Koncsol Lász­ló – Nyolc az öt­ven­ből

Vis­­sza­te­kin­té­sem ku­sza és sze­mé­lyes lesz, fo­gó­zó­im nin­cse­nek hoz­zá, mert a lap ré­gi év­fo­lya­ma­it egész fo­lyó­irat­tá­ram­mal pár éve el­aján­dé­koz­tam fris­sen ala­pí­tott ko­má­ro­mi re­for­má­tus te­o­ló­gi­ánk...

Koncsol László – Csepp­ben a ten­ger

(Csáky Pál Har­ma­tos reg­ge­lek ál­mai cí­mű do­ku­men­tum­re­gényé­ről)
A könyv né­mi­leg rej­tett, be­lül­re vitt al­cí­me: Do­ku­men­tum­re­gény: egy ta­ní­tó éle­te 1968-ban és utá­na. A ta­ní­tó, Új­vá­ry Lász­ló, a könyv hő­se ma...