Andrej Tarhanov ars poeticája

„Törhetetlen erő számomra a költészet…” / Beszélgetés Andrej Tarhanov vogul (manysi) költővel
A hetvenkét éves Andrej Tarhanov, a vogul (mansi) irodalom egyik meghatározó egyénisége, új verseskötetet mondhat magáénak.

A nagy visszhangot kiváltott és megkülönböztetett  érdeklődéssel fogadott „A pogány hitvallása” című tavaly decemberben megjelent reprezentatív kötet (a jekatyerin-burgi Közép-Urali Könyvkiadó gondozásában) a költő életművének tükre. Legszebb lírai termését 390 oldalon tárja az olvasó elé. Ennek kapcsán ke-restük meg Andrej Tarhanovot.   

Az osztjákok és a vogulok földjén a sámánokat az egek, szellemek választják ki. Jeladásokat kapnak tőlük. Önt, mint költő-sámánt, a vogul irodalom egyik alapítóját, jelentős egyéniségét, mely szellemek segítik, milyen források táplálják?
– Költészetemnek (s életemnek is) három gyökere van: a szülői ház előtt emelkedő hét felszentelt vörösfenyő, szülőfalum közelében az égre meredő szent cirbolyafenyő-liget és a fehér vitorla. Részletesebben is kifejtem, miért?.

Gyermekkoromban szigorú tilalom létezett: a felszentelt fát meg sem szabadott érinteni, nem hogy – ne adj Isten – bottal megkocogtatni vagy követ hajítani rá! Én egyszer mégis legyőztem félelmemet, s óvatosan megsimogattam a sudár vörösfenyő tör-zsét. Utána megrökönyödve álltam és vártam: mi fog történni. A fa ágai enyhén meg-remegtek, mintha izgalom fogta volna el  őket, de senki nem ütött meg, nem kiáltott rám. Ekkor felnéztem a vörösfenyő koronájára, és meglepetéssel vettem észre, hogy a fa rám mosolygott… Hatalmas kő esett  le a szívemről, megmagyarázhatatlan könnyedség, öröm fogott el. Biztos vagyok benne, hogy abban a szent pillanatban dőlt el a sorsom: a pogány hit és a költő ébredt fel bennem! A szent cirbolyafenyő-liget sok-sok verssorral ajándékozott meg. A  magasztosan  égbe nyúló, titokzatos cirbolyafenyők – legendák és mesék forrása – ellenállhatatlanul vonzottak, magukhoz láncoltak. Megzöldült koponyákra, hosszú, éles hegyű nyílvesszőkre is emlékszem. Nagyanyámtól érdeklődtem felőlük: „Azoknak az időknek a tanúi, amikor a megkereszteltek harcoltak a pogányokkal.”  Többet nem tudott mondani. Ezek a fenyők élőkké váltak számomra, a véreim lettek . Ma Hanti-Manszijszkban, a házunk előtt három cirbolya nyújtja intőn kezét az ég felé:  pogány múltamra emlékeztet, szülőfalumat, Amányját juttatja eszembe. Karagájevo faluban, az Ah folyón szembesültem a fehér vitorlával. Itt szoktak rendszeres időközökben négy-evezős nagy csónakjaikon elúszni a  szülőföldjüktől megfosztott  kulákok. Csónakjaikra karcsú fehér vitorlát erősítettek, s ahogy elhaladtak falunk alatt, szomorú dalaikat sodorta felénk a szél. Szép, többhangú éneklésükből a hontalanok bánata áradt. Istenem, mennyire a szívembe markolt, amikor először pillantottam meg a bús énekkel párosuló fehér vitorlákat!  Csupán évek múltán döbbentem rá, hogy a fehér vitorla – a honvágyuk jelképe volt! Annak a kegyetlenhiányérzetnek a kifejezése, amit az elvesztett szülőföld, a távolba szakadt hazai tájak jelentettek számukra. Felismerve ezt zsenge korban, a vitorlát magam is jelképpé választottam. S egyre vágytam, mihamarabb útra kelni… Évek fordultával az a nagy nap is eljött, amikor vitorlám a Költészet szabad vizein találkozott a zseniális orosz lírikus, Lermontov fehérlő vitorlájával.

Tizennyolc verseskötete jelent meg. Jellemző rájuk a töretlen felfelé ívelés. Az újabb és újabb alkotói csúcsok elérése.

— Verseim születésével hitem erősödött. Egyre világosabban éreztem sors-szerepemet, egyre mélyebben megértettem Istenek által meghatározott küldetése-met. Ennek a tudatában költészetem törhetetlen erővel ruházott fel, roppant energiát szabadított fel bennem.

Ön mansi létére orosz nyelven ír. A harmadik évezred küszöbén mit jelent a hantik és manysik számára a kétnyelvűség?

— A hantik és a manysik kétnyelvűsége – Oroszország sok más kis nemze-téhez hasonlóan – létben és időben elengedhetetlen, szükségszerű jelenség. Semmi rettenetet nem kell benne keresni. Sőt, ellenkezőleg. Meggyőződésem, hogy a kétnyelvűség jó eszköz és lehetőség közelebb kerülni a nagy nemzetek kultúrájához. Ez a közelítés pedig a maga nemében a kis létszámú nemzetek előrehaladását ösztönzi és új kulturális magasságok elérésére buzdít. Nem szabad tétlenül jaj-veszékelnünk, hogy kevesen vagyunk. Hallatni kell magunkról, a hanti, manysi kultúráról. Bátran és célratörően előre kell menni, a világ színe elé kell tárni kultúránk jellegzetességeit, ismeretlen színeit. Fejleszteni kell irodalmunkat, figye-lembe véve a világirodalmi tapasztalatokat. A vogul és az osztják irodalom is csu-pán a világirodalom részeként képes létezni, fejlődni. Ha csak magunkba zárkó-zunk, benő bennünket a moha saját elhagyatott zsombékunkon.

Készítette: Mázsár László

ANDREJ TARHANOV VERSEI

Tavaszi  etűd

        Fatönkbe botlottunk. Púpos volt,
        idomtalan, furcsa szerzet.
        Zokogott.
        Hulló könnyeiből csermely született.
        Te felkacagtál a vadon torzát látva.
        Kegyetlenséged megdöbbentett –
        Szégyenkeztem
        erdők bocsánatáért kiáltva.
        …
        Csalogány dala:
        Húrok szép rezdülése.
        Trillák hangtüneménye.
        Hirtelen megszakad…,
        hogy énekét-életét újraidézze.
        Miért ez az önkorbácsolás?
        Mire a nagy titoktartás?
        Fél a csalogány.
        Attól retteg: ismétli önmagát!
        
Nyina nővéremnek
        .  .  .  
        Hol vagy, szülőfalum, Amányja?
        Mi maradt a felszentelt éléskamrákból?
        Dühödt bosszút forralva
        tűzvészek hada miért támadt rátok?
        Hol van a tegezem íjammal, nyílvesszőimmel?
        Melyeket egykor az égbe röpítettem
        titokzatos Istenemhez,
        kérve: ameddig szükséges, nyilaimat őrizze.
        Hittem akkor, ha a manysik földjén
        a gonoszság újra felüti fejét:
        elérkezett az idő, hogy Istenem
        aggódva  a Földre tekintsen…
        S hittem: villám hasítja majd az eget,
        Nyomában titáni mennydörgés reccsen.
        Az Isten megragadja a tegezt,
        S kiált: „Bűnösök, irgalmamért könyörögjetek!
        Különben nyilak tüzes záporával
        büntetlek titeket!”…
            Hol vagy, gyermekkorom, bimbó remény?
        Midőn ablakunk alatt
        nyilakat röpítek az ég felé.
            . . .
        Nem bízok a mesterkélt versben,
        Melyből hiányzik
            a Vihar ősi lelke.
        Ilyen verselésben – intő példa –
        közhelyek bűzlenek.
        Én a fennkölt Lírára esküszöm!
        A Nap és az Eső szavaira,
        S te, Szépség –
        a világ megmentője,
        Benned hiszek, teremtő erődben.

A vitorla
                Iván fiamhoz
        
        Isten küldte remény jele:
        vitorla közelít, fényes-fehér.
        Hullámot görget: furcsát, idegent
        rózsaszín zátonyok felé.
        Csendesek a partok, hatalmasak,
        az égen csillagok jelenése.
        Vitorla, lelkitusáink igazak:
        esély – bűneink jóvátételére.
        Szélhámoskodtam is életemben,
        kutatva fennkölt szerelmeket.
        Te vitorlát, vihar hangját
        hoztad nekem,
        imáiddal ajándékoztál meg.
        S hála neked: újrakezdjük életünk,
        fodros habokba söpörjük bűneink:
        hogy csak szép dalok szálljanak velünk,
        himnuszokként csengjenek  verseim.

        ***
        …
        Lelkemet egekre-erdőkre nyitva,
        szeleknek ajánlva – lépdelek.
        Én, a szavak napkorongjának
        hódolója, hitszegő nem leszek.
        Ezen a megáldott,
        irgalom-utamon
        nyíljanak májusi hóvirágok,
        övezze fény a cirbolyákat.

Az öreg holló

        Virágoznak a tajgai tavak.
        Megtartják-e titkaikat?
        Virágba borul a patak.
        Oly szép, hogy az öreg holló sem mer
        kortyolni belőle.
        ő születésétől
        nem ismer restséget,
        felhők szilánkjai: szeme fénye.
        S türelemmel, háromszáz éve immár
        másokra bajt, félelmet tukmál.
        Most, halálát sejtve,
        csodák csodája: tisztábban lát.
        S a berkenyefára,
              a felhőkre, a rétre
        újszülöttként tekint.
        Dalnak hallja a cirbolya-sűrű
        kékjében
            madarak ijedt lármáját is.
        A vizet is virágzónak látja:
        elragadtatva  fellelkesedik.
        S holt teste összeesik.

    Kondai fenyők – édesanyám vagytok      

        őszülő liget fölé hajolva
        Távolba révednek a kondai fenyők.
        Régmúlt tavaszok emlékéhez nyúlnak,
        S idézik, ki  legkedvesebb, a szeretőt.
        E fenyők táplálták lelkemet.
        Dalaim-világom forrásai voltak.
        Mint fiukat, lágyan szerettek
        A sok hóvihart megért fenyvesben.
        Ám partunkhoz vitorla úszott egyszer,
        Ti a jövőt álmodtátok, én éjszaka útra keltem.
        Búcsúszóra idő nem jutott
        Csupán, akár anyámat,
        Titeket is átölelt tekintetem.
        Ma messze vagyok tőletek,
        Véreim, kondai fenyők.
        Álmaimban megnyugodom,
        Érzem: anyai szeretettel,
        Aggódva fölém hajoltok.

Fordította Mázsár László