Duba Gyula – Az utol­só nyár

(Rész­let a Va­la­mi el­múlt II. Erni di­ák­ko­ra cí­mű ké­szü­lő re­gény­ből)
Azon a nyá­ron sem jöt­tek el Já­nos bá­csi­ék Marótról. Olyan nyár, hogy nem ta­lál­koz­nak ve­lük. Erni most is, mint min­dig, na­gyon...