve­ző­en és va­la­men­­nyi­ünk­re ter­mé­ke­nyí­tő­en. Ha­sáb­ja­in el­be­szé­lés­sel, re­gény­rész­let­tel vagy ta­nul­mán­­nyal meg­je­len­ni leg­alább an­­nyit je­len­tett, mint hét­köz­na­pi ru­ha he­lyett ün­nep­lő­be búj­ni.

Egy­re gyak­rab­ban és han­go­sab­ban mond­tuk Fábry Zol­tán­nal, hogy ha­zánk, Eu­ró­pa, s a ki­te­kin­tés igé­nyét ös­­sze­kap­csol­tuk a pro­vin­ci­a­liz­mus szo­rí­tó bi­lin­cse­i­ből va­ló ki­tö­rés­sel. An­­nyi­ra – és min­den le­het­sé­ges mó­don! – óhaj­tot­tuk ezt, hogy az Iro­dal­mi Szem­le e té­má­ról foly­ta­tott vi­tá­já­ban már Prá­gán ke­resz­tül akar­tunk mi­nél előbb be­tör­ni Eu­ró­pá­ba, merthogy a cseh iro­da­lom is­mer­tebb a ma­gyar­nál!
A meg­je­le­né­sé­nek ne­gyed­szá­za­dá­hoz ér­ke­zett Iro­dal­mi Szem­lé­ről el­fo­gu­lat­la­nul el­mond­ha­tó, hogy mind a mai na­pig írá­sa­ink leg­ja­vát je­len­te­ti meg. Hó­nap­ról hó­nap­ra hi­te­les ké­pet fest iro­dal­munk ál­la­po­tá­ról, nagy ne­ki­ru­gasz­ko­dá­sa­i­ról és meg­tor­pa­ná­sa­i­ról. Örö­met sze­rez gyak­ran a jól meg­szer­kesz­tett szá­ma­i­val.
Nem ün­nep­ron­tás­nak szá­nom, de én a ma­gam ré­szé­ről ak­kor len­nék még elé­ge­det­tebb az Iro­dal­mi Szem­lé­vel, ha a költészet és a pró­za jó­val több he­lyet fog­lal­na el ben­ne. El­szo­mo­rít, ha gyé­ren foly­do­gál szá­ma­i­ban a köl­té­sze­tün­ket és pró­zán­kat csör­ge­dez­te­tő erecs­ke, ha cik­kek­ből, re­cen­zi­ók­ból és ta­nul­má­nyok­ból áll ös­­sze egy-egy szám két­har­ma­da.

Jaroslava Pašiaková
Az Iro­dal­mi Szem­lé­vel va­ló együtt­mű­kö­dé­sem „csúcs­ide­jé­nek” az 1966-tól kez­dő­dő év­ti­ze­det tar­tom (a Do­bos, ké­sőbb Duba, Tő­zsér, Koncsol szer­kesz­tői hár­mas­sal). Ak­kor már a re­cen­zi­ó­kon kí­vül port­ré­kat is ír­tam – cseh iro­dal­mi sze­rel­me­im­ről: Mácháról, Bøezináról s a cseh kri­ti­ka nagy öregjéről, F. X. Šaldáról. Az­tán nagy ta­ní­tó­im és pél­da­ké­pe­im – Né­meth Lász­ló, Kas­sák La­jos, Déry Ti­bor, Il­­lyés Gyu­la, Dobossy Lász­ló, Gál Ist­ván, Ke­mény G. Gá­bor, Ba­logh Ed­gár és má­sok – mű­ve­i­nek és mű­kö­dé­sé­nek az ér­té­ke­lé­sé­re vál­lal­koz­tam. Szo­mo­rú, hogy több­sé­gük már egy­szer s min­den­kor­ra el­tá­vo­zott kö­zü­lünk, s új mű­ve­ik új re­cen­zi­ói he­lyett ma már csak nek­ro­ló­go­kat ír­ha­tok.
Sok szép pil­la­na­tot, ba­rá­ti esz­me­cse­rét, meg­ha­tó em­be­ri tör­té­ne­tet él­tem át az Iro­dal­mi Szem­le szer­kesz­tő­sé­gi he­lyi­sé­ge­i­ben. A szer­kesz­tő­ség el­ső szék­he­lye az Író­szö­vet­ség mai szék­há­zá­ban, a Bé­ke­vé­dők ut­cá­já­ban volt. Oda ve­zet­tem be egy szép­ na­pon az én „ha­lot­ta­i­ból fel­tá­ma­dott”, élő fel­fe­de­zé­se­met – Gömöri Je­nő Ta­mást, a Tűz cí­mű két há­bo­rú köz­ti iro­dal­mi fo­lyó­irat szer­kesz­tő­jét. A fo­lyó­irat 1921 no­vem­be­ré­ben in­dult Po­zsony­ban, s vál­la­lá­sa­i­ra, pro­fil­já­ra néz­ve az Iro­dal­mi Szem­le mél­tó előd­jé­nek te­kint­he­tő. Vi­lá­go­san meg­fo­gal­ma­zott konst­ruk­tív cél­ja és prog­ram­ja volt: „…hogy a ré­gi, egé­szen so­ha meg nem va­ló­sí­tott gon­do­lat – a nem­ze­tek kö­zöt­ti jó vi­szony, ba­rát­ság – meg­va­ló­sí­tá­sá­nak a kul­tú­ra és a szó se­gít­sé­gé­vel fó­ru­ma, ki­fe­je­ző­je le­gyen.”

Fő­leg ar­ra va­gyok büsz­ke, hogy volt di­ák­ja­im – most jó ba­rá­ta­im – so­ra­i­ból a leg­job­ba­kat si­ke­rült meg­nyer­nem nem­csak a szlo­vák, ha­nem a cseh iro­da­lom ügyé­nek is. Tu­dom, ez időt és több­let­mun­kát kö­ve­telt tő­lük, de ered­mé­nye­ik már ma nyil­ván­va­ló­ak és vi­tat­ha­tat­la­nok (Fukári Va­lé­ria, Koncsol Lász­ló, Kövesdi Já­nos, Var­ga Er­zsé­bet és má­sok).

Rácz Oli­vér
A szán­dék meg­fo­gant, a cél vi­lá­gos­sá vált.
Ezért je­len­tett szá­mom­ra a fel­sza­ba­du­lás és 1948 se­be­ket he­gesz­tő feb­ru­ár­ja után a meg­je­le­nés le­he­tő­sé­gé­nél jó­val töb­bet, jó­val fon­to­sab­bat az, hogy az Új Szó, a Fák­lya, A Hét s ké­sőbb a Szem­le tör­vé­nye­sí­tet­ték a ki­mon­dott és leírott szó jo­gát és kö­te­les­sé­gét – egy olyan kö­zös­ség szá­má­ra, amely­nek im­már ma­gam is be­fo­ga­dott tag­ja let­tem.
A be­fo­ga­dás szép és ba­rá­ti volt. An­nak el­le­né­re, hogy nem tar­toz­tam szer­ve­sen egyik nem­ze­dék­hez sem. Nem ál­lott pa­ti­nás írói múlt mö­göt­tem, mint azok mö­gött, akik bör­tö­nök­ből, bújdosásból, szö­ges­drót ke­rí­té­sek mö­gül ke­rül­tek elő, hogy ha­la­dék­ta­la­nul foly­tas­sák, amit a sö­tét­ség évei előtt meg­kezd­tek s bör­tön­ben, bújdosásban sem hagy­tak ab­ba, s akik­nek ne­vét a kép­zet­tár­sí­tás haj­da­ni, be­cses fo­lyó­irat­ok cí­mé­vel és írá­sa­i­val együtt idéz­te fel ben­nem – Tűz, Az Út, A Ma, Ma­gyar Írás, Tát­ra, Utunk, sőt a Nyu­gat –, de nem tar­toz­tam azok kö­zé sem, akik lá­zas lel­ke­se­dés­sel ak­kor kezd­ték írói pá­lyá­ju­kat. Egy­aránt sze­re­tet­tel fo­gad­tak. A fi­a­ta­lok meg­bíz­tak ben­nem, an­nak el­le­né­re, hogy más­kép­pen, más írói esz­kö­zök­kel mu­tat­koz­tam be, mint ők. Ke­gye­let­tel em­lék­szem vis­­sza rá, hogy fenn­tar­tás nél­kül el­fo­gad­ták ezt a „mást”, mint aho­gyan ne­kem is fenn­tar­tás nél­kül szük­sé­gem volt ar­ra a „más­ra”, ami ben­nük lo­bo­gott. Büsz­ke vol­tam rá, hogy a ne­vem a ne­vük mel­lett sze­re­pel, mint aho­gyan le­ír­ha­tat­la­nul büsz­ke ér­zés volt szá­mom­ra, hogy a „ré­gi­ek” nagy nem­ze­dé­ke is jó­té­kony kéz­zel egyen­get­te az uta­mat. Fel­eme­lő és oly­kor szo­ron­ga­tó ér­zés volt szó­ban, a Szem­le ol­da­la­in ta­lál­koz­ni ve­lük. Szo­ron­ga­tó is.
Sas An­dor bá­csi. El­bű­völ­ten ol­vas­tam a ta­nul­má­nya­it, hall­gat­tam az elő­adá­sa­it, s le­nyű­gö­zött min­den­re ki­ter­je­dő, rop­pant tu­dá­sa. Volt úgy is, hogy elő­re meg­hir­de­tett szán­dé­ka sze­rint a két Kis­fa­ludy­ról tar­tott elő­adást, s az el­ső tíz-húsz mon­dat után Goe-t­hé­nél, Schil­ler­nél kö­tött ki, Shakes­peare­-rel foly­tat­ta, Dan­té­ig, Pet­rar­cá­ig ka­lan­do­zott el.

Rá­kos Pé­ter
Hu­szon­öt éves lett hát az Iro­dal­mi Szem­le, ezt is meg­ér­tük, s ha jól fo­gom fel a ju­bi­le­u­mi szám ren­del­te­té­sét, most sor­ban elé­be já­ru­lunk, hogy – ki-ki a ma­ga mód­ján – meg­gra­tu­lál­juk. Kel­lő ta­pin­tat­tal, mert hi­szen ne­vé­ről ítél­ve – revue, rivista – hölgy­nek kép­zel­jük, ám min­den­eset­re olyan hölgy­nek, aki­nek nincs rá oka, hogy le­ta­gad­ja az éve­it: ne­gyed­szá­za­dos fo­lya­ma­tos­sá­ga egyik leg­főbb ékes­sé­ge. S ko­ránt­sem egyet­len ékes­sé­ge. Nem is olyan ré­gen, min­den ün­ne­pi ap­ro­pó nél­kül em­le­get­tem va­la­hol, mi­lyen szé­pen fej­lő­dik, mi­lyen tar­tal­mas, mű­velt; ma már iga­zán nem kí­sér­ti a pro­vin­ci­a­liz­mus ré­me, amely az in­du­lás éve­i­ben ki­sebb­sé­gi komp­le­xu­sa volt. Igaz, azt is hoz­zá­tet­tem, amit ez­út­tal ün­nep­ron­tás vol­na a kel­le­té­nél job­ban hang­sú­lyoz­ni, hogy azért, mi ta­ga­dás, job­ban is öl­töz­köd­het­ne, szebb papírköntösbe, több koz­me­ti­kai gond­dal – de hát tud­juk, hogy ez nem egé­szen raj­ta mú­lik.

Mert ha nem va­gyunk túl­zot­tan hí­vei az év­for­du­lók, szü­le­tés­nap­ok nagy gar­ral va­ló ün­nep­lé­sé­nek, ez itt most jó al­ka­lom, hogy el­mé­láz­zunk a Szem­le huszontöt évén: hi­szen sa­ját éle­tünk ne­gyed­szá­za­da folyt le az örök­lét­be ugyan­en­­nyi idő alatt. A pol­con so­ra­ko­zó év­fo­lyam­ok: nem­ze­dé­kek se­reg­szem­lé­je, egy­más­sal ös­­sze­fo­nó­dó és egy­mást vál­tó nemzedékeké.Vonakodnék itt most ne­ve­ket em­lí­te­ni, mert nem érez­ném il­lő­nek az ün­ne­pi al­ka­lom­hoz: nem aka­rok én sem fel­so­rol­ni, sem rang­so­rol­ni, csak pél­dák­kal il­luszt­rál­ni a Szem­le év­gyű­rű­i­nek vál­to­za­tos­sá­gát, gaz­dag sok­fé­le­ség­ét. Em­lé­kez­zünk: a Szem­lét an­nak ide­jén a stó­szi re­me­te in­dí­tot­ta út­nak, ked­velt köl­tő­jét idéz­ve: „jó ide­je már bi­zony – tar­tok ve­le­tek, vál­tig, hol­tig, per­sze…”

Az Iro­dal­mi Szem­le el­ső nem­ze­dé­ke örö­költ és szer­zett gond­jai ja­va ré­szé­ben – tud­ni­il­lik a nem sa­já­to­san ma­gya­rok­ban – a lap in­du­lá­sát meg­elő­ző év­ti­zed­ben, de ter­mé­sze­te­sen azu­tán is, osz­to­zott a kor­társ vi­lág­gal, nem­csak az it­te­ni szlo­vá­kok­kal és cse­hek­kel, nem is csak a ha­tá­ron tú­li ma­gya­rok­kal: min­den kü­lön út­ját a ránk ne­he­zü­lő vi­lág­tör­té­ne­lem kö­zös buk­ta­tó­i­nak ke­rül­ge­té­sé­vel kel­lett meg­jár­nia. És hát, en­­nyi­vel tar­to­zunk az igaz­ság­nak, nem ke­rül­het­te el va­la­men­­nyit.

Tö­rök Elem­ér
Szá­mom­ra – sok más jó ol­da­la mel­lett – Il­­lyés Gyu­la sza­va­i­val él­ve, ez a sok­ágú síp­sze­rep-vál­la­lás a leg­von­zóbb a Szem­le szer­kesz­té­si kon­cep­ci­ó­já­ban. Ér­de­mes vol­na ilyen meg­kö­ze­lí­tés­ből is ele­mez­ni egy­szer a Szem­lét. De nem ér­dek­te­len ta­lán va­la­mi­re már­is rá­mu­tat­ni ez­zel kap­cso­lat­ban. Vé­le­mé­nyem sze­rint a köl­té­szet tá­jai szí­ne­seb­ben ra­gyog­ná­nak, ha fi­a­tal köl­tő­ink – az idő­seb­bek is – bát­rab­ban tér­ké­pez­nék fel a szü­lő­föl­det. Per­sze, már­is hal­lom az el­len­ve­tést: el­vég­re a tu­do­má­nyos-tech­ni­kai for­ra­da­lom ko­rát él­jük, és köl­tő­ink a fa­lu­si dű­lő­utak ká­tyú­i­ba re­ked­je­nek? Nem kell ott­re­ked­ni. A dű­lő­utak szür­ke sza­lag­ját és a kö­röt­tük hul­lám­zó tá­jat kell a köl­té­szet ma­ga­sá­ba emel­ni.
Mi­cso­da sze­re­te­tet, em­ber­sé­get, em­lé­ket őr­ző a szü­lő­föld! – akár anyánk ké­pe. Tud-e az em­ber an­­nyi szé­pet, jót mon­da­ni más­ról, mint az édes­anyá­ról és a szü­lő­föld­ről? Szá­mom­ra a Szem­le volt és ma­radt az a fó­rum, mely te­ret adott örök sze­rel­mem­ről, a Bod­rog­köz­ről írott ver­se­im­nek. A szü­lő­föld­ről, amely em­ber­sor­sunk meg­ha­tá­ro­zó­ja, for­má­ló­ja, él­mé­nye­ink, em­lé­ke­ink ki­me­rít­he­tet­le­nül buz­gó for­rá­sa. Ne­kem az el­ső iga­zi, em­lé­ke­im­ben meg­őr­zött ta­lál­ko­zá­som a szü­lő­föld­del tíz­éves ko­rom­ra nyú­lik vis­­sza. Igaz, hogy ez az em­lék nem a szü­lő­táj szép­sé­gét őr­zi ben­nem, ha­nem en­nél sok­kal töb­bet: jel­le­mem és vi­lág­né­ze­tem el­ső rü­gye­i­nek ki­pat­ta­ná­sát.
(Mit je­len­tett szá­mom­ra az Iro­dal­mi Szemle?, Iro­dal­mi Szem­le 1983/8)

Fónod Zol­tán
Új te­en­dők, új fel­ada­tok előtt áll az Iro­dal­mi Szem­le. Az újabb ne­gyed­szá­zad­ok iz­ga­tó, iz­gal­mas fel­ada­tai előtt. Olyan iro­da­lom te­rem­té­se, vi­lág­ra se­gí­té­se mú­lik raj­ta, amely nem ki­élé­si for­ma és nem is já­ték, ha­nem a ben­nün­ket kö­rül­ve­vő va­ló­ság őszin­te, igaz fel­tá­rá­sa. Fábryval együtt ma is el­mond­hat­juk: olyan kor­ban élünk, ami­kor az „ima­gi­ná­ri­us vagy plá­tói fe­le­lős­ség­ér­zet he­lyé­re – a tény­le­ges, el­len­őriz­he­tő fe­le­lős­ség­ér­zet” lé­pett. Olyan fe­le­lős­ség­ér­zet, mint akár Ady­nál, aki csak úgy és an­­nyi­ban vál­lal­ta Pe­tő­fit, csak ab­ban te­kin­tet­te pél­da­kép­ének, hogy a köl­tő, író együtt lé­le­gez­zen a kor­ral, a tör­té­ne­lem­mel. Tud­va­le­vő egyéb­ként, hogy nagy­ja­ink nem a vi­lág­iro­da­lom­ból ta­nul­ták a kor­sze­rű­sé­get (így csak gyat­ra epi­go­nok le­het­tek vol­na), ha­nem tör­té­nel­mi ér­zé­kük dik­tál­ta mű­ve­i­ket. Hogy egy köl­tő mai, teg­na­pi vagy év­szá­zad­ok­kal ko­ráb­bi min­tá­kat vá­laszt-e, ez alig­ha le­het az ér­ték­íté­let alap­ja. A lé­nyeg, hogy kor­sze­rű le­gyen. A mo­dern­nek kell len­ni min­de­nes­tül pa­ran­csa el­ső­sor­ban azt je­len­ti, hogy hű­nek kell len­ni min­de­nes­tül. Hű­nek a va­ló­ság­hoz, az em­bert és tár­sa­dal­mat se­gí­tő fel­ada­tok­hoz, an­nak mo­dern – te­hát mai, idő­sze­rű – el­hi­va­tott­sá­gá­hoz, mely az em­ber „nagy­sá­gos cél­ja­it”, egyén és tár­sa­da­lom ön­ma­gá­ra esz­mé­lé­sét – egy­szó­val: a ha­la­dást – szol­gál­ja. Hű­nek kell len­ni eh­hez az ügy­höz és ak­kor kön­­nyű lesz hű­nek len­nünk azok­hoz az esz­mék­hez, gon­do­la­tok­hoz, me­lye­ket az elő­dök hagy­tak ránk. És kön­­nyű lesz e hű­ség szel­le­mé­ben, a mo­dern­ség ih­le­té­ben új sza­va­kat, új gon­do­la­to­kat ta­lál­ni sa­ját sors­kér­dé­se­ink­hez épp­úgy, mint az em­be­ri­sé­gé­i­hez.
Az em­ber­nek len­ni és ma­rad­ni Fábry ál­tal ránk tes­tált nagy örök­sé­gé­vel s ne­gyed­szá­zad meg­is­mé­tel­he­tet­len ta­pasz­ta­la­tá­val mi mást kí­ván­ha­tunk az Iro­dal­mi Szem­lé­nek az el­jö­ven­dő újabb ne­gyed­szá­zad­ok­hoz, mint hogy ma­rad­jon to­vább­ra is a Jö­vő­nek ki­bon­tott ken­dő. („Le­gyen ékes, szép zász­ló…” a mai és az el­jö­ven­dő nem­ze­dé­kek­nek.)
(„Legyen ékes, szép zászló…”, Iro­dal­mi Szem­le, 1984/2)

Duba Gyu­la
Ide­je már bi­zony… ér­zünk a cím­ben bi­zo­nyos ro­man­ti­kus pá­toszt, a szük­ség­sze­rű­ség mély át­élé­sé­ben gyö­ke­re­ző, bi­za­ko­dó fel­lé­leg­zést. Nem­csak a cím, ha­nem az írás sem men­tes a ro­man­ti­kus hi­va­tás­ér­zet mel­lett bi­zo­nyos tör­té­nel­mi szkep­ti­ciz­mus­tól, ám ép­pen az men­ti meg, hogy va­ló­ban túl­zó­an ro­man­ti­kus le­gyen. Pá­to­sza Fábry fel­fo­ko­zott elhivatottságérzetéből, az iro­da­lom kö­zös­sé­gi sze­re­pé­be ve­tett erős hi­té­ből kö­vet­ke­zett. Nagy­ra ér­té­kel­te az írói fe­le­lős­ség és kö­te­le­zett­ség­vál­la­lás sú­lyát, egész élet­út­já­nak lé­nye­ge, hogy olyan tü­zek ég­tek ben­ne, me­lyek a hu­sza­dik szá­za­di for­ra­dal­mak láng­ja­it fel­lob­ban­tot­ták.

A „vox humana pe­ré­re” (Fábry) még em­lé­ke­zünk. 1959 őszén a ma­gyar író­cso­port köz­gyű­lé­sén Bá­bi Ti­bor a vox humana fo­gal­mát ál­ta­lá­nos­nak és a szo­ci­a­lis­ta iro­da­lom­esz­mény ér­tel­mé­ben nem elég tar­tal­mas­nak mi­nő­sí­tet­te. S emel­lett: „El­ér­ke­zett a né­ze­tek differenciációjának ide­je, s vélt egy­ség he­lyett meg kell te­rem­te­ni a mar­xis­ta esz­té­ti­ka el­ve­in ala­pu­ló egy­sé­get”, mon­dot­ta. Turczel La­jos – Fábry vé­del­mé­ben – így ér­velt: „…a ha­la­dó ha­gyo­mány le­be­csü­lé­sé­nek és a tisz­te­let­len­ség és bal­ol­da­li­ság együt­tes lu­xu­sá­nak te­kin­tem azt, ahogy Bá­bi és Barsi a vox humanáról be­szél. Fábryt és mot­tó­ját, a vox humanát nem le­het anél­kül ele­mez­ni, hogy ne le­gyünk fi­gye­lem­mel Fábry egész élet­mű­vé­re, pub­li­cisz­ti­kai, esz­té­ti­kai és kri­ti­kai mun­kás­sá­ga egé­szé­re és élet­mű­vé­nek szü­le­té­si kö­rül­mé­nye­i­re. Fábry vox humanája ak­kor ke­let­ke­zett, a vox humanával va­ló szen­ve­dé­lyes ágá­lá­sa ak­kor kez­dő­dött, ami­kor a tör­té­ne­lem leg­bar­bá­rabb em­ber­te­len­sé­ge, a fa­siz­mus tom­bolt. Fábry a vox humanát, em­be­ri han­got, ez­zel az em­ber­te­len­ség­gel ál­lí­tot­ta szem­be, fenn­tar­tá­sok nél­kül és min­dent koc­káz­tat­va. Fábry nem a párt­em­ber­nek, ha­nem a hu­ma­nis­tá­nak a poszt­já­ról foly­tat­ta év­ti­ze­des an­ti­fa­sisz­ta har­cát, és a vox humanát su­gár­zó cik­kei zö­mük­ben a párt ma­gyar nyel­vű lap­já­ban je­len­tek meg… Fábry mai vox humanája ilyen előz­mé­nye­ken ala­pul. Ezt a vox humanát Fábry mai kri­ti­kai mun­kás­sá­gá­ban keveselni, elég­te­len­nek tar­ta­ni le­het, de le­be­csül­ni és iro­ni­zál­ni nem.” Ta­nul­sá­gos át­ol­vas­ni a vi­ta ki­vo­na­tolt anya­gát, a szem­ben­ál­ló gon­do­lat­gaz­dag fel­szó­la­lá­sok már olyan iro­dal­mi tu­dat­szin­tet je­lez­nek, amely­nek ön­tu­da­to­su­lás és re­á­lis ön­szem­lé­let az alap­ja.
(Iro­da­lom­tu­dat és tör­té­ne­lem, Iro­dal­mi Szem­le 1984/2)

Alabán Fe­renc
Az antisematizmus-vi­tát Tő­zsér Ár­pád Egy szem­lé­let el­len cí­mű írá­sa vál­tot­ta ki. A Hét szer­kesz­tő­sé­ge tu­da­to­san vi­ta­cikk­nek szán­ta ezt az írást, mert he­lyes­nek vél­te, hogy az író­szö­vet­ség kong­res­­szu­sa előtt (1963) írók, köl­tők, kri­ti­ku­sok ki­cse­rél­jék né­ze­te­i­ket a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom, ezen be­lül is a köl­té­szet ki­ala­kult hely­ze­té­ről. (Meg­je­gyez­zük, hogy e vi­ta előtt ki­sebb mé­re­tű né­zet­cse­rék a Fák­lya, Új Szó, Új If­jú­ság és az Iro­dal­mi Szem­le lap­ja­in már vol­tak; ezek a pró­zai és a lí­rai ter­mést is mi­nő­sí­tet­ték…) Tő­zsér éles han­gú cik­ke ele­jén ki­mond­ja, hogy a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar­ság­nak van iro­dal­ma, de nincs iro­da­lom­tu­da­ta, amely­nek él­te­tő ha­tá­sa nél­kül egész­sé­ges iro­da­lom el­kép­zel­he­tet­len. Fel­ró­ja, hogy a cseh­szlo­vá­ki­ai ma­gyar iro­da­lom­ban a tervezetlenség és ösz­tö­nös­ség ural­ko­dik, ami leg­fő­kép­pen ab­ban nyil­vá­nul meg, hogy ke­vés­bé je­len­tős író­kat, köl­tő­ket arány­ta­la­nul és ér­dem­te­le­nül ki­emel a kri­ti­ka, s más, fi­a­ta­labb, de te­het­sé­ge­sebb köl­tők­ről nem vesz tu­do­mást. Az iro­da­lom­tu­dat hi­á­nya és a kri­ti­ka szak­sze­rűt­len­sé­ge okoz­ta azt is, hogy a kö­zön­ség ösz­tö­nö­sen ol­vas, s nem tesz kü­lönb­sé­get pél­dá­ul Cselényi Lász­ló és Za­la Jó­zsef ver­sei kö­zött. A cikk a fel­so­rol­tak­nál még na­gyobb hi­bá­nak tün­te­ti fel, hogy a kri­ti­ku­sok nem­csak hogy nem igye­kez­nek a kö­ve­telt iro­da­lom­tu­da­tot meg­te­rem­te­ni, de at­tól is tá­vol tart­ják ma­gu­kat, hogy a fel­sza­ba­du­lás­tól az 1958–59-ig tar­tó kor­szak­hoz elem­ző és ér­té­ke­lő szán­dék­kal nyúl­ja­nak s fel­szá­mol­ják a se­ma­tiz­mus ma­rad­vá­nya­it.

Tő­zsér­ék szá­má­ra igen fon­tos­nak bi­zo­nyult, ho­gyan fog­nak ír­ni, mit je­len­tet meg a ki­adó, mi­lyen lesz az új iro­da­lom- és író­tí­pus, hogy a fel­nö­vek­vő nem­ze­dék ki­től vesz majd pél­dát; at­tól az író­tól-e, aki „a va­ló­sá­got igyek­szik hoz­zá­ala­kí­ta­ni ki­agyalt és me­rev esz­mék­hez, vagy azok­tól, akik a va­ló­ság­gal nap­ról nap­ra meg­küz­de­nek, s a va­ló­ság ala­ku­lá­sá­val nap­ról nap­ra ala­kít­ják ki el­mé­le­te­i­ket, ame­lyek a va­ló­ság­ban va­ló ki­iga­zo­dás­ra szol­gál­nak s nem a va­ló­ság meg­erő­sza­ko­lá­sá­ra?”
(Vi­ta – va­ló­ság – esz­mé­lés, Iro­dal­mi Szem­le 1984/2)