Bodnár Éva versei

Ma­gá­nyom bör­tö­né­ben

Itt ál­lok megint.
Eső mos­ta ar­com
hi­á­ba for­dí­tom fe­léd.
Olyan bör­tön a ma­gány,
ahol ri­deg rá­cso­kat emel
a sze­re­tethi­ány.

Köszöntjük a 80 éves Ág Tibort

Év­ti­ze­dek a ma­gyar nép­ze­ne és kó­rus­moz­ga­lom szol­gá­la­tá­ban
Nyolc­van esz­ten­dő, eb­ből kö­zel hat­van év a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­ze­ne és ének­ka­ri élet ön­zet­len szol­gá­la­tá­ban: ez Ág Ti­bor...

Anton Marec – A Hét­for­rás­nál

Só­haj­tott egy na­gyot, majd lá­bá­val le­so­dor­ta a fel­ső lép­cső­fok­ról a ha­vat, és le­ült a step­pelt vi­har­ka­bát­já­ra. A né­hány órás gya­log­lás fá­ra­dal­má­tól és a me­len­ge­tő nap­tól el­bá­gyad­va el­szen­de­rült.
Nem...