N. Tóth Anikó: Olyan (próza)

N. Tóth Anikó: Olyan (próza)

Jens Mattke felvétele

 

 

Regényt írni olyan. Mint kinyitni egy ajtót. Fát nemesíteni. Megteríteni egy asztalt. Hegyi patakba gázolni. Felkapaszkodni egy csigalépcsőn. Faliképet szőni. Belehajolni egy felhőbe. Gyíkot cirógatni. Belefeledkezni egy tárnába. Fényt nyalogatni. Felébreszteni az alvó szögeket. Harangkötélen hintázni. Felrántani egy takarót. Szivárványt ölelgetni. Szétszálazni egy szimfónia hangfonatait. Lángokkal szambázni. Belekarmolni a csend testébe. Késeken heverni. Átcsúszni a tű fokán. Köldökzsinóron kanyarogni. Kizuhanni egy álomból.

Kizuhanni egy álomból olyan, mint regényt írni. Kinyitni egy ajtót. Fát nemesíteni. Megteríteni egy asztalt. Hegyi patakba gázolni. Felkapaszkodni egy csigalépcsőn. Faliképet szőni. Belehajolni egy felhőbe. Gyíkot cirógatni. Belefeledkezni egy tárnába. Fényt nyalogatni. Felébreszteni az alvó szögeket. Harangkötélen hintázni. Felrántani egy takarót. Szivárványt ölelgetni. Szétszálazni egy szimfónia hangfonatait. Lángokkal szambázni. Belekarmolni a csend testébe. Késeken heverni. Átcsúszni a tű fokán. Köldökzsinóron

kanyarogni olyan, mint kizuhanni egy álomból, mint regényt írni. Kinyitni egy ajtót. Fát nemesíteni. Megteríteni egy asztalt. Hegyi patakba gázolni. Felkapaszkodni egy csigalépcsőn. Faliképet szőni. Belehajolni egy felhőbe. Gyíkot cirógatni. Belefeledkezni egy tárnába. Fényt nyalogatni. Felébreszteni az alvó szögeket. Harangkötélen hintázni. Felrántani egy takarót. Szivárványt ölelgetni. Szétszálazni egy szimfónia hangfonatait. Lángokkal szambázni. Belekarmolni a csend testébe. Késeken heverni. Átcsúszni a tű fokán.

olyan, mint köldökzsinóron kanyarogni olyan, mint kizuhanni egy álomból olyan, mint regényt írni olyan, mint kinyitni egy ajtót olyan, mint fát nemesíteni olyan, mint megteríteni egy asztalt olyan, mint hegyi patakba gázolni olyan, mint felkapaszkodni egy csigalépcsőn olyan, mint faliképet szőni olyan, mint belehajolni egy felhőbe olyan, mint gyíkot cirógatni olyan, mint belefeledkezni egy tárnába olyan, mint fényt nyalogatni olyan, mint felébreszteni az alvó szögeket olyan, mint harangkötélen hintázni olyan, mint felrántani egy takarót olyan, mint szivárványt ölelgetni olyan, mint szétszálazni egy szimfónia hangfonatait olyan, mint lángokkal szambázni olyan, mint belekarmolni a csend testébe olyan, mint késeken heverni olyan, mint.

késeken heverni mint köldökzsinóron kanyarogni kizuhanni egy álomból regényt írni kinyitni egy ajtót fát nemesíteni megteríteni egy asztalt hegyi patakba gázolni felkapaszkodni egy csigalépcsőn faliképet szőni belehajolni egy felhőbe gyíkot cirógatni belefeledkezni egy tárnába fényt nyalogatni felébreszteni az alvó szögeket harangkötélen hintázni felrántani egy takarót szivárványt ölelgetni szétszálazni egy szimfónia hangfonatait lángokkal szambázni belekarmolni a csend testébe

olyanmintköldökzsinóronkanyarognikizuhanniegyálombólregénytírnikinyitniegyajtótfátnemesítenimegteríteniegyasztalthe
gyipatakbagázolnifelkapaszkodniegycsigalépcsőnfaliképetszőnibelehajolniegyfelhőbegyíkotcirógatnibelefeledkezniegytá
rnábafénytnyalogatnifelébreszteniazalvószögeketharangkötélenhintáznifelrántaniegytakarótszivárványtölelgetniszétszá
lazniegyszimfóniahangfonataitlángokkalszambázni

lángokkal szambázni olyan belekarma csendtest köldökzsanyarogni kizegy álomregényt írni kinajtófát nemesíteni meg tergy aszalt hegyi patakba gáz felcsiga csőfaliszőn elehaj felhőgyíkot ógat be tárnába fényt ébreszt az alvó szögeken hintázni egy takarót vár ölel szétszálaz fon

szétszálazni egy szimfónia hangfonatait olyan, mint
belekarmolni a csend testébe –
köldökzsinóron kanyarogni – –
kizuhanni egy álomból – – –
regényt írni – – – –
kinyitni egy ajtót – – – – –
fát nemesíteni – – – – – –
megteríteni egy asztalt – – – – – – –
hegyi patakba gázolni – – – – – – – –
felkapaszkodni egy csigalépcsőn – – – – – – – – –
faliképet szőni – – – – – – – – – –
belehajolni egy felhőbe – – – – – – – – – – –
gyíkot cirógatni – – – – – – – – – – – –
belefeledkezni egy tárnába – – – – – – – – – – – – –
fényt nyalogatni – – – – – – – – – – – – – –
felébreszteni az alvó szögeket – – – – – – – – – – – – – – –
harangkötélen hintázni – – – – – – – – – – – – – – – –
felrántani egy takarót – – – – – – – – – – – – – – – – –
szivárványt ölelgetni – – – – – – – – – – – – – – – – – –

kinyitni egy mondatot, regényt, nemesíteni megteríteni egy bekezdést, melléknevekbe gázolni felkapaszkodni, egy felkiáltójelen fejezetet szőni belehajolni, egy szinesztéziába szavakat cirógatni, belefeledkezni egy igekötőbe jelzőt, nyalogatni felébreszteni az alvó pontosvesszőket gondolatjelen, hintázni felrántani egy szinonimát határozott névelőt, ölelgetni szétszálazni az igeidők fonatait képzőkkel, szambázni belekarmolni egy névmás testébe metaforákon, heverni átcsúszni egy hasonlat fokán költői kérdésen, kanyarogni kizuhanni egy kiazmusból

egy kiazmusból kizuhanva kinyitni egy mondatot, regényt nemesíteni költői kérdésen kanyarogva, átcsúszva egy hasonlat fokán megteríteni egy bekezdést, melléknevekbe gázolni határozott névelőt ölelgetve, felkapaszkodva egy felkiáltójelen fejezetet szőni, belehajolni egy szinesztéziába szavakat cirógatva, belefeledkezve egy igekötőbe metaforákon heverni, jelzőt nyalogatni felébresztve az alvó pontosvesszőket, gondolatjelen hintázni felrántva egy szinonimát, szétszálazva az igeidők fonatait képzőkkel szambázni, belekarmolni egy névmás testébe egy kiazmusból kizuhanva

Regényt írni olyan. Mint kinyitni, nemesíteni, megteríteni, gázolni, felkapaszkodni, szőni, belehajolni, cirógatni, belefeledkezni, nyalogatni, felébreszteni, hintázni, felrántani, ölelgetni, szétszálazni, szambázni, belekarmolni, heverni, átcsúszni, kanyarogni, kizuhanni.

felhőzsinór lángtű csendpatak fényharang álomkés testtárna regénylépcső gyíkköldök szivárványkötél szimfóniatakaró álomregény regényköldök késregény regénycsend lángregény regényszimfónia hangfonatregény regénykötél regényszög fényregény regénytű regénypatak

Kizuhanni a csend testéből. Szivárványon kanyarogni. Átcsúszni egy szimfónia hangfonatain. Belekarmolni egy harangkötélbe. Gyíkkal szambázni. Szétszálazni a fényt. Alvó szögeket ölelgetni. Nyalogatni egy ajtót. Asztalba feledkezni. Cirógatni egy csigalépcsőt. Tárnába hajolni. Köldökzsinórt szőni. Felkapaszkodni egy faliképre. Felhőbe gázolni. Megteríteni egy hegyi patakot. Lángot nemesíteni. Kinyitni egy fát. Írni olyan regényt.

Kizuhanni egy álomból. Köldökzsinóron kanyarogni. Átcsúszni a tű fokán. Késeken heverni. Belekarmolni a csend testébe. Lángokkal szambázni. Szétszálazni egy szimfónia hangfonatait. Szivárványt ölelgetni. Felrántani egy takarót. Harangkötélen hintázni. Felébreszteni az alvó szögeket. Fényt nyalogatni. Belefeledkezni egy tárnába. Gyíkot cirógatni. Belehajolni egy felhőbe. Faliképet szőni. Felkapaszkodni egy csigalépcsőn. Hegyi patakba gázolni. Megteríteni egy asztalt. Fát nemesíteni. Mint kinyitni egy ajtót. Regényt írni olyan.

 

 

Megjelent az Irodalmi Szemle 2019/9-es számában

 

 

 

N. Tóth Anikó (1967, Zselíz)

 

Író, irodalomtörténész, egyetemi oktató (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem).