Fábry Zol­tán – „Ide­je már bi­zony”

Be­te­gen, fél­gőz­zel nem tu­dom az in­du­lás pil­la­na­tá­ra mon­da­ni­va­ló­im úgy ös­­sze­ál­lí­ta­ni, ahogy a hely­zet igé­nye meg­kö­ve­te­li, de épp ez te­szi le­he­tő­vé, hogy az ün­ne­pi kö­szön­tő szó­vi­rá­gai he­lyett azt mond­jam...

Eseménynaptár – szeptember

1973. IX. 2-án halt meg John Ronald Reuel Tolkien író
1813. IX. 3-án született báró Eötvös József író, az 1848-as első felelős
minisztérium vallás- és közoktatásügyi minisztere
1886. IX. 3-án halt meg Ivan Szergejevics...